Sunteți pe pagina 1din 222
Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 bs ICS 91.080.10 \ B £00 SR EN 1090-2 STANDARD ROMAN £5 \ Noiembrie 2009 3D Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu Partea 2: Cerinte tehnice pentru structuri de otel Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel structures Exécution des structures en acier et des structures en aluminium. Partie 2: Exigences techniques pour les structures en acier APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 19 decembrie 2008 Standardul european EN 1090-2:2008 are statutul unui standard roman CORESPONDENTA |Acest standard este identic cu standardul european EN 1090-2:2008 This standard is identical with the European Standard EN 1090-2:2008 La présente norme est identique @ la Norme européenne EN 1090-2:2008 "ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) St. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuest Director General: Tel: 40 21 316 32 96, Fax: +40 21316 08 70 Diectia Standardzare.Tel +40 21 310 17 80.040 24 310 48 06.040 21 312 47 44Fox:s40 21 316 $8 70, Diecta Pubtcat-Serv VanzeriAbonamente-Tel.=40 21 316 77 25,Faxs 40 21 317 25 14,140 21 932 94 6B Serviciul Redacte-Marketing, rept de Autor + 4021 316.98.74 @ASRO — Reprodveerea sav uaizarea integral sau paral @ prezentus standard in exce publcati si pn orice procedat (elecroni, mecanie, fotocepire, micofimate et) este interzis8 daca nu exista acordl scris al ASRO Ref: SR EN 1090-2:2008 Editia 1 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011 Preambul national Acest standard reprezinta versiunea roman a textului in limba englez’ a standardului european EN 1090-2:2008, Standardul european EN 1090-2:2008 2 fost adoptat initial la 19 decembrie 2008 prin publicarea unei note de canfirmare a adoptaril, Nata de confirmare a adoptarii este inlocuitd de acest standard. Acest standard inlocuieste SR ENV 1090-1:2003, SR ENV 1090-2:2002, SR ENV 1090-3:2003, SR ENV 1090-4:2003, SR ENV 1090-5:2003 si SR ENV 1090-6:2002. Standardul SR EN 1090, cu lillul general Executeres structurilor de ofel si aluminiu cuprinde urmatoarele part: Partea 1: Cerinte pentru evaluarea conformitétil componentelor structurale Partea 2: Cerinte tenice pentru structuri de ofel Part 3: Cerinfe tenice pentru structuri de aluminiy Corespondenja dintre standardele europene la care se face referire si standardele romane este prezentatd in anexa nationala NA, informativa. Pentru aplicarea acestui standard se utlizeazd standardele europene la care se face referire (respectiv standardele romane identice cu acestea). ‘Simbolul gradelor de echivalenta (IDT - identic), conform SR 10000-8. izare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011 2 STANDARD EUROPEAN EN 1090-2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM lulie 2008 ICS 91.080.10 fenkge ENV tosnttees, EN 10902188, ENV" 1090-3:1997, ENV 1090-4:1997, ENV 1090-5:1938, ENV 1090-6:2000 Versiunea romana Executarea structurilor de ofel si aluminiu Partea 2: Cerinte tehnice pentru structuri de ofel Execution of —_steel_-—_-Exécution des structures en Ausfhrung von Stahitragwerken| structures and aluminium —acier et des structures en und Aluminiumtragwerken - Teil 2: structures - Part 2: aluminium - Partie 2: Technische Regeln flr die Technical requirements Exigences techniques pour —_Ausfhrung von Stahtragwerken for steel structures les structures en acier Acest standard european a fost adoptat de CEN Ia 11 aprilie 2008. Membrii CEN sunt obligali sd respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza condifile jn care acestui standard european i se alribuie statutul de standard nafional, fara nici o modificare. Listele actualizate $i referinjele bibliografice referitoare Ia aceste standarde nationale pot f obfinute de la Centrul de Management sau de la orice membru CEN, pe baz de cerere. Acest standard european exista in trei versiuni oficiale (engleza, francez, germana). O versiune in ricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, in limba sa nationala si notificata Centrului de Management, are acelasi statut ca gi versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din urmatoarele féri: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finianda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Litvania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia gi Ungaria, CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization ‘Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee for Normung Centrul de Management: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles 008 CEN Toate drepturile de exploatare sub orice forma gi in orice mod sunt rezervate membrilor nationali CEN Ref EN 1090-2:2008 RO SR EN 1090-2:2008 Cuprins Pagina Preambul 9 Introducere 10 1 Domeniu de aplicare sonnet 2 Referinte normative 2.1 Generalitati 2.2 Produse constituente. BZA OCH rns 222 Ofeluritumate. 2:23. Materiale consumabile peniru sudare 22.4 Produse pentru imbinare mecanica 2.25 Cabluri de inaltd rezistenta.... 2.26 Reazeme structurale 23° Pregatire 24 Sudare. 25 — incercare 2.8 — Montare 2.7 Protectie anticoroziva 28 — Tolerante 29 Diverse re din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 3 Termeni si definiti 4 Calet de sarcini si documentatie . sonnei snnnsen BB 41 Calet de sarcini pentru execulie fenmannnnnnne snes 8B 4.1.4 Generalitati nnn 23 41.2 Clase de execute 33 g 413 Grade de pregatire . 24 E 4.1.4 Toleranfe geometrice.... 24 a 4.2 Dacumentalia constructorulu 24 3 4.24 Documentatie cu privire la calitate ., sesenanansae movnenenn vs 24 g 422 Planul calita.... Sonn 24 3 423 Siguranta a lucrarlor de montare. 25 3 4.2.4 Documentalie de executie 25 < 5 Produse constituente.... 25 51 Generalitst 25 5.2 Identificare, documenie de inspectie $1 tasabiitate... 25 53 Produce din ofl pentu construc So 26 53.1 Generalitat 26 5.3.2 Tolerant la Qf0SiM@.cvnsnnmnnnnnnnnnnnn nen B 533° Stare a supratelel ounce vo on svn 28 5.3.4 Proprietali speciale 29 54 Ofeluri tumate.. i, 29 55 — Materiale pentru sudare - 28 5.6 Elemente pentru imbinare mecanica. os son 5.6.1 Generalitat 31 56.2 Terminologie..... 31 5.6.3 Asamblari structurale cu suruburi, pentru utilizari nepretensionate 31 5.6.4 Asamblari structurale cu guruburi. pentru pretensionare ... snennnennennannna Bd 5.6.5 Indicator directi de efort 32 5.6.6 Suruburi rezistente la coroziune atmosferica 32 5.6.7 Suruburi de fundatie son 32 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 741 742 7.43 754 752 753 754 755 756 757 758 759 75.40 75.11 75.12 75.13 75.14 75.15 SREN 1090-2:2008 Dispozitive de blocare Saibe tnetinate Nituri aplicate la cald Elemente de imbinare pentru elemente subtir Elemente de imbinare speciale Livrare $i identificare Boltur si conectori peniru fort taietoare. Materiale pentru cimentare. Rosturi de dilatare pentru poduri Cabluri de inalta rezistent tje gi terminati Aparate de reazem pentru structuri Pregatire gi asamblare. Generalitati Ientificare. Manipulare si depozitare Talere. Generalitati Forfecare si stantare. Taiere termic’ Duritatea supratete! marginilor Formare _ Generalltti Formare la cald, Indreptare cu flacara Formare la rece Gaurire, Dimensiuni gauri Tolerate pentru diametrul gSurii pentru gurubur gi bottur Executarea gaurt.. Decupéri Suprafete de rezemare pentru contact direct. Asamblare Veriicare asamblare $UdAE rs Generalist Program de sudare Cerinte pentru un program de sudare Continutul unui program de sudare Procedee de sudare Calificarea procedurilor de sudare gia personalului pentru sudare.. Calificarea procedurilor de sudare .. . . Sudori gi operatori sudori Coordonarea sudairi Pregatirea gi executarea sudaii Pregatirea imbinarilor Depozitare gi manipulare materiale consumabile pentru sudare... Protectie fat de condi atmosferice . Asamblare pentru sudare Preincazire Prinderi provizori.. Sudun de prindere provizorie ‘Sudutl in colt ‘Suduri cap la cap. Suduri pe ofeluri cu rezistenta imbunatatita a coraziune atmosterica... imbinari de bare... Sudare boltur ‘Suduri in ereststura gin gaurd ‘Suduri in puncte ale elementelor subji Ait tipuri de suduri BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Romar 75.16 75.17 75.18 78 7 TIA 712 773 8 84 a2 824 822 823 824 83 84 85 85.1 85.2 853 85.4 85.5 856 86 aT 874 872 873 a8 881 SR EN 1090-2:2008 ‘Tratament termic dupa sudare Executarea sudaii : Sudarea tablierelor podurilor. Criterii de acceptare Sudarea olelurilor inoxidabile ‘Amendamente la cerintele din EN 1011-1 ‘Amendamente la cerintele din EN 1011-3. Sudarea ofelurilor dferite ‘Imbinare mecanica Generalitat imbinari cu gurubur Generali Surubur.. Piulte Saibe. Strangerea guruburior nepretensionate.. Pregalirea suprafelelor in contact la imbinari rezistente la lunecare Strangerea guruburilor pretensionate Generalitati Valori de referinta pentru cuplu de rasucire Metoda cu cuplu de rasucire Metoda combinata.. Metoda HRC. Metoda prin indicator direct de efor. Suruburi de pasuire se Nituire la cald Nitur Montare nituri Criterii de acceptare Imbinarea elementelor subir Generalitati Utiizarea guruburilor autofletante si autoforante. Utlizarea niturilor oarbe. ‘imbinari prin suprapunere Utiizarea elementelor de imbinare si metodelor de imbinare speciale Griparea $i jupuirea ofeturilor inoxidabile Montare Generalitati Condit pe santier. Metoda de montare Metoda de montare pe baza de proiect. Metoda de montare a executantului Releveu Sistem de referin(a. Punete de reper Reazeme, ancora si aparate de reazem Verificare reazeme Amplasarea si conformarea reazemelor Mentinerea conformal reazemelor: Reazeme provizori Cimentare i etangare Ancorare Montare si lucrari pe gantier. Planuri de montare Marcare Manipulare gi depozitare pe santier ... Montare de probs Metode de montare Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 10 104 102 103 104 105 106 10.7 108 109 10.10 SR EN 1090-2:2008 Tratare suprafete Generalitat Pregatirea supratetelor de ote... (Ofeluri rezistente la coroziune atmosterics Pila galvanica Galvanizare : Etangarea spatilor ‘Supratete in contact cu beton Supratete fra acces « Reparalii dupa talere gi sudare Curatare dupa montare 10.10.14 Curatarea elementelor subtiri 10.10.2 Curatarea elementelor din otel inoxidabil " 4 142 24 11.22 11.23 13 1134 1132 1133 12 12.4 12.2 12.24 1222 1223 123 124 12.4.4 12.42 12.43 12.4.8 125 1254 1252 1253 125.4 1255 126 127 1274 1272 12.73 12.74 Tolerante geometric. Tipuride tolerante. Tolerante esentiale. Generalitat Tolerante la fabricatie Tolerante la montare Tolerante functionale. Generalitat) Valor tabulare Criterii alternative Verificari, Incercari gi remedieri Generalitat) Produse si elemente constituente Produse constituente. Elemente Produse neconforme Fabricatie: dimensiuni geometrice ale elementelor fabricate Sudare Verificare inainte gi in timpul sudari Verificare dupa sudare \Verificarea si incercarea conectorilor sudati pentru for taletoare Ia structuri compozite in Ofel $i DELON .......eseee Verifcar ale sudan productie imbinari mecanice Verificarea imbinairilor cu guruburi nepretensionate.. Verficarea 5! incercarea imbinailor cu surubur pretensionate Verificarea, incercarea $i repararea niturlor aplicate la cald Verificarea Imbinail elementelor gi tablelor formate la rece... Elemente de Imbinare si metode de imbinare speciale. Tratare suprafeje §| protectie anticorosi... Montare scm Veriicarea montarii de proba Verificarea structuri montate. — Releveul pozitel geometrice a nodurilor de imbinare Alte Incereari peri receptc. Anexa A (normativa) Informafi suplimentare, list de opflunt si cerinte cu privire la clasele de AA A2 A3 Anexa B (informativa) indrum&ti pentru determinarea claselor de executie Ba B2 B24 B22 executle.. List de informati supiimentare necesare. Lista de optiuni Cerinfe cu privire la clasele de executie. Introducere Factori determinanti pentru alegerea unei clase de execute Clase de consecinte Riscuri legate de executarea $i ullizarea structuri 5 113 113 113 113 113 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 83 ct C2 C24 C22 C23 C24 SR EN 1090-2:2008 Determinarea claselor de executie ‘Anexa C (informativa) Lista de verificare a confinutulul unul plan al calitati Introducere Continut Management... Analizarea specificatiel Documentatie Proceduri pentru verificare si incercari Anexa D (normativa) Tolerante geometrice 0.26 027 028 0.29 0.2.10 D21 D212 0.213 D214 0.2.15 0.2.16 D217 D218 D.2.19 0.220 0221 Criteriv D222 0.223 2.24 0225 0226 0.2.27 D228 Tolerante esenfale Tolerante esenfiale [a fabricatie ~ Profile cudate Tolerante esentae la fabrcatie ~ Profile formate la rece prin presare Tolerante esentiale la fabrcafie ~ Tail profielor sudate Tolerante esentiae a fabricate ~ Talpile chescanelor sudate.... Tolerante esentiaie la fabricate ~ Rigidizar ale inimii profiel si chesoanelor TDolerante esentiale la fabricatie ~ Piaci rgidizate Tolerante esentale la fabricatie ~ Table profiate formate la rece Tolerante esenfjale la fabrcatie ~ Gauri de fxare, decup&ri gi margin alate Tolerante esentiale la fabricate e ~ Inveitori subj clincrce gi conice Toleranfe esenfiale Is fabricate ~ Elemente de zabrele... Tolerante esentiale la montare ~ Stalpi pe un singur eta Toleranfe esenfale la montare ~ Sta pe mai multe etaje Tolerante esentale la montare ~ Rezemare cu contact complet. Tolerante esentale la montare ~ Turnur $i piloni Tolerante esentale la montare ~ Grinzi supuse la incovoiere $i elemente Supuse la compresiune : Siu Tolerante functionale Tolerante funcjionale fa fabricalie ~ Profile sudate Tolerante functionale fa fabricatie ~ Profile formate prin presare la rece. Tolerante functonale la fabrcatie ~ Tapileprofileior sudate Tolerante functonale la fabricate ~ Chesoane sudate Tolerante funcionale la fabricate ~ Inimile profielor sau chesoaneior sudate Tolerante functionae la fabricatie ~ Rigidizar ale inimii profiel sav chesoaneior sudate Toleranfe functionae la fabricatie ~ Elemente Tolerante functionale fa fabricafie - Gauri de fxare, decupsr gi margin taiate Tolerante functionale fa fabrcatie ~ Inna de stp 5 plac’ de baz’ Tolerante functonale la fabricate ~ Elemente cu zabrele Toterante funcionale la fabricate ~ Placirigiizat.. Toleranfe functlonale la fabricate ~ Turnuri§ pili Toleranfe functionae la fabrcatie ~ Table proflate formate la rece Tolerante functionale fa fabrcatie - Tabliere pentru podur Tolerante functonale fa montare ~ Poduri Tolerante functionale fa montare ~ Tabliere de pod (pagina 1/3) Tolerante functionale la montare ~ Tabliere de pod (pagina 2/3) Tolerante functionale la montare ~ Tabliere de pod (pagina 3)... Tolerante functional la fabricatie si montare ~ Grinel de rulare si ine Tolerante functionale ~ Fundati s!reazeme cin beton Toleranfe functionale fa montare ~ Cai de rulare pentru macaraie 156 Tolerante functonale ta montare ~ Pozi stp Tolerant functionale Ia montare ~ Stalpi pe un singur eta] Tolerante functional la montare ~ Stalpi pe mai multe etaje Toleranfe funcfonale fa montare ~ Clad Toleranfe functional la montare ~ Grinz in cr Tolerante functonale la montare ~ Tabla pentru acoperi proiectaté ca membrand portant Tolerante functionsle fa mantare ~ Tabla din ofel profit 114 116 116 116 116 116 116 17 118 118 119 120 121 122 123 124 125 125 126 127 128 129 131 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 o141 142 143 144 147 147 149 161 182 153 154 156 187 158 159 160 161 162 162 izare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Asociatia de Standar SR EN 1090-2:2008 nexa E (informativa) Imbi 1 Generalitati 2 Indruméri pentru pozifide incepere gi opr... 3 Pregatire fete la imbinare 4 5 ri sudate ale profilelor tubulare Asamblare pentru sudare.. Imbinari sudate 1h col. nexa F (normativa) Protectie la coroziune Generalitati . 1 Domeniy de aplicare.n.... 2 Speciicaie de perlormants. 11.3. Cerinje. A Metoda de lucru.... 1 1 1 1 1 2 Pregilirea supratetei oteluritor carbon. 2.1. Pregatirea supratetelor otelurlor carbon inainte de vopsire gi metalizare 2.2. Pregatire suprafata ofel carbon inainte de galvanizare... 3 Suduri si suprafete de sudat. os vo 4 Suprafete ale imbindiior pretensionat 5 Pregatirea elementelor de Imbinare.. 6 sent 6 6. 6 7 7, 7. 7. Metode de acoperire..... 1 Vopsire 32 Metalizare.. 3. Galvanizare Inspectie gi verificare 1 Generalitati 2 Verificare de rutina 3 Suprafete de referinta. F.7.4 Elemente galvanizate.. Anexa G (normativa) Incercare pentru determinarea coeficientului de frecare . G1 Generalitati soon son G2 Variabile semnificative.. G3 Epnuvete... G4 Procedurd de incercare fa alunecare si evaluarea rezuttatelo.. G5 Procedurd gi evaluarea incercarl a Ms) prelungit... G6 _Reuuitate ale incereari ‘Anexa H (normativa) incercare pentru determinarea valotilor cupluli de strangere pentru furubuile pretensonae in condi de sane. sn He Domeni de apare.. se H.2.— Simbolur gi unit. H.3-Principiul incercari H4 —Echipament pentru masurare H.5 Elemente pentru incercare H6 Monta) pentru incercare... H7 — Procedura pentru incercare. H8 — Evalvarea rezultatelor Incercéri H.9 Report de incercar.. i Anexa J (prmaiv) Uilzarea indicator del de ert de tip alba compress JA General arene se J2— Montare 53° Verificare fora K (format) utubu hexagonal cu ijecte KA Generalit nronnnn se K2 — Dimensiuni gauri 3 Surubur Ka Ssibe.. K5 Pius K6 — Ragina K7 — Strangere.. 182 182 182 182 183 183 183 184 1S 187 2191 191 191 192 sn 9B 193 193 SR EN 1090-2:2008 K8 — Montare 194 ‘Anexa L (informativa) Ghid pentru organigrama de elaborare gi utiizare a WPS .. soo I 95 ‘Anexa M (normativa) Metoda secvenfiala de verificare a elementelor de imbinare 196 MA Generalitit o : 196 M2 Aplicatie son serninennnnnnnninenn tT Bibliografie 199 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011, Asociatia de Standardizare din Roma , BUREAU VERITAS ROMANIA GONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Romani SR EN 1090-2:2008 Preambul Acest document (EN 1090-2:2008) a fost pregatit de Comitetul Tehnic CEN/TC 185 “Executia struturilor din ofel gi structurilor din aluminiu", al c&rui secretariat este detinut de SN. Acest standard european trebuie s& primeasca statutul de standard national fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel tarziu in ianuarie 2009 si toate slandardele nafjonale in contradictie trebuie anulate cel tarziu in ianuarie 2009, Se atrage atentia asupra faptului cd anumite elemente din acest document pot face obiectul dreptului de proprietate intelectuala sau altor drepturi similare. CEN gi/sau CENELEC nu poate(pot) fi considerat(e) responsabil(e) de a nu fi identificat astfel de drepturi de proprietate gi a nu fi prevenit despre existenfa lor. Acest document nlocuieste ENV 1090-1:1996, ENV 1090-2:1998, ENV 1090-3:1997, ENV 1090-4:1997, ENV 1090-5:1998 gi ENV 1090-6:2000. EN 1090, Execution of steel structures and aluminium structures este alcatuit din urmatoarele part Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components Part 2: Technical requirements for steel structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC, insfitutele nationale de standardizare din urmatoarele {ri sunt obligate s& aplice acest standard european: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franja, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cena, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria, Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011, SR EN 1090-2:2008 Introducere Acest standard european stabileste cerinfe pentru executarea structurilor de otel, pentru a asigura niveluri adecvate ale rezistentei mecanice gi stabiltati, aptitudinii de exploatare si durability, Acest standard european stabileste cerinfe pentru executarea structurilor de ofel, in special cele care sunt proiectate conform tuturor partilor lui EN 1993 i partilor din ofel ale structurilor compozite din otel si beton, proiectate conform tuturor parflor lui EN 1994. Acest standard european presupune c& lucrarea este realizaté cu calificarea _necesara $i echipamentul gi resursele si echipamentele adecvale pentru executarea lucréiilor conform specificaflor pentru execufie si cerinfelor acestui standard european, 10 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL $.R. ‘SR EN 1090-2:2008 4 Domeniu de aplicare Acest standard european stabileste cerinle pentru executarea construcfiel metalice structurale, considerate ca structuri sau ca elemente uzinate, produse din: — produse din ofel pentru construc{i, laminate la cald, pan’ la marca S690 inclusiv; — elemente formate la rece si table, pnd la marca $700 inclusiv, pentru oteluri inoxidabile gi pana le $690 inclusiv, pentru ofeluri carbon; — produse din ofeluriinoxidabile austenitice, austenitic-fertice gi feritice, finisate la cald gi formate la rece: — profile tubulare structurale finisate la cald gi formate la rece, inclusiv produse dintr-un domeniy standardizat si fabricate la cerere, prin laminare i profile tubuiate fabricate prin sudare. Acest standard european poate fi aplicat, de asemenea, pentru marci de ofel de constructil pan la ‘S960 inclusiv, sub rezerva ca sé fie verificate conditile pentru executare in cea ce priveste criterille de fiabiltate gi s& fie specificate toate cerinfele suplimentare necesare. Acest standard european stabileste cerinte, independent de tipul si forma structurii de ofel (de ‘exemplu, cladiri, poduri, elemente plane sau cu zabrele), inclusiv structurile supuse la cbosealé sau la actiuni seismice. Cerintele sunt exprimate in raport cu clase de execute. Acest standard european se aplicd structurilor proiectate conform parti adecvate din EN 1993, Acest standard european se aplic’ elementelor structurale gi tablelor, aga cum sunt definite in EN 1993-1.3, Acest standard european se aplic’ elementelor de ofel din structuri compozite de ofel si beten, proiectate conform parti adecvate din EN 1994, Acest standard european poate fi utiizat pentru structuri proiectate conform altor reguli de proiectare, sub rezerva ca conditile cu privie la executie sa fie conforme cu aceste reguli si ca toate cerintele suplimentare necesare sé fie specificate. Acest standard european nu acoperd cerinle pentru etangeltate la ap sau permeabiltate la aer a tabletor. " BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Romani SR EN 1090-2.2008 2 Referinte normative 24 Generalitati Urmatoarele documente de referinta sunt necesare pentru aplicarea acestui document. Pentru referinjele datate se aplic& numai editia citat’. Pentru referinfele nedatate se aplica ultima editie a documentului de referinta (inclusiv eventuaiele amendamente). 2.2 — Produse constituente 224 — Ofeluri EN 10017, Steel rod for drawing and/or cald rolling — Dimensions and tolerances EN 10021, General technical delivery conditions for steel products EN 10024, Hot rolled taper flange ! sections — Tolerances on shape and dimensions EN 10026-1:2004, Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions EN 10025-2, Hot rolled products of structural steels — Part 2: Technical delivery conditions for non- alloy structural steels EN. 10025-3, Hot rolled products of structural steels — Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels EN 10026-4, Hot rolled products of structural steels — Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels EN 10025-5, Hot rolled products of structural steels — Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance EN 10025-6, Hot rolled products of structural steels — Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition EN 10029, Hot rolled stee! plates 3 mm thick or above — Tolerances on dimensions, shape and mass EN 10034, Structural steel! and H sections — Tolerances on shape and dimensions EN 10048, Hot rolled narr ow steel strip — Tolerances on dimensions and shape EN 10051, Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels — Tolerances on dimensions and shape EN 10055, Hot rolled stee! equal flange tees with radiused root and toes — Dimensions and folerances on shape and dimensions EN 10056-1, Structural steel equal and unequal leg angles — Part 1: Dimensions EN 1056.2, Structural steel equal and unequal leg angles — Part 2: Tolerances on shape and dimensions EN 10058, Hot rolled flat stee! bars for general purpose — Dimensions and tolerances on shape and dimensions 12 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 EN 10059, Hot rolled square steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions EN 10080, Hot rolled round steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions EN 10061, Hot rolled hexagon steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions EN 10080, Stee! for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel — General EN 10088-1, Stainless steels — Part 1: List of stainless steels, EN 10088-2:2008, Stainless steels — Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes EN 10088-3:2005, Stainless steels — Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes EN 10131, Cold rolled uncoated and zinc or zine-nickel electrolytically coated low carbon and high yield strength stee! flat products for cold forming — Tolerances on dimensions and shape EN 10139, Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold forming — Technical delivery conditions EN 10140, Cold rolled narrow stee! strip — Tolerances on dimensions and shape EN 10143, Continuously hot-dip coated ste! sheet and strip — Tolerances on dimensions and shape EN 10149-1, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 1: General delivery conditions EN 10149-2, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 2: Delivery conditions for thermamechanically rolled steels EN 10149-3, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 3: Delivery conditions for normalized or normalized rolled steels EN 10160, Uttrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method) EN 10163-2, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plate and wide flats EN 10163-3, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 3: Sections EN 10164, Stee! products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the ‘product — Technical delivery conditions EN 10169-1, Continuously organic coated (coil coated) steel flat products — Part 1: General information (deftritions, materials, tolerances, test methods) EN 10169-2, Continuously organic coated (coil coated) steel flat products — Part 2: Products for building exterior applications EN 10169-3, Continuously organic costed (coil coated) steel flat products — Part 3: Products for building interior applications 13 2aj03/2011 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL 5.R. SR EN 1090-2.2008 EN 10204, Metallic products — Types of inspection documents EN 10210-1, Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 1 Technical delivery conditions EN 10210-2, Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 2: Tolerances, dimension and sectional properties EN 10219-1, Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 1: Technical delivery conditions EN 10219-2, Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels — Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties EN 10268, Cold rolled stee! flat products with high yield strength for cold forming — Technical delivery conditions EN 10279, Hot rolled stee! channels — Tolerances on shape, dimensions and mass” EN 10292, Continuously hot-dip coated strip and sheet of steels with high yield strength for cold forming — Technical delivery conditions EN 10296-2:2005, Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes — Technical delivery conditions — Part 2: Stainless steel EN 10297-2:2005, Seamless circular stee! tubes for mechanical and general engineering purposes — Technical delivery conditions — Part 2: Stainless stee! EN 10326, Continuously hot-dip coated stip and sheet structural steels — Technical delivery conditions" EN 10327, Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for cold forming — Technical delivery conditions! EN ISO 1127, Stainless steel tubes — Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length (ISO 1127:1992) EN ISO 9445, Continuously cold-rolled stainless stee! narrow strip, wide strip, plate/sheet and cut lengths — Tolerances on dimensions and form (ISO 9445:2002) ISO 4997, Cold-reduced carbon stee! sheet of structural quality 2.2.2 — Ofeluriturnate EN 103402007, Stee! castings for structural uses 223 Materiale consumabile pentru sudare EN 756, Welding consumables — Solid wires, solid wire-flux and tubular cored electrode-flux combinations for submerged arc welding of non alloy and fine grain steels — Classification EN 757, Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of high strength steels — Classification ™) NOTA NATIONALA: Anulat la CEN $i inlocuit de EN 10346:2009, *®) NOTA NATIONALA: Anulat la CEN §' inlocuit de EN 10346.2008. *®) NOTA NATIONALA: Anviat la CEN $" inlocuit de EN 10346:2009. 14 i a“ Z Q 5 5 E 2 e g 8 s z Z 2 z & 5 3 é a de Standardizare din Romar Asoci SR EN 1090-2:2008 EN 760, Welding consumables — Fluxes for submerged arc welding — Classification EN 1600, Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat resisting steels — Classification EN 13479, Welding consumables — General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials, EN 14295, Welding consumables — Wire and tubular cored electrodes and electrode-fux combinations for submerged arc welding of high strength steels — Classification EN ISO 636, Welding consumables — Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non alloy and fine grain steels — Classification (ISO 636:2004) EN ISO 2560, Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels — Classification (ISO 2560:2002) EN ISO 13918, Welding — Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2008) EN ISO 14175, Welding consumables — Gases end gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008) EN ISO 14341, Welding consumables — Wire electrodes and deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels — Classification (ISO 14341:2002) EN ISO 14343, Welding consumables — Wires electrodes, strip electrodes, wires and rods for fusion welding of stainless and heat resisting steels — Classification (ISO 14343:2002 and ISO 14343:2002/Amd1:2006) EN ISO 16834, Welding consumables — Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas-shielded are welding of high strength steels — Classification (ISO 16834:2006) EN ISO 17632, Welding consumables — Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal are welding of non alloy and fine grain steels — Classification (ISO 17632:2004) EN ISO 17639, Welding consumables — Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non- gas shielded’ metal arc welding of stainless and heat-resisting steels — Classification (ISO 17633:2004) EN ISO 18276, Welding consumables — Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas- shielded metal arc welding of high-strength steels — Classification (ISO 18276:2005) binare mecanica 2.2.4 — Produse pentr EN 1439-1, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 1: General requirements EN 14399-2, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 2: Suitability test for preloading EN 14399.3, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 3: System HR — Hexagon bolt and nut assemblies EN 14399-4:2005, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 4: System HV — Hexagon bolt and nut assemblies EN 14399-5, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 5: Plain washers 5 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011, SR EN 1990-2:2008 EN 1439-6, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 6: Plain chamfered washers EN 14399-7, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 7: System HR — Countersunk head bolts and nut assemblies EN 14399-8, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 8: System HV — ‘Hexagon fit bolt and nut assemblies prEN 1439.9, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 9: System HR or HV — Bolt and nut assemblies with direct tension indicators prEN 14399-10, High-strength structural bolting assemblies for preloading — Part 10: System HRC — Bolt and nut assemblies with calibrated preload EN 16048-1, Non preloaded structural bolting assemblies — Part 1: General requirements EN 20898-2, Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread (ISO 898-2:1992) EN ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon stee! and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:1999) EN ISO 1479, Hexagon head tapping screws (ISO 1479:1963) EN ISO 1481, Slotted pan head tapping screws (ISO 1481:1983) EN |SO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 3506-1:1997) EN |SO 3506-2, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 2: Nuts (ISO 3506-2:1997) EN ISO 6789, Assembly tools for screws and nuts — Hand torque tools — Requirements and test methods for design conformance testing, quality conformance testing and recalibration procedure (ISO 6789:2003) EN ISO 7049, Cross recessed pan head tapping screws (ISO 7049:1983) EN ISO 10684, Fasteners — Hot dip galvanized coatings (ISO 10684:2004) EN ISO 15480, Hexagon washer head driling screws with tapping screw thread (ISO 15480:1999) EN ISO 15976, Closed end blind rivets with break pull mandrel and protruding head — SUSt (ISO 15976:2002) EN ISO 15979, Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head — SUSt (ISO 1979:2002) EN ISO 15980, Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head — SUSt (iSO 15980:2002) EN ISO 15983, Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head — A2/A2 (SO 15983:2002) EN ISO 18984, Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head — A2/A2 (ISO 15984:2002) ISO 10509, Hexagon flange head tapping screws 16 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Romar SR EN 1090-2:2008 2.25 — Cabluri de inalta rezistenta PIEN 10138-3, Prestressing steels — Part 3: Strand EN 1024-2, Stee! wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc alloy coatings EN 10264-3, Steel wire and wire products — Steel wire for ropes — Part 3: Round and shaped non alloyed steel wire for high duty applications EN 10264-4, Stee! wire and wire products — Stee! wire for ropes — Part 4: Stainless stee! wire EN 12386-1, Steel wire ropes — Safety — Part 1: General requirements EN 12985-10, Stee! wire ropes — Safety — Part 10: Spiral ropes for general structural applications EN 1941-4, Terminations for stee! wire ropes — Safety — Part 4: Metal and resin socketing 2.2.6 Reazeme structurale EN 1397-2, Structural bearings — Part 2: Sliding elements EN 1397-3, Structural bearings — Part 3: Elastomeric bearings EN 1337-4, Structural bearings — Part 4: Roller bearings EN 1337-5, Structural bearings — Part §: Pot bearings EN 1337-6, Structural bearings — Part 6: Rocker bearings EN 1337-7, Structural bearings — Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings EN 13974 ‘Structural bearings — Part 8: Guide bearings and restraint bearings 2.3 Pregatire EN 1SO 9013, Thermal cutting — Classification of thermal cuts — Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2002) ISO 286-2, [SO system of limits and fits — Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts CEN/TR 10347, Guidance for forming of structural steels in processing 24 Sudare EN 287-1, Qualification test of welders — Fusion welding — Part 1: Steels EN 1011-1:1998, Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 1: General guidance for are welding EN 1011-2:2001, Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: Arc welding of ferritc steels EN 1011-3, Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 3: Arc welding of stainless steels 7 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Romar SR EN 1090-2:2008 EN 1418, Welding personnel — Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials EN ISO 3834 (all parts), Quality requirements for fusion welding of metallic materials (ISO 9834:2005) EN ISO 4063, Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998) EN ISO 5817, Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) — Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003, corrected version:2008, including Technical Corrigendum 1:2006) EN ISO 9692-1, Welding and allied processes — Recommendations for joint preparation — Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded metal-arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels (ISO 9692-1:2003) EN ISO 9692-2, Welding and allied processes — Joint preparation — Part 2: Submerged are welding of steels (ISO 9692-2:1998) EN ISO 13916, Welding — Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:1996) EN ISO 14373, Resistance welding — Procedure for spot welding of uncoated and coated low carbon steels (ISO 14373:2006) EN ISO 14564 (all parts), Quality requirements for welding — Resistance welding of metallic materials (ISO 14544-1:2000) EN ISO 14555, Welding — Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2006) EN ISO 14731, Welding coordination — Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006) EN ISO 15609-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004) EN ISO 15603-4, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 4: Laser bear welding (ISO 15609-4:2004) EN ISO 15609-5, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 5: Resistance welding (ISO 15609-5:2004) EN ISO 15610, Specification and qualification of welding procedures for metalic materials — Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610:2003) EN ISO 15611, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on previous welding experience (ISO 15611:2003) EN ISO 15612, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612:2004) EN ISO 15613, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on pre-production welding test (ISO 15613:2004) EN ISO 1614-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004) EN ISO 15614-11, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11:2002) 18 1 24/03/2011 BUREAU VERITAS ROMANIA GONTROLE INTERNATIONAL S.R. i @ 2 SR EN 1090-2:2008 EN ISO 18614-13, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 13: Resistance butt and flash welding (ISO 15614-13:2005) EN ISO 15620, Welding — Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000) EN ISO 16432, Resistance welding — Procedure for projection welding of uncoated and coated low carbon steels using embossed projection(s) (ISO 16432:2006) EN ISO 16433, Resistance welding — Procedure for seam welding of uncoated and coated low carbon steels (ISO 16433:2006) 2.5 — Incercare EN 473, Non destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel — General principles EN 571-1, Non destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles EN 970, Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination EN 1290, Non-destructive examination of welds — Magnetic particle examination of welds EN 1435, Non-destructve testing of welds — Radiographic testing of welded joints EN 1713, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Characterization of indications in welds EN 1714, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing of welded joints EN 10160, Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method) EN 12062:1997, Non-destructive examination of welds — General rules for metallic materials EN ISO 6507 (all parts), Metallic materials — Vickers hardness test (ISO 6507:2008) EN 1SO 9018, Destructive tests an welds in metalic materials — Tensite test on cruciform and lapped joints (ISO 9018:2003) EN ISO 10447, Resistance welding - Pee! and chisel testing of resistance spot and projection welds (SO 10447:2006) 2.6 Montare EN 1337-11, Structural bearings — Part 11: Transport, storage and installation ISO 4463-1, Measurement methods for building — Setting-out and measurement — Part 1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria ISO 7976-1, Tolerances for building — Methods of measurement of buildings and building products — Part 1: Methods and instruments 1S0 7976-2, Tolerances for building — Methods of measurement of buildings and building products — Part 2: Position of measuring points 1SO 17123 (all parts), Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying instruments 19 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Roma SR EN 1090-2:2008 27 Protectie anticoroziva EN 14616, Thermal spraying — Recommendations for thermal spraying EN 15311, Thermal spraying — Components with thermally sprayed coatings — Technical supply conattions EN ISO 1461:1999, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods (ISO 1461:1999) EN ISO 2063, Thermal spraying — Metallic and other inorganic coatings — Zinc, aluminium and their alloys (ISO 2063:2005) EN ISO 2808, Paints and varnishes — Determination of fim thickness (ISO 2808:2007) EN ISO 8501 (all parts), Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleantiness EN ISO 8503-1, Preparation of stee! substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned stee! substrates — Part 1: Specifications and definitions for 1SO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (ISO 8503-1:1988) EN ISO 8503-2, Preparation of stee! substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel — Comparator procedure (ISO 8503-2:1988) EN ISO 12944 [all parts), Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems (ISO 12944:1998) EN ISO 14713, Protection against corrosion of iron and steel in structures — Zine and aluminium coatings — Guidelines (ISO 14713:1999) ISO 19840, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systeins — Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces 28 — Tolerante EN ISO 13920, Welding — General tolerances for welded constructions — Dimensions for lengths and angles — Shape and position (ISO 13920:1996) 29 Diverse EN 508-1, Roofing products from metal sheet — Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet — Part 1: Stee! EN 508-3, Roofing products from metal sheet — Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet — Part 3: Stainless stee! EN 1993-1-6, Eurocode 3: Design of stee! structures — Part 1-6: Strength and Stebility of Shell Structures EN 1993-1-8, Eurocode 3: Design of stee! structures — Part 1-8: Design of joints PEN 13670, Execution of concrete structures ISO 2859-5, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (ALQ) for ot-by-lot inspection 20 , 24/03/2011 z g & Z z g 3 8 s 5 Zz = 2 £ & 3 3 3 z 5 3 Asociatia de Standardizare din Romani SR EN 1090-2:2008 3 Termeni si defini Pentru cerintele acestui document se aplic3 urmatorii termeni si definiti 34 lucrarl de constructii tot ce este construit sau rezulta din activititi de constructie, Acest termen acopera atat cladiri cat gi iucrari ingineresti. El se refers la constructia completa care cuprinde atat partea structurala, cat si cea nestructurala 3.2 lucrari Arf ale lucrarllor de construct care sunt constructie metalicd structural’ 3.3 constructie metalica structural structuri din ofel sau elemente fabricate din ofel,utlizate la lucrati de construcfi 3.4 constructor persoand sau organizatle care execut lucrarile (furnizor in EN ISO 9000) 35 structural a se vedea EN 1990 3.6 fabricatie toate activitaiile necesare pentru a produce gi livra un element. Dup caz, aceasta cuprinde, de exemplu, aprovizionarea, pregatirea si asamblarea, sudarea, Imbinarea mecanicd, transportul, tratatea Suprafetelor precum si inspectia si documentatia cu privire la aceste operat 3.7 executie toate activitafle efectuate pentru realizarea fizic’ a lucrarilor, de exemplu, aprovizionare, fabricatie, sudare, imbinare mecanic&, transport, montare, tratere suprafatd gi verificare, precum si decumentatia cu privire la aceste operatii 3.74 calet de sarcini pentru executie set de documente care cuprind datele tehnice gi cerintele pentru o anume structura de ofel, inclusiv cele specificate pentru completarea si modificarea regulilor din acest standard european NOTA 1 — Caietul de sarcinl pentru execulle include cerinfe acolo unde prezentul standard european ientificd punclele care trebuie specifcate NOTA 2 - Caietul de carcini pentru executie poate f considerat ca un set complet de cerinfe pentru fabricarea si montarea elementelor stucturale din ofel, cu cerinjele referitoare la fabricate oferte int-un set de specifica ‘componente, conform prEN 1090-1 372 clasa de executie ansamblu clasificat al cerinfelor specificate pentru executarea Iucréirilor in ansamblu, al unui element special sau al unui detaliu pentru un element 38 categorie de exploatare categorie care caracterizeaz8 un element in raport cu circumstantele utilizari sale aa re din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SREN 1090-2:2008 39 categorie de fabricate categorie care caracterizeaza un element in raport cu metodele ulilizate pentru executarea sa 3.40 produs constituent material gi produs utilizat pentru a fabrica un element si care ramane ca o parte a sa, de exemplu, produs de ofel pentru constructi, produs de ofel inoxidabil, element de imbinare mecanica, consumabile pentru sudare att element parte @ unei structuri de otel, care poale fi, ea Insasi, un ansamblu de mai multe elemente mai mici att element format la rece ase vedea EN 10079 si EN 10131 3.42 pregatire toate activitafile efectuate asupra produselor constituente de ofel pentru a le pregati in vederea asamblari lor si includeril in elemente. Dup’ caz, aceasta cuprinde, de exemplu, identifcarea, manipularea si depozitarea, taiere, formarea si gaurirea, 3.13 metoda de montare Ivata in considerare la proiectare principii generale ale unei metode de montare pe care se bazeazé proiectarea structurii (cunoscut, de asemenea, ca secventa de montare de proiectare) 3.434 procedura pentru montare documentatie care descrie procedurile care trebuie utiizate pentru a monta o structur’ 3.44 neconformitate ase vedee EN ISO 9000 3.45 NDT suplimentara (incercare nedistructiva) tehnicd NDT suplimentara fata de examinarea vizuala, de exemplu, control cu pulberi magnetice, cu lichide penetrante, curenti Foucault, control cu ultrasunete sau prin radiografie 3.16 toleranta ase vedea ISO 1803 3.16.1 toleranta esentiala limite fundamentale pentru o toleranta geometrica necesare pentru a indeplini jpotezele de proiectare pentru structuri, in raport cu rezistenta mecanica $i stabiltates 3.16.2 toleranfa functionals tolerant geometric’ care poate fi necesara pentru a indeplini 0 functie, alla decat rezistenta mecanica gi stabilitatea, de exemplu aspect sau form’ 22 1 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA GONTROLE INTERNATIONAL S.R. SR EN 1090-2:2008 3.16.3 toleranta speciala toleranta geometricé neacoperita de tipurile si valorile tolerantelor prevazute in tabelele din acest standard european si care trebuie specificata int-un caz particular 3.16.4 tolerantd la fabricatie domeniu admisibil pentru valoarea unei dimensiuni @ unui element, care rezults din fabricarea elementului 4 Caiet de sarcini si documentatie 441 Caiet de sarcini pentru executie 414 Generalitati Informatie necesare si cerintele tehnice pentru executarea fiecdrei parti a lucrarilor trebuie agreate gi Completate inainte de Inceperea executaril acelei parti a lucrarilor. Trebuie sa existe proceduri pentru a aduce modificari unui caiet de sarcini pentru executie, agreat anterior. Caietul de sarcini pentru execufie trebuie S& cuprinda elementele care urmeaza, dupa caz: 1a) informatii suplimentare, ca cele enumerate la A.1; b) opfiuni, ca cele enumerate la A2; c) clase de executie, a se vedea 4.1.2; d) grade de pregatire, a se vedea 4.1.3; @) clase de tolerante, a se vedea 4.1.4; f)_cerinte tehnice cu priv la siguranta lucratilor, a se vedea 4.2.3 $i 9.2. 