Sunteți pe pagina 1din 42

ANALIZA COST - BENEFICIU

1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea


perioadei de referinţă

Proiectul are ca obiectiv general crearea premiselor necesare pentru asigurarea


populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al
coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de educaţie,
ridicarea acestora la standarde europene cu implicaţii pozitive asupra gradului de
participare a populaţiei la piaţa muncii.
După schimbările aduse de revoluţie, bisericile au avut şansa să reînfiiţeze
acele şcoli care au fost desfiinţate de regimul comunist. Aceste instituţii promovează în
primul rând activitatea şi dezvoltarea integrală a fiinţei umane, într-o atitudine de
profund respect faţă de fiecare dintre elevii săi.
Un centru educativ recunoscut oficial, oferă servicii familiei şi societăţii, prin
realizarea obiectivelor sale, garantand părinţilor integrarea fiilor în societate, în cele
mai bune condiţii posibile, din punct de vedere social, cultural, spiritual si profesional.
Conform modelului cultural european - unul care tinde să devină universal –
educaţia, fie în cadrul şcolii, fie în afara ei, primeşte un rol din ce în ce mai important.
Educaţia vocaţională a fost un timp foarte îndelungat marginalizată sau chiar
exclusă din sistemul educaţional de stat. În societatea modernă educaţia morală şi
etică este o problemă a întregii societăţi. Ţările UE au progresat pentru că au înţeles
mai devreme importanţa dezvoltării învăţământului vocaţional. Pentru crearea unui
management eficient, încluzând în perspectivă toate nivelurile de învăţământ, sau
cultural vocaţional, este nevoie de suportul comunităţii, de sprijinul moral şi financiar al
autorităţii locale şi al cultului respectiv.
Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 are ca obiectiv strategic
sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor
regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea
dezvoltării durabile a polilor de dezvoltare urbană, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi
a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab
dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii
Municipalitatea a identificat proiectele cu impact favorabil asupra dezvoltării
economice şi sociale a Regiunii de Nord-Vest, dorind să fructifice posibilităţile de
finanţare oferite de Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3
– Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Unul dintre aceste proiecte se identifică sub denumirea de „Reabilitare Liceul
Teologic Romano Catolic Szent Laszlo Oradea”.
Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo din Oradea s-a reînfiinţat în anul
1991 şi funcţionează conform legilor în vigoare în calitate de liceu vocaţional de stat.
Imobilul unde functionează în prezent Colegiul Economic Partenie Cosma din
Oradea, situat în judeţul Bihor, Municipiul Oradea, str. Partenie Cosma, nr.3-5-7,
restituit către Compania Fiicelor De Caritate „SF Vicenţiu de Paul”, va fi utilizat mai
departe ca locaţie scolară, pentru Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo.
In baza contractului de comodat încheiat între Compania Fiicelor de Caritate
„SF Vicenţiu de Paul” şi Municipiul Oradea, municipalitatea se obligă să execute lucrări
de reabilitare a imobilului situat în judeţul Bihor, Municipiul Oradea, str. Partenie
Cosma, nr.3-5-7, ca viitoare locaţie a Liceului Teologic Romano Catolic Szent Laszlo.
Obiective specifice ale proiectului pot fi considerate următoarele:
 îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie;
 îmbunătăţirea calităţii dotării şcolii;
 asigurarea unui proces educaţional la standarde europene;
 cresterea participării populatiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional;
 îmbunătăţirea oportunităţilor pe piaţa muncii pentru potenţialii elevi;

Proiectul îşi propune :


 crearea de noi spaţii de învăţământ prin reabilitarea imobilului situat în
judeţul Bihor, Municipiul Oradea, str, Partenie Cosma, nr.3-5-7;
 crearea de laboratoare de informatică dotate cu echipamente TIC;
 modernizarea laboratoarelor de chimie, biologie, fizică, limbi străine cu
dotările necesare;
 reabilitarea cabinetului medical, a cabinetului de consiliere, a bibliotecii şi
a sălilor de lectură, a arhivei, a sălii de radioficare;
 completarea cu dotări a bucătăriei, a magaziei şi a spălătoriei;
 reabilitarea grupurilor sanitare;
 montarea unui lift pentru persoanele cu handicap, pentru alinierea la
normele europene privind protecţia şi încadrarea în societate a
persoanelor cu handicap.
Investiţia propusă se circumscrie prin urmare, obiectivelor strategice şi specifice
ale Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 şi Domeniului major de
intervenţie 3.4. prin reabilitarea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente,
contribuind semnificativ la asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie.
Practica a demonstrat ca fondurile atrase prin programe cu finanţare externă şi
cele alocate din bugetul de stat pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu precădere
preuniversitar), nu acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaţionale din
România. De asemenea, un număr mare de unităţi de învăţământ necesită lucrări de
reabilitare şi dotare cu echipamente didactice, IT şi materiale specifice pentru
documentare.
Relevanţa necesităţii investiţiei este motivată şi de gradul ridicat de utilizare a
Liceului dat de numărul de elevi care sunt înscrişi şi frecventează cursurile acestuia.
Astfel, din raportările statistice efectuate de Liceul Teologic Romano Catolic Szent
Laszlo Oradea, a reieşit că gradul mediu de utilizare a unităţii şcolare, în anul şcolar
2008-2009, este de 84,09%. Aceasta s-a calculat luând în considerare o capacitate
maximă de şcolarizare de 308 locuri, respectiv 11 clase a câte 28 de elevi/clasa şi un
număr total de elevi şcolarizati de 259.

Pagina 2 din 42
In prezent Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo îşi desfăşoară activitatea
educaţională în imobilul situat în judeţul Bihor, Municipiul Oradea, str. Şirul Canonicilor,
cu 11 săli de clasă, un cabinet, un laborator, puncte sanitare, o sală de sport, un teren
sportiv, o bibliotecă cu sală de lectură, o sală profesorală, o sală de şedinţe şi un
secretariat.
Prin investiţia propusă se vor asigura premisele creşterii capacităţii de
şcolarizare a Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo din învăţământul
obligatoriu, îmbunătăţind astfel condiţiile de acces la educaţie şi condiţiile de
desfăşurare a acesteia.
Previziunile proiectului ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de
viaţă economică a acestuia şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe
termenul cel mai lung. Durata de viaţă variază în funcţie de natura investiţiei. In cazul
de faţă orizontul de timp va fi de 15 ani.

2. Analiza opţiunilor

In elaborarea studiului s-au avut în vedere două scenarii, care au avut la bază
evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul.
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este
de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).
Această analiză este dezvoltată, în mod obişnuit, din punctul de vedere al
beneficiarului investitiei, în speţă Consiliul local al Municipiului Oradea.

Scenariul “fără proiect : V0”


Acest scenariu presupune că proiectul nu se implementează. Analiza este
construită pe baza costurilor actuale de operare (curente şi de capital), în concordanţă
cu situaţia reală a obiectivului de investiţii. In această variantă, municipalitatea locală
nu investeşte în reabilitarea obiectivului propus. Scenariul iniţial implică renunţarea la
orice tip de investiti de capital, constând în consolidare, reabilitare şi modernizare a
clădirii existente.
Prognoza cheltuielilor curente şi de capital, pentru scenariul inerţial s-a
fundamentat pe informatiile referitoare la bugetul de administrare pentru anul 2008.
Prognoza cheltuielilor în scenariul fără proiect este prezentată în Anexa nr.1
Prognoza cheltuielilor curente - scenariu fără proiect V0.
In estimarea cheltuielilor de personal (inclusiv a contribuţiilor aferente) s-a avut
în vedere majorările reale ale salariilor de bază, conform Proiecţiei principalilor
indicatori macroeconomici până în anul 2020, ale Comisiei Naţionale de Prognoză,
emisă la data de 30 mai 2008.
Evoluţia salariului de baza mediu (exprimat în preţuri constante 2008) este
prezentată în Anexa nr. 2.
Pentru estimarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile s-a avut in vedere din
cadrul aceleiaşi proiecţii, rata medie a inflanţiei.
Evoluţia ratei medie a inflaţiei este prezentată în Anexa nr. 3.

Pagina 3 din 42
Având în vedere faptul că Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo nu
obţine venituri proprii prin taxe de scolarizare, de examinare etc, întreaga activitate
legată de funcţionarea acestuia este susţinută de la bugetul local.

Scenariul “cu proiect : V1”


Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investiţii vizând reabilitarea
Liceului Teologic Romano Catolic Szent Laszlo şi transformarea acestuia într-o unitate
şcolară modernă.
Sintetic scenariul cu proiect conduce la :
- cresterea numărului de săli de clasă de la 11 la 16;
- cresterea numărului laboratoarelor de informatică complet dotate de la 1 la 4;
- modernizarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi limbi străine;
- modernizarea cabinetului medical şi a cabinetului de consiliere;
- reabilitarea grupurilor sanitare;
- modernizarea bibliotecii, a sălilor de lectură şi a sălii festive.
- crearea a 7 noi locuri de munca: pentru personalul didactic ( 5), nedidactic( 1) ,
şi auxiliar (1) .
Prin investiţia propusă se vor crea premisele desfăşurării unui proces
educaţional de calitate, care va avea ca rezultat, un nivel de pregătire ridicat al elevilor,
cu posibilitatea de a urma cursurile învătământului superior indiferent de domeniu.
In varianta, V1, s-a propus reabilitarea imobilului situat în Oradea, str. Partenie
Cosma nr 3-5-7, constând în repararea faţadelor, reabilitarea instalaţiilor electrice
interioare, modificări şi reparaţii interioare solicitate de expertiza tehnică şi audit
energetic, reabilitarea grupurilor sanitare.

3. Analiza financiară

Analiza financiară va utiliza metoda recomandată de “Ghidul pentru analiza cost


– beneficiu a proiectelor de investiţii (UE Guide to cost – benefit analysis of investment
project) si cele prevazute in Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3–Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă.

