Sunteți pe pagina 1din 16

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

a Colegiului Național Militar


"Ștefan cel Mare"
Câmpulung Moldovenesc
pentru anul școlar
2016-2017
Colegiul Naţional Militar “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc continuă
tradiţiile Liceului Militar Ştefan cel Mare” înfiinţat la Cernăuţi, la 25 noiembrie 1924,
prin Înalt Decret Regal nr. 3889, promulgat şi semnat de Regele Ferdinand.

În istoria celor 91 de ani, au absolvit Colegiul National Militar “Stefan cel Mare” peste
11000 de elevi, cuprinşi în 76 de promoţii. Cei mai mulți dintre absolvenții colegiului au
îmbrăţişat şi s-au remarcat în cariera militară, aproximativ 200 ajungând la gradul de
general, 10 devenind șefi ai structurilor militare centrale, iar 15 au fost decoraţi cu Ordinul
“Mihai Viteazul”. Alţi absolvenţi sunt recunoscuţi ca specialişti în ştiinţe militare,
personalităţi în cercetarea ştiinţifică, în viaţa economică, socială şi culturală.

În semn de recunoaștere a performanțelor deosebite obținute în activitatea de cooperare


europeană şi a contribuţiei aduse la promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a
educaţiei, Ministrul Educaţiei Naţionale a înmânat colegiului trofeul şi certificatul “Şcoală
europeană-2013”, titlu reconfirmat în anul 2016,, iar preşedintele Comisiei pentru
Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Senatul României a acordat instituţiei “Diploma de
Merit”. De asemenea, colegiului i-au fost conferite “Ordinul Virtutea Militară în grad de
Cavaler cu însemne pentru militari” şi “Emblema de Onoare a Forţelor Terestre”.

Ca urmare a îndelungatei activităţi educaţionale şi a performanţelor profesionale,


începând cu anul şcolar 2014-2015 colegiului i-a fost acordat titlul de “Colegiu Naţional”,
numele instituţiei devenind “Colegiul Naţional Militar “Ştefan cel Mare” .
Colegiul Naţional Militar "Stefan cel Mare"

În peisajul învăţământului preuniversitar românesc


Colegiului Național Militar „Ştefan cel Mare”
este o unitate de învăţământ militar de stat, ce se înscrie în
filiera vocaţională, profilul militar, specializarea
matematică-informatică.

Parte integrantă a învăţământului militar subordonat


Forţelor Terestre, colegiul are ca misiune dezvoltarea şi
diversificarea competenţelor-cheie şi
formarea competenţelor specifice filierei vocaţionale,
profilului militar şi specializării matematică-informatică, în
paralel cu socializarea militară primară a resursei umane
care va accede, prin concurs, în instituţiile militare de
învăţământ superior sau postliceal.
Colegiul Naţional Militar "Stefan cel Mare" oferă...

o temeinică pregătire ştiinţifică şi de cultură generală;


 însuşirea a două limbi străine;
 dobândirea unei bune pregătiri fizice şi o dezvoltare armonioasă;
 gratuitate în ceea ce priveşte:
 învăţământul, manualele, rechizitele;
 sistemul de meditaţii şi consultaţii zilnice, la toate disciplinele;
 hrănirea, echiparea şi cazarea elevilor;
 cheltuielile de transport pentru vacanţe şi misiuni;
 asistenţa medicală şi psihopedagică.
... şi aşteaptă de la elevi

 obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la toate disciplinele din planul de


învăţământ
 integrarea în programul orar, respectarea disciplinei şi ordinii militare;
 respectarea regulilor de conduită şi de port a ţinutei militare;
 efort intelectual şi fizic susţinut;
 asumarea exigenţei vieţii militare;
 susţinerea examenului de admitere în instituţiile militare de învăţământ
postliceal şi universitar în care se formează militari de profesie.
Admitere

Pentru anul şcolar 2016-2017


Colegiul Național Militar "Ştefan cel Mare"
scoate la concurs 120 de locuri:
 20 pentru fete
 100 pentru băieţi

Drumul spre cariera militară poate să ţi se pară lung, din perspectiva multiplelor
probe la care eşti supus. Efortul acesta nu face decât să îţi ofere o imagine mai
clară despre tine, este o provocare în a pune faţă în faţă dorinţele, aspiraţiile şi
idealurile tale pe de o parte şi posibilităţile şi aptitudinile de care dispui, pe de
altă parte.

Porţile Colegiului Național Militar din Câmpulung Moldovenesc sunt larg


deschise pentru toţi cei care acceptă provocarea!
... pas cu pas

Primul pas...recrutarea
Se face de către Biroul /Oficiul de Informare Recrutare din oraşul reşedinţă al
judeţului de domiciliu, în perioada ianuarie-aprilie.

Al doilea pas ... selecţia


Se desfăşoară pe parcursul unei singure zile, la Centrul Zonal de Selecţie şi
Orientare Câmpulung Moldovenesc, conform planificării făcute de Biroul/Oficiul
de Informare-Recrutare. Probele de selecţie constau în testarea psihologică (teste
de inteligenţă şi chestionare de personalitate) şi testarea aptitudinilor fizice
(parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ şi alergarea de rezistenţă). După cele
două probe se mai susţine un interviu de evaluare, prin care se urmăreşte
motivaţia pentru cariera militară, coerenţa şi claritatea exprimării.

Al treilea pas ... proba eliminatorie


La admiterea în colegiul militar se susţine o probă de concurs eliminatorie, sub
forma unui test grilă, la limba şi literatura română şi matematică. Tematica şi
bibliografia pentru test pot fi solicitate de la Birourile Informare-Recrutare. Vor
fi declaraţi admişi doar acei candidaţi care vor obţine nota minimă 6. Media
finală de admitere este media aritmetică dintre media de admitere calculată de
şcoala de provenienţă şi nota la test.

Ultimul pas ... admiterea


Candidaţii declaraţi "ADMIS" la proba eliminatorie vor fi clasificaţi în ordinea
descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita locurilor repartizate,
conform precizărilor Ministerului Educaţiei Naţionale.
Activitatea de învăţământ

Activitatea de învăţământ este principala direcţie pe care se desfăşoară


pregătirea elevilor din Colegiul Național Militar „Ştefan cel Mare”. Sub aspect
general, aceasta are trăsături comune cu un liceu cu aceeaşi specializare din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, având însă o serie de note specifice profilului
militar:
 pregătirea elevilor se face pentru a accede în instituţiile militare de
învăţământ universitar şi postliceal;
 elevii sunt admişi în colegiu după o selecţie riguroasă, pe baza unor
standarde specifice;
 în colegiu se asigură o educaţie complexă - intelectuală, morală, fizică,
estetică, civică, patriotică, realizată de profesori şi de cadre militare;
 regimul de internat.
Activitatea de învăţământ

Programele de curriculum la dispoziția școlii

Nr. Nr. ore/


Disciplina opţională Clasa Tip opţional
crt. săpt

1 Adaptarea tehnicilor de analiză la specificul textului IX 1 Opţional ca disciplină nouă


2 Lectura ca abilitate de viaţă X 1 Opţional ca disciplină nouă
3 Literatura și viaţa X 1 Opţional ca disciplină nouă
4 Improve your abilities in English Speaking IX 1 Extindere
5 How to communicate efficiently XII 1 Extindere
6 Les clés de la communication à l'oral IX 1 Opţional ca disciplină nouă
7 Aritmetica și teoria numerelor IX 1 Opţional ca disciplină nouă
8 Funcţii IX 1 Opţional ca disciplină nouă
9 Inegalităţi IX 1 Opţional ca disciplină nouă
10 Funcţii speciale și elemente de teoria mulţimilor X 1 Opţional ca disciplină nouă
11 Elemente de criptografie X 1 Opţional ca disciplină nouă
12 Matematici aplicate XI-XII 1 Opţional ca disciplină nouă
13 Strategii de rezolvare a problemelor de matematică XI 1 Opţional ca disciplină nouă
14 Complemente de analiză XI 1 Opţional ca disciplină nouă
15 Complemente de matematică XII 1 Opţional ca disciplină nouă
16 Tehnici de prelucrare vizuală X 1 Opţional ca disciplină nouă
17 Programare funcţională în limbajul Haskell XI 1 Opţional ca disciplină nouă
18 Dezvoltarea de aplicaţii C# XI-XII 1 Opţional ca disciplină nouă
19 Tehnici de rezolvarea a problemelor de fizică XI-XII 1 Opţional ca disciplină nouă
20 Noi și mediul înconjurător X 1 Opţional ca disciplină nouă
21 Arma chimică XII 1 Opţional ca disciplină nouă
22 Elemente de climatologie IX 1 Extindere
23 Harta politică a lumii X 1 Extindere
24 Tipuri de peisaje XI 1 Extindere
25 Obiective turistice în ţara noastră XII 1 Extindere
26 Metode și tehnici de învăţare eficientă IX 1 Opţional ca disciplină nouă
27 Tehnici de comunicare XI 1 Opţional ca disciplină nouă
28 Psihologie. Aplicaţii în domeniul militar XII 1 Opţional ca disciplină nouă
29 Şahul și calculatorul IX-XII 1 Opţional ca disciplină nouă
30 Educaţie pentru sănătate IX-XII 1 Opţional ca disciplină nouă
31 O istorie a comunismului din România XI 1 Opţional ca disciplină nouă
32 Istoria monarhiei românești XI 1 Opţional ca disciplină nouă
33 Istoria evreilor. Holocaustul XII 1 Opţional ca disciplină nouă
34 Migraţiile contemporane XII 1 Opţional ca disciplină nouă
Activităţi extracurriculare

Activităţi ştiinţifice:
 sesiunea de referate şi comunicări ale elevilor şi cadrelor didactice;
 participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare;
 participarea la simpozioane, conferinţe;
 cercuri pe discipline de studiu;
 meditaţii şi consultaţii zilnice la toate disciplinele;
 testări periodice la disciplinele pentru examenele de bacalaureat şi admitere.
Activităţi extracurriculare

Activităţi cultural-artistice:
Educaţia religioasă, participarea la diferite comemorări şi ceremoniale
militare, spectacolele literar-artistice pregătite şi prezentate de elevi, programele
cercurilor de creaţie literară, grafică, sculptură, emisiunile realizate la staţia de
radioamplificare, activităţile recreative constituie elemente importante ale
procesului educativ în colegiul militar.
Revista colegiului şi publicaţiile supliment ale acesteia sunt realizate de elevi
şi pentru elevi.

Activităţi sportive:
 participarea la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar;
 participarea la competiţiile sportive organizate de Ministerul Apărării Naţionale
şi Ministerul Educaţiei Naţionale;
 campionate interne la handbal, fotbal, baschet, volei;
 întreceri sportive dedicate Zilei Armatei, Zilei Colegiului, Zilei Naţionale sau
Zilei Forţelor Terestre.
Baza materială

Spaţii de învăţământ
- săli de clasă, cabinete de: matematică, limbi moderne, istorie, limba română, geografie,
socio-umane, pregătire militară; laboratoare de: informatică (cu acces la internet), chimie,
fizică, biologie, muzeu de ştiinţe ale naturii; bibliotecă şi sală de lectură; sală de spectacole;
capelă; aulă; amfiteatru; spațiu informațional.

Baza de pregătire militară cuprinde terenuri de instrucţie şi antrenament, poligon de tragere,


cabinet de pregătire militară, aparate şi dispozitive, materiale şi aparate topo-geodezice, etc.

Baza sportivă este corespunzătoare atât desfăşurării procesului de instruire cât şi


practicării sportului de performanţă şi de masă, cuprinzând: sală de sport, sală de
gimnastică, sală de forță, două baze sportive cu portic de gimnastică, teren de tenis de
câmp, două terenuri de volei, trei terenuri de baschet, pistă de atletism.
Susţinerea logistică

Biblioteca colegiului dispune de un fond de carte de aproximativ 70.100 de volume,


distribuite în peste 24.000 titluri.

Cazarea elevilor se face în spaţii moderne, în camere de 4-5 locuri.

Hrănirea se face pe baze ştiinţifice, în concordanţă cu nevoile specifice vârstei;


reprezentanţii elevilor participă la elaborarea meniurilor şi semnalează
deficienţele constatate.

Starea de sănătate a elevilor este monitorizată prin cabinetul medical/infirmerie.


Planul cadru

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a


Aria curriculară/Disciplina TC+ TC+ TC+ TC+
TC CD CDS TC CD CDS TC CD CDS TC CD CDS
CD CD CD CD
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8 6 1 7 7 * 7 7 * 7
Limba şi literatură română 3 1 4 3 * 3 3 * 3 3 * 3
Limba modernă 1 2 * 2 2 * 2 2 * 2 2 * 2
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2 2 * 2 2 * 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 3 9 6 3 9 * 8 8 * 8 8
Matematica 2 2 4 2 2 4 * 4 4 * 4 4
Fizică 2 1 3 2 1 3 * 2 2 * 3 3
Chimie 1 * 1 1 * 1 * 1 1 * 1 1
Biologie 1 * 1 1 * 1 * 1 1 * * *
OM ŞI SOCIETATE 4 * 4 4 * 4 4 * 4 4 * 4
Istorie 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1
Geografie 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1
1 1 1-2 1-2
Socio-umane 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1
Religie 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1
ARTE * 1 1 1 1 * * * * * *
Educaţie muzicală/vizuală * 1 1 * 1 1 * * * * * *
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3
Educaţie fizică 1 1 2 1 * 1 2 1 3 2 1 3
CONSILIERE ŞI ORIENTARE * * * * * * * * * * * *
TEHNOLOGII 2 * 2 2 2 4 * 4 4 * 4 4
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 * 1 1 1 2 * * * * * *
Informatică 1 * 1 * 1 1 * 4 4 * 4 4
Educaţie antreprenorială * * * 1 * 1 * * * * * *
PREGĂTIRE MILITARĂ * 2 2 * 2 2 * 2 2 * 2 2
Total ore-săptămână TC/CD/CDŞ 19 9 28 1 19 9 28 1 13 15 28 1-2 13 15 28 1-2
Total ore-săptămână TC/CD/CDŞ 29 29 29-30 29-30
Adrese Birouri de Informare si Recrutare

BUCURESTI 410.22.20 int. 2975 sau 2308 sau 2977 Str. Al. Haiducului nr. 3-5, sector 6, Bucuresti.
ALBA 0258 / 81.22.91 sau 81.23.70 int 1158 Str. Mitropolit Andrei Saguna nr.4, Alba-Iulia, Jud. Alba, cod 2500.
ARAD 0257 / 21.47.42 sau 28.07.00 int. 0179 B-dul Decebal nr. 19, Arad, jud. Arad, cod 2900.
BACAU 0234 / 51.27.12 sau 11.29.13 int. 130 Str. Energiei, nr. 1, Bacau, jud. Bacau, cod 5500.
BIHOR 0259 / 41.75.48 Str.Matei Basarab nr.2, Oradea, jud Bihor, cod 3700
BISTRITA-NASAUD0263 / 23.45.87 sau 21.12.71 int. 191 B-dul Republicii nr. 3, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, cod 4400.
BOTOSANI 0231 / 51.80.86 Str. Stefan Luchian nr. 23, Botosani, jud. Botosani, cod 6800.
BRASOV 0268 / 47.35.63 Str. Lunga nr. 231, Brasov, jud. Brasov, cod 2200.
BRAILA 0239 / 62.37.12 sau 61.38.84 int. 129 sau 196 Str. Împaratul Traian nr. 8, Braila, jud. Braila, cod 6100.
BUZAU 0238 / 72.59.10 sau 42.65.21 int. 133 sau 135 Str. Unirii nr. 140, Buzau, jud. Buzau, cod 5100.
CALARASI 0242 / 33.19.49 int. 120 sau 199 Str. Musetelului nr. 10, bloc J24, Calarasi, jud. Calarasi, cod 8500.
CLUJ 064 / 19.05.63 int. 1374 Str. Traian Mosoiu nr. 29, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 3400.
CONSTANTA 0241 / 61.57.00 sau 61.57.01 int. 0303 Str. Traian nr. 29, Constanta, jud. Constanta, cod 8700.
COVASNA 0267 / 31.10.85 Str. Oltului nr. 1-4, Sfantu-Gheorghe, jud. Covasna, cod 4000
DAMBOVITA 0245 / 61.16.83 B-dul Unirii bl. AX 10, Targoviste, jud. Dambovita, cod 0200.
GALATI 0236 / 49.70.31 sau 42.42.41 int. 130 sau 156 Str. Cerealelor nr. 2, Galati, jud. Galati, cod 6200.
GIURGIU 0246 / 21.67.20 Sos. Bucuresti nr. 63-65, Giurgiu, jud. Giurgiu, cod 8375.
HARGHITA 0266 / 31.16.20 Str. Iancu de Hunedoara nr. 41, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, cod 4100.
HUNEDOARA 0254 / 22.00.17 sau 22.35.94 Piata Unirii nr. 6, Deva, jud. Hunedoara, cod 1700
IASI 0232 / 26.10.62 sau 24.20.46 int. 294 B-dul Carol nr. 5 - 7, Iasi, jud. Iasi, cod 6600
MARAMURES 0262 / 27.70.09 sau 27.70.10 int. 133 Str. Hortensei nr. 1, Baia Mare, jud. Maramures.
MEHEDINTI 0252 / 31.64.37 sau 31.32.97 int. 25 Str. Carol I nr. 25, Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinti, cod. 1500.
MURES 0265 / 25.06.42 sau 25.02.72 int. 170 Str. Piata Trandafirilor nr. 2, Targu-Mures, jud. Mures, cod 4300.
NEAMT 0233 / 21.34.73 int. 3155 Str. Petru Rares nr. 1, Piatra-Neamt, jud. Neamt, cod 5600.
PRAHOVA 0244 / 51.03.39 sau 19.44.44 int. 183 Str. Marasesti nr. 287, Ploiesti, jud. Prahova, cod 2000.
SATU MARE 0261 / 71.65.13 int. 46 Str. Petöffi nr. 11, Satu-Mare, jud. Satu-Mare, cod 3900.
SIBIU 0269 / 43.29.90 int. 1510 Calea Dumbravii nr. 32, Sibiu, jud. Sibiu, cod 2400.
SUCEAVA 0230 / 52.09.86 sau 52.09.20 int. 50 Str. Alexandru cel Bun nr. 45D, Suceava, jud Suceava, cod 5800.
TIMIS 0256 / 20.19.63 056 / 20.16.61 int. 142 Str. Piata Libertatii nr. 3 - 6, Timisoara, jud. Timis, cod 1900.
TULCEA 0240 / 51.28.83 Str. Progresului nr. 31-33, Tulcea, jud. Tulcea, cod 8800.
VASLUI 0235 / 31.73.83 Cercul militar Str. Stefan cel Mare nr. 64, Vaslui, jud. Vaslui, cod 6500.
VRANCEA 0237 / 20.94.36 sau 21.51.00 int. 190 Str. Cezar Bolliac nr. 8, Focsani, jud. Vrancea, cod 5300.