Sunteți pe pagina 1din 190

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR


RURALE

ANEXĂ LA
MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU ACHIZITII
PUBLICE, IMPLEMENTAREA ȘI PLATA
CONTRACTELOR FINANTATE PRIN MĂSURA
20 - “ASISTENȚĂ TEHNICĂ” DIN CADRUL
PNDR 2014-2020

- FORMULARE -
Cod manual M 01-20
CUPRINS
SECTIUNEA I – ACHIZITII..........................................................................................................................5

Formular 01 – Stabilirea nevoilor de proiecte de achizitii publice.............................................5


Formular 02 Fișa de verificare a rezonabilității...........................................................................7
Formular 03 – Strategia anuală de achiziție publică...................................................................9
Formular 04 – Nota Justificativa privind achiziția directă.........................................................11
Formular 05 – Fisa de Verificare privind Anexa 1 la Programul Anual al Achizitiilor Publice
....................................................................................................................................................... 12
Formular 06 – Opis Documente din Dosarul Administrativ......................................................13
Formular 07 – Opis Documente actiuni asistenta tehnica........................................................14
Formular 08 – Nota de Transmitere............................................................................................15
Formular 09 - Fisa Naveta privind Avizarea Documentelor.....................................................16
Formular 10 – Nota privind componenta Grupului de lucru pentru elaborarea Documentatiei
de Atribuire................................................................................................................................... 17
Formular 11 – Declaratie de Obiectivitate si Confidentialitate................................................18
Formular 12 – Declaratie de Confidentialitate si Impartialitate...............................................19
Formular 13 – Nota privind Aprobarea Documentatiei de Atribuire.........................................20
Formular 14 – Declaratie de conformitate..................................................................................21
Formularul 15 – Structura Documentatiei de Atribuire.............................................................22
Structura orientativa a Caietului de Sarcini...............................................................................32
Structura formularelor utilizate in Documentatia de Atribuire.................................................33
Anexa nr. 1..................................................................................................................................................... 33
Anexa nr. 2..................................................................................................................................................... 34
Anexa nr. 3..................................................................................................................................................... 35
Anexa nr. 4..................................................................................................................................................... 36
Anexa nr. 5..................................................................................................................................................... 38
Anexa nr. 6..................................................................................................................................................... 42
Anexa nr. 7..................................................................................................................................................... 43
Anexa nr. 8..................................................................................................................................................... 44
Anexa nr. 9..................................................................................................................................................... 46
Anexa nr. 10................................................................................................................................................... 48
Anexa nr. 11................................................................................................................................................... 49
Anexa nr. 12................................................................................................................................................... 50
Anexa nr. 13................................................................................................................................................... 51
Anexa nr. 14................................................................................................................................................... 53
Anexa nr. 15................................................................................................................................................... 54
Anexa nr. 16 – Pentru proiectele de furnizare bunuri.....................................................................................55
Anexa nr. 17 – Pentru proiectele de prestare servicii.....................................................................................59
Anexa nr. 18................................................................................................................................................... 60
Anexa nr. 19................................................................................................................................................... 61
Anexa nr. 20................................................................................................................................................... 62
Anexa nr. 21................................................................................................................................................... 63

Formular 16 –NOTA privind componenta Comisiei de Evaluare.............................................64


Formular 17 –Decizie privind componenta Comisiei de Evaluare.........................................65
Formular 18 Proces Verbal al sedintei de deschidere a ofertelor..........................................66
Formularul 18.1 - Scrisoare de garantie....................................................................................70
Formular 19 - Raportul Procedurii..............................................................................................71
Formular 20 – Instiintarea operatorilor economici...................................................................77
Formular 21 - Acord Cadru.........................................................................................................80
Formular 21.1 CONTRACT (SUBSECVENT) DE SERVICII.........................................................85
Formular 21.2 CONTRACT (SUBSECVENT) DE FURNIZARE................................................102
Formular 22 – Identificare financiara........................................................................................124
Formular 23 - Fisa de Verificare a Contractului M20...............................................................125
Formular 24- Fisa de Verificare a Acordului Cadru M20.........................................................126
Formular 25 – Nota Explicativă pentru Modificarea Contractului..........................................127
Formular 26 – Fisa de Verificare a Notei Explicative pentru modificarea contractului.........128
Formular 27 – Notificare privind Acceptarea/Neacceptarea Actului Adiţional......................130
Formular 28 – Act Aditional La Contract..................................................................................131
Formular 29 – Fisa de Verificare pentru avizarea Actului Aditional.......................................134
Formular 30 – Registrul Contractelor Semnate.......................................................................135
Formular 31 – Nota privind componenta Comisiei de Receptie............................................136
Formular 32 – Proces Verbal de Predare-Primire....................................................................137
Anexa 4a – Proces Verbal de Receptie Intermediara..............................................................138
Anexa 4b – Proces Verbal de Receptie Totala.........................................................................140
Anexa 4c – Proces Verbal de Receptie Finala.........................................................................142
Anexa 5a – Raport Intermediar de Activitate...........................................................................143
Anexa 5b – Raport Final de Activitate......................................................................................145
Formular 33 – Notificare privind aprobarea Rapoartelor de Activitate.................................146
Formular 34 – Fisa de Verificare pentru aprobarea Raportului de Activitate.......................147
Formularul 35 - Document constatator....................................................................................149
Formular 36 – Fisa de Verificare a eligibilitatii actiunilor........................................................150
Formular 37 - Reconciliere lunara privind garantiile de buna executie.................................151

SECTIUNEA II - FORMULARE AUTORIZARE PLATI..........................................................................152

Formular 38.1 - Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Solicitarii la Plata...............152


Formular 38.2 – TVA conform OUG 49/ 2015............................................................................154
Formular 39 NOTIFICAREA CONTRACTORULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA
DE DEPUNERE SOLICITARII LA PLATA...................................................................................156
Formular 40.1 – Solicitare la Plata M 20..................................................................................157
Formular 40.2 – Solicitare la Plata TVA conform OUG 49/ 2015............................................160
Formular 41.A – Detalierea platilor solicitate...........................................................................162
Anexa 6 – Declaratie pe propria raspundere...........................................................................163
Formular 42 – Calendar pentru verificarea DSP - OJFIR ……………......................................164
Formular 43 – Fisa de verificare tehnica si financiara SLIN OJFIR........................................165
Formular 44 - Fisa de verificare a dosarului solicitarii la plată de catre SFCS-DE...............170
Formular 45 - Scrisoare de solicitare a informatiilor suplimentare.......................................172
Formular 46 Pista de Buget.......................................................................................................173
Formular 47 - Notificarea catre OJFIR cu privire la plata efectuata.......................................176
a) Pentru plata proiectelor FEADR...........................................................................................176
b) Pentru plata TVA aferenta proiectelor FEADR.....................................................................177
Formular 48 – Notificarea contractorului cu privire la confirmarea platii..............................178
a) Pentru plata proiectelor FEADR...........................................................................................178
b) Pentru plata TVA aferenta proiectelor FEADR (SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR- MADR /
APIA)........................................................................................................................................... 178
Formular 49 – Notificarea contractorului asupra platilor efectuate.......................................180
Formular 50 - Notificarea contractorului cu privire la refuzul platii.......................................182
Formular 51 - Borderou de transmitere a notificarilor asupra platilor efectuate..................183
a) Pentru plata proiectelor FEADR...........................................................................................183
b) Pentru plata TVA aferenta proiectelor FEADR.....................................................................184
REGISTRUL DE CORESPONDENTA – R1.................................................................................185
REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR SOLICITARILOR LA PLATA–
R2................................................................................................................................................ 186
Formularul 52 - OPIS................................................................................................................. 187
Anexa 2 – Cerere de Rambursare M20.................................................................................189
Anexa 3 – DECLARATIE DE CHELTUIELI RAMBURSARE.....................................................193
SECTIUNEA I – ACHIZITII
Formular 01 – Stabilirea nevoilor de proiecte de achizitii publice

Către: [Directia/ Serviciul AFIR/ Institutia]


În atenţia: Domnilor/ Doamnelor Director
Sefilor de Serviciu
Subiect: Stabilirea nevoilor de pentru anul ..........

Stimate Domnule/ Doamnă Director/ Sef Serviciu


In vederea stabilirii nevoilor de proiecte realizate prin achizitie publica ce vor fi finantate
prin Masura de Asistenta Tehnica/Buget de stat din cadrul PNDR 2014-2020, va rugam sa
completati tabelele anexate cu proiectele si actiunile de asistenta tehnica/buget de stat propuse de
dumneavoastra pentru anul ........... si sa desemnati responsabilul din cadrul directie/ serviciului
dumneavoastra (Responsabil tehnic), care va raspunde de implementarea proiectului din punct de
vedere al atingerii obiectivelor acestuia, precum și un înlocuitor al acestuia. În desemnarea
responsabilului tehnic, se va ține cont de capacitatea profesională de la nivelul
instituției/directiei/serviciului coordonat de către dumneavoastra, astfel încât să se asigure
derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate. Responsabilul tehnic va face parte
ulterior din Grupul de Lucru pentru elaborarea Documentatiei de Atribuire, va raspunde de
aspectele tehnice in urma solicitarilor de clarificari din partea operatorilor economici si poate fi
membru in Comisia de Evaluare a proiectului respectiv.
Proiectele si actiunile propuse trebuie sa se incadreze in activitatile descrise in cadrul
Capitolului 15.6 „ Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate
de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de
implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare
precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013” din PNDR 2014-2020, in cazul Masurii de Asistenta Tehnica.
Directiile/ Serviciile din cadrul AFIR vor formula propuneri de proiecte/ actiuni la nivel
national (cu posibila implicare regionala si judeteana), in functie de domeniile lor de activitate, ca
spre exemplu:
- numai DGPPR poate propune proiecte/ actiuni de instruire a personalului AFIR;
- numai DIT poate propune proiecte/ actiuni legate de infrastructura software si
hardware a AFIR, etc .
Bugetul proiectului/ actiunii va fi fundamentat in conformitate cu prevederile Legii 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul finantarii din Masura 20
vor respecta cheltuielile eligibile detaliate in cadrul Capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020. In
acelasi timp, va rugam sa atasati bugetul detaliat pentru fiecare proiect si actiune de asistenta
tehnica identificata la nivelul structurii dumneavoastra si sa anexati sursa costurilor inscrise in
acesta.
In cazul RNDR si suplimentar proiectelor de asistenta tehnica, Directia de resort din
cadrul AFIR va fundamenta proiectele necesare implementarii si functionarii Retelei Nationale
pentru Dezvoltare Rurala, utilizand in acest sens formularele anexate, cu mentionarea distincta a
acestora.
Pentru clarificari si informatii suplimentare, va rugam sa contactati personalul Serviciului
Achizitii Publice - Directia Economica la adresa de e-mail achizitii@afir.info, persoana de
contact ...........
Tabelele completate, impreuna cu detalierea fundamentarii bugetului, trebuie transmise DE in
termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea prezentei, in exemplar original si e-mail.Cu
stimă,
Director General (in cazul altor beneficiari ai masurii) /
Director General Adjunct (in cazul AFIR )

(dupa caz)Avizat: Director DE


Nume ___________________
Funcţie ___________________
Semnătura ___________________

Verificat: Sef SAP-DE


Nume ___________________
Funcţie ___________________
Semnătura ___________________

Întocmit: Expert SAP-DE


Nume ___________________
Funcţie ___________________
Semnătura _____________
Formular 02 Fișa de verificare a rezonabilității

FIȘA DE VERIFICARE A REZONABILITĂȚII COSTURILOR AFERENTE


PROPUNERILOR DE PROIECTE
NR. .........../ ...........................
Titlul proiectului:
Numărul curent al proiectului :
Inițiatorul proiectului:
Valoarea estimată (euro/lei):
Tipul proiectului (servicii / bunuri):
Anul identificării proiectuluii:

NU
Informatii de Verificat DA NU este
cazul*
1. Valoarea achiziției conține o detaliere bugetară pe tipuri de activități / bunuri
asumată de inițiator?
2. Pentru justificarea valorii estimate, inițiatorul propunerii de proiect / acțiunii
de asistență tehnică a anexat documente / informații cu privire la sursa de
obținere a prețurilor care au stat la baza formării valorii totale estimate?
3. Documentele / informațiile menționate la pct. 2 sunt relevante și au fost
emise / publicate cât mai aproape de data transmiterii propunerii de proiect/
acțiune către Serviciul Achizitii Publice din cadrul DE-AFIR?
4. Prețurile unitare per tip de activitate / bun au fost obținute din cel puțin două
surse?
5. Prețurile unitare per tip de activitate / bun au fost preluate la valoarea fără
TVA?
6. Valoarea totală estimată este corect calculată în raport cu valorile detaliate
pe tipuri de activități / bunuri?
7. Valoarea totală estimată totală nu conține TVA?
*Se va menționa motivul neaplicării (bază de date, ordine, decizii, legi, etc.)
Prezenta fișă de verificare a fost emisă în baza următoarelor documente / informații analizate:
1. .....
2. ......
Concluzii:
□ valoarea estimată a proiectului / acțiunii de asistență tehnică este rezonabilă și conține costuri ce sunt
susținute de documente / informații relevante;
□ valoarea estimată a proiectului / acțiunii de asistență tehnică NU este rezonabilă/ conforma, fiind
identificate următoarele abateri / diferențe:
- ....

Completat de: Expert SAP-DE


Nume …………………………….. Semnatura ………………………….. Data:………..

Verificat de: Sef SAP-DE


Nume……………………………..…… Semnatura … ………………………….. Data:………..

Avizat de: Director DE – AFIR


Nume ……………………………..………Semnatura ………………………….. Data:………
Formular 03 – Strategia anuală de achiziție publică

Aprobat,
Secretar de Stat coordonator MADR

Propun spre aprobare,


Director General AFIR

Strategia anuală de achiziție publică a AFIR


pentru anul ………. - Versiunea ....

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, in cazul proiectelor finantate din Masura 20, operațiunile de asistență tehnică sunt eligibile spre
finanțare în conformitate cu prevederile Cap. 15.6 din PNDR 2014-2020

Resursele
Titlu Valoarea Capacitatea existente pentru
Perioada
Nr. Directia / proiect / Obiectiv Obiective estimata profesională procesul de Fundamentarea
estimata de
crt. Serviciul Obiectul general specifice (fara TVA) (Responsabil achiziție necesitatii
implementare
achiziției LEI/EURO tehnic) (Responsabil de
procedură)
Secțiunea I – Proiecte de Asistență Tehnică
Proiecte
1.
2.
SUBTOTAL .......EURO
...........LEI
Achizitii directe
1.
2.
SUBTOTAL .......EURO
...........LEI
SUBTOTAL SECȚIUNEA I .......EURO
...........LEI
Secțiunea II – Proiecte RNDR
Proiecte
1.
2.
SUBTOTAL
Achizitii directe
1.
2.
SUBTOTAL .......EURO
...........LEI
SUBTOTAL SECȚIUNEA II .......EURO
...........LEI
Secțiunea III – Contracte din Bugetul de Stat
Proiecte finantate din Bugetul de Stat
1.
2.
SUBTOTAL
Achizitii directe din Bugetul de Stat

SUBTOTAL
TOTAL CONTRACTE DIN BUGETUL DE STAT
TOTAL PROIECTE ASISTENTA TEHNICA (SECȚIUNEA I + .......EURO
SECȚIUNEA II) ...........LEI
Avizat:
Director General Adjunct Director General Adjunct Director General Adjunct Infrastructura,
Active Fizice si Plati Directe Plati si Administrativ LEADER si Investitii Non-Agricole

Avizat: Director DECPFE Semnatura Data:


Nume:
Avizat: Director DE Semnatura Data:
Nume:
Verificat: Sef –SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 04 – Nota Justificativa privind achiziția directă
Aprob,
Director
General AFIR
NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ

Obiectul contractului
Cod CPV
Valoarea estimata fara TVA Lei/Euro
Data estimata pentru inceperea procedurii
Data estimata pentru finalizarea procedurii
Responsabil tehnic
Persoana responsabila de procedura

In conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si HG 395/2016 cu modificarile si


completarile ulterioare, pentru proiectul mentionat mai sus, se aplica procedura de
atribuire <achizitie directa>, fiind indeplinite urmatoarele conditii:

a. ..........................
b. ..........................
c. ..........................

Aplicarea acestui tip de procedura de atribuire este necesara datorita <se


fundamenteaza necesitatea aplicarii procedurii de atribuire propusa>.

Avizat: Directia Juridica si Contencios Semnatura Data:


Nume:
Avizat: Director DE Semnatura Data:
Nume:
Verificat: Sef –SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:

Formular 05 – Fisa de Verificare privind Anexa 1 la Programul Anual al


Achizitiilor Publice
FISA DE VERIFICARE PRIVIND ANEXA 1 LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
Nu
INFORMATII DE VERIFICAT DA NU este
cazul
1 Autoritatea contractanta este mentionata corect
2 Numarul versiunii este mentionat
3 Obiectul contractului/ acordului-cadru coincide cu titlul proiectului
din Strategia Anuala de Achiziții Publice pentru proiectele RNDR
4 Obiectul contractului/ acordului-cadru coincide cu titlul proiectului
din Strategia Anuala de Achiziții Publice pentru proiectele de
asistență tehnică
5 Codul CPV este ales corect, in conformitate cu obiectul contractului
si cu legislatia nationala in vigoare privind achizitiile publice
6 Valoarea estimata fara TVA coincide cu valoarea estimata a
proiectelor din Strategiile anuale
7 Datele estimate pentru publicarea Anunturilor de Intentie sunt
completate avand in vedere perioada de implementare a
proiectului propusa in Strategia Anuala si posibilitatile
administrative
8 Procedurile de atribuire aplicate sunt alese in conformitate cu
prevederile legislatiei nationale in vigoare privind achizitiile publice
9 Notele justificative privind achizițiile directe sunt avizate si atasate
Anexei 1 la Programul anual al achizitiilor publice
10 Datele estimate pentru inceperea procedurii sunt completate avand
in vedere perioada de implementare a proiectului propusa in
Strategia Anuala si posibilitatile administrative
11 Persoana responsabila de procedura este completata pentru
fiecare proiect si este desemnat un inlocuitor al acesteia

Avizat: Director DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat: Sef –SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 06 – Opis Documente din Dosarul Administrativ

OPIS DOCUMENTE DIN DOSARUL ADMINISTRATIV

Data
Tip Semnătură
inregistrarii/ Nume/ prenume
Nr. Nr si data document persoană
Denumirea documentului introducerii persoană care
crt. documentului (original/ care
documentului indosariază
copie) indosariază
in dosar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Formular 07 – Opis Documente actiuni asistenta tehnica

OPIS DOCUMENTE ACTIUNI DE ASISTENTA TEHNICA

Data
Tip Semnătură
inregistrarii/ Nume/ prenume
Nr. Nr si data document persoană
Denumirea documentului introducerii persoană care
crt. documentului (original/ care
documentului indosariază
copie) indosariază
in dosar

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Formular 08 – Nota de Transmitere
NOTA DE TRANSMITERE

De la <Institutia expeditoare>
<Directia/ Serviciul>

Catre <Institutia destinatara>


<Directia/ Serviciul>

In atentia Doamnei/ Domnului <Nume, Prenume, functia>

Subiect/ Titlu
contract

Referinta/ Numar
contract

Natura documentului :
........................................................................
Natura transmiterii :
o Notificare
o <alta, specificati>

Observatii:
...........................................................................
Expeditor: <Denumire Organism, Institutie, Operator economic>

Nume: Semnatura Data:


<In cazul transmiterii de catre AFIR>
Avizat: Director DE/ CRFIR/ OJFIR Semnatura Data:
Nume:
Verificat: Sef SAP-DE/SLINA- Semnatura Data:
CRFIR/SLINA-OJFIR
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE/ SLINA- Semnatura Data:
CRFIR/SLINA-OJFIR
Nume:
Formular 09 - Fisa Naveta privind Avizarea Documentelor

FISA NAVETA PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTELOR

Subiect/ Titlu
contract

Referinta/ Numar
contract

Natura
documentului

Expeditor Data Data primirii Destinatar


expedierii
Director/ Semnatura Director/
Directia/Serviciul Semnatura Directia/Serviciul

<Directorul/ Directia/ <Directorul/ Directia/


Serviciul care transmite Serviciul care primeste
documentul> documentul>
Formular 10 – Nota privind componenta Grupului de lucru pentru
elaborarea Documentatiei de Atribuire

Aprobat,
Director General
NOTA PRIVIND COMPONENTA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE
ATRIBUIRE

Titlul proiectului :
Numarul proiectului:
Initiator proiect:
In conformitate cu nominalizarile efectuate de initiatorul de proiect si in conformitate cu
prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice in vigoare, propunem
aprobarea urmatoarei componente a Grupului de lucru pentru elaborarea Documentatiei
de Atribuire pentru proiectul mentionat mai sus:
Nume, prenume Functia, Institutia
1.
2...
In acelasi timp, in baza Referatului de Aprobare avand nr. ......./ .................. privind
cooptarea de experti pentru prezenta procedura de achizitie publica, propunem
urmatorii experti cooptati, care vor sprijini acest grup de lucru, asigurand suportul tehnic
necesar pentru acest proiect:
Nume, prenume Functia, Institutia Atributii specifice (de ex: verificări tehnice,
juridice, cerinte de calificare, etc)
1.
2...
Grupul de lucru constituit este responsabil cu elaborarea documentatiei de atribuire
aferent prezentului proiect si cu formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificari din
partea operatorilor economici.
Grupul de lucru constituit isi va pastra componenta si atributiile pana la semnarea contractului de
achizitie publica de catre parti.
Avizat: Director Beneficiar Semnatura Data:
Nume:

Avizat: Director DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat: Sef –SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 11 – Declaratie de Obiectivitate si Confidentialitate

DECLARATIE DE OBIECTIVITATE ŞI CONFIDENTIALITATE


-Grup Lucru-

Titlul proiectului:

Numarul proiectului:

Prin prezenta declar că sunt de acord să particip la pregătirea documentaţiei de


atribuire pentru proiectul mai sus menţionat. Prin semnarea acestei declaraţii, confirm
faptul că sunt familiarizat cu toate informaţiile referitoare la această procedură de
atribuire – (tipul procedurii de atribuire).
Înţeleg să-mi îndeplinesc sarcinile cu bună-credinţă şi onest. Contribuţia mea la
elaborarea acestui document va îndeplini cerinţele de obiectivitate şi respect pentru
principiile liberei concurenţe, evitând în acest sens favorizarea unui anumit produs,
operator economic sau prestator de servicii.

Înţeleg să păstrez confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi documentelor care-mi sunt


încredinţate sau sunt elaborate de mine şi de asemenea înţeleg să le folosesc doar în
scopul pregătirii documentaţiei de atribuire şi să nu le divulg nici unei alte persoane
străine. Totodată, îmi asum responsabilitatea de a nu sustrage sau reţine nici un
document/ informaţie sau prototip furnizat precum şi de a nu mă asocia cu nici un
posibil ofertant pentru proiectul mai sus menţionat. Sunt conştient că orice încălcare a
obligaţiilor de mai sus va fi sancţionată în condiţiile legii.

În final, îmi asum răspunderea de a nu divulga informaţii confidenţiale.

Institutia Semnătura Data


Nume, functie
Formular 12 – Declaratie de Confidentialitate si Impartialitate

Titlul proiectului:

Numarul proiectului:

DECLARAŢIE de confidenţialitate şi imparţialitate

Subsemnatul ............... din cadrul Compartimentului/Serviciului ............., nascut


la data de ................................, CNP ............................., adresa de domiciliu
Str. ......................., sector ........................, Bucuresti, Membru al Comisiei de Evaluare
pentru proiectul .................., cod proiect............., Cod CPV ...............la procedura
de ........, organizată de Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale,

Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:


a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare al unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv,
cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul
procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică mă voi afla
în una dintre situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce
a apărut.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
documentelor/ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de
către operatorii economici, a caror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi
asupra lucrărilor comisiei de evaluare.
Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii voi suporta sancţiunile
legii.

Presedinte al Comisiei de evaluare / Membru al Comisiei de evaluare,


…………………
(semnătură autorizată)
Data
Formular 13 – Nota privind Aprobarea Documentatiei de Atribuire

Aprobat,

Director General

NOTA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

Titlul proiectului:

Numarul proiectului:

In urma elaborarii Documentatiei de Atribuire pentru proiectul mentionat mai sus,


propunem aprobarea acesteia in vederea demararii procedurii de atribuire, avand in
vedere urmatoarele:
1. Documentaţia de atribuire este întocmită în conformitate cu legislaţia aplicabilă in
domeniul achizitiilor publice şi asigură realizarea obiectivelor stabilite în Anexa 1 la
Programul Anual al Achizitiilor Publice aprobata.
2. Documentaţia de atribuire îndeplineşte cerinţele de obiectivitate şi respectă
principiile utilizării eficiente a fondurilor publice, principiul liberei concurenţe,
garantează tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici, în special
prin evitarea includerii în documentaţia de atribuire a unor caracteristici de natură a
favoriza un anumit produs, un anumit producător sau un anumit prestator de
servicii.
3. Documentaţia de atribuire poate face obiectul verificarilor reprezentantilor
Autoritatii Nationale pentru Achizitii Publice, iar observatiile acestora vor fi
considerate obligatorii pentru demararea procedurii de atribuire.
4. Orice modificari aparute in urma verificarilor de catre organismele abilitate realizate
ulterior aprobarii Documentatiei de Atribuire in baza prezentului, vor face parte
integranta a dosarului administrativ al proiectului, urmand ca modificarile de forma
sa nu faca obiectul aprobarii ulterioare de catre Directorul General AFIR.
Echipa de experti:
Nume, functia Semnătura Data
Formular 14 – Declaratie de conformitate

Aprobat,
Director General

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Autoritatea contractantă, Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, certifică


prin prezenta faptul că documentaţia de atribuire aferentă procedurii de <tipul
procedurii> iniţiată pentru achiziţia publică de …………(servicii/ bunuri) avand obiectul
…………………, este conformă cu legislaţia în vigoare.

Responsabil tehnic Responsabil de procedură

Nume prenume Nume prenume


Functie Functie
Formularul 15 – Structura Documentatiei de Atribuire

Fisa de date a achizitiei

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Autoritatea contractantă
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Denumire:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţara:

Persoana de contact: Telefon:


În atenţia .......

E-mail: Fax:

Adresa internet (URL):


Adresa profilului cumparatorului:

Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de
depunere a ofertelor/ candidaturilor: ….
I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

* minister sau orice alta autoritate nationala *servicii generale ale administratiilor
sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale publice
sau locale ale acestora

* agenţie/birou national sau federal naţionale * apărare

* agentie/birou regional sau local * ordine si siguranta publica

* organism de drept public * mediu

*instituţie/ agentie europeana sau organizatie * afaceri economice si financiare


internationala
* altele (precizati) * sănătate

* construcţii şi amenajări teritoriale

* protecţie socială

* recreere, cultură şi religie

*educaţie

* altele (precizati)

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da |__| nu |


__|

SECTIUNEA II.OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere

II. 1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea


contractanta/entitatea contractanta:

II. 1.2) Tipul contractului si locul pentru livrare sau pentru executarea serviciilor (Alege o
singură categorie - lucrări, produse sau servicii – cea care corespunde cel mai bine
obiectului specific al contractului sau al achizitiei.)

