Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială Primăria Comunei Bucov

,,Constantin Stere” Comuna Bucov

Casa Corpului Didactic Muzeul Memorial


Prahova ,,Constantin şi Ion Stere’’
Comuna Bucov

PROIECTUL INTERJUDEŢEAN
ȘCOALA- ARC PESTE TIMP
înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale și Interjudeţene 2018,
poziţia 367

INIŢIATOR PROIECT:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN STERE” COMUNA BUCOV
Coordonatori: prof. înv. primar Paula Vaida, prof. Mariana Pop

Argument:
În societatea actuală, profesorii trebuie să dezvolte o înţelegere a responsabilităţii profesionale
pe care o au pentru a angaja fiecare elev într-un proces de învăţare cu semnificaţie personală. Un mediu
educaţional de succes este realizat prin practicarea unui management al clasei care să ajute elevii să fie
împăcaţi cu ei înşişi şi cu cei din jur, copii care se simt bine în pielea lor, fie că sunt elevi de nota 9-10
sau elevi de 5-6, copii care ştiu cine sunt şi ce sunt.
Ne dorim o şcoală prietenoasă, unde elevul va învăţa să cunoască, va învăţa să facă, va învăţa
să fie, va învăţa să convieţuiască. De aceea avem uşile deschise pentru a deveni nucleul cultural al
comunităţii unde sunt aşteptaţi toţi cei care doresc să-şi exprime creativitatea, cei care au nevoie de
educaţie, identificând astfel talentul fiecăruia.
Fiecare elev trebuie să simtă că este parte integrantă a şcolii al cărei elev este, reprezintă
imaginea şcolii sale, o poate promova atât în comunitatea locală, cât şi în afara acesteia. Profesorul, pe
de altă parte, este partenerul elevului în acest demers, vizând crearea unui mediu educaţional care să
stimuleze impulsul copiilor de a învăţa prin activitatea de zi cu zi.
.
Scopul proiectului:
Implicarea elevilor în promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală şi responsabilizarea
cadrelor didactice privind stimularea motivaţiei elevilor prin dezvoltarea curiozităţii şi creativităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului:


 promovarea imaginii şcolii ca nucleu al comunităţii;
 dezvoltarea creativităţii elevilor;
 diseminarea rezultatelor proiectului în 20 unităţi şcolare, într-un interval de 6 luni.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:


 Elevi din ciclul primar, gimnazial și preșcolari din unităţile arondate Şcolii Gimnaziale
„Constantin Stere,” Comuna Bucov;
De-a lungul timpului, elevii şcolii noastre au fost implicaţi în diverse activităţi extracurriculare
în care au dovedit abilităţi de comunicare, spirit de echipă, creativitate şi dorinţă de a participa la
schimburi de experienţă cu elevi din alte instituţii. Prezentul proiect le va oferi ocazia de a participa
direct la schimbarea imaginii şcolii în comunitate prin exprimarea opiniilor proprii cu privire la şcoala
ideală. Cadrele didactice vor încerca să le ofere mediul educaţional pe care aceştia şi-l doresc.
 Preșcolari și elevi din ciclul primar, gimnazial din județ/ unitățile partenere.
REGULAMENT CONCURS INTERJUDEȚEAN
„ŞCOALA – ARC PESTE TIMP”
EDIŢIA a IV-a, 2018

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

Concursul intitulat ,,Şcoala – arc peste timp’’ se desfăşoară în cadrul Proiectului ,,Şcoala –
arc peste timp’’, sâmbătă, 14.04.2018, între orele 9:00- 11.00, la Școala Gimnazială „Constantin Stere”,
Structură Școala Gimnazială Chițorani.

Înscrierea la concurs a elevilor se va face în perioada 12.02- 30.03. 2018, fără să se perceapă taxă
de participare, cheltuielile cu organizarea concursului fiind suportate de şcoala organizatoare şi de
partenerii ei.
Concursul se desfăşoară pe două secţiuni: secţiunea creație literară şi secţiunea creaţie plastică.
 Cu participare directă: elevii claselor III- VIII din județul Prahova, aparținând școlilor
aflate la mică distanță de școala organizatoare;
 Cu participare indirectă: preșcolarii, elevii din ciclul primar și gimnazial;

Participare directă:
Fiecare şcoală va desemna câte un cadru didactic coordonator care va face înscrierea în proiect
a şcolii, prin completarea fişei de înscriere și trimiterea ei la adresa de e-mail
proiectarcpestetimp@yahoo.com . În fişa de înscriere vor fi trecute numele şi prenumele elevilor,
precum şi secţiunea la care participă.
Un cadru didactic poate înscrie maximum 3 elevi/ secțiune.
Elevii participanţi vor fi prezenţi la şcoala organizatoare la ora 9.00. Concursul va începe la ora
9.30. Durata probelor de concurs (creație literară/ plastică) este de 90 minute.
Elaborarea subiectelor, precum şi a tematicii pentru secţiunea de creaţie plastică va fi făcută de
o comisie alcătuită din profesori de specialitate, cu cel mult trei zile înainte de data concursului.
Evaluarea lucrărilor se va face în intervalul 11:00-17:00.
Afişarea rezultatelor, la sediul şcolii/ pe site-ul școlii până pe data de 16.04 2018.

Participare indirectă:
Înscrierea participanţilor se realizează pe email proiectarcpestetimp@yahoo.com, completând
formularul de înscriere, iar lucrările împreună cu Acordul de parteneriat (Anexa 2) se trimit prin poştă
(data limită 30 martie 2018) însoțite de un plic autoadresat și timbrat pentru expedierea diplomelor.
Adresa: Şcoala Gimnazială Chiţorani
Str. Tache Ionescu, nr. 1
Comuna Bucov, Sat Chiţorani,
Jud. Prahova
Pentru Proiectul Şcoala - arc peste timp, ediția a IV-a, 2018

Un elev poate participa la ambele secţiuni, dar cu o singură lucrare pe secţiune.


Temele de concurs pentru participare indirectă sunt următoarele:

Creaţii literare - Tema: Emoție de școlar - clasele II-IV / Gânduri dintr-o școală – clasele V
- VIII (3 lucrări/ cadru didactic).
 Lucrările vor fi redactate în format A4, Times New Roman, caractere de 12, spațiere la 1,5
rânduri și să nu depășească 1-2 pagini;
 Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ţ, ş);
 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
 Creațiile literare se vor trimite și în format electronic pe adresa proiectarcpestetimp@yahoo.com.

Se specifică pe lucrare: Concurs ,,Şcoala - arc peste timp”, ediţia a IV-a.


Se menţionează numele elevului, clasa, şcoala şi profesorul coordonator.

Creaţii plastice – Tema: Învățăm jucându-ne- grădinița; Emoție de școlar - clasele


pregătitoare- IV / Emoții dintr-o școală – clasele V - VIII - (3 lucrări/cadru didactic) se realizează pe
foaie de bloc A4, folosindu-se materiale şi tehnici de lucru la alegere specifice picturii şi se introduc în
folii de plastic.
Pe verso, se menţionează numele elevului, clasa, şcoala şi profesorul coordonator.

Evaluarea va fi realizată de comisii formate din cadre didactice specializate şi reprezentanţi ai


partenerilor şi se vor acorda premii și menţiuni, pe fiecare nivel de vârstă în parte, numărul premiilor
reprezentând 25% din totalul elevilor participanți.

Rezultatele obţinute de elevi vor fi transmise prin email cadrelor didactice coordonatoare din
fiecare şcoală.

Diplomele vor fi trimise pe adresa şcolilor participante până la 24.05. 2018.


Nu se admit contestaţii.

Toate creaţiile literare și plastice premiate vor fi reunite într-un auxiliar didactic editat pe un CD
cu ISBN ce va fi oferit fiecărui cadru didactic participant.

Persoană de contact:
Prof. înv. primar. Vaida Paula – telefon 0734713659
Prof. Pop Mariana- telefon 0731257501
e-mail: proiectarcpestetimp@yahoo.com
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,Şcoala – arc peste timp”
Ediţia a IV-a, 2018
Şcoala Gimnazială „Constantin Stere”, Comuna Bucov

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
ANEXA I

Unitatea şcolară: .....................................................................................................


Adresa unităţii şcolare ...........................................................................................
...................................................................................................................................
Numele cadrului didactic participant: ..................................................................
Specialitatea: ..........................................................................................................
Telefon: ................................... e-mail: ..................................................................

Participare directă Participare indirectă

Nr . Numele şi prenumele Clasa/ Creaţie Creatie


crt. elevului/preşcolarului Grupa plastică literară

6
Data................................................
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Stere” Şcoala________________________________
Comuna Bucov _____________________________________
Str. Constantin Stere, Nr. 53 Str. ___________________________nr___
Tel./fax: 0244275104 Tel./fax:_______________________________
0244275132
e-mail: scoalac.sterebucov@yahoo.fr e-mail:________________________________
Nr.___________ din ________________ Nr. ___________ din ____________________

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE


Încheiat astăzi, _______________, între:
1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV, str. Constantin Stere,
nr. 53, Comuna Bucov, jud. Prahova, reprezentată prin: director, prof. Alina Trupoiu şi prof. Paula Vaida, prof.
Mariana Pop– manageri de proiect, în calitate de Aplicant.
B) ŞCOALA ................................................................................ , Strada ………………………...
……………………, Nr………, Localitatea…………………………….., Judeţul…………………………,
reprezentată prin …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin proiectul judeţean ,,Şcoala – arc
peste timp”, Ediţia a IV-a, 2018.
3. Grup ţintă: preşcolari, elevii claselor pregătitoare şi I – VIII.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premiaţi;
- să distribuie diplomele de participare și CD-urile cadrelor didactice îndrumătoare;

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2017 - 2018.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul judeţean de creaţie literară şi plastică ,,Şcoala – arc peste timp” face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţ şi
schimbul de experienţă între cadrele didactice.

Şcoala Gimnazială Constantin Stere Şcoala ____________________________


Comuna Bucov _________________________________
Director, Director,
Prof. Alina Trupoiu ______________________