Sunteți pe pagina 1din 29

LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN

ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE
Ghid utilizare platformă on-line Chamilo
CUPRINS
1. Introducere
2. Tur rapid al structurii platformei
3. Înțelegerea funcționării platformei (clase, grupuri, lecții)
3.1. Curs
3.2. Roluri
3.3. Grupuri
3.4. Sesiuni
3.5. Module de bază
4. Operații de bază
4.1. Pentru administratorii de sesiune
4.1.1. Crearea unei sesiuni
4.1.2. Adăugarea de useri la sesiune
4.2.Pentru formatori
4.2.1. Conectarea la platformă
4.2.2. Detalii activitate user
4.3. Pentru formabili
PRELIMINARII

Bună ziua, stimate beneficiar al serviciilor organizației Proeuro-Cons!

Acest ghid este un ajutor în vederea clarificării nelămuririlor cu privire la utilizarea platformei de
e-learning a Asociației Proeuro-Cons, realizată prin intermediul partenerului Chamilo.
1. Introducere

2. Tur rapid

Interfața platformei înainte de autentificare/înregistrare are următoarea formă:

Figura 1. Interfața de cursuri on-line APC (credits: Chamilo)

În figura 1, zonele numerotate semnifică:


1 – Butonul de autentificare prin intermediul platformei Facebook
2 – Zona de logare a utilizatorului
3 – Fereastra cursului

Contul dvs a fost creat în prealabil, astfel că, în ceea ce privește înregistrarea, vi se vor furniza
așa-numitele credentials (datele de logare, adică username-ul și parola de logare). După
înregistrare, vi se va afișa interfața prezentată în figura 2.
Figura 2. Interfața platformei după logare

Figura 3. Meniul general pentru un administrator de sesiune

3. Înțelegerea funcționării platformei (clase, grupuri, lecții, roluri)

3.1. Curs

Platforma este bazată pe existența unui singur curs, cel de Leadership și management în
organizațiile școlare (figura 1, zona 3). Acest curs are la bază un parcurs de învățare / learning
path.

Notă!
Așa cum se poate înțelege din denumire, un parcurs de învățare (eng. learning path) este o
succesiune de activități care se defășoară on-line, aceste activități putând consta în lecturare on-
line, interacțiune prin intermediul forumului, rezolvare de teme on-line (eng. assignment) și
testări parțiale, cunoștințele acumulate fiind probate prin intermediul unui test de evaluare finală.

Parcurgerea acestuia va fi detaliată pe parcursul ghidului.

Cursul poate fi accesat din meniul principal, secțiunea My courses, ca în figura 4.

Figura 4. Accesarea cursului pe platformă

Va apărea cursul în partea dreaptă a ecranului, ca în figura 5.

Figura 5. Afișarea cursului în cadrul platformei

În urma efectuării click-ului, se va afișa o pagină care se folosește pentru administrarea


platformei, care afișează diverse module în funcție de rolul atribuit dvs și a cărei interfață este
prezentată în figura 6 (denumită generic Panoul de control al cursului).
Figura 6. Forma generală a cursului (Panoul de control al cursului)

Vom explica în cele ce urmează principalele module de organizare din cadrul cursului, afișate în
figura 7 și detaliate în tabelul 1.

Figura 7. Activități din cadrul cursului

Tabelul 1. Descrierea principalelor module de organizare din cadrul platformei


Drept de
Denumire modificare
Pictogramă Descriere
pentru userii
RO EN A F C
Afișează descrierea și celelalte principale
Acasă Course home 
module
Afișează activitățile planificate sub forma
Agendă Agenda unui calendar și a unei liste de 
evenimente
Afișează documentele cu permisiuni
Documente Documents 
globale, precum și pe cele personale
Afișează calea de învățare și dă
posibilitatea de a vedea gradul de
Cale de
Learning path parcurgere, precum și de a realiza 
învățare
principalele teme și evaluări care trebuie
realizate
Afișează legături către documente,
Legături Links 
resurse on-line etc.
Teste Tests Afișează diverse teste 
Afișează diverse anunțuri pentru
Anunțuri Announcements utilizatori, precum începerea unui curs, 
evaluarea finală etc.
Dă posibilitatea utilizatorilor să
interacționeze unii cu ceilalți prin
Forumuri Forums 
intermediul forumurilor de discuție și
totodată face parte din calea de învățare
Simulează un spațiu de lucru în grup, în
Dropbox Dropbox cadrul căreia se pot edita și vizualiza 
fișiere în comun
În funcție de rang, afișează o parte dintre
Utilizatori Users 
utilizatori
Grupuri Groups Arată grupurile formate în cadrul cursului 
Oferă posibilitatea cursanților de a trimite
Mesagerie Chat mesaje instant oricărui utilizator de pe 
platformă
Afișează o listă a temelor care sunt
Teme Assignments propuse spre rezolvare în cadrul cursului 
și informații despre rezolvare
Afișează eventualele chestionare prezente
Chestionare Surveys în curs, de exemplu un chestionar de 
feedback din partea cursanților
Creează posibilitatea de a forma o
colecție de documente sub forma unor
Colecție Wiki 
pagini web la care se poate lucra în mod
colaborativ (asemănător cu Wikipedia)
Evaluări Assessments Afișează eventualele evaluări ale cursului 
Acționează ca un dicționar de termeni
Glosar Glossary 
folositori pentru curs
Folosit pentru a marca anumite lucruri
Notițe Notebook (similar cu post-it-urile sau notarea în 
carnețel)
Este similar cu un calendar al cursului,
Progresul pentru care se menționează un plan
Course progress 
cursului tematic și anumite caracteristici
(obiective, modalități de evaluare etc.)

Drepuri de utilizare

Aceste module de organizare se regăsesc în setările generale ale cursului, unde au însemnătate
mai ales pentru administratorul global, dar și în cadrul fiecărei sesiuni, de unde pot fi modificate
de către administratorii de sesiune.

Cursul se desfășoară într-un mod asemănător ca cel face-to-face: fiecare grupă are atribuită o
sesiune care este stabilită de către un administrator de sesiune și menținută de către formatori.

3.2. Roluri

Există mai multe


Figura 8. Rolurile extinse din platformă

Cele mai importante roluri de pe platformă care vor fi folosite în cadrul cursului de Leadership și
management în organizațiile școlare sunt cele de administrator de sesiune (A), formator (F) și
cursant (C).