(a) Lucrări |_| (b) Produse |_| (c) Servicii |_|

Execuţie |_| Cumpărare |_| Servicii


Executarea, prin orice Închiriere |_| Tipul de servicii..............nr.
mijloace, a unei lucrari,
conform cerinţelor specificate Inchiriere cu optiune de Anexa 1 |_|
cumparare |_|
de autoritatea contractantă |_| Leasing |_| Anexa 2 |_|
Proiectare şi execuţie |_| O combinatie intre (Se specifică din care categorie
acestea |_| de servicii aparţine obiectul
contractului: fie din Anexa 1, fie
din Anexa 2.)
Consultati Anexa II si Legea nr.
98/2016, Legea nr. 99/2016
sau legea nr. 100/2016, dupa
caz.

Locul principal de executare Locul Principalul de Locul Principalul de prestare


livrare
..................................... .................................
............................
Codul NUTS Codul NUTS
Codul NUTS
………… ………..
……….

II.1.3) Procedura implica:


un contract de achizitii publice: |_|
Încheierea unui acord-cadru: |_|
Sistem de achizitie dynamic: |_|

II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică


ani |_||_| luni |_||_| zile |_||_| de la atribuirea contractului
sau începând cu |_||_| / |_||_| / |_||_||_||_|(zz/ll/aaaa)

II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul)

Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. |_||_||_| sau, Acordul-cadru cu un singur


dacă este cazul, nr. |_||_||_| maxim al participanţilor la operator |_|
acordul-cadru vizat

Durata acordului-cadru:
Durata în ani |_||_| sau luni |_||_||_|

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru


da |_|
nu |_|

II.1.6) Divizare pe loturi


da |_|
nu |_|
Ofertele se depun pe:
|_| un singur lot
|_| unul sau mai multe
|_| toate loturile
Alte informaţii referitoare la loturi: .................................................

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate


da |_| un singur lot |_| unul sau mai multe loturi |_| toate loturile |_|
nu |_|

2.Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (inclusiv, dupa caz, toate loturile si optiunile)
(Se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. - max./scopul
contractului.)
II.2.2) Opţiuni da |_| nu |_|
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

II.3) Durata Contractului/ Acordului Cadru/ SAD sau termenul limita pentru finalizare
Durata in luni… sau zile……. de la data de la data atribuirii contractului / emiterii
ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor.
II.4) Ajustarea pretului conractului
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand,
cum, formula de ajustare aplicabila).

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare da |_| nu |_|
…………….
III.1.1.b) Garantie de buna executie da |_| nu |_|
…………….
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
……………….
III.1.3) Forma juridical pe care o va lua grupul de operatori economici caruia I se atribuie
contractual
………………
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)
da |_| nu |_|
............................
III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;


Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
.
.
.
..
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

II.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la


inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
......................................
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
.......................................
III.2.1.b)Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
........................................
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) Modalitate de indeplinire


necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) Modalitate de indeplinire


necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) Modalitate de indeplinire


necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz) da |_| nu |_|


|_| Contractul este rezervat unor ateliere protejate
|_| Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca
protejate

III.3) Conditii speciale pentru contractele de servicii


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii da |_| nu |_|
Daca DA, precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificativele profesionale


ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective da |_| nu |
_|

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire


Offline |_| Online |_|
) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluții;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;
i) procedura simplificată.

Licitaţie deschisă |_| Negociere fara publicare prealabila |_|

Licitaţie restrânsă |_| Concursul de solutii |_|

Negociere competitiva |_| Procedura de atribuire aplicabilă în cazul


serviciilor sociale și al altor servicii specifice |_|

Dialog competitiv |_| Procedura simplificată |_|

Au fost deja selectati candidati DA |_| NU |_|


Daca DA, indicati numele si adresa agentilor economici selectati deja in sectiunea VI.3)
Informatii suplimentare

IV.1.2) Limitarea numarului de agenti economici invitati sa prezinte oferte sau sa


participe(licitatie restransa, negociere si dialog competitiv)
Sau
Numar de agenti economici preconizat……..
Numar minim preconizat ……..si, dupa caz, numar maxim ………..
Criterii de preselectie …………….
…………………………….

IV.1.3) Reducerea numarului de agenti economici in timpul negocierii sau al dialogului(negociere,


dialog competitiv)

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv
numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
DA |_| NU |_|
IV.2.) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
|_| preţul cel mai scăzut
|_| costul cel mai scăzut
|_| cel mai bun raport calitate-preţ
|_| cel mai bun raport calitate-cost

Denumire criteriu:……………….. Pondere…………..


Descriere criteriu:…………………..
Algoritmul de calcul………………..
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica DA |_| NU |_|
Daca DA, oferiti informatii suplimentare despre licitatia electronica……………….

IV.3) Informatii administrative


IV.3.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
…………..
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract DA |_| NU |
_|
Daca DA
Numarul anuntului in OJ ……/S………-……. Din …….
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidature/proiectul sau
cererea de participare:……….
Momeda in care se transmite oferta financiara: RON |_| EUR |_| USD |_|
IV.4) Prezentarea ofertei
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
………..
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
………
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
……….

VI.1) Contractul este periodic (dupa caz) DA |_| NU |_|


Daca DA, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:
..........................
VI.2) Contractul/concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri
comunitare/program operational/program national de dezvoltare rurala DA |_| NU |_|
Daca DA, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
…………
VI.3) Alte informatii (dupa caz)...................
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Denumire oficiala: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 Tara: Romania

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641

Adresă internet: http://cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Organism competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)

Denumire oficiala:

Adresă: Ţara:

Localitate: Cod poştal:

E-mail: Telefon:
Adresă internet: Fax:

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (se completeaza rubric VI.4.2 SAU, dupa caz,
rubrica VI.4.3)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:
……………….

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac:

Denumire oficiala: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale - Directia Economica –


Serviciul Achizitii Publice

Adresă: Strada Stirbei Voda, nr. 43, Ţara: Romania


Sector 1

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 050111

E-mail: achizitii@afir.info Telefon:

Adresă internet: www.afir.info Fax:

Structura orientativa a Caietului de Sarcini

1. Informaţii generale
1.1. Autoritatea contractantă
1.2. Descrierea cadrului existent din sectorul relevant
1.3. Programe desfăşurate sau în curs de desfăşurare în acest sector:
2. Obiectivele proiectului şi rezultate aşteptate
2.1. Obiectiv general
2.2. Obiective specifice
2.3. Rezultate ce trebuie obţinute
3. Supoziţii & riscuri (in cazul Contractelor de Servicii)
3.1. Supoziţii care trebuie luate în considerare de către prestator
3.2. Riscuri
3. Situatia actuala a echipamentelor (in cazul Contractelor de Furnizare)
4. Descrierea activitatilor
4.1. Cadrul general
4.2. Activităţi specifice
5. Logistică şi planificare (in cazul Contractelor de Servicii)
5.1. Amplasamentul
5.2. Data începerii activităţilor şi perioada de execuţie
6. Cerinţe (in cazul Contractelor de Servicii)
6.1. Propunerea tehnică
6.2. Personal
6.3. Condiţiile la locul de muncă
6.4. Facilităţi oferite de prestator
6. Cerinte tehnice si obligatorii (in cazul Contractelor de Furnizare)
6.1. Specificatii tehnice
6.2. Garantie si conditii de service
6.3. Conditii de livrare
6.4. Receptia produselor si instructaje
7. Modalităţi de plată
8. Raportarea (in cazul Contractelor de Servicii)
8.1. Cerinţe privind raportarea
8.2. Verificarea pe teren în vederea aprobării rapoartelor de activitate ale
contractorului
9. Monitorizarea (in cazul Contractelor de Servicii)
9.1. Definirea indicatorilor
Structura formularelor utilizate in Documentatia de Atribuire

Anexa nr. 1

Inregistrata la sediul: Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale ,


Adresa: ...........................................
Nr. .......... / ………………….
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/ numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale , Strada ..............., sector ....., cod
............., Bucuresti, Romania, Telefon: …………………., Fax: …………………………..
Ca urmare a anuntului de participare nr. ………………publicat în pe www.e-licitaţie.ro,
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de bunuri aferente proiectului
“………………………………”, avand codul de identificare ………………………..,
Noi ……………………………..................................…………................................... va
transmitem alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand in plicuri separate,
un exemplar original si 3 copii in limba romana, continand:
- propunerea tehnică;
- propunerea financiară;
- documente de calificare şi selecţie.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele
dumneavoastra.
Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]
Cu stima,
[Nume ofertant],
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă*)
* Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015
Anexa nr. 2

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/ numele)

IMPUTERNICIRE

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a semnat
oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in
conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat
semnatura celui care imputerniceste cat si semnatura celui imputernicit. O traducere
autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire intr-o alta limba.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze
operatorul economic, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti
reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular.

Numele in Clar: _____________________________________________________

Semnatura: _____________________________________________________

In calitate de: _____________________________________________________

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________


(denumire/ nume operator
economic)
Data :[ZZ.LL.AAAA]
Anexa nr. 3
FORMULAR DE OFERTĂ
Nume proiect: „………………………………..”
Cod proiect: ……………………………
Către: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale , Strada ..............., sector .....,
cod ............., Bucuresti, Romania

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............
(denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia aferente proiectului mai sus mentionat, să livrăm/ ........ (denumirea
produselor) şi să prestăm/.................... (denumirea serviciului), pentru suma
de .................................(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după
recepţia serviciilor/ furnizarea bunurilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare
de .....................................(suma în litere şi în cifre)..
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm bunurile
si sa prestăm serviciile în graficul de timp propus in cadrul propunerii tehnice.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în
litere şi cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/ luna/ anul), şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, în baza comunicării
transmise de dumneavoastră prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vom constitui
un contract angajant între noi.

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
7. Instituţia de audit pentru care se face referire în Documentaţia de Atribuire este ................
(numele complet, adresa si date de contact). Înțelegem că Autoritatea Contractantă va fi
exonerată de orice răspundere în situația unor constatări de către organele de control din cadrul
AFIR/naționale/ europene, asupra dreptului de practică/ hotărâri definitive ale instanțelor de
judecată sau altele asemenea, cu privire la activitatea instituției de audit menționate anterior.

Data .../.../.....
. ....................., (stampila* si semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să
semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/ numele operatorului economic)
* Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015
Anexa nr. 4
OFERTANTUL............................................... (denumirea/ numele)
Titlu proiect:
Cod Contract:

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate),


reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că,
la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică “Titlu” –
…………………………………… LOT <XX>, având ca obiect ...............................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/
lună/ an), organizată de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale , particip şi
depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului/ noi înşine >.
□ ca subcontractor
□ ca tert sustinator
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/
asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul
conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama
fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru
indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramina in
asociere pe intreaga durata a executiei contactului.
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Capitolului II, Secţiunii a 4-a - Reguli
de evitare a conflictului de interese din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un
potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte
părţi implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar că:
 nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o
prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale , Strada ..............., sector ....., cod ............., Bucuresti,
Romania, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă*), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/ nume operator
economic)
*Cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 17/2015
Anexa nr. 5
Formular – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnică şi profesională a

ofertantului/ grupului de operatori economici

……………………………
( denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică şi profesională

a ofertantului/ candidatului / grupului de operatori economici

Către, …………………………………………………………………….

(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului …………………………….. (denumirea


contractului de achiziţie publică), noi ……………….. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
având sediul înregistrat la ……………………………………………………… (adresa terţului susţinător
tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
…………………….. (denumirea ofertantului/ grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi
profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/
aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între
ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia


………………. (denumirea ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici) resursele tehnice

și/ sau profesionale de ……………………………………… ………………………………….necesară pentru


îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ……………………………… (denumirea terţului susţinator tehnic şi profesional), declarăm că


înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ……………………… (denumire ofertant/ candidatului/ grupul de operatori
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ……………………… (denumire
operatorul/ candidatului/ grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului
de diviziune sau discuţiune.

Noi, ………………………………….. (denumirea terţului susţinator tehnic şi profesional), declarăm


că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât
faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ………………………. (denumire ofertant/ grup de ofertanţi),
care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ………………………….. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că


înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul, reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182
alin. (3) din Legea nr. 98/ 2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională
acordată………………………………………. (denumirea ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori
economici).
Formular – Angajament Terţ susţinător: (se bifează după caz)

 Experienţă similară □
 Cifra de afaceri □

ANGAJAMENT privind susţinerea în ceea ce priveşte (se bifează după caz)

 Experienţă similară □
 Cifra de afaceri □
a ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici

Către, ……………………………………………………………..

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ……………………………………….

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ………………. (denumirea terţului susţinător privind
experienţa similară/ cifra de afaceri), având sediul înregistrat la …………………….. (adresa terţului
susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia………………….

(denumirea ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici) toate resursele privind experienţa
similară în domeniu/ cifra de afaceri necesare pentru îndeplinirea integral şi la termen a tuturor obligaţiilor
asumate de acesta/ aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi
încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii privind experienţa similară/ cifra de afaceri, nu implică alte costuri pentru
achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la


dispoziţia…………………….. (denumirea ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici)
urmatoarele resurse necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de
achiziţie publică:

□ EXPERIENŢA SIMILARĂ – anexând documentele solicitate în documentaţia de atribuire

Denumire Denumire Obiectul Proporţia în care Valoare Valoarea părţii din


contract beneficiar contractului contractual a contract contract efectuată de
fost prestat de susţinatoi
susţinatori
□ CIFRA DE AFACERI – pe anii solicitaţi anexând toate documentele în forma solicitată în
documentaţia de atribuire.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Noi, …………………………………. (denumirea terţului susţinator), declarăm că îngelegem să


răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de
……………………………… (denumire ofertant/ grupul de operatori economici), în baza contractului de
achiziţie publică şi pentru care …………………… (denumirea ofertantului/ candidatului/ grupului de
operatori economici) a primit susţinerea privind experienţa similară/ cifra de afaceri conform prezentului
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discuţiune.

Noi, …………………………………. (denumirea terţului susţinator), declarăm că înţelegem să


renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de …………………….. (denumire ofertant/ candidat/ grupul de
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau
în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ………………………………….. (denumirea terţului susţinator), declarăm că întelegem să


răspundem pentru prejudiciile cauzate autoritaţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.

Noi, ………………………………….. (denumirea terţului susţinator), declarăm că înțelegem şi


garantăm faptul că în cazul în care contractantul întâmpina dificultăţi în executarea contractului, ne vom
implica direct pentru finalizarea contractului.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182
alin.(32) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autoritaţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din
susţinerea financiară acordată …………………………………………………. (denumirea ofertantului/
candidatului/ grupului de operatori economici).

Ataşăm prezentei: (se enumeră după caz)

Data completării,

Terţ susţinator,

(semnatură autorizată)

Anexa nr. 6
OFERTANTUL............................................... (denumirea/ numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),


reprezentant împuternicit al ............................................................... (denumirea/
numele şi sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, în
calitate de ofertant/ candidat/ concurent la procedura de licitaţie deschisă pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică “…………………………………………………..”
cu codul de identificare ……………………….., sub sancţiunea excluderii din procedură
şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, respectiv că în ultimii
5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru
fraudă şi/ sau pentru spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu


şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice documente
doveditoare de care dispun.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă*), în calitate de


__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.

(denumire/ nume operator


economic)

*Cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 17/2015

Anexa nr. 7
Titlu proiect:
Cod Contract:
OFERTANTUL............................................... (denumirea/ numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164,


165 SI 167 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),


reprezentant imputernicit al ..............................................................., declar pe propria
raspundere, in calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/subcontractant
propus/terţu susţinător concurent la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea
contractului de achizitie publica “………………………………………………” cu codul de
identificare ……………………, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.
98/2016, privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu


si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si
resursele de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)……………, (semnatura si stampila*), in calitate de


__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
…………………… (denumire/ nume operator economic)

* Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015

Anexa nr. 8
Titlu proiect:

Cod Contract:

OFERTANTUL............................................... (denumirea/ numele)


INFORMATII GENERALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/ numele şi


sediul/ adresa candidatului/ ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

TIPUL COMPANIEI:

(ORGANIZATIE
ONG
DA NU NONGUVERNAMENTALA)

1. Denumirea/ numele
2. Abreviere
3. Adresa :
4. Cod Postal:
5. Tara
6. Telefon:
Fax:
E-mail:

7. Codul unic TVA*:

8. Locul Inregistrarii:

9. Data Inregistrarii:

10. Numarul de Inregistrare:

11. Obiectul de activitate, pe domenii:

12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani**:

Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala

Anul la 31 decembrie la 31 decembrie


(echivalent euro)
(moneda)

1. …….
2. …….

3. …….

Media anuala:

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA] Ofertant,……....………………………..

(semnatura autorizata)

* - puteti verifica validitatea la adresa


http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm pentru firmele din cadrul UE.

** - va rugam sa atasati copii ale bilantului inregistrat la administratia financiara pe anii …….,
…… si ……..

(semnatura autorizata)

Operator economic
Anexa nr. 9
Titlu proiect:

Cod Contract:

Operator economic

................................

<denumirea/ numele>

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII/FURNIZARI DE BUNURI ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/ numele şi sediul/ adresa candidatului/


ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale , Strada ..............., sector .....,
cod ............., Bucuresti, Romania, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
.....................
(semnătură autorizată)
Nr. Entitate Obiectul Cod Denumirea/ Calitatea Pret Procent indeplint Cantitate Perioada de
Crt. Legala Contractului CPV numele Furnizorului/Prestatorului total de derulare a
beneficiarului *) contract furnizor/prestato contractului
/ clientului si r (%) **)
adresa
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.

Nu se vor prezenta mai mult de 15 referinţe (în cazul unei asocieri de operatori economici, suma referinţelor
prezentate de aceştia nu trebuie să depăşească numărul 15)
Anexa nr. 10
Titlu proiect:
Cod Contract:
OFERTANTUL...............................................(denumirea/ numele)

FISA DE EXPERIENTA SIMILARA*)

Detalierea ACTIVITATILOR incluse in Formularul nr. 8

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numărul si data contractului:

2. Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului:

Adresa beneficiarului/ clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

[] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

[] tert sustinator

4. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a încheiat contractul si


echivalent euro

Natura si cantitatea de servicii prestate/ bunuri furnizate in baza contractului, precum si alte
aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara:

Ataşat recomandare din partea beneficiarului/ clientului: DA  NU 


Candidat/ ofertant,
.....................
(semnătura autorizata)
-----------------
*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract.
Data completării :[ZZ.LL.AAAA]
Ofertant,……....……………………….. (semnătura autorizata)
Anexa nr. 11
Titlu proiect: „………………………………………..”

Cod proiect: …………………………….

Personalul propus pentru implementarea proiectului

(conform cu cerinţele din Caietul de Sarcini)

Nr Numele Poziţia Ani de Vârst Nivelul Domeniil Experien Limbi


. şi propu experienţa a Educaţio e de ţa în străine şi
crt prenume să profesion nal specialita România nivelul
. le ală te cunoaşte
rii lor
(Foarte
Bine,
Bine,
Mediu,
începător
)

1.
2.
3.
4.
....

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] Ofertant,……....………………………..

(semnătura autorizată)
Anexa nr. 12
Curriculum vitae

Rolul propus în cadrul proiectului:


1. Nume:
2. Prenume:
3. Data naşterii:
4. Naţionalitatea:
5. Stare civilă:
6. Nivelul educaţional:
Instituţia Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare:
(de la data – la data)

7. Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - începător)


Limba Citit Vorbit Scris

8. Membrii ai unor corpuri profesionale:


9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)
10. Poziţia profesională în acest moment:
11. Vechimea în cadrul operatorului economic:
12. Calificări relevante pentru proiect:
13. Experienţa specifică în regiune:
Ţara De la data – până la data

14. Experienţa profesională:


De la data – Locaţia Operato Poziţia Descrierea
până la data rul
economi
c

15. Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţii)

Data:
Semnătura:
Anexa nr. 13
Nume proiect: “”
Cod proiect:
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR
si PARTEA/ PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACESTIA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/ numele şi sediul/ adresa candidatului/


ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale , Strada ..............., sector .....,
cod ............., Bucuresti, Romania, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,......................
(semnătură autorizată)

Nume entitate legala Acord asociat/


Activitati din Valoarea % din valoarea
(asociat sau Adresa subcontractor cu specimen
contract aproximativa contractului
subcontractor) semnatura

Liderul asociatiei
Nume entitate legala Acord asociat/
Activitati din Valoarea % din valoarea
(asociat sau Adresa subcontractor cu specimen
contract aproximativa contractului
subcontractor) semnatura

Asociat 1

Asociat 2

...

Subcontractor 1

Subcontractor 2

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune
utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propusi.

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA] Ofertant,……....……………………..


Anexa nr. 14
Nume proiect: “”

Cod proiect:

OFERTANTUL............................................... (denumirea/ numele)

PROTECTIA MEDIULUI, SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate),


reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere ca ma angajez sa furnizez bunurile si sa prestez serviciile, pe parcursul
indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de
munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de


obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul
pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă*), in calitate de


__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.

(denumire/ nume operator economic)

*Cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 17/2015


Anexa nr. 15
OFERTANTUL..........................................

(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei


autorizate), reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/ numele si sediul/
adresa candidatului/ ofertantului), in nume propriu si/ sau in numele asocierii declar ca
sunt de acord cu toate prevederile Contractului de servicii/ furnizare in cadrul prezentei
proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în
conţinutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă*), in calitate de


__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

*Cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 17/2015


Anexa nr. 16 – Pentru proiectele de furnizare bunuri
Propunere Tehnica

A. Prezentare Generala

1. Descrierea Furnizorului si portofoliul acestuia.

B. Strategie

1. Abordarea propusa pentru implementarea contractului.

2. Tabelul comparativ (se va utiliza tabelul de mai jos)

3. În cazul în care contractul este atribuit unui grup de operatori economici, se


descriu input-urilor fiecărui membru al grupului precum şi distribuirea şi
interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei.

4. Descrierea aspectelor ce vor fi sub-contractate în condiţiile legii cu indicarea


sarcinilor ce vor fi executate în aceste condiţii (dacă este cazul).

C. Planificarea activităţilor (se va utiliza Formularul 16)

1. Perioada, frecvenţa şi durata activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada


organizării.

D. Documentatia tehnica descriptiva a produselor ofertate

Notă: Neregăsirea aspectelor menţionate atrage încadrarea ofertei ca fiind


neconformă.
Anexa nr. 16.1
Titlu proiect: „………………………………………..”

Cod proiect: …………………………….

Tabel comparativ

Nr. Denumire Referinta in


Specificatii tehnice minimale si obligatorii Specificatii tehnice ofertate
crt. produs documentatie

...

n
Anexa nr. 16.1.1.

Nume proiect: “.......”

Cod proiect: .................................

TABEL DETALII PRODUCATOR

Denumire produs / grup produse:______________________________________

Nr.
Informatii solicitate Raspuns
crt.

1 Denumire producator

Tara de resedinta a producatorului – Adresa


2
postala

3 Tara / adresa/ unitatii de productie

4 Pagina web (daca este disponibila)

State membre UE unde produsul/produsele


5
este/sunt comercializat(e)

Sistemul Calitatii

- Standard aplicat
6
- Activitati acoperite de standard

- Organismul de certificare

Declaratie sau autorizatie

- Numele semnatarului
7
- Pozitia in compania producatoare

- Contact (telefon /fax/e-mail)


Note:

1. In cazul in care produsele/grupul de produse ofertate au producatori diferiti, tabelul


se va completa pentru fiecare producator in parte.
2. Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanti.
Data :[ZZ.LL.AAAA](numele si prenume)____________________, (semnatura si
stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru
si in numele ____________________________________.(denumire/nume operator
economic)

Anexa nr. 17 – Pentru proiectele de prestare servicii


Propunere Tehnica
Organizare şi metodologie
A. Prezentare generală:
1. Descrierea prestatorului de servicii/ ofertantului (inclusiv structura organizatorică, resursele
umane, materiale şi portofoliul).
2. Corelarea obiectivelor proiectului cu experienţa similară a prestatorului.
3. Analiza riscurilor şi supoziţiilor privind execuţia contractului.
B. Strategie:
1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului.
2. Lista activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.
3. Corelarea dintre activităţile propuse.
4. În cazul în care contractul este atribuit unui grup de operatori economici, se descriu input-
urilor fiecărui membru al grupului, precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi
responsabilităţilor dintre ei.
5. O descriere a facilităţilor de suport pe care personalul proiectului (expertii cheie) le va avea
din partea contractorului în timpul execuţiei contractului.
6. Descrierea aspectelor ce vor fi sub-contractate în condiţiile legii cu indicarea sarcinilor ce
vor fi executate în aceste condiţii (dacă este cazul).
C. Planificarea activităţilor (Graficul de îndeplinire a contractului – Formular 17):
1. Perioada, frecvenţa şi durata activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada de
organizare.
2. Identificarea şi planificarea etapelor semnificative în execuţia contractului, indicându-se cum
se vor reflecta rezultatele în raportări, potrivit prevederilor Caietului de Sarcini.
D. Anexe:
1. Curriculum vitae pentru fiecare expert cheie urmărind Formularul 11, inclusiv pentru liderul
de echipă.
2. Declaraţie de disponibilitate, conform Formularului 18, semnată în original de fiecare expert
cheie propus în ofertă.
Notă: CV-urile sau declaraţiile de exclusivitate şi disponibilitate ale altor experţi decât cei cheie
nu trebuie să fie incluse în ofertă.

Este recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae să conţină maxim 4 pagini. Un expert poate fi
nominalizat pentru o singură poziţie din cele identificate.

Pentru a verifica îndeplinirea cerinţelor, pentru fiecare expert cheie propus ofertantul va depune:

1. copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV,
relevante pentru proiectul în cauză;
2. copii ale certificatelor şi/ sau referinţelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze
experienţa indicată în CV şi durata de lucru în domeniile/ proiectele cerute.

Notă: Neregăsirea aspectelor menţionate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.


Anexa nr. 18
Graficul de îndeplinire a contractului

Nume proiect: “”

Cod proiect:

<Se completează de către ofertant >

Luna 1 2 3 4 5 6 7

Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … ….
Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

……………..
Anexa nr. 19

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul ………………………………. declar că sunt de acord să particip în mod exclusiv la


licitaţia organizată pentru proiectul “……………..……………………….” pentru compania
……………………………………….

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt


capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia de ................. în perioada:

De la Până la

Nume
Semnătura
Data
Anexa nr. 20
Solicitare de clarificari

Contract: „………………………………..”

Cod proiect: ……………………..

Nr. anunţ de participare SEAP (sau TED)………………………….

NR. Lot nr. Întrebare Întrebarea face referire la


…. prevederile Anunţului de
(daca e participare/ Fişa de date/
cazul) Formulare/ Caiet de sarcini/
Clauze contractuale/ altele
1.

2.
Anexa nr. 21
Garant ................................(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE


Garanţia Nr.: <XXXXXXXXXX>

Din data:[ZZ.LLLL.AAAA]
Catre: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale , Strada ..............., sector .....,
cod ............., Bucuresti, Romania
Titlu proiect: „…………………………………..”
Codul proiectului: ……………………..

Cu privire la contractul de achiziţie publică ..................... (denumirea contractului si


numarul),
încheiat între ............................, în calitate de Furnizor, şi Agentia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale , in calitate de Autoritate Contractanta, noi [nume Garant, adresa] ne
obligăm prin prezenta să plătim în favoarea Autoritatii Contractante, până la concurenţa
sumei de .......................(in cifre si in litere), reprezentând 10% din valoarea contractului,
fara TVA, respectiv, orice sumă cerută de aceasta la prima sa cerere fara drept de
obiectie însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin
Furnizorului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai
sus menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară
din partea Autoritatii Contractante sau a Furnizorului.
Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepand cu data de [ZZ.LL.AAAA]./ data
semnarii contractului.
Prezenta garanţie se va elibera în cel mult 14 zile de la efectuarea platii finale de catre
Autoritatea Contractanta. Garantia nu poate fi restituita Furnizorului decat cu acordul
scris al Autoritatii Contractante.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte
asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil.
Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi guvernata de Publicatia nr. 758
(Uniform Rules for Demand Guarantees) publicata in anul 2010 de Camera
Internationala de Comert – Paris si va intra sub incidenta legilor Romanesti in vigoare.

Parafată de Garant ........................ în ziua .......... luna .......... anul .........


Nume: ……………………………, Functie: …………………, ………………………..
(semnătură autorizată)
Formular 16 –NOTA privind componenta Comisiei de Evaluare
Aprobat,
Director General
Avizat,
Director General Adjunct ,
Plati si Administrativ

NOTA PRIVIND COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE


Titlul proiectului:
Numarul proiectului:

In conformitate cu legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, propunem


aprobarea urmatoarei componente a Comisiei de Evaluare pentru proiectul mentionat
mai sus, în vederea derulării procedurii de achiziție publică și soluționării posibilelor
notificări prealabile emise de către ofertanți după primirea comunicărilor asupra
rezultatului procedurii:

Nume, prenume, functia Calitatea in cadrul comisiei


1. Presedinte
2. Membru
3... Membru...

In acelasi timp, propunem urmatorii membrii de rezerva, care pot inlocui membrii
evaluatori in conditiile prevazute de legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice:

Nume, prenume, functia Institutia


1.
2...

Avizat: Directia de Specialitate Semnatura Data:


Nume:

Avizat: Director DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat: Sef SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 17 –Decizie privind componenta Comisiei de Evaluare

DECIZIA Nr.__________
Din data de ..............

Directorul General al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, numit prin


Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.422/R/13.02.2017;
In baza LEGII 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii de Guvern nr.
395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;
In baza O.U.G. nr.41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei
pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru
Dezvoltarea Rurala si Pescuit, aprobata prin Legea nr.43/2015, emite urmatoarea:

DECIZIE

Art.1. Pentru atribuirea contractului de achizitie


………………………………………, se constituie Comisia de evaluare a ofertelor,
compusa din urmatoarele persoane :

Art.2. Membrii de rezerva ai Comisiei de evaluare a ofertelor se desemneaza urmatoarele


persoane:
Inlocuieste pe
Inlocuieste pe
Inlocuieste pe

Art. 3. Directia economica si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire


dispozitiile prezentei decizii.

Director General

Intocmit, Avizat,
Director Economic

Directia Juridica si Contencios


Formular 18 Proces Verbal al sedintei de deschidere a ofertelor

Autoritatea Contractanta

[antet]

TITLU PROIECT: .................................

COD PROIECT: ...............................

CPV:

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor

Încheiat astăzi, .................., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii


contractului

de achiziţie publică |_|


încheierii acordului-cadru |_|

având ca obiect ......................

cod CPV ......................

nr. invitaţie/anunţ de participare .....................

valoare estimată ......................

Procedura de atribuire este:


Licitaţie deschisă |_|
Licitaţie restrânsă |_|
Dialog competitiv |_|
Cerere de oferte |_|

Autoritatea contractantă a ales să organizeze şedinţa de deschidere a ofertelor/soluţiilor atunci


când procedura de atribuire aplicată este:
Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare |_|
Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare |_|
Concurs de soluţii |_|

Se utilizează licitaţia electronică ca etapă finală a procedurii de atribuire:


Da |_| Nu |_|

Comisia de evaluare numită prin ............... nr. ......... din data ................, compusă din:
............................, preşedinte cu/fără drept de vot;
............................, membru;
............................, membru de rezervă,
a procedat astăzi, .............., ora ......., la ............................... (se precizează locul deschiderii
ofertelor, cel indicat în anunţul/invitaţia de participare),
la deschiderea ofertelor depuse.

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în


conformitate cu: (se enumera actele normative)
- 1. Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
- 2. HG nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenţei comisiei şi


invită membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi
disponibilitate, care se anexează prezentului proces-verbal de deschidere.

Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs


ori, după caz,
s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs astfel:
- 1. S.C. ............................. prin adresa nr. ........... din ....................
- 2. S.C. ............................. prin adresa nr. ........... din ....................
- 3. S.C. ............................. prin adresa nr. ........... din ....................

În cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, răspunsurile la solicitările
de clarificare au fost publicate în Sistemul electronic de achiziţii publice într-un document ataşat
anunţului/invitaţiei de participare.
În cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, de negociere sau a concursului de soluţii,
răspunsurile la solicitările de clarificare au fost transmise tuturor candidaţilor
selectaţi/preselectaţi/concurenţilor.

Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările


de clarificări primite de la operatorii economici:
- Denumirea contestatarului:
- Motive:
- Decizie/Decizii:

Operatorii economici au depus oferte astfel:


- în termenul-limită, următorii:
- 1. S.C. ...................... - cu adresa nr. ......../.............., ora .............
- 2. S.C. ...................... - cu adresa nr. ......../.............., ora .............
- oferte întârziate (dacă este cazul):
- 1. S.C. ...................... - cu adresa nr. ......../.............., ora .............
- 2. S.C. ...................... - cu adresa nr. ......../.............., ora .............

La şedinţa de deschidere participă ofertanţi şi/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, după cum
urmează:
Nr. Numele/prenumele Nr./data actului de
Ofertanţi/candidaţi
crt. reprezentantului împuternicit împuternicire
1.
...

Se trece la deschiderea ofertelor.


Toţi participanţii recunosc integritatea plicurilor care conţin ofertele.
Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic şi se dă citire datelor
principale ale fiecărei oferte.

LOT 1*:
*) Dacă este cazul.
Valoare estimată:
Ofertant

Ofertant 1 Ofertant 2 Ofertant 3 Ofertant ...


Elementele principale
ale ofertei şi lista
documentelor depuse
Preţ
Perioada de valabilitate a ofertei
................
Exemplu: Declaraţie pe propria
răspundere
................

Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul şedinţei de deschidere şi motivele
respingerii sunt următorii/următoarele:
Motivul respingerii
Nr.
Denumirea operatorului economic Lipsă/neconformitate
crt. Ofertă întârziată
garanţie de participare
1.
...

S-au solicitat clarificări operatorilor economici după cum urmează:


.......................................

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor,


urmând ca membrii acesteia, împreună cu experţii cooptaţi (după caz), să analizeze în detaliu
ofertele, în şedinţe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire şi
cu clarificările precizate la deschidere.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va fi transmis
tuturor ofertanţilor.
Spaţiu destinat observatorilor Agentiei Nationale Comisia de evaluare
pentru Achizitii Publice desemnaţi prin Decizia Preşedinte ................ (numele, prenumele şi
de verificare nr. ....../............... semnătura)
....................................... (descrierea observaţiilor Membru ................... (numele, prenumele şi
rezultate din activitatea de verificare) semnătura)
Membru ................... (numele, prenumele şi
semnătura)
Observatori desemnaţi Reprezentanţii operatorilor economici
.............. (numele, prenumele şi semnătura) .............. (numele, prenumele şi semnătura şi,
.............. (numele, prenumele şi semnătura) după caz, observaţii/obiecţii)
Formularul 18.1 - Scrisoare de garantie

Nume Garant
......................................
(denumire, sediu, telefon, fax)Către: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Adresa: Str. Stirbei Voda nr 43, Sector 1, Bucuresti
Nume proiect: “”
Cod proiect
SCRISOARE DE GARANŢIE

pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica

În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat


oferta sa, datată pâna în termenul limită de deschidere a ofertelor, în vederea participării la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect
……………………………., vă facem cunoscut că noi <nume garant> garantăm în favoarea
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale cu sediul in str. Stirbei Voda nr. 43, Sector 1,
Bucuresti, pentru suma de <1% din valoarea ofertata fara TVA> lei, sumă pe care ne angajăm
să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură, în cazul în care
ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare:
- revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul în termenul stabilit,
respectiv în perioada de valabilitate a ofertei;
- fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului;
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ...<cuprinde perioada de valabilitate a
ofertei>... si devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat
de un alt ofertant.
Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea Agentiei
pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cu acordul prealabil al ofertantului.
Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la
ghişeele băncii, din partea Autoritatii Contractante nicio cerere scrisă de executare, în strictă
conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie bancară
devine, în mod automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită.

__________________________

(denumirea garantului)

Director,
Formular 19 - Raportul Procedurii

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale


Adresa:
Cod fiscal:
Tel: ……………………..
Fax: …………………..
Aprobat
Conducătorul autorităţii contractante

OPINIA
Ministerului Finanţelor Publice – Agentia Nationala
pentru Achizitii Publice
Director general/Director executiv
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
|_| Fără observaţii |_| Cu observaţii
.......................................
.......................................
.......................................

PARTEA 2: RAPORTUL PROCEDURII


Referinţe:
- procedura aplicată;
- obiectul contractului şi codul CPV;
- nr. anunţ/invitaţie de participare în SEAP/JOUE/erate;
- nr. anunţ de intenţie (după caz);
- sursa de finanţare.
Conţinutul raportului (cuprins):
1.Capitolul 1 - Informaţii generale
1.1.Legislaţia aplicabilă
1.2.Calendarul procedurii de atribuire
1.3.Observatori ANAP
..2.Capitolul 2 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
2.1.Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
2.2.Şedinţa de deschidere a ofertelor (Şedinţa de vizualizare oferte, la data limita de
depunere oferte)
2.3.Procesul de evaluare
- Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor (2.3.1. Evaluare DUAE)
- Evaluarea propunerilor tehnice
- Evaluarea propunerilor financiare
- Aplicarea criteriului de atribuire
2.3.5. Evaluare documente care sustin DUAE
3.Capitolul 3 - Concluzii şi semnături
- Anexe;
1.Procesul-verbal al şedinţei de deschidere (vizualizare) a ofertelor
2.Înscrisurile şedinţelor de evaluare ulterioare şedinţei de deschidere, după caz
3.Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi, după caz

PARTEA 3
CAPITOLUL 1: Informaţii generale
1.1.Legislaţia aplicabilă
- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice
Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune
de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

1.2.Calendarul procedurii de atribuire


Calendarul derulării procedurii de atribuire Data/ora Locul
Anunţ/invitaţie de participare
Publicarea documentaţiei
Solicitări de clarificări/răspunsuri
Termenul-limită de depunere a candidaturilor
Termenul-limită de depunere a ofertelor
Şedinţa de deschidere a ofertelor
Şedinţa de evaluare nr. 1
Şedinţa de evaluare nr. 2
................
Raportul procedurii semnat de comisia de evaluare
Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:
a)Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor nr. ....../...............
Nr.
Numele şi prenumele Calitatea
crt.
1. ................ Preşedinte cu/fără drept de vot
2. ................ Membru
3. ................ Membru de rezervă
b)Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ....../...............
Nr.
Numele şi prenumele Atribuţii şi responsabilităţi Motivarea necesităţii
crt.
1. ................ ................................
2. ................ ................................

1.3.Observatori ANAP
Nr. Numele şi prenumele Prezent la întâlnirile Structura MFP/ANAP - Nr./data
crt. comisiei de evaluare deciziei de verificare
din zilele:
1. ................ Decizia ANAP
nr. ...../...............
2. ................ Decizia ANAP
nr. ...../...............

CAPITOLUL 2: Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

2.1.Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a


candidaturilor/ofertelor
Documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs
|_| a fost publicată în SEAP
|_| nu a fost publicată/publicată integral în SEAP din următoarele motive .........................
Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire
ori, după caz,
s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:
- 1. S.C. ...................... prin adresa nr. ........ din .....................
- 2. S.C. ...................... prin adresa nr. ........ din .....................
- 3. S.C. ...................... prin adresa nr. ........ din .....................
Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate în SEAP într-un document ataşat
anunţului/invitaţiei de participare.
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările
de clarificări primite de la operatorii economici:
- Denumirea contestatarului:
- Motive:
- Decizie/Decizii:

2.2.Şedinţa de deschidere a ofertelor


Deschiderea ofertelor a avut loc la .......................... (se precizează locul deschiderii indicat în
anunţul/invitaţia de participare), în ziua de ..........., ora ......., în prezenţa membrilor comisiei de
evaluare, a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor şi a observatorilor desemnaţi, după caz.
Au depus ofertă următorii operatori economici:
Nr. de înregistrare a Denumirea
Observaţii
ofertei ofertantului/Reprezentant Lot*
I.M.M.
Data/ora/locul ul împuternicit

Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere:


Denumirea ofertantului Lot* Motivul respingerii Observaţii

Preţurile şi, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul şedinţei de
deschidere a ofertelor:
LOT 1*:
*) Dacă este cazul.
Valoare estimată:
Ofertant
Ofertant 1 Ofertant 2 Ofertant 3 Ofertant ...
Elementele principale ale ofertei
Preţ
Exemplu: Termen de execuţie
................
Comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către ofertanţi în "Lista
documentelor prezentate de ofertanţi" din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. ........
din .................
S-au solicitat clarificări operatorilor economici după cum urmează:
.............................................

2.3.Procesul de evaluare
Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor
LOT 1*:
Observaţii
Ofertanţi
(Clarificări
Cerinţe minime de calificare publicate în Ofertant 1 Ofertant ...
solicitate/răspunsu
anunţul/invitaţia de participare
ri)

Admis/Respins
Pentru fiecare ofertant se va menţiona succint, dar precis modul concret de îndeplinire a
respectivelor cerinţe, inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele
asemenea.
Evaluarea propunerilor tehnice
LOT 1*:
Observaţii
Ofertanţi (Clarificări
Ofertant 1 Ofertant ...
Cerinţe minime din caietul de sarcini solicitate/răspunsu
ri)

Conformă/Neconformă
Pentru fiecare ofertant va fi menţionat succint, dar precis modul concret de îndeplinire a
respectivelor cerinţe.
Evaluarea propunerilor financiare
Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenţei corecţiilor admise
de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al preţului aparent neobişnuit de scăzut
în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat etc.
Comisia de evaluare a solicitat clarificări ofertanţilor după cum urmează:
.............................................

Următoarele oferte au fost declarate inacceptabile:


Denumirea ofertantului Lot* Motivul respingerii Observaţii
*) Dacă este cazul.

Utilizarea licitaţiei electronice, dacă este cazul:


Ofertanţi
Clarificări
Elementele ofertei care fac Clasament
Ofertant 1 Ofertant ... solicitate/răspuns
obiectul procesului repetitiv SEAP
uri
de ofertare
Preţ
...............
Aplicarea criteriului de atribuire
Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.
a)în cazul preţului cel mai scăzut, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este
următorul:
- 1. ...........................................................
- 2. ...........................................................
b)în cazul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic",
clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:
LOT 1*
*) Dacă este cazul.
Ofertanţi
Ofertant 1 Ofertant ... Punctaj total Clasament
Elementele criteriului de atribuire
Preţ/Punctaj
.............../...............
Clasamentul are la bază Fişa centralizatoare a Comisiei de evaluare cuprinzând punctajele
individuale ale membrilor acesteia anexat, însoţite de motivare.

CAPITOLUL 3: Concluzii şi semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul


Raport al procedurii, hotărăşte:
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................
este cea depusă de ofertantul ........... (se specifică dacă este IMM), cu o propunere financiară,
fără TVA, de .............. lei, respectiv ............ euro.
Dacă este aplicabil, se va menţiona partea din contract pe care acesta/aceştia a/au declarat că
o subcontractează împreună cu ............................. (denumirea/numele subcontractanţilor)
Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi, ..................., la sediul
autorităţii contractante.
Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de
atribuire: ............................................ (motive)

Spaţiu destinat observatorilor ANAP desemnaţi Comisia de evaluare


prin Decizia de verificare nr. ........./............... Preşedinte (dacă este membru al
................................ (descrierea observaţiilor comisiei) ................ (numele, prenumele şi
rezultate din activitatea de verificare) semnătura)
Membru ................... (numele, prenumele şi
semnătura)
Membru ................... (numele, prenumele şi
semnătura)
Observatori desemnaţi Preşedintele comisiei de evaluare (fără drept
.............. (numele, prenumele şi semnătura) de vot)
.............. (numele, prenumele şi semnătura) ................ (numele şi prenume)
Formular 20 – Instiintarea operatorilor economici

Sectiunea 1 – Comunicarea acceptarii ofertei castigatoare


COMUNICAREA ACCEPTĂRII OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Autoritatea contractantă:
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Adresa: ………………………………
Cod fiscal: ………………..
Tel: ………………….. ; Fax: ……………….
Către: S.C.……………………….
Domnului: …………………

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la


procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică ………………………….., nr.
Anuntde Participare/ simplificat SEAP ..........., cod CPV …………….., oferta
dumneavoastră a fost acceptată, fiind considerată câştigătoare, cu preţul de …………..
lei (fără TVA), echivalentul a ……………..euro (fără TVA).
Vă invităm în data de ………………., ora ………, la sediul Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale, pentru semnarea contractului de achiziţie publică.
Solicitaţi alte informaţii la Directia Economica din cadrul AFIR, persoana de
contact: ………….., telefon: ………….., fax: ………….., e-mail: ………………...
Cu consideraţie,
Director General,
.............................
Avizat: Director DE Semnatura Data:
Nume:
Verificat : Sef SA Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SA Semnatura Data:
Nume:
Sectiunea 2 – Comunicarea rezultatului procedurii
COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII

Autoritatea contractantă:
Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Adresa: ………………………………
Cod fiscal: ………………..
Tel: ………………….. ; Fax: ……………….

Către:
S.C. ..................................
S.C. ........................................

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire
a contractului de achiziţie publică ............................., nr. Anunt de Participare SEAP ..........., cod
CPV ............................, oferta dumneavoastră nu a fost declarată câştigătoare, deoarece
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………… (motive)
Oferta desemnată câştigătoare a fost cea depusă de S.C. ................................,
corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire şi al cărei preţ este
de .......................... lei.
Conform art. 6, alin. 1, din Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016, cu modificarile si completarile
ulterioare ”(...) persoana care se consideră vătămată are obligaţia să notifice autoritatea
contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a
legislaţiei privind achiziţiile publice sau concesiunile, în termen de:
a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante
considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de
concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie
transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de
participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau
legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante
considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de
concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie
transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de
participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau
legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.”
Vă mulţumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare,
Cu consideraţie,
Director General,
.............................
Avizat: Director DE Semnatura Data:
Nume:
Verificat : Sef SAP Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP Semnatura Data:
Nume:
Formular 21 - Acord Cadru
ACORD - CADRU DE FURNIZARE/ SERVICII
nr. ...................... data ........................

1. În temeiul: Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; LEGE nr. 101/2016 privind
remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; prevederilor cuprinse în Cap. 15.6 din cadrul Programului
National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020; Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si
politicii maritime la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada
de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii,
1. Părțile Acordului-Cadru
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE (AFIR) - România, cu sediul în str Stirbei Voda nr
43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal
de ..........................., în funcţia de Director General, ........................... în calitate de Promitent-Achizitor, pe de o
parte,
şi
............................................ (denumirea operatorului economic), adresă ...................................,
telefon/fax .........................., număr de înmatriculare .................................................., cod
fiscal .................................., cont (trezorerie, bancă) ................................................., reprezentată
prin ................................................................. (denumirea conducătorului), funcţia ........................................, în
calitate de Promitent-Furnizor/ Prestator,
pe de altă parte,
a intervenit prezentul acord-cadru, în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toata durata de
desfăşurare.
2. Definiţii
2.1. În prezentul acord-cadru și în cuprinsul contractelor subsecvente, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) promitent achizitor şi promitent furnizor/prestator - părţile prezentului acord-cadru, aşa cum sunt acestea
numite în prezentul contract;
b) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai
mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de
achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după
caz, cantităţile avute în vedere;
c) caiet de sarcini, reprezentand anexa a prezentului acord-cadru, întocmit de catre promitentul achizitor, care
include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice și, totodata, indicațiile privind regulile de bază care trebuie
respectate în elaborarea propunerii tehnice de către prestator;
d) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;
e) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere
juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi
alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
f) propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, costuri, alte condiţii financiare
şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;
g) propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din
documentaţia de atribuire;
h) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute în caietul de sarcini;
i) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenele
prevăzute în cuprinsul prezentului contract se calculează conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice.
3. Interpretare
3.1. În prezentul acord-cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
4. Scopul acordului-cadru
4.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele
subsecvente de furnizare/ servicii ce urmează a fi incheiate în temeiul şi pe durata derulării prezentului acord.
4.2. Contractele ce urmează a fi incheiate au ca obiect furnizarea produselor/ prestarea serviciilor din anexa nr. 1
la prezentul acord-cadru şi, după caz, prestarea serviciilor accesorii furnizării produselor, în condiţiile convenite în
prezentul acord.
5. Preţul unitar al produselor/serviciilor
5 .1. Preţul unitar al produselor/serviciilor este cel inclus de promitentul furnizor (prestator)/ promitenţii
furnizori (prestatori) în propunerea financiară şi este prevăzut în anexa nr....., la prezentul acord-cadru. (dacă
acordul cadru este încheiat cu mai mulţi operatori, în anexă se vor cuprinde toate propunerile financiare ale
acestora)
5.2. Preţurile maxime ofertate rămân ferme pe toată perioada de derulare a acordului-cadru, fără a exista
posibilitatea depăşirii acestora.

6. Cantitatea previzionată
6.1. Cantitatea previzionata de produse/ servicii ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractelor
subsecvente este prevăzută în anexa 1 la prezentul acord-cadru. 7. Durata acordului-cadru
7.1. Durata prezentului acord-cadru este de …............ luni/ ani, adică de la...................până la.................
Contractele subsecvente se vor încheia în funcţie de necesităţile autorităţii contractante, pe toată perioada de
valabilitate a acordului cadru.

8. Documentele acordului cadru:


 Anexa 1 – Propunerea Tehnica
 Anexa 2 – Propunerea Financiara (Formular de buget) (dacă acordul cadru este încheiat cu mai mulţi
operatori, în anexă se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora)
 Alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse, contractele de asociere legalizate;
contractele de subcontractare; acte adiţionale, angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, prezentat
de ofertantul/ofertanţii declarat/ declaraţi câştigător/câştigători).
9. Obligaţiile promitentului-furnizor/ prestator
9.1. Promitentul-furnizor/prestator se obligă să furnizeze produsele/ sa presteze serviciile astfel cum au fost
prevăzute în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.
9.2. Promitentul – furnizor/ prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-
achizitor, să furnizeze/presteze în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru urmatoarele produse/servicii:
(Se specifică denumirea şi cantităţile previzionate ale produselor/serviciilor, precum şi codul CPV.)
9.3. Promitentul-furnizor/ prestator se obligă ca produsele furnizate/ serviciile prestate să respecte cel puţin
calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru și în contractele subsecvente încheiate
în baza acestuia.
9.4. În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru,
Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde
solicitărilor Promitentului – Achizitor.
9.5. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.
9.6. Promitentul - Prestator îşi asuma ca obligaţie principala fata de autoritatea contractantă prestarea
serviciilor/livrarea produselor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă
solicita acest lucru.
9.7. Promitentul - Prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i. Reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu produsele achiziționate, și
ii. Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Promitentul- achizitor.
9.8 Promitentul-Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul
acord-cadru.
9.9 Promitentul-Prestator se obligă să declare subcontractanții propuși la încheierea acordului-cadru. În măsura
în care există subcontractanți propuși, se vor aplica dispozițiile capitolului V-secțiunea 1-Subcontractarea din
Legea nr.98/2016 și prevederile capitolului IV, secțiunea 1-Subcontractarea din HG nr.395/2016.
9.10 Promitentul -Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitent-Achizitorului de a încheia un contract
subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea
serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-Prestator va fi obligat la plata de daune interese.
9.11. Dacă pe parcursul derulării prezentului acord-cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor în legătură cu
produsele/ serviciile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul furnizor/prestator se obligă să notifice
promitentului-achizitor, părţile urmând a conveni ajustarea preţului unitar iniţial.
10. Obligaţiile promitentului - achizitor
10.1. Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-
furnizor/prestator, să achiziţioneze produsele/serviciile.........în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
(Se specifică denumirea şi cantităţile previzionate ale produselor/serviciilor, precum şi codul CPV.)
10.2. Promitentul-achizitor se obligă să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un
contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor care fac obiectul prezentului acord-cadru;
10.3. Promitentul-achizitor se obligă să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici
semnatar/semnatari, ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze produsele/serviciile care au făcut obiectul
acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.
10.4. Prin excepţie de la 8.2. promitentul-achizitor are dreptul să încheie cu alt operator economic un contract de
achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea aceloraşi produse/servicii care fac obiectul prezentului acord-
cadru respectiv în cazul în care operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au
capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. Sancțiunile aplicabile pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor vor fi cele detaliate în cadrul contractelor
subsecvente ce urmează a fi încheiate.
12. Forţa majoră
12.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-
cadru, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3. Îndeplinirea acordului-cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
12.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
12.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi denunțarea unilaterală a prezentului acord-cadru, în termen de 20 de
zile, fără ca vreaun din părți să poată pretinde celeilalte părți plata de daune-interese
13. Încetarea acordului-cadru
13.1 (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
 prin ajungerea la termen
 prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu
anumite praguri valorice
 cand ambele parti isi indeplinesc obligatiile din prezentul acord-cadru si din contractele subsecvente aferente
acestuia
(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
 prin acordul de voinţă al părţilor ;
 prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor
asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părţii în culpă și
cu dreptul de a pretinde daune-interese.
Denunțare unilaterală a contractului este interzisă pentru promitentul-prestator. Încălcarea acestei interdicții dă
dreptul promitentului-achizitor de a pretinde plata de daune-interese. Denunțarea unilaterală este permisă pentru
ambele părți în situația în care forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare
de 10 zile, când fiecare parte contractantă va avea dreptul să notifice celeilalte părți denunțarea unilaterală a
prezentului acord-cadru, în termen de 20 de zile, fără ca vreauna din părți să poată pretinde celeilalte părți plata
de daune-interese. Promitentul-achizitor poate denunța unilateral, în mod excepțional, acordul-cadru în cazul în
care această măsură este justificată, în condițiile legii, de interesul public, fără a i se putea solicita daune-
interese.
 în situația în care alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistată/modificată.
 În aceste cazuri, promitentul prestator/furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
13.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului cadru sau dreptului autorităţii
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun,
autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în
una dintre următoarele situaţii:
a) promitentul-prestator/furnizor se afla, la momentul atribuirii acordului-cadru , în una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice;
b) acordul-cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene;
c) în termen de cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
acordului-cadru și care conduc la modificarea clauzelor acordului-cadru, în așa masură încât îndeplinirea
acordului-cadru respectiv ar fi contrară interesului public;
d) În aceste cazuri, promitentul prestator/furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
14. Comunicări
14.1.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă
în scris.
(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
14.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
14.3. Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate prin una dintre modalităţile prevăzute
la punctele precedente.
15. Transparența și confidenţialitatea
15.1. Părţile se obligă să respecte pe toată durata derulării prezentului acord-cadru confidenţialitatea tuturor
documentelor, informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, în conformitate cu normele legale în vigoare
aplicabile.
15.2. Promitentul-achizitor este exonerat de răspundere pentru dezvăluirea de informații sau documente stabilite
de părți ca fiind confidențiale, dacă:
a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea
dezvăluite, sau
b. partea a fost obligată, în mod legal, să dezvălui informația.
16. Limba care guvernează acordul-cadru
16.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.
17. Litigii
17.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor
soluţiona pe cale amiabilă.
17.2 In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila, partea interesata se va adresa
instantelor de contencios administrativ competente potrivit legii din Romania, pentru solutionare potrivit
dispozitiilor legale aplicabile in materia contenciosului administrativ.

18. Legea aplicabilă contractului


Contractul va fi supus și interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi,.............., prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
(Se precizează data semnării de către părţi şi numărul de exemplare.)
Pentru Promitent – Furnizor Pentru Promitent – Achizitor
Reprezentant legal Director General AFIR
Nume/prenume................................. Nume/prenume................................................
Data :................................................ Data :...............................................................
Semnătura................................... Semnătură
Director Economic/Contabil Sef Vizat Control Financiar Preventiv Delegat
Nume/prenume................................. Nume/prenume................................................
Data :................................................ Data :...............................................................
Semnătura Semnătură
Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume................................................
Data :...............................................................
Semnătura

Directia Juridica si Contencios AFIR


Nume/prenume................................................
Data :...............................................................
Semnătura
Directia inițiatoare
Nume/prenume................................................
Data :...............................................................
Semnătura

Directia Economică
Nume/prenume...............................................
Data :..............................................................
Semnătura
Formular 21.1 CONTRACT (SUBSECVENT) DE SERVICII

CONTRACT (SUBSECVENT) DE SERVICII


Contract (Subsecvent) de Servicii nr. .........data ..............................
PARTEA 1:
Având în vedere prevederile:
 Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime la nivelul Uniunii Europene,
precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru
modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și prevederilor cuprinse
cuprinse în Cap. 15.6 din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015;
 Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea
financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile
de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale,
valorile mobiliare şi transparenţa;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul
integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
 Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor
sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică /acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum
şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

Luând în considerare natura specifică a prezentului contract în ceea ce privește autorizarea şi efectuarea
plăților astfel cum este guvernată de reglementări, raportări și controale europene, în vederea îndeplinirii
obiectivelor specifice ale măsurilor din PNDR 2014-2020, se impune obligativitatea finalizării unei acțiuni și
efectuarea plăților pentru aceasta, anterior decontării ei de către AFIR din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (sistem de rambursare).
s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii,
între
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (AFIR) - România, cu sediul în str Stirbei
Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată
legal de ................................................., în funcţia de Director General, ......................................................, în
calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
Dupa caz, (Nume Beneficiar), - <adresa, telefon, fax, e-mail>, reprezentată legal
de ................................................., în funcţia de <Director General, Presedinte,
etc>, ...................................................... în calitate de BENEFICIAR al obiectului prezentului contract, pe de
o parte,
şi
...............................................................................(denumirea operatorului economic),
adresă................................................................., telefon/fax........................................, număr de
înmatriculare.................................................., cod fiscal.............................., cont (trezorerie,
bancă)....................................................................., Cod RO ..............., reprezentată
prin ....................................................................................... (denumirea conducătorului),
funcţia ..............................................., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
j) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
k) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între
părțile contractante, care are ca obiect prestarea de servicii, conținând prezentul contract şi toate anexele
sale;
l) caiet de sarcini, reprezentand anexa a prezentului contract de servicii, întocmit de catre achizitor, care
include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice și, totodata, indicațiile privind regulile de bază care trebuie
respectate în elaborarea propunerii tehnice de către prestator;
m) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;
n) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere
juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică,
precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
o) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
p) propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, costuri, alte condiţii
financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;
q) propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din
documentaţia de atribuire;
r) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute în caietul de
sarcini;
s) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, numită în continuare AFIR, are rol de Autoritate
Contractanta pentru beneficiarii masurii de asistenta tehnica, in conformitate cu prevederile Cap. 15.6 din
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR), cu modificările și completările ulterioare ;
t) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
Termenele prevăzute în cuprinsul prezentului contract se calculează conform prevederilor art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract.)

3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
PARTEA 2: Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze <denumirea serviciilor> şi să furnizeze produsele accesorii, în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract in
integralitatea sa, după cum urmează:
Nr. crt. Servicii/produse
1.
2.
n...

4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate și
produsele accesorii furnizate, corespunzător. (în cazul contractelor subsecvente se va completa cu: în baza
prețurilor unitare).

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform Anexei 2
– Formular de buget, este de <suma in cifre>(litere) lei, fără TVA, echivalentul cu maxim <suma în
cifre>(litere) euro, fara TVA, la cursul de schimb al Băncii Centrale Europene
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index. en.html) valabil la data de 1 ianuarie a anului in curs,
respectiv 1 euro = ….. lei (se va completa la momentul redactării contractului).
5.2. Pe parcursul derularii contractului la fiecare transa de plata depusa de catre prestator conform
Declaratiei de esalonare a depunerii dosarelor solicitarilor la plata, se va calcula valoarea autorizata in euro,
la cursul de schimb mentionat la alin. (1) astfel incat la ultima transa de plata, valoarea sumelor rambursate
acestuia sa nu depaseasca valorile in euro si in lei prevazute la alineatul (1) din prezentul articol.
5.3. La suma menţionată la art. 5.1. se adaugă conform Anexei 2 – Formular de buget, valoarea neeligibilă
prin FEADR de <suma in cifre>(litere) lei, reprezentând TVA, care va fi platită în cadrul duratei de valabilitate
a contractului, în conformitate cu prevederile art. 13, lit. e) din Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
5.4. Pretul contractului rămâne ferm si nu se acceptă ajustarea preţului pe durata derularii contractului.

6. Modalitatea de plată
6.1. Prestatorul va înainta Achizitorului Rapoarte de Activitate. Numai dupa aprobarea acestor Rapoarte de
catre Achizitor, Prestatorul poate depune Dosarul Solicitarii la plata aferent fiecarei transe de plata la
Serviciul LEADER si Investitii Non-Agricole (SLINA) din cadrul Oficiului Judetean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale Bucuresti-Ilfov (OJFIR Bucuresti-Ilfov), in conformitate cu Instructiunile de plata - Anexa 5
la prezentul Contract.
6.2 Platile se vor efectua pe baza solicitarilor la plată depuse de Prestator, însoţite de documente justificative
si autorizate de AFIR. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificărilor documentelor justificative
prezentate de prestator conform Instrucţiunilor de plată. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată
ulterior prin constatarea de nereguli.
6.3. Prestatorul poate opta pentru plata serviciilor oferite in mai multe transe de plata. Fiecare solicitare la
plata va fi insotita de Detalierea platilor solicitate.
6.4. Raportul Final de Activitate va fi depus la sediul Achizitorului de către Prestator în termen de cel mult 5
zile lucrătoare după data de finalizare a perioadei de execuție a Contractului de Servicii stipulata la art. 9.3.
6.5. Dosarul Solicitarii la plata se depune de catre Prestator in maxim 20 zile lucratoare de la aprobarea
Rapoartelor de Activitate, dar nu mai tarziu de data de finalizare a Contractului de Servicii, la sediul OJFIR
Bucuresti-Ilfov.
7. Dispoziţii de plată
7.1. Platile se vor efectua pe baza Dosarului Solicitarii la plata intocmit de catre Prestator si depus la
Serviciul LEADER si Investitii Non-Agricole-OJFIR Bucuresti-lfov, în conformitate cu Anexa 5 - Instructiuni de
plata.
7.2. In conformitate cu prevederile Anexei 6 la prezentul Contract – Identificarea Financiara, plăţile se vor
efectua în lei în următorul cont:
Număr cont IBAN:
Titular cont:
Denumire si adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:
7.3. Modificarea ulterioara a acestui cont se face numai cu acordul scris al institutiei financiare respective.
7.4. Termenul limită pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată este de maxim 60 de zile calendaristice de
la data înregistrării dosarului cererii de plată.
8. Durata contractului
8.1. Durata prezentului contract este de maxim ..... luni, începând de la data constituirii/depunerii garantiei de
buna executie - Anexa 7 la contract, respectiv ....../...../......, si cuprinde:
- durata de executare a contractului prevăzută la art. 9.3,
- la care se adaugă perioadele de câte 20 zile lucrătoare conform art. 6.5 și art. 6.6,
- perioada de 10 zile lucratoare necesară verificării Raportului de Activitate, precum şi
- perioada maxima mentionata la art. 7.4.
dupa caz,
8.1. Durata prezentului contract este de maxim ........ luni, începând de la data semnarii acestuia de catre
ultima parte, si cuprinde:
- durata de executare a contractului prevăzută la art. 9.3,
- perioadele de câte 20 zile lucrătoare mentionate la art. 6.5 și art. 6.6,
- perioada de 10 zile lucratoare necesară verificării Raportului de Activitate, precum şi
- perioada maxima mentionata la art. 7.4.
9. Executarea contractului
9.1. Executarea şi intrarea in vigoare a contractului începe la data mentionata la art. 8.1 si cuprinde durata
de realizare a activitatilor prevazute in Caietul de Sarcini.
9.2. Contractul va fi semnat de catre parti dupa primirea de catre Achizitor a Contractului de asociere
legalizat aferent Prestatorului - Anexa 9, dupa caz.
9.3. Activitatile prevazute in Caietul de Sarcini se vor realiza de catre Prestator in maxim ..... luni, in
conformitate cu Graficul de indeplinire a contractului - Anexa 4.
10. Documentele contractului
10.1. Documentele contractului sunt:
- Contract de Servicii
- Anexa 1: Propunerea/Oferta Tehnica
- Anexa 2: Formularul de Buget
- Anexa 3: Caietul de Sarcini
- Anexa 4: Graficul de indeplinire a contractului (prestare)
- Anexa 5: Instructiuni de plata
- Anexa 6: Identificarea Financiara
- Anexa 7: Garantia de buna executie
- Anexa 8: Lista subcontractantilor și contractele încheiate cu aceștia (dupa caz)
- Anexa 9: Contract de asociere/subcontractare legalizat (dupa caz)
- Anexa 10: Politica Generala de Securitate
- Anexa 11: Angajamentul ferm din partea terțului/terților susținător(i) – după caz
- Alte documente
10.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
ofertei/propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini,
prevalează prevederile caietului de sarcini.
11. Obligaţiile principale ale prestatorului
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în
propunerea/oferta tehnică, anexa 1 la contract sau în caietul de sarcini în situația prevăzută în art. 10.2 .
11.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu propunerea tehnică.
11.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu servicii achiziţionate;
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
11.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător de îndeplinirea contractului, inclusiv în relația acestuia cu
terțul/terții susținător(i) în baza angajamentului ferm anexat.
11.5. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează prestatorului,
care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a
notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. În afara cazului în care achizitorul acceptă, în scris şi expres,
revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de prestator, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă
dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalităţi de întârziere, conform prevederilor prezentului
contract.
11.6. În asigurarea serviciilor pe care le prestează, prestatorul este persoană juridică independentă, neavând
dreptul de a acţiona în numele şi pentru achizitor.
11.7. Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului/beneficiarului şi în
termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale
contractuale.

12. Obligaţiile principale ale achizitorului


12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit la art. 8.1.
12.2. Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate si furnizării produselor accesorii în
termenul menționat la art. 7.4. Plățile se realizează în baza informatiilor de la art. 7.2 din prezentul Contract.
12.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 12.2, prestatorul are dreptul de a
sista prestarea serviciilor (in cazul transelor de plata intermediare). Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua de îndată prestarea serviciilor.
<In cazul altor beneficari, pentru care AFIR are calitatea de Autoritate Contractanta
13. Obligaţiile Autoritatii Contractante faţă de Beneficiar:
 punerea la dispoziţia Beneficiarului a Manualului de Proceduri”;
 asigurarea documentelor specifice de lucru in implementarea operatiunilor de asistenta tehnica, in
conformitate cu prevederile Manualului de Proceduri”;
 furnizarea catre Beneficiar si Prestator a tuturor documentelor aferente etapelor procedurale privind
legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, precum si documentele standard de implementare
aferente Manualului de Proceduri;
 aprobarea documentelor aferente procedurii de achizitie publica, precum si documentele aferente
implementarii operatiunilor de asistenta tehnica, in baza legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice si
a Manualului de Proceduri;
 reprezinta Autoritatea de Plata in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica;
 semnarea Contractului de Servicii si a eventualelor acte aditionale ale acestuia in calitate de Achizitor si
de Autoritate de Plata;
 aprobarea Rapoartele de Activitate aferente prezentei proceduri de achizitie publica, din punct de vedere
al conformitatii lor cu procedura de implementare a operatiunilor de asistenta tehnica in baza verificarii,
avizarii si propunerii de aprobare din partea Beneficiarului;
 notificarea Prestatorului cu privire la aprobarea/ neaprobarea Rapoartelor de Activitate.
14. Obligaţiile Beneficiarului faţă de Prestator:
14.1. Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul d convenit la art. 8.1.
14.2. Obligaţiile Beneficiarului faţă de Autoritatea Contractantă (Achizitor):
a) intocmirea, verificarea si avizarea documentelor aferente procedurii de achizitie publica, precum si a
documentelor aferente implementarii operatiunilor de asistenta tehnica, in baza legislatiei nationale in
domeniul achizitiilor publice si a Manualului de Proceduri
b) semnarea Contractului de Servicii, verificarea, avizarea si semnarea eventualelor acte aditionale ale
acestuia in calitate de Beneficiar;
c) elaborarea, verificarea, avizarea din punct de vedere tehnic si trimiterea Autoritatii Contractante spre
aprobare toate documentele specifice de lucru aferente desfasurarii si implementarii Contractului de Servicii,
in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in domeniul achitiilor publice si a Manualului de Proceduri;
d) verificarea, avizarea si propunerea spre aprobare Autoritatii Contractante Rapoartele de Activitate
intocmite de Prestator;
e) raspunde de indeplinirea obligatiilor contractuale din partea Prestatorului, din punct de vedere tehnic si
de specialitate. >

15 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


15.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte/ îndeplineşte
necorespunzător/indeplineste cu intarziere obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din
preţul contractului, fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
nivelul ratei dobânzi de referinţa plus 8 puncte procentuale din valoarea tarifului serviciilor neprestate, pentru
fiecare zi de întârziere de la data la care obligaţia trebuia executată până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor
(2) Se consideră neexecutare totală situaţia în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte niciuna din obligaţiile
asumate prin contract. Se consideră executare parţială situaţia în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte una
sau mai multe din obligaţiile asumate prin contract. Se consideră executare necorespunzătoare situaţia în
care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile conform condiţiilor calitative asumate prin contract sau impuse
de lege.
(3) În situaţiile prevăzute la 15.1 Achizitorul nu trebuie să probeze existenţa sau întinderea prejudiciului şi nu
trebuie să îndeplinească nicio altă formalitate. În cazul în care Beneficiarul probează un prejudiciu direct mai
mare decât cel calculat potrivit art. 15, Prestatorul este dator a-l despăgubi integral şi întocmai.
15.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu indeplineste/ indeplineste necorespunzator/
indeplineste cu intarziere obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a pretinde daune
interese în limita prejudiciului suferit.
15.3. (1) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează plata facturilor în termen de 30 de
zile de la scadenta obligatiei prevazute la art. 7.4, atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobândă
penalizatoare echivalentă cu nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale din valoarea
tarifului serviciilor prestate şi neplătite, potrivit Legii nr. 72/2013 cu modificările și completările ulterioare.
(2)Achizitorul nu va datora dobânda penalizatoare pentru perioada in care nu isi poate onora plata facturilor
în situaţia în care fondurile aferente prezentei achiziţii sunt indisponibilizate de la bugetul de stat.
15.4.- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a transmite părții în culpă o notificare scrisă conținând obligația încălcată.
Dacă partea în culpă nu execută obligația încălcată în termen de 15 (cinsprezece) zile de la primirea
notificării, partea care nu este în culpă este îndreptățită de a considera contractul reziliat de plin drept, fără
intervenția instanței și fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități şi dă dreptul părţii lezate de a
pretinde plata de daune-interese.
15.5.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia
prin notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, în una dintre următoarele situaţii legale:
a)prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
b)contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene.
c) in termen de cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
d) in situatia in care alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.
e) în situaţia în care prestatorul dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
In aceste cazuri, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
PARTEA 3: Clauze specifice
16. Garanţia de bună execuţie a contractului
16.1. Prestatorul se obligă să constituie, în maxim <nr> zile calendaristice de la semnarea contractului,
garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de <suma in cifre> (suma in litere), reprezentând
<cifra>% din valoarea contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o
societate bancara ori de catre o societate de asigurari, valabil pentru perioada de valabilitate a contractului
mentionata la art. 8.1. Garanţia de bună execuţie a contractului va fi depusă in original la sediul Achizitorului,
și va constitui Anexa nr. .... la prezentul contract sau
16.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de <suma in
cifre> (suma in litere) lei, reprezentând <cifra>% din valoarea contractului, printr-un instrument de garantare
emis in conditiile legii de catre o societate bancara ori de catre o societate de asigurari, valabil pentru
perioada de valabilitate a contractului mentionata la art. 8.1, şi oricum, până la intrarea în efectivitate a
contractului.
162. Perioada de valabilitate a garanţiei va fi egală cu durata contractului la care se adauga 3 luni.
16.3. In cazul în care prestatorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la punctul
16.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către
Achizitor.
16.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în
cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia
atât prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
16.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a acorda un termen de remediere care nu poate depăși ..... <maxim
20> de zile de la primirea notificării, urmând ca în cazul nerespectării acestuia, Achizitorul să poată proceda
la executarea garanției de bună execuție.
16.6. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi
garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
16.7. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de <nr> zile de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate în prezentul contract sau de la data efectuarii platii finale, prin restituirea scrisorii de
garanţie însoţită de documentul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către prestator.

17. Garanţia de participare


17.1. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare în cel mult <maxim 3> zile lucrătoare de la
data depunerii/constituirii garantiei de buna executie, Anexa 7 la prezentul contract.

18. Alte responsabilităţi ale prestatorului


18.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
18.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
18.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare
din Anexa 1 - Propunerea Tehnica. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

19. Alte responsabilităţi ale achizitorului


19.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-
a solicitat în propunerea/oferta tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

20. Transparența și confidenţialitatea


20.1. Părţile se obligă să respecte pe toată durata derulării prezentului Contract confidenţialitatea tuturor
documentelor, informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, în conformitate cu normele legale în vigoare
aplicabile.
20.2. Prestatorul se obligă să respecte condiţiile de securitatea informaţiilor în relaţia cu AFIR în acord cu
Standardul internaţional ISO-IEC 27001/2013 aplicabile la nivelul structurilor Autorităţii Contractante
(Achizitor), asa cum sunt detaliate in anexa la contract.

21. Conflictul de interese


21.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are sau
poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii
pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau
emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese
trebuie notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris.
21.2. Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care poate
da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din
partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie, cu respectarea
prevederilor caietului de sarcini.
21.3. Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot
avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care prestatorul nu
poate menţine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării
formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despăgubiri pentru orice
daune suferite ca urmare a acestei situaţii.
21.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în conformitate cu
prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera
necesar.
21.5. Nerespectarea prevederilor prezentului articol dă dreptul achizitorului de a solicita daune-interese
prestatorului, în limita prejudiciului creat şi dovedit.

22. Codul de conduită


22.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine
să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului,
precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu
acesta.
22.2. În cazul în care prestatorul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori
să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori
recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de prestări servicii sau
orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu
contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a
aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de prestator în baza contractului.
22.3. Plăţile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din
contract, şi atât prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în
legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract.
22.4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea
prealabilă în scris a achizitorului.
22.5. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest sens, cu
excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul şi personalul său, salariat
ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei
alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu
vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al prestării
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna
achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în
cursul sau în scopul executării contractului.
22.6. Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi
astfel de cheltuieli, contractul poate înceta conform art. …….. din prezentul Contract. Sunt considerate
cheltuieli comerciale neuzuale:
(i) comisioanele care nu sunt menţionate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat
referitor la prezentul contract,
(ii) comisioanele care nu corespund unor serviciilor prestate şi legitime,
(iii) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
(iv) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.
22.7. Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se
execută contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră
necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli
comerciale neuzuale
23. Păstrarea şi evidenţa documentelor
23.1. Prestatorul este obligat să realizeze şi să păstreze înregistrări documentare complete, corecte,
adecvate şi sistematice cu privire la serviciile prestate, în forma şi la un nivel de detaliu suficient pentru a se
putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective ale prestatorului efectuate din cuantumul prevăzut în
bugetul defalcat al contractului pentru cheltuielile de auditare/verificare a cheltuielilor ce au fost efectuate
pentru executarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract şi în conformitate cu prevederile acestuia.
23.2. Toate documentele justificative ale activităţilor derulate de prestator în executarea contractului, inclusiv
extrase de cont, facturile în baza cărora prestatorul a efectuat cheltuieli, şi alte documente similare, trebuie
păstrate de către prestator pentru o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plăţii finale în baza acestui
contract.
23.3. Toate înregistrările documentare menţionate în prezentul articol cad sub incidenţa art…………… din
prezentul contract.
23.4. În cazul în care prestatorul nu va respecta obligaţia de realizare şi păstrare a acestor documente,
beneficiarul este în drept să rezilieze contractul şi să dispună recuperarea integrală a sumelor plătite
prestatorului.
24. Verificări şi audit
24.1. Prestatorul este obligat să permită AFIR, Comisiei Europene, Oficiului de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) şi
Curţii Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la faţa
locului, modul de implementare a contractului, precum şi să efectueze un audit complet, dacă este necesar,
pe baza oricăror şi tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante. Astfel de verificări pot fi
efectuate oricând pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale.
24.2. Prestatorul este, de asemenea, obligat să permită AFIR, Oficiului de Luptă Anti-Fraudă să efectueze
orice verificări la faţa locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislaţia comunitară pentru
protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi neregulilor.
24.3. În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, prestatorul se obligă să acorde drepturile de acces necesare
personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în acest sens de către AFIR, Comisia Europeană, Oficiul de Luptă
Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locaţia/locaţiile utilizate de prestator pentru executarea
contractului, la sistemele informatice, documentele şi bazele de date relevante pentru gestiunea tehnică şi
financiară a contractului, precum şi să ia toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea acestor
persoane/agenţi. Accesul persoanelor desemnate de către AFIR, Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti-
Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidenţialităţii, fără ca prin
acest lucru să se încalce obligaţiile de drept public ce îi revin prestatorului conform legii statului a cărui
naţionalitate o are.
24.4. Prestatorul se obligă să asigure aceleaşi drepturi menţionate mai sus şi managerului de contract şi/sau
oricăror alte persoane/agenţi desemnaţi de către beneficiar, precum şi personalului / agenţilor desemnaţi de
către instituţiile din România abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări şi controale.
24.5. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
25. Recepţie şi verificări
25.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și de furnizare a produselor
accesorii, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea/oferta tehnică şi din caietul de
sarcini.
25.2. Operaţiunile recepţiei implică:
a. identificarea serviciilor prestate;
b. constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică şi caietul de sarcini;
c. verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de sarcini;
d. constatarea eventualelor deficienţe
25.3. Autoritatea Contractanta va putea efectua vizite de verificare pe teren a implementarii contractului în
orice moment, pe toata perioada derularii Contractului de Servicii, fara a notifica in prealabil prestatorul in
acest sens.
25.4. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu procedurile interne ale AFIR. Achizitorul are obligaţia de a
notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
26. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
26.1.Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea
Notificarii de incepere din partea Autoritatii Contractante.
26.2. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului
prin inițierea unui act aditional în condițiile legii.
26.3.
(1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către
prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act
adiţional.
26.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul este în imposibilitate neculpabilă de a respecta
graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
26.5. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului din vina exclusivă a Prestatorului, dă dreptul achizitorului de a aplica
sancțiunile prevăzute în art. 13.
27. Amendamente
27.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, in condițiile documentației de atribuire si ale legislației specifice în domeniul
achizițiilor publice.
27.2. Niciun amendament al contractului nu va avea efecte retroactive şi nu poate conduce la creşterea
preţului contractului. Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
28. Răspunderea asocierii
28.1. În cazul în care prestatorul reprezintă o asociere, toţi partenerii asocierii respective sunt răspunzători în
mod solidar şi indivizibil pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin și prevăzute în prezentul contract.
Partenerul desemnat de asociere pentru a o reprezenta şi a acţiona în numele acesteia în scopul executării
contractului va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii acesteia.
28.2. Orice modificare a componenţei asocierii fără acordul prealabil al achizitorului, consemnat printr-un act
adiţional, reprezintă o încălcare a contractului, care dă dreptul achizitorului să îl considere reziliat de drept.
28.3. În cazul în care prestatorul a beneficiat, în îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie pentru
procedura de atribuire a acestui contract, de susţinerea acordată de un alt operator economic, acesta din
urmă este ţinut a fi răspunzător în mod solidar şi indivizibil cu prestatorul.

