Sunteți pe pagina 1din 118

Ediţia a V-a Nr de ex.

: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 1/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

GHIDUL SOLICITANTULUI

privind sprijinul financiar pentru


măsura de investiţii în sectorul vinicol

EDIŢIA a V-a
REVIZIA 0
INVP0 –VN

BUCUREŞTI 2019

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 2/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI


APROBAREA EDIŢIEI

Nr. Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnatura


crt. responsabilii /
operatiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Mioara APETREI Consilier
Simona IORDAN Consilier
Adriana VĂDUVA Consilier
1.2 Verificat Adrian BELGHIRU Sef serviciu

Adriana CHIREA Director Adjunct


DMPCE
Florin Adrian SAVA Director DMPCE
1.3 Avizat Lucian SOLDANESCU Sef serviciu
SMMR
Raluca DAMINESCU Director
DMMRRI
Irina GĂGENEL Director DJ
1.4 Aprobat Constantin BÎRCĂ Director general
adjunct
Adrian PINTEA Director general

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR


PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. Ediţia sau, după Componen Modalitatea reviziei Data de la care se


crt. caz, revizia în ta revizuită aplică prