Sunteți pe pagina 1din 18

Anexa nr.2.50. la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.

______/________ 2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAME ŞCOLARE

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ


ÎNCEPĂTORI/ AVANSAŢI/ PERFORMANŢĂ

Filiera vocaţională, profil sportiv, clasele a V-a – a XII-a


Disciplina sportivă de specializare: VOLEI

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 1
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
NOTĂ DE PREZENTARE
Ca parte a învăţământului preuniversitar, învăţământul sportiv trebuie să asigure pregătirea elevilor pe
linia competenţelor cheie europene, stabilite ca finalităţi ale sistemelor educaţionale şi de formare profesională
din ţările Comunităţii Europene, fiecare disciplină de învăţământ fiind chemată să-şi aducă contribuţia specifică
la realizarea acestora.
Disciplina Pregătire sportivă practică este prevăzută, conform planului de învăţământ, în aria
curriculară Educaţie fizică şi sport şi are menirea să-şi aducă contribuţia specifică la realizarea dezvoltării
complexe a personalităţii autonome şi creative a elevilor – finalitate prevăzută în Legea învăţământului.
Prezentul document conţine programele şcolare pentru disciplina de învăţământ Pregătire sportivă
practică, unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat - clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională,
profil sportiv şi unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar, disciplina sportivă VOLEI,
nivelurile de pregătire: ÎNCEPĂTORI, AVANSAŢI, PERFORMANŢĂ.
Obiectivul general al disciplinei Pregătire sportivă practică constă în dezvoltarea aptitudinilor
bio-psiho-motrice şi formarea capacităţii elevilor de a acţiona asupra acestora în vederea valorificării
lor la nivel maxim în activitatea sportivă competiţională, specifică categoriei de vârstă şi nivelului de
instruire, pe fondul menţinerii permanente a stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice
armonioase şi manifestării unei capacităţi motrice favorabile inserţiei profesionale şi sociale.
Disciplina Pregătire sportivă practică contribuie, prin exersarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor pe care le dezvoltă, la pregătirea elevilor în domeniile de competenţe cheie, definite la nivel
european.
Programele şcolare, pentru fiecare disciplină sportivă, au următoarea structură:
- Nota de prezentare, în care se detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul specific al
acesteia în cazul curriculum-ului naţional, precum şi contribuţia disciplinei de învăţământ la
cele opt domenii de competenţe-cheie stabilite la nivel european.
- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pentru a evidenţia
achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul etapei de şcolarizare.
- Valori şi atitudini, promovate prin învăţare, pe întreg parcursul etapei de şcolarizare.
- Competenţe specifice, cărora le sunt asociate conţinuturi – reprezentând nucleul funcţional al
programei şcolare – definite pentru fiecare grupă de nivel de instruire: începători, avansaţi,
performanţă.
- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat
competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.
Pregătirea sportivă practică într-o disciplină sportivă şi participarea în concursuri pun elevul în
situaţii concrete de:
• comunicare în termeni specifici disciplinei sportive, în limba română şi în limbi străine cu
profesorul antrenor, cu colegii de antrenament/ echipă, cu adversarii şi cu arbitrii;
• sesizare a modificărilor de natură morfologică, funcţională şi psihică, generate de procesul de
antrenament, precum şi a substratului biochimic şi fiziologic al reacţiilor organismului în efort;
• analizare a aspectelor biomecanice ale procedeelor tehnice specifice disciplinei sportive de
specializare şi acţionarea, după caz, pentru ameliorarea unor componente ale acestora;
• căutare, stocare şi comunicare, prin mijloacele tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, de
date vizând: componentele şi metodologia pregătirii de specialitate în disciplina sportivă
practicată, performanţele actuale realizate pe plan naţional şi mondial, tehnologii eficiente ale
instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul specialităţii etc.;

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 2
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
• iniţiere şi întreţinere de relaţii interpersonale, autocontrolul relaţiilor personale în concordanţă
cu comportamentele acceptate şi interzise în disciplina sportivă practicată, medierea situaţiilor
conflictuale care pot să apară pe parcursul antrenamentelor şi al concursurilor;
• conştientizare a relaţiei dintre drepturi şi obligaţii, a implicaţiilor legitimării sportive, ale unui
angajament sau contract, a corelaţiei dintre performanţele realizate şi susţinerea materială de
care beneficiază, înţelegerea statutului de sportiv profesionist;
• utilizare a unor categorii de metode şi mijloace eficiente de perfecţionare a componentelor
pregătirii sportive, precum şi a instrumentelor de evaluare ale acestora, care pot fi folosite
independent, corespunzător evoluţiei personale a parametrilor pregătirii sportivului.