Celelalte roluri (Admin global, Director RU) sunt mai puțin importante în cadrul cursului sau nu
fac obiectul acestui ghid. Tabelul următor prezintă principalele caracteristici ale fiecăruia dintre
tipurile de utilizatori.
Tabelul 2. Tipuri de utilizatori și permisiuni/drepturi de utilizare
Permisiuni în cadrul
Utilizator Scurtă descriere Permisiuni globale
cursului
Cursant Cursantul este rolul În mod implicit, În mod implicit,
(C) persoanei care urmează cursantul poate: cursantul poate:
cursul. Are acces la - să urmeze o cale de - să comunice cu alți
conținutul cursului la învățare colegi prin
care s-a înregistrat sau a - să deschidă intermediul
fost înregistrat. documentele vizibile platformei de rețea
- să contribuie la socială
Colecție (Wiki) Dacă este autorizat, mai
- să comunice cu alți poate:
colegi pe forum și în - să creeze grupuri de
mesagerie interese în cadrul
- să rezolve temele și rețelei sociale
evaluările propuse - să creeze evenimente
Dacă este autorizat, mai personale în cadrul
poate: agendei private
- să creeze evenimente
legate de curs în
calendar
- să publice anunțuri de
curs
- să fie parte dintr-un
grup de lucru
- să împartă documente
Formator Formatorul este creatorul În mod implicit, În mod implicit, preia
(F) de cursuri prin excelență. formatorul poate: toate permisiunile
Creează conținut pe baza - să realizeze sarcini cursantului (C).
unui suport de curs și administrative în
acesta poate fi folosit în cadrul cursului (să
cadrul sesiunilor. copieze, să șteargă, să
redenumească, să
updateze)
- să creeze conținut în
cadrul cursului
- să îndrume cursanții
în cadrul cursului
- să înregistreze
cursanți în cadrul
cursului
- să facă vizibil sau să
ascundă anumite
instrumente ale
cursului pentru
cursanți
Dacă este necesar:
- i se pot retrage
drepturile de a crea
cursuri
- i se pot retrage
drepturile de a
înregistra cursanți la
cursurile lui
În mod implicit, preia
toate permisiunile
cursantului (C).
Administrator Administratorul de În mod implicit, În mod implicit, poate:
de sesiune sesiune este un rol administratorul de - să creeze/editeze
(A) exclusiv șieste dedicat sesiune poate: sesiuni
managementului - să introducă un grup - să urmărească
sesiunilor cursului: el de cursanți într-o progresul
alege timpul și cursanții sesiune creată de el utilizatorilor /
care vor urma sesiunea - să urmărească cursurilor / sesiunilor
repectivă. rezultatele studenților prin intermediul
din sesiunea creată de panoului de control
el Dacă este autorizat,
- să noteze și să poate:
schimbe rezultatele - să înregistreze
temelor studenților studenți noi pe
din sesiunea creată de platformă
el În mod implicit, preia
Dacă este autorizat, toate permisiunile
poate: formatorului (F).
- să creeze conținut
nou în cadrul cursului
(documente, exerciții,
căi de învățare, teme
etc.) vizibile doar în
cadrul sesiunii create
de el
- să înscrie noi
utilizatori în cadrul
sesiunii create de el
- să înregistreze
utilizatori noi în
cadrul sesiunii create
de el
Se includ și permisiunile
formatorului (F) și ale
cursantului (C).
Echivalentul formatorilor din cadrul formării face-to-face sunt un administrator de sesiune (A –
practic, un formator cu drepturi și responsabilități extinse) și un formator (F).

3.3. Grupuri

3.4. Sesiuni

Sesiunea este corespondentul din cadrul platformei al grupei de cursanți. Relația dintre cursul on-
line și sesiune este accea dintre curs și grupa constituită să facă acel curs.

Pe scurt, sesiunea este o instanță a cursului. Astfel, ea preia toate caracteristicile prezentate
pentru curs în subcapitolul 3.1.

O formă generală a unei sesiuni în cadrul platformei este prezentată în figura 9.

Figura 9. Forma generală a unei sesiuni pe platformă

3.5. Module de bază


4. Operații de bază

4.1. Pentru administratorii de sesiune

Ca administrator de sesiune, rolurile dvs sunt:

(1) crearea unei sesiuni în momentul în care începe grupa

(2) înregistrarea cursanților pe platformă pentru a putea beneficia de serviciile de formare on-line

(3) adăugarea de formatori pentru o sesiune dată

Pentru crearea unei noi sesiuni sau pentru editarea celor curente și a utilizatorilor care fac parte
din acestea, ca administrator de sesiune (A) trebuie să folosiți componenta din meniu care
direcționează către partea de administrare, prezentată în figura 10.

Figura 10. Panoul de administrare utilizatori și sesiuni

4.1.1. Crearea și editarea unei sesiuni


Figura 11. Componenta de editare a sesiunilor

Fiecare acțiune din componenta Sesiuni este este detaliată în tabelul 3.


Tabelul 3. Acțiuni ale componentei Sesiuni

Acțiune
Descriere
EN RO
Training sessions
Lista de sesiuni Afișează o listă a sesiunilor deschise.
list
Add a training Adaugă o sesiune
Adaugă o nouă sesiune de formare
session de formare
Sessions category Lista categoriilor de
Afișează o listă a categoriilor de sesiuni
list sesiuni
Importă o listă de Realizează operația de încărcare a unei liste de
Import sessions list
sesiuni sesiuni sub forma unui fișier CSV sau XML
Import list of HR Importă o listă de
Stabilește manageri de resurse umane pentru
directors into manageri de resurse
diversele sesiuni
sessions umane în sesiuni
Exportă sub forma unui fișier CSV, XLS sau XML
Exportă o listă de
Export sessions list o anumită sesiune dorită de utilizator; operația
sesiuni
inversă importului

Dintre operațiile de mai sus, cele mai uzuale sunt primele două.

