Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr._______
din ________________
Chişinău

de modificare și completare a Hotărîrii de Guvern nr. 1382 din 08 decembrie


2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea
activităţilor de cultivare a plantelor care conţin substanţe stupefiante sau
psihotrope

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1382 din 08 decembrie 2006 pentru aprobarea


Regulamentului cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor
care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1476) cu modificările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

1. Punctul 1, va avea următorul cuprins ”cînepă – orice plantă din specia


Cannabis, cu excepția celei din specia Canabis sativa, subspecia sativa;
2. Punctul 8 se completează cu pct. 81, cu următorul cuprins:
”81 . Pentru obținerea autorizației pentru exercitarea activității de cultivare a
cînepei, în scopuri exclusiv industriale, pentru producerea de fibre, semințe, ulei și
biomasă, cu un conţinut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0,3 %, din
specia Canabis sativa, subspecia sativa, soiurile căreia se regăsesc înregistrate în
Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene sau ale țărilor
membre, solicitantul va prezenta următoarele acte:
1) cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în care se indică:
a) denumirea şi adresa persoanelor fizice, înregistrate în calitate de
întreprinzător individual, sau a persoanelor juridice;
b) copiile documentelor de înregistrare a întreprinderii;
c) locul amplasării şi suprafaţa terenului pe care se intenţionează
cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope;
2) titlul de proprietate, contract de cumpărare-vânzare, arendă, procese-
verbale/adeverinţe de punere în posesie sau alte acte doveditoare ale utilizării
legale a suprafeţei de teren agricol;
3) contractele de valorificare a producţiei, în situaţia utilizării în industrie
şi/sau în alimentaţie a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope;
4) după caz, autorizaţia pentru producerea de seminţe, eliberată conform
reglementărilor legale în vigoare, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe
stupefiante şi psihotrope, pentru producerea de sămânţă;
5) după caz, documente care atestă că desfăşoară o activitate ştiinţifică în
domeniul cercetării şi inovațiilor, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe
stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în domeniul ştiinţific, medical sau
tehnic.”.
3. la punctul 10, după cuvintele ”conform punctului 8” se introduce textul ”,
sau 8 ”;
1

4. la punctul 14, după cuvintele ”substanțe stupefiante și psihotrope” se


introduce textul ”, cu excepția celei din specia Canabis sativa, subspecia sativa,”;
5. la punctul 16, după cuvintul ”cînepei” se introduce textul ”, cu excepția
celei din specia Canabis sativa, subspecia sativa,”;
6. la punctul 17, după sintagma ”materiei prime” se introduce textul ”, cu
excepția celei din specia Canabis sativa, subspecia sativa,”;
7. la punctul 18, după sintagma ”materiei prime,” se introduce textul ”, cu
excepția celei din specia Canabis sativa, subspecia sativa,”.

Prim-ministru Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne Alexandru JIZDAN


Ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Svetlana CEBOTARI

Ministrul agriculturii, dezvoltării


regionale şi mediului Liviu VOLCONOVICI