Întrucât practica avansată, naţională şi internaţională, în domeniul pregătirii sportivilor de


performanţă, a confirmat ca formaţie eficientă de instruire grupa de nivel valoric, programa de
Pregătire sportivă practică a fost concepută pe cele trei grupe de nivel valoric, respectiv de
începători, de avansaţi şi de performanţă, precizându-se, pentru fiecare grupă, competenţele
specifice şi conţinuturile aferente, corespunzător vârstei optime a elevilor şi stadiului de pregătire în
aceeaşi grupă, specific fiecărei discipline sportive.
Programa de Pregătire sportivă practică stabileşte şi permite fiecărui cadru didactic formarea
competenţelor specifice, utilizând, ca mijloace, categoriile de conţinuturi pe care le consideră eficiente,
corespunzător particularităţilor grupei de elevi.
În învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, grupele se constituie din elevi din aceeaşi clasă sau
din clase diferite, având un caracter deschis, promovările la grupele de nivel superior realizându-se
corespunzător capacităţii de performanţă manifestată obiectiv (în concursuri) de către fiecare elev.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 3
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relațiile de comunicare


2. Valorificarea informaţiilor, mijloacelor şi metodelor specifice
şi nespecifice, pentru dezvoltarea capacităţii motrice generale şi
specifice disciplinei sportive, în concordanţă cu particularităţile
de vârstă, de sex şi de nivel de pregătire
3. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile
interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-play
4. Valorificarea la nivel maxim, în concursuri şi competiţii
sportive, a potenţialelor fizic, tehnico-tactic, psihologic şi
teoretic
5. Manifestarea unei atitudini pozitive pentru cultivarea simţului
estetic şi a sensibilităţii la cultură

VALORI ŞI ATITUDINI
• Dorinţa de autoperfecţionare şi perseverenţă în atingerea şi depăşirea
obiectivelor de instruire şi de performanţă prestabilite
• Manifestarea spiritului competitiv în activităţile de antrenament şi
competiţionale
• Simţul datoriei şi responsabilitatea în pregătire şi concurs
• Respect faţă de reguli, parteneri, adversari, arbitri, spectatori
• Manifestarea spiritului de fair-play, atât în activitatea sportivă cât şi în viaţa
socială
• Disponibilitate pentru colaborare cu partenerii, pentru iniţierea şi menţinerea
relaţiilor inter-umane
• Obiectivitate în aprecierea randamentului propriu, al coechipierilor şi al
adversarilor
• Opţiunea pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, pentru adoptarea unui regim
de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea
cu refacerea, timpul ocupat cu cel liber
• Interes constant pentru fenomenul sportiv
• Simţ estetic, deschidere pentru frumos
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 4
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
DISCIPLINA SPORTIVĂ: VOLEI
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Utilizarea corectă a INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
principalelor noţiuni specifice • troficitate musculară
domeniului • tonicitate musculară
• elasticitate toracică
• debit respirator şi pulmonar optim
• capacitate vitală
1.3. Folosirea corectă a • stabilitate articulară
terminologiei de specialitate • reflexe osteo-tendinoase
• sensibilitate tactilo-kinestezică
DEPRINDERI MOTRICE
• mers
2.1. Utilizarea celor mai importante • alergare
mijloace de dezvoltare a capacităţii • săritură
fizice proprii • echilibru
• căţărare
• escaladare
CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
• Viteza
- de reacţie-decizie
- de execuţie
2.2. Compararea reacţiilor - de deplasare
organismului, în eforturi de tip - de repetiţie
• Forţa
diferit
- generală
- explozivă
• Îndemânarea
- coordonare segmentară
- echilibru
- precizia mişcării
- orientare spaţio-temporală
3.1. Integrarea în diferite grupuri,
• Rezistenţa
constituite în funcţie de cerinţele
- generală – aerobă-anaerobă
activităţii de pregătire
• Mobilitatea
- articulară
- stabilitate articulară
- elasticitate articulară
- supleţe
INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI
• talie normală
3.2. Îndeplinirea unor sarcini • greutate optimă
specifice activităţii de pregătire, • volum şi debit cardiac crescut
prin coordonare cu ceilalţi membri • sistem osteo-articular foarte bun
implicaţi • forţă statică în toate grupele musculare
• percepţii acustice, optice, kinestezice
• tonicitatea musculaturii flexoare şi extensoare a membrelor
inferioare,a trunchiului şi a centurii scapulohumerale
• proporţionalitate între înălţime şi greutate

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 5
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
4.1. Creşterea nivelului indicilor de • proporţionalitatea şi tonicitatea musculaturii adductoare şi abductoare
manifestare a calităţilor motrice a membrelor inferioare
• elasticitate toracică
• putere maximă aerobă
• acuitate – câmpul vizual
CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
• Viteza
- în regim de forţă
- în regim de rezistenţă
4.2. Aplicarea deprinderilor - în regim de execuţie
motrice şi a procedeelor tehnice de • Forţa
bază în acţiuni motrice complexe şi - în regim de viteză
forme adaptate de întrecere/ - în regim de rezistenţă
concurs - explozivă a membrelor inferioare
• Îndemânarea
- coordonarea tuturor segmentelor corpului în condiţii variate
- coordonare spaţio-temporală în funcţie de deplasarea în teren
- coordonare vizual-motrică
5.1. Exprimarea estetică a atitudinii - dexteritate generală şi specifică
corporale - Rezistenţa
- în regim de viteză
- în regim de forţă
• Mobilitatea
- articulară, la nivelul tuturor segmentelor
- scapulară, lombară
- supleţe generală şi specifică
METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
• a forţei maxime, explozive, în diferite regiuni
• a forţei maxime , statice, în diferite regiuni
• a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe, mixte
• a îndemânării, a mobilităţii şi a supleţei
METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
• a masei musculare active
• a troficităţii
• a tonicităţii