29. Subcontractanţi (daca este cazul)


29.1. Intenţia de subcontractare, personalul subcontractantilor şi procentele din contract care vor fi
subcontractate sunt cele specificate clar de prestator în cadrul propunerii sale tehnice (Anexa 1 la prezentul
contract).
29.2. Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții
desemnati, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.
29.3.
(1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
(3) Prestatorul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la
alin. (2) pe durata contractului de achiziţie publică.
29.4 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care se îndeplineşte contractul
în integralitatea sa. cât și pentru modul în care subcontractanții își îndeplinesc obligațiile
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract.
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de
catre prestator.
(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
29.5. Prestatorul raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor
acestuia. Aprobarea de catre achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de servicii sau a angajarii
de catre prestator a unor subcontractanti pentru desfasurarea serviciilor care fac obiectul prezentului
contract nu va elibera prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract.
29.6. Prestatorul poate înlocui/implica subcontractant(i), în cazul renunţarii/retragerii subcontractanţilor din
contractul de achiziţie publică, numai în situațiile prevăzute de legislația națională în domeniul achizițiilor
publice. Aceste modificări survenite, nu vor schimba preţul contractului şi vor fi supuse aprobării achizitorului.
29.7. (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie
publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de
achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 și în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi
subcontractate au fost prevăzute în ofertă
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Prestatorul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la
alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în
executarea contractului.
29.8. (1) Contractele încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
(2) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă
respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către prestator la ofertă,
aferentă activităţii supuse subcontractării, precum și
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
(3) Contractele şi declaraţiile menţionate la alin. (1) și (2) se vor prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de
momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.
29.9. Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(7) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte
modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.
30. Cesiunea
30.1. Prestatorul poate cesiona, ulterior, creanțele născute din contract/drepturile financiare, in favoarea
subcontractantilor (pentru partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia), în condițiile
prevăzute de dispozițiile Codului Civil și ale legislației aplicabile instituțiilor publice, celelalte obligații născute
rămânând în sarcina Prestatorului, astfel cum au fost stabilite și asumate inițial.
30.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.

31. Proprietate intelectuală


31.1 Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de
date, coduri sursă dezvoltate în cadrul proiectului, orice alte elemente şi înregistrări justificative ori materiale
achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în
executarea prezentului contract, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului după achitarea acestora.
Prestatorul/ va remite toate aceste documente şi date Achizitorului. Prestatorul/Furnizorul nu va păstra copii
ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract, fără
acordul scris prealabil al Achizitorului.
31.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va
face referire la aceste servicii în cursul prestării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie
furnizată de achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.
31.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori
industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea
utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă
natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.
31.4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea
prealabilă în scris a achizitorului.

32. Forţa majoră


32.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
32.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
32.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
32.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
32.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

33. Încetarea si denunțarea unilaterală a contractului:


33.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :
a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. …………;
b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și
legislației aplicabile;
c) prin acordul părților consemnat în scris;
d) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător
obligațiile contractuale.
33.2. În situația in care executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului
contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform dispozițiilor
legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu
întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract .
33.3. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările
scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă
precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care
cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.
33.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.
33.5. Prezentul articol nu aduce atingere altor prevederi din contract referitoare la penalitati, daune –
interese și reziliere.
33.6. Încetarea contractului înainte de termenul pentru care a fost încheiat nu exonerează părțile de
executarea obligațiilor exigibile rezultate din prezentul contract până la acea dată.
34. Soluţionarea litigiilor
34.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
34.2. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila, partea interesata se va adresa
instantelor de contencios administrativ competente potrivit legii din Romania, pentru solutionare potrivit
dispozitiilor legale aplicabile in materia contenciosului administrativ.
35. Limba care guvernează contractul
35.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

36. Comunicări
36.1.
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea dintre părţi, referitoare la
îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, prin mijloace electronice de comunicare
sau, ca excepţie, prin alte mijloace care sa asigure dovada comunicarii (poștă și fax), la adresele
persoanelor desemnate mai jos.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Pentru Achizitor
Nume, Functie
Adresa
Telefon
Fax
e-mail
Pentru Prestator
Nume,
Functie
Adresa
Telefon
Fax
e-mail
37. Legea aplicabilă contractului
37.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
38. Dispoziții finale
Părțile cunosc și garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările și completările ulterioare, în special ale
art. 12-15 din lege și ale Ordonanței nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu
modificările și completările ulterioare, că relațiile contractuale dintre părți se desfășoară pe principia de bună-
credință și cu respectarea acestor dispoziții legale, înțelegând că nicio clauză a contractului nu este abuzivă
prin prisma dispozițiilor legale enunțate.
Părţile au înţeles să încheie astăzi,.............., prezentul contract în trei exemplare, câte doua exemplare
pentru achizitor, si un exemplar pentru prestator.
(Se precizează data semnării de către părţi.)
Pentru Prestator Pentru Beneficiar Pentru Autoritatea
Contractantă (Achizitor)
Reprezentant legal Director General Director General AFIR
Nume/prenume.................... Nume/prenume........................ Nume/prenume.................
..... ... Data :.......................................
Data :................................... Data :....................................... ....
..... .... Semnătură
Semnătura........................... Semnătura
.....
Director Economic/Contabil Directia Juridica Vizat Control Financiar
Sef Nume/prenume........................ Preventiv Delegat
Nume/prenume.................... ... Nume/prenume........................
..... Data :....................................... ......
Data :................................... ... Data :.......................................
..... Semnătura ....
Semnătura Semnătura
Vizat Control Financiar
Preventiv Propriu
Nume/prenume........................
........
Data :.......................................
........
Semnătura
Directia Juridica si
Contencios AFIR
Nume/prenume........................
...
Data :.......................................
......
Semnătura
Director initiator proiect
Nume/prenume........................
......
Data :.......................................
........
Semnătura
Director DE
Nume/prenume........................
......
Data :.......................................
........
Semnătura
Formular 21.2 CONTRACT (SUBSECVENT) DE FURNIZARE

CONTRACT (SUBSECVENT) DE FURNIZARE

Contract (subsecvent) de Furnizare nr. .........data ..............................

PARTEA 1:

1. Având în vedere prevederile:

 Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene


nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime
la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada
de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
garantării, precum și prevederilor cuprinse cuprinse în Cap. 15.6 din cadrul Programului Național
pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;

 Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a


prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015;

 Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.


1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte
organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea
monedei euro;

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de


aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în
ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor,
normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa;

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a


Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi
ecocondiţionalitatea;

 Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată
a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi
autorităţi contractante, cu modificările și completările ulterioare;

 Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

 Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor


referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică /acordului cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice;

 Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor;
Luând în considerare natura specifică a prezentului contract în ceea ce privește autorizarea și
efectuarea plăților astfel cum este guvernată de reglementări, raportări și controale europene, în vederea
îndeplinirii obiectivelor specifice ale măsurilor din PNDR 2014-2020, se impune obligativitatea finalizării
unei acțiuni și efectuarea plăților pentru aceasta, anterior decontării ei de către AFIR din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (sistem de rambursare).

s-a încheiat prezentul contract de furnizare,

între

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) - România, cu sediul în str. Stirbei Voda nr 43,
sector 1, Bucureşti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal
de ................................................., în funcţia de Director General, ...................................................... în
calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

Dupa caz (Nume Beneficiar), - <adresa, telefon, fax, e-mail>, reprezentată legal
de ................................................., în funcţia de <Director General, Presedinte,
etc>, ...................................................... în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte,

şi

...................................................(denumirea operatorului economic),


adresă....................................................., telefon/fax................................, număr de
înmatriculare....................................., cod fiscal.............................., cont (trezorerie,
bancă)......................................................., reprezentată prin ..................................................................
(denumirea conducătorului), funcţia ............................................... în calitate de FURNIZOR, pe de altă
parte.

2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

b) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între
părțile contractante, care are ca obiect furnizarea de produse, conținând prezentul contract şi toate
anexele sale;

c) caiet de sarcini, reprezentand anexa a prezentului contract de servicii, întocmit de catre achizitor,
care include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice și, totodata, indicațiile privind regulile de bază
care trebuie respectate în elaborarea propunerii tehnice de către prestator;

d) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;

e) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de
vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea
tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;

f) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
g) propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, costuri, alte condiţii
financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de
atribuire;

h) propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz,
din documentaţia de atribuire;

i) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, numită în continuare AFIR, are rol de Autoritate
Contractanta pentru beneficiarii masurii de asistenta tehnica, in conformitate cu prevederile Cap. 15.6
din Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR), cu modificările și completările
ulterioare;

j) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
Termenele prevăzute în cuprinsul prezentului contract se calculează conform prevederilor art. 3 alin.
(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

k) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

l) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;

m) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

n) Proces Verbal de Predare-Primire - Documentul in baza caruia partile contractante predau, respectiv
primesc, bunurile si serviciile conexe ce fac obiectul prezentului contract de achizitie publica;

o) Proces Verbal de Receptie Intermediara - Reprezinta document primar de plata elaborat de Furnizor
si cuprinde cantitatea totala a bunurilor livrate pana la un anumit moment si dupa caz, inscrise in
Procesele Verbale de Predare-Primire intocmite pana la data semnarii Procesului Verbal de Receptie
Intermediara. Acest document este aplicabil in cazul platilor intermediare.

p) Proces Verbal de Receptie Totala - Reprezinta documentul primar de plata elaborat de Furnizor si
cuprinde cantitatea totala a bunurilor livrate si inscrise in Procesele Verbale de Receptie Intermediara
intocmite pana la data semnarii Procesului Verbal de Receptie Totala, precum si cantitatea totala a
bunurilor livrate si inscrise in Procesele Verbale de Predare Primire incheiate dupa aprobarea ultimei
receptii intermediare.

q) Proces Verbal de Receptie Finala - Documentul elaborat de Furnizor dupa expirarea garantiei
comerciale a produselor livrate.

r) termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională
de Comerţ (CIC);

s) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi
care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori
îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa
contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract.)

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

PARTEA 2: Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa
intretina <denumirea produselor si cantitatea>, în perioada/perioadele convenite, produsele definite in
documentele prezentului contract şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract in
integralitatea sa

.Nr. crt. Produse/Servicii accesorii

1.

2.

n...

4.2. Furnizorul se obligă să asigure instruirea personalului utilizator la locul de livrare in vederea
gestionarii echipamentului si în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.3. Achizitorul se obligă să achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plătească preţul convenit în


prezentul contract. (în cazul contractelor subsecvente se va completa cu: în baza prețurilor unitare).

5. Preţul contractului

5.1. Preţul contractului, respectiv pretul produselor livrate si al serviciilor accesorii prestate, plătibil
furnizorului de către achizitor, conform Anexei 2 – Formular de buget, este de <suma in cifre>(litere) lei,
fara TVA, echivalentul cu maxim <suma in cifre>(litere) euro, fara TVA, la cursul de schimb al Băncii
Centrale Europene (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index. en.html) valabil la data de 1
ianuarie a anului in curs, respectiv 1 euro = ….. lei (se va completa la momentul redactării contractului)..

5.2. Pe parcursul derularii contractului, la fiecare transa de plata depusa de catre furnizor conform
Declaratiei de esalonare a dosarelor solicitarilor la plata, se va calcula valoarea autorizata in euro, la
cursul de schimb mentionat la alin. (1), astfel incat la ultima transa de plata, valoarea sumelor
rambursate acestuia sa nu depaseasca valorile in euro si in lei prevazute la alineatul (1) din prezentul
articol.

5.3. La suma menţionată la art. 5.1. se adaugă conform Anexei 2 – Formular de buget, valoarea
neeligibilă prin FEADR de <suma in cifre>(litere) lei, echivalentul a suma in cifre>(litere) euro,
reprezentând TVA, care va fi platită în termenul convenit la art. 8, în conformitate cu prevederile art. 13,
lit. e) din OUG nr. 49/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

5.4. Pretul contractului rămâne ferm si nu se acceptă ajustarea prețului pe durata derularii contractului.
6. Modalitatea de plată

6.1. In momentul livrarii produselor si/sau al prestarii serviciilor accesorii, Furnizorul si reprezentantii
Achizitorului vor incheia Procese Verbale de Predare-Primire. In termen de maxim 20 de zile de la data
semnarii Centralizatorului cu Procesele Verbale de Predare Primire de catre cele doua parti, Furnizorul
poate depune Dosarul Solicitarii la plata aferent fiecarei transe de plata la Serviciul Leader si Investiții
Non-Agricole din cadrul Oficiului Judetean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-Bucuresti, in conformitate
cu Instructiunile de plata, Anexa 5 la prezentul Contract.

6.2 Platile se vor efectua pe baza solicitarilor la plată depuse de furnizor, însoţite de documente
justificative şi autorizate de AFIR. Autorizarea solicitarilor la plată se face în urma verificărilor
documentelor justificative prezentate de furnizor conform cerinţelor Achizitorului, prezentate în
Instrucţiunile de plată. Autorizarea solicitarilor la plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de
nereguli.

6.3. Furnizorul poate opta pentru plata produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate/ oferite in mai
multe transe de plata. Fiecare solicitare la plata va fi insotita de Detalierea platilor solicitate.

7. Dispoziţii de plată

7.1. Platile se vor efectua pe baza Dosarului Solicitarii la plata intocmit de catre Furnizor si depus la
Serviciul Leader si Investiții Non-Agricole-OJFIR Bucuresti-Ilfov, în conformitate cu Anexa 5 - Instructiuni
de plata.

7.2. In conformitate cu prevederile Anexei 6 la prezentul Contract – Identificarea Financiara, plăţile se vor
efectua în lei în următorul cont:

Număr cont IBAN:

Titular cont:

Denumire si adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:

7.3. Modificarea ulterioara a acestui cont se face numai cu acordul scris al institutiei financiare respective.

7.4. Termenul limită pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată este de maxim 60 de zile calendaristice
de la data înregistrării dosarului cererii de plată.

8. Durata contractului

8.1. Durata prezentului contract este de maxim ..... luni, începând de la data constituirii/depunerii
garantiei de buna executie - Anexa 7 la contract, respectiv ....../...../...... si cuprinde inclusiv:

8.1.1. - perioada de executie mentionata la art. 9.3;

8.1.2. - perioada maxima necesara efectuarii platii mentionata la art. 7.4;

8.1.3. - perioada de 15 zile lucratoare necesare aprobarii Procesului Verbal de Receptie Totala;

8.1.4. - perioada de 20 de zile lucrătoare conform art. 6.1.

sau
8.1. Durata prezentului contract este de ........ luni, începând de la data semnarii acestuia de catre ultima
parte, si cuprinde inclusiv:

8.1.1. - perioada de executie mentionata la art. 9.3;

8.1.2. - perioada maxima necesara efectuarii platii mentionata la art. 7.4;

8.1.3. - perioada de 15 zile lucratoare necesare aprobarii Procesului Verbal de Receptie Totala;

8.1.4. - perioada de 20 de zile lucrătoare conform art. 6.1.

9. Executarea contractului

9.1. Executarea şi intrarea în vigoare a contractului începe la data mentionata la art. 8.1 si cuprinde
durata de executie a activitatilor prevazute in Caietul de Sarcini.

9.2. Contractul va fi semnat de catre parti dupa primirea de catre Achizitior a Contractului de asociere
legalizat aferent Furnizorului - Anexa 9, dupa caz.

9.3. Livrarea produselor si/sau prestarea serviciilor accesorii prevazute in Caietul de Sarcini se va realiza
de catre Furnizor in ..... luni, in conformitate cu Graficul de indeplinire a contractului (livrare). Detalii
privind livrarea produselor si/sau prestarea serviciilor accesorii, vor fi stabilite de catre achizitor si furnizor
in Intalnirea de Initiere a Proiectului, organizata in maxim 15 zile de la data semnarii prezentului contract.
Dupa nominalizarea personalului ce va prelua bunurile de catre achizitor si intrarea in vigoare a
contractului, furnizorul poate incepe livrarea produselor si/sau prestarea serviciilor accesorii, in
conformitate cu Anexa 4 - Graficul de indeplinire a contractului (livrare).

10. Documentele contractului

10.1. Documentele contractului sunt:

- Contract de Furnizare

- Anexa 1: Propunerea/ Oferta Tehnica

- Anexa 2: Formularul de Buget

- Anexa 3: Caietul de Sarcini

- Anexa 4: Graficul de indeplinire a contractului (livrare)

- Anexa 5: Instructiuni de plata

- Anexa 6: Identificarea Financiara

- Anexa 7: Garantia de buna executie

- Anexa 8: Lista subcontractantilor si contractele incheiate cu acestia (dupa caz)

- Anexa 9: Contract de asociere/subcontractare legalizat (dupa caz)

- Anexa 10 - Politica Generala de Securitate


- Anexa 11 – Angajamentul ferm din partea terțului/terților susținător(i) ( după caz)

- Alte documente

10.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează
prevederile caietului de sarcini.

11. Obligaţiile principale ale furnizorului

11.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în


propunerea tehnică, anexa 1 la contract.

11.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu propunerea tehnică.

11.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate


intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.

11.4. Furnizorul se obligă să depuna la sediul Achizitorului Procesul Verbal de Receptie Totala in vederea
aprobarii, cu maximum 15 zile inainte de data de finalizare a contractului stabilita la art. 8.1.

11.5. Furnizorul se obliga sa contacteze Achizitorul dupa expirarea perioadei de garantie a produselor in
vederea semnarii Procesului Verbal de Receptie Finala, ce constituie document constator privind
indeplinirea obligatiilor contractuale.

11.6. Furnizorul este pe deplin răspunzător de îndeplinirea contractului, inclusiv în relația acestuia cu
terțul/terții susținător(i) în baza angajamentului ferm anexat.

11.7. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează furnizorului,
care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de livrare, acesta are obligaţia de a
notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. În afara cazului în care achizitorul acceptă, în scris şi
expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de furnizor, orice întârziere în îndeplinirea
contractului dă dreptul achizitorului de a pretinde furnizorului penalități de întârziere, conform prevederilor
prezentului contract.

11.8. În asigurarea activitatilor prevazute in contract, furnizorul este persoană juridică independentă,
neavând dreptul de a acţiona în numele şi pentru achizitor.

11.9. Furnizorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului/beneficiarului şi în


termenul indicat de acesta, orice deficienţă semnalata cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale
contractuale.

12. Obligaţiile principale ale achizitorului

12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele in termenul convenit la art. 9.3.


12.2. Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea produselor către furnizor în termenul menționat la
art. 7.4, in baza informatiilor de la art. 7.2 din prezentul Contract.

12.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut la art. 12.2, furnizorul are dreptul de a
sista livrarea bunurilor (in cazul transelor de plata intermediare). Imediat ce achizitorul onorează factura,
furnizorul va relua de indata livrarea produselor..

<In cazul altor beneficari decat AFIR

13. Obligaţiile Autoritatii Contractante faţă de Beneficiar:

 punerea la dispoziţia Beneficiarului a Manualului de Proceduri;

 asigurarea documentelor specifice de lucru in implementarea operatiunilor de asistenta tehnica, in


conformitate cu prevederile Manualului de Proceduri;

 furnizarea catre Beneficiar si Prestator a tuturor documentelor aferente etapelor procedurale privind
legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, precum si documentele standard de implementare
aferente Manualului de Proceduri;

 aprobarea documentelor aferente procedurii de achizitie publica, precum si documentele aferente


implementarii operatiunilor de asistenta tehnica, in baza legislatiei nationale in domeniul achizitiilor
publice si a Manualului de Proceduri;

 reprezinta Autoritatea de Plata in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica;

 semnarea Contractului de Bunuri si a eventualelor acte aditionale ale acestuia in calitate de Achizitor
si de Autoritate de Plata;

14. Obligaţiile Beneficiarului faţă de Furnizor:

14.1. Beneficiarul se obligă să recepţioneze bunurile furnizate în termenul convenit la art. 8.1.

14.2. Obligaţiile Beneficiarului faţă de Autoritatea Contractantă (Achizitor):

 semnarea Contractului de Furnizare, verificarea, avizarea si semnarea eventualelor acte aditionale


ale acestuia in calitate de Beneficiar;

 elaborarea, verificarea, avizarea din punct de vedere tehnic si trimiterea spre aprobare catre
Autoritatea Contractanta a tuturor documentelor specifice de lucru aferente desfasurarii si
implementarii Contractului de Furnizare, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in
domeniul achitiilor publice si a Manualului de Proceduri

 raspunde de indeplinirea obligatiilor contractuale din partea Furnizorului, din punct de vedere tehnic
si de specialitate. >

15. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

15.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte/ îndeplineşte
necorespunzător/indeplineste cu intarziere obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce
din preţul contractului, fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, ca penalități, o sumă echivalentă
cu nivelul ratei dobânzi de referinţa plus 8 puncte procentuale din valoarea tarifului serviciilor neprestate, ,
pentru fiecare zi de întârziere de la data la care obligaţia trebuia executată până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor, potrivit Legii nr. 72/2013 cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se consideră neexecutare totală situaţia în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte niciuna din obligaţiile
asumate prin contract. Se consideră executare parţială situaţia în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte una
sau mai multe din obligaţiile asumate prin contract. Se consideră executare necorespunzătoare situaţia în
care Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile conform condiţiilor calitative asumate prin contract sau
impuse de lege.

(3) În situaţiile prevăzute la 15.1 Achizitorul nu trebuie să probeze existenţa sau întinderea prejudiciului şi
nu trebuie să îndeplinească nicio altă formalitate. În cazul în care Achizitorul probează un prejudiciu direct
mai mare decât cel calculat potrivit art. 15, Furnizorul este dator a-l despăgubi integral şi întocmai.

15.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu indeplineste/ indeplineste necorespunzator/
indeplineste cu intarziere obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a pretinde
daune interese în limita prejudiciului suferit.

15.3. (1) În cazul în care achizitorul din vina sa exclusivă, nu îşi onorează plata facturilor în termen de 30
de zile de la scadenta obligatiei prevazute la art. 7.4, atunci acesta are obligaţia de a plăti dobânda
penalizatoare echivalentă cu nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale din valoarea
tarifului serviciilor prestate şi neplătite, potrivit Legii nr. 72/2013 cu modificările și completările ulterioare.

(2) Achizitorul nu va datora dobânda penalizatoare pentru perioada in care nu isi poate onora plata
facturilor în situaţia în care fondurile aferente prezentei achiziţii sunt indisponibilizate de la bugetul de
stat.

15.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a transmite părții în culpă o notificare scrisă conținând obligația
încălcată. Dacă partea în culpă nu execută obligația încălcată în termen de 15 (cinsprezece) zile de la
primirea notificării, partea care nu este în culpă este îndreptățită de a considera contractul reziliat de plin
drept, fără intervenția instanței și fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități şi dă dreptul părţii
lezate de a pretinde plata de daune-interese..

15.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a
acestuia prin notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, în una dintre următoarele
situaţii legale:

a)furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice;

b)contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene.

c) in termen de cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

d) in situatia in care alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.


e) în situaţia în care furnizorul dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.

In aceste cazuri, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

PARTEA 3: Clauze specifice

16. Garanţia de bună execuţie a contractului

16.1. Furnizorul se obligă să constituie, în maxim <nr> zile calendaristice de la semnarea contractului,
garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de <suma in cifre> (suma in litere), reprezentând
<cifra>% din valoarea contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o
societate bancara ori de catre o societate de asigurari, valabil pentru perioada de executie a contractului
mentionata la art. 9.3. Garanţia de bună execuţie a contractului va fi depusă in original la sediul
Achizitorului și va constitui Anexa nr. ....la prezentul contract

sau

16.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de <suma in
cifre> (suma in litere) lei, reprezentând <cifra>% din valoarea contractului, printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara ori de catre o societate de asigurari, valabil
pentru perioada de executie a contractului mentionata la art. 9.3., şi oricum, până la intrarea în
efectivitate a contractului.

16.2. Perioada de valabilitate a garanţiei va fi egală cu durata contractului la care se adauga 3 luni.

16.3. In cazul în care furnizorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la punctul
16.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de
către Achizitor.

16.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând
pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului
creat, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de
a notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile
care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.

16.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a acorda un termen de remediere care nu poate depăși .......
<maxim 20> de zile de la primirea notificării, urmând ca în cazul nerespectării acestuia, Achizitorul să
poată proceda la executarea garanției de bună execuție.

16.6. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Furnizorul are obligația de a
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

16.7. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de <nr> zile de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate în prezentul contract sau de la data efectuarii platii finale, prin restituirea scrisorii de
garanţie însoţită de documentul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către furnizor.
17. Garanţia de participare

17.1. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare în cel mult <maxim 3> zile lucrătoare
de la data depunerii garantiei de buna executie, Anexa 7 la prezentul contract.

18. Recepţie, inspecţii şi teste

18.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/ sau de a testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/ anexele la contract.

18.2.

(1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei
intermediare şi a recepţiei totale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

18.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei intermediare şi recepţiei totale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor, conform Anexei 3 la prezentul contract.

18.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor


tehnice.

18.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

18.6. Prevederile clauzelor 15.1 – 15.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau
altor obligaţii prevăzute în contract.

19. Ambalare şi marcare

19.1.

(1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în stare bună la destinaţia finală.

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul,
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.

19.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
19.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

20. Transparența și confidenţialitatea

20.1. Părţile se obligă să respecte pe toată durata derulării prezentului Contract confidenţialitatea tuturor
documentelor, informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, în conformitate cu normele legale în vigoare
aplicabile.

20.2. Furnizorul se obligă să respecte condiţiile de securitatea informaţiilor în relaţia cu AFIR în acord cu
Standardul internaţional ISO-IEC 27001/2013 la nivelul structurilor Autorităţii Contractante (Achizitor), asa
cum sunt detaliate in anexa la contract.

21. Conflictul de interese

21.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are
sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de
situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de
familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict
de interese trebuie notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris.

21.2. Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care
poate da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de
compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de
situaţie, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

21.3. Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot
avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care prestatorul
nu poate menţine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia
notificării formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despăgubiri
pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.

21.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în conformitate cu
prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera
necesar.

21.5. Nerespectarea prevederilor prezentului articol dă dreptul achizitorului de a solicita daune-interese


prestatorului, în limita prejudiciului creat şi dovedit.

22. Codul de conduită

22.1. Furnizorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va
abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a
achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în
raport cu acesta.

22.2. În cazul în care Furnizorul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere
ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a
determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de
prestări servicii sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide
încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de furnizor în baza
contractului.

22.3. Plăţile către Furnizorul aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din contract, şi atât furnizorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi
salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma
de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract.

22.4. Furnizorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea
prealabilă în scris a achizitorului.

22.5. Furnizorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest sens,
cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, furnizorul şi personalul său,
salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată
oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat
cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca
rezultat al furnizarii produselor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, furnizorul şi personalul său
nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.

22.6. Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar
totuşi astfel de cheltuieli, contractul poate înceta conform art. …….. din prezentul Contract. Sunt
considerate cheltuieli comerciale neuzuale:

(i) comisioanele care nu sunt menţionate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat
referitor la prezentul contract,

(ii) comisioanele care nu corespund unor bunuri furnizate şi legitime,

(iii) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau

(iv) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.

