Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.2.45. la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.

______/________ 2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAME ŞCOLARE

CLASELE I – a IV-a

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

Filiera vocaţională, profil sportiv


Disciplina sportivă de specializare: TAEKWONDO WTF

BUCUREŞTI - 2009
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 1
disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
NOTĂ DE PREZENTARE

Prezentul document conţine programele şcolare pentru disciplina de învăţământ Pregătire


sportivă practică, unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat - clasele I – a IV-a, filiera
vocaţională, profil sportiv şi unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar, disciplina
sportivă TAEKWONDO WTF, nivelurile de pregătire: ÎNCEPĂTORI și AVANSAŢI.

Disciplina Pregătire sportivă practică îşi propune, ca finalităţi, dezvoltarea aptitudinilor bio-
psiho-motrice, formarea capacităţii elevilor de valorificare, în competiţii, a potenţialului fizic,
tehnic şi tactic şi dezvoltarea spiritului competitiv şi a trăsăturilor de personalitate favorabile
integrării sociale.

Atingerea acestor finalităţi este posibilă pe fondul menţinerii permanente a stării optime de
sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi manifestării unei capacităţi motrice
favorabile inserţiei sociale.

Programa de Pregătire sportivă practică a fost concepută pe două grupe de nivel valoric,
începători şi avansaţi, precizând, pentru fiecare grupă, obiectivele de referinţă şi conţinuturile
aferente, corespunzător vârstei optime a elevilor şi stadiului de pregătire în aceeaşi grupă, specific
fiecărei discipline sportive.

Din această programă sunt obligatorii obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă. Conţinuturile
aferente fiecărui obiectiv de referinţă pot fi adaptate, de către cadrul didactic, în funcţie de
particularităţile grupei de elevi şi de nevoile de pregătire ale acestora.

În învăţământul sportiv integrat grupele se constituie din elevi aparţinând aceleiaşi clase sau din
clase diferite, potrivit specificului disciplinei sportive. Grupele de nivel au caracter deschis,
promovările la grupele de nivel superior, realizându-se corespunzător capacităţii de performanţă
demonstrată obiectiv de fiecare elev, la începutul fiecărui an şcolar, după caz.

Pregătirea sportivă practică într-o disciplină sportivă şi participarea în concursuri pun elevul în
situaţii concrete de:
• valorificare a potenţialului motric, tehnico-tactic şi psihic;
• valorificare a competenţelor organizatorice, igienice şi de protecţie individuală, specifice
nivelului de pregătire;
• comunicare în termeni specifici disciplinei sportive, cu profesorul/antrenorul, cu colegii de
antrenament/echipă, cu adversarii şi cu arbitrii;
• sesizare a modificărilor de natură morfologică, funcţională şi psihică, generate de procesul de
antrenament;
• relaţionări interpersonale în concordanţă cu comportamentele acceptate în disciplina sportivă
practicată;
• mediere a situaţiilor conflictuale care pot să apară pe parcursul antrenamentelor sau al
concursurilor;
• conştientizare a relaţiei dintre drepturi şi obligaţii, a implicaţiilor legitimării sportive, ale
unui angajament sau contract, a corelaţiei dintre performanţele realizate şi susţinerea materială
de care beneficiază.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 2


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
În planurile pentru învăţământul sportiv integrat, clasele I - a IV-a, pregătirea sportivă practică
este prevăzută în aria curriculară Educaţie fizică şi sport cu un volum de ore săptămânal repartizat
pe clase, după cum urmează:

Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a IV-a


Învăţământ sportiv integrat
Aria curriculară/disciplina I II III IV

Educaţie fizică şi sport 6-8 6-8 6-8 6-8

În planurile pentru învăţământul sportiv suplimentar, niveluri valorice: începători, avansaţi,


performanţă, pregătirea sportivă practică are un volum de ore săptămânal repartizat pe grupe,
astfel:

Plan de învăţământ
Cluburi sportive şcolare
Pregătire sportivă
Grupa Începători Avansaţi
Nr. de ore săptămânal 4-6-8 8-10-12

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 3


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei


sportive, în concordanţă cu particularităţile de vârstă, de sex şi de nivel
de pregătire
2. Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea procedeelor tehnice şi a
acţiunilor tactice specifice disciplinei sportive, în conformitate cu
stadiul de pregătire
3. Valorificarea în întreceri, concursuri şi competiţii sportive a
potenţialului bio-motric, tehnico-tactic şi psihic
4. Întărirea motivaţiei pentru practicarea sportului de performanţă şi
dezvoltarea spiritului competitiv
5. Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de
reguli, adversari, organizatori, arbitri şi spectatori

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 4


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
DISCIPLINA SPORTIVĂ: TAEKWONDO WTF
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

O.C.1. Dezvoltarea capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei sportive, în


concordanţă cu particularităţile de vârstă, de sex şi de nivel de pregătire

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/ • Exersarea fragmentată/ globală a mecanismelor de
1.1 utilitar-aplicative necesare practicării bază
disciplinei sportive • Aplicarea deprinderilor formate în întreceri
• Exersarea mijloacelor specifice fiecărei calităţi
Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor motrice
1.2 motrice de bază şi a celor specifice, potrivit • Compararea valorilor indicilor proprii de
vârstei şi a sexului dezvoltare a calităţilor motrice cu cei optimi pentru
disciplina sportivă practicată

O.C.2. Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice


specifice disciplinei sportive, în conformitate cu stadiul de pregătire

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


Învăţarea procedeelor tehnice de bază, • Exersarea fragmentată/ globală a procedeelor
2.1 specifice disciplinei sportive tehnice de bază
Însuşirea acţiunilor tactice individuale/ • Exersarea acţiunilor tactice individuale
2.2 colective elementare, specifice disciplinei • Exersarea fragmentată şi globală a acţiunilor
sportive tactice colective
• Exersarea, sub formă de întrecere, a procedeelor
tehnice însuşite
Consolidarea procedeelor tehnice şi a
2.3 acţiunilor tactice însuşite • Participarea activă la realizarea acţiunilor tactice
stabilite de profesor/ antrenor sau solicitate de
desfăşurarea întrecerii

3. Valorificarea în întreceri, concursuri şi competiţii sportive a potenţialului bio-motric,


tehnico-tactic şi psihic

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


• Receptarea şi respectarea în întreceri şi concursuri
a regulilor stabilite
Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
3.1 • Participarea la întreceri şi concursuri cu
potenţialului motric şi tehnico-tactic dobândit
„adversari” diferiţi şi în condiţii variabile de
desfăşurare
• Participarea la întreceri şi concursuri în faţa
Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
propriilor colegi şi suporteri
3.2 optimă a potenţialului motric şi tehnico-tactic,
• Participarea la întreceri şi concursuri desfăşurate în
în întreceri şi concursuri
faţa suporterilor adversarilor

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 5


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
4. Întărirea motivaţiei pentru practicarea sportului de performanţă şi dezvoltarea
spiritului competitiv

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


• Receptarea informaţiilor referitoare la influenţele
Manifestarea interesului pentru practicarea
4.1 sportului de performanţă
sportului de performanţă asupra dezvoltării fizice,
a capacităţii motrice şi a sferei psihice
• Exemplificări şi comentarii asupra unor modele de
Cultivarea dorinţei de afirmare în disciplina
4.2 sportivă practicată
sportivi de performanţă care au început activitatea
sportivă la vârste similare sportivilor grupei

5. Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli, adversari,


organizatori, arbitri şi spectatori

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


• Participarea directă la atribuirea rolurilor în cadrul
grupei (responsabil de grupă, căpitan de echipă,
Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a
5.1 etc.)
sentimentului de apartenenţă la un grup
• Aplicarea în exersare şi concursuri a modalităţilor
de comunicare verbală şi nonverbală cu partenerii