Investiţia de capital este prezentată în devizul general al investiţiei întocmit în


conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 şi a Normelor metodologice de aplicare a
acesteia.
Valoarea investiţiei totale de capital este de:
 6.698,734 mii lei fără TVA, respectiv 7.971,493 mii lei inclusiv TVA.
Durata de implementare a investiţiei va fi de 24 luni.
Conform devizului general, valoarea totală a investiţiei s-a calculat pentru:
- lucrări pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
- lucrări de construcţii pentru rezistenţă;
- lucrări de constructii, arhitectură, faţade;
- lucrări de construcţii pentru finisaje interioare;

Pagina 4 din 42
- lucrări de constructii arhitectură pentru tâmplărie;
- lucrări şi dotări pentru instalaţia electrice interioare;
- lucrări şi dotări pentru instalaţia de paratrăsnet;
- lucrări şi dotări pentru instalaţiile sanitare;
- lucrări şi dotări pentru lift;
- dotări cu mobilier şi echipament PSI;
- alte cheltuieli cu organizarea de şantier, comisioane, taxe, cote legale, cheltuieli
diverse şi neprevazute în procent de 10%.

Prognoza cheltuielilor pentru scenariul cu proiect V1 este prezenta în Anexa nr. 4.


La dimensionarea cheltuielilor de personal s-a avut în vedere, cresterea în
urma investiţiei a numărului de clase gimnaziale de la 3 (câte există în prezent ) la 8
clase. Pentru cele trei clase erau prevăzute un număr de 5,95 posturi care erau
aferente unui numar de 13 cadre didactice. Prin creşterea numărului de clase
gimnaziale de la 3 la 8 clase s-a avut în vedere un număr de 15,86 de posturi, ceea ce
reprezinta o creştere cu 9,91 posturi faţă de situaţia iniţială . Acestei creşteri îi revine
un număr de 5 posturi nou create pentru cadrele didactice. De asemenea, s-a mai luat
în considerare creerea a două posturi pentru personalul didactic auxiliar (1) şi pentru
personalul nedidactic (1).
Pentru aceste posturi nou create în prognoza cheltuielilor cu personalul s-a
avut în vedere o creştere cu 20 % a cheltuielilor cu salariile începand cu anul 2011,
primul an după implementarea investiţiei.
Creşterea cu salariile de bază, a generat la rândul ei, creşteri ale celorlalte
cheltuieli cu salariile (salarii de merit, indemnizatii de conducere, spor vechime, ore
suplimentare, fond de premii, etc) şi ale contribuţiilor aferente (asigurări sociale de
stat, asigurări de somaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări de accidente de
muncă şi boli profesionale, concedii şi indemnizaţii).
In completarea cheltuielilor curente de întreţinere, pentru varianta cu investitie
V1, periodic, s-a considerat ca vor fi ocazionate cheltuieli pentru achiziţia de dotări
independente (mijloace fixe şi obiecte de inventar).
Acestea vor viza : calculatoarele, tablele metalice ceramice, stingătoarele cu
pulberi şi azot.
Având în vedere durata normală de functionare a unui calculator cuprinsă între
3-5 ani, s-a prognozat că se vor achiziţiona 35 de calculatoare la fiecare al 4 - lea an
( anii 2015,2019,2023), cu un preţ unitar de 2.000 lei/calculator.
In analiza, din cele 23 de table prevăzute în dotări, considerate obiecte de
inventar cu o valoare de 1.000 lei/buc, s-a previzionat ca un procent de 30 % din
numarul de 23 de table, vor fi inlocuite la fiecare ciclu şcolar de 4 ani.
Legat de cheltuielile generate cu achiziţionarea stingătoarelor cu pulberi şi azot
s-a previzionat că aceste cheltuieli sunt generate de înlocuirea integrala a acestora la
fiecarea al doilea an.
In analiza s-a luat în calcul un procent de 3% în fiecare an (suma reactualizată
cu rata medie a inflaţiei pentru cei 15 ani de prognoză), din valoarea totală a dotărilor
cu mobilier şi a liftului, propuse în investiţie, reprezentând cheltuieli cu reparaţiile.
Cu privire la prognoza cheltuielilor cu utilităţile incluzând energie electrică,
termică, apă canal, s-a avut în vedere datele furnizate de auditul energetic efectuat pe

Pagina 5 din 42
anul 2007, cheltuielile fiind apoi actualizate începând cu anul 2011 cu rata medie a
inflaţiei. In urma reabilitării imobilului se va îmbunătăţi confortul termic astfel încât
cheltuielile cu energia termică se vor reduce cu 25 %, începând cu primul an după
implementarea investitiei, anul 2011. Referitor la cheltuielile cu serviciile de
telecomunicaţii, internet, TV s-a luat în considerare tariful practicat de societăţile din
domeniu în anul 2008, un tarif de 700 lei/luna pentru servicii nelimitate de internet şi
TV. Aceste cheltuieli au fost actualizate începând cu anul 2011 cu rata medie a inflaţiei.
Prognoza cheltuielilor cu utilitătile este prezentată în Anexa nr. 5
Situaţia centralizatoare a cheltuielilor totale este prezentată în Anexa nr. 6.
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate
din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror
rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii.
Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde:
o finanţarea de bază şi
o finanţarea complementară.
Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de
învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. Finanţarea de bază
se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin
unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi
din alte venituri ale bugetelor locale.
Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte
cheltuieli asociate procesului de învăţământ. Finanţarea complementară se asigură din
bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.
Finanţarea de bază cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal;
b) cheltuieli materiale şi servicii;
c) cheltuieli cu perfecţionarea profesională, cu excepţia cheltuielilor care se suportă
de la bugetul de stat;
d) cheltuieli pentru transportul elevilor;
e) cheltuieli pentru navetă, respectiv cele 6 călătorii pe calea ferată prevăzute de
lege, pentru cadrele didactice de predare şi didactice auxiliare.
Finanţarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) consolidări, investiţii şi reparaţii capitale;
b) subvenţii pentru internatele şi cantinele şcolare;
c) cheltuieli pentru organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naţionale ale
elevilor, cu excepţia cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din
învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează
gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative, cultural-artistice,
sportive, turistice.
Baza de calcul a fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele
locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard pe elev. Costul standard
pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil,
specializare/domeniu, în funcţie de numărul de posturi/catedre legal constituite, de

Pagina 6 din 42
limba de predare, de alţi indicatori specifici activităţii de învăţământ, de calitatea
procesului de educaţie şi formare profesională, de managementul instituţional, de
specificul instruirii şi de mediul urban/rural.
Determinarea costului standard pe elev se face de către Consiliul Naţional
pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, pe baza indicatorilor menţionaţi mai
sus, conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Nivelul costului standard pe elev se
aprobă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea partenerilor sociali şi
a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Alocarea fondurilor pentru finanţarea de bază a unităţii de învăţământ se face pe
baza unei formule de finanţare, care ia în considerare costul standard pe
elev/preşcolar, numărul de elevi din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de
corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor şi alţi
factori.
Alocaţia financiară stabilită ca parte din finanţarea de bază ce revine unui
elev/preşcolar se alocă unităţii de învăţământ în care este înscris elevul.
Finanţarea complementară se face de la bugetul local, în raport cu necesităţile
unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, la propunerea acesteia, şi se prevede, cu
prioritate, în bugetul propriu al municipiului şi, respectiv, al judeţului. Nivelul acesteia se
stabileşte pe baza unor programe de finanţare fundamentate de unităţile de
învăţământ, în funcţie de amploarea nevoilor şi a posibilităţilor de finanţare a
ordonatorului principal de credite.
De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, se asigură
următoarele cheltuieli aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru
învăţământul special:
a) componenta locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanţate de Guvernul
României şi de organismele financiare internaţionale, precum şi rambursările de
credite externe aferente proiectelor respective;
b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum şi bursele pentru elevii
străini şi etnicii români din afara graniţelor ţării;
c) organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naţionale;
d) perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare,
precum şi organizarea examenelor naţionale de ocupare a posturilor didactice;
e) manualele şcolare pentru învăţământul obligatoriu şi pentru elevii cu dificultăţi
materiale din învăţământul liceal şi de arte şi meserii;
f) finanţarea, pe bază de hotărâri ale Guvernului, a unor programe anuale sau
multianuale de investiţii, modernizare şi dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor
publice de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi reabilitări de şcoli şi
dotări;
g) finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, stabilite prin reglementări
specifice;
h) finanţarea privind organizarea, pentru elevi, de concursuri pe obiecte de
învăţământ şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, concursuri şi
festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu participare
naţională şi internaţională, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de
învăţământ.

Pagina 7 din 42
Finanţarea învăţământului de stat se asigură din fonduri publice, în limita a cel
puţin 4% din produsul intern brut, asigurându-se anual o creştere permanentă a
alocaţiilor bugetare, în concordanţă cu următoarele cerinţe:
a) considerarea dezvoltării învăţământului ca prioritate naţională pentru pregătirea
resurselor umane la nivelul standardelor internaţionale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordanţă cu diversificarea pieţei muncii;
c) dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare pentru
integrare la vârf în viaţa ştiinţifică mondială.
Pentru finanţarea învăţământului de stat din fonduri publice se asigură anual o
creştere a alocaţiilor bugetare până la minimum 6% din produsul intern brut în anul
2007.
Pe lângă finanţarea de la bugetul de stat şi Consiliul local, conform
prevederilor Legii Nr. 84 din 24 iulie 1995 Republicată - Legea învăţământului, bunurile,
inclusiv terenurile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
disponibile temporar, pot fi închiriate pe bază de contract.
In situaţia centralizatoare a veniturilor sunt prevăzute veniturile alocate de la
bugetul de stat şi bugetul local necesare funcţionarii unităţii de învătământ .
Situaţia centralizatoare a veniturilor este prezentată în Anexa nr. 7
Tabelul Surselor de finanţare este prezentat în Anexa nr. 8.
La stabilirea contribuţiei naţionale s-a avut în vedere cuantumul cheltuielilor
eligibile şi finanţarea TVA de la bugetul naţional.
Astfel :
 19% din costurile totale ale proiectului, reprezentând TVA, vor
reprezenta finanţarea naţională în sumă de 1.272,760 mii lei;
 85% din totalul costurilor eligibile, reprezentând 5.693,923 mii lei, din
fonduri structurale;
 13% din totalul costurilor eligibile, reprezentând 870,835 mii lei, din
fonduri de la bugetul de stat;
 2% din totalul costurilor eligibile, reprezentând 133,975 mii lei, din
fonduri de la bugetul local, contribuţia Municipiului Oradea .
După cum se poate remarca sursele de finanţare şi cuantumul finanţării pe
surse sunt fezabile, în deplină concordanţă cu Programul multianual “ Asistenta tehnica
pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a
proiectelor de investitii publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013” si Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Tabelul sustenabilităţii financiare este prezentat în Anexa nr.9.

Se remarcă faptul că proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar


deoarece diferenţa dintre totalul intrărilor şi totalul ieşirilor este zero pentru fiecare an
în parte şi cumulat. Condiţia de sustenabilitate financiară aşa cum este formulată în
“Ghidul pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investiţii (UE Guide to cost –
benefit analysis of investment project), este ca această diferenţă pentru fiecare an în
parte cumulat, să fie pozitivă sau egală cu zero.

Pagina 8 din 42
Tabelul calculului Valorii actuale nete financiare a investitiei (FNAF/C) este
prezentat în Anexa nr. 10.
Conform metodologiei prezentate în Ghidul UE pentru Analiza cost – beneficiu a
proiectelor de investiţii finanţate din Fonduri UE, în ultimul an de analiză (2024) s-a luat
în considerare valoarea reziduală a investiţiei.Valoarea reziduală exprimată în preţuri
constante ale anului 2008 şi 2009 a fost determinată prin ajustarea valorii investiţiei
corectată cu amortizarea. Durata normală de viaţa a imobilelor a fost considerată de 50
ani conform H.G. 2139/2004 .
Rata de actualizare folosită în cadrul analizei financiare a fost 5 %.
Valoarea netă actualizată este de – 4.458,888 mii lei, ceea ce denotă faptul că
proiectul are nevoie de cofinanţare UE pentru a deveni viabil din punct de vedere
financiar.
Valoarea actuală netă financiară a capitalului ( FNAF/K) este prezentată în
Anexa nr 11.
Valorile calculate ale ratei interne a rentabilităţii financiare a investiţiei şi a
capitalului sunt prezentate în Anexa nr. 12.

1. Rata internă a rentabilitătii financiare a investiţiei = - 6,611%


2. Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului = -6,606 %
Rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei a fost calculată luând în
considerare costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (impreună cu costurile de
operare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare,
de a susţine costurile investiţiei.
Rata internă a rentabilităţii capitalului investit a fost calculată făra a lua în
considerare finanţarea UE.
Valorile au fost determinate prin încercări succesive. Rata internă a rentabilităţii
financiare reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care la sfârşitul
perioadei de analiză, valoarea actualizată netă este egală cu zero. In ambele cazuri se
observă valori inferioare ratei de actualizare utilizate conform Ghidului solicitantului
pentru Axa prioritara 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de
intervenţie 3.4.- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă , care este de 5 %, fapt ce conduce la concluzia că proiectul are
nevoie de cofinanţare din partea UE pentru a deveni viabil.

Determinarea necesarului maxim de finanţare din fonduri UE este prezentată în


. – Anexa nr. 13. La determinarea subvenţiei, s-a avut în vedere recomandările din
Ghidul Solicitantului ( anexa nr. 14 – Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în
cazul proiectelor generatoare de venit).
Necesarul maxim de finantare din fonduri UE a fost calculat la 6.491,626 mii lei.
Subvenţia solicitată de beneficiarii acestui proiect este de 5.693,923 mii lei.

Proiectul va genera venituri indirecte efectele implementării sale resimţindu-se cu


precădere la nivel socio-economic, unde va genera beneficii faţă de costurile aferente,
deci un surplus pentru comunitatea locală şi regională, fiind un proiect de realizare a
unui obiectiv public si social, fără un cash flow financiar palpabil.

Pagina 9 din 42
Beneficiile socio-economice vor viza :
 Sfera socială prin efectele sociale privind:
- creşterea pregătirii profesionale;
- îmbunătăţirea poziţionării tinerilor pe piaţa muncii;
- eliminarea discriminărilor între clase sociale, sexe;
- îmbunătăţirea oportunităţilor pentru persoanele cu handicap.
 Sfera economica prin:
- creşterea numărului elevilor care au găsit sau se aşteaptă să găsească
o ocupaţie productivă şi care fără aceasta pregătire specifică ar fi fost
şomeri;
- venituri crescute ale elevilor, datorită pregătirii de care au beneficiat
(evitarea angajării cu program redus, o mai buna poziţionare pe piaţa
muncii)

4. Analiza economică

Analiza economică va măsura impactul economic şi social al proiectului şi va


evalua proiectul din punctul de vedere al societăţii. Prezentul studiu nu va necesita
analiza economică având în vedere faptul că aceasta este obligatorie doar în cazul
investitiilor publice majore. O investiţie publică majoră este investiţia publică a cărei
cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro.

5. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate analizează influenţa factorilor de risc, identificaţi cu


posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la apariţia rentabilităţii
financiare si economice a proiectului.

Rezultatele analizei financiare au la baza o serie de ipoteze pentru fiecare


variabilă cheie utilizată în analiza. Valorile variabilelor utilizate în analiza pot suferi
modificări care pot afecta rezultatele estimate semnificativ, moderat sau nesmnificativ.
Una din metodele de analiza a senzitivităţii rezultatelor unui proiect la modificarea
variabilelor cheie este construirea unui grafic de senzitivitate care exprimă cel mai bine
influenţa schimbărilor variabilelor cheie asupra rezultatelor proiectului.

Variabilele cheie identificate în cadrul analizei de risc sunt: valoarea investiţiei,


rata de actualizare şi rata de creştere a salariilor personalului.
Senzitivitatea rezultatelor analizei la modificarea variabilelor cheie este evaluată
pe o scara de la -3% la +3%, valorile obţinute pentru valoarea netă actualizată fiind
utilizate pentru construirea graficului de senzitivitate. Variantele de calcul pentru
valoarea actualizată netă sunt prezentate în Anexa nr 14 ( variantele de la 1 la 6)
Tabelul analizei senzitivităţii este prezentat în Anexa nr. 15.

Pagina 10 din 42
6. Analiza de riscuri
Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să obţină o
performanţă satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilităţii sau valorii actuale
nete) ca şi variabilitatea rezultatului în comparaţie cu cea mai bună estimare făcută.
Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt:
Riscuri interne
Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect şi care pot apărea în timpul
şi/sau ulterior fazei de implementare:
o Executarea defectuoasă a unora dintre lucrările de construcţii;
o Etapizarea eronată a lucrărilor;
o Nerespectarea programării lucrărilor;
o Fluxul deficitar de informaţii între entităţile implicate în implementarea
proiectului;
o Executarea defectuoasă a lucrărilor de conservare şi întreţinere;
o Lipsa capacităţii financiare a Beneficiarului de a suporta cheltuielile de
întretinere;
o Lipsa personalului calificat.
o Neasigurarea valorii investiţiei la nivelul propus care să descurajeze investiţiile;
o Implementarea unor strategii nefavorabile.

Pagina 11 din 42
Riscuri externe:
Riscurile externe privesc mediul socio – economic şi politic, reprezentând o influenţă
semnificativă asupra proiectului.
- Riscuri economice
o Creşterea inflaţiei
o Rata cresterii salariilor pentru profesori si restul personalului
- Riscuri sociale
o Rata actuala de inscriere
o Rata cresterii populatiei pe grupe de varsta
- Riscuri politice.

Asemenea riscuri sunt dificil de evitat şi măsurile necesare pentru administrarea


lor sunt dificil de prevazut în acest moment.
In cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului,
se impune identificarea şi adoptarea – de către promotorul proiectului, Consiliul Local
al Municipiului Oradea, a unor soluţii adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât
şi din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute.
“Aderarea la Uniunea Europeana va aduce beneficii importante pentru România
în ce priveşte creşterea economică, schimburile comerciale, investiţiile şi susţinerea
financiară din partea UE”, estimează Institutul pentru Studii Economice Internationale
din Viena (WIIW). Aceeaşi sursă precizează că: “din punct de vedere economic, pentru
România este prognozată o crestere de 5-6 procente anual, în timp ce, din punct de
vedere politic, aderarea va aduce o stabilizare care s-ar putea extinde la întreaga
regiune a Balcanilor”, informează Rompress.
Măsurile adoptate pentru eliminarea şi/sau reducerea riscurilor vor viza atât
perioada de execuţie, cât şi perioada de operare a facilitaţilor nou create.
In perioada de execuţie, se prevede implementarea unui sistem foarte riguros
de supervizare, care va presupune organizarea de recepţii partiale pentru fiecare
stadiu al lucrărilor în parte. Procedurile aferente vor fi prevăzute în documentele de
licitaţie şi în contractele care se vor încheia.
Sistemul de supervizare consta în urmatoarele aspecte:
oîncadrarea în standardele de calitate si în termenele prevăzute;
orespectarea specificaţiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;
oîndeplinirea cerintelor referitoare la protecţia şi conservarea mediului
înconjurător.

Vor fi stabiliţi indicatori specifici, atât în perioada de implementare, cât şi ulterior


acesteia, care vor fi utilizaţi drept etalon în evaluarea activitaţilor de implementare şi
operare.

Pagina 12 din 42
Pagina 13 din 42
Nr. Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului
crt
Specificatii Criterii de analiza a riscurilor
STABILIREA FACTORILOR DE RISC Punctaj
Riscuri interne Riscuri economice Riscuri sociale Riscuri politice
total
(F1) (F2) ( F3) (F4)
P1 – Ni P2 – Ni P3 – P4-
70 % 10 % 10 % Ni 10 % Ni
1 Ponderea
Executarea defectuoasa a unor lucrari 0,7 4 0,1 1 0,1 1 0,1 1 3,1
2 Etapizarea eronata
Factori de risc factorilora lucrarilor Nivelul 0,7 3 0,1
de apreciere al riscului ( Ni) 2 0,1 1 0,1 1 2,5
3 Nerespectarea programarii
de risc lucrarilor 0,7 3 0,1 1 0,1 1 0,1 1 2,4
4 Fluxul deficitar de informatii intre 0,7 2 0,1 1
entitatile implicate in implementarea
proiectului 0,1 1 0,1 1 1,7
5 Executarea
(Fi) defectuoasa
(Pi) a lucrarilorN1 0,7 N2 4 0,1 N3 1
conservare si intretinere 0,1 1 0,1 1 3,1
6 Lipsa
Riscuri capacitatii financiare a
interne 0,7 4 0,1 1
F1 beneficiarului de
P1a -suporta
70 % cheltuielile de
Impact scazut Impact mediu Impact ridicat
intretinere 0,1 1 0,1 1 3,1
Riscuri
7 Cresterea inflatiei
Vulnerabilitate Vulnerabilitate
0,7 1
Vulnerabilitate
0,1 4 0,1 2 0,1 1 1,4
economice
8 F2 P2 - 10 % scazuta
Rata cresterii salariilor pentru profesori 0,7 medie 1 ridicata 4
0,1
si sociale
Riscuri restul personalului 0,1 3 0,1 1 1,5
9
F3 Rata actuala deP3
inscriere
- 10 % Impact scazut 0,7
Impact 1
mediu 0,1
Impact ridicat3 0,1 2 0,1 1 1,3
10 Rata cresterii populatiei pe grupe de 0,7 1 0,1 3
Riscuri politice
varsta Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate 0,1 2 0,1 1 1,3
F4
11 Lipsa personaluluiP4 -calificat
10 % scazuta 0,7 medie 1 ridicata 2
0,1 0,1 3 0,1 1 1,3
Neasigurarea valorii investitiei la nivelul
12 propus care sa descurajeze investitiile 0,7 4 0,1 1 0,1 1 0,1 1 3,1
Implementarea unor strategii
13 nefavorabile 0,7 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1
NOTĂ:

Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din


procedura Analiza riscurilor în care se evaluează riscurile pe baza informaţiilor si de
asemenease stabileste punctajul total al riscurilor activităţii respective, în baza formulei
de calcul:

n unde:
Pt   N i  Pi Pt = punctajul total;
i 1
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu
utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc

Pagina 15 din 42
Pentru continuarea analizei, se grupează riscurile în următoarele trei categorii:

 Riscuri mici 1,0 - 1,7


 Riscuri medii 1,8 - 2,2
 Riscuri mari 2,3 - 3,1

Se poate observa că impactul cel mai mare asupra proiectului îl au factorii


interni cum ar fi efectuarea defectuoasă a lucrărilor de construcţii, întreţinerea
necorespunzătoare a investiţiei, lipsa capacităţii financiare a beneficiarului de a
suporta cheltuielile de întretinere precum si neasigurarea investiţiei la nivelul propus .
De aceea în analiza senzitivităţii se vor lua în considerare factorii interni cei mai
importanţi care pot avea un impact semnificativ asupra proiectului.
Beneficiarul investiţiei va trebui să-şi orienteze cu prioritate atenţia asupra
valorii investiţiei şi asupra nivelului întreţinerii finanţării, pentru a minimiza riscul
nerealizării obiectivelor propuse, acela de a reabilita imobilului situat in Oradea, str.
Partenie Cosma nr 3-5-7, noua locatie a Liceului Teologic Romano Catolic Szent
Laszlo şi transformarea acestuia într-o unitate şcolară modernă.

Având în vedere cele de mai sus se poate trage concluzia că investiţia


”Reabilitare Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Laszlo Oradea “ este benefică
pentru toţi factorii interesaţi, iar realizarea acesteia va aduce câştiguri pe termen lung
în cadrul dezvoltării durabile locale.

Pagina 16 din 42
Prognoza cheltuielilor - scenariu fara proiect V0 Anexa nr.1

ANI mii lei


Denumire indicatori 2008 (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
TOTAL CHELTUIELI 639,770 693,760 745,992 798,756 851,965 907,052 961,715 1.018,163 1.078,398
CHELTUIELI CURENTE 639,770 693,760 745,992 798,756 851,965 907,052 961,715 1.018,163 1.078,398
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 400,000 443,200 486,412 530,870 576,578 624,780 672,950 723,624 777,968
Cheltuieli cu salariile in bani 275,300 305,032 334,773 365,371 396,830 430,005 463,158 498,034 535,436
Salarii de baza 157,800 174,842 191,890 209,428 227,460 246,476 265,479 285,470 306,908
Salarii de merit 13,000 14,404 15,808 17,253 18,739 20,305 21,871 23,518 25,284
Indemnizatii de conducere 18,250 20,221 22,193 24,221 26,306 28,506 30,703 33,015 35,495
Spor de vechime 30,000 33,240 36,481 39,815 43,243 46,858 50,471 54,272 58,348
Alte sporuri 4,250 4,709 5,168 5,640 6,126 6,638 7,150 7,689 8,266
Ore suplimentare 7,250 8,033 8,816 9,622 10,450 11,324 12,197 13,116 14,101
Fond de premii 20,250 22,437 24,625 26,875 29,189 31,629 34,068 36,633 39,385
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 12,250 13,573 14,896 16,258 17,658 19,134 20,609 22,161 23,825
Fond aferent platii cu ora 12,250 13,573 14,896 16,258 17,658 19,134 20,609 22,161 23,825
Contributii 124,700 138,168 151,639 165,499 179,748 194,775 209,792 225,590 242,531
Contributii de asigurari sociale de stat 76,500 84,762 93,026 101,529 110,271 119,489 128,702 138,393 148,786
Contributii de asigurari de somaj 4,700 5,208 5,715 6,238 6,775 7,341 7,907 8,503 9,141
Contributii de asigurari sociale de sanatate 21,500 23,822 26,145 28,534 30,991 33,582 36,171 38,895 41,816
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 17,250 19,113 20,977 22,894 24,865 26,944 29,021 31,206 33,550
Contributii pentru concedii si indemnizatii 4,750 5,263 5,776 6,304 6,847 7,419 7,991 8,593 9,238
II. BUNURI SI SERVICII 239,770 250,560 259,580 267,886 275,387 282,272 288,764 294,539 300,430
Bunuri si servicii 212,020 221,561 229,537 236,882 243,515 249,603 255,344 260,451 265,660
Furnituri de birou 2,500 2,613 2,707 2,793 2,871 2,943 3,011 3,071 3,132
Materiale pentru curatenie 3,500 3,658 3,789 3,910 4,020 4,120 4,215 4,299 4,385
Incalzit si iluminat 187,822 196,274 203,340 209,847 215,722 221,115 226,201 230,725 235,340
Apa canal si salubritate 2,798 2,924 3,029 3,126 3,214 3,294 3,370 3,437 3,506
Posta telecomunicatii, radio, TV, internet 8,400 8,778 9,094 9,385 9,648 9,889 10,116 10,319 10,525
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 2,000 2,090 2,165 2,235 2,297 2,355 2,409 2,457 2,506
Alte bunuri servicii pentru intretinere si functionare 5,000 5,225 5,413 5,586 5,743 5,886 6,022 6,142 6,265
Reparatii curente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Materiale sanitare 0,250 0,261 0,271 0,279 0,287 0,294 0,301 0,307 0,313

Pagina 17 din 42
Medicamente si materiale sanitare 0,250 0,261 0,271 0,279 0,287 0,294 0,301 0,307 0,313
Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,750 3,919 4,060 4,190 4,307 4,415 4,516 4,607 4,699
Alte obiecte de inventar 3,750 3,919 4,060 4,190 4,307 4,415 4,516 4,607 4,699
Carti , publicatii si materiale documentare 2,500 2,613 2,707 2,793 2,871 2,943 3,011 3,071 3,132
Protectia muncii 1,000 1,045 1,083 1,117 1,149 1,177 1,204 1,228 1,253
Tichete cadou 12,750 13,324 13,803 14,245 14,644 15,010 15,355 15,662 15,976
Alte cheltuieli 8,500 8,883 9,202 9,497 9,763 10,007 10,237 10,442 10,650
III.CHELTUIELI DE CAPITAL ( numai dotari independente) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Continuare Anexa nr.1