22.7. Furnizorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se
execută contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o
consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor
cheltuieli comerciale neuzuale

23. Păstrarea şi evidenţa documentelor

23.1. Furnizorul este obligat să realizeze şi să păstreze înregistrări documentare complete, corecte,
adecvate şi sistematice cu privire la bunurile furnizate, în forma şi la un nivel de detaliu suficient pentru a
se putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective ale furnizorului efectuate din cuantumul prevăzut în
bugetul defalcat al contractului pentru cheltuielile de auditare/verificare a cheltuielilor ce au fost efectuate
pentru indeplinirea obiectivelor din prezentul contract şi în conformitate cu prevederile acestuia.

23.2. Toate documentele justificative ale activităţilor derulate de furnizor în executarea contractului,
inclusiv extrase de cont, facturile în baza cărora furnizorul a efectuat cheltuieli şi alte documente similare,
trebuie păstrate de către furnizor pentru o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plăţii finale în baza
acestui contract.
23.3. Toate înregistrările documentare menţionate în prezentul articol cad sub incidenţa art…………… din
prezentul contract.

23.4. În cazul în care furnizorul nu va respecta obligaţia de realizare şi păstrare a acestor documente,
beneficiarul este în drept să rezilieze contractul şi să dispună recuperarea integrală a sumelor plătite
furnizorului.

24. Verificări şi audit

24.1. Furnizorul este obligat să permită AFIR, Comisiei Europene, Oficiului de Luptă Anti-Fraudă (OLAF)
şi Curţii Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la
faţa locului, modul de implementare a contractului, precum şi să efectueze un audit complet, dacă este
necesar, pe baza oricăror şi tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante. Astfel de
verificări pot fi efectuate oricând pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale.

24.2. Furnizorul este, de asemenea, obligat să permită AFIR, Oficiului de Luptă Anti-Fraudă să efectueze
orice verificări la faţa locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislaţia comunitară pentru
protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi neregulilor.

24.3. În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, furnizorul se obligă să acorde drepturile de acces necesare
personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în acest sens de către AFIR, Comisia Europeană, Oficiul de Luptă
Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locaţia/locaţiile utilizate de furnizor pentru executarea
contractului, la sistemele informatice, documentele şi bazele de date relevante pentru gestiunea tehnică
şi financiară a contractului, precum şi să ia toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea acestor
persoane/agenţi. Accesul persoanelor desemnate de către AFIR, Comisia Europeană, Oficiul de Luptă
Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidenţialităţii, fără ca
prin acest lucru să se încalce obligaţiile de drept public ce îi revin furnizorului conform legii statului a cărui
naţionalitate o are.

24.4. Furnizorul se obligă să asigure aceleaşi drepturi menţionate mai sus şi managerului de contract
şi/sau oricăror alte persoane/agenţi desemnaţi de către beneficiar, precum şi personalului / agenţilor
desemnaţi de către instituţiile din România abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări şi
controale.

24.5. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

25. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

25.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:

a) datele din graficul de livrare;

b) termenul comercial stabilit.

25.2. Operaţiunile recepţiei implică:

a. identificarea bunurilor furnizate;

b. constatarea eventualelor neconcordanţe a lunurilor livrate faţă de propunerea tehnică şi caietul de


sarcini;

c. verificarea respectării condiţiilor de furnizare conform specificaţiilor din caietul de sarcini;


d. constatarea eventualelor deficienţe.

25.3

(1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. (Se precizează
documentele care vor însoţi produsele de ex: aviz de insotire, certificate de garantie, manuale deutilizare,
etc.)

25.4. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.

25.5. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie a produselor.

26. Asigurări

26.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii
sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare.

27.Servicii

27.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului, conform Anexei 4.

27.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile conexe, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia
ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

28. Perioada de garanţie acordată produselor

28.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite şi
încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul
are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a
proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul sunt cerute în
mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor
funcţiona în condiţii normale de funcţionare.

28.2.

(1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(Se precizează perioada de garanţie acordată produselor.)

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.

28.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
28.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie
care curge de la data înlocuirii produsului.

(Se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului.)

28.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

29. Ajustarea preţului contractului

29.1. Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt
cele declarate în Formularul de Buget, anexa 2 la contract.

29.2. Preţul contractului nu se ajustează.

30. Amendamente

30.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si numai in
condițiile documentației de atribuire si ale legislației specifice în domeniul achizițiilor publice

30.2. Niciun amendament al contractului nu va avea efecte retroactive şi nu poate conduce la creşterea
preţului contractului. Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.

31. Răspunderea asocierii

31.1. În cazul în care furnizorul reprezintă o asociere, toţi partenerii asocierii respective sunt răspunzători
în mod solidar şi indivizibil pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin și prevăzute în prezentul contract.
Partenerul desemnat de asociere pentru a o reprezenta şi a acţiona în numele acesteia în scopul
executării contractului va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii acesteia.

31.2. Orice modificare a componenţei asocierii fără acordul prealabil al achizitorului, consemnat printr-un
act adiţional, reprezintă o încălcare a contractului, care dă dreptul achizitorului să îl considere reziliat de
drept.

31.3. În cazul în care furnizorul a beneficiat, în îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie pentru
procedura de atribuire a acestui contract, de susţinerea acordată de un alt operator economic, acesta din
urmă este ţinut a fi răspunzător în mod solidar şi indivizibil cu furnizorul.

32. Subcontractanţi (dupa caz)

32.1. Intenţia de subcontractare, personalul subcontractantilor şi procentele din contract care vor fi
subcontractate sunt cele specificate clar de furnizor în cadrul propunerii sale tehnice (Anexa 1 la
prezentul contract).

32.2 Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care a semnat contractul cu achizitorul.
32.3.

(1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.

(3) Furnizorul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute
la alin. (2) pe durata contractului de achiziţie publică

32.4.

(1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care se îndeplineşte contractul în
integralitatea sa cât și pentru modul în care subcontractanții își îndeplinesc obligațiile.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea
sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui
de catre furnizor.

(4) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.

32.5. Furnizorul raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele furnizorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor
acestuia. Aprobarea de catre achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de bunuri sau a
angajarii de catre furnizor a unor subcontractanti pentru furnizarea produselor care fac obiectul
prezentului contract nu va elibera furnizorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul
contract.

32.6. Furnizorul poate înlocui/implica subcontractant(i), în cazul renunţarii/retragerii subcontractanţilor din


contractul de achiziţie publică, numai în situațiile prevăzute de legislația națională în domeniul achizițiilor
publice. Aceste modificări survenite, nu vor schimba preţul contractului şi vor fi supuse aprobării
achizitorului.

32.7. (1) Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a
contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 și în condiţiile în care partile
din contract ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Furnizorul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute
la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi
ulterior în executarea contractului.

32.8. (1) Contractele încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;


c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.

(2) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă
respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către furnizor la ofertă,
aferentă partii din contract supuse subcontractării, precum și
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

(3) Contractele şi declaraţiile menţionate la alin. (1) și (2) se vor prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de
momentul începerii livrarii bunurilor de către noii subcontractanţi.

32.9. Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(7) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte
modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.

33. Întârzieri în îndeplinirea contractului

33.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în


graficul de livrare.

33.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul este în imposibilitate neculpabilă de a respecta
graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin
act adiţional în condițiile legii.

33.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului din vina exclusiva a Furnizorului, dă dreptul achizitorului de a aplica
sancțiunile prevăzute în art. 15.

34. Cesiunea

34.1. Furnizorul poate cesiona, ulterior,creanțele născute din contract - drepturile financiare, in favoarea
subcontractantilor (pentru partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia), în condițiile
prevăzute de dispozițiile Codului Civil și ale legislației aplicabile instituțiilor publice, celelalte obligații
născute rămânând în sarcina Furnizorului, astfel cum au fost stabilite și asumate inițial.

34.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.

35. Forţa majoră

35.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

35.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

35.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

35.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
35.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

36. Încetarea si denunțarea unilaterală a contractului:

36.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :

a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. …………;

b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și
legislației aplicabile;

c) prin acordul părților consemnat în scris;

d) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător
obligațiile contractuale.

36.2. În situația in care executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea
obiectului contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform
dispozițiilor legale, Furnizorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum
egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract .

36.3. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările
scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă
precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care
cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

36.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.

36.5. Prezentul articol nu aduce atingere altor prevederi din contract referitoare la penalitati, daune –
interese și reziliere.

36.6. Încetarea contractului înainte de termenul pentru care a fost încheiat nu exonerează părțile de
executarea obligațiilor exigibile rezultate din prezentul contract până la acea dată.

37. Soluţionarea litigiilor

37.1. Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.

37.2. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila, partea interesata se va
adresa instantelor de contencios administrativ competente potrivit legii din Romania, pentru solutionare
potrivit dispozitiilor legale aplicabile in materia contenciosului administrativ.

38. Limba care guvernează contractul

38.1. Limba care guvernează contractul este limba română.


39. Comunicări

39.1.

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea dintre părţi, referitoare la
îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, prin mijloace electronice de comunicare
sau, ca excepţie, prin alte mijloace care sa asigure dovada comunicarii (poștă și fax), la adresele
persoanelor desemnate mai jos.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Pentru Achizitor

Nume, Functie

Adresa

Telefon

Fax

e-mail

Pentru Furnizor

Nume, Functie

Adresa

Telefon

Fax

e-mail

40. Legea aplicabilă contractului

40.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi,.............., prezentul contract în trei/patru exemplare, câte doua
exemplare pentru achizitor, (unul pentru Beneficiar) si un exemplar pentru furnizor. (Se precizează data
semnării de către părţi.)

41. Dispoziții finale

Părțile cunosc și garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările și completările ulterioare, în special
ale art. 12-15 din lege și ale Ordonanței nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare , că relaţiile contractuale dintre părţi se
desfăşoară pe principia de bună-credinţă şi cu respectarea acestor dispoziţii legale, înţelegând că nicio
clauză a contractului nu este abuzivă prin prisma dispoziţiilor legale enunţate.
Pentru Prestator Pentru Beneficiar Pentru Autoritatea Contractantă
(Achizitor)
Reprezentant legal Director General Director General AFIR
Nume/prenume........................ Nume/prenume................. Nume/prenume.................
Data :....................................... ..... Data :........................................
Semnătura............................... Data :................................ Semnătura
.....
Semnătura

Director Economic/Contabil Directia Juridica Vizat Control Financiar Preventiv


Sef Nume/prenume................. Delegat
Nume/prenume........................ ..... Nume/prenume..........................
Data :....................................... Data :................................ Data :.........................................
Semnătura ..... Semnătura
Semnătura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu


Nume/prenume..........................
Data :.........................................
Semnătura

Directia Juridica si Contencios AFIR


Nume/prenume..........................
Data :.........................................
Semnătura

Director initiator proiect


Nume/prenume..........................
Data :.........................................
Semnătura

Director DE
Nume/prenume..........................
Data :.........................................
Semnătura
Formular 22 – Identificare financiara
IDENTIFICARE FINANCIARA

DETINATORUL CONTULUI
Nume

Adresa

Localitatea Cod postal

Tara

Cod unic de inregistrare Atribut fiscal

Persoana de contact

Telefon Fax

E-mail

BANCA/TREZORERIE
NUMELE
BANCII/TREZORERIEI

ADRESA

LOCALITATEA COD POSTAL

TARA

NUMARUL CONTULUI

CODUL IBAN FAX

OBSERVATII:
Stampila + Semnatura reprezentantului bancii (obligatoriu Data + Semnatura detinatorului contului (obligatoriu)
amandoua)
Formular 23 - Fisa de Verificare a Contractului M20

FISA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI

Titlul proiectului:
Numarul proiectului:
Beneficiar:
Prestator/Furnizor

Nu este
Informatii de verificat DA NU
cazul
1. Numarul de identificare al contractului si titlul acestuia sunt
conforme cu proiectul declarat eligibil?
2. Datele de identificare ale celor doua parti contractante sunt
corect completate?
3. Obiectul Contractului corespunde cu obiectul prevazut in Anexa
1 la Programul Anual al Achizitiilor Publice?
4. Clauzele obligatorii sunt conforme cu formularul standard al
Contractului de furnizare/servicii/subsecvent?
5. Pretul contractului corespunde cu pretul din oferta castigatoare?
6. Anexele contractului sunt in conformitate cu prevederile
manualului de proceduri?
7. Persoanele si compartimentele responsabile de semnarea
Contractului sunt corect mentionate pentru ambele parti
contractante?
8. Formularul de buget prezent ca anexa la Contract este
completat de catre Contractor, iar:
- Suma totala coincide cu cea prezentata in oferta financiara?
- Categoriile de cheltuieli mentionate sunt eligibile in cadrul
proiectului?
- Formatul prezentat respecta structura inclusa in
Documentatia de Atribuire?
9. Contractul este incheiat in trei, sau dupa caz, 4 exemplare
originale?

Avizat: Director DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat: Sef –SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 24- Fisa de Verificare a Acordului Cadru M20
FISA DE VERIFICARE ACORDULUI CADRU

Titlul proiectului:

Numarul proiectului:

Beneficiar:

Prestator/Furnizor

Nu este
Informatii de verificat DA NU
cazul
1. Numarul de identificare al Acordului Cadru si titlul acestuia sunt
conforme cu proiectul declarat eligibil?
2. Datele de identificare ale celor doua parti contractante sunt
corect completate?
3. Obiectul Acordului Cadru corespunde cu obiectul prevazut in
Anexa 1 la Programul Anual al Achizitiilor Publice?
4. Clauzele obligatorii sunt conforme cu formularul standard al
Acordului Cadru?
5. Preturile unitare corespund cu preturile din oferta castigatoare?
6. Anexele Acordului cadru sunt in conformitate cu prevederile
manualului de proceduri?
7. Persoanele si compartimentele responsabile de semnarea
Acordului Cadru sunt corect mentionate pentru ambele parti
contractante?
8. Acordul Cadru este incheiat in trei exemplare originale?

Avizat: Director DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat: Sef –SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 25 – Nota Explicativă pentru Modificarea Contractului

NOTA EXPLICATIVĂ Nr.......


PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI
Titlul contractului:
Numar Contract:
Contractor:
Beneficiar:

Contract existent Act Aditional Nr. ....


Pretul Contractului fara TVA
Pretul Contractului cu TVA
Durata contractului
Articole propuse spre
modificare din contract
Anexe la contract propuse
spre modificare
Explicatii pentru modificarile solicitate:

Contractor/ Autoritatea Contractanta (Director General AFIR)


Nume………………………..………Semnatura………………………….Data:……….........
<In cazul in care Actul Aditional este initiat de Autoritatea Contractanta>
Avizat: Director DE Semnatura Data:
Nume:
Avizat: Director initiator proiect Semnatura Data:
Nume:
Verificat: Sef –SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Responsabil Tehnic Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
<In cazul in care Actul Aditional este initiat de Beneficiar>
Avizat: Director Beneficiar Semnatura Data:
Nume:
Verificat: Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Semnatura Data:
Nume:
Formular 26 – Fisa de Verificare a Notei Explicative pentru modificarea
contractului

FISA DE VERIFICARE A NOTEI EXPLICATIVE PENTRU MODIFICAREA


CONTRACTULUI

Titlul contractului:
Numar contract:
Beneficiar:
Prestator/Furnizor

Nu este
INFORMATII DE VERIFICAT DA NU
cazul
1 Numarul de identificare al contractului si titlul acestuia sunt identice cu cele
din Contract
2 Se respecta ca structura formatul standard al Notei explicative
3 Articolele si/ sau Anexele de modificat din Contract prin Act Aditional sunt
fundamentate in Nota explicativa
4 Toate referirile din Nota explicativa la numerele de articol si/ sau la anexele
ce trebuie modificate corespund celor din Contractul initial
5 Modificarile Contractului sunt acceptate doar in perioada de valabilitate a
Contractului, nu actioneaza retroactiv si nu acopera activitati realizate
anterior
6 Cererea de modificare a Contractului este realizata in perioada de executie
a Contractului, astfel incat sa permita semnarea Actului Aditional inainte de
sfarsitul perioadei de valabilitate a acestuia
7 Nota Explicativa este semnata de Reprezentantul Legal al Contractorului
8 Modificarile propuse nu afecteaza obiectul contractului, nu majoreaza
pretul acestuia si permite atingerea obiectivelor specifice, respectand
activitatile si cheltuielile eligibile descrise in cadrul Cap.15.6 din PNDR

9 Se respecta cerinta de a nu se opera schimbari majore, ca de exemplu


modificari fundamentale ale Documentatiei de atribuire, care sa schimbe
fundamental conditiile de competitie de la momentul adjudecarii
Contractului
10 Prin modificarile solicitate nu se majoreaza valoarea fara TVA specificata in
Contractul Initial
11 Daca modificarile diminueaza valoarea totala a bugetului specificat in
contract, s-a verificat ca in cadrul acestui proiect nu au fost efectuate plati
catre Contractor, sau platile deja efectuate nu depasesc noua valoare
înscrisă în actul adiţional
12 Extinderea duratei de derulare a Contractului este facuta astfel incat
implementarea si platile finale sa fie realizate inainte de expirarea alocatiei/
alocatiilor bugetare prin care este finantat Contractul initial

Director DE Semnatura Data:


Nume:
Avizat  Neavizat 
Verificat : Sef SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Completat: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Responsabil Tehnic Semnatura Data:
Nume:
Director initiator proiect Semnatura Data:
Nume:
Avizat  Neavizat cu observatii 
Observatii:......................................................................................................................
Formular 27 – Notificare privind Acceptarea/Neacceptarea Actului Adiţional

NOTIFICARE PRIVIND ACCEPTAREA/ NEACCEPTAREA


ACTULUI ADIŢIONAL Nr............

Nume şi adresa Contractor/ Autoritate Contractanta: <Numele şi adresa Contractorului/


Autoritatii Contractante, in functie de destinatar – initiatorul Actului Aditional>

Titlul contractului:
Numar Contract:
Beneficiar:
Prestator/Furnizor

Data:

Stimată/e Doamnă/ Domnule,


Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a contractului, conform Notei
Explicative Nr. .........., înregistrată la <Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/ Denumire
Contractor> cu Nr………….., vă informăm că propunerea dumneavoastra:
 a fost acceptata
Prin urmare, în termen de 15 zile calendaristice de la confirmarea de primire a notificării de
către < Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale / Denumire Contractor> se va incheia Actul
Adiţional nr…………….. la Contract.
 nu a putut fi acceptată din următoarele motive:

Cu stimă,
Director General AFIR/ <Reprezentant legal Contractor>
<Nume, prenume; Semnatura>

In cazul initierii Actului Aditional de catre Contractor:

Avizat: Director DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat : Sef SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Completat: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 28 – Act Aditional La Contract

ACT ADITIONAL NR. ... LA CONTRACTUL NR. ...

Între
AGENTIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (AFIR) - România, cu
sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79;
email: cabinet@afir.info , reprezentată legal de ................................................., în funcţia
de Director General, ...................................................... , în calitate de achizitor,
pe de o parte,
Dupa caz (Nume Beneficiar), - <adresa, telefon, fax, e-mail>, reprezentată legal
de ................................................., în funcţia de <Director General, Presedinte,
etc>, ...................................................... în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte,
şi
<Denumirea Contractorului> , adresă ..........................., telefon/fax............................,
număr de înmatriculare................................................, cod
fiscal..........................................., cont (trezorerie, bancă)......................, reprezentată
prin <denumirea conducătorului>, <funcţia>, în calitate de <prestator/furnizor>,
pe de altă parte,
au convenit după cum urmează:
Următoarele prevederi ale Contractului <numărul şi titlul contractului> încheiat între
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) şi <Denumirea Contractorului>
la data de <data>, sunt modificate potrivit Notei Explicative inregistrată la AFIR prin
Nota de Transmitere nr. <numărul de inregistrare> si Notificarii privind acceptarea
Actului Aditional inregistrata cu nr....../.............. si anexate, în conformitate cu
prevederile Manualului de Proceduri - Cod M01-08, după cum urmează:
Contract de Servicii/ Furnizare – Clauze obligatorii
Articolul <număr> - <titlul> (de ex.: Articolul 6. Durata contractului)
<textul noului articol cum a fost amendat> (de ex.: 6.1 – Durata prezentului contract
este de xxxx luni, începand cu data de xxxx)
Contract de Servicii/ Furnizare – Clauze specifice
Articolul <număr> - <titlul> (de ex.: Articolul 16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare)
<textul noului articol cum a fost amendat> (de ex.: 16.1 – (1) Prestatorul are obligaţia
de a începe prestarea serviciilor în termen de xxxx zile de la primirea ordinului de
începere a contractului)
Anexa <număr> - <titlu>
<Număr> - <titlu>
<textul noului articol cum a fost amendat>
Versiunea originala a Contractului de <Servicii/ Furnizare> şi Anexelor: <Anexele
amendate prin prezentul Act Adiţional> sunt ataşate la acest act adiţional.
Toţi ceilalţi termeni şi condiţii ai Contractului rămân neschimbate.
Acest Act Aditional va intra în vigoare de la data la care este semnat de ultima din cele
două părţi.
Încheiat în trei/patru exemplare originale în limba română, două exemplare pentru
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, (unul pentru Beneficiar) şi unul pentru
Contractor .
(Se precizează data semnării de către părţi.)
Pentru Prestator Pentru Beneficiar Pentru Autoritatea
Contractantă (Achizitor)
Reprezentant legal Director General Director General AFIR
Nume/prenume................ Nume/prenume.................... Nume/prenume.................
......... ....... Data :......................................
Data :............................... Data :................................... .....
......... ........ Semnătura
Semnătura....................... Semnătura
.........
Director Directia Juridica Vizat Control Financiar
Economic/Contabil Sef Nume/prenume.................... Preventiv Delegat
Nume/prenume................ ....... Nume/prenume......................
......... Data :................................... ........
Data :............................... ....... Data :......................................
......... Semnătura .....
Semnătura Semnătura

Vizat Control Financiar


Preventiv Propriu
Nume/prenume......................
..........
Data :......................................
..........
Semnătura

Directia Juridica si
Contencios AFIR
Nume/prenume......................
.....
Data :......................................
.......
Semnătura

Director initiator proiect


Nume/prenume..........................
Data :.........................................

Director DE
Nume/prenume..........................
Data :.........................................
Semnătura
Formular 29 – Fisa de Verificare pentru avizarea Actului Aditional
FISA DE VERIFICARE
PENTRU AVIZAREA ACTULUI ADITIONAL NR.......... LA CONTRACT

Titlul contractului:
Numar contract:
Beneficiar:
Prestator/Furnizor

Nu
INFORMATII DE VERIFICAT DA NU este
cazul

1 Numarul si data Actului Aditional sunt completate corect


2 Numarul de identificare al contractului si titlul acestuia sunt identice cu cele din
Contractul initial
3 Partile contractante sunt specificate complet, cu toate datele de identificare
4 Se respecta, ca structura, formatul standard al Actului Aditional
5 Toate referirile din Actul Aditional la numerele de articol si/sau la anexele ce
trebuie modificate corespund celor din Contractul initial
6 Modificarile Contractului sunt facute doar in perioada de valabilitate a
Contractului, nu actioneaza retroactiv si nu acopera servicii/ livrari desfasurate
anterior
7 Semnarea Actului Aditional este facuta inainte de sfarsitul perioadei de
valabilitate a Contractului
8 Actul Aditional este elaborat in 3, sau dupa caz, 4 exemplare
9 Obiectul Contractului initial nu este schimbat prin modificarile aduse prin Actul
Aditional
10 Se respecta cerinta de a nu se opera schimbari majore, ca de exemplu
modificari fundamentale care sa schimbe conditiile de competitie ce prevalau
la momentul adjudecarii Contractului
11 Nu se majoreaza valoarea totala a bugetului specificata in Contractul Initial
12 Plăţile sunt modificate in consecinta, daca se schimbă modalitatea de plată pe
parcursul contractului sau daca contractul a fost prelungit
13 Se menţionează că toti ceilalti termeni si conditii ale contractului (si actele
aditionale anterioare) raman neschimbate

Avizat: Director DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat : Sef SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Completat: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 30 – Registrul Contractelor Semnate

REGISTRUL CONTRACTELOR SEMNATE

Numele/ Numele/
Valoarea
Numar de Titlul Contributie Contributie semnatura semnatura
Nr.crt. Data Contractor totala a Observatii
inregistrare proiectului UE nationala celui care celui care
contractului
inregistreaza verifica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Formular 31 – Nota privind componenta Comisiei de Receptie
Aprobat,

Director General Adjunct Plati si Administrativ

NOTA PRIVIND COMPONENTA COMISIEI DE RECEPTIE

Titlul proiectului:
Numarul proiectului:
Beneficiar:
Furnizor:

In vederea receptionarii bunurilor ce au fost livrate in cadrul proiectului mentionat mai


sus, in conformitate cu Procesele Verbale de Predare-Primire, va supunem spre
aprobare urmatoarea componenta a Comisiei de Receptie:

Nume, prenume, functia, institutia Calitatea in cadrul comisiei

1. Membru (Responsabil tehnic)

2. Membru (Responsabil de procedura)

3... Membru...
Mentionam ca aceste propuneri au fost facute de catre reprezentantii structurilor organizatorice ale
beneficiarului, conform documentelor justificative ataşate.

Avizat: Director DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat: Sef SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Formular 32 – Proces Verbal de Predare-Primire
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
Nr. ......
Nr. Contract °………………Titlu:………………………………………………………………..……………………..

Furnizor: ………………………… Achizitor: ……………………………… Beneficiar: ………………………………

Locatie Nr. Denumire Cantitat Descriere Compone Data Data instalarii si Consu Ma Instruir Observatii
crt. produs e tehnica nte livrarii punerii in mabile nua e
auxiliare functiune le

1 ……… ………

Confirmam faptul ca toate articolele mentionate mai sus au fost livrate, instalate, testate, puse in functiune si sunt conforme cu Specificatiile
Tehnice din contractul de furnizare.

Data procesului verbal de predare-primire:………………….

Reprezentantul furnizorului, Responsabili cu preluarea bunurilor


Nume: Nume:
Semnatura……………………….. Semnatura………………………….
Data:...........................................
Data:........................................... Nume:
Semnatura …………………………
Data:...........................................
Avizat,
Directorul structurii organizatorice a beneficiarului
Nume:...................................................
Semnatura:...........................................
Data:...........................................

Anexa 4a – Proces Verbal de Receptie Intermediara


PROCES VERBAL DE RECEPTIE INTERMEDIARA
Nr. ......

Nr. Contract °…………........…din.....................…Titlu:………………………………………………………………..……………………..

Furnizor: ………………………… Achizitor: …………………………… Beneficiar: ……………………………

Locatie Nr. Denumire Cantitat Descriere Componente Data Data Consumabil Manual Instrui Observatii
crt. produs e tehnica auxiliare livrarii instalari e e re
i si
punerii
in

1 […………] […]

2 […………] […]

3 […………] […]

4 […………] […]
Toate articolele mentionate mai sus au fost livrate, instalate, testate, au fost gasite conforme cu Specificatiile Tehnice din contractul
de furnizare si sunt cuprinse in Procesele Verbale de Predare Primire aferente.