Afișarea unei liste cu sesiunile este o operație care permite afișarea unor informații despre
sesiuni, ceea ce o face destul de evidentă.

Adăugarea unei sesiuni se realizează folosind link-ul Add a training session. În urma accesării, se
va afișa un formular precum cel din figura 12, care reprezintă pasul 1 pentru crearea unei sesiuni.

PASUL 1. Date generale despre sesiune


Figura 12. Formularul pentru adăugarea sesiunii

Câmpurile marcate cu asterisc roșu (*) sunt obligatorii și vor trebui să fie completate. După cum
se poate observa, numele sesiunii și numele formatorului sunt obligatorii și vor trebui
completate. Există posibilitatea de a adăuga anumite setări prin extinderea formularului odată cu
accesarea butonului Advanced settings. Prin extindere, vor apărea câmpurile afișate în figura 13.

Figura 13. Formularul extins de adăugare sesiune

Vom lua pe rând câmpurile.


Sessions category se referă la categoria de sesiune în care va fi inclusă noua sesiune. În mod
implicit, categoria de sesiune se referă la județul în cadrul căruia va avea loc sesiunea, astfel că
pentru acest câmp selectați județul corespunzător dvs.

Description este un câmp în cadrul căruia puteți furniza o descriere a sesiunii. În cadrul acesteia
puteți adăuga anumite detalii pentru cursanți.

Visibility after end date se referă la modul de vizualizare a sesiunii de către useri după momentul
încheierii sesiunii. Puteți selecta dintre trei opțiuni: Read-only (sesiunea va fi doar vizibilă, fără
posibilitatea editării), Accesible (sesiunea va avea aceleași posibilități de editare ca și înainte de
începerea datei) și Not accesible (sesiunea nu va mai fi accesibilă userilor).

Access are două opțiuni selectabile: By duration și By date. Se referă la modul și perioada de
accesibilitate al userilor la sesiune. Opțiunea By duration se referă la acordarea unei anumite
perioade de acces prin introducerea unei sintagme de timp (ca de exemplu last for 15 days, ceea
ce înseamnă că utilizatorul va avea acces la sesiune începând cu prima logare timp de 15 zile).
Selectând opțiunea By date, vor apărea alte șase câmpuri cu dată selectabilă din calendar, pe
rând:

- Access start date (data începând de la care sesiunea va fi accesibilă cursanților)


- Access end date (data începând de la care sesiunea nu va mai fi accesibilă cursanților)
- Start date to display (data de începere a sesiunii; se poate selecta o dată diferită de la care
informațiile din cadrul sesiunii sunt vizibile față de data de la care sesiunea este
accesibilă; de obicei, aceste două date coincid)
- End date to display (data de finalizare a sesiunii; analog cu cea de mai sus, pentru
închidere)
- Access start date for coaches (data de la care formatorii pot avea acces la sesiune, pentru
pregătirea celor necesare formării înainte ca utilizatorii să fie conectați)
- Access end date for coaches (data începând de la care formatorii nu mai pot avea acces la
sesiune; timpul care rămâne de la data de finalizare a sesiunii și până la această dată poate
fi rezervat exportului informațiilor relevante din cadrul formării referitoare la cursanți)

Send mail notification to students to inform of subscription se referă la opțiunea de a trimite sau
nu un e-mail de notificare cursantului în legătură cu înscrierea în cadrul sesiunii. Acceptul sau
refuzul se realizează prin bifarea/debifarea butonului de check.

Image se referă la posibilitatea de a adăuga o fotografie reprezentativă pentru sesiune. Se apasă


Browse și se urmează pașii de upload a fotografiei.

Se procedează pentru accederea în pasul 2 apăsând Next step.

PASUL 2. Selectarea cursului pentru care se creează sesiunea

Figura 14 prezintă formularele din cadrul celei de-al doilea pas.


Figura 14. Pasul 2 în crearea unei sesiuni – Alegerea cursului

În acest formular, se selectează din lista din dreapta (Courses list – momentan, cuprinde doar un
curs) cursul aferent (în cazul nostru, Leadership și management în organizațiile școlare).

Se apasă butonul pentru a adăuga cursul la lista din dreapta (Courses in this session).

Trecerea la pasul 3 se realizează apăsând butonul Next step.

PASUL 3. Introducerea cursanților în cadrul sesiunii

Figura 15. Pasul 3 – adăugarea de utilizatori la sesiune


În cadrul acestui pas, care este și cel final, se adaugă utilizatorii care vor face parte din această
sesiune. Există mai multe posibilități de a adăuga utilizatori la sesiune, vizibile în bara de
deasupra textului, afișată și în figura 16.

Figura 16. Modalități de adăugare a cursanților

Single registration este, de fapt, formularul afișat în figura 15 și reprezintă înregistrarea unui
singur utilizator.

Multiple registration se referă la selectarea multiplă o singură dată a cursanților dintr-o listă
extinsă care se afișează ca în cazul pasului 2.

Enrollment by class este o opțiune care facilitează inserarea unei întregi clase în cadrul sesiunii.

Enroll trainers frome existing sessions este o opțiune care facilitează înregistrarea formatorilor
dintr-o sesiune existentă.

Enroll students from existing sessions este analog celei de mai sus, pentru cursanți.

Utilizatorii pot fi introduși și după crearea sesiunii.

Atenție!
Utilizatorii vor trebui deja să aibă conturi create pentru a putea fi vizibili la acest pas. Crearea
unui cont sau a mai multe conturi poate fi consultată în secțiunea 4.1.2 (pentru administratori
sesiune) sau 4.3.1. (pentru cursanți).

Apăsând pe finalizare (Finish session creation), sesiunea va fi creată și va apărea în lista


sesiunilor (exemplu în figura 17).
Figura 17.Sesiunea de test creată

4.1.2. Adăugarea de useri

Pentru adăugarea de useri, se folosește prima casetă din figura 10. Link-urile au următoarele
seminificații:

- User list afișează o listă a tuturor utilizatorilor înscriși în cadrul platformei

- Add a user facilitează introducerea unui nou utilizator prin intermediul unui formular

- Import users list este o opțiune care le acordă administratorilor de sesiune posibilitatea
înscrierii mai multor utilizatori în același timp folosind importul unui fișier de tip CSV
sau XML
- Classes se referă la clasele formate pe platformă; implicit, sunt formate de județele pentru
care se formează

CSV (Comma-separated values) și XML (eXtensible Markup Language)


Dintre acestea patru acțiuni, două dintre ele sunt mai importante: Add a user și Import users list.
Dacă în cazul Add a user se adaugă un singur utilizator, iar formularul este destul de intuitiv,
pentru opțiunea Import users list există avantajul că pot fi introduși mai mulți cursanți în același
timp. Recomandăm pentru administratorii de sesiune această opțiune, folosind un fișier CSV,
având avantajul eficienței și al timpului redus de înregistrare.

Pașii acestei metode sunt:

PASUL 1. Creăm într-un fișier o listă a cursanților care să aibă următorul capăt de tabel,
respectând exact aceeași sintaxă a denumirilor coloanelor:

Notepad

LastName;FirstName;Email;UserName;Password;Status

Excel

LastName FirstName Email UserName Password Status

Coloanele scrise în caractere îngroșate sunt obligatorii. Pentru exemplificare:

xxx;xxx;xxx;xxx;xxx;user/teacher/drh

LastName FirstName Email UserName Password Status


Popescu Ion popescu.ion@xyz.com Ion Popescu parolaip 5

Pentru crearea fişierului CSV, puteţi utiliza orice editor de text sau o aplicaţie precum Microsoft Office Excel.
Instrucțiuni Notepad:
Primul rând, sau rândul antet, al fişierului CSV include numele atributelor sau ale câmpurilor specificate în rândurile
care urmează. Fiecare nume de atribut este separat prin punct și virgulă (;).
Fiecare rând de sub rândul antet reprezintă un utilizator şi furnizează informaţiile care se vor utiliza la crearea
acestuia. Atributele din fiecare rând trebuie să fie în aceeaşi ordine ca şi numele de atribute din rândul antet. Fiecare
valoare a unui atribut este separată prin punct și virgulă (;).
Instrucțiuni Excel (recomandat):
Se completează lista cursanților care să aibă capătul de tabel furnizat mai sus.
Înainte de salvare, asigurați-vă că exportul se va realiza folosind ca separator (;). Pentru aceasta, urmăriți
instrucțiunile furnizate aici: https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/10305.how-to-convert-
format-excel-to-csv-with-semicolon-delimited.aspx (EN) sau aici
(https://www.digitalcitizen.ro/content/modificarea-formatului-afisare-datelor-orelor-simbolurilor-monetare-
numerelor), folosind pentru câmpul „Separator de listă” simbolul ; (punct și virgulă).
Pentru salvare, apelați din meniul Excel opțiunea File / Fișier -> Save as/Salvare ca, iar în fereastra care apare,
pentru câmpul Save as type alegeți din listă CSV (Comma delimited) și salvați în locația dorită.
Formatul .xml este asemănător, însă în Notepad are altă sintaxă, iar în Excel singura deosebire
este aceea că la salvarea fișierului se alege ca tip XML.

PASUL 2. Încărcați fișierul salvat la pasul 1 pe platformă, completând formularul din figura 18.

Figura 18. Formularul de import global al utilizatorilor prin fișiere CSV sau XML

Pentru încărcarea fișierului, apăsați butonul Browse și selectați-l din computer.

Dacă ați optat pentru încărcarea unui fișier CSV, bifați CSV; XML în mod contrar.

În cazul opțiunii Send a mail to users, selectați Yes dacă doriți să notificați cursanții pentru
înregistrarea pe platformă printr-un mail sau No dacă nu doriți.

Există și o opțiune pentru evitarea adreselor de e-mail duplicate (Check unique e-mail).

PASUL 3. Apăsați butonul de Import și verificați înregistrarea utilizatorilor prin existența


conturilor lor pe platformă.

Mai departe, utilizatorii pot fi în clase, sesiuni sau grupuri.

4.1.3. Adăugarea de formatori pentru o sesiune dată

Pentru a putea realiza verificarea cursanților și a furniza rapoarte cu privire la activitatea


acestora,

4.2. Pentru formatori

Ca formator, aveți următoarele roluri principale:

(1) monitorizarea activității utilizatorilor pe platformă prin realizarea de rapoarte periodice și


finale
(2) exportul acestora și transmiterea acestora către furnizor, împreună cu documentele personale

4.2.1. Conectarea la platformă

Conectarea se face conform instrucțiunilor de la figura 1. După conectare, apare o fereastră de


întâmpinare, iar în secțiunea meniului My Courses (după apăsarea acestuia) va trebui să apară
cursul și sesiunea / sesiunile la care sunteți atribuit ca formator (figura 19). Un curs este marcat
cu o pictogramă afișând o tablă verde, iar o sesiune acceași pictogramă, dar cu tabla de culoare
albastră. Dacă nu:

Următoarele două operații se desfășoară în cadrul unei sesiuni. Pentru a putea realiza următoarele două operații,
trebuie ca un administrator de formare să vă ofere rolul de formator în cadrul sesiunii (implicit, drepturile unui rol de
formator). În cazul în care nu sunteți asignat sesiunii curente, solicitați administratorului de sesiune acest lucru.

Figura 19. Pagina My Courses pentru formator

Accesând sesiunea (pictograma cu tablă albastră), se va deschide pagina sesiunii, care are
module analog cu cele ale cursului, descrise în secțiunea 2.