41.2 Clase de executie ‘Sunt prevazute patru clase de executje, de la 1 pana la 4, denumite EXC1 pnd la EXC4, pentru care rigoarea cerinfelor creste de la EXC1 la EXC4, Clasele de executie se pot aplica structuril in ansamblu, sau unei par{l a structurii, sau detalillor specifice. Unei structuri | se pot aplica mai multe clase de executie. Unui detaliu sau unui grup de detalii va fi atribuita, de regula, o singuré clas& de executie, Totusi, alegerea unei clase de execute nu este, in mod necesar, aceeasi pentru toate cerintele. Daca nu se specific’ nici o clasd de execute, trebuie sa se aplice EXC2. Lista cerintelor cu privire la clasele de executie este prezentatd in AS. Recomandari pentru alegerea claselor de executie sunt prevazute in anexa B. NOTA - Alegerea claselor de executie depinde de categorile de productie si de categorile de exploatare care ‘sunt in legatura eu clasele de consecinge, cum sunt definite in anexa B din EN 1990:2002, 23 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 41.3 Grade de pregatire ‘Sunt prevazute trei grade de pregatire, denumite P1 pan ta P3 conform 1S 8501-; rigoarea cerintelor creste de ta Pt la PS, pentru care NOTA - Gradele de pregatire depind de durata de vials prevazuta a protectiei anticorosive gi de categoria de corozivitate, aga cum este detiita la aricolul 10. Gradele de pregatire se pot aplica structurii in ansamblu, sau unei parti a structurii, sau pentru detalil specifice. © structura poate include mai multe grade de pregatire, Unui detallu sau grup de detalii va fi atribut, in mod normal, un singur grad de pregatire 4.1.4 Tolerante geometrice La 11.1 sunt definite dous tipuri de toleranje geometrice: a) tolerante esentiate; b) __toleranfe functionale, cu doua clase pentru care rigoarea cerinfelor creste de la clasa 1 la clasa 2 4.2 Documentatia constructorului 42.1 Documentatie cu privire la calitate Pentru EXC2, EXC3 si EXC4 trebuie documentate urmatoarele puncte: a) atribuirea sarcinilor sf autoritati pe durata diferitetor faze ale proiectului b) _procedurite, metodele gi instructiunile de lucru care trebuie aplicate; )_ un plan de veriicare specific tucrsritor; d) oprocedura pentru tratarea schimbarilor gi modificdrit €) 0 procedura pentru tratarea neconformitatilor, cereri pentru derogar gi lig cu privire ta calitate; ) toate punctele de oprire sau cerinte pentru verificari sau incercair de terta parte, precum $i toate cerintele corespunzatoare cu privire fa acces. 422 — Planul calitatil Trebuie specificat dacd se cere un plan al calitti pentru executarea lucratlor. NOTA EN ISO 2000 oferd definitia unui plan al alta Acesta trebuie s8 cuprindas a) un document generat cu privire fa managementul care trebuie 68 abordeze urmtoarele puncte: 1) orevizuire a cerinjetor din caietul de sarcini in comparatie cu capacitaile de execute 2) organigrama gi personalul de conducere responsabil pentru fiecare aspect al execute 3) _principii si modalitati de organizare a inspectiel, inclusiv atribuirea responsabiltailor pentru fiecare sarcina de inspectie; b) documentatia cu privire la calitatea, inainte de executie, aga cum se defineste ta 4.2.1, Documentele trebuie elaborate inainte de executia fazel de constructie fa care se refer’ acestea;, 24 @ 3 2 g 3 § E 3 = 8 s z 2 s & g 5 3 2 g a 5 é : i 5 a SR EN 1090-2:2008 c) documente de urmarire a execuiel care cuprind inregistrarile inspectilor si verificarilor efectuate, sau cate demonstreazé calificarea sau certficarea mijloacelor utlizate. Documentele de urmarire a executiei care se refer’ la punctele de oprire care conditioneaz’ continuares execuffel, trebuie elaborate inainte de a se trece de punctul de oprire. ‘Anexa C prezinta o list’ de verificare @ continutului unui plan al calitat, recomandat pentru executarea constructiei metalice structurale cu referire a liniile directoare generale din ISO 10005, 4.23 Siguranj& a lucrarllor de montare Declarajille metodelor care oferd instrucfiuni detaliate de Iucru, trebuie s8 réspunds cerintelor tehnice cu privire la siguranta lucrérlor de montare, aga cum se specifica la 9.2 19.3. 4.24 — Documentatie de execut Pe perioada executlei trebuie pregatita o documentatie suficient’, care s descrie starea structuril executate, pentru a demonstra c& lucrarile au fost efectuate conform caletului de sarcini pentru execute 5 Produse constituente 5.4 Generalitati Tin general, produsele consttuente care trebule uliizate la executarea structurlor din ofel trebuie selectate din standardele europene aplcabile, prezentate in arcalele care urmeaz8, Daca produsele constituente care trebuie utiizate nu sunt prevazute in standardele indicate, proprietaie lor trebuie spectficate Trebuie aplicate definifile sl cerintele din EN 10021 Impreuna cu cele ale standardului european de produs, relevant. 5.2 Identificare, documente de inspectie si trasabilitate Proprietatile produselor constituente fumizate trebule indicate tn documentate pentru 2 putea fi comparate cu proprietatie specificate. Conformitatea lor cu standardul de produs aplicabil trebuie verificaté conform 12.2. Pentru produse metalice, documentele de inspectie, conform EN 10204 trebuie sa fie aga cum sunt enumerate in tabelul 1 25 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Romar : 3 2 SR EN 1090-2:2008 Tabelul 1 — Documente de inspectie pentru produsele metalice Produs constituent Documente de inspectie ‘Ojeluri pentru construct (labelele 2 $i 3) conform tabelului 8.1 din EN 10026-1:2004 "" (Ofelur inoxidatile fabelul 4) a4 Olelut wenate conform tabelului 8.1 din EN 10340:2007 Mateiale consumabile pentru sudura(labelul 5) 22 Elemente penitu imbinari stucturale cu guruburl 246 ‘itu aplicate la cal 24 Suruburi aulofiletante gi autoforante gi nituri carbe 24 Boltur pentru sudare eu ar electic 21° Rosturi de dlatare peniru podur 34 (Cabluri de tnata rezistenta 34 _ Reazeme structurale —_L at * enue pent consi marca S355 JR sau J0 se cere cerificatl de inspect 3.1 pent EXC2, EXC gh exes, EN 10025-1 slit co elementele incuse in formula CEV s8 fe inegicvate in documenta de inpecie. Se| ‘ecomand <8 $e includ Al, Nb gi Tita rapomulcu pili a alle elemonte acugate cert de EN 10028-2. oun ceriical 3.1, acesta poate fi nloui do 0 marc de dentifieate a lolli de fabricate, |< Daca se cr Pentru EXC3 si EXC4, trebuie asiguratd trasabilitatea produselor constituente In toate etapele de la aprovizionare pand la receptie, dupa incorporarea in lucr&ri. Aceasta trasabilitate se poate baza pe inregistrari pentru loturi de produs prevazute pentru un proces. de producfie comun, In afara de cazul in care este specificatS trasabilitatea pentru fiecare produs. Pentru EXC2, EXC3 si EXC4, daca sunt impreuna, in circulatie, diferite marci sifsau calitafi de produse constituente, fiecare din ele trebuie prevazut cu o marcare pentru identiicarea marci sale, Metodele de marcare trebuie s& fle conform celor pentru element, indicate la 6.2. Dacd este ceruta marcarea, produsele constituente far marcare trebule tratate ca produse neconforme. 5.3 Produse din otel pentru constru 5.3.1 Generalitati Daca nu se specifica altfel, produsele din ote! pentru constructi trebuie s& fie conforme cerintelor standardelor europene de produs aplicabile, indicate In tabelele 2, 3 si 4. Marcile, calitiile si, dac& este cazul, greutatile acoperii gi finisajele, trebuie specificate precum $1 optiunile cerute, permise de standardul de produs, inclusiv cele cu privire la aptitudinea la zincare prin imersie la cald, daca este relevanta. Produsele din ofel care trebuie utiizate la fabricarea elementelor formate la rece trebule s& aib& proprietati care s& fie conforme cu aptitudinea cerutd pentru procesul de formare la rece, Tabelul 3 ‘enumard ofelurile carbon apte pentru formare la rece, 26 SR EN 1090-2:2008 8 g Tabelul2— Standarde de produs pentru ofeluri carbon pentru construct i Tonaivennice &] — pmmensam Z rosea iin Dimension Tolerate z Profile | gi ‘Nu este disponibil EN 10034 é Pte evel | ex yeoa54 | voto cnenta [EN 00% 5 Hae si Ruremeapon—enriare & Cee aReSOT TERE] ey sense [EN inset EN tBe 5 Profile T EN 10055, EN 10055. z [oteT ta 5.3 g Tobi, psbande borat eee | nse ans EN 1029 Z bl, platbande, berate EN eeene [Nise pica EN 1029 5 § en 1008.5 s dup caz EN 10017, EN 10058, | EN 10017, EN 10058, 2 Bare gi sarme wp EN 10059, EN 10060, | EN 10059, EN 10060, 3 . eine EN 0st 3 Ff cave il cal ex roaioa [EN 02102 EN 102102 & Profile cave deformate la rece EN 10219-1 EN 10219-2 EN 10219-2 3 2 Tabelul 3 —Standarde de produs pentru fot si benzi apte pentru formare la rece Produse Conall tehnice de livrare Tolerante Otelurinealate pentru construct | EN 10025-2 EN 10051 Oteluri pentru consirucfi, sudabile, | EN 1026-3, EN 10025-4 EN 10051 cu granulate fied Ofeluri cu limita de curgere ridicata | EN 10749-1, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10268 | Nueste Asociatia de Standardizare din Roma pentru deformare la rece disponibil Ojelur laminate la rece 180 4997 EN 10131 elu acoperite continuu prin EN 10292, EN 10326, EN 10327 EN 10743) imersie la cald Produse plate de ofel acoperite | EN 10169-2, EN 10169-3 EN 1016-1 continuy cu materiale organice Benaiiaguste EN 10139 EN 10048, EN 10140 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 ‘Tabelul 4 — Standarde de produs pentru ofeluri inoxidabile Produse Corinto tehnice de tivrare Toleranje L Table, pla EN 10029, EN 10048, EN 10051 le, placi gi benai 7 - able, plc gi be EN 10088-2 ENisoauae ‘Tevi (sudatey EN 10206-2 EN ISO 1127 evi (fara cuss) EN 10207-2 EN 10017, EN 10058, EN 1008, Bare, s8rm’ gi profile EN 10088-3 EN 10000-EN 10061 NOTA Simbotizarea ata rumeica@ ojelurior este prezentata in EN 10066-1 5.3.2 Tolerante la grosime Daca nu se specific’ altfel, tolerantele la grosime pentru tablele de oel pentru construct trebuie sa fie conform EN 10028, dupa cum urmeaza EXC4: ClasaB Pentru celelalte produse de ofel pentru constructii si olel inoxidabil, trebuie utlizata clasa A de grosime, daca nu se specifica altel 5.3.3. Stare a suprafetei Pentru otelurile carbon, cerinfele cu privire la starea suprafetel sunt urmatoarele: a) clas A2 pentru table si platbenzi, conform cerinfelor din EN 10163-2; b) Clasa C1 pentru profile, conform cerinelor din EN 10163-3. Caletul de sarcini pentru executie trebuie sa precizeze daca imperfectiuni precum fisurile, exfolierile gi bavurile trebule reparate. Daca se cer stati ale suprafetelor mai restrictive pentru tablele pentru EXC3 si EXC4, acestea trebuie specificate. Cerinfele cu privire la fnisdrile suprafejei pentru ofel inoxidabil, rebuie sa fle urmatoarele: 2) table, platbenzi si benzi: conform cerinfelor din EN 10088-2; b) bare, sérme gi profile: conform cerinfelar din EN 1088-3, Trebuie specifcate cerinfele suplimentare cu privire la urmatoarele puncte: restriii speciale referitoare la imperfectiunile suprafetei sau repararea defectelor superfciale prin polizare, conform EN 10163, sau EN 10088 pentru ofe! inoxidabi Pentru celelalte produse, trebuie specificate cerinjele cu privire la finisarea suprafetei in raport cu specificafile europene sau internationale corespunzatoare, Daca specificatia aplicabilé nu defineste adecvat finisarile decorative sau speciale ale suprafete finisarea trebuie specificata, Starea suprafetei produselor constituente trebuie s fie astfel incét s& fie indeplinite cerinjele relevante pentru gradul de pregatire conform 10.2. 28 SR EN 1090-2:2008 5.34 — Proprietat! speciale Pentru EXC3 si EXC4, trebule specificatd clasa de calitate S1 pentru discontinuitate interna, conform EN 10160 pentru imbinari sudate in cruce, care transmit eforturi principale de intindere in grosimea table, pe o bands cu latimea de patru ori grosimea tablei de flecare parte a legaturi in discuti, Trebuie specifcat daca se recomanda veriicarea zonelor vecine diattagmelor sau rigidizarlor ta reazom, in ceea ce priveste existenta discontinuitaor interne. In acest caz trebuie aplicata clasa de Caiate St din EN 10160 pe 0 tabla a tapi sau inimi, cu latimea de 25 ori grosimea table, de flecare parte a diafragmei sau rigidizéri la reazem, daca imbinarea se realizeazé prin sudura. In plus, dacé este cazul, rebuie specifcate cerinjele cu privre la urmatoarele puncte a) _incercari efectuate pe produsele constituent, altele decat oteluri inoxidabile, pentru a identifica discontinuitSt interne sau fisuri in zonele care trebuie sudate; b) _ proprietati imbundtatite ale deformatiel perpendicular pe suprafata produselor constitutive, altele decat ofeluri inoxidabile, conform EN 10164; c) _condifi speciale de livrare a otelutilor inoxidabile, de exemplu, incercare cu privire la rezistenta echivalenté la coroziune prin ciupire, in mediu cu azot (PRE(N)), sau la coroziune accelerata. Daca nu se specifica altfel, PRE(N) trebuie data de (Cr + 3.3 Mo + 16 N), in care elementele sunt Tn procente de masa; d) condi de tratament, daca produsele constituent trebuie tratate inainte de livrare BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 NOTA Acestetratamente sun, de exempl, un tratament termi, formarea de contrasépel si incovoiere, 5.4 Ofeluri turnate Otelurile turnate trebuie s& fie conform cerintelor din EN 10340. Marcile, calitiile si, daca este cazul, finisatlle, trebuie specificate Impreuna cu orice cerinté opifonald permis de standardul de produs. 5.5 Materiale pentru sudare Toate materialele pentru sudare trebuie s& fie conform cerintelor din EN 13479 gi standardului de produs aplicabil, cum se indica in tabelul 5 ‘Asociatia de Standardizare din Romani 29 de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011 Asoci SR EN 1090-2:2008 Tabelu! § — Standarde de produs pentru materiale consumabile pentru sudare cron ete sds Cele ead | eurcowaes | See Ee ALSO lag TPR) era ee Sol ES Lae mw aw w we RET | ra esta eee et EO] enna Tipul materialelor consumabile pentru sudare trebuie $8 fle corespunzatoare procedeului de sudare, materialului care trebuie sudat gi procedurii de sudare. Pentru marci de ole! superioare lui S355, se recomanda utlizarea materialelor consumabile si fluxurilor cu indicele de bazicitate mediu spre inalt, pentru procedeele de sudare: 111, 114, 121, 122, 136, 137 (a se vedea 7.3 pentru definitea procededior de sudare). Daca se sudeaza otel conform EN 10025-5 trebuie utiizate materiale consumabile pentru sudare care sd garanteze c& sudutile complete au 0 rezistenta la coroziune atmosferica cel putin echivalenta cu cea a metalului de baza, Daca nu se specifica altfel, trebuie utllizata una din opfiunile prevazute in tabelul 6 Tabelul 6 — Materiale pentru sudare care trebuie utilizate cu ofeluri conform EN 10025-5 Procedeu _[Ofuneat’ [Open 2 [Opiunea 114 | Corespunzatoare | 2.5% Ni [1% Cr 0,5 % Mo. 121422‘ [Cospuadtoae [2% [1 crO.5 Mo Corepunelioae: 5 6 Gu le elmene de alee Pentru sudarea ofelurilor inoxidabile trebuie ulilizate materiale consumabile pentru sudare care ‘conduc la depuner prin sudare cu o rezisten{a la coroziune cel putin echivalenta cu cea a metalulul de baza, 30 ‘Asoclatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA GONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 56 Elemente pentru imbinare mecanic& 5.6.1 Generalitati Rezistenta Ia coroziune a conectorilor, elementelor de imbinare gi gaibelor de etansare trebuie sé fie ‘comparabila cu cea specificata pentru elementele imbinate, Acoperirile prin galvanizare Ia cald trebuie sa fle conform EN ISO 10684. Acoperitie de protectie ale componentelor elementelor pentru imbinari mecanice trebuie sd indeplineasc’ cerintele standardului de produs relevant sau, acestuia, recomandarile producstorului 5.6.2 Terminologie ‘Tn cuprinsul textului se utilizeaza urmatorii termeni: a) “saiba" inseamn: plata tesits"; 3: "gaiba plata sau gall b) "surub Inseamna: “un ansamblu gurub cu piulilé gi galba(e) daca este(sunt) necesara(e)” 5.6.3 Asamblari structurale cu guruburi, pentru utilizari nepretensionate ‘Suruburile pentru asamblari structurale pentru constructii din ofel carbon, ofe! aliat gi ofel inoxidabil Austenitic, pentru utilizari nepretensionate, trebule si fie conform EN 15048-1. Pentru aplicati nepretensionate, se pot utiliza, de asemenea, suruburi conform EN 14399-1 Clasele de calitate ale guruburilor si piulitelor si, dac& este cazul, ale fnisérii suprafelei, trebuie specificate Impreuna cu orice optiune necesarai care este permisd de standardul de produs. Trebuie specificate proprietatile mecanice pentru: a) guruburi_din ole! carbon si ole aliat, cu diametru mai mare decat cel specificat in EN ISO 898-1 si EN 20898-2; b) suruburi_din ote! inoxidabil austenitic, cu diametrul mai mare decat cel specificat in EN ISO 3506-1 si EN ISO 3506-2; c) suruburi austenitic-feritice, Daca nu se specifica altfel, pentru imbinarea oelurior inoxidabile, conform EN 10088 nu trebuie utilizate elementele de imbinare conform EN ISO 898-1 si EN 20898-2. Dac’ se ulilzeaz’ echipamente de izolare, trebule specificate toate detalile pentru ullizarea lor. 5.64 — Asamblari structurale cu suruburi, pentru pretensionare Suruburile pentru asamblari structurale de Inalté rezistent& pentru construcfi, pentru pretensionare, includ suruburi din sistemul HR, sistemul HV gi HRC. Acestea trebule s8 fle conform cerintelor EN 14399-1 si ale standardului european adecval, aga cum se indicd tn tabelul 7. Clasele de calitate ale suruburior si piuljelor si, daca este cazul, finisarile suprafetei, trebuie specificate impreund cu orice opliune necesara, permisd de standardul de produs. at BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 i i SR EN 1090-2:2008 Tabelul 7 - Standarde de produs pentru asamblarl de inalta rezistent pretensionate pentru constructii cu guruburi ‘Suruburl piulite EN 14399-8 EN 14399-4 EN 14390-7 EN 14399-8 prEN 14399-10 q ‘Saibe EN 14300-5 EN 143996 Daca nu se specifica altfel, guruburile din ofel inoxidabil nu trebuie utiizate in aplicatile pretensionate. Daca se ultilzeazé, ele trebuie tratate ca elemente de Imbinare speciale. 5.6.5 Indicatori directi de efort Indicatorii directi de efort precum gi gaibele cu fele cu duritate crescut’, asociate, amplasate sub piulif8 si capul surubului, trebuie s& fie conform prEN 14399.9, Indicatort directi de efort nu se pot utiliza Impreund cu oeluri rezistente la coroziune atmosferic& sau ofeluriinoxidabile. 5.6.6 Suruburi rezistente la coroziune atmosferica Suruburile rezistente la coroziune atmosferic trebuie realizate dintr-un material cu rezistent’ ‘mbunatatita la coroziune atmosfericd, a cBrui compozifie chimica trebuie specificata, NOTA-- Pot f corespunzatoareelementele de imbinare tip 3, marca A, conform ASTM AS25 [46} Caracteristicle mecanice, performantele si conditile de livare ale acestora trebuie s& fle conform Cerinjelor din EN 14399-1 sau EN 15048-1, dupa caz, 5.6.7 Suruburl de fundatie Suruburile de fundatie trebuie s& alba caracteristicile mecanice conform EN ISO 898-1 sau s& fie fabricate din ofe! laminat la cald, conform EN 1025-2 pana la EN 10025-4, Daca se specific’, se pot utiliza oleluri pentru armarea betonului. in acest caz, acestea trebuie s8 fie conform EN 10080 si marca de ofel trebuie specificatd. 5.6.8 Daca se cere, trebuie specificate dispozitivele de blocare, cum sunt piulife cu autoblocare sau alte tipuri_de guruburi care previn efectiv slabirea ansamblulul in cazul impactulul sau vibratiel semnificative. Daca nu se specific’ altfel, se permite utllizarea produselor conforme cu EN ISO 2320, EN ISO 7040, EN ISO 7042, EN ISO 7719, EN ISO 10511, EN ISO 10512 si EN ISO 10513, 5.6.9 Saibe inclinate aibele inclinate trebuie s& fie conform standardului de produs relevant, 5.6.10 Niturl aplicate la cald Niturile aplicate la cald trebuie s& fle conform standardului de produs relevant. 22. Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 5.6.11 Elemente de Imbinare pentru elemente subtirl Suruburile autoforante trebuie s& fle conform EN ISO 15480 si guruburile autofiletante conform EN ISO 1481, EN ISO 7049, EN ISO 1479 sau ISO 10509. Niturile oarbe trebuie 88 fie conform EN ISO 18976, EN ISO 15979, EN ISO 15980, EN ISO 15983 sau EN ISO 15984, Bolturile pentru impugcare, bolturle pentru aer comprimat trebuie clasificate ca elemente de imbinare speciale, Elementele de imbinare mecanicé pentru utlizare la membrane portante trebuie s& fle de tipul specificat pentru o astfel de utiizare. 5.612 Elemente de imbinare speciale Elementele de imbinare speciale cunt elementele de imbinare care nu sunt prevazute in standarde europene sau internationale. Ele trebule specificate, la fel ca incercatile necesare. NOTA. Utlizarea elementelor de fmbinare speciale este tratata la 6.9, ‘Suruburile hexagonale cu injectare trebuie clasificate ca elemente de imbinare speciale 5.6.13 Livrare si identificare Elementele de imbinare conform 5.6.3 pnd la 8.6.5 trebuie livrate gi identificate conform cerinjelor din standardul de produs relevant. Elementele de imbinare conform 5.6.7 pand la 5.6.12 trebuie livrate gi identificate dupa cum urmeazé: a) Ele trebuie livrate in ambataj corespunzator, durabil si etichetat astfel incat confinutul s& fie ugor identifieabil b) Efichetarea sau documentele insofitoare trebuie s& confind urmatoarele informatii lizibile si durabile: — dentificares producatorului gi, dacd este cazul, numerele de lot; — tipul elementului de imbinare si materialului si, daca este cazul, ansamblul su; acoperirea de protectie: — Gimensiunile, in mm, dupa caz, pentru diametru nominal gi lungime si, dacd este necesar, diametrul saibei, grosimea gi domeniul compresiunii efective a parti din elastomer; dimensiunea burghiului, daca este cazul; — pentru suruburi: detalii cu privire a valorilimit8 ale momentului de strangere; — pentru bolturile impuscate sau plantate cu er comprimat: detalii despre puterea de Impuscare si presiunes utilizaté, dupa caz, c) Elementele de imbinare si orice saibe asociate trebuie s8 poarte o marcare durabild de identificare a producstorulul 33 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L, 24/03/2011, SR EN 1090-2:2008 5.7 Bolturi gi conectori pentru forta taletoare Bolturile pentru sudurd cu arc, inclusiv conectorii pentru fortd taletoare, pentru constructii compozite ofelibeton, trebuie sa fie conform cerinjelor din EN ISO 13918. Conectorii pentru forla taietoare, alli decat de tip bolt, trebule clasificati ca elemente de prindere speciale gi trebuie sa fie conform 5 6.12. 5.8 Materiale pentru cimentare Trebuie specificate materialele pentru cimentare care se utlizeaz. Acestes trebule s4 fle mortar pe bazé de ciment, mortar special sau beton cu agregate mici Mortarul pe baz de ciment, utilizat intre bazele din ofel sau placile reazemelor gi fundafi din beton, trebuie s8 fie dupa cum urmeaza 2) pentru 0 grosime nominal care nu depageste 25mm: iment Portland pur: b) pentru o grosime nominala de la 25 mm pana la 50mm: Mortar fluid cu ciment Portland al cBrui confinut de ciment amestecat cu un agregat fin nu trebuie s& fie mai mic de 1:1; ) pentru © grosime nominala de 50 mm si mai mare: mortar cu ciment Portland cat mai uscat posibil, al c&rui confinut de clment amestecat cu un agregat fin nu trebuie s8 fle mai mic de 1:2, Mortarele speciale includ produse pe baz de ciment care confin adaosuri, produse expansive si produse pe baza de ragina, Se recomanda produsele cu contractie redusts Mortarele speciale trebuie insofite de instrucfluni detaliate de utilizare care sunt atestate de producator. Betonul cu agregate fine trebuie utilizat numat intre baze din ofel sau plici de rezemare i fundatii din beton, care au spafilibere cu 0 grosime nominala de 50 mm si mai mult 5.9 Rosturi de dilatare pentru poduri Trebule specificate cerintele cu privire la tipul sila caracteristicile rostutilor de iatare, 5.10 Cabluri de inalta re: ‘Sarmele pentru cabluri de inalta rezistenta trebuie sa fie sdrme din ofel trase la rece sau laminate la rece gi conforme cerintelor din EN 10264-3 sau EN 10264-4. Trebuie specificatd valoarea rezistenfei la tractiune gi, daca este cazul, clasa acoperitil, conform EN 10244-2, Toroanele cablurilor de inalta rezistent’ trebule s8 fle conform cerinjelor prEN 10138-3. Trebuie specificate denumirea si clasa toronulul Cablurile din sarma de ofel trebuie s& fie conform cetintelor din EN 12385-1 gi EN 12385-10. Trebule specificate Incarcarea minima de rupere si diametrul din sarmé de ofel si, daca este cazul, cerintele cu privire la protectia anticorosiva Materialul de umplere pentru mangoane trebuie s& fle conform cerinfelor din EN 12385-1, Acesta trebuie ales, tinand seama de de temperatura gi de actiunile in exploatare, astfel incat s@ se evite fluajul continuu al toronulul inc&rcat, in mangon, 34 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Roma SREN 1090-2:2008 5.11 Aparate de reazem pentru structuri Aparatele de reazem pentru structuri trebuie sa fie conform cerinfelor din EN 1397-2, EN 1337-3, EN 1337-4, EN 1337-5, EN 1337-6, EN 1337-7 sau EN 1337-8, dupa caz, 6 __Pregatire si asamblare 6.1 Generalitati Acest articol stabilegte cerinele pentru tiere, formare, gaurire si asamblare a elementelor constituente din ofel, pentru a fi incluse fn ansamblur NOTA- Sudarea gi mbinarea mecanicd sunt tratate la articolele 7 518. Structurile de ofel trebuie fabricate cu respectarea cerinfelor din articolul 10 gi toleranfelor specificate in articolul 14 Echipamentul utlizat in procesele de fabricafie trebuie intretinut pentru a asigura c& utlizarea, uzura si ruperea nu cauzeaza impedimente sernnificative in procesele de fabricalie. 6.2 Identificare in fiecare etapa a fabrcalei, fecare piesé sau pachet de plese similare ale elementelor din otel, trebule identifcate cu ajutorul unui sistem adecvat, Pentru EXC3 si EXC4 elementele finisate trebuie identfieate in documentele de inspect Identicarea poste f realizat, dup8 caz, prin grupare in lotr, prin forma si dimensiunea elementulu, sau pin utlizarea marcarilor durable gi distincte, aplicate astel neat $8 nu produca degrada. Nu sunt permise crestar cu data Deed nu se specificé altfel, pentru marcéirlle batute la rece, poansonate sau gurite, utlizate pentru ‘marcarea elementelor singulare sau pachetelor de elemente similare, se aplic8 urmatoarele cerinte: 1a) _aceste marcéri sunt premise numai pentru marci de olel pand la $356 inclusiv; b) ele nu trebuie utlizate pentru ofelurile inoxidabile; c) ele nu trebule utlizate pe materiale cu acoperiri pentru elemente formate la rece; d) ele trebuie utlizate numai in zone specificate, unde metoda de marcare nu afecteaza rezistenta la oboseala Dacd nu trebuie utlizate marcarea batutd la rece sau marcarile prin poansonare sau gaurire, trebuie specificat daca se pot utiliza marcarile prin batere ugoara sau cu eferturi scazute, Daca nv se specifica altfel, baterea ugoard sau cu eforturi sc&zute poate fi utlizata pentru oleluri inoxidabile. Trebule specificate toate zonele in care nu sunt permise marcarile de identificare sau nu trebuie sa fie vizibile dupa terminarea lucrari. 35 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L, 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 6.3 Manipulare si depozitare Produsele constituente trebuie manipulate si depozitate in condi conforme recomandarilor producstorului Un produs constituent nu poate fi utiizat dupa durata de depozitare specificaté de producdtorul sau, Produsele care au fost manipulate sau depozitate intr-un mod sau 0 duraté de timp, care au putut determina o deteriorare semnificativa, trebuie verificate inainte de utlizare, pentru a se asiguta c& acestea inca sunt conforme cu standardul de produs relevant. Elementele din ofel pentru constructii trebuie impachetate, manipulate gi transportate tn depling sigurant4, astfel incat sé se evite deforma permanente gi degradarea supratefel s8 fie minima. Trebuie aplicate, dupa caz, masurile preventive pentru manipulare gi depozitare, specificate in tabelut 8 36 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.RL, 24/03/2011 Asociatia de Standardizare din Roma SR EN 1090-2:2008 Tabelul 8 — Lista de masuri preventive pentru manipulare si depozitare Ridieare 1 __| Protectia elementelor impottiva degradri la punctele de ridicare 2 _| Evitorea ridicdri dintrun singur punet a elementelor lung), prin uilizeres grinzilor extensible, dupa caz 3 | Legarea improuna a elementelor ugoare, mai ales cole sensible la degradarea muchillor, rdsucire sau deformare, daca sunt manipulate individual. Trebuie avuta gijé pentru a evita orice deteriorare locala unde elemantele se ating intre ele, la muchile nerigidizato, la nivolul punctelor de rdicare sau ‘ator zone unde o parle semnifcativa din greutatea totals a legaturi este suportaté de o singura muchie nerigidizats Depozitare “4 | Stivuivea elementelor fabricate, depozitate inainte de transport sau montare, la distanfa de sol, pentru afipastrate curate 5 _| Punerea reazemelor necesare pentru a evita deformatii permanente Deporitarea tablelor profilate si altor materiale tumizate cu supratele decorative prefinsate, in onformitate cu cerinfele standardelor aplicabile Protecfie anticorosiva 7__| Evitarea acumulariiapei 8 | Precaull pent a evita patrunderes umezeli in legaturi de profile cu acoperi metalice NOTA--In cazul depozitiprelungite tn aer ier, legatune de profle Webuie desfScue gi profiel separate pentru 2 preven’ apatiiacugininegre sau alte 2 | Tratament corespunzator de protect anticorosiva a elementelor din ofl formate la rece cu grosimea ‘mai mica de 4 mm, efectust insinte de iesirea acestora din uzina de fabricate, suficient pentru a rezista cel putin expuneri estimate pe durata ransporlului, depozitri gi mont iniale (Ofeluri inoxidabite 10 | Manipularea si depozitarea olelull inoxidabitastfel ncat c& se prevind contaminarea de Ia foxari sau elemente de manipulare ete, Depazitarea cu grifé a ofelulul inoxidabil,astel neat suprafetele 5 fle protejate de deteriorare cau contaminare 11 _| Utlizarea unui film sau altel acoperir de protectie, care 68 rman pe loc c&t mai mult timp posibil 12 __ | Evitarea depozitari in mediu sali, umed 13 | Protejarea elementelor de daportare cu fagii sau teci din lemn, cauciuc sau material plastic, pentru 8 evita orice frecare cu suprafete din ofel carbon, cu continut de cupru, plumb etc 14 | interzicerea utlizarii marcherilor care confi clorur sau sulfur NOTA. 0 atemativa este utzatea unui fm protectors aplicatea tuluror marcéilor nomal pe acest fm 15 | Protejarea ojelvlui noxidabil de contactul direct cu echipamentul de ridicare sav de manipulare din fel carbon, cum sunt lant, cBrlge, cablur plate gi rulouri sau furcile elevatosrelor, prin utlizerea mmaterialelor izolatoare sau 2 placajului de lemn de raginoase sau a ventuzelor. Utiizarea sculelor corespunzatoare la montare pentru a asigura c& nu se produce contaminarea supratelei 16 | Evitarea contactului eu substante chimice, mai ales colorant, clelur, banda adeziva, canta cexagerate de ule gi unsosre NOTA- Daca este nevesarulizarea lor, aplitudinea ler penty ullizate se vefcdImpreund cu producstorl 17 | Utiizarea zonelor de fabricatie seperate pentru ole! carbon i otel inoxidabil pentru a evita contaminarea cu ote! carbon. Utiizares de scule separate, numai pentru otel inoxidabil, mai ales pietre de polizor si peril de s2rma. Peri de sdrma side land din ofelinoxidabil, preferabil austenitic Transport 18 _ | Masuri speciale necesare pentru protecta elementelor fabricate in impul transportulu 37 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011, Asociatia de Standardizare din Roma SR EN 1090-2:2008 64 — Taiere 6.4.1 Generalitati ‘Taierea trebuie efectuaté astiel incat s& fle indeplinite cerintele din acest standard european cu privire la toleranjele geomettice, duritalea maxima si rugazitatea marginilor NOTA - Metodele cunoscute 5i recunoscute de taiere sunt cu ferastrdul, cu foarfecele, cu dise, tehnici de taiere cu jet de apa si termica, Se recomanda ullizatea tietltermice manuale numai eénd utilzarea unui procedeu rmecanic nu se poate, practic, ealiza, Daca un procedeu nu este conform, acesta nu trebuie utiizat pan’ la corectarea gi verificarea din nou. Acesta poate fi ulilizat totusi pentru un domeniy restrans de produse constituente pentru care rezultatele sunt conforme, Daca trebuie taiate materiale cu acoperire, metoda de taiere trebuie aleasa astfel Incat s& se reducd la minimum deteriorarea acoperit Trebuie indepartate bavurile care pol cauza ranire sau pot impiedica alinierea sau montarea corecta a profilelor sau tablelor. 