Prezentul Proces Verbal de Receptie Intermediara a fost incheiat astazi. ......./....../............ in 3 (4) exemplare originale.

Reprezentantul furnizorului, Membrii comisiei de receptie,

Nume: Nume:
Semnatura……………………….. Semnatura………………………….
Data:...........................................
Data:...........................................
Nume:
Semnatura …………………………
Data:...........................................

Avizat,
Director DE
Nume:...................................................
Semnatura:...........................................
Data:...........................................

Avizat,
Director Directorul structurii organizatorice a beneficiarului
Nume:...................................................
Semnatura:...........................................
Data:...........................................

Aprobat,
Directorul General Adjunct Plati si Administrativ
Nume:...................................................
Semnatura:...........................................
Data:...........................................
Anexa 4b – Proces Verbal de Receptie Totala
PROCES VERBAL DE RECEPTIE TOTALA*

Nr. Contract °…………........…din.....................…Titlu:………………………………………………………………..……………………..

Furnizor: ………………………… Achizitor: …………………………… Beneficiar: ……………………………

Locatie Nr. Denumire Cantitat Descriere Componente Data Data Consumabil Manual Instrui Observatii
crt. produs e tehnica auxiliare livrarii instalari e e re
i si
punerii
in
functiun
e

1 […………] […]
2 […………] […]
* Receptia totala include cantitatea livrata si receptionata anterior, precum si cantitatea ramasa de livrat de la ultimul Proces Verbal
de Receptie Intermediara. In aceasta ultima situatie, se vor atasa Procesele Verbale de Predare-Primire aferente.

Toate articolele mentionate mai sus au fost livrate, instalate, testate, au fost gasite conforme cu Specificatiile Tehnice din contractul
de furnizare si sunt cuprinse in Procesele Verbale de Receptie Intermediara nr.............

Prezentul Proces Verbal de Receptie Totala a fost incheiat astazi. ......./....../............ in 3 / 4 exemplare originale.

Reprezentantul furnizorului, Responsabili cu preluarea bunurilor/


Membrii comisiei de receptie,

Nume: Nume:
Semnatura……………………….. Semnatura………………………….
Data:...........................................
Data:...........................................
Nume:
Semnatura …………………………
Data:...........................................
Avizat,
Director DE
Nume:...................................................
Semnatura:...........................................
Data:...........................................

Avizat,
Director Directorul structurii organizatorice a beneficiarului
Nume:...................................................
Semnatura:...........................................
Data:...........................................

Aprobat,
Directorul General Adjunct Plati si Administrativ
Nume:...................................................
Semnatura:...........................................
Data:...........................................
Anexa 4c – Proces Verbal de Receptie Finala
PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA*

Nr. Contract °…………........…din.....................…Titlu:


………………………………………………………………..……………………..

Furnizor: ………………………… Achizitor: …………………………… Beneficiar: ……………………………

Nr. Denumire Cantitat Descriere Componente Data Data Consumabil Manual Instrui Ob
crt. produs e tehnica auxiliare livrarii instalari e e re
i si
punerii
in
functiun
e

1 […………] […]
2 […………] […]
* Receptia finala este realizata dupa expirarea perioadei de garantie a produselor livrate, in
conformitate cu prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice in vigoare. In
stabilirea acestei date se va lua in considerare ultima data de livrare a echipamentelor.

Pentru toate articolele mentionate mai sus au fost asigurate conditiile de garantie in
conformitate cu prevederile Contractului de Furnizare. (In cazul interventiei Furnizorului in
aceasta perioada, se vor descrie operatiunile desfasurate si se vor atasa documente suport.)

Prezentul Proces Verbal de Receptie Finala a fost incheiat astazi. ......./....../............ in 3 / 4


exemplare originale.

Reprezentantul furnizorului, Responsabili cu preluarea


bunurilor/
Membrii comisiei de receptie,

Nume: Nume:
Semnatura……………………….. Semnatura………………………….
Data:...........................................
Data:...........................................
Nume:
Semnatura …………………………
Data:...........................................

Avizat,
Director DE
Nume:................................
Semnatura:...........................
Data:...........................................

Avizat,
Director Directorul structurii
organizatorice a beneficiarului
Nume:...................................................
Semnatura:...........................................
Data:...........................................

Aprobat ,
Directorul General Adjunct Plati si
Administrativ
Nume:.........................................
Semnatura:..................................

Anexa 5a – Raport Intermediar de Activitate


RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE DE ASISTENTA
TEHNICA

Titlul contractului:
Numar contract:
Beneficiar:
Prestator:
Pentru perioada de la ………………………. la ……………………, interval numit “Etapă”
1. Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele)
2. Descrieţi activitatile Etapei
Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul etapei, incluzând cele incepute în altă etapă, dar
finalizate sau continuate pe parcursul Etapei, cele incepute pe parcursul Etapei şi cele planificate a fi
incepute pe parcursul Etapei dar amânate.
Luna Activităţi Activităţi Abateri de la activităţile Evaluare3 Observaţii4
planificate1 realizate2 planificate
Justificări

3. Descrierea rezultatelor aferente Etapei


Rezultate planificate (conform Rezultate obţinute Justificarea diferenţelor
Raportului Initial)

In cazul unor disfunctionalitati, mentionati actiunile de remediere ce vor fi intreprinse


(reprogramarea activitatilor din contract astfel incât termenul limita pentru finalizarea
proiectului sa fie mentinut sau Prestatorul sa-si asume toate riscurile pentru acceptarea
prelungirii contractului).
Anexaţi dupa caz:
 materiale redactate în cadrul proiectului
 comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului
 orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului
Prestator - Reprezentant Legal

Nume………………………..………Semnatura………………………….Data:……….........

1
Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în oferta tehnica
2
Precizaţi dupa caz, numărul de participanţi, locul de desfăşurare şi durata planificată pentru fiecare activitate
realizată
3
Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate
4
Dacă în urma evaluării remarcaţi modificări/ îmbunătăţiri care trebuie aduse proiectului, menţionaţi-le
Anexa 5b – Raport Final de Activitate

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE DE ASISTENTA TEHNICA

Titlul contractului:
Numar contract:
Beneficiar:
Prestator:

1. Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele si descrieri succinte ale


activitatilor aprobate anterior in cadrul Rapoartelor de Activitate Intermediare)

2. Descrierea activităţilor din etapa curenta (din momentul ultimului Raport de


activitate intermediar pana la finalizarea contractului)
3.
Luna Activităţi Activităţi Abateri de la Evaluare7 Observaţii8
planificate5 realizate6 activităţile
planificate
Justificări

4. Descrierea rezultatelor
5.
Rezultate planificate (conform Rezultate obţinute Justificarea diferenţelor
Raportului Initial)

Prezentaţi pe scurt opinia Dvs. cu privire la oportunitatea proiectului şi la impactul avut.


Anexaţi dupa caz:
 materiale redactate în cadrul proiectului in timpul etapei
 comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului
 orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului

Prestator
Nume………………………..………Semnatura………………………….Data:……….........

5
Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în oferta tehnica
6
Precizaţi daca este cazul, numărul de participanţi, locul de desfăşurare şi durata planificată pentru fiecare
activitate realizată
7
Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate
8
Dacă în urma evaluării remarcaţi modificări / îmbunătăţiri care ar fi trebuit aduse contractului, menţionaţi-le.
Formular 33 – Notificare privind aprobarea Rapoartelor de Activitate

NOTIFICARE PRIVIND APROBAREA/ NEAPROBAREA RAPOARTELOR DE


ACTIVITATE ALE CONTRACTULUI DE SERVICII

De la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Directia beneficiara/ Directia Economica

Către <Denumire Contractor>

Titlul contractului:
Numar contract:
Beneficiar:
Decizia luată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în urma verificării:

 Raportului Intermediar nr.....


 Raportului Final

 Aprobat  Neaprobat, cu observatii


Observaţii:

Avizat: Director beneficiar/ DE Semnatura Data:


Nume:
Verificat : Sef beneficiar/ SAP-DE Semnatura Data:
Nume:
Completat: Responsabil tehnic/ Expert SAP- Semnatura Data:
DE
Nume:
Formular 34 – Fisa de Verificare pentru aprobarea Raportului de Activitate

FISA DE VERIFICARE PENTRU APROBAREA/ NEAPROBAREA RAPORTULUI DE


ACTIVITATE

Titlul contractului:
Numar contract:
Beneficiar:
Prestator:

Tip de raport: intermediar nr. ...  Final 

NU ESTE
DA NU
CAZUL
INFORMATII DE VERIFICAT
RT RP RT RP RT RP
1 Raportul de activitate este in concordanta cu structura prevazuta
in formularul Anexa 5 din Instructiuni de rambursare pentru M20
2 Activitatile planificate sunt in concordanta cu activitatile prevazute
in oferta tehnica si a graficului de prestare a serviciilor
3 Activitatile derulate, completate sau incepute in timpul Etapei se
incadreaza in Propunerea Tehnica si Financiara a proiectului
(daca raspunsul este “Nu” atunci punctele 4 si 5 ar trebui sa fie
“Da”)
4 Exista justificare pentru intarziere in activitatile ce urmeaza a fi
derulate, completate si incepute in timpul Etape cauzata de o
terta parte sau alte situatii de forta majora.
5 Raportul prevede un plan de recuperare a intarzierilor sau pentru
extinderea duratei contractului in concordanta cu termenii
contractului si cu procedura.
6 Rezultatele planificate corespund cu acelea prevazute in
contractul de servicii
7 Activitatile derulate si descrise in cadrul Raportului de Activitate
nu se spurapun cu activitatile derulate si descrise in Raportul de
Activitate precedent.
8 Materialele intocmite pentru scopul proiectului in timpul Etapei,
comunicatele de presa referitoare la proiect sau orice alt material
relevant desfasurarii proiectului sunt atasate la raportul de
activitate.
RT= Responsabil Tehnic; RP= Responsabil de Procedura (expert SAP-DE)

Nume: Semnatura Data:


Aprobat  Neaprobat 
Director General adjunct al Directiei Semnatura Data:
initiatoare a proiectului.
Nume:
Aprobat Avizat  Neavizat 

Verificat : Sef SAP-DE Semnatura Data:


Nume:
Completat: Expert SAP-DE Semnatura Data:
Nume:

Responsabil Tehnic Semnatura Data:


Nume:
Director initiator proiect Semnatura Data:
Nume:
Avizat  Neavizat cu observatii 

Observatii:
<se completeaza de catre responsabilul tehnic>
Formularul 35 - Document constatator
Către: ................
Spre ştiinţă: A.N.A.P
Document constatator
referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale

1. Contractant:...............................-adresa:............................, tel/fax..........................,
număr de înmatriculare................................, cod fiscal......................................
2. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
□contractant □contractant asociat
3. Procedura de achiziţie/ data organizării: .................................(licitaţie deschisă, cerere
de ofertă etc). Data şedinţei de deschidere a ofertelor:.......................
4. Refuzul ofertantului câştigător de a semna contractul:
□Da □Nu
5. Numărul, data, şi obiectul contractului: Contractul de .......................(furnizare/ servicii) a
fost înregistrat la AFIR cu nr............, având ca obiect:
 ....
6. Informaţii privind data:
 Terminării prestării serviciilor pe perioada de garanţie a produselor:.........
 Încheierii procesului verbal de recepţie al serviciilor de garanţie:..........
2. Contractul a fost îndeplinit în mod corespunzător (cantitativ, calitativ şi la termen):
□Da □Nu
□Nesatisfacator □Satisfacator □Bine □Foarte Bine

3. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorităţii contractante pe perioada
derulării contractului (dacă este posibil cuantificarea valorică a acestora):
...........................
Prezentul document constatator s-a eliberat în trei exemplare în conformitate cu prevederile
art.166 alin.(1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului –cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.

Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR GENERAL
Formular 36 – Fisa de Verificare a eligibilitatii actiunilor
FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII

Titlul actiunii:
<se va completa cu perioada aferenta cheltuielilor solicitate
Perioada actiunii:
pentru decontare>
Beneficiar:
Codul atribuit
Dosarului de ...................................................
Rambursare

Nu este
Informatii de verificat DA NU
cazul
1. Cheltuielile directe solicitate pentru decontare sunt in
concordanta cu activitatile eligibile prezentate in cadrul
capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, valabil la momentul
realizarii acestor cheltuieli?
2. Cheltuielile directe solicitate pentru decontare sunt in
concordanta cu tipologia cheltuielilor directe, respectiv cheltuieli
care nu necesita implementare sub forma de proiect?
3. Cheltuielile directe solicitate pentru decontare au fost realizate
pentru si de catre personalul beneficiarilor masurii, astfel cum
sunt acestia din urma mentionati in cadrul capitolului 15.6 din
PNDR 2014-2020?
4. Activitatile cuprinse in Dosarul Cerere de Rambursare sunt
realizate in perioada de referinta si sunt aferente actiunii de
asistenta tehnica in cauza.

Observatii: ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Avizat: Sef SAT-DATLIN Semnatura Data:


Nume:
Verificat: Expert 2 SAT – DATLIN Semnatura Data:
Nume:
Intocmit: Expert 1 SAT – DATLIN Semnatura Data:
Nume:
Formular 37 - Reconciliere lunara privind garantiile de buna executie

Luna................../ Anul ..............

Contractul de finantare Scrisoarea de garantie de buna executie

Valoarea contractului
Nr. Crt.
Codul Denumirea Data Autoritatea Perioada de Data
Numar Valoarea
contractului prestatorului/ (finantare emiterii emitenta valabilitate expirarii
furnizorului nerambursabila)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL

Acte de modificare a scrisorii de garantie de buna executie Stadiu scrisoare de garantie de buna executie
Reconciliere
Anulata/inchisa prin
Data prelungire Executata prin document Observatii
document
Numar Data emiterii perioada Valoare modificata SFCS-DE*
valabilitate
Numar Data Numar Data

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SECTIUNEA II - FORMULARE AUTORIZARE PLATI

Formular 38.1 - Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Solicitarii la


Plata

DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR SOLICITARII LA PLATA

Masura ………………

INITIALA

RECTIFICATA

Contractor:..........…………………..
Cod/data contract de furnizare:..........…
Titlul proiectului.............................................
Valoarea totala eligibila a contractului*:..........………………
Rata ajutorului financiar nerambursabil:..........……………...
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil………………...
Data………………
Module de transe de plata:

Modulul 1 transa de plata:

Transa 1: Luna....................Anul**………. Valoare totala***.............… din care ajutor


financiar nerambursabil.......................

Modulul 2 transe de plata

Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor


financiar nerambursabil.......................

Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor


financiar nerambursabil.......................

Modulul n transe de plata

Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor


financiar nerambursabil.......................

Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor


financiar nerambursabil.......................
Transa n: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................

Contractor (reprezentant legal)

Nume si prenume …………….

Semnatura si stampila****………………………………..

* toate valorile se completeaza in Lei

** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata

***se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile (valoarea contributiei publice plus
valoarea contributiei proprii) previzionate a fi efectuate pentru transa respectiva.

****Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015


Formular 38.2 – TVA conform OUG 49/ 2015
DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR SOLICITARII LA
PLATA

Masura ………………

INITIALA

RECTIFICATA

Contractor:..........…………………..

Cod/data contract de prestare/ furnizare:..........…

Titlul proiectului.............................................

Valoarea totala a TVA conform contractului*:..........………………

Data………………

Module de transe de plata:

Modulul 1 transa de plata:

Transa 1: Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 49/2015


***.............…

Modulul 2 transe de plata:

Transa 1: Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 49/2015


***.............…

Transa 2: Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 49/2015


***.............…

Modulul n transe de plata:

Transa 1: Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 49/2015


***.............…
Transa 2: Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 49/2015
***.............…

Transa n: Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 49/2015


***.............…

Contractor (reprezentant legal)

Nume si prenume …………….

Semnatura si stampila**** (pentru Persoane juridice) ..

* toate valorile se completeaza in Lei

** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata pentru finantarea TVA
aferent proiectelor FEADR, conform prevederilor OUG 49/2015

***se va completa cu valoarea totala a TVA aferent cheltuielilor eligibile, previzionate a fi


efectuate pentru transa respectiva.

**** Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015


Formular 39 NOTIFICAREA CONTRACTORULUI PRIVIND DEPASIREA
TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE SOLICITARII LA PLATA
OJFIR Bucuresti

NOTIFICAREA CONTRACTORULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE


DEPUNERE A SOLICITARII LA PLATA

Nr ………../data……………..

Catre: ……………..(nume contractor)

……………….……….(adresa)

Subiect: Termenul de depunere a Solicitarii la plata in baza contractului de servicii/


furnizare nr........................

Va informam ca ati depasit termenul de depunere a solicitarii la plata, stipulat in contractul de


servicii/furnizare/declaratia dumneavoastra de esalonare a depunerii dosarelor solicitarilor la
plata/ notificarea pentru aprobarea Rapoartelor de Activitate/ Semnarea Procesului verbal de
receptie.

Mai puteti depune Solicitarea la plata in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii prezentei
scrisori.

In cazul in care nu va puteti incadra in conditiile si termenii contractului de servicii/ furnizare,


aveti posibilitatea sa alegeti o alta varianta de esalonare a depunerii dosarelor Solicitarilor la
plata si sa ne informati in legatura cu noua dumneavoastra optiune in termenul mentionat mai
sus.

Intocmit Verificat

Expert SLIN Sef SLIN

Nume si prenume............................ Nume si prenume.....................

Semnatura........................... Semnatura...............

Data....................... Data............. Stampila

OJFIR
Director OJFIR

Nume si prenume……………….
Formular 40.1 – Solicitare la Plata M 20

SOLICITARE LA PLATA

I a fi completat doar de sef serviciu

OJFIR............................ Serviciul LEADER si Investitii Non-Agricole


Cod solicitare la plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SLIN


Nume si prenume....................... Aprobat: Director OJFIR
Semnatura..................... Nume si prenume..........................
Semnatura..............................

Expert SLIN
Nume si prenume....................
Semnatura..................... Stampila
OJFIR

II. a fi completat doar de contractor


Nume contractor:................................................................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc……………. Jud…………….Tel
…………….Fax…………….
Banca contractorului :........................................................
Cont bancar :......................................................................
Locul de realizare al proiectului:......................................
Codul contractului de furnizare/prestare:......................................
Titlul proiectului................................................................................................................

Modulul I Modulul II Modulul n

(1 transa) (2 transe) (3 transe)

O transa □ Transa 1□ Transa 1 □

Transa 2 Transa 2 □

Transa n □

In calitate de contractor solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de ………… Lei si plata


sumei de …………… Lei, reprezentând ..........% din suma aferenta serviciilor prestate/
bunurilor livrate, din care:

Valoare fara TVA ............................. Lei

TVA ...................................................Lei*
Documente pentru Nu e Pag
Da Nu
Masura 20 cazul nr.

Identificarea financiara/document echivalent

Detalierea platilor solicitate


Facturi
Factura nr....... din data.......
Facturile fiscale sunt detaliate corespunzator ca urmare
a aprobarii Rapoartealor de activitate
Procesul verbal de receptie a bunurilor/Raport
intermediar sau Final de activitate

Declaratia pe propria raspundere a contractorului

Alte documente

..........................................................

Contractor (nume si prenume)

Semnatura si stampila**
Data

*Este eligibil din FEADR conform Contractului de furnizare/prestare si a anexei III –


Bugetul indicativ.

** Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015


Formular 40.2 – Solicitare la Plata TVA conform OUG 49/ 2015

SOLICITARE LA PLATA

I a fi completat doar de sef serviciu

OJFIR............................ Serviciul LEADER si Investitii Non-Agricole


Cod solicitare la plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SLIN


Nume si prenume....................... Aprobat: Director OJFIR
Semnatura..................... Nume si prenume..........................
Semnatura..............................
Expert SLIN
Stampila
Nume si prenume....................
Semnatura..................... OJFIR

II. a fi completat doar de contractor

Nume contractor:................................................................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….
Jud…………….Tel …………….Fax…………….
Banca contractor:........................................................
Cont bancar:......................................................................
Locul de realizare al proiectului:......................................
Codul contractului de prestare / furnizare:......................................
Titlul proiectului................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Modulul I Modulul II Modulul III Modulul IV ...... Modulul N
(1 transa) (2 transe) (3 transe) (4 transe) (n transe)
O transa □ Transa 1□ Transa 1 □ Transa 1 □ Transa 1 □
Transa 2 Transa 2 □ Transa 2 □ Transa 2 □
Transa 3 □ Transa 3 □ Transa 3 □
Transa 4 □ .................
Transa n □

In calitate de contractor solicit autorizarea cheltuielilor cu TVA in valoare de ………… Lei*


si plata sumei de …………… Lei*, reprezentând .....% din valoarea aferenta serviciilor
prestate/ bunurilor livrate, purtatoare de TVA de .................. Lei.

Documente Da Nu Nu e cazul Pag nr.


Detalierea platilor solicitate

Factura nr....... din data.......

Declaratia pe propria raspundere a


contractorului
Alte documente
Facturile fiscale sunt detaliate
corespunzator ca urmare a aprobarii
Rapoartealor de activitate
Contractor (nume si prenume)

Semnatura si stampila**

Data
*se completeaza doar daca TVA-ul este eligibil de la bugetul de stat in baza prevederilor OUG
49/ 2015, conform Contractului de prestare / furnizare/ actului aditional.

** Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015


Formular 41.A – Detalierea platilor solicitate
DETALIEREA PLATILOR SOLICITATE

FACTURA
Incadrarea
Activitatea/ cheltuielilor in Valoarea Valoarea din factura
produsul1 liniile Numarul Data Obiectul solicitata la plata
Contractor
bugetare2 facturii facturii facturii Fara taxe Fara taxe
TVA TVA
recuperabile recuperabile
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL

Contractor (reprezentant legal)


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila* ………..
Data …...........
1
Se vor detalia activitatile prestate sau produsele livrate, in conformitate cu prevederile contractului, ofertei tehnice si a detalierii
activitatilor/ produselor din Rapotul de Activitate/ Procesul Verbal de Receptie aprobat
2
Incadrarea se face conform Formularului de Buget din contract
* Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015
Anexa 6 – Declaratie pe propria raspundere

ANTET CONTRACTOR

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE*

Subsemnatul.........................., reprezentant legal al .................... declar pe propria


raspundere ca:
 respect toate criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie

 respect conditiile de eligibilitate mentionate in Contractele de achizitie publica

 sumele solicitate nu au facut si nu vor face obiectul altor programe de finantare


nerambursabila, cu exceptia FEADR

 eu si organizatia mea (asociatia sau intreprinderea) nu ne aflam in niciuna din


urmatoarele cazuri:
o in curs de a fi supus procedurilor de declarare a falimentului sau reorganizarii
judiciare, de a fi administrate averile de tribunale, de a exista angajamente cu
creditori, activitati in stadiul de suspendare sau de a fi intr-o situatie similara
stipulata;
o lichidare, fuziune sau diviziune.

Contractor (reprezentant legal)


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila* ..............
Data …………………………..
* Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015
Formular 42 – Calendar pentru verificarea DSP - OJFIR …………….

CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR SOLICITARILOR LA PLATA

Am luat la
CONTRACTOR cunostinta:
Data Calendar Intocmit: Aprobat:
(Cod solicitare la Natura (Nume si prenume/
Nr. depunerii
plata / Denumire / achizitiei* Semnatura )**
crt DSP
Localizare investitie) Data inceperii Data finalizarii Expert 1 Expert 2 Director
Sef SLIN
verificarilor verificarilor SLIN SLIN OJFIR

Nota: * - Bunuri (B)


- Servicii (S)
** Prin semnarea calendarului de verificare, semnatarii confirma si primirea tuturor documentelor prevazute procedural in
vederea efectuarii verificarii
Formular 43 – Fisa de verificare tehnica si financiara SLIN OJFIR
FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA

Contractor………………….…..
Titlul proiectului…………………………..
Cod cerere de plata……………………..

Sectiunea A1: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Solicitarii la Plata


Nr.
Obiectul analizei/verificarii Da Nu Nu este cazul
Crt.
1. Documentele din Dosarul Solicitarii la plata
sunt numerotate, semnate si stampilate* de
catre contractor; referintele din opis corespund
cu numarul paginii la care se afla documentele
din Dosarul Solicitarii la Plata
2. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu
originalul” si ”Program FEADR”
3. Solicitarea la plata 37.1 este completata,
datata, semnata si stampilata* de contractor
4. Solicitarea la plata este depusa in termenul
prevazut in Contractul de Servicii/Furnizare si
conform Declaratiei de esalonare a platilor1
5. Detalierea platilor solicitate 37.A este
completata, datata, semnata si stampilata* de
contractor 2
6. Identificarea financiara (sau document
echivalent), este completata, datata, semnata si
stampilata de banca/ trezoreria contractorului,
precum si datata si semnata de titularul contului
7. Facturile sunt atasate la Detalierea platilor
solicitate 37.A
8. Factura este emisa de contractor catre
beneficiarul masurii de asistenta tehnica
(MADR, APIA, AFIR)
9. Facturile fiscale sunt detaliate conform
Rapoartelor de activitate aprobate, sunt
completate, semnate, stampilate.
10. Valoarea facturata corespunde procentului de
realizare mentionat in Raportul de
activitate/Notificarea pentru aprobarea
Raportului de activitate
11. Procesele verbale de receptie a bunurilor
achizitionate sunt completate, datate, semnate
si stampilate* de furnizorul de bunuri si de
beneficiar. Acestea se ataseaza la fiecare transa
de plata.
12. Declaratia pe proprie raspundere a
contractorului– Formular 38 este completata,
datata, semnata si stampilata*
13. Contractorul nu este inscris in Buletinul
Procedurilor de Insolventa3
14. Documentele prezentate de contractor pe
suport electronic corespund cu cele din Dosarul
Solicitarii la plata
15. Contractorul nu apare inregistrat in Registrul
Neregulilor sau in Registrul Debitorilor
16. Celelalte documente justificative specificate
(dupa caz) in Solicitarea la plata sunt datate,
semnate si stampilate* de emite nt
1…………………………………………………
2…………………………………………………
3…………………………………………………
4…………………………………………………
5…………………………………………………
* Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015
1
Dosarul Solicitarii la plata trebuie depus in 5 zile de la aprobarea raportului intermediar (daca este
cazul)/ final de activitate in cazul proiectelor care au ca obiect furnizarea de servicii sau furnizarea de
servicii si bunuri sau de la aprobarea procesului verbal de receptie. In cazul proiectelor care au ca obiect
furnizarea de bunuri. in cazul in care documentele mentionate mai sus nu sunt aprobate, DSP se declara
„neconform”.
2
In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise serviciile prestate/bunurile livrate (de ex: consultanta,
livrare bunuri etc). Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi.
3
In cazul in care contractorul nu apare inregistrat cu o sesizare in Buletinul Procedurilor de Insolventa
(mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.
In cazul in care contractorul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari privind
insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”. Si se urmeaza pasii descrisi in procedura la subcapitolul 2.4.1.
Expertii vor face print-screen din Buletinul Procedurilor de Insolventa si vor atasa extrasul la dosarul
administrativ. Pe extrasul din Buletinul Procedurilor de Insolventa, expertii vor mentiona data la care s-a
realizat verificarea, si vor semna si stampila documentul.

Expert 1 SLIN Expert 2 SLIN


Solicitarea la plata este: Solicitarea la plata este:
 CONFORMA  CONFORMA
 NECONFORMA  NECONFORMA

Observatii.............................................................................................................
.............................................................................................................................
Sef SLIN
Solicitarea la plata este:  CONFORMA
 NECONFORMA
Observatii.............................................................................................................
.............................................................................................................................

Intocmit de expert 1 SLIN (nume si prenume) …… .................


Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..

Verificat de expert 2 SLIN (nume si prenume) …………………


Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..

Aprobat Sef serviciu SLIN (nume si prenume)..........................


Semnatura si stampila ………………………… Data ……../……./20..

Am luat la cunostinta.
Contractor (reprezentant legal)
Nume si prenume …………….
Semnatura si ştampila* (pentru Persoane juridice)…………….
*Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015
Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) …………….
Data ………………..
Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ-procedurale

Nr. Nu este
Obiectul analizei/verificarii Da Nu
Crt. cazul
1.

2. Prin Facturile fiscale se ofera asigurarea că:


-activitatile care au fost facturate au fost efectiv
realizate;
-sumele aferente realizarii activitatilor care fac
obiectul Contractului incheiat cu AFIR/ MADR AM
PNDR/ APIA şi care au fost menţionate în Raportul
intermediar/ final de activitate au fost facturate şi
sunt în conformitate cu prevederile legale
3. Facturile fiscale contin ca toate sumele aferente
serviciilor prestate de contractor, conform liniilor
bugetare din bugetul anexa la contract si
activitatilor/ bunurilor care au fost aprobate in
Raportul intermediar/ final de activitate sau
Procesele Verbale de Receptie
4. Bunurile facturate si solicitate la plata corespund cu
cele prevazute in contractul de furnizare, precum si
in Procesele verbale de receptie, iar cantitatile si
preturile bunurilor sunt aceleasi cu cele din oferta
castigatoare si contractul de furnizare
5. Sumele solicitate la plata se regasesc in Facturile
fiscale , sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile din
caietul de sarcini (anexa la contractul de furnizare)
si corespund activitatilor realizate si descrise in
Raportul intermediar/ final de activitate/ Procesul
verbal de receptie intermediara /totala
6. Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile
bugetare, iar in cazul contractelor care prevad
preturi unitare pentru serviciile livrate aceasta
trebuie sa se incadreze si in valoarea mentionata in
Notificarea privind Aprobarea Raportului de
activitate
7. Se respecta principiul proportionalitatii referitor la
gradul de indeplinire al indicatorilor de rezultat din
contractul de servicii

Observatii.............................................................................................................
.............................................................................................................................
Valoarea sumelor admise ............................ Lei
Din care:
CE……………………Lei
BS……………………Lei
TVA………………….Lei

Valoarea sumelor respinse ....................................... Lei


Din care:

CE……………………Lei
BS……………………Lei
TVA………………….Lei

Motivatia privind respingerea sumelor


solicitate: ........................................................................................................................................
.................Intocmit de expert 1 SLIN (nume si prenume) …… .................
Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..

Verificat de expert 2 SLIN (nume si prenume) …………………


Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..
Aprobat Sef serviciu SLIN (nume si prenume)..........................
Semnatura si stampila………………………… Data ……../……./ 20..

Contractor (reprezentant legal)


Nume si prenume …………….
Semnatura si ştampila* (pentru Persoane juridice)…………….
* Cu respectarea prevederilor art. V din Ordonanta nr. 17/2015

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii


SLIN-OJFIR in verificarea prezentului dosar solicitare la plata.
Confirm ca expertii SLIN implicati in verificarea prezentului dosar solicitare la plata nu au
participat in verificarea documentelor aferente contractelor de prestare/ furnizare.

Sef serviciu SLIN (nume si prenume)..........................


Semnatura ………………………… Data……../……./20...
Formular 44 - Fisa de verificare a dosarului solicitarii la plată de catre
SFCS-DE

FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI SOLICITARII LA PLATĂ DE CATRE SFCS-DE

Titlul proiectului:
Numarul contractului:
Valoarea contractului (lei):
Numarul transei de plată:
Prestator/Furnizor:

NU
DA NU este
Informatii de Verificat cazul

1. Fisa de verificare tehnica si financiara 40 este completata


corespunzator si semnata de expertii si seful SLIN-OJFIR Bucuresti,
precum si de contractor si are marcata optiunea „conforma” pe sectiunea
A1
2. Datele de identificare ale contractorului sunt in concordanta cu datele
de identificare din contractul de achizitie publica.
3. Facturile fiscale sunt completate, semnate si stampilate de contractor
si care sunt mentionate in contractul achizitie publică

4. Valoarea facturilor fiscale corespunde cu procentul rezultat si evidentiat


in Rapoartele Intermediare / finale ale proiectului

5. Suma solicitata la plata se incadreaza in valoarea contractului atat in


LEI cat si in EURO (la ultima transa de plata)
6. Contractorul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa

7. Factura fiscala emisa de contractor are viza pentru Realitate,


Regularitate si Legalitate

LEI EURO
Valoarea contractului (finantare nerambursabila)
Valoare platita Transa 1
Transa 2
Transa 3
Transa ”n”
REST CONTRACT (finantare nerambursabila)

* Se va completa la fiecare transa de plata tinandu-se cont de valorile platite anterior.


Rezultatul verificarii:

Valoarea cheltuielilor admise ............................ Lei


Valoarea cheltuielilor respinse ....................................... Lei

Observatii..............................................................................
...............................................................................................

Completat de: Expert SFCS – DE

Nume …………………………….. Semnatura ………………………….. Data:………..

Verificat de: Sef SFCS – DE

Nume……………………………..…… Semnatura … ………………………….. Data:………..

Avizat de: Director DE – AFIR

Nume ……………………………..………Semnatura ………………………….. Data:………..


Formular 45 - Scrisoare de solicitare a informatiilor suplimentare
OJFIR/.............................

SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE


Nr………./data……………..
Catre:..................................
Ref:....................................

Stimate.....................

In urma verificarii dosarului .................. pentru...................., va informam ca au fost gasite


urmatoarele neconcordante sau lipsesc urmatoarele documente:
 ………………………………………..
 ……………………………………….
 ……………………………………….
In consecinta, va rugam sa explicati neconcordantele semnalate si sa prezentati urmatoarele
documente in termen de..... zile lucratoare:
 ………………………………………..
 ……………………………………….
 ……………………………………….

Cu stima,

Expert
Nume si prenume...........................
Semnatura....................
Sef serviciu
Nume si prenume...........................
Semnatura....................
Director
Nume si prenume………............... Stampila OJFIR/
Semnatura..................... CRFIR/ AFIR
Formular 46 Pista de Buget

PISTA DE BUGET

Nume Contractor………………………Cod cerere de plata………………………

Sume Suma SLIN-OJFIR SLIN-CRFIR SAT-DATLIN Rest


Denumirea
conform solicitata Suma Suma Suma Suma Suma Suma dupa
capitolelor bugetare
Contract la plata autorizata refuzata autorizata refuzata autorizata refuzata plata
SECTIUNEA 1 – PROIECTE DE PRESTARE SERVICII
Tipul de activitate 1
Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea n………
Total – Tip de
activitate 1
Tipul de activitate
n…
Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea n………
Total – Tip de
activitate n…
TOTA TOTAL Valoare
Proiect Sectiunea 2
(Tip activitate 1 +…+
Tip activitate n)(fara
TVA)
Valoare TVA
Sectiunea 1
TOTAL Valoare
Proiect inclusiv TVA
Sectiunea 1
SECTIUNEA 2 – PROIECTE DE FURNIZARE BUNURI
Tip de produs 1

Produsul 1
Produsul 2
Produsul n………
Total – Tip de produs
1
Tipul de produs n…
Produsul 1
Produsul 2
Produsul n………
Total – Tip de produs
n…
TOTAL Valoare
Proiect Sectiunea 2
(Tip produs 1 +…+
Tip produs n) (fara
TVA)
Valoare TVA
Sectiunea 2
TOTAL Valoare
Proiect inclusiv TVA
Sectiunea 2
SECTIUNEA 3 – PROIECTE DE FURNIZARE SERVICII SI BUNURI
SECTIUNEA 1:
SERVICII (total
sectiunea 1 fara TVA)
SECTIUNEA 2:
BUNURI (total
sectiunea 2 fara TVA)
TOTAL Valoare
Proiect (fara TVA)
Valoare TVA
TOTAL Valoare
Proiect inclusiv TVA
Nota: In cazul proiectelor derulate prin RNDR formatul Pistei de Buget folosit va fi adaptat conform Bugetului anexat
contractului.

Expert SLIN-OJFIR Revizuit


Nume si prenume Sef SLIN-OJFIR
Data Nume si prenume
Semnatura Data
Semnatura
Formular 47 - Notificarea catre OJFIR cu privire la plata efectuata

a) Pentru plata proiectelor FEADR

NOTIFICAREA CATRE OJFIR CU PRIVIRE LA PLATA EFECTUATA


Catre: OJFIR: .................Nr..........

Vă informăm că, după verificarile efectuate, pentru Dosarul Solicitarii la plata


nr...................... aferent contractorului ..........................,

-a fost efectuata plata pentru suma de ……………………Lei, echivalent a ............... Euro


-nu a fost efectuata plata pentru suma de ……………………Lei, echivalent a....................Euro
(finantare nerambursabila conform formularului 41), compusa din:

(se precizează motivele care au stat la baza neefectuarii platilor)


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Intocmit,
Expert SFCS-DE/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA

Nume si prenume.................
Semnatura........................
Data...................................

Revizuit
Sef SFCS-DE/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA
Nume si prenume ........................
Semnatura ...................................
Data ............................................

Aprobat
Director DE/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA
Nume si prenume ........................
Semnatura ...................................
Data ............................................

b) Pentru plata TVA aferenta proiectelor FEADR


NOTIFICAREA CATRE OJFIR CU PRIVIRE LA PLATA EFECTUATA

Catre: OJFIR:.................Nr..........

Vă informăm că, in urma verificarilor efectuate, pentru Dosarul Solicitarii la plata


nr...................... aferent contractorului ..........................,

- a fost efectuata plata pentru TVA in suma de ……………………Lei, echivalent


a ......................... Euro
- nu a fost efectuata plata pentru TVA in suma de ……………………Lei, echivalent
a..........................Euro

, compusa din:

(se precizează motivele care au stat la baza neefectuarii platilor)


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Intocmit,
Expert SFCS-DE
Nume si prenume.................
Semnatura........................
Data...................................
Revizuit
Sef SFCS-DE
Nume si prenume ........................
Semnatura ...................................
Data ............................................

Aprobat
Director DE
Nume si prenume ........................
Semnatura ...................................
Data ............................................
Formular 48 – Notificarea contractorului cu privire la confirmarea platii
a) Pentru plata proiectelor FEADR
SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA ..............

NOTIFICAREA CONTRACTORULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII


Nr……./data……………..

Catre:
Numele contractorului:………………………
Adresa contractorului:………………………
Cod solicitare la plata:……………………….…

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului Solicitarii la plata nr....., va


informam urmatoarele:
- suma admisa la plata este de ............................Lei, echivalent a .................. Euro (finantare
nerambursabila conform primei rubrici din Notificarii Formular 44)
- suma respinsa la plata este de ............ Lei, echivalent a............... Euro. (finantare
nerambursabila conform conform sectiunii Notificarii Formular 44), fiind compusa din:
(se vor mentiona motivele respingerii la plata a sumelor facturate)
...................................................................................................................
Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu sumele declarate eligibile și
platite în cadrul contractului sus menționat, puteți transmite la SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM
PNDR- MADR / APIA, în termen de 5 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de
verificare a eligibilității sumelor facturate.

Intocmit,
Expert 1 SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA
Nume si prenume.....................
Semnatura...............
Data........................
Revizuit
Sef SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA
Nume si prenume.....................
Semnatura...............
Data........................
Director DE - AFIR/ Director AM PNDR- MADR / Director APIA

b) Pentru plata TVA aferenta proiectelor FEADR (SFCS - DE - AFIR/ SAT –


AM PNDR- MADR / APIA)
SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA
NOTIFICAREA CONTRACTORULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII
Nr…….../data……………..
Catre:
Numele contractorului:………………………
Adresa contractorului:………………………
Cod solicitare la plata:……………………….…

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului Solicitarii la plata nr....., va


informam urmatoarele:
- suma admisa la plata pentru TVA este de .........................................Lei (conform Notificarii
Formular 44);
- suma respinsa la plata pentru TVA este de ....................................... Lei (conform Notificarii
Formular 44), compusa din:
(se vor mentiona motivele respingerii la plata a sumelor facturate)
...................................................................................................................
...................................................................................................................................
Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de
…………............ ...in contul bancar ..............……………….. din banca …….........………….
Va precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu sumele declarate eligibile și platite
în cadrul contractului sus menționat, puteți transmite la SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR-
MADR / APIA, în termen de 5 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare
a eligibilității sumelor facturate..
Intocmit,
Expert 1 SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA
Nume si prenume.....................
Semnatura...............
Data........................
Revizuit
Sef SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR- MADR / APIA
Nume si prenume.....................
Semnatura...............
Data........................
Director DE - AFIR/ Director AM PNDR- MADR / Director APIA
Formular 49 – Notificarea contractorului asupra platilor efectuate
OJFIR......................

NOTIFICAREA CONTRACTORULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE


Catre: ..................................... contractor
In atentia: ......................................, Reprezentant Legal Proiect
Ref: Proiect FEADR “……”
Cod contract.......................

Va informam ca in cadrul Contractului ……, in urma verificarilor dosarelor Solicitarilor la


plata prezentate de dumneavoastra au fost platite urmatoarele sume:
Cheltuieli admise
Lei Euro
Avans
Transa I
Transa II
Transa III
Transa IV
Transa V
..........................
TOTAL
Va informam ca, in cazul in care nu sunteti de acord cu cheltuielile admise si platite in
cadrul proiectului sus mentionat, puteti transmite la SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR-
MADR / APIA, in termen de 5 zile lucratoare, o adresa in care sa contestati modul de verificare
a eligibilitatii sumelor facturate.
In caz contrar Autoritatea Contractanta va considera ca contractul dumneavoastra a fost
finalizat, obligatiile de plata ale Autoritatii Contractante care decurg din contractul de prestare/
furnizare fiind indeplinite.

Intocmit Verificat
Expert SLIN-OJFIR Sef SLIN-OJFIR
Nume si prenume...................... Nume si prenume.....................
Semnatura......................... Semnatura.........................
Data................................... Data...................................

Director OJFIR

b) Pentru plata TVA aferenta proiectelor FEADR


OJFIR......................

NOTIFICAREA CONTRACTORULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE

Catre: ..................................... contractor


In atentia: ......................................, Reprezentant Legal Proiect
Ref: Proiect FEADR “……”
Cod contract.......................

Va informam ca in cadrul Contractului ……, in urma verificarilor dosarelor Solicitarilor la


plata prezentate de dumneavoastra au fost platite urmatoarele sume:

Cheltuieli admise pentru TVA


(Lei)
Transa I
Transa II
Transa III
Transa IV
Transa V
..........................
TOTAL
Va informam ca, in cazul in care nu sunteti de acord cu cheltuielile admise si platite in
cadrul proiectului sus mentionat, puteti transmite la SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM PNDR-
MADR / APIA, in termen de 5 zile lucratoare, o adresa in care sa contestati modul de verificare
a eligibilitatii sumelor facturate.
In caz contrar Autoritatea Contractanta va considera ca contractul dumneavoastra a fost
finalizat, obligatiile de plata ale Autoritatii Contractante care decurg din contractul de prestare/
furnizare fiind indeplinite.

Intocmit Verificat
SLIN-OJFIR SLIN-OJFIR
Nume si prenume...................... Nume si prenume.....................
Semnatura......................... Semnatura.........................
Data................................... Data...................................

Director OJFIR
Formular 50 - Notificarea contractorului cu privire la refuzul platii
OJFIR
NOTIFICAREA CONTRACTORULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATII
Nr………../data…………….
Catre: ……………….(contractor)
…………………………..(adresa)

Subiect: Contract nr……….


Cod solicitare la plata...……………………

Va informam ca Dosarul Solicitarii la Plata a fost verificat doar la birou de catre serviciile
noastre si au fost constatate urmatoarele:
Sumele din solicitarea la plata nu sunt admisibile deoarece:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Va aducem la cunostinta ca decizia de respingere a solicitarii dumneavoastra la plata a fost
luata in conformitate cu art….. din Contractul numarul ………cu Agentia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale/ MADR/ APIA.

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu inadmisibilitatea solicitarii la plată
depusă în cadrul contractului sus menționat, puteți transmite la SFCS - DE - AFIR/ SAT –AM
PNDR- MADR / APIA, în termen de 5 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de
verificare a eligibilității cheltuielilor.

Intocmit Revizuit
Expert 1 SLIN- OJFIR Sef SLIN-OJFIR
Nume si prenume......................... Nume si prenume.........................
Semnatura................... Semnatura.....................
Data.................... Data.......................

Aprobat
Director OJFIRN
Nume si prenume…………………
Semnatura……………….. Stampila
Formular 51 - Borderou de transmitere a notificarilor asupra platilor
efectuate
a) Pentru plata proiectelor FEADR
OJFIR......................
BORDEROU DE TRANSMITERE A
NOTIFICARILOR CONTRACTORILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATE
Nr....................data............................

 Contractorii proiectelor FEADR care nu au contestat modul de verificare a sumelor


solicitate in termen de 5 zile lucratoare sunt urmatorii:

Nr. si data
Codul Suma platilor transmiterii
contractul efectuate Data
Nr. Notificarii
ui de Contractor Localitatea confirmari de
Crt. contractorului
servicii/ primire
Lei Euro asupra platilor
furnizare
efectuate

 Contractorii proiectelor FEADR care contesta modul de verificare a sumelor solicitate


sunt urmatorii:
Nr. si data
Codul Nr. si
transmiterii Data
contractul Suma platilor data
Nr. Contractor Notificarii confirmar
ui de Localitatea efectuate adresei
Crt. contractorului i de
servicii/ contracto
asupra platilor primire
furnizare rului*
Lei Euro efectuate

Nota: * se va atasa adresa de la contractor


Intocmit Verificat
Expert SLIN /OJFIR Sef SLIN /OJFIR
Nume si prenume......................... Nume si prenume.....................
Semnatura................... Semnatura.....................

Director OJFIR

b) Pentru plata TVA aferenta proiectelor FEADR


OJFIR......................
BORDEROU DE TRANSMITERE A
NOTIFICARILOR CONTRACTORILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATE
Nr....................data............................

 Contractorii proiectelor FEADR care nu au contestat modul de verificare a sumelor


facturate privind TVA in termen de 5 zile lucratoare sunt urmatorii:

Suma Nr. si data


Codul platilor transmiterii
Data
Nr. contractului efectuate Notificarii
Contractor Localitatea confirmari
Crt. de servicii/ pentru contractorului
de primire
furnizare TVA asupra platilor
(Lei) efectuate

 Contractorii proiectelor FEADR care contesta modul de verificare a eligibilitatii


cheltuielilor privind TVA sunt urmatorii:
Codul Suma Nr. si data
contract platilor transmiterii Nr. si data
Nr. Data
ului de Contractor efectuate Notificarii adresei
Crt Localitatea confirmari
servicii/ pentru contractorului contractorul
. de primire
furnizar TVA asupra platilor ui*
e (Lei) efectuate

Nota: * se va atasa adresa de la contractor

Intocmit Verificat
Expert SLIN-OJFIR Sef SLIN- OJFIR
Nume si prenume......................... Nume si prenume.....................
Semnatura................... Semnatura.....................

Director OJFIR
REGISTRUL DE CORESPONDENTA – R1

Nr. Data intrarii Tipul Numele si Expert Data iesirii Tipul Numele si Expert
Crt. documentului documentului adresa responsabil documentului documentului adresa responsabil
expeditorului destinatarului
REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR SOLICITARILOR LA PLATA– R2
Nr.

Cod Contra Valoare Solicitarea la plata Solicitarea la plata ............ Solicitarea la plata Data Nume
contract ctor totala pentru pentru pentru transa .... limita de si
de de transa I transa II depunere semna
Servicii/ finantare Luna Valoare Luna Valoare Luna Valoare Luna Valoare a ultimei tura
furnizare nerambu depuner depun depun depun solicitari expert
rsabila ii erii erii erii de plata
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Formularul 52 - OPIS

Denumire contractor.....................
Cod solicitare la plata...........................

OPIS
Dosar Administrativ SLIN

Nr crt FORMULAR ELABORAT COD FORMULAR Pag


Anexa 2 – Cerere de Rambursare M20
CERERE DE RAMBURSARE
I a fi completat doar de sef serviciu

DATLIN
Cod cerere de plata: R 20.................... (pentru cheltuieli directe se va prelua din Fisa de verificare a eligibilitatii
actiunilor )
Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SAT-DATLIN


Nume si prenume....................... Aprobat: Director DATLIN
Semnatura..................... Nume si prenume..........................
Semnatura..............................
Expert SAT-DATLIN
Nume si prenume....................
Semnatura.....................

II. a fi completat doar de expertul DE/ SAT - AMPNDR


Nume beneficiar:................................................................
Cod fiscal beneficiar ..................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….
Jud…………….Tel …………….Fax…………….
Banca beneficiarului :........................................................
Adresa bancii ………………………………………………….
Cont bancar :......................................................................
Cod cerere de plata …………………………

Luna si anul pentru care se solicita decontarea cheltuielilor directe ........./ ........

In calitate de beneficiar al masurii de asistenta tehnica din cadrul PNDR 2014-2020, solicit autorizarea
cheltuielilor in valoare de ………… Lei (fara TVA) si plata sumei de …………… Lei din care contributie
CE .............Lei si contributie BS..............Lei(fara TVA), reprezentând ..........% din suma cheltuielilor
eligibile efectuate.

Documente pentru cheltuieli directe Da Nu Nu e cazul Pag nr.

Declaratia de cheltuieli

Declaratia pe propria raspundere a


beneficiarului
Raportul de asigurare
Plata stimulentelor salariale ale personalului implicat in managementul si controlul programului de la
nivelul beneficiarilor masurii de AT, respectiv AM, AFIR, OC si AC; plata stimulentelor pentru
personalul cu atributii de verificare si control pentru cererile de plata aferente platilorpe suprafata
acordate din FEADR
Lista completa a personalului si a
salariului/stimulentuluirealizat de acesta
pe perioada solicitata la decontare,
conform Statului de plata
Documentul care justifica modificarea
fiecarei componente a remuneratiei
Decizia de numire/ recrutare a
personalului, precum si fisele de post
aferente
Centralizatorul privind zilele si orele
lucrate (in cazul personalului platit cu ora/
ziua)/ privind orele suplimentare lucrate
Documentul de plata si extrasul de cont
pentru plata salariilor si contributiilor
sociale ale personalului
Plata cheltuielilor de chirie, intretinere si functionare a sediilor AM si AFIR
Factura, documentul de plata si extrasul
de cont aferente platii cheltuielilor de
chirie, intretinere si functionare a sediului
Contractele de furnizare/ inchiriere/
prestari servicii (unde este cazul)
Plata cheltuielilor pentru asigurarea transportului (intern si international), plata cheltuielilor privind
cazarea si masa, diurna (in limitele prevazute de institutiile UE) personalului AM, AFIR, implicat in
proiectele AT si pentru participantii din cadrul institutiilor publice/private de la nivel national sau
European la actiunile finantate prin AT
Ordinele de deplasare pentru delegatiile
interne/ Deconturile de cheltuielile pentru
delegatiile externe insotite de
documentele justificative
Facturi (unde este cazul) documente de
plata, extrase de cont/registre de casa (lei
sau valuta), bilete de transport (unde este
cazul), etc (orice alt document care poate
justifica efectuarea cheltuielilor)
Plata cheltuielilor pentru achizitia de bunuri si servicii care nu necesita implementare sub forma de
proiect
Factura, documentul de plata si extrasul
de cont aferente platii cheltuielilor pentru
achizitia de bunuri/ prestarea de servicii
Contractul de furnizare bunuri/ prestari
servicii/ comanda
Procesele verbale de receptie a bunurilor
achizitionate/ serviciilor prestate
Plata cheltuielilor de intretinere si functionare a autoturismelor AM si AFIR achizitionate prin fondurile
de Asistenta Tehnica
Factura, documentul de plata si extrasul
de cont aferente platii cheltuielilor de
intretinere si functionare a autoturismelor
achizitionate prin fondurile de Asistenta
Tehnica
Contractele de furnizare/ prestari servicii
(unde este cazul); actele de amendare ale
acestora
Alte documente
..........................................................

Beneficiar (nume si prenume)

Semnatura si stampila

Data

Anexa 3 – DECLARATIE DE CHELTUIELI RAMBURSARE

DECLARATIE DE CHELTUIELI
Titlul acțiunii/Denumirea Proiectului:
Perioada acțiunii:
Beneficiar:
(….se va completa de catre expertul SAT pentru actiunile de
Codul atribuit Dosarului de Rambursare Asistenta Tehnica / expertul SFCS-DE pentru rambursarea
proiectelor de Asistenta Tehnica…)

DOCUMENT EXTRAS
Tipuri de DOCUMENT JUSTIFICATIV**
DE PLATA DE CONT Valoarea
cheltuieli
Valoarea solicitata la plata
conform
Tipul documentului Tip, numar si Numar si (fara taxe
PNDR 2014- Numarul si Emitent
documentului (fara taxe data platii*** data recuperabile)
2020 * data
recuperabile)

0 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL

*salarii si stimulente salariale/cheltuieli pentru chirie si intretinere sediu/Cheltuieli de intretinere si functionare a autoturismelor AM si AFIR
achizitionate prin fondurile de Asistenta Tehnica/cheltuieli pentru achizitia de bunuri si servicii care nu necesita implementare sub forma
de proiect /cheltuieli cu deplasarile personalului implicat in PNDR 2014-2020 etc.
**se va mentiona documentul justificativ, de ex: statul de salarii, documentul legislativ, factura, ordinul/ raportul de deplasare etc.
***se va mentiona data acceptarii documentului de plata

Intocmit, Revizuit Avizat

Expert SFCS-DE/AM PNDR/APIA Sef SFCS-DE/SAT AM PNDR/APIA Director DE/Directorul DGBFFE -


MADR/APIA
Nume si prenume Nume si prenume Nume si prenume

Semnatura Semnatura Semnatura

Data Data Data

Aprobat

Director general AFIR/ DGDR AM PNDR/APIA


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ………..
Data …………………………..