4.2.2. Detalii activitate user

Pentru a vizualiza detalii despre activitatea utilizatorilor, accesați din meniul din figura 19 link-ul
Reports. Acesta va furniza inițial detalii despre sesiune (figura 20).
Figura 20. Pagina Reporting

Din tabelul Overview, apăsați pe Followed students. Va apărea pagina din figura 21.
Figura 21. Pagina Followed students

Pentru a vedea detalii despre un anumit cursant, apăsați săgeata albastră dublă din coloana din
dreapta. Va apărea o pagină asemenea celei din figura 22.

Figura 22. Pagina cu raportul scurt al cursantului


Prin apăsarea săgeții albastre duble, se va afișa un raport detaliat al activității cursantului din
sesiunea dorită/cea curentă, ca cel din figura 23. Acesta poate fi printat sau descărcat sub formă
de fișier Excel sau CSV prin apăsarea butonului (Excel), (CSV) sau (Print).

Figura 23. Raport detaliat al activității cursantului pentru sesiunea selectată


4.3. Pentru formabili

Cele mai importante lucruri pentru formabili sunt: (1) înregistrarea (=crearea unui cont) și
autentificarea (=folosirea contului) pe platformă și (2) parcurgerea căii de învățare propusă de
furnizor (APC) și de formatori.

(1) Înregistrarea și autentificarea

Modalități de înregistrare
(1) Modalitatea de înregistrare recomandată este aceea realizată de către administratorul de sesiune. Acesta vă va
furniza username-ul și parola folosite pentru a vă putea autentifica.
(2) O altă modalitate este aceea de înregistrare folosind platforma de social media Facebook. Dacă aveți un cont pe
această platformă, vă puteți conecta folosind acest cont prin apăsarea pe butonul din zona 1 afișat în figura 1.

Atenție!

În cazul în care administratorul de sesiune v-a creat deja un cont și aveți datele de autentificare
(username și parolă) primite de la acesta, nu este recomandat să folosiți și înregistrarea prin
Facebook, pentru a nu se forma conturi duplicat (o persoană cu două conturi). Dacă nu ați primit
datele de autentificare, luați legătura cu formatorul sau cu administratorul de sesiune pentru a vi
le furniza sau a vă înregistra.

(2) Parcurgerea căii de învățare

Pentru a parcurge calea de învățare, trebuie să fiți încadrat într-o sesiune. Acest lucru se
realizează de către administratorul de sesiune. După autentificare și accesarea secțiunii My
courses din meniu, va trebui să apară o pagină asemănătoare celei din figura 19.

Prin accesarea primei secțiuni (care cuprinde pictograma cu tabla albastră), trebuie să apară o
pagină asemănătoare celei din figura 6. În această pagină, accesați pictograma a patra din rând (

) și va apărea o pagină asemănătoare cu cea din figura 24.

Figura 24. Calea de învățare din cadrul sesiunii


Prin apăsarea pe titlul cursului (Leadership...) se intră în calea de învățare și se parcurge
secvențial ceea ce se regăsește. Lecțiile se lecturează, există anumite teme și participări la
discuții în grup și evaluări pe parcurs la finalizarea fiecărui modul.

Toate cele descrise mai sus sunt operațiuni de bază. Platforma are, de asemenea, și funcții
precum cea de mesagerie, rețea socială, documente colaborative (wiki) etc. Vă încurajăm să
folosiți și aceste funcții pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizator în cadrul platformei.
RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU DIVERSE PROBLEME

În cazul unei nelămuriri, există trei posibilități de a găsi o soluție la problema dvs:

(1) Puteți consulta ghidul extins care se folosește pentru platforma Chamilo, disponibil în limba
engleză la adresa de Internet http://cdn-chamilo.cblue.be/docs/en/chamilo-teacher-guide-1.9-
en.pdf.
(2) Puteți contacta administratorul platformei (Bold Nicolae) prin intermediul:
- adresei de e-mail admin@leadership.proeurocons.eu
- numărul de telefon 0737989420

S-ar putea să vă placă și