Sunteți pe pagina 1din 17

Fundamente Ştiinţifice ale

Jocurilor de Echipă - VOLEI

Metodica JOCULUI de
VOLEI

6
Conf. univ. dr. Georgian BADEA-MISS
Prep. univ. Florin NEFERU
METODICA
• Prezenţa jocului de volei în sistemul de învăţământ este
justificată de contribuţia să la îndeplinirea obiectivelor
generale ale educaţiei fizice, prevăzute în programa de
învăţământ.
– menţinerea unei stări optime de sănătate;
– dezvoltarea unor calităţi motrice;
– dezvoltarea fizică multilaterală;
– educarea unor trăsături pozitive de caracter;
– educarea unor procese psihice senzoriale şi cognitive superioare;
– educarea ordinii şi disciplinei;
– educarea simţului estetic;
– alternativă în practicarea independentă a exerciţiului fizic.
METODICA
• Pornind de la aceste obiective generale ale educaţiei fizice,
jocul de volei, la nivelul şcolii, urmăreşte şi obiective proprii
disciplinei, dintre care amintim:
– însuşirea procedeelor tehnico-tactice de bază;
– perfecţionarea celor mai eficiente acţiuni tehnico-tactice;
– capacitatea de a aplica procedeele tehnico-tactice în joc cu
respectarea progresivă a regulamentului de joc;
– orientarea elevilor către unităţi specializate ale voleiului de
performanţă.
• Metodica predării jocului de volei în şcoală trebuie să ţină
seama, în afara obiectivelor generale şi a celor proprii, de
încă doi parametrii şi anume: volumul maxim de lucru ce
poate fi alocat în cadrul unei lecţii de clasă, pe durata unui
an, şi volumul maxim de lucru ce poate fi alocat la orele
opţionale şi de cerc sportiv.
METODICA
• Orientarea metodică generală
• o serie de principii şi metode care corespund principiilor şi
metodelor de instruire din educaţia fizică şi antrenamentul
sportiv.
• Principii:
• - principiul participării conştiente şi active;
• - principiul intuiţiei;
• - principiul accesibilităţii;
• - principiul continuităţii;
• - principiul însuşirii temeinice.
METODICA
• Orientarea metodică generală
• Metode:
• - explicaţia (ca metodă verbală);
• - demonstraţia (ca metodă intuitivă);
• - observarea (ca metodă intuitivă);
• - exersarea (ca metodă practică):
– parţială sau analitică
– globală.
• predarea jocului de volei trebuie să se facă pornind de la
acţiunile de joc care realizează fazele de atac şi de
apărare, deci jocul bilateral,
• metodica de predare a jocului de volei în şcoală recomandă,
cu preponderenţă, utilizarea metodei exersării globale de
instruire.
METODICA
• Orientarea metodică generală
• Exersarea parţială – analitică a procedeelor este mai puţin
recomandată,nefiind însă negată, ea aplicându-se atunci
când se observă că un anumit procedeu tehnic este mai
puţin însuşit şi frânează desfăşurarea jocului.
• Recomandări:
– Pentru iniţiere să fie folosite exerciţii puţine, simple, dinamice şi
eficiente.
– Pe cât posibil, exerciţiile utilizate să se desfăşoare sub formă de
concurs, în faza de consolidare-perfecţionare.
– Învăţarea şi consolidarea acţiunilor tehnico-tactice să se facă
preponderent în cadrul jocului bilateral.
– Intervenţia profesorului pentru corectări să fie la obiect, scurtă şi
concisă.
– Jocul bilateral, în afara învăţării şi consolidării acţiunilor tehnico-
tactice, trebuie să ajute elevii şi la dezvoltarea spiritului de a se
organiza, arbitra şi de a se conduce singuri.
METODICA
• Etapizare, obiective, durată
• Etapizarea instruirii în cadrul predării jocului de volei în
şcoală, are la bază următoarele etape:
– iniţierea- învăţarea,
– consolidarea
– perfecţionarea.
• În cadrul şcolii obiectivele prioritare diferă de cele ale jocului
de volei în unităţi de profil şi derivă din obiectivele proprii
disciplinei.
• Obiectivele prioritare ale voleiului în şcoală:
– obişnuirea cu mingea de volei;
– iniţierea, învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea elementelor
tehnico-tactice de bază (fundamentale) ale jocului (serviciul,
preluarea, ridicarea, atacul, blocajul);
– iniţierea, învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea jocului bilateral în
cadrul modelului unu şi doi de joc – pentru ciclul gimnazial
METODICA
• Etapizare, obiective, durată
• Etapele şi obiectivele prioritare ale procesului de instruire
a jocului de volei, în şcoală pot fi prezentate astfel:
METODICA
• Etapizare, obiective, durată
• Etapele şi obiectivele prioritare:
METODICA
• Etapizare, obiective, durată
• Etapele şi obiectivele prioritare:
• Această etapizare şi stabilire a obiectivelor prioritare de
instruire pentru fiecare etapă urmăresc în principal:
– accelerarea învăţării jocului
– însuşirea elementelor tehnico-tactice de bază şi
perfecţionarea continuă a jocului bilateral,