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 6


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
DISCIPLINA SPORTIVĂ: TAEKWONDO WTF
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI

CONŢINUTURI

O.C.1. Dezvoltarea capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei sportive, în


concordanţă cu particularităţile de vârstă, de sex şi de nivel de pregătire

Obiective de referinţă Conţinuturi


Deprinderi şi priceperi motrice:
• aplicativ-utilitare
Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
• specifice unor discipline sportive
1.1 utilitar-aplicative necesare practicării
• mers
disciplinei sportive
• alergare
• săritură
Calităţi motrice de bază:
• Viteza:
- de reacţie / de execuţie / de repetiţie
• Forţa:
- generală
• Îndemânare:
- coordonarea mişcărilor segmentare faţă de
corp
- coordonarea mişcărilor segmentare faţă de
adversar
- orientare în spaţiu
- ambidextrie
- echilibru
• Rezistenţă:
- generală
• Mobilitate:
Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
- articulară
1.2
vârstei şi a sexului - supleţe musculară
Calităţi motrice specifice:
• Viteza:
- în regim de forţă / în regim de rezistenţă / în
regim de îndemânare
• Forţa:
- în regim de viteză – (explozivă), detentă
• Îndemânare:
- executarea tehnicii în condiţii variate
- coordonarea membrelor (inferioare,
superioare) în raport cu poziţia corpului şi a
adversarului
- precizia tehnicilor în atac şi apărare
• Rezistenţă:
- aerobă / anaerobă
• Mobilitate:
- articulară / coxofemurală / scapulohumerală /

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 7


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
Obiective de referinţă Conţinuturi
tibiotarsiană
Metode şi mijloace de dezvoltare:
• a forţei maxime, explozive, în diferite regiuni
• a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de
deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe, anaerobe, mixte
• a îndemânării
• a mobilităţii şi a supleţei
Metode/procedee de creştere a:
• masei musculare active
• troficităţii
• tonicităţii

O.C.2. Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice


specifice disciplinei sportive, în conformitate cu stadiul de pregătire

Obiective de referinţă Conţinuturi


Învăţarea procedeelor tehnice de bază, Procedee tehnice:
2.1 specifice disciplinei sportive • Seogi
Însuşirea acţiunilor tactice individuale/ • Makki
2.2 colective elementare, specifice disciplinei • Jireugi
sportive
• Chagi
• Kibon
• Poomse
Procedee din modelul tehnicii întrecerilor:
• Makki: AN MAKKI, ARE MAKKI, BATANG
SON NULLO MAKKI, MONTONG HECHO
MAKKI, OLGUL MAKKI, SONNAL
MONTONG MAKKI
• Jireugi: MONTONG JUMOK JIREUGI, DUBON
MONTONG JIREUGI, SEIBON MONTONG
JIREUGI, DEUNG JUMOK CHIGI, BARO
CHIRIGI
• Chagi: AP CHAGI, YOP CHAGI, DOLIO
CHAGI, DWIT CHAGI, NAERYO CHAGI
• Poomse: TAEGEUK IL JANG, TAEGEUK Y
JANK, TAEGEUK SAM YANG
Consolidarea procedeelor tehnice şi a • Kibon-Hambon Kyorugi: AP KUBI SOEGI-ARE
2.3 acţiunilor tactice însuşite MAKKI, BOEM SOEGI-OLGUL MAKKI,
MONTONG MAKKI
• Seibon Kzorugi: AP SEOGI-AREMAKKI-
DOLIO-CHAGI, APKUBY-OLGULMAKKI-
BAROCHIRIGI, DWITKUBI-SONNAL
MONTONGMAKKI-APCHAGI
Acţiuni tactice:
• Poomse: TAEGEUK O JANG, TAEGEUK YUK
JANG, TAEGEUK TCHILL JANG, TAEGEUK
PAL JANG
• Seo Kyorugi
• Kyorugi
Procedee tehnice recomandate individual:
• de manevrare
• de finalizare
• de deposedare a adversarului