6.4.2 — Forfecare si stantare Suprafefele marginilor libere tebule verificate gi netezite daci este necesar, pentru a indeparta defectele semnificative, Dac’, dupa forfecare sau glantare, se utlizeaz& polizarea sau prelucrarea mecanicd, adancimea minima de polizare sau prelucrare mecanic& trebule sa fie de 0.5 mm. 64.3 Taiere termica Validitatea procedeetor de taiere termica trebuie verificatd periodic aga cum se indic& mai jes. ‘Trebuie decupate patru egantioane din produsul constituent care trebuie talat cu procedeul respectiv: 1) ofiere dreapta gin produsul constituent cel mai gros: 2) otdiere dreapté din produsul constituent cel mat subji 3) _ununghi ascuft dint-o grosime reprezentaiv 4) unare de cere dintr-o grosime reprezentativa. Trebuie efectuate masurari pe fiecare din egantioanele dreple, pe o lungime de cel putin 200 mm gi comparate fala de clasa de calitate cerutd. Egantioanele cu unghi ascutit gi arc de cerc trebuie controlate pentru a verifica dac8 marginile lor sunt de calitalte echivalenta cu cea a egantioanelor dreple. Calitatea suprafefelor tdiate, definita conform EN ISO 9013 trebuie s3 fle dup’ cum urmeaz’ 2) pentru EXC1, marginile tdiate care nu prezinta neregularitati semnificative sunt acceptabile umai daca este eliminata orice fel de zgur8. Pentru toleranta la perpendicularitate sau unghiulard, u, se poate utiliza domeniul 5 b) _tabelul 9 specific’ cerinfele pentru alte clase de executie, 38 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 Tabelul 9 — Calitatea suprafetelor taiate T Tolaranye Tnaljme media's | perpendiculartate sau profil, R28 I ‘unghiul exe Domerial 4 [Serena Exc Domenic Domenia exc Domenie coments | 6.44 Duritatea suprafetei marginilor Pentru cteluile carbon, daca este speciicat8, durtatea suprafetel marginilortrebuie s@ fie conform tabeluui 10. In acest caz, rebuie verfeaté vaiditatea procedeelor care pot produce cresterea local8 3 Gusti (tdiere termicd, forecare, poansonare). Pentru a realiza durtatea cerut® pentru suprafats marginter, se poate aplica preincalzires materaluui, daca este neceser, Tabelul 10 — Valori maxime admisibile pentru duritate (HV 10) Standarde de produs Marci ofel___| Valor! ale duritayt EN 10028-2 la 6 [EN 100252 1a°5 __l 296 pina la $460 380 EN 10210-1, EN 10219+4 EN 10149-2 si EN 10149-3 | $260 pnd la S700 80 EN 10026-6 ‘$460 pnd la $690 NOTA = Aceste valon sunt conform EN ISO 16614+4 aplcat pentru maria de ole enumerate In ISO/TR 20172 Daca nu se specificd altel, valditatea procedeelor termice trebule verificata dup cum urmeazé: 1a) din domeniul produselor constituente tratate, cele mai susceptible la cresterea localé a durit trebuie realizate patru esantioane, plecand de la incerc&ri de calificare a proceduril pe un produs constituent; 'b) pe fiecare esantion trebule efectuate patru incercari locale de duritate, in locurile cele mai susceptible s8 fie afectate. Incerc&rile trebuie sd fie conform EN ISO 6507. NOTA - Cerintele pentru verificarea durtati dupa sudare sunt incluse in procedura de incercare (a se vedea 74.2), 65 Formare 6.5.1 Generalitati ‘Ofelul poate fi indoit, presat sau forjat la forma ceruta prin procedee de formare la cald sau ta rece, cu Condifia ca proprietatile s& nu fle reduse sub cele specificate pentru materialul prelucrat. Cerinte si recomandaii cu privire la formarea la cald, la rece si Indreptare cu flacard a otelurilor trebuie sé fie ca cele din standardele de produs relevante si din CENTR 10347. Formarea prin aplicarea controlat8 a c&ldurii poate fi utilizatd in condiile specificate la 6.5.2 si 6.5.3. Elementele formate care prezinté fisuri, desprindere lamelaré sau deteriorari ale acoperirlior de suprafata, trebuie tratate ca produse neconforme. 39 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 do Standardizare din Romani Asociati SR EN 1090-2:2008 652 Formare la cald Formarea ta cald trebuie s& fie conform cerinfelor pentru formare la cald din standardul de produs relevant si recomand&tilor producdtorului ofelulu Nu este permis formarea la cald pentru ofeluri conform EN 1025-4. Pentru oteluri calite si revenite, formarea la cald nu este permis decat daca sunt indeplinite cerinfele din EN 10025-6, Formarea la cald (T > 580 °C) a elementelor subtir gi tablelor formate la rece nu este permisé daca prin formarea la rece este atins& limita de curgere nominala. Pentru marci de ofel pana la S355, inclusiv, procedeul de formare la cald trebuie s& alba foc in domeniul rogu al temperaturi $i temperatura, durata gi viteza de racire trebuie adaptate tipului de otel Uitiizat. Indoirea si formarea in domeniu! albastru al temperaturi (de la 250 °C pana la 380 °C) nu sunt permise, Pentru marci de ofe! S450+N (sau +AR) conform EN 1025-2, $420 si $460 conform EN 10025-3, Procedeul de formare la cald trebuie s8 alba lac in domeniul de temperatura de la 960 °C pana la 750 °C gi trebuie urmat de racire la temperatura ambianta, Viteza de racire trebuie adaptata Pentru a evita cresterea duritati, precum gi cresterea excesiva a grauntilor. Daca aceasta nu se poate aplica, trebuie realizet un tratament ulterior de normalizare, Formarea la cald nu este permisé pentru marca S450 conform EN 1025-2 daca nu este indicata nici co conditie de livrare. NOTA - Daca nu este indicata nici o candite de livrare, produsele din ofel $ 450 pot flivate in condita de livrare pentns laminare termo-mecanic& 65.3 Indreptare cu flacara Daca trebuie corectata deformatia prin indreptare cu flacdra, aceasta trebuie obtinut prin aplicarea locala a calduri, asigurénd ca sunt controlate temperatura maxima a otelului si procedeul de racire. Pentru EXC3 si EXC4 trebuie elaborat o procedura corespunzatoare. Aceast’ procedura trebuie s& ccontind cel putin a) temperatura maxima a ofelului si procedeul de race autorizat, b)_-metoda de incalzire: ©) metoda utiizata pentru masurarite temperatur 4) tezuttate ale incercarilor mecanice realizate pentu calficarea procedeului ©) identificarea perscanelor abilitate cu aplicarea procedeului, 65.4 Formarelarece Formarea la rece, obfinut& prin profilare, presare sau indoire, trebuie 8 fle conform cerinfelor pentru formare la rece prevazute in standardul de produs aplicabil, Nu trebuie utlizatd forjarea NOTA Formarea la rece conduce la reducerea duct, In plus, co rocomandd s8 se atrog@ otenya asupra rsculi de fragiizare datorta hidregenut asociat cu procesel uteioare, ca otratare acid pe durata acopet Sau galvanizr pn imersie la ald a) Pentru marci de ofel superioare tui $355 dac’, dup’ formarea la rece, se efectueaza un tratament de revenite, trebuie indeplinite urmatoarele doua condi 40 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 1) domeniul de temperatura: 530 °C la pana 580 °C: 2) timpul de mentinere: 2 min/mm de grosime a materialului, dar cu o durata minima de 30 min Tratamentul termic de detensionare realizat la peste 580 °C, sau timp de mai mult de o ord, poate conduce la 0 degradare a proprietatilor mecanice. Daca se prevede delensionarea ofelurilor $420 pana la S700 la temperaturi mai ridicate sau pe durate mai lungi, valorile minime necesare pentru caracteristicile mecanice trebuie convenite tnainte cu producatorul b) Daca nu se specifica altfel, pentru ofelurile inoxidabile, razele interioare minime de indoire pentru formare trebuie s8 fie 1) 2t pentru marcile austenitice 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4541 si 1.4571; 2) 2,81 pentru marca austenitic-ferticd 1.4462. unde t este grosimea materialului c) Pentru celelalte marci de ofeluri inoxidabile, razele interioare minime de indoire trebuie specificate, Pot fi petmise raze interioare de indoire mai mici, numai dac& se acordaté atentie speciala specificaliel pentru ofel, stari gi grosimil sale gi directiei de Indoire fala de directia de laminare. Pentru a compensa efectele de arcuire, gradul de corectle a indoirii pentru otelul inoxidabil trebuie s& fie pufin mai mare decat pentru ofelul carbon. NOTA - Datorité ecruisti, pulerea necesara pentru indoirea ofeluui inoxidabil este mai mare decét cea ecesaré pentru indoitea elementelor din ofel carbon, cu geomettie similar3, (cu aproximativ 50 % in cazul ofelutilor austenitice sau chiar mai mult in cazul ofelulul austeniticeric 1.4462). d) _Profilele gi tablele formate la rece pot fi fasonate prin indoire, curbare ugoaré sau gotrare dupa az, in funclie de materialele utlizate. Pentu elemente $i table formate fa rece, utiizate ca elemente structurale, formarea la rece trebuie sa indeplineasca urmatoarele dou’ condi: 1) acoperitile suprafelel si exactitatea profilului nu trebuie sé fie deteriorate: 2) trebuie specificat daca produsele constituente necesité aplicarea de membrane de protectie, inainte de formare. NOTA 1 - Unele acoperirigfinisaje sunt mai sensible la degradare prin abraziune at8t in timpul formar ct gi ulterior, tn impul mont, Pentru mai multe informa a se vedea EN 508-1 si EN 808-3. Se poate utiliza indoirea prin formare la rece a elementelor din profile tubulare numai dac& duritatea si geometria produsului constituent sunt verificate, dupa indoire. NOTA 2 = indoitea prin formare la race poste cauza modicares proprietor profil (de exemplu Concaviate ovlzare suber pete) cresterea cual fe) Dac& nu se specificd allfel, indoirea prin formare la rece a tuburilor circulare trebuie s& ‘indeplineasc urmatoarele trei condi: a Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL §.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 1) raportul intre diametrul exterior al tubulul si grosimea peretelui nu trebuie s& fie mai mare de 15; 2) raza de curbare (la nivelul axei longitudinale a tubului) nu trebuie s8 fie mai mica decat valoarea cea mai mare dintre 1,50 sau d+100 mm, unde d este diametrul exterior al tubului; 3) imbinarea sudaté trebuie pozitionata, In sectiune transversal, aproape de axa neutrd, pentru a reduce, in sudurd, eforturile din incovoiere. 66 — Gaurire 66.1 Dimensiuni gauri Acest articol se aplic’ pentru efectuarea gdurilor pentru imbinari cu elemente de imbinare mecanicé si bolturi Defintia diametrului nominal al gaurii combinata cu diametrul nominal al surubulul care trebuie utilizat ‘mn aceasta gaurd determina daca gaura este “normala" sau “supradimensionats". Termenil “scurta” si “unga" aplicati gaurlor alungite se refera la doud tipuri de gurl ullizale in proiectarea structurala cu ssuruburi pretensionate. Acesti termeni se pot utiliza, de asemenea, pentru @ desemna jocurile pentru uruburile nepretensionate. Pentru imbinarile cu deplasare trebuie specificale dimensiunile speciale. Jocurile nominale pentru suruburi gi pentru bolturi care nu sunt prevazute s& actioneze pasuil, trebuie 8 fie cele specificate in tabelul 11. Jocul nominal este definit ca: — diferenta intre diametrul nominal al gautii gi diametrul nominal al gurubulul pentru gui rotunde: — diferenta intre lungimea sau respectiv talimea guril si diametrul nominal al gurubulul, pentru gurl alungite. Tabelul 11 — Jocuri nominale pentru suruburl gi botturi (mm) ora a lel «lel =| =] ™lazal Gauri alungite scurte (pe lungime) * 6 8 10, | cau surotewna pe waine)® | * Peni apicayi cum sunt wnat i stp, joc nominal pene gurl otunde normale Webuie resus ey 0.8 mm, daca nu se specifics alte, |) Penin elomente de ieinare acopette, jocul nominal de 1 mm poate # crescut cu giosimea acoperiti elementubi de vindere. | tn consitile prezontate in EN 1993-1-8, se pot uliza, de asemenea, guruburi cu dlanetl nominal de 12 im gi 14 mm sau -uruburi ew cap inacat n gut cu un joe de 2 rm Valorie nominal ae jou tn sensul wansversal pent gurubur utizat in gurl alungite trebuie st fe entice cu vale jccuu,cpeciicate pent gaurrctunde normale, Pentru suruburile de paisuire, diametrul nominal al guriitrebuie s& fle egal cu diametrul tel surubului NOTA 1 - Pentru suruburi de pasuire conform EN 14390-8, diametrul nominal al jel este mei mere cu 1 mm decat diametrul nominal al poriuni fletat, 42 & Z Z 3 é i i 3 £ E é 8 $ z 5 8 3 ¢ & $ 3 2 din Romar Asociatia de Standardiz SR EN 1090-2:2008 Pentru niturile montate la cald, trebuie specificat diametrul nominal al gauri. Pentru suruburi sau nituri cu cap inecat, dimensiunile nominale ale degajarii pentru cap inecat si toleranfele acesteia trebuie s& fie astfel incat, dupa montare, surubul sau nitul s8 fie la nivelul fefel extericare 8 placii exterioare. Dimensiunile degajSrii pentru cap inecat trebuie sa fie specificate cotespunzator, Daca degajarea pentru cap ‘necat trece prin mai mult de o placa, pe durata practicari degajari, plicile trebule finute ferm impreuna. Dacé se utlizeaz8 guruburi cu cap inecat pentru aplicati a tractiune sau cu pretensionare, adancimea nominal’ a degajatli pentru cap Inecat trebuie $8 fle mai micd cu cel pulin 2 mm decat grosimea nominala a placii de la exterior. NOTA2 - Cel 2 mm sunt prevazul pentru a fine seama de toleranfele defavorabile. Pentru nitur! oarbe utiizate pentru prinderea table! profilate, diametrul gurii cu joc (dh) trebuie sa indeplineasc’ urmatoarea condifie, conform standardelor pentru nituri indicate la 6.6.11: nce + 0,1 MS Oy S dyom + 0.2MM CU ran diametrul nominal al nitului 6.6.2 Toleranfe pentru diametrul gduril pentru suruburi si bolfuri Dacé nu se specificé afl, diametrele gurl trebule £8 indeplineasc& urmatoarele condi 12) giuri pentru suruburi pasuite gi boli pasuite:_clasa H11 conform ISO 286-2; b) alte gaur: £0,5 mm, diamettul gui se considera media intre diametrul de intrare gi de lesire (8 se vedea figura 1). 6.6.3 Executarea gaurirll Gaurile pentru elementele de Imbinare sau bolturl pot fi formate prin orice procedeu (gaurire, poansonare, talere cu laser, plasm sau altd metoda termica) cu conditia ca acesta s@ lase 0 gaur finisata, astfel incat a) cerintele pentru t3iere cu privire la duritatea locald $i calitatea suprafetei tZiate, conform 6.4, sa fie indeplinite; b) toate perechile de gurl pentru elemente de imbinare sau bolturi coincid exact unele cu altele astfel incat elementele de imbinare s& poatd fi introduse liber in elementele asamblate intr-o directie perpendiculard pe fefele in contact. Poansonarea este permis’ numai dacd grosimea nominala a elementului nu este mai mare decat diametrul nominal al gauril sau, pentru guri necirculare, decat dimensiunea sa minima, Pentru EXC1 si EXC2, gaurlle pot fl formate prin poansonare (8rd alezare, daca nu este specificat altfel Pentru EXCS si EXC4, nu este permis’ poansonarea fara alezare. Gaurile trebuie poansonate cu un diametru mai mic cu cel pufin 2mm fata de diametrut final. Validitatea procedeelor de gaurire trebuie verificatd periodic, dupa cum urmeazéi a) trebuie realizate opt egantioane care s8 acopere domeniu! diametrelor gaurilor, grosimile produselor constituente $i méircile de ofel tratate, plecénd de la incercari de calificare a proceduri pe un produs constituent; b) —dimensiunile gauril trebuie verificate la ambele capete ale flec’rei gu, utlizénd calibre trece/nu trece, Gaurlle trebuie $8 indeplineasca clasele de toleran{a, specificate la 6.6.2. 