• Toate acestea orientate, în primul rând, spre rezolvarea
sarcinilor şi obiectivelor educaţiei fizice şcolare şi, în al doilea
rând, spre o eventuală orientare a celor mai buni elevi către
unităţile de volei specializate.
METODICA
• Etapizare, obiective, durată
• Etapa I
– Este etapa în care se ia primul contact cu jocul de volei
şi cu specificul acestuia, specific ce derivă din acţiunile
motrice, aproape total diferite de ale altor discipline
sportive.
– Această etapă se poate întinde pe toată durata
semestrului I a clasei a V-a, acolo unde există condiţii
de sală, sau numai pe prima jumătate a acestui semestru,
acolo unde condiţiile de sală lipsesc.
– În cadrul acestei etape se realizează obişnuirea cu
mingea de volei şi o iniţiere privind elementele e bază ale
jocului – serviciul, preluarea, pasa.
METODICA
• Etapizare, obiective, durată
• Etapa a II-a
– Această etapă se poate întinde pe durata semestrului doi.
– Conţinutul tehnico-tactic este minimal şi se rezumă la
aşezarea în teren şi la punerea şi menţinerea mingii în joc
(serviciu, preluare, pasă), cu respectarea celor trei lovituri.
• Etapa a III-a
– După ce în etapele anterioare elevii au luat contact cu
jocul de volei, acum se vor pune bazele învăţării jocului
bilateral – model unu – prin consolidarea elementelor
tehnico-tactice cu care s-a început (serviciul, preluarea,
pasa) şi iniţierea în alte elemente noi (atacul şi blocajul).
– Durata acestei etape se poate încadra pe distanţa
întregului an, acolo unde condiţiile o permit (sală)
METODICA
• Etapizare, obiective, durată
• Etapa a IV-a
– Se întinde pe durata semestrelor unu şi doi ale claselor a
VII-a şi a VIII-a.
– Urmăreşte consolidarea jocului bilateral, în cadrul
modelului unu şi doi de joc, precum şi învăţarea (atac,
blocaj) şi consolidarea (serviciu, preluare, pasă, atac,
blocaj) elementelor tehnico-tactice de bază.
– La această vârstă potenţialul biologic şi cel motric este
mai mare, iar experienţa motrică specifică jocului de volei
a crescut, se va accentua pe exersarea globală a
elementelor tehnico-tactice sub forma fazelor de joc.
– Pentru elevii ce întâmpină încă dificultăţi în exersarea
globală a fazei de joc, se va mai apela la lucrul analitic.
METODICA
• Etapizare, obiective, durată
• Etapa a V-a
– Are o durată mai mare, întinzându-se pe toată perioada
liceală – clasele IX-XII.
– În această etapă nu există obiective prioritare noi,
urmărindu-se consolidarea şi perfecţionarea jocului
bilateral şi a elementelor tehnico-tactice cunoscute, cu
deosebirea că ele vor fi îndeplinite la un nivel calitativ
superior, datorat potenţialului biologic şi motricităţii
generale şi specifice crescute.
– Pentru grupele de elevi ce depăşesc nivelul mediu, se
poate trece la iniţierea în cadrul jocului bilateral a
modelului trei de joc.
METODICA
• Selecţionarea şi pregătirea echipelor reprezentative
• Actul de selecţie şi pregătirea fac parte dintr-un sistem
organizat, statornicit ca sistem naţional unic, în România.
• În cadrul sistemului de selecţie şi pregătire, sursele
principale care conduc la performanţă sunt date de:
– valoarea biologică a copilului sau tânărului,
– valoarea intelectuală a celui sau celor ce conduc procesul de
selecţie şi pregătire
– timpul alocat acestui proces.
• Referindu-ne la selecţionarea şi pregătirea echipelor
reprezentative şcolare, unde procesul de instruire este
limitat, sursa principală care stă la baza selecţiei este
reprezentată de valoarea biologică a elevului, de talentul
acestuia.
METODICA
• Selecţionarea şi pregătirea echipelor reprezentative
• Echipa reprezentativă este alcătuită şi pregătită cu scopul
de a participa la competiţii şcolare, de regulă cu caracter
local.
• Trebuie avut în vedere că, pentru acest nivel, selecţia este
făcută pe baza observaţiilor profesorului la orele de clasă şi
la activităţi sportive, exigenţele criteriilor de selecţie nu sunt
aceleaşi ca pentru selecţia din cadrul grupelor cluburilor
sportive şcolare.
• Profesorul care selecţionează elevii pentru echipa
reprezentativă va urmări modelele somatice şi motrice ale
copiilor avansaţi din cluburile sportive şcolare, căutând ca
elevii selecţionaţi de el să se înscrie în valori cât mai
apropiate ale acestora.
METODICA
• Selecţionarea şi pregătirea echipelor reprezentative
• Lotul selecţionat este bine să aibă în alcătuire 2-3 ridicători şi
9 - 10 trăgători, pentru ca profesorul să poată folosi, în
funcţie de pregătire şi necesităţi, atât formula de alcătuire a
formaţiei, 4 trăgători + 2 ridicători, cât şi cea cu 5 trăgători şi
1 ridicător.

S-ar putea să vă placă și