Sunteți pe pagina 1din 2

52

Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în sectorul învăţământ


Bune practici în [coal\ [i în înv\]\mântul profesional

Introducere Cazuri

Strategia Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a


identificat educaţia şi cultura preventivă ca fiind factori cheie pentru “O şcoală sigură”, Italia, un cadru conceptual şi metodologic pentru
menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii. În scopul susţinerii acestei profesori privind modul de introducere a SSM în programa analitică;
strategii Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă a “Exemple de bune practici în şcoala primară”, Italia, dezvoltarea şi
publicat un raport intitulat Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în diseminarea instrumentelor didactice pe plan naţional în scopul promovării
sectorul învăţământ: Bune practici în şcoală şi în învăţământul profesional, culturii de prevenire; Splaat (“Joaca în deplină securitate, în orice
care prezintă, de o manieră globală, exemple de bune practici din Europa şi moment”), Anglia, sensibilizarea la nivelul şcolii primare cu privire la
evidenţiază etapele care conduc la o strategie sistematică în vederea aspectele de securitate întâlnite în localul instituţiei şi dezvoltarea
integrării securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) în domeniul educaţiei şi pachetelor de resurse de învăţare pentru diferite discipline din programa
formării. Această fişă informativă constituie o sinteză a acestui raport. şcolară naţională; proiectul Armi: “Ar şi Mi la şcoală”/Copiii de azi la
muncă”, Danemarca, pentru a dezvolta comportamentul şi cunoştinţele
fundamentale şi a contribui în mod pozitiv la sănătatea şi securitatea
noastră şi a altora.
Bune practici
Raportul conţine 36 exemple de bune practici din care 14 exemple sunt
prezentate ca studii de caz. Exemplele de bune practici sunt repartizate în
funcţie de trei abordări diferite: o abordare “holistică”, o abordare pe baza Abordarea pe baza locului de muncă
programei şcolare şi o abordare pe baza locului de muncă.
Cazurile relevante ale acestei ultime şi celei mai importante etape a
procesului educaţional, tranziţia de la şcoală la viaţa activă, sunt consacrate
integrării la locul de muncă, etapelor care conduc spre viaţa profesională şi
Abordarea „holistică” riscurilor care vor trebui luate în considerare. Aceste cazuri prezintă genuri
de teme la scară globală sau sectorială.
Cazurile bazate pe abordarea ‘holistică’ prezintă o viziune mai globală
asupra securităţii şi sănătăţii în muncă şi includ dimensiunea stării de bine
fizice, mentale şi sociale. Aceste cazuri sunt orientate spre ansamblul
sistemului educaţional în scopul îmbunătăţirii mediului de muncă şi de Cazuri
învăţare.
“Prevenirea accidentelor care implică copii şi tineri în sectorul
agricultură”, Irlanda, dezvoltarea şi introducerea declaraţiilor de
Cazuri securitate care stabilesc modul în care SSM urmează să fie gestionată
într-o fermă; Synergie, Franţa, un proiect cu scopul de a oferi elevilor o
utilitate economică şi socială corectă în cadrul întreprinderii lucrând la nivel
“Standardul naţional pentru o şcoală sănătoasă”, Anglia, un program
sectorial; “Maşini mai sigure datorită elevilor”, Belgia, un exemplu
naţional care prevede un proces de acreditare pentru partenariatele din
specific de participare a elevilor la îmbunătăţirea securităţii
domeniile învăţământ şi sănătate; “O şcoală în deplină securitate”,
echipamentelor; “Controlaţi”, Anglia, resursă pedagogică sub formă
Olanda, o iniţiativă orientată spre lărgirea comunicării cu privire la
video cu exemple concrete de riscuri la locul de muncă; “Tinerii doresc
securitate şi violenţă în cadrul şcolilor şi în jurul acestora; FAOS, “Lumină
să trăiască în siguranţă”, Germania, crearea unui concurs pentru elevii
asupra securităţii în şcoală”, Grecia, dezvoltarea de proceduri globale
din şcolile profesionale; “SSM integrată în modele de programe
pentru evaluarea securităţii zilnice în şcoală şi în mediul înconjurător şcolii
şcolare”, Italia, planificarea şi testarea de module standard de instruire cu
prin dezvoltarea unui parteneriat public privat; “Cercul şcolar” Suedia, un
privire la securitatea în şcoli şi în centrele de formare profesională.
concept referitor la conceperea mediului de muncă şi de învăţare în şcoli.

Abordarea pe baza programei şcolare Cum se poate realiza o legătură între bunele practici şi o
Cazurile în care securitatea şi sănătatea constituie parte integrantă a strategie de viitor?
programei şcolare nu sunt limitate la o singură disciplină. Securitatea şi Pe baza acestor exemple de bune practici, raportul prezintă un proiect de
sănătatea sunt integrate ca “teme transversale”, adică la toate nivelurile de model care ilustrează elementele cele mai importante ale integrării securităţii
învăţământ şi în discipline diferite, cum sunt limbile şi literatura. şi sănătăţii în muncă în sectorul învăţământ.

RO
Modelul integrării SSM în sectorul învăţământ Procesul de integrare a SSM în sectorul învăţământ

SSM în Europa şi SSM la nivel


politica naţional şi politica Informare
educaţională educaţională
Continuare Planificare

CULTURA DE PREVENIRE Proces de integrare


1. Cadrul legislativ / Evaluare Decizie
norme
Realizare
8. Evaluarea / reacţia 2. Participarea tuturor
factorilor implicaţi

7. Relaţia directă la 3. SSM ca parte a învăţării


de-a lungul întregii vieţi Etapa 1 - Informare
locul de muncă
Culegeţi informaţiile necesare înainte de demararea proiectului, de exemplu
6. Metode de învăţare 4. Mediul de învăţare şi de date cu privire la accidentele copiilor şi tinerilor, numărul de lecţii de
interactive şi flexibile muncă sigur şi sănătos securitate ţinute în şcoli sau condiţiile de lucru în şcoli şi în alte instituţii de
învăţământ. Ţineţi cont, de asemenea, de experienţa acumulată în proiecte
5. Formarea similare.
formatorilor
Etapa 2 - Planificare
Identificaţi, încă din faza de început, partenerii care trebuie să participe la
SSM la nivel local SSM la nivel regional proiect. Experienţele şi structurile deja existente pot fi folositoare pentru
şi iniţiative şi iniţiative proiectul vostru, de ex. reţelele de promovare a sănătăţii, cooperarea cu
educaţionale educaţionale autorităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi cu centrele de
formare. Aţi verificat toate resursele de finanţare?

Acest model rezultă din modelul eco-holistic al şcolilor care este consacrat Etapa 3 - Decizie
promovării sănătăţii şi arată cheia influenţelor externe asupra procesului de
Dacă aceste prime două etape au fost îndeplinite puteţi să decideţi
integrare a SSM în învăţământ precum şi elementele interne care
realizarea unui studiu pilot al proiectului. Definiţi scopul general al proiectului
influenţează promovarea integrării în cadrul şcolii sau în alte instituţii de
şi scopurile operaţionale ale acestuia. Stabiliţi un plan de acţiune cu termene
învăţământ.
şi responsabilităţi concrete.
Modelul se bazează pe o analiză a unui proces în şase etape de integrare Etapa 4 - Realizare
a securităţii şi sănătăţii în muncă în sectorul învăţământ.
În faza de implementare a proiectului succesul va depinde, cel mai probabil,
Informaţii suplimentare de următorii factori: recunoaşterea securităţii şi sănătăţii în muncă ca parte
integrantă a procesului de învăţare de-a lungul vieţii; o înţelegere
O primă etapă de implementare a acestui model în Europa şi în politica cuprinzătoare a aspectelor de securitate şi sănătate inclusiv a stării de bine
educaţională a fost realizată în cadrul seminarului din perioada preşedinţiei din punct de vedere fizic, mental şi social; o relaţie directă a măsurilor
italiene a UE, care a avut loc în octombrie 2003 la Roma, cu tema: educative la locul de muncă; şi, implicarea unor profesori cu experienţă în
“Integrarea SSM în sectorul învăţământ – lucrătorii de mâine”. Participanţii dezvoltarea programului şi a materialelor didactice.
au convenit asupra necesităţii unei strategii europene de integrare a SSM în
domeniul educaţional şi al formării (Declaraţia de la Roma). Declaraţia de la Etapa 5 - Evaluare
Roma este disponibilă la adresa: Evaluarea trebuie să fie parte integrantă a proiectului vostru: măsurile de
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/osheducation/rome.stm. evaluare trebuie să însoţească şi să îmbunătăţească procesul de integrare.
În plus, rezultatele proiectului vostru vor fi evaluate în raport cu durabilitatea
Pagina web a Agenţiei are o secţiune consacrată furnizării de informaţii lor şi cu capacitatea de a fi transferate către alte instituţii şi alt context
suplimentare referitoare la SSM şi educaţie, disponibilă la adresa: cultural.
http://education.osha.eu.int.
Etapa 6 - Continuare
Agenţia a publicat raportul Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în
sectorul învăţământ: Bune practici în şcoală şi în învăţământul profesional în Dezvoltaţi un program de promovare înainte de finalizarea proiectului şi
anul 2004. Acest raport este disponibil la adresa: stabiliţi planuri pentru o continuare activă cât de repede posibil.
http://agency.osha.eu.int/publications/reports.

Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă


Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania
TE-58-04-336-EN-C

Tel. (34) 944 79 43 60, Fax: (34) 944 79 43 83


information@osha.eu.int

© Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Reproducerea este autorizată cu condiţia precizării sursei. Tipărită în Belgia, 2004