continuare Anexa nr.1


Denumire indicatori ANI mii lei

Pagina 18 din 42
2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024 (16)
TOTAL CHELTUIELI 1.143,488 1.211,656 1.283,382 1.360,197 1.442,288 1.530,032 1.623,837 1.724,139
CHELTUIELI CURENTE 1.143,488 1.211,656 1.283,382 1.360,197 1.442,288 1.530,032 1.623,837 1.724,139
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 835,771 897,785 963,233 1.033,646 1.109,205 1.190,288 1.277,298 1.370,669
Cheltuieli cu salariile in bani 575,219 617,900 662,945 711,407 763,411 819,216 879,101 943,363
Salarii de baza 329,712 354,176 379,996 407,773 437,581 469,569 503,894 540,729
Salarii de merit 27,163 29,178 31,305 33,593 36,049 38,684 41,512 44,547
Indemnizatii de conducere 38,132 40,961 43,948 47,160 50,607 54,307 58,277 62,537
Spor de vechime 62,683 67,334 72,243 77,523 83,190 89,272 95,797 102,800
Alte sporuri 8,880 9,539 10,234 10,982 11,785 12,647 13,571 14,563
Ore suplimentare 15,148 16,272 17,459 18,735 20,104 21,574 23,151 24,843
Fond de premii 42,311 45,450 48,764 52,328 56,154 60,258 64,663 69,390
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 25,595 27,495 29,499 31,655 33,969 36,453 39,117 41,977
Fond aferent platii cu ora 25,595 27,495 29,499 31,655 33,969 36,453 39,117 41,977
Contributii 260,552 279,884 300,288 322,239 345,795 371,072 398,198 427,306
Contributii de asigurari sociale de stat 159,841 171,701 184,218 197,685 212,136 227,643 244,283 262,140
Contributii de asigurari de somaj 9,820 10,549 11,318 12,145 13,033 13,986 15,008 16,105
Contributii de asigurari sociale de sanatate 44,923 48,256 51,774 55,558 59,620 63,978 68,655 73,673
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
boli profesionale 36,043 38,717 41,539 44,576 47,834 51,331 55,083 59,110
Contributii pentru concedii si indemnizatii 9,925 10,661 11,438 12,275 13,172 14,135 15,168 16,277
II. BUNURI SI SERVICII 307,717 313,871 320,149 326,552 333,083 339,744 346,539 353,470
Bunuri si servicii 270,973 276,392 281,920 287,559 293,310 299,176 305,159 311,263
Furnituri de birou 3,195 3,259 3,324 3,391 3,459 3,528 3,598 3,670
Materiale pentru curatenie 4,473 4,563 4,654 4,747 4,842 4,939 5,038 5,138
Incalzit si iluminat 240,046 244,847 249,744 254,739 259,834 265,031 270,331 275,738
Apa canal si salubritate 3,576 3,648 3,720 3,795 3,871 3,948 4,027 4,108
Posta telecomunicatii, radio, TV, internet 10,736 10,950 11,169 11,393 11,621 11,853 12,090 12,332
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 2,556 2,607 2,659 2,713 2,767 2,822 2,879 2,936
Alte bunuri servicii pentru intretinere si functionare 6,390 6,518 6,648 6,781 6,917 7,055 7,196 7,340
Reparatii curente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Materiale sanitare 0,320 0,326 0,332 0,339 0,346 0,353 0,360 0,367
Medicamente si materiale sanitare 0,320 0,326 0,332 0,339 0,346 0,353 0,360 0,367
Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,793 4,889 4,986 5,086 5,188 5,292 5,397 5,505
Alte obiecte de inventar 4,793 4,889 4,986 5,086 5,188 5,292 5,397 5,505

Pagina 19 din 42
Carti , publicatii si materiale documentare 3,195 3,259 3,324 3,391 3,459 3,528 3,598 3,670
Protectia muncii 1,278 1,304 1,330 1,356 1,383 1,411 1,439 1,468
Tichete cadou 16,295 16,621 16,954 17,293 17,638 17,991 18,351 18,718
Alte cheltuieli 10,863 11,081 11,302 11,528 11,759 11,994 12,234 12,479
III.CHELTUIELI DE CAPITAL ( numai dotari
independente) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Continuare Anexa nr.1

Anexa nr. 2
Evolutia salariului de baza mediu (exprimat in preturi constante 2008) ( lei)

Indicator ANI

Pagina 20 din 42
2008
(0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
Evolutia fata de anul precedent in % 14,89% 10,80% 9,75% 9,14% 8,61% 8,36% 7,71% 7,53% 7,51%
Salariul de baza mediu 1.620 1.795 1.970 2.150 2.335 2.530 2.725 2.930 2.150

ANI
Indicator 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Evolutia fata de anul precedent in % 7,43% 7,42% 7,29% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31%
Salariul de baza mediu 3.384 3.635 3.900 4.185 4.491 4.819 5.171 5.549

Anexa nr.3

Evoluta ratei medie a inflatiei

Pagina 21 din 42
ANI
2008
Indicator (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
Rata medie a inflatiei 7,5 4,5 3,6 3,2 2,8 2,5 2,3 2 2

ANI
Indicator 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Rata medie a inflatiei 2 2 2 2 2 2 2 2

Prognoza cheltuielilor - scenariul cu proiect V1 Anexa nr.4


Denumire indicatori ANI mii lei

Pagina 22 din 42
2008 (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
TOTAL CHELTUIELI 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
CHELTUIELI CURENTE 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.087,616 1.141,478
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 400,000 443,200 486,412 583,694 633,950 686,949 739,912 795,628 855,380
Cheltuieli cu salariile in bani 275,300 305,032 334,773 401,728 436,316 472,792 509,245 547,591 588,715
Salarii de baza 157,800 174,842 191,890 230,267 250,093 271,001 291,895 313,875 337,447
Salarii de merit 13,000 14,404 15,808 18,970 20,603 22,326 24,047 25,858 27,800
Indemnizatii de conducere 18,250 20,221 22,193 26,631 28,924 31,342 33,759 36,301 39,027
Spor de vechime 30,000 33,240 36,481 43,777 47,546 51,521 55,493 59,672 64,153
Alte sporuri 4,250 4,709 5,168 6,202 6,736 7,299 7,862 8,454 9,088
Ore suplimentare 7,250 8,033 8,816 10,579 11,490 12,451 13,411 14,421 15,504
Fond de premii 20,250 22,437 24,625 29,550 32,094 34,777 37,458 40,279 43,304
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 12,250 13,573 14,896 17,876 19,415 21,038 22,660 24,366 26,196
Fond aferent platii cu ora 12,250 13,573 14,896 17,876 19,415 21,038 22,660 24,366 26,196
Contributii 124,700 138,168 151,639 181,967 197,634 214,156 230,668 248,037 266,665
Contributii de asigurari sociale de stat 76,500 84,762 93,026 111,632 121,243 131,379 141,508 152,164 163,591
Contributii de asigurari de somaj 4,700 5,208 5,715 6,858 7,449 8,072 8,694 9,349 10,051
Contributii de asigurari sociale de sanatate 21,500 23,822 26,145 31,374 34,075 36,923 39,770 42,765 45,977
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 17,250 19,113 20,977 25,172 27,339 29,625 31,909 34,311 36,888
Contributii pentru concedii si indemnizatii 4,750 5,263 5,776 6,931 7,528 8,158 8,786 9,448 10,158
II. BUNURI SI SERVICII 239,770 250,560 259,580 250,917 257,943 273,306 274,989 291,988 286,098
Bunuri si servicii 212,020 221,561 229,537 219,913 226,071 231,723 237,052 241,793 246,629
Furnituri de birou 2,500 2,613 2,707 2,793 2,871 2,943 3,011 3,071 3,132
Materiale pentru curatenie 3,500 3,658 3,789 3,910 4,020 4,120 4,215 4,299 4,385
Incalzit si iluminat 187,822 196,274 203,340 163,757 168,343 172,551 176,520 180,050 183,651
Apa canal si salubritate 2,798 2,924 3,029 3,126 3,214 3,294 3,370 3,437 3,506
Posta telecomunicatii, radio, TV, internet 8,400 8,778 9,094 9,385 9,648 9,889 10,116 10,319 10,525
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 2,000 2,090 2,165 2,235 2,297 2,355 2,409 2,457 2,506
Alte bunuri servicii pentru intretinere si functionare 5,000 5,225 5,413 5,586 5,743 5,886 6,022 6,142 6,265
Reparatii curente 0,000 0,000 0,000 29,120 29,935 30,684 31,389 32,017 32,658
Materiale sanitare 0,250 0,261 0,271 0,279 0,287 0,294 0,301 0,307 0,313
Medicamente si materiale sanitare 0,250 0,261 0,271 0,279 0,287 0,294 0,301 0,307 0,313
Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,750 3,919 4,060 4,190 4,307 13,329 9,033 20,713 9,397
Alte obiecte de inventar 3,750 3,919 4,060 4,190 4,307 13,329 9,033 20,713 9,397

Pagina 23 din 42
Carti , publicatii si materiale documentare 2,500 2,613 2,707 2,793 2,871 2,943 3,011 3,071 3,132
Protectia muncii 1,000 1,045 1,083 1,117 1,149 1,177 1,204 1,228 1,253
Tichete cadou 12,750 13,324 13,803 14,245 14,644 15,010 15,355 15,662 15,976
Alte cheltuieli 8,500 8,883 9,202 9,497 9,763 10,007 10,237 10,442 10,650
III.CHELTUIELI DE CAPITAL ( numai dotari independente) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Continuare Anexa nr.4

Continuare Anexa nr 4
ANI mii lei
Denumire indicatori 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
TOTAL CHELTUIELI 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1.917,618
CHELTUIELI CURENTE 1.218,532 1.288,079 1.436,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.807,255 1.917,618