43, ia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 Asoci SREN 1090-2.2008 Daca procedeul nu este conform, el nu trebuie utlizat pnd la corectare. Totusi el se poate ulliza pe lun domeniu restrans de produse constituente si dimensiuni ale géurii care prezinta rezultate conforme. Gaurile trebuie 8 respecte, de asemenea, urmatoarele cerinte: 1) unghiul de conicitate (a) nu trebuie sa fle mai mare decat cel indicat in figura 1: 2) bavurite (A) nu trebuie sé fle mai mari decat cele indicate in figura 1; 3) Ia innadir, gaurile la suprafetele de contact trebuie poansonate in aceeasi direclie pentru toate elementele. ‘max (a4 $80.42) § max (D/50 ; 1 mm) 25 4° (de exemplu 7% Figura 1 — Deformari admisibile pentru gauri poansonate s/taieri cu plasma Gaurile pentru guruburi de pasuire si bolturi de pasuire pot fi gaurite la dimensiunea finala sau pot fi alezate in situ, Dacd gaurile trebuie alezate in situ, ele trebuie realizate prin gaurire sau poansonare la un diametru mai mic cu cel putin 3 mm decat diametrul final, Dac elementul de imbinare trebuie s& fie pasuit prin mai multe plici, acestea trebuie tinute ferm Impreuna pe durata géuriril sau alezari Alezatea trebuie efectuat’ cu un dispozitiv cu ax fix. Se interzice utlizarea lubrifiantulul acid, Degajarea pentru cap tnecat a gaurilor rotunde normale pentru guruburi sau nituri cu cap inecat ‘rebuie realizata dupa gaurire. Gaurile alungite lungi trebuie poansonate intro singur’ operalie sau formate prin géurirea sau poansonarea a doud gauri si completate prin talere termicé manuals, daca nu se specificd altel Pentru elemente gi table formate la rece, gaurile alungite pot fi formate prin poansonare intr-o singura operatie, poansonare consecutiva, sau unirea a dou’ gauri poansonate sau forate, prin ullizarea unui fierastrau pendular, inainte de asamblare, trebuie indepartate din gurl bavurile. Dac’ gurile sunt forate Int-o singuré operatic prin elemente tinule impreund care nu trebuie separate dupé gurire, este necesara Indepartatea bavurilor numai din gaurile extericare, 44 de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011 3 2 SR EN 1080-22008 67 Decupai Nu este permis decuparea unghiurilor intrnde. Unghiurile intrénde sunt cele unde unghiul deschis Inire fete este mai mic de 180°, Unghiurile intrande si crestaturile trebuie rotunjite cu 0 raz minima de’ ~ $ mm pentru EXC2 si EXC3, — 10mm pentru EXC, Exemple sunt prezentate in figura 2. 1 2 3 Legenda 1 nueste permis, 2 forma A (recomandat pentru tSiere complet mecanizaté sau automata) 3 forma B (permis) Figura 2— Exemplu de decupari La decupari objinute prin poansonare in pci cu grosimea mai mare de 16 mm, materialele deformate trebuie indepartate prin polizare. Decuparea prin poansonare nu este permis pentru EXC4, Pentru elemente subjiri gi table, trebuie specificate zonele in care nu sunt premise unghiuri intrnde ascufite, precum gi raza minima acceptabila 6.8 — Suprafefe de rezemare pentru contact direct Daca se cer suprafele de rezemare pentru contact direct, lungimea de taiere, perpendicularitatea capelelor 5! planeitatea suprafelei trebuie sa fie conform toleranfelor specificate la articolul 11, 6.9 Asamblare Asamblarea elementelor trebuie realizatd astfel Incat sa fle indeplinite tolerantele specificate. Trebuie luate precaulii pentru a preveni coroziunea galvanica produsé de contactul intre materiale metalice diferite, Se recomanda evitarea contamindirli olelului inoxidabil prin contact cu otelul pentru construct Alinierea gaurilor prin brosare trebule efectuata astfel incat s& se evite 0 ovalizare mai mare decat valorile prevazute la D.2.8, nr. 6, dupa cum urmeaza: — EXC1 si EXC2: clasa 1; — EXC3 si EXC4: clasa 2 in cazul in care aceste valor sunt depasite, gdurile rebuie corectate prin slezare 45 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011, Asociatia de Standardizare din Roma SR EN 1090-2:2008 Gaurile pentru care nu este permis’ ovalizarea trebuie identificate si nu trebuie utlizate pentru sliniere (de exemplu, pentru guruburile de pasuire). NOTA- In astfel de cazuri pot f prevazute gBuri speciale pentru alniere, Toate imbinarile elementelor provizoril prevazute pentru fabricatie trebuie s& indeplineasca cerinfele acestui standard european gi toate cerintele speciale, inclusiv cele cu privire la oboseal, care trebule specificate, Dupa realizarea asambiarii trebuie verificate cerintele pentru contrasageata sau preregléri ale elementelor. 610 — Verificare asamblare Concordanta intre elementele fabricate, conectate in mai multe puncte de imbinare, trebuie verificat’ prin utlizarea sabloanelor dimensionale, masuréirilor tridimensionale exacte sau printr-o asamblare de prob’. Trebule specificate cerinfele pentru motivare si care este extinderea, daca se utiizeazd asamblarea de proba. Asamblarea de proba reprezint’ punerea impreuna a suficiente elemente ale unel structuri complete pentru a verifica concordanta lor. Se recomand’ ca aceasta s4 fie luatd in considerare pentru a verifica concordanfa intre elemente, daca aceasta nu se poate verifica prin utllzarea gabloanelor sau masurai 7 Sudare 7A Generalitati Sudarea trebuie realizat’ in conformitate cu cerinfele parti relevante din EN ISO 3834 sau EN ISO 17554. NOTA - Indrumari pentru aplicarea lui EN ISO 3834 cu privre la cerinele de calitate referitoare la sudare prin topire @ materialelor metalice sunt ofeito in CEN ISO/TR 3834-6. [29] Conform claselor de execufe se aplicd urmatoarele parti ale EN ISO 3836: = EXCH Partea 4 “Cerinte de calitate elementar = EXC2: Partea 3” Cerinte de calitate normals"; -EXC3siEXC4: — Partea 2 *Cerinfe de calitate completa ‘Sudarea cu arc electric a oelurior feritice gi ofelurlor inoxidabile trebuie realizat& conform cerinfelor gi recomandatilor din EN 1011-1, EN 1011-2, EN 1011-3 cu modificdtile de la 7.7. 7.2 Program de sudare 724 Ceri fe pentru un program de sudare Un program de sudare trebuie oferit ca parte integranta a planific&rli produciel, cerut de partea relevanta din EN ISO 3834. 46 3 z z 3g & = = & 2 3 E 3 8 s s z 2 5 2 z g g 3 $ # 5 a Asociatia de Standardizare din Romanic SR EN 1090-2:2008 72.2 Continutul unui program de sudare Aplicarea programulul de sudare trebuie si includ’, dup’ caz: a) specificafile procedurii de sudare, inclusiv cerintele cu privire la materialele pentru sudare, orice preincalzire, temperaturile intre treceri precum si cerinjele cu privire Ia un tratament termic dupa sudare; b)_masurile care trebuie Iuate pentru a evita orice deformatie in timpul si dupa sudare; ©) secventa de sudare cu eventualele restricli sau amplasarile acceptabile pentru pozifile de ‘incepere si oprire, inclusiv pozifile intermediare inceperi si oprti, dac& geometria imbinari este astfel Incat sudarea s8 nu poata fi efectuata continuy; NOTA. Recomandari pentru fmbinae ale profilelor cave sunt indicate h anexa E. d)_cerinjele cu privire la verificarile intermediate; €) intoarcerea elementelor in provedeul de sudare, in legaturd cu secvenfa de sudare; f) detalii cu privire la restrictile care trebuie aplicate; 9) mésutile care trebuie luate pentru a evita smulgerea lamelara, 1h) echipamentul special cu privire la materialele pentru sudare (continut mic de hidrogen, conditionare etc.) 1) forma cordonulu §finsarea sudurilor pentru ofelutileinoxidabite; 1) cerinfee cu privre la criterile de acceptare a sudurilor in conformitate cu 7.6; k)_corespondenta cu 12.4 pentru planul de verificare side inoerc 1) cerinfele cu privire la identiicarea sud; 'm) cerinte pentru tratarea suprafetei, conform articolului 10, Dac sudarea sau asamblarea acoperd sau mascheaza suduri efectuate anterior, rebuie acordaté 0 atentiespecialé pentru a stabili care dintre sudur rebuie executate primele gi posibila necesitate de 2 verificafincerca aceste suduri inaintea efectuarii urmatoarelor suduri sau inaintea asamblarii elementelor care le mascheaz3. 7.3 Procedee de sudare Sudarea se poate efectua prin urmatoarele procedee de sudare, definite in EN ISO 4063: 111: Sudare manuald cu arc electric (Sudare cu arc electric cu electrod invelit); 114: Sudare cu arc electric cu srma tubulara autoprotectoare: 121: Sudare cu arc electric sub strat de flux cu electrod-sarms; 122; Sudare cu arc electric sub strat de flux cu electrod-band3; 123: Sudare cu arc electric sub strat de flux cu srme multiple; 124: Sudare cu arc electric sub strat de flux cu adaos de pulbere magneti 47 ia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L,, 24/03/2011 Aso SR EN 1090-2:2008 125: Sudare cuarc electric sub strat de flux cu electrod-srma tubuler’; 131: Sudare cu are electric cu electrod fuzibit in mediu de gaz inert sudare MIG; 135: Sudare cuarc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz activ; sudare MAG: 136: Sudare cu arc electric cu electrod-sérma tubular in mediu de gaz activ; 137; Sudare cu arc electric cu electrod-sérma tubular in mediu de gaz inert 141; Sudare cu arc electric in mediu de gaz inert cu electtod de woltram; sudare WIG (TIG); 21: Sudare in puncte; 22: Sudare intinie: 23: Sudare in relief; 24: Sudare prin topre intermedia’; 42; Sudare prin frecare; 52: Sudare cu laser, 783: Sudare cu arc electric a bolfurilor cu amorsare prin ridicare cu inel ceramic sau cu gaz de protectie; 784; Sudare cu arc electric @ bolfurlor cu amorsare prin ridicare cu ciclu scurt Procedeele 21, 22 si 23 de sudare electric’ prin presiune trebuie utiizate numai pentru a executa sudarea elementelor subtir din ofel, Se oferd informatii suplimentare: = INN ISO 14373 pentru procedeul 21 (sudare fn puncte); = In EN ISO 16433 pentru procedeul 22 (sudare in linie); = InN ISO 16432 pentru procedeul 23 (sudare in relief) Jn timpul fabricate! trebuie verifcat diametrul cuduslor in puncte gi in relief, print-o incercare de dlesprindere prin pure sau cu data, conform EN ISO 10447 Alte procedee de sudare trebuie utizate numai daca sunt specificate explicit 7.4 Calificarea procedurilor de sudare si a personalului pentru sudare 7.44 Calificarea procedurilor de sudare 7444 Generalitati Sudarea trebule executatd cu proceduri de sudare calificate, utiizand o specificatie a procedurli de sudare (WPS) in conformitate cu pérflle relevante ale EN ISO 15609 sau EN ISO 14555 sau EN ISO 15620, dupa caz, Daca se specific, trebuie incluse in WPS condifjile speciale de realizare a sudurilor de prindere. Pentru imbinari in structuri cu zbrele cu profile tubulare, WPS trebuie s& defineasca zonele de Inceput gi de oprire si metoda utilizata pentru tratarea locurilor unde sudurile se schimba, pe perimetrul imbinari, de la sudurd in colt, la sudurd cap la cap. 48 2ai03/2011 ‘Asoclatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL 5.R. SREN 1090-2:2008 744.2 Calificarea procedurilor de sudare pentru procedecle 111, 114, 12, 13 i 14 a) Calificarea procedurll de sudare depinde de clasa de executie, de metalul de bazé gi de gradul de mecanizare, conform tabelului 12. b) Daca se ullizeaz’ proceduri de calificare conform EN ISO 19613 sau EN ISO 15614-1, se aplica urmaitoarele condi: 1) Dac’ se specific’ incercair la soc, acestea trebuie efectuate la cea mai joasd temperatura pentru care standardul marcil de ofél solicit proprietatila goc. 2)Pentru ofelurile conform EN 1025-6, este necesara o epruveta pentru examinare microscopic’. Trebuie efectuate fotografil ale metalului sudurii, ale zone’ liniei de topire gi ale ZIT. Nu sunt permise microfisuri. 3) In cazul sudan pe grunduri aplicate tn uzina, incercarile trebuie efectuate pe grosimea maxim’ acceptala (nominala + toleran3) a stratulul c) Dac’ 0 procedura de calificare trebuie aplicata sudurilor In col, solicitate transversal pentru marci de olel superioare Iui S 275, veriicarea trebuie completata cu incercarea la tractiune a imbinérilor in cruce, efectuata conform EN ISO 9018, Trebuie evaluate numai epruvetele cu as 0511, Pentru tractiune, trebule incercate trel epruvete cu Imbinare in cruce. Daca ruperea se produce in metalul de baz’, trebule atinsd valoarea minima a rezistentei la tractiune nominala a metalului de baza. Daca ruperea se produce in metalul sudutil, trebuie determinata rezistenta la rupere a sectiunil transversale efective a suduti. Pentru procedeele cu patrundere adénca, trebuie luata in considerare patrunderea reald la radacina. Valoarea medie, determinata, a rezistenfel la rupere trebuie s8 fie 2 0,8 R,, (cu Rp, = valoarea nominald a rezistenfei la traciiune a metalului de baza utilizat). Tabelul 12 ~ Metode de calificare a procedurilor de sudare pentru procedecle 111, 114, 12, 13 $i 14 Metods de calificare exc2 | exc3s | exca Voriicare a proceduride sudare | ENISOTSe141 |X x Toate de sudo ii dT igo 15618 x x Proceduré slanderd de cudere | ENISO 15612 |X" - - Exporiont® de sudare ENISO 16611 | Watelepentu sudo simise | ey 0 15510 . . X permis + nv este permisa *” Moral pentiy mateistele © 5 S56 gi numai pena eudare manvald cau paral mecanzata Numi pent maleitele s $275 si numal pent sudave manuala sau pal mecanizata 7.4.1.3. Calificarea procedurilor de sudare pentru celclalte procedee de sudare Calificarea procedutllor de sudare ale procedeelor de sudare care nu sunt tratate in 7.4.1.2, trebuie realizaté conform tabelull 13. 49 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 Tabelu! 13 ~ Calificarea procedurilor de sudare pentru procedecle 21, 22, 23, 24, 42, 52, 783 51784 Procadee de sudare Contos EN SOAS Specifeata | con , Nomis de Denumie proceduride | Calfeaes procedurt de iefernis Suave (WPS) 21 | Sudare impure 22 | svar in nie nso sseoe-s | eNiso sora 20 | suare inet 24 | Sudare prin top ntemedirs ewiso 150005 | ENISO 60¥«9 42 [ sadare pin tecare ENS 15620 ENISO 15020 52 | Sudarecu laser “| eniso re6004 [EN ISO 15614-11 768 | Sudae cu ae ec a botulo a amorsore pin scare ciel ceramic rou cu gor protec . 784 | Sudare cu arc electric a bollurlor cu] EN 'S0 14855 EN ISO 14555 7 Bans EXE 2, ow pore CaaToa FOCORA de Hae Dats pane Go Cobia Ponta ESS @ EXE 4 cata process de uae tebe echt pe aaa vee proved de sce sau cer ce Sue hae aca, 7.41.4 Voliditatea unel calificari a procedurii de sudare Validitatea unei proceduri de sudare depinde de cerintele standardului utiizat pentru calificare, Dac se specifica, incercarile in productie cu privire la sudare trebuie efectuate conform standardulul de calificare aplicabil, de exemplu EN ISO 14585. Pentru o procedura de sudare calificata conform EN ISO 15614-1, care se realizeazé cu ajutorul unui procedeu de sudare care nu a fost utlizat, sunt necesare urmatoarele verificari suplimentare: a) pentru o perioada de la unu pana la tre! ani, trebuie efectuata o verificare corespunzitoare a sudarii in productie pentru marcile de otel superioare lui $ 355. Examinarea si verificarea trebuie 8 includa verificare vizuala, verificare radiografica sau cu ultrasunete (nu este ceruta pentru suduri in colt); b) pentru o perioada mai mare de trei ani, 1) pentru marcile de ofel pand la S 355 inclusiv, trebuie efectuati o verificare prin macrografie pe o epruvet’ prelevata din incercarea in productie, pentru a stabili dacd este acceptabila, sau 2) pentru marcile de ote! superioare lui $ 355, trebuie realizate noi verifcari ale proceduril de sudare, relevante. Pentru sudatea prin presiune, parametri sudarii pot fi determinati, prin incercari conform EN ISO 10447. 7.42 — Sudori si operatori sudori ‘Sudorii trebuie calificati conform EN 287-1 si operatorii sudori conform EN 1418, Sudarea profillor cave in imbinare cu unghiuri mei mici de 60° trebuie calfcata prin incercare specifica 50 BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 26/03/2011 E ‘ a 3 2 SR EN 1090-2:2008 Inregstanie tuturorincercéilor pentru callfcarea sudoslor i operatotior sudori trebuie pastate si dteponitile 7.43 Coordonarea sudaril Pentru EXC 2, EXC 3 gi EXC 4, pe durata executril sudurl trebuie asiguratd o coordonare a sudairi, prin personalul de coordonare @ sudéri, calificat corespunzétor pentru aceasta si cu experient& in operafile de sudare pe care le supervizeaza, conform prevederilor din EN ISO 14731 In functie de operatille de sudare pe care le supervizeaza, personalul de coordonare @ sudérii trebuie s& alba cunostintele tehnice conform tabelelor 14 $i 15. NOTA 1 - Grupele de ofel sunt cele definite in ISO/TR 18608. Corespondenta cu maircile de ofe! si standardele de refering poate f glsié in ISO/TR 20172 NOTA 2 -B, $ gI C corespund respectiv, cunostinjelor de baz’, specifice gi complete, aga cum se specific’ In ENISO 14731 Tabelul 14 — Cunostinfe tehnice pentru personalul de coordonare Ofeluri carbon pentru constructii Ofeturi i Seeing (rom) tandarde de refern a EXC | (Grupa de ofel) Standarde d ne 1225" | 25<1<50 ; EN 100252, EN 100263, EN 100254 Stas pinsle S955) ENtegess enrowoaevsowes | 2 |S exeg | ) EN 10210-1, EN 10219-1 EN 10025-3, EN 10026-4, EN 160256 $420 pane tapree EN 10149-2, EN 10149-3 s ct e EN 10210-1, EN 10219-1 EN 70025-2, EN 100263, EN 100264 S208 pind S355 | EQ foga66, en sorao-2 en owes |S c exes | ON) EN 10210-1, EN 10219-1 Saz0 pina wo7eg | EN 10026-3, EN 10025-4, EN 100256 poe EN 10149-2, EN 101493, c c (13,2, EN 10210-1, EN 10219-1 ExCd Toate Toate c c * Plat melaice de reazem penn si sau pli de caps 0 mm, * pti metaice de reazem pen stp! sau pl! de capa 75 mm, * Pentru ofeur pind le S 275 inclsi, este sufcent nivel 8. * PenitucfeluriN, NL, M gi ML, este sufcent nivel 51 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 Tabelul 15 - Cunostinte tehnice ale personalulul de coordonare Ofeluri inoxidabile x Ojelurt “Slandarde de referinia | Grosime (mm ‘© | (grupa de ofel) 1225 | 25 20 mm, ‘Trebuie specificate dimensiunile gi marcile de otel ale gaibelor Inclinate. 8.3 Strangerea suruburilor nepretensionate Elementele imbinate trebuie stranse tmpreund astfel incét s4 existe un contact ferm. Se pot utlliza fururi pentru ajustarea imbinatii. Pentru elemente cut 2 4 mm tn cazul pkicilor gi follor git 2 8 mm in cazul profilelor, daca nu este specificat contactul complet, pot fi lasate intervale libere de pana la 4/mm pe laturi, numai daca se asigura contactul in partea central a Imbindti Fiecare ansamblu de surub trebuie cel putin strans pand la refuz, avand grija s& se evite orice suprastrangere, mai ales in cazul guruburilor scurte si M12, Procesul de strangere a grupului de suruburi trebuie efectuat gurub cu guru, incepand de la partea cea mai rigid’ a imbinaril si mergand, Progresiv, spre partea cea mai putin rigida. Pentru a realiza o strangere pandi la refuz uniforma, pot fi necesare mai multe cicluri de strangere, NOTA 1 - Partea cea mai rigid& a unei imbinari cu eclst cu sectiune ‘fn |, se situeaza, in general, la mijocul grupului de suruburi de tmbinare, Partea cea mai rigida a imbindrlor cu placd de capat cu secfiune In |, se situeaza, de cbicel, !anga tp NOTA 2 - Termenu! "pnd la refuz" , inseamnd, in general, c8 se poate objine prin efortul unui singur om care uilizeaza o cheie cu dimensiune norinala, 1818 prelungitor gi poate fi defint ca punctul in care @ cheie mecanica Incepe s8 bata Dupa strangere, surubu! trebuie s& patrunda dincolo de fata piuliei, cu cel putin un pas complet al filetulul 8.4 — Pregatirea suprafetelor in contact la imbindri rezistente la lunecare Acest articol nu se aplica ofelurlor inoxidabile, pentru care trebuie specificate eventualele cerinte cu privire la suprafetele in contact. 63. Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 Acest articol nu se refera la protectia anticorosiva, pentru care sunt specificate cerinte Ia articolul 10 si anexa F. ‘Trebuie specificata aria suprafetelor in contact din imbin@rile pretensionate. ‘Suprafetele In contact trebuie pregatite pentru a realiza coeficientul de frecare cerut, care trebuie determinal, in general, prin Incercare, aga cum se specifica in anexa G. Inainte de asamblare trebuie luate urmatoarele masuri de precautie: 1a) suprafefele in contact nu trebuie s& aib& nici o pat, de exemplu ulei, murdarie sau vopsea. Trebuie indepartate bavurile care pot impiedica contactul corespunzaitor al parlilor Imbinate; b) suprafefele fara strat protector trebuie s@ fie fra nici un strat de rugind sau alt material neaderent, Trebuie avut grijé pentru a nu deteriora sau netezi suprafata rugoasa. Zonele retratate de Kanga perimetrul imbinaril stranse trebuie lasate netvatate pana la terminarea verific&rilimbinari, In tabelul 18 se prezintd tratamentele supratelelor care pot fl considerate a asigurd coefcientul de frecare minim corespunzator clase epecifcate a suprafetei de frecare,f8r& incercare Tabelul 18 — Clasificari care pot fi admise pentru suprafete de frecare Tratament al suprafejel Clad | Cooficient de frecare a a 050 ‘Suprafeje cablate cu alice sau nisip: B 040 13) metalzate prin pulverizare cu produs pe bazd de aluminiu sau zine; b)cuun strat de vopsea pe baza de silicat de zinc alealin cu grosimea de {a 80 jm pind la 80 ym Suprafefe curdjate cu perie de sdrma sau cu Nacar8, cu indepartarea ruginil | C 0,30 neaderente Suprafeje rezulate la laminare D 020 Aceste cerinfe se aplic’, de asemenea, furutilor prevazute pentru a compensa diferentele de grosime, specificate la 8.4 8.5 _Strangerea suruburilor pretensionate 85.1 Generalitati Daca nu se specific’ altel, forfa nominala minima de pretensionare Fc trebuie considerata astfel: Fs 7 fas unde fs este rezistenta nominala la rupere a materialului surubului si A, este aria rezistenta a gurubului aga cum este defini In EN 1993-1-8 gi specificata in tabelul 19. Acest nivel al pretensionéri trebuie utiizat pentru toate Imbinarile pretensionate rezistente la alunecare si pentru toate celelalte imbindri pretensionate, in afara cazulul cAnd este specificat un nivel mai sc&zut al pretensionari. In acest din rma caz, asamblarlle cu gurub, metoda de strangere, parametii strangerii gi cerinjele cu privire la verificare trebuie de asemenea, specificate, NOTA - Pretensionarea se poate ulliza pentru rezistenta la alunecare, pentru tmbinari antseismice, pentru rezistenta la oboseala, pentru a servi execularilucrri, sau ca o masur8 cu privre la calitate (de exemplu, pentru durabiltate), Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 Tabelul 19 — Valorile tui Fy in {KN} Diametrul gurubului in mm Clasa de calitate 12 | 16 | 20 | 2 | 26 | 27 | 30 | 36 wep «| a [or | v0 | [27 [oe | ‘Se poate utiliza oricare din metodele de strangere prevazute in tabelul 20, In afara cazulul in care sunt specificate restricti Ia utlizarea lor. Clasa k (conditi de calibrare la livrare) a gurubului pentru metoda ulllizat4, trebule $8 fle conform tabelului 20. Tabelu! 20 —Clasele k pentru metodele de strangere Metoda de strangere Clase k ‘Metoda cu cuplu de rasucie K2 Metoda combinat K2 saukt Metoda de strngere HRC KO numai pent piultg HRD sau K2 Matoda indicatorului direct de efor (OT!) | k2, Kt sau KO. Ca alternativa, se poate utiliza calibrarea conform anexel H, cu exceptia metodel cu cuplu de rasucire, {in afard de cazul tn care este permis3 prin caietul de sarcini de executie. Calibrarea de ta livrare este vatabiti pentru strangere prin rotirea piulilel, Dacd strangerea este efectuata prin rofirea capului gurubulul, calibrarea trebule efectuata conform anexel H sau prin incercari suplimentare efectuate de producatoru! elementulul de fixare, conform EN 1439-2. Bavurilo, materialul neaderent gi vopseaua in grosime prea mare, care pot impiedica asezerea Corespunzatoare a elementelor imbinari,trebuie indepartate Inainte de asamblare Inainte de aplicarea pretensionati, elementele imbinate trebuie asamblate impreund si suruburite dintr-un grup de suruburitrebuie stranse conform 8.3, dar jocul remanent trebule limitat ia 2 mm, cu actiuni corective necesare la elementele din ofl Strangerea trebuie efectuatd prin rotirea piu, cu exceplia cazulu in care accesul la partea cu piulta a ansamblului este inadecvat. In funcfie de metoda de strngere adoptata, pot finecesare masuri de precautie speciale, atunci cénd guruburile sunt siranse prin rotrea capulu gurubutu Strangorea trebuie realizaté progresiv de la partea cea mal rigid’ a imbingril cdtre partea cea mai Puli gids. Pentru a ajunge la 0 pretensionare uniforms, pot f necesare mai multe ciclur de strangere Cheile dinamomettice utiizate in toate etapele metodei cu cuplu de racucire trebuie 8 aiba o exactitate de + 4 % conform EN ISO 6789. Exacttatea fiecarei chei trebuie verificaté cel putin 0 dat pe sSptimana sl, in cazul cheilor pneumatice, de flecare data cénd se schimba lungimea furtunului. Pentru cheile dinamometrice utizate in prima etapa a metodei combinate, aceste cerinje sunt modificate cu + 10 %, pentru exacttate gi anual, pentru periodicitate Trebuie efectuatd verificarea dups orice incident produs in timpul utilizar (impact semnificativ, c&dere, suprasolicitare etc.) si care afecteaz cheia. Alte metode de strangere (de exemplu, pretensionarea axiald cu dispozitive hidraulice sau tensionarea cu examinare cu ultrasunete) trebuie calibrate conform recamandarilor producatorului de echipament. ‘Suruburile de inalté rezistent8 pentru pretensionare trebuie folosite fr8 alterarea lubrfierl existente fa livrare, in afar de cazul cénd se adopt metoda DTI sau procedura din anexa H. Daca un surub a fost strdns la forta de pretensionare minima gi apoi a fost degurubat, el trebuie scos i intreg ansambtul aruncat, 65 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 in general, nu este necesar ca gurubutlle utllizate pentru asamblarea inifiald s fie stranse pan’ la pretensionare minima sau desurubate gi, prin urmare, ele pot fi inca utlizate, aga cum sunt la strangerea finala, NOTA - Daca procesul de strdngere este inlérzial in conditi de expunere necontrolate, performanta lubrifei poate fi afectata si se recomanda verificarea el Posibila scadere a forfei de pretensionare fal’ de valoarea ei initialé datorita diferijior factori, de exemplu relaxare, curgerea lent a acoperitior suprafetel (a se vedea anexa F.4 si tabelu! 18) este vata in considerare in metodele de slrdngere specificate mai jos. In cazul acoperirilor groase ale supratelei, trebule specificat daca trebuie luate masuri pentru a compensa posibile scaderi ulterioare ale forlel de pretensionare. NOTA - Dacd se utlizeazé meloda cu cuplu de r&sucire, aceasta se poate face prin sténgere din nou, dupa cateva ale. 85.2 Valori de referin{a pentru cuplu de rasucire Valorile de referinta pentru cuplu de rasucire M,,, care se ullizeaz pentru forta de pretensionare nominalé minima Fp,< se determina pentru fiecare ansamblu de gurub $i piulta utiizat, conform uneia din urmatoarele opfiuni a) valori bazate pe clasa k declarata de producatorul elementului de fixare, conform partior relevante ale EN 14399: 1) Mi2= Kn d Foe (cu ke pentru clasa K2. 2) Mis = kn d Foe CU ky pentru clasa K1 b) __valori determinate conform anexei H: 1) Masest = Mn ‘CUM, determinat conform proceduri relevante pentru metoda de strangere utilizata 85.3 Metoda cu cuplu de rasucire Suruburile trebuie strénse cu ajutorul unei chei dinamometrice cu un domeni de lucru corespunzator. Pot fi ulizate chet manuale sau mecanice. in prima etap3 de strangere pentru fiecare gurub se pot ulliza cheile cu impact. Cuplul de strangere trebuie aplicat continuu gi in Strangerea prin metoda cu cuplu de rasucire cuprinde cel putin urmatoarele doua etape: a) © prima etapa de stringere: cheia trebuie reglaté la 0 valoare a cuplului de rasucire de aproximativ 0,75 M,, cu My = M2 SU Muey. Aceastd prima etapa trebuie efectuata pentru toate ‘uruburile dintr-o asamblare inainte de a incepe a doua etapa; b) 0.2 doua etapa de strangere: cheia trebuie reglata la valoarea cuplului de rsucire de 1,10 M,, cu My = Mz SU Mase NOTA. Utiizerea coeficientulul 1,10 cu Ma este echivelonta cu (1 + 1,65 Vk) cu Vk=0,06 pentru clasa K2 66 Asociatia de Standardizare din Romania, BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., 24/03/2011 SR EN 1090-2:2008 8.54 — Metoda combinata ‘Strangerea prin metoda combinats include doua etape: a) © prima etapa de strangere, cu ajutorul unei chel dinamometrice cu un domeniu de lucru corespunzator. Cheia trebuie reglatd la o valoare a cuplului de rasucire de aproximativ 0,75 Mj, cu M,= M2 Sau M,, SU My. Aceasta prima etapa trebuie efectuata pentru toate guruburile dintr-o asamblare inainte de a incepe a doua etapa; Daca se utlizeazé M,;, pentru simplificare se poate ulliza M,, = 0,13 d Fy, dacd nu se specific’ altel b) 0 2 doua etapa de strangere, in care se aplic’ parti care se roteste a ansamblului 0 rotire specificat’. Dupa prima etapa, trebuie marcata imediat pozifia relativa a piultel fata de flletul surubului, prin utilizarea unui creion colorat sau vopsea, astfel Incat rotirea finala a piulitei faté de surub, din aceasta a doua etapa, $8 poatd fl usor determinata. Daca nu se specifica aitfel, valorile pentru etapa 2 dova trebuie s8 fle conform celor prevazute in tabelul 21 Tabelul 21 — Metoda combinata: rotire suplimentara (suruburi 8.8 gi 10.9) Grosime nominald totala "ra parlor care | _ Rotire suplimentar& care trebule aplicata la ‘rebule asamblate(inclusiv toate fururile gi etapa a doua de strangere saibele) | diametru surub Grade Fractie din rotire 12d 60 16 2dst<6a 0 a Bd sts tod 120 18. NOTA-- Daca supratate sub capul juuibuli sau pluie (jnnd seama de galbele ininate,dacd este cazi) nu este perpenciclard pe axa surubuli, se recomande 68 se determine pin ncercare unghidl de rate neces, 8.5.5 Metoda HRC Suruburile HRC trebuie stranse cu o chele specific’, prevazut cu dou’ bucge coaxiale care actioneaza prin rasucire una fata de cealalt’. Bucga exterioarA care antreneaza piulita se rateste in sensul acelor de ceasornic. Bucga intetioard care antreneaz’ capatul crestat al surubului se roteste in ‘sens invers acelor de ceasornic, NOTA 1 - Cheis specified actioneazé dupa cum wmeazé: {n timpul operatic! de stringore a unui ansamblu, bucsa care se roteste este cea care Intémpin cea mal mica rezistent&; - de la inceput gi pang ta ullima etapa de strdngere, bucga exterioard de pe piull se roteste in sensul acelor de ceasornic, in limp ce bucga interioar’ menfine capatul crestal f&r8 $8 se roteasca, rezultatul find c& ansamblul surubulul este stins progresiy, prin r&sucirea crescand& aplicaté pile; + in ulima etapa de strangere, de exemplu cnd rezistenta la torsiune a sectiunil de rupere este atinss, bucsa interioara se roteste in sens invers acelor de ceasomnic, pe cind bucsa exterioard de pe piulta asigura reactiunea {818 88 se roteascd, = mentarea gurubului este completa cénd capatul crestat se foarfecd in dreptul sectiunii de rupere. Pretensionarea specificatd cerut este controlata de insusi gurubul HRC, prin caracteristicile geometrice gi cele mecanice la torsiune, impreuna cu condiile de lubrifere, Echipamentul nu necesita calibrare. 67

S-ar putea să vă placă și