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 8


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
Obiective de referinţă Conţinuturi
• de pătrundere
• de întoarcere
Acţiuni tactice recomandate individual:
• de atac
• de autoapărare

3. Valorificarea în întreceri, concursuri şi competiţii sportive a potenţialului bio-motric,


tehnico-tactic şi psihic

Obiective de referinţă Conţinuturi


Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a Indici bio-motrici:
3.1 potenţialului motric şi tehnico-tactic dobândit • troficitate şi tonicitate musculară
• elasticitate toracică
• capacitate vitală
• stabilitate articulară
• debitul cardiac
Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea • stabilitate articulară – scapulohumerală,
3.2 optimă a potenţialului motric şi tehnico-tactic, coxofemurală, tibiotarsiană şi a coloanei vertebrale
în întreceri şi concursuri Mijloace, procedee metodice şi metode de
valorificare a:
• potenţialului bio-motric
• potenţialului tehnico-tactic
• potenţialului psihic

4. Întărirea motivaţiei pentru practicarea sportului de performanţă şi dezvoltarea


spiritului competitiv

Obiective de referinţă Conţinuturi


Manifestarea interesului pentru practicarea Informaţii cu privire la:
4.1 sportului de performanţă • categorii de motive pentru practicarea sportului de
performanţă
• modele de mari sportivi, în disciplina sportivă
Cultivarea dorinţei de afirmare în disciplina Metode şi procedee metodice de dezvoltare a spiritului
4.2 sportivă practicată competitiv, prin mijloace specifice disciplinei sportive.
Criterii de analiză a trăsăturilor comportamentale
care favorizează competitivitatea.
Studiu de caz.

5. Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli, adversari,


organizatori, arbitri şi spectatori

Obiective de referinţă Conţinuturi


• regulamentul de întrecere
• greşeli frecvente
Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a
5.1 • comportamentul în întrecere
sentimentului de apartenenţă la un grup
• situaţiile critice din întrecere
• caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 9


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
DISCIPLINA SPORTIVĂ: TAEKWONDO WTF
NIVEL VALORIC: AVANSAŢI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

O.C.1. Dezvoltarea capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei sportive, în


concordanţă cu particularităţile de vârstă, de sex şi de nivel de pregătire

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


Extinderea priceperilor de a utiliza
• Exersarea deprinderilor motrice de bază/ utilitar-
deprinderile motrice de bază/ utilitar-
1.1 aplicative în structuri variate
aplicative solicitate de practicarea disciplinei
sportive • Aplicarea deprinderilor formate în întreceri
• Exersarea mijloacelor specifice fiecărei calităţi
Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
motrice
motrice de bază şi a celor specifice
1.2 • Exersarea mijloacelor recomandate de profesor/
disciplinei/ probei sportive, potrivit vârstei şi
a sexului antrenor pentru remedierea/ valorificarea optimă a
unor calităţi motrice

O.C.2. Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice


specifice disciplinei sportive, în conformitate cu stadiul de pregătire

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


• Exersarea fragmentată/ globală a mecanismelor de
Învăţarea unor procedee tehnice noi şi
bază ale procedeelor tehnice noi
2.1 consolidarea celor însuşite în stadiul anterior
• Exersarea procedeelor tehnice însuşite în structuri
de pregătire
cu succesiuni variate
Consolidarea acţiunilor tactice individuale/ • Exersarea fiecărei acţiuni tactice noi
colective elementare însuşite în stadiul • Exersarea în structuri variate a acţiunilor tactice
2.2 anterior de pregătire şi învăţarea de acţiuni individuale şi colective în funcţie de specificul
tactice noi competiţional al disciplinei/ probei/ postului
• Exersarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice
Perfecţionarea, după caz, a procedeelor deficitare ca eficienţă
2.3 tehnice şi a acţiunilor tactice însuşite • Exersarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice
prin care se valorifică optim aptitudinile sportivului

O.C.3. Valorificarea în întreceri, concursuri şi competiţii sportive a potenţialului bio-


motric, tehnico-tactic şi psihic

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


• Participarea la concursuri şi competiţii sportive cu
Valorificarea potenţialului bio-motric,
adversari relativ egali sau superiori valoric
3.1 tehnico-tactic şi psihic, în concursuri şi
• Raportarea randamentului în concurs/ competiţie la
competiţii sportive
obiectivele prestabilite
• Participarea la concursuri/ competiţii desfăşurate în
deplasare
Valorificarea potenţialului bio-motric,
• Participarea la concursuri/ competiţii desfăşurate în
tehnico-tactic şi psihic dobândit, în condiţii
3.2 variate de desfăşurare a concursurilor şi
condiţii de bază materială/climaterice mai puţin
favorabile
competiţiilor sportive
• Participarea la concursuri/ competiţii cu caracter
eliminatoriu

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 10


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
O.C.4. Întărirea motivaţiei pentru practicarea sportului de performanţă şi dezvoltarea
spiritului competitiv

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


• Receptarea şi dezbaterea perspectivelor în plan
social ale sportivului de performanţă (studii liceale
Manifestarea constantă a interesului pentru
4.1 practicarea sportului de performanţă
de specialitate, facilităţi în desfăşurarea
programului şcolar, susţinerea materială în plan
sportiv)
• Exemplificări şi comentarii asupra performanţelor
Dezvoltarea dorinţei de afirmare în disciplina
4.2 sportivă practicată
obţinute de către sportivi reprezentativi, la vârsta
pe care o au componenţii grupei

O.C.5. Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli,


adversari, organizatori, arbitri şi spectatori

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


• Exercitarea atribuţiilor de conducere şi de
subordonare stabilite în cadrul grupului
Favorizarea relaţionărilor interpersonale, în
• Acordarea de asistenţă, ajutor şi sprijin colegilor în
5.1 concordanţă cu comportamentele acceptate şi
exersare
cu cele interzise
• Autoanaliză şi analiza comportamentelor
manifestate în antrenamente şi concursuri

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 11


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
DISCIPLINA SPORTIVĂ: TAEKWONDO WTF
NIVEL VALORIC: AVANSAŢI

CONŢINUTURI

O.C.1. Dezvoltarea capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei sportive, în


concordanţă cu particularităţile de vârstă, de sex şi de nivel de pregătire

Obiective de referinţă Conţinuturi


Deprinderi şi priceperi motrice:
Extinderea priceperilor de a utiliza • şcoala alergării
deprinderile motrice de bază/ utilitar- • şcoala săriturii
1.1 aplicative solicitate de practicarea disciplinei • aplicativ-utilitare
sportive • specifice unor discipline sportive: atletism,
gimnastică, volei, baschet
Calităţi motrice de bază:
• Viteza:
- de reacţie / de execuţie / de repetiţie
• Forţa:
- generală
• Îndemânare:
- coordonarea mişcărilor segmentare faţă de
corp
- coordonarea mişcărilor corpului faţă de
adversar
- orientare în spaţiu
- ambidextrie
- echilibru
• Rezistenţă:
- generală
• Mobilitate:
Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor - articulară / supleţe musculară
motrice de bază şi a celor specifice Calităţi motrice specifice:
1.2 disciplinei/ probei sportive, potrivit vârstei şi • Viteza:
a sexului - în regim de forţă / în regim de rezistenţă / în
regim de îndemânare
• Forţa:
- în regim de viteză – (explozivă), detentă
• Îndemânare:
- executarea tehnicii în condiţii variate
- coordonarea membrelor (inferioare,
superioare), în raport cu poziţia corpului şi a
adversarului
- precizia tehnicilor în atac şi apărare
• Rezistenţă:
- aerobă şi anaerobă
• Mobilitate articulară:
- coxofemurală / scapulohumerală / tibiotarsiană
Metode şi mijloace de dezvoltare:
• a forţei (maxime, explozive, în diferite regiuni)
• a vitezei (de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 12


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
Obiective de referinţă Conţinuturi
deplasare)
• a rezistenţei la eforturi (aerobe, anaerobe, mixte)
• a îndemânării
• a mobilităţii şi a supleţei
Metode/procedee de creştere a:
• masei musculare active
• troficităţii
• tonicităţii

O.C.2. Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice


specifice disciplinei sportive, în conformitate cu stadiul de pregătire

Obiective de referinţă Conţinuturi


Învăţarea unor procedee tehnice noi şi Procedee tehnice:
2.1 consolidarea celor însuşite în stadiul anterior • Seogi
de pregătire • Makki
Consolidarea acţiunilor tactice individuale/ • Jireugi
2.2
colective elementare însuşite în stadiul • Chagi
anterior de pregătire şi învăţarea de acţiuni • Kibon
tactice noi • Poomse
Procedee din modelul tehnicii concursurilor:
• Makki: AN MAKKI, ARE MAKKI, BATANG
SON NULLO MAKKI, MONTONG HECHO
MAKKI, OLGUL MAKKI, SONNAL
MONTONG MAKKI
• Jireugi: MONTONG JUMOK JIREUGI, DUBON
MONTONG JIREUGI, SEIBON MONTONG
JIREUGI, DEUNG JUMOK CHIGI, BARO
CHIRIGI
• Chagi: AP CHAGI, YOP CHAGI, DOLIO
CHAGI, DWIT CHAGI, NAERYO CHAGI DWIT
FURIGI CHAGI, YANGBAL CHAGI, DOOBAL
DANG SANG CHANG, DWIT DOLA DOLIO
CHAGI
• Poomse: TAEGEUK IL JANG, TAEGEUK Y
JANK, TAEGEUK SAM YANG, TAEGEUK SA
YANG, TAEGEUK O JANG, TAEGEUK YUK
Perfecţionarea, după caz, a procedeelor JANG, TAEGEUK THIL JANG, TAEGEUK PAL
2.3 tehnice şi a acţiunilor tactice însuşite JANG
• Kibon-Hambon Kyorugi: AP KUBI SOEGI-ARE
MAKKI, BOEM SOEGI-OLGUL MAKKI,
JUMBI SOEGI-AM MAKKI, DWIT KUBI
SOEGI-SONNAL, MONTONG MAKKI
• Seibon Kzorugi: AP SEOGI-AREMAKKI-
DOLIO-CHAGI, APKUBY-OLGULMAKKI-
BAROCHIRIGI, DWITKUBI-SONNAL
MONTONGMAKKI-APCHAGI, PAL CHAGI-
OEN MONTONG BAKKAT MAKKI-DWIT
FUREGI, BOEM SEOGI-DUBON MONTONG
JIRUEGI-DWIT DOLA DOLIO CHAGI
(KYROUGI)
Acţiuni tactice:
• Poomse: TAEGEUK O JANG, TAEGEUK YUK
JANG, TAEGEUK TCHILL JANG, TAEGEUK
PAL JANG
• Seo Kyorugi

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 13


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
Obiective de referinţă Conţinuturi
• Kyorugi
Procedee tehnice recomandate individual:
• de manevrare
• de finalizare
• de deposedare a adversarului
• de pătrundere
• de întoarcere
Acţiuni tactice recomandate individual:
• de atac / de autoapărare

O.C.3. Valorificarea în întreceri, concursuri şi competiţii sportive a potenţialului bio-


motric, tehnico-tactic şi psihic

Obiective de referinţă Conţinuturi


3.1 Valorificarea potenţialului bio-motric, Indici bio-motrici:
tehnico-tactic şi psihic, în concursuri şi • troficitateşi tonicitate musculară
competiţii sportive • elasticitate toracică
3.2 Valorificarea potenţialului bio-motric, • capacitate vitală
tehnico-tactic şi psihic dobândit, în condiţii • debitul cardiac
variate de desfăşurare a concursurilor şi • stabilitate articulară: scapulohumerală /
competiţiilor sportive coxofemurală / tibiotarsiană / a coloanei vertebrale
Componente ale potenţialului psihic:
• tenacitate
• eliminarea sentimentului de teamă faţă de munte
• atenţie concentrată şi distributivă
• curaj
• prudenţă
• stăpânire de sine
• perseverenţă
• dârzenie
• stabilitate psihică şi emoţională : latura volitivă,
intelectuală şi afectivă
• concentrare
• rezistenţă la stres
• gândire specializată, profundă şi rapidă
• memorie vizuală
• dinamism
• spirit de iniţiativă
• combaterea spiritului de agresivitate
Mijloace, procedee metodice şi metode de
valorificare a:
• potenţialului bio-motric
• potenţialului tehnico-tactic
• potenţialului psihic

O.C.4. Întărirea motivaţiei pentru practicarea sportului de performanţă şi dezvoltarea


spiritului competitiv

Obiective de referinţă Conţinuturi


Manifestarea constantă a interesului pentru Informaţii cu privire la:
4.1 practicarea sportului de performanţă • categorii de motive pentru practicarea sportului de
performanţă
Dezvoltarea dorinţei de afirmare în disciplina
4.2 • modele de mari sportivi, în disciplina sportivă
sportivă practicată
Metode şi procedee metodice de dezvoltare a spiritului

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 14


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
Obiective de referinţă Conţinuturi
competitiv, prin mijloace specifice disciplinei sportive
Criterii de analiză a trăsăturilor comportamentale
care favorizează competitivitatea
Studiu de caz

O.C.5. Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli,


adversari, organizatori, arbitri şi spectatori

Obiective de referinţă Conţinuturi


• regulamentul de concurs
• greşeli frecvente
Favorizarea relaţionărilor interpersonale, în • comportamentul în concursuri şi competiţii
5.1 concordanţă cu comportamentele acceptate şi sportive
cu cele interzise • situaţiile critice din concursuri şi competiţii
sportive
• caracteristicile rolului de responsabil de grupă

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 15


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

Obiective cadru Standarde


Realizarea indicilor optimi de
Dezvoltarea capacităţii motrice manifestare a calităţilor motrice de
generale şi specifice disciplinei bază şi specifice şi folosirea corectă şi
OC1 sportive, în concordanţă cu SCP1 eficientă a deprinderilor motrice de
particularităţile de vârstă, de sex şi bază şi specifice în activităţi motrice
de nivel de pregătire complexe, specifice disciplinei
sportive

Învăţarea, consolidarea şi
perfecţionarea procedeelor tehnice şi
Utilizarea eficientă a procedeelor
OC2 a acţiunilor tactice specifice SCP2
tehnice şi a acţiunilor tactice însuşite
disciplinei sportive, în conformitate
cu stadiul de pregătire

Obţinerea unui randament optim,


Valorificarea în întreceri, concursuri
reflectat în rezultate, prin
OC3 şi competiţii sportive a potenţialului SCP3
valorificarea potenţialului bio-motric,
bio-motric, tehnico-tactic şi psihic
tehnico-tactic şi psihic

Participarea conştientă şi motivată şi


Întărirea motivaţiei pentru manifestarea continuă a spiritului de
OC4 practicarea sportului de performanţă SCP4 competitivitate, în activitatea de
şi dezvoltarea spiritului competitiv pregătire şi în concursuri şi
competiţii sportive

Manifestarea constantă a unui


Manifestarea permanentă a unui
comportament bazat pe respect faţă
OC5 SCP5 comportament adecvat în pregătire şi
de regului, adversari, organizatori,
în concursuri şi competiţii sportive
arbitri şi spectatori

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I – a IV-a, filiera vocaţională, profil sportiv, 16


disciplina sportivă de specializare TAEKWONDO WTF, niveluri valorice: începători și avansaţi