Pagina 24 din 42
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 918,934 987,119 1.059,080 1.136,499 1.219,577 1.308,728 1.404,396 1.507,057
Cheltuieli cu salariile in bani 632,457 679,385 728,912 782,195 839,374 900,732 966,576 1.037,232
Salarii de baza 362,520 389,419 417,807 448,349 481,123 516,293 554,034 594,534
Salarii de merit 29,865 32,081 34,420 36,936 39,636 42,534 45,643 48,979
Indemnizatii de conducere 41,926 45,037 48,321 51,853 55,643 59,711 64,076 68,759
Spor de vechime 68,920 74,034 79,431 85,237 91,468 98,155 105,330 113,029
Alte sporuri 9,764 10,488 11,253 12,075 12,958 13,905 14,922 16,012
Ore suplimentare 16,656 17,892 19,196 20,599 22,105 23,721 25,455 27,315
Fond de premii 46,521 49,973 53,616 57,535 61,741 66,254 71,098 76,295
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 28,142 30,231 32,434 34,805 37,350 40,080 43,010 46,154
Fond aferent platii cu ora 28,142 30,231 32,434 34,805 37,350 40,080 43,010 46,154
Contributii 286,478 307,734 330,168 354,304 380,203 407,996 437,820 469,825
Contributii de asigurari sociale de stat 175,746 188,787 202,549 217,355 233,244 250,294 268,591 288,225
Contributii de asigurari de somaj 10,797 11,599 12,444 13,354 14,330 15,378 16,502 17,708
Contributii de asigurari sociale de sanatate 49,393 53,058 56,926 61,087 65,552 70,344 75,486 81,004
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 39,629 42,570 45,673 49,012 52,594 56,439 60,565 64,992
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10,912 11,722 12,577 13,496 14,482 15,541 16,677 17,896
II. BUNURI SI SERVICII 299,598 300,960 377,328 373,104 385,027 392,597 402,859 410,561
Bunuri si servicii 253,562 258,593 322,613 329,025 335,566 342,237 349,082 356,064
Furnituri de birou 3,195 3,259 3,324 3,391 3,459 3,528 3,598 3,670
Materiale pentru curatenie 4,473 4,563 4,654 4,747 4,842 4,939 5,038 5,138
Incalzit si iluminat 189,324 193,071 255,781 260,856 266,033 271,314 276,740 282,275
Apa canal si salubritate 3,576 3,648 3,721 3,795 3,871 3,949 4,027 4,108
Posta telecomunicatii, radio, TV, internet 10,736 10,950 11,169 11,393 11,621 11,853 12,090 12,332
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 2,556 2,607 2,659 2,713 2,767 2,822 2,879 2,936
Alte bunuri servicii pentru intretinere si functionare 6,390 6,518 6,648 6,781 6,917 7,055 7,196 7,340
Reparatii curente 33,311 33,977 34,657 35,350 36,057 36,778 37,513 38,264
Materiale sanitare 0,320 0,326 0,332 0,339 0,346 0,353 0,360 0,367
Medicamente si materiale sanitare 0,320 0,326 0,332 0,339 0,346 0,353 0,360 0,367
Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,085 9,777 21,473 10,172 14,876 15,083 17,795 17,795
Alte obiecte de inventar 14,085 9,777 21,473 10,172 14,876 15,083 17,795 17,795
Carti , publicatii si materiale documentare 3,195 3,259 3,324 3,391 3,459 3,528 3,598 3,670
Protectia muncii 1,278 1,304 1,330 1,356 1,383 1,411 1,439 1,468
Tichete cadou 16,295 16,621 16,954 17,293 17,638 17,991 18,351 18,718

Pagina 25 din 42
Alte cheltuieli 10,863 11,081 11,302 11,528 11,759 11,994 12,234 12,479
III.CHELTUIELI DE CAPITAL ( numai dotari independente) 0,000 0,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Continuare Anexa nr.4

Anexa nr.5
Prognoza cheltuielilor cu utilitatile - Scenariul cu proiect V1

ANI mii lei


2007 2008(0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
Indicatori/ coeficient de inflatie 7,5 4,5 3,6 3,2 2,8 2,5 2,3 2 2

Pagina 26 din 42
Energie electrica 21,223 22,815 23,841 24,700 25,490 26,204 26,859 27,477 28,026 28,587
Energie termica 153,495 165,007 172,432 178,640 138,267 142,139 145,692 149,043 152,024 155,065
Total Incalzit si iluminat 174,718 187,822 196,274 203,340 163,757 168,343 172,551 176,520 180,050 183,651
Apa canal 1,307 1,405 1,468 1,521 1,570 1,614 1,654 1,692 1,726 1,760
Apa rece reincalzita 1,296 1,393 1,456 1,508 1,557 1,600 1,640 1,678 1,711 1,746
Total apa canal 2,603 2,798 2,924 3,029 3,126 3,214 3,294 3,370 3,437 3,506
Posta telecomunicatii, radio, TV,
internet 8,400 8,778 9,094 9,385 9,648 9,889 10,116 10,319 10,525

ANI mii lei


2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Indicatori/ coeficient de inflatie 2 2 2 2 2 2 2 2
Energie electrica 29,158 29,742 89,225 91,009 92,829 94,686 96,580 98,511
Energie termica 158,166 161,329 164,556 167,847 171,204 174,628 178,120 181,683
Total Incalzit si iluminat 189,324 193,071 255,781 260,856 266,033 271,314 276,700 282,194
Apa canal 1,796 1,832 1,868 1,906 1,944 1,983 2,022 2,063
Apa rece reincalzita 1,781 1,816 1,853 1,890 1,927 1,966 2,005 2,045
Total apa canal 3,576 3,648 3,721 3,795 3,871 3,949 4,027 4,108
Posta telecomunicatii, radio, TV,
internet 10,736 10,950 11,169 11,393 11,621 11,853 12,090 12,332

Anexa nr.6

Situatia centralizatoare a cheltuielilor totale - scenariul cu proiect V1

ANI mii lei


Indicator 2008 (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)

Pagina 27 din 42
Cheltuieli de investitii 0,000 1.806,410 4.358,673 1.806,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli curente 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.087,616 1.141,478
Cheltuieli de capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Cheltuieli de operare 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total cheltuieli 639,770 2.500,170 5.104,665 2.641,022 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478

ANI mii lei


Indicator 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Cheltuieli de investitii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli curente 1.218,532 1.288,079 1.436,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.807,255 1.917,618
Cheltuieli de capital 0,000 0,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Cheltuieli de operare 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1.917,618
Total cheltuieli 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1.917,618

Anexa nr. 7
Situatia centralizatoare a veniturilor totale in scenariul cu proiect V1

ANI mii lei


Indicator 2008 (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)

Pagina 28 din 42
Venituri de la bugetul de stat si
local 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total venituri 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478

ANI
Indicator 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Venituri de la bugetul de stat si
local 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1917,6181
Total venituri 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1917,6181

Anexa nr.8
Tabelul surselor de finantare

ANI mii lei


Indicator 2009 2010 Total

Pagina 29 din 42
Finantare de la bugetul local 60,720 73,255 133,975
Cofinantarea buget nationala 394,678 476,158 870,835
Finantare nationala buget TVA 576,837 695,923 1.272,760
Totalul contributiei publice nationale 971,515 1.172,081 2.143,595
Finantare UE 2.580,586 3.113,338 5.693,923
Total resurse financiare 3.612,820 4.358,673 7.971,493

Anexa nr.9
Tabelul sustenabilitatii financiare scenariul cu proiect V1

Indicator ANI mii lei

Pagina 30 din 42
2008 (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
Total resurse financiare 0,000 1.806,410 4.358,673 1.806,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Venituri de la bugetul de stat si
local 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total intrari 639,770 2.500,170 5.104,665 2.641,022 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total cheltuieli curente 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.087,616 1.141,478
Total cheltuieli de capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Total costuri investitie 0,000 1.806,410 4.358,673 1.806,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 639,770 2.500,170 5.104,665 2.641,022 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total intrari -Total iesiri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ANI mii lei


Indicator 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Total resurse financiare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Venituri de la bugetul de stat si
local 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1.917,618
Total intrari 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1.917,618
Total cheltuieli curente 1.218,532 1.288,079 1.436,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.807,255 1.917,618
Total cheltuieli de capital 0,000 0,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Total costuri investitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1.917,618
Total intrari -Total iesiri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Investitiei ( VNAF/C ) Anexa nr. 10

an Rata Coef. Costuri Venituri Flux VNAF/C

Pagina 31 din 42
Costuri Costuri
Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat
2009 5% 0,9524 1.806,410 693,760 2.500,170 2.381,114 693,760 660,723 -1.806,410 -1.720,390 -1.720,390
2010 5% 0,9070 4.358,673 745,992 5.104,665 4.630,081 745,992 676,637 -4.358,673 -3.953,445 -5.673,835
2011 5% 0,8638 1.806,410 834,612 2.641,022 2.281,414 834,612 720,969 -1.806,410 -1.560,445 -7.234,280
2012 5% 0,8227 0,000 891,893 891,893 733,763 891,893 733,763 0,000 0,000 -7.234,280
2013 5% 0,7835 0,000 960,255 960,255 752,385 960,255 752,385 0,000 0,000 -7.234,280
2014 5% 0,7462 0,000 1.014,902 1.014,902 757,335 1.014,902 757,335 0,000 0,000 -7.234,280
2015 5% 0,7107 0,000 1.157,616 1.157,616 822,696 1.157,616 822,696 0,000 0,000 -7.234,280
2016 5% 0,6768 0,000 1.141,478 1.141,478 772,597 1.141,478 772,597 0,000 0,000 -7.234,280
2017 5% 0,6446 0,000 1.218,532 1.218,532 785,477 1.218,532 785,477 0,000 0,000 -7.234,280
2018 5% 0,6139 0,000 1.288,079 1.288,079 790,769 1.288,079 790,769 0,000 0,000 -7.234,280
2019 5% 0,5847 0,000 1.506,408 1.506,408 880,766 1.506,408 880,766 0,000 0,000 -7.234,280
2020 5% 0,5568 0,000 1.509,603 1.509,603 840,604 1.509,603 840,604 0,000 0,000 -7.234,280
2021 5% 0,5303 0,000 1.604,604 1.604,604 850,956 1.604,604 850,956 0,000 0,000 -7.234,280
2022 5% 0,5051 0,000 1.701,325 1.701,325 859,285 1.701,325 859,285 0,000 0,000 -7.234,280
2023 5% 0,4810 0,000 1.877,255 1.877,255 902,992 1.877,255 902,992 0,000 0,000 -7.234,280
-
2024 5% 0,4581 6.058,334 1.917,618 -4.140,716 -1.896,910 1.917,618 878,483 6.058,334 2.775,393 -4.458,888
TOTAL x x x 17.145,324 x 12.686,436 x -6,611%

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Capitalului ( VNA/K ) Anexa nr.11

an Rata Coef. Costuri Venituri Flux VNAF/K

Pagina 32 din 42
Contributia Costuri Costuri
nationala de Costuri totale Numerar Numerar
si locala operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat
2009 5% 0,9524 516,118 693,760 1.209,878 1.152,264 693,760 660,723 -516,118 -491,541 -491,541
2010 5% 0,9070 1.245,336 745,992 1.991,328 1.806,193 745,992 676,637 -1.245,336 -1.129,556 -1.621,097
2011 5% 0,8638 516,117 834,612 1.350,729 1.166,810 834,612 720,969 -516,117 -445,841 -2.066,939
2012 5% 0,8227 0,000 891,893 891,893 733,763 891,893 733,763 0,000 0,000 -2.066,939
2013 5% 0,7835 0,000 960,255 960,255 752,385 960,255 752,385 0,000 0,000 -2.066,939
2014 5% 0,7462 0,000 1.014,902 1.014,902 757,335 1.014,902 757,335 0,000 0,000 -2.066,939
2015 5% 0,7107 0,000 1.157,616 1.157,616 822,696 1.157,616 822,696 0,000 0,000 -2.066,939
2016 5% 0,6768 0,000 1.141,478 1.141,478 772,597 1.141,478 772,597 0,000 0,000 -2.066,939
2017 5% 0,6446 0,000 1.218,532 1.218,532 785,477 1.218,532 785,477 0,000 0,000 -2.066,939
2018 5% 0,6139 0,000 1.288,079 1.288,079 790,769 1.288,079 790,769 0,000 0,000 -2.066,939
2019 5% 0,5847 0,000 1.506,408 1.506,408 880,766 1.506,408 880,766 0,000 0,000 -2.066,939
2020 5% 0,5568 0,000 1.509,603 1.509,603 840,604 1.509,603 840,604 0,000 0,000 -2.066,939
2021 5% 0,5303 0,000 1.604,604 1.604,604 850,956 1.604,604 850,956 0,000 0,000 -2.066,939
2022 5% 0,5051 0,000 1.701,325 1.701,325 859,285 1.701,325 859,285 0,000 0,000 -2.066,939
2023 5% 0,4810 0,000 1.877,255 1.877,255 902,992 1.877,255 902,992 0,000 0,000 -2.066,939
2024 5% 0,4581 -1.732,394 1.917,618 185,224 84,853 1.917,618 878,483 1.732,394 793,630 -1.273,309
TOTAL x x x 13.959,745 x 12.686,436 x -6,606%

Anexa nr.12

Pagina 33 din 42
Indicatori financiari in scenariul cu investitie

1. Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei - 6,611 %

2. Rata interna a rentabilitatii financiare a capitalului -6,606 %

Nota: Valorile au fost determinate prin încercări succesive. RIR reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care la sfârşitul perioadei de analiză
valoarea actualizată netă este egală cu zero.

Anexa nr.13
Stabilirea necesarului maxim de finantare din fonduri UE ( GUE )

pasul (1) max EE = FG = DIC - DNR

unde: max EE maxim cheltuiala eligibila;


FG – necesarul de finantare;

Pagina 34 din 42
DIC – costul actualizat al investitiei;
DNR – venitul net actualizat;

max EE = 28.937,946 mii lei

pasul (2) determinarea ratei de autofinantare a proiectului ( DNR/ DIC)

DNR/DIC= -0,1675

pasul (3) determinarea ratei necesarului de finantare ( R )

R= 1- DNR/DIC

R = 1,1675

pasul (4) EE = EC *R

unde: EC- costurile eligibile

EE = 7.637,207 mii lei

Pasul (5) GUE = EE * CRUE

CRUE - rata de cofinantare UE

GUE = 7.637,207 * 85 % = 6.491,626 mii lei

Anexa nr.
Varianta 1: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu -1% 14

an Rata Coef. Costuri Venituri Flux VNAF/C

Pagina 35 din 42
Costuri Costuri
Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat
-
2009 4,95% 0,9528 1.788,346 693,760 2.482,106 2.365,036 693,760 661,038 1.788,346 -1.703,998 -1.703,998
-
2010 4,95% 0,9079 4.315,086 745,992 5.061,078 4.594,922 745,992 677,281 4.315,086 -3.917,641 -5.621,639
-
2011 4,95% 0,8651 1.788,346 834,612 2.622,958 2.269,049 834,612 722,000 1.788,346 -1.547,049 -7.168,688
2012 4,95% 0,8243 0,000 891,893 891,893 735,162 891,893 735,162 0,000 0,000 -7.168,688
2013 4,95% 0,7854 0,000 953,385 953,385 748,783 960,255 754,179 6,869 5,395 -7.163,293
2014 4,95% 0,7484 0,000 1.007,503 1.007,503 753,966 1.014,902 759,503 7,399 5,537 -7.157,756
2015 4,95% 0,7131 0,000 1.149,660 1.149,660 819,771 1.157,616 825,444 7,956 5,673 -7.152,082
2016 4,95% 0,6794 0,000 1.132,924 1.132,924 769,735 1.141,478 775,546 8,554 5,812 -7.146,271
2017 4,95% 0,6474 0,000 1.209,343 1.209,343 782,902 1.218,532 788,851 9,189 5,949 -7.140,322
2018 4,95% 0,6168 0,000 1.278,208 1.278,208 788,456 1.288,079 794,545 9,871 6,089 -7.134,233
2019 4,95% 0,5878 0,000 1.495,818 1.495,818 879,168 1.506,408 885,393 10,591 6,225 -7.128,008
2020 4,95% 0,5600 0,000 1.498,238 1.498,238 839,057 1.509,603 845,422 11,365 6,365 -7.121,643
2021 4,95% 0,5336 0,000 1.592,408 1.592,408 849,733 1.604,604 856,241 12,196 6,508 -7.115,135
2022 4,95% 0,5084 0,000 1.688,238 1.688,238 858,380 1.701,325 865,034 13,087 6,654 -7.108,481
2023 4,95% 0,4845 0,000 1.863,212 1.863,212 902,663 1.877,255 909,467 14,044 6,804 -7.101,677
-
2024 4,95% 0,4614 5.997,751 1.902,548 -4.095,203 -1.889,511 1.917,618 884,782 6.012,821 2.774,293 -4.327,384
TOTAL x x x 17.067,272 x 12.739,887 x -6,442%

Varianta 2: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu -2% Anexa nr. 14

Pagina 36 din 42
Costuri Venituri Flux
Costuri
Costuri Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
2009 4,90% 0,9533 1.770,282 693,760 2.464,041 2.348,943 693,760 661,353 -1.770,282 -1.687,590 -1.687,590
2010 4,90% 0,9088 4.271,500 745,992 5.017,491 4.559,694 745,992 677,927 -4.271,500 -3.881,766 -5.569,356
2011 4,90% 0,8663 1.770,282 834,612 2.604,894 2.256,646 834,612 723,033 -1.770,282 -1.533,614 -7.102,970
2012 4,90% 0,8258 0,000 891,893 891,893 736,565 891,893 736,565 0,000 0,000 -7.102,970
2013 4,90% 0,7873 0,000 946,516 946,516 745,161 960,255 755,978 13,739 10,816 -7.092,154
2014 4,90% 0,7505 0,000 1.000,104 1.000,104 750,571 1.014,902 761,677 14,798 11,106 -7.081,048
2015 4,90% 0,7154 0,000 1.141,704 1.141,704 816,817 1.157,616 828,202 15,913 11,384 -7.069,663
2016 4,90% 0,6820 0,000 1.124,370 1.124,370 766,841 1.141,478 778,509 17,108 11,668 -7.057,995
2017 4,90% 0,6502 0,000 1.200,154 1.200,154 780,293 1.218,532 792,242 18,379 11,949 -7.046,046
2018 4,90% 0,6198 0,000 1.268,337 1.268,337 786,104 1.288,079 798,340 19,742 12,236 -7.033,810
2019 4,90% 0,5908 0,000 1.485,227 1.485,227 877,531 1.506,408 890,046 21,182 12,515 -7.021,295
2020 4,90% 0,5632 0,000 1.486,873 1.486,873 837,468 1.509,603 850,270 22,730 12,802 -7.008,493
2021 4,90% 0,5369 0,000 1.580,213 1.580,213 848,465 1.604,604 861,562 24,392 13,097 -6.995,396
2022 4,90% 0,5119 0,000 1.675,151 1.675,151 857,427 1.701,325 870,824 26,175 13,397 -6.981,999
2023 4,90% 0,4879 0,000 1.849,168 1.849,168 902,285 1.877,255 915,991 28,088 13,705 -6.968,293
2024 4,90% 0,4651 -5.937,167 1.887,477 -4.049,690 -1.883,710 1.917,618 891,978 5.967,308 2.775,688 -4.192,605
TOTAL x x x 16.987,102 x 12.794,497 x -6,264%

Varianta 3: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu -3% Anexa nr. 14

Pagina 37 din 42
Costuri Venituri Flux
Costuri Costuri
Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
-
2009 4,85% 0,9537 1.752,218 693,760 2.445,977 2.332,835 693,760 661,669 1.752,218 -1.671,166 -1.671,166
-
2010 4,85% 0,9096 4.227,913 745,992 4.973,905 4.524,396 745,992 678,574 4.227,913 -3.845,822 -5.516,988
-
2011 4,85% 0,8676 1.752,218 834,612 2.586,829 2.244,205 834,612 724,068 1.752,218 -1.520,137 -7.037,125
2012 4,85% 0,8274 0,000 891,893 891,893 737,971 891,893 737,971 0,000 0,000 -7.037,125
2013 4,85% 0,7891 0,000 939,646 939,646 741,519 960,255 757,782 20,608 16,263 -7.020,862
2014 4,85% 0,7526 0,000 992,704 992,704 747,153 1.014,902 763,859 22,197 16,707 -7.004,155
2015 4,85% 0,7178 0,000 1.133,748 1.133,748 813,837 1.157,616 830,970 23,869 17,134 -6.987,021
2016 4,85% 0,6846 0,000 1.115,816 1.115,816 763,915 1.141,478 781,484 25,661 17,568 -6.969,453
2017 4,85% 0,6530 0,000 1.190,964 1.190,964 777,648 1.218,532 795,648 27,568 18,001 -6.951,452
2018 4,85% 0,6228 0,000 1.258,466 1.258,466 783,713 1.288,079 802,155 29,614 18,442 -6.933,010
2019 4,85% 0,5939 0,000 1.474,636 1.474,636 875,855 1.506,408 894,726 31,772 18,871 -6.914,139
2020 4,85% 0,5665 0,000 1.475,508 1.475,508 835,835 1.509,603 855,149 34,095 19,314 -6.894,825
2021 4,85% 0,5403 0,000 1.568,017 1.568,017 847,151 1.604,604 866,918 36,587 19,767 -6.875,058
2022 4,85% 0,5153 0,000 1.662,063 1.662,063 856,425 1.701,325 876,656 39,262 20,231 -6.854,828
2023 4,85% 0,4914 0,000 1.835,124 1.835,124 901,859 1.877,255 922,565 42,132 20,705 -6.834,122
2024 4,85% 0,4687 -5.876,584 1.872,406 -4.004,178 -1.876,802 1.917,618 898,808 5.921,796 2.775,610 -4.058,512
TOTAL x x x 16.907,514 x 12.849,002 x -6,087%

Anexa nr.
Varianta 4: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu +1% 14

an Rata Coef. Costuri Venituri Flux VNAF/C

Pagina 38 din 42
Costuri Costuri
Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat
-
2009 5,05% 0,9519 1.824,474 693,760 2.518,234 2.397,176 693,760 660,409 1.824,474 -1.736,767 -1.736,767
-
2010 5,05% 0,9062 4.402,260 745,992 5.148,252 4.665,172 745,992 675,993 4.402,260 -3.989,179 -5.725,947
-
2011 5,05% 0,8626 1.824,474 834,612 2.659,086 2.293,740 834,612 719,940 1.824,474 -1.573,800 -7.299,747
2012 5,05% 0,8211 0,000 891,893 891,893 732,367 891,893 732,367 0,000 0,000 -7.299,747
2013 5,05% 0,7817 0,000 967,124 967,124 755,965 960,255 750,596 -6,869 -5,370 -7.305,116
2014 5,05% 0,7441 0,000 1.022,301 1.022,301 760,681 1.014,902 755,175 -7,399 -5,506 -7.310,622
2015 5,05% 0,7083 0,000 1.165,573 1.165,573 825,595 1.157,616 819,959 -7,956 -5,636 -7.316,257
2016 5,05% 0,6743 0,000 1.150,031 1.150,031 775,428 1.141,478 769,660 -8,554 -5,768 -7.322,025
2017 5,05% 0,6419 0,000 1.227,722 1.227,722 788,017 1.218,532 782,118 -9,189 -5,898 -7.327,923
2018 5,05% 0,6110 0,000 1.297,951 1.297,951 793,045 1.288,079 787,013 -9,871 -6,031 -7.333,954
2019 5,05% 0,5816 0,000 1.516,999 1.516,999 882,325 1.506,408 876,165 -10,591 -6,160 -7.340,114
2020 5,05% 0,5537 0,000 1.520,968 1.520,968 842,107 1.509,603 835,815 -11,365 -6,292 -7.346,407
2021 5,05% 0,5270 0,000 1.616,800 1.616,800 852,133 1.604,604 845,705 -12,196 -6,428 -7.352,834
2022 5,05% 0,5017 0,000 1.714,412 1.714,412 860,143 1.701,325 853,577 -13,087 -6,566 -7.359,400
2023 5,05% 0,4776 0,000 1.891,299 1.891,299 903,274 1.877,255 896,567 -14,044 -6,707 -7.366,108
2024 5,05% 0,4546 -6.118,917 1.932,689 -4.186,229 -1.903,207 1.917,618 871,817 6.103,847 2.775,024 -4.591,084
TOTAL x x x 17.223,960 x 12.632,876 x -6,782%

Varianta 5: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu +2% Anexa nr. 14

Pagina 39 din 42
Costuri Venituri Flux
Costuri
Costuri Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
2009 5,10% 0,9515 1.842,538 693,760 2.536,298 2.413,223 693,760 660,095 -1.842,538 -1.753,129 -1.753,129
2010 5,10% 0,9053 4.445,846 745,992 5.191,838 4.700,193 745,992 675,350 -4.445,846 -4.024,844 -5.777,972
2011 5,10% 0,8614 1.842,538 834,612 2.677,150 2.306,028 834,612 718,913 -1.842,538 -1.587,115 -7.365,087
2012 5,10% 0,8196 0,000 891,893 891,893 730,974 891,893 730,974 0,000 0,000 -7.365,087
2013 5,10% 0,7798 0,000 973,994 973,994 759,526 960,255 748,812 -13,739 -10,714 -7.375,801
2014 5,10% 0,7420 0,000 1.029,700 1.029,700 764,002 1.014,902 753,022 -14,798 -10,980 -7.386,781
2015 5,10% 0,7060 0,000 1.173,529 1.173,529 828,466 1.157,616 817,233 -15,913 -11,234 -7.398,014
2016 5,10% 0,6717 0,000 1.158,585 1.158,585 778,227 1.141,478 766,736 -17,108 -11,491 -7.409,506
2017 5,10% 0,6391 0,000 1.236,911 1.236,911 790,522 1.218,532 778,776 -18,379 -11,746 -7.421,252
2018 5,10% 0,6081 0,000 1.307,822 1.307,822 795,283 1.288,079 783,277 -19,742 -12,005 -7.433,257
2019 5,10% 0,5786 0,000 1.527,590 1.527,590 883,847 1.506,408 871,591 -21,182 -12,255 -7.445,512
2020 5,10% 0,5505 0,000 1.532,333 1.532,333 843,569 1.509,603 831,056 -22,730 -12,513 -7.458,026
2021 5,10% 0,5238 0,000 1.628,996 1.628,996 853,266 1.604,604 840,490 -24,392 -12,776 -7.470,802
2022 5,10% 0,4984 0,000 1.727,500 1.727,500 860,954 1.701,325 847,909 -26,175 -13,045 -7.483,847
2023 5,10% 0,4742 0,000 1.905,343 1.905,343 903,509 1.877,255 890,190 -28,088 -13,319 -7.497,166
2024 5,10% 0,4512 -6.179,501 1.947,759 -4.231,741 -1.909,307 1.917,618 865,204 6.149,360 2.774,511 -4.722,655
TOTAL x x x 17.302,283 x 12.579,628 x -6,951%

Varianta 6: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu +3% Anexa nr. 14

Pagina 40 din 42
Costuri Venituri Flux
Costuri
Costuri Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
2009 5,15% 0,9510 1.860,602 693,760 2.554,362 2.429,255 693,760 659,781 -1.860,602 -1.769,474 -1.769,474
2010 5,15% 0,9044 4.489,433 745,992 5.235,425 4.735,146 745,992 674,707 -4.489,433 -4.060,439 -5.829,913
2011 5,15% 0,8601 1.860,602 834,612 2.695,214 2.318,278 834,612 717,888 -1.860,602 -1.600,390 -7.430,303
2012 5,15% 0,8180 0,000 891,893 891,893 729,585 891,893 729,585 0,000 0,000 -7.430,303
2013 5,15% 0,7780 0,000 980,863 980,863 763,066 960,255 747,033 -20,608 -16,032 -7.446,335
2014 5,15% 0,7399 0,000 1.037,099 1.037,099 767,299 1.014,902 750,876 -22,197 -16,423 -7.462,758
2015 5,15% 0,7036 0,000 1.181,485 1.181,485 831,311 1.157,616 814,516 -23,869 -16,794 -7.479,552
2016 5,15% 0,6692 0,000 1.167,139 1.167,139 780,995 1.141,478 763,824 -25,661 -17,171 -7.496,724
2017 5,15% 0,6364 0,000 1.246,100 1.246,100 792,993 1.218,532 775,450 -27,568 -17,544 -7.514,267
2018 5,15% 0,6052 0,000 1.317,693 1.317,693 797,483 1.288,079 779,561 -29,614 -17,922 -7.532,190
2019 5,15% 0,5756 0,000 1.538,181 1.538,181 885,330 1.506,408 867,043 -31,772 -18,287 -7.550,477
2020 5,15% 0,5474 0,000 1.543,698 1.543,698 844,989 1.509,603 826,326 -34,095 -18,663 -7.569,140
2021 5,15% 0,5206 0,000 1.641,191 1.641,191 854,356 1.604,604 835,309 -36,587 -19,046 -7.588,186
2022 5,15% 0,4951 0,000 1.740,587 1.740,587 861,719 1.701,325 842,282 -39,262 -19,438 -7.607,624
2023 5,15% 0,4708 0,000 1.919,387 1.919,387 903,698 1.877,255 883,862 -42,132 -19,837 -7.627,461
2024 5,15% 0,4478 -6.240,084 1.962,830 -4.277,254 -1.915,211 1.917,618 858,645 6.194,872 2.773,856 -4.853,605
TOTAL x x x 17.380,293 x 12.526,688 x -7,117%

Tabel analiza senzitivitate Anexa nr.15


mii lei
Factori Variatii
-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

Pagina 41 din 42
Valoare investitie 7.732,348 7.812,063 7.891,778 7.971,493 8.051,208 8.130,923 8.210,638
VNA -4.058,512 -4.192,605 -4.327,384 -4.458,888 -4.591,084 -4.722,655 -4.853,605
IRR -6,09% -6,26% -6,44% -6,40% -6,78% -6,95% -7,12%
Rata de crestere a salariilor personalului 13.249,676 13.386,271 13.522,865 13.659,460 13.796,055 13.932,649 14.069,244
Rata de actualizare 4,85% 4,90% 4,95% 5% 5,05% 5,10% 5,15%
VNA -4.058,512 -4.192,605 -4.327,384 -4.458,888 -4.591,084 -4.722,655 -4.853,605
IRR -6,09% -6,26% -6,44% -6,40% -6,78% -6,95% -7,12%
VNA -4.058,512 -4.192,605 -4.327,384 -4.458,8876 -4.591,084 -4.722,655 -4.853,605
IRR -6,09% -6,26% -6,44% -6,40% -6,78% -6,95% -7,12%

Pagina 42 din 42