1.1. Utilizarea corectă a PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ


principalelor noţiuni specifice • poziţii şi deplasări specifice
domeniului • lovirea mingii, cu unul şi ambele braţe, de sus, de jos şi din lateral
• pasa cu două mâini de sus de pe loc şi precedată de deplasare şi oprire
• serviciul de jos şi de sus din faţă
1.3. Folosirea corectă a • lovitură de atac – procedeu drept
terminologiei de specialitate PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE, RECOMANDATE
INDIVIDUAL
• de lovire a mingii
• de pasare preluare
3.1. Integrarea în diferite grupuri, ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE
constituite în funcţie de cerinţele Acţiuni tactice individuale de atac:
activităţii de pregătire • orientarea preluării către zona în care se află ridicătorul
• orientarea serviciului în zone precizate
• adaptarea loviturii de atac ca forţă şi direcţie în funcţie de traiectoria mingii

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 6
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
3.2. Îndeplinirea unor sarcini Acţiuni tactice individuale de apărare:
specifice activităţii de pregătire, • plasamentul adecvat în zona proprie la primirea serviciului
prin coordonare cu ceilalţi membri • plasamentul în zona proprie la efectuarea serviciului coechipierilor
implicaţi • anticiparea şi plasarea eficientă pe direcţia mingii transmisă de adversar
- supravegherea mingii preluată / transmisă de parteneri şi intervenţia în
3.3. Manifestarea unui cazul execuţiilor impuse
comportament bazat pe fair-play Acţiuni tactice colective în atac:
faţă de antrenori, parteneri, • preluarea din serviciu spre jucătorii din zonele 2 – 3 – ridicarea mingii
adversari şi arbitri – trecerea acesteia peste fileu prin pasă sau lovitură de atac
Acţiuni tactice colective în apărare:
4.2. Aplicarea deprinderilor • supravegherea partenerului care preia sau pasează mingea şi
motrice şi a procedeelor tehnice de recuperarea acesteia în cazul execuţiilor imprecise
bază în acţiuni motrice complexe şi • comunicarea verbală între jucătorii apropiaţi în vederea asigurării
forme adaptate de întrecere/ intervenţiei prompte a unuia dintre ei şi asigurarea continuităţii fazei de atac
concurs Sisteme de joc:
4.3. Integrarea în acţiuni tactice • în atac: combinaţii cu trei loviri a mingii, de preferinţă între jucătorii
individuale/ colective, în condiţii din zone apropiate
de pregătire/ întrecere • în apărare: pe zone şi culoare cu jucătorii intercalaţi
TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
• tenacitate
4.4. Susţinerea eforturilor generale • atenţie concentrată şi distributivă
şi specifice impuse de activitatea de • curaj
pregătire şi de întreceri • perseverenţă
• dârzenie
• stabilitate psihică şi emoţională : latura volitivă, intelectuală şi
4.5. Manifestarea în întreceri a afectivă
trăsăturilor psihice dominante, • concentrare
specifice disciplinei sportive • rezistenţă la stres
• gândire specializată, profundă şi rapidă
• memorie vizuală
5.2. Selectarea modelelor de reuşită • dinamism
din lumea sportului practicat • spirit de iniţiativă
• combaterea spiritului de agresivitate

2.3. Identificarea informaţiilor de PROTECŢIE INDIVIDUALĂ


specialitate, cu ajutorul mijloacelor • tehnici de reechilibrare
electronice • modalităţi de atenuare a şocurilor
• cunoştinţe teoretice despre:
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
2.1. Utilizarea celor mai importante
mijloace de dezvoltare a capacităţii
fizice proprii
RANDAMENT SPORTIV
2.2. Compararea reacţiilor
• factorii care condiţionează instruirea
organismului, în eforturi de tip diferit
• cauzele care reduc randamentul
2.3. Identificarea informaţiilor de
• criterii de apreciere a randamentului
specialitate, cu ajutorul mijloacelor
• specificul autocaracterizării, caracterizării şi evaluării randamentului
electronice
• criterii de analiză a rezultatelor
4.4. Susţinerea eforturilor generale
• specificul analizei de caz
şi specifice impuse de activitatea de
pregătire şi de întreceri
4.6. Identificarea factorilor care

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 7
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
influenţează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea principalelor


prevederi regulamentare ale PREVEDERI REGULAMENTARE
• regulament de întrecere
disciplinelor sportive practicate
• greşeli de arbitraj
2.3. Identificarea informaţiilor de
• abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
specialitate, cu ajutorul mijloacelor
electronice
3.1. Integrarea în diferite grupuri, REGULI DE COMPORTAMENT
• comportamentul în întrecere
constituite în funcţie de cerinţele
• situaţiile critice din întrecere
activităţii de pregătire
• relaţii specifice de subordonare
3.3. Manifestarea unui • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă, arbitru
comportament bazat pe fair-play • criteriile de evaluare a arbitrajelor
faţă de antrenori, parteneri, • greşeli frecvente
adversari şi arbitri

1.1. Utilizarea corectă a


principalelor noţiuni specifice CULTURALITATE
domeniului • criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
5.2. Selectarea modelelor de reuşită • valori sportive etalon, în sportul practicat
din lumea sportului practicat

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 8
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
DISCIPLINA SPORTIVĂ: VOLEI
NIVEL VALORIC: AVANSAŢI

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Folosirea terminologiei de INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
specialitate în relaţionarea cu • troficitate musculară
partenerii de activitate • tonicitate musculară
• elasticitate toracică
• debit respirator şi pulmonar optim
• capacitate vitală
• stabilitate articulară
2.1. Alegerea celor mai eficiente
• reflexe osteo-tendinoase
mijloace de dezvoltare a capacităţii
• sensibilitate tactilo-kinestezică
fizice proprii
• supleţe musculo-ligamentară
DEPRINDERI MOTRICE
• mers
• alergare
2.2. Analiza reacţiilor organismului,
• săritură
în eforturi de tip diferit
• echilibru
CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
• Viteza
- de reacţie-decizie
3.1. Acţionarea eficientă în diferite - de execuţie
grupuri, constituite în funcţie de - de deplasare
cerinţele activităţilor de pregătire şi - de repetiţie
competiţională • Forţa
- generală
- explozivă
• Îndemânarea
3.2. Realizarea de sarcini specifice - coordonare segmentară
activităţii de pregătire şi - echilibru
competiţională, prin colaborare cu - precizia mişcării
ceilalţi membri implicaţi - orientare spaţio-temporală
• Rezistenţa
- generală – aerobă-anaerobă
• Mobilitatea
4.1. Îmbunătăţirea nivelului
- articulară
indicilor de manifestare a calităţilor
- stabilitate articulară
motrice
- elasticitate articulară
- supleţe
INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI
• talie normală
• greutate optimă
• volum şi debit cardiac crescut
• sistem osteo-articular foarte bun
• forţă statică în toate grupele musculare
• percepţii acustice, optice, kinestezice
CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
• Viteza
- în regim de forţă
- în regim de rezistenţă
- în regim de supleţe

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 9
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
4.2. Utilizarea deprinderilor - de reacţie faţă de minge şi acţiunile partenerilor şi
motrice şi a procedeelor tehnice în adversarilor, de execuţie specifică acţiunilor jocului
activitatea de pregătire şi în cea • Forţa
competiţională - în regim de viteză
- în regim de rezistenţă
- în regim de supleţe
- explozivă a membrelor inferioare
- explozivă a braţului de atac
- statică a degetelor
5.1. Abordarea permanentă a unei • Îndemânarea
atitudini corporale corecte - coordonarea tuturor segmentelor corpului în condiţii variate
- coordonare spaţio-temporală
- coordonare vizual-motrică
- dexteritate generală şi specifică
- coordonarea acţiunilor proprii cu cele ale partenerilor/
adversarilor şi cu direcţia, traiectoria şi viteza mingii
- Rezistenţa
- în regim de viteză
- în regim de forţă
- în regim de îndemânare
• Mobilitatea
- articulară, la nivelul tuturor segmentelor
- scapulară, lombară
- supleţe generală şi specifică
METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
• a forţei maxime, explozive, în diferite regiuni
• a forţei maxime, statice, în diferite regiuni
• a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe, mixte
• a îndemânării, a mobilităţii şi a supleţei
METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
• a masei musculare active
• a troficităţii
• a tonicităţii

1.1. Folosirea terminologiei de PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ


specialitate în relaţionarea cu • preluarea cu două mâini de sus şi de jos, din serviciu şi din atac
partenerii de activitate • ridicarea mingii cu diferite traiectorii şi direcţii în funcţie de situaţiile
de joc (înaltă, medie, scurtă, înainte şi peste cap)
• serviciul de sus din faţă, de pe loc şi din săritură
• lovitura de atac, procedeu drept, din pase cu traiectorii variate
• plonjonul
• blocajul individual la adversar din zona corespondentă

3.1. Acţionarea eficientă în diferite Procedee tehnice specifice:


grupuri, constituite în funcţie de • ridicători
cerinţele activităţilor de pregătire şi - ridicarea cu două mâini de sus şi de jos, de pe loc şi precedate de
competiţională deplasare cu traiectorii şi pe direcţii diferite
• trăgători
- lovituri de atac din mingi ridicate cu traiectorii, de la distanţe şi pe
direcţii diferite
- - lovituri de atac simulate şi finalizate cu plonjon la minge

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 10
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
3.2. Realizarea de sarcini specifice PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE, RECOMANDATE
activităţii de pregătire şi INDIVIDUAL
competiţională, prin colaborare cu • serviciul
ceilalţi membri implicaţi • preluarea de sus şi de jos
• pasa (ridicarea mingii)
3.3. Manifestarea unui • lovitura de atac
comportament bazat pe fair-play ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE
faţă de antrenori, parteneri, Acţiuni tactice individuale de atac:
adversari şi arbitri • orientarea serviciului pe zonele din terenul adversarului apreciate ca
vulnerabile
4.2. Utilizarea deprinderilor • variante de ridicare a mingii în funcţie de calitatea preluării
motrice şi a procedeelor tehnice în coechipierilor
activitatea de pregătire şi în cea • lovituri de atac orientate ca forţă şi direcţie, în funcţie de calitatea
competiţională ridicării şi zonele vulnerabile din terenul advers
Acţiuni tactice individuale de apărare:
4.3. Iniţierea de acţiuni tactice • variante de plasament în zona sa de acţiune, la preluarea serviciului şi
individuale/ colective, în activitatea la atacul adversarului
de pregătire şi în cea • blocajul individual şi în doi jucători poziţionaţi în funcţie de direcţia
competiţională anticipată a atacului advers
• declanşări de blocaje în funcţie de traiectorie, distanţa faţă de fileu a
4.4. Susţinerea eforturilor generale mingii ridicate pentru atacul advers
şi specifice impuse de activitatea de - dublarea blocajului şi a atacului
pregătire şi cea competiţională Acţiuni tactice colective în atac:
• combinaţii cu ridicarea din zona 2 către atacanţii din zonele 3 şi 4
• combinaţii cu intrarea ridicătorului din linia a II-a, în zona 2 – 3
4.5. Manifestarea în întreceri a Acţiuni tactice colective în apărare:
trăsăturilor psihice dominante, • blocaj în doi jucători cu dublarea de către jucătorul corespondent din
specifice disciplinei sportive linia a II-a
Acţiuni tactice recomandate individual:
• blocajul individual
5.2. Raportarea la modelele de • serviciul cu conţinut tactic
reuşită din lumea sportului practicat • preluări dirijate în zonele 2 – 3
• ridicări în zone şi cu traiectorii determinate
Sisteme de joc:
- în atac: 4 atacanţi + 2 ridicători
- în apărare: cu jucătorul din zona 6 retras sau intermediar
TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
• tenacitate
• atenţie concentrată şi distributivă
• perseverenţă
• dârzenie
• stabilitate psihică şi emoţională : latura volitivă, intelectuală şi
afectivă
• concentrare
• rezistenţă la stres
• gândire specializată, profundă şi rapidă
• memorie vizuală
• dinamism
• spirit de iniţiativă
• combaterea spiritului de agresivitate

2.3. Selectarea informaţiilor de PROTECŢIE INDIVIDUALĂ


specialitate, cu ajutorul mijloacelor • tehnici de reechilibrare
electronice • modalităţi de atenuare a şocurilor
• cunoştinţe teoretice despre:
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 11
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
2.1. Alegerea celor mai eficiente
mijloace de dezvoltare a capacităţii
fizice proprii
RANDAMENT SPORTIV
2.2. Analiza reacţiilor organismului,
• factorii care condiţionează performanţa
în eforturi de tip diferit
• cauzele care reduc randamentul
2.3. Selectarea informaţiilor de
• criterii de apreciere a randamentului
specialitate, cu ajutorul mijloacelor
• componentele autocaracterizării, nivelului de pregătire
electronice
• caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs performante
4.4. Susţinerea eforturilor generale • criterii de analiză
şi specifice impuse de activitatea de
• specificul analizei de caz şi al autoanalizei
pregătire şi cea competiţională
4.6. Valorificarea factorilor care
influenţează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea prevederilor


regulamentare ale disciplinelor PREVEDERI REGULAMENTARE
sportive practicate • regulament de concurs
2.3. Selectarea informaţiilor de • greşeli de arbitraj
specialitate, cu ajutorul mijloacelor • abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
electronice
3.1. Acţionarea eficientă în diferite REGULI DE COMPORTAMENT
grupuri, constituite în funcţie de • relaţii de subordonare
cerinţele activităţilor de pregătire şi • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru
competiţională • comportamentul în concurs
3.3. Manifestarea unui • situaţiile critice din concurs
comportament bazat pe fair-play • criteriile de evaluare a arbitrajelor
faţă de antrenori, parteneri, • greşeli frecvente
adversari şi arbitri

1.1. Folosirea terminologiei de


specialitate în relaţionarea cu CULTURALITATE
partenerii de activitate • criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
5.2. Raportarea la modelele de • valori sportive etalon, în sportul practicat
reuşită din lumea sportului practicat

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 12
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
DISCIPLINA SPORTIVĂ: VOLEI
NIVEL VALORIC: PERFORMANŢĂ

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Utilizarea terminologiei INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
specifice în diferite situaţii de • troficitate musculară
comunicare • tonicitate musculară
• elasticitate toracică
• debit respirator şi pulmonar optim
• capacitate vitală
2.1. Utilizarea mijloacelor şi • stabilitate articulară
metodelor specifice şi nespecifice • reflexe osteo-tendinoase
domeniului pentru propria • sensibilitate tactilo-kinestezică
dezvoltare fizică DEPRINDERI MOTRICE
• mers
• alergare
2.2. Folosirea mijloacelor • săritură
electronice pentru culegerea • echilibru
informaţiilor necesare dezvoltării CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
capacităţii motrice generale şi • Viteza
specifice disciplinei sportive - de reacţie-decizie
- de execuţie
- de deplasare
3.1. Relaţionarea adecvată în - de repetiţie
diferite grupuri, constituite în • Forţa
funcţie de cerinţele activităţilor de - generală
pregătire şi competiţională - explozivă
• Îndemânarea
- coordonare segmentară
- echilibru
- precizia mişcării
3.2. Rezolvarea sarcinilor specifice
- orientare spaţio-temporală
activităţilor de pregătire şi
• Rezistenţa
competiţională, prin interacţiunea
- generală – aerobă-anaerobă
optimă cu ceilalţi membri implicaţi
• Mobilitatea
- articulară
- stabilitate articulară
- elasticitate articulară
4.1. Maximizarea nivelului - supleţe
indicilor de manifestare a calităţilor INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI
motrice • talie normală
• greutate optimă
• volum şi debit cardiac crescut
• sistem osteo-articular foarte bun
• forţă statică în toate grupele musculare
• percepţii acustice, optice, kinestezice
CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
• Viteza
- în regim de forţă
- în regim de rezistenţă
- în regim de supleţe
• Forţa
- în regim de viteză
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 13
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
4.2. Valorificarea potenţialului - în regim de rezistenţă
tehnic în activitatea de pregătire şi - în regim de supleţe
în cea competiţională - explozivă a membrelor inferioare şi superioare
- statică a degetelor
• Îndemânarea
- coordonarea tuturor segmentelor corpului în condiţii variate
- coordonare spaţio-temporală
- coordonare vizual-motrică
- dexteritate generală şi specifică
5.1. Abordarea permanentă a unei - Rezistenţa
atitudini corporale corecte - în regim de viteză
- în regim de forţă
- în regim de îndemânare
• Mobilitatea
- articulară, la nivelul tuturor segmentelor
- scapulară, lombară
- supleţe generală şi specifică
METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
• a forţei specifice probei
• a vitezei specifice probei
• a rezistenţei la eforturi specifice probei, aerobe, anaerobe şi mixte
• a supleţei musculaturii
• a îndemânării
• a dexterităţii
METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
• a masei musculare active
• a troficităţii
• a tonicităţii

1.1. Utilizarea terminologiei PROCEDEE TEHNICE


specifice în diferite situaţii de • preluarea cu amortizare din serviciu, de pe loc şi precedată de preluări
comunicare din toate zonele
• serviciu din săritură şi alte procedee individualizate
• ridicarea mingii pentru atac cu traiectorii, pe direcţii şi din poziţii
variate
• plonjonul lateral şi înainte (individualizat) cu recuperarea mingii
• recuperarea mingii cu o mână, cu două mâini şi cu piciorul
• lovitura de atac din pase cu traiectorii diferite, procedeu drept şi întors
sau plasarea mingii
3.1. Relaţionarea adecvată în • blocajul individual şi colectiv
diferite grupuri, constituite în Procedee tehnice specifice:
funcţie de cerinţele activităţilor de • ridicători:
pregătire şi competiţională - ridicarea mingii din preluări deficitare
- ridicări adaptate posibilităţilor coechipierilor
3.2. Rezolvarea sarcinilor specifice • trăgători:
activităţilor de pregătire şi - lovituri de atac prin procedeul drept, întors şi liftat
competiţională, prin interacţiunea • libero:
optimă cu ceilalţi membri implicaţi - procedee variate de preluare şi recuperare
PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE, RECOMANDATE
3.3. Manifestarea unui INDIVIDUAL
comportament bazat pe fair-play Componente tehnice recomandate individual:
faţă de antrenori, parteneri, • conform specificului postului şi deficienţelor individuale
adversari şi arbitri ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE
Acţiuni tactice individuale de atac:

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 14
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
4.2. Valorificarea potenţialului • servicii alternative, în forţă sau plasate în funcţie de plasamentul
tehnic în activitatea de pregătire şi adversarilor, a poziţiei adversarului vulnerabil la preluare, evitarea
în cea competiţională jucătorului „libero” cu grad de risc în funcţie de evoluţia scorului
• lovitură de atac prin procedee adaptate grupării şi înălţimii blocajului
advers, din bloc-aut, în forţă sau plasate
4.3. Iniţierea şi finalizarea de • lovituri de atac sau plasarea mingii de către jucătorul ridicător, însoţite
acţiuni tactice individuale/ de acţiuni înşelătoare
colective, în condiţii de pregătire/ • lovituri de atac din linia a II-a
de concurs/ de competiţie Acţiuni tactice individuale de apărare:
• plasamentul şi acţiunile specifice în fiecare din zonele terenului,
4.4. Susţinerea eforturilor generale conform atribuţiilor stabilite prin sistemul de apărare adoptat;
şi specifice impuse de activitatea de • blocajul individual cu caracter de respingere a mingii şi cu închiderea
pregătire şi cea competiţională unor culoare posibile ale atacului advers
• auto-dublarea
Acţiuni tactice colective în atac:
4.5. Manifestarea în întreceri a • combinaţii cu pase înalte medii, lungi şi scurte, înainte şi peste cap, de
trăsăturilor psihice dominante, pe loc şi din săritură, cu sau fără intrarea unui jucător în linia a II-a
specifice disciplinei sportive • combinaţii cu pase înalte cu finalizare din linia a II-a
Acţiuni tactice colective în apărare:
• blocaj adaptat situaţiilor de joc în 2 şi 3 jucători
5.2. Aprecierea obiectivă a • dublarea blocajului cu jucătorul corespondent din linia a II-a (sau de
nivelului valoric al unor competiţii jucătorul din linia I, în funcţie de situaţiile de joc
la care participă Sisteme de joc:
- 4 atacanţi + 2 ridicători;
- 5 atacanţi + 1 ridicător.
TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
• tenacitate
• atenţie concentrată şi distributivă
• perseverenţă
• dârzenie
• stabilitate psihică şi emoţională : latura volitivă, intelectuală şi
afectivă
• concentrare
• rezistenţă la stres
• gândire specializată, profundă şi rapidă
• memorie vizuală
• dinamism
• spirit de iniţiativă
• combaterea spiritului de agresivitate

2.2. Folosirea mijloacelor PROTECŢIE INDIVIDUALĂ


electronice pentru culegerea • tehnici de reechilibrare
informaţiilor necesare dezvoltării • modalităţi de atenuare a şocurilor
capacităţii motrice generale şi • cunoştinţe teoretice despre:
specifice disciplinei sportive - importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
2.1. Utilizarea mijloacelor şi
metodelor specifice şi nespecifice RANDAMENT SPORTIV
domeniului pentru propria • factorii care condiţionează performanţa
dezvoltare fizică • cauzele care reduc randamentul
2.2. Folosirea mijloacelor • criterii de apreciere a randamentului
electronice pentru culegerea • specificul autocaracterizării şi evaluării randamentului
informaţiilor necesare dezvoltării • personalizarea echipamentului de concurs
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 15
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
capacităţii motrice generale şi • caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs performante
specifice disciplinei sportive • criterii de analiză
4.4. Susţinerea eforturilor generale • specificul analizei de caz şi a autoanalizei
şi specifice impuse de activitatea de
pregătire şi cea competiţională
4.6. Valorificarea factorilor care
favorizează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea prevederilor PREVEDERI REGULAMENTARE


regulamentare ale disciplinelor • regulament de concurs
sportive practicate • principalele abateri de la prevederile regulamentare şi consecinţele
acestora
• semnificaţia comenzilor, semnalizărilor arbitrilor şi a aparaturii de
3.1. Relaţionarea adecvată în specialitate
diferite grupuri, constituite în REGULI DE COMPORTAMENT
funcţie de cerinţele activităţilor de • relaţii specifice de subordonare
pregătire şi competiţională • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru
• comportamentul în concurs
3.3. Manifestarea unui • situaţiile critice din concurs
comportament bazat pe fair-play • relaţiile cu oficialii concursului
faţă de antrenori, parteneri, • criteriile de evaluare a arbitrajelor
adversari şi arbitri • greşeli frecvente

1.1. Utilizarea terminologiei


specifice în diferite situaţii de
CULTURALITATE
comunicare
• criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
5.2. Aprecierea obiectivă a
• valori sportive etalon, în sportul practicat
nivelului valoric al unor competiţii
la care participă

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 16
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
SUGESTII METODOLOGICE
Lecţia de antrenament sportiv este o creaţie a fiecărui cadru didactic de specialitate, ce trebuie să
reflecte cunoştinţele şi competenţele sale profesionale, capacitatea, deosebit de importantă, de a se
adapta condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii didactice şi particularităţilor elevilor, ajutându-se
de o serie de îndrumări/ sugestii metodologice, oferite prin această programă, astfel:
• utilizarea judicioasă a bazei materiale şi a resurselor materiale şi financiare
• alegerea celor mai potrivite mijloace, procedee metodice şi metode, în funcţie de
particularităţile de vârstă, sex şi nivel de pregătire
• abordarea activităţilor de învăţare din punctul de vedere al centrării procesului educativ pe
formarea competenţelor prevăzute de programă
• prezentarea de către cadrul didactic a conţinuturilor care vor fi abordate, a cerinţelor şi
criteriilor de evaluare şi a repartizării acestor conţinuturi pe semestre
• eliminarea din relaţia cadru didactic-elev a oricărei forme de agresare verbală sau fizică
asupra elevului
• înţelegerea antrenamentului sportiv ca un proces de adaptare şi readaptarea permanentă la
stimuli progresiv crescuţi ca intensitate, complexitate şi volum, cu precădere pe linia
factorilor care condiţionează în cea mai mare măsură capacitatea generală de performanţă
• asigurarea continuităţii procesului de pregătire sportivă de-a lungul întregului an, în
învăţământul sportiv integrat şi suplimentar vacanţele şcolare constituindu-se în prilejuri de
intensificare a pregătirii
• analiza atentă şi responsabilitatea profesorului antrenor în determinarea specializării
sportivului pe probă sau post, astfel încât să asigure acestuia posibilităţi maxime de
valorificare a potenţialului personal
• asigurarea unui volum optim de concursuri pentru fiecare grupă de nivel, astfel încât
pregătirea să fie motivată şi obiectivizată sistematic prin rezultatele din competiţii.

Deoarece structurile de învăţământ sportiv integrat şi suplimentar au fost create în sensul atingerii
scopului de afirmare în sportul de performanţă a elevilor cu aptitudini sportive deosebite, sugestiile
metodice prezentate anterior pot fi completate de o serie de aspecte, cum ar fi:
- desfăşurarea permanentă a unei activităţi de selecţie a copiilor şi elevilor cu aptitudini, prin
observare şi evaluări obiective a unui număr cât mai mare de subiecţi, punând accent corespunzător
pe modelul de selecţie specific fiecărei discipline sportive, pe componentele fizico-motrice cu un
pregnant caracter de determinare genetică, cum ar fi dimensiunile longitudinale ale corpului,
conformaţia scheletului, indicii de viteză de reacţie şi de execuţie, capacităţile coordinative şi
predominanţa unor caractere temperamentale;
- asigurarea pe parcursul procesului de pregătire sportivă a unei selecţii continue, având ca termen
obiectiv pentru promovare în grupe de nivel superior vârsta psihologică şi fiziologică, parametrii
motrici condiţionanţi ai performanţei şi nivelul performanţei obţinute în concurs;
- stabilirea conţinuturilor pregătirii tehnico-tactice în concordanţă cu evoluţia actuală a acestora pe
plan mondial;
- stabilirea unor trasee individuale, de pregătire sportivă cu precădere pentru elevii cu caracteristici
atipice vârstei sub aspectul înălţimii, lungimii segmentelor etc., dar deosebit de eficiente pentru
disciplina sportivă respectivă;
- asigurarea progresivă, pe măsura creşterii solicitării din antrenamente şi concursuri, a mijloacelor de
susţinere energetică, de recuperare şi de refacere;

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 17
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă
- asigurarea sistematică a controalelor medico-sportive, în funcţie de rezultatele cărora să se adapteze
procesul de instruire;
- sprijinirea materială (alimentaţie, echipament performant, distincţii) a elevilor cu performanţe
sportive deosebite.
La clasele cu program sportiv din învăţământul gimnazial şi liceal, catedrele/profesorii vor stabili
pentru fiecare grupă şi pentru fiecare semestru instrumentele de evaluare (probele de control) care să
vizeze calităţile motrice dominante în disciplina sportivă respectivă, raportate la probele de selecţie,
nivelul de stăpânire a unor procedee tehnice şi după caz a acţiunilor tactice, cât şi capacitatea globală
de performanţă, astfel încât să poată acorda câte patru note pe semestru, inclusiv pentru elevii cuprinşi
în clasele mozaic.
Proiectarea didactică atât în învăţământul sportiv integrat cât şi la cluburile sportive şcolare, poate
fi realizată sub forma eşalonării anuale a unităţilor de învăţare, a planificărilor calendaristice
semestriale şi a proiectării unităţilor de învăţare la grupele de începători şi sub forma planului de
pregătire anual şi a planurilor de pregătire pe etapă la grupele de avansaţi şi de performanţă.
La grupele de performanţă şi înaltă performanţă, în afara documentelor prezentate în alineatul
anterior se recomandă şi elaborarea planului de perspectivă multianual, cât şi a planurilor
individuale de pregătire pentru elevii cu perspective deosebite.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializarE 18
VOLEI, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă