Sunteți pe pagina 1din 13

12/8/2013

Redactarea unei lucrari stiintifice

Structura unui articol stiintific


• Redactarea unui articol stiintific se face după
anumite reguli
• Respectarea acestor reguli imprimă un caracter
uniform articolelor, asigurând o mai bună difuzare a
informaŃiilor stiintifice, un mesaj inteligibil si
accesibil.
• Componentele unei lucrări stiinŃifice sunt: titlul,
autorii, rezumatul însoțit de cuvintele cheie și
articolul propriu zis,
• structura articolului propriu zis : introducere,
material si metode, rezultate, discuții, concluziile si
bibliografie

1
12/8/2013

Structura unui articol stiintific


Titlul
• trebuie să anunŃe cu maximum de precizie şi
conciziune conŃinutul articolului,
• de asemenea trebuie să fie:
• clar,
• scurt,
• specific,
• corect,
• fără ambiguităŃi.
• Nu trebuie să conŃină abrevieri !

Structura unui articol stiintific


Numele şi afilierea autorilor

• Se va menŃiona numele şi prenumele, instituŃia la


care autorii sunt afiliaŃi.
• Ordinea autorilor este ordinea importanŃei, volumului,
contribuŃiei la cercetare,
• Fiecare autor trebuie să fi participat suficient la studiu
pentru a putea să îşi asume responsabilitatea.
• Etica cercetării ştiinŃifice nu acceptă includerea unor
autori de complezenŃă.
• Numărul autorilor trebuie să fie rezonabil (5-7)

2
12/8/2013

Structura unui articol stiintific


Rezumatul
• Trebuie foarte bine formulat având rolul de a prezenta pe scurt
întreaga informaŃie a articolului.
• Trebuie: să precizeze cele mai importante aspecte ale lucrării, să furnizeze
informaŃii precise răspunzând la întrebările: de ce s-a făcut studiul? cum s-a
făcut? care sunt rezultatele principale? cum sunt interpretate rezultatele?
care este opinia autorilor despre rezultatele obtinute.
• In redactarea rezumatului se vor folosi propoziŃii scurte, verbele
vor fi folosite la timpul trecut.
• Nu se vor utiliza în rezumat abrevieri, tabele, figuri, referinŃe
bibliografice.
• Nu va fi prea extins, lungimea sa este deseori indicată de
instrucŃiunile către autori ale revistei (250-300 de cuvinte).
• Rezumatului i se ataşează cuvintele cheie, cuvinte care
exprimă principalele elemente abordate.

Structura unui articol stiintific


Introducerea
• Trebuie să ofere cititorului posibilitatea de a-şi face o idee clară
şi concisă asupra subiectului abordat, făcându-l să înŃeleagă de
ce a fost efectuat studiul.
• Trebuie să fie clară, precisă, să motiveze studiul.
• Prima parte a introducerii expune aspectele generale ale
subiectului, scurte date istorice dacă este nevoie.
• A doua parte va prezenta aspectele particulare ale problemei
studiate iar în ultima parte va fi inclus şi scopul lucrării.
• Introducerea are atât un rol informativ (de a lansa o punte de
legătură între cunoştinŃele autorului şi ale cititorului), cât şi rolul
de a suscita interesul cititorului.
• Verbele vor fi folosite la timpul trecut când se citează un alt
autor şi la timpul prezent pentru expunerea unor generalizări.

3
12/8/2013

Structura unui articol stiintific


Materialul şi metodele (1)
Acest capitol cuprinde expunerea materialului de studiu şi a
metodelor de lucru şi trebuie să indice:
- la cine sau la ce se referă lucrarea (sportivi, bolnavi, animale
etc.)
- subiecŃii incluşi in studiu, modul de selectare, criteriile de
includere respectiv de excludere din studiu, consimŃământ
informat pentru subiecŃii umani
- tipul studiului (prospectiv, retrospectiv, de cohorta, etc.)
- loturile luate în studiu, cu mențiunea dacă au
reprezentativitate cantitativă si calitativă
- variabilele de intervenŃie, respectiv ce se testează
(eficienta unei metode de antrenament, rezultatele unei
intervenŃii, etc).

Structura unui articol stiintific


Materialul şi metodele (2)
Acest capitol cuprinde expunerea materialului de studiu şi a
metodelor de lucru şi trebuie să indice:
- In caz de testări cantitative trebuie menționate tehnicile.
Dacă tehnica folosită este nouă se va recurge la descrierea
de aşa manieră ca să permită reproducerea ei si de către alti
cercetători. Dacă metoda este cunoscută, se va face doar
trimitere la lista bibliografică.
- metodele de culegere a datelor
- precizarea metodelor statistice folosite,
-programele statistice utilizate (ex.EpiInfo,EXCEL,SPSS etc.)

Nu trebuie să se introducă în acest capitol comentarii sau


rezultate, iar exprimarea trebuie făcută la timpul trecut.

4
12/8/2013

Structura unui articol stiintific


Rezultate
• Acest capitol este baza articolului original, reprezintă
finalitatea cercetării şi baza discuŃiei ulterioare.
• Rezultatele trebuie să fie prezentate clar, simplu, fără afirmaŃii
vagi, într-o manieră concisă.
• Trebuie fie expuse doar rezultatele, nu trebuie să comporte
nici un comentariu, explicaŃii sau comparaŃii cu alte studii
• Nu trebuie să includă titluri bibliografice.
• Pentru exprimarea cât mai sugestivă a rezultatelor se va face
apel la ilustraŃii, tabele, grafice.
• Rezultatele trebuie să ofere răspuns la obiectivele studiului,
• Nu trebuie omise rezultatele negative şi nici rezultatele care
invalidează eventual ipoteza.
• Timpul verbelor trebuie să fie trecutul.

Structura unui articol stiintific


DiscuŃii (1)
• Scopul discuŃiilor este de a interpreta lucrarea realizată,
calitatea şi interesul stârnit de acestea , reflectând cultura
ştiinŃifică şi inteligenŃa autorilor.
• Acest capitol răspunde la trei obiective:
1. de a comunica dacă scopul cercetării a fost sau nu atins,
2. de a aprecia calitatea şi validitatea rezultatelor (dacă
numărul subiecŃilor investigaŃi a fost suficient; dacă există
biasuri de selecŃie; dacă metoda aleasă a fost optimă; de
ce a fost preferată metoda respectivă; cum se
interpretează rezultatele în funcŃie de metoda ultilizată;
care este puterea statistică a rezultatelor).
3. de a compara rezultatele studiului cu cele ale altor autori.

5
12/8/2013

Structura unui articol stiintific


DiscuŃii (2)
• Trebuie menŃionat aportul personal, maniera în care a fost
abordată problema, fără a face o revistă a literaturii.
• Spiritul critic si prudența evită unele erori care pot să apară în
redactarea acestui capitol, cum ar fi: repetarea rezultatelor în
detaliu, repetarea datelor incluse în Introducere, subiectivismul
excesiv în aprecierea propriilor rezultate, enunțarea unor
afirmații nesusținute de conținutul lucrării.
• Capitolul “DiscuŃii” nu trebuie să depăşească 50% din
lungimea articolului,
• Nu trebuie criticate lucrările altor autori ci doar critica propriei
lucrări.
• Este indicată utilizarea pronumelor personale “noi” sau “eu” în
prezentarea lucrării proprii pentru a evita confuzia cu
rezultatele altor cercetători

Structura unui articol stiintific


Concluzii

• Concluziile trebuie să rezulte din cercetarea efectuată,


• Să fie concluziile autorilor
• Să fie clar si concis formulate
• Să nu repete rezultate ci să sumarizeze dovezile pentru
fiecare concluzie
• Nu numărul concluziilor este important, ci esența
acestora.
• Este de multe ori gresită ideea că un număr mic de
concluzii va scădea valoarea lucrării.

6
12/8/2013

Structura unui articol stiintific


Bibliografia (lista referinŃelor, citarea în text)

• Bibliografia este ansamblul articolelor si a cărților pe un


subiect si are scopul de a justifica orice fapt enunŃat în
lucrare.
• Principalele surse pentru referinŃe sunt: articole de jurnal;
cărŃi; capitole din cărŃi.
• In întocmirea bibliografiei trebuie să se Ńină cont de
câteva reguli:
- să conțină cele mai importante si recente lucrări;
- să includă numai lucrări publicate
- să se treacă în lista referințelor bibliografice numai
lucrările consultate

Structura unui articol stiintific


Elementele esenŃiale ale referinŃelor bibliografice
1. Pentru articole se vor menŃiona: numele autorilor şi iniŃialele
prenumelui cu majuscule,
2. între autori se pune virgulă iar după ultimul autor se pune
punct.
3. Dacă sunt mai mulŃi autori se vor menŃiona în general trei
după care se pune et al.
4. Urmează titlul articolului în limba de origine urmat de punct,
apoi numele jurnalului folosindu-se prescurtările internaŃionale
(din Index Medicus) fiind urmat fără punct de anul apariŃiei,
punct şi virgulă, apoi numărul volumului urmat de două puncte
şi numărul primei şi ultimei pagini separate printr-o cratimă.
5. Dacă referinŃa provine dintr-un supliment după numărul
volumului se adaugă suppl.

7
12/8/2013

Structura unui articol stiintific


Elementele esenŃiale ale referinŃelor bibliografice
Pentru cărŃi: numele şi prenumele autorilor, titlul cărŃii,
numărul ediŃiei, oraşul unde s-a editat şi numele
editurii, anul editării şi paginile

Pentru capitole din cărŃi: autorul sau autorii capitolului


(numele şi iniŃiala prenumelui) urmate de punct, titlul
capitolului urmat de punct, apoi menŃiunea „În:” urmată
de două puncte, numele şi iniŃiala prenumelui
redactorilor cărŃii, urmate de ed sau eds şi punct. Este
trecut apoi titlul cărŃii în întregime (în limba originală),
urmat de punct. Se mai precizează oraşul de apariŃie,
numele editurii şi anul editării.

Structura unui articol stiintific


Elementele esenŃiale ale referinŃelor bibliografice
Pentru lucrări comunicate cu rezumat publicat se vor
specifica autorii, titlul comunicării, manifestarea
ştiinŃifică unde s-a comunicat lucrarea, data şi locul
manifestării, pagina din volumul de rezumate.

Pentru teze de disertaŃie vor fi menŃionate, numele şi


prenumele, titlul tezei, urmat de menŃiunea disertaŃie
sau teză de doctorat puse în paranteză, oraşul,
Universitatea unde s-a susŃinut teza şi anul.

8
12/8/2013

Structura unui articol stiintific


Citarea referinŃelor în text
Sistemul Harvard:
• citarea autorului/autorilor în text se face cu numele şi anul
apariŃiei lucrării puse în paranteză, iar în lista bibliografică de
la sfârşitul articolului autorii sunt puşi în ordine alfabetică
fără număr de ordine.
Sistemul Vancouver sau sistemul numeric secvenŃial:
• In lucrare referinŃele sunt numerotate cu cifre arabe plasate
în paranteză, ordinea lor fiind cea a apariŃiei în text.
• Dacă sunt mai multe referinŃe plasarea lor în paranteză se
face în ordine crescătoare cu virgule între ele; îşi păstrează
acelaşi număr la mai multe citări.
• În lista de referinŃe autorii sunt menŃionaŃi în ordinea apariŃiei
în text.

Structura unui articol stiintific


Citarea referinŃelor în text

Sistemul alfabetic-numeric este un sistem hibrid în care


referinŃele numerotate cu cifre arabe şi puse în paranteză
sunt introduse în text în ordinea apariŃiei lor, iar în lista
bibliografică lucrările sunt puse în ordinea alfabetică a
autorilor.

9
12/8/2013

Stilul în lucrările stiintifice


• Atributele unui stil bun sunt: precizia, claritatea si concizia

• Precizia este caracteristica ce trebuie să ghideze atât


cercetarea cât si redactarea - se referă la exactitatea
tuturor datelor, la coerenta lor în text.
• Claritatea este o conditie necesară pentru a te face
înteles - implică utilizarea de cuvinte simple si o sintaxă
simplă ,evitându-se: pleonasmele, terminologie
incorecta, greseli gramaticale
• Concizia constă în utilizarea a cât mai puține cuvinte
pentru a exprima a idee, suprimarea cuvintelor și
expresiilor fără valoare, evitarea repetărilor de fraze.

Dimensiunea lucrării (1)


• O lucrare stiințifică poate conține între 3.300-3.500
cuvinte si în medie 5 tabele sau grafice.
• Manuscrisul trebuie revăzut de mai multe ori pentru a
corecta orice greşeală.
• Autorii trebuie să se asigure că a fost respectată
structura lucrării, că are o extindere adecvată, că
referinŃele, tabelele şi figurile se regăsesc în text
• Redactarea articolelor se va face conform cerinŃelor
revistei la care urmează a fi trimis articolul.
• Expedierea spre o revistă se face ataşând lucrării o
scrisoare de însoŃire în care trebuie menŃionat faptul că
lucrarea nu a mai fost publicată şi că nu sunt conflicte
de interese

10
12/8/2013

Peer-review
• RedacŃia revistei care urmează a publica lucrarea
confirmă primirea şi trece apoi la analiza lucrării, pe
baza recenziilor primite din partea mai multor experŃi
(peer-review).
• Decizii posibile ale editorului:
• acceptarea publicării fără modificări,
• acceptarea publicării condiŃionată de efectuarea
unor modificări de conŃinut sau de structură, situaŃie
în care autorul trebuie să refacă lucrarea şi să trimită
lucrarea corectată însoŃită de o scrisoare în care
răspunde punct cu punct criticilor.
• articolul să fie refuzat pentru publicare

IndicaŃii privind elaborarea lucrării de


licenŃă/disertatie
Redactarea lucrării:
• se vor folosi caractere româneşti (cu diacritice);
• se vor folosi doar prescurtările recunoscute din literatura de
specialitate, se va evita sublinierea (pentru accentuarea
unei idei sau a unui cuvânt se va folosi Bold sau Italic)
• setarea paginii: format A4, margini: sus – 2,5 cm, jos – 2,5
cm, stânga – 3 cm, dreapta – 2 cm;
• font: Times New Roman, size 12 cm (la un rând şi jumătate,
pentru text, aliniat justify), size 14 pentru titlu de subcapitol
şi size 16 pentru titlu de capitol (aliniate center).
• Graficele, desenele, fotografiile, tabelele vor fi inserate în
documentul word (nu se vor face anexe la lucrare).
• Structura lucrării de licenŃă: copertă, titlul lucrării, planul
lucrării, lucrarea, bibliografie, anexe;

11
12/8/2013

IndicaŃii privind elaborarea lucrării de


licenŃă/disertatie
Planul lucrării:
Introducere
Cap. I Parte introductivă
1.1. ImportanŃa şi actualitatea temei
1.2. MotivaŃia alegerii temei
1.3 Scopul, sarcinile şi ipoteza lucrării
Cap. II Fundamentarea teoretico-ştiinŃifică a lucrării
2.1. Denumire subcapitol
2.2. Denumire subcapitol
2.3. Denumire subcapitol
Cap. III Organizarea şi desfăşurarea cercetării
3.1. Metodele de cercetare utilizate
3.2. Locul, subiecŃii şi etapele cercetării
3.3. Desfăşurarea cercetării
Cap. IV Rezultatele obŃinute şi interpretarea lor
Cap. V Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

IndicaŃii privind elaborarea lucrării de


licenŃă/disertatie
Principii de redactare:
• La redactarea lucrării se folosesc semnele diacritice (caractere
româneşti: ă, î, â, ş, Ń);
• Înainte de virgulă, punct sau punct şi virgulă nu se lasă spaŃiu; după
aceste semne, se lasă câte un spaŃiu;
• La aliniat nou se foloseşte acelaşi interval (tab) în toată lucrarea;
• Nu se începe un nou capitol în josul paginii (să existe mai mult de trei
rânduri în textul acelui capitol, pe aceeaşi pagină cu titlul acestuia);
• Doar prima literă a titlurilor se scrie cu majusculă;
• Se evită, pe cât posibil, despărŃirea în silabe;
• Figurile, graficele, tabelele se numerotează şi se titrează; se vor realiza
în aceeaşi parte a acestora pe tot parcursul lucrării; de obicei, se
numerotează şi se titrază jos, centrat, cu caractere Times New Roman
de 11;
• Numerotarea paginilor se face centrat, în partea de jos a acestora (prima
pagină şi coperta nu se numerotează).

12
12/8/2013

IndicaŃii privind elaborarea lucrării de


licenŃă/disertatie
Bibliografia:
• va fi introdusă în text (numărul care indică poziŃia
sursei citate în bibliografie va fi trecut între
paranteze drepte la sfârşitul citatului respectiv); cel
puŃin 50% din titlurile citate să fie din ultimii 10-15
ani; bibliografia va fi alcătuită în sistemul Oxford
(adaptat ca mai jos), lista bibliografică nu va
conŃine titluri care nu au fost inserate în text; lista
bibliografică va fi numerotată şi întocmită în ordinea
alfabetică a iniŃialei numelor autorilor

IndicaŃii privind elaborarea lucrării de


licenŃă/disertatie
Bibliografia:
• 1. citare în bibliografie a unui articol dintr-o revistă: autori, nume,
prenumele cu iniŃiale, anul publicării (între paranteze rotunde),
titlul articolului (bold, italic), prescurtarea acceptată a revistei
(italic), volumul, prima şi ultima pagină citată:
• exemplu: Ryder, JW., Bassel-Duby, R., Olson, EN., and Zierath,
JR. (2003). Skeletal muscle reprogramming by activation of
calcineurin improves insulin action on metabolic pathways. J Biol
Chem 278, pag. 23-26;
• 2. citare tratat sau monografie - numele autorilor, anul apariŃiei,
titlul capitolului (bold, italic), editorii, titlul cărŃii (bold, italic),
localitatea, paginile:
• exemplu: Booth F. W., Baldwin K.M. (1995) Muscle plasticity:
energy demanding and supply processes. In: Rowell L.B.,
Shepherd J.T. (eds). Handbook of physiology. Oxford University
Press, New York, pag. 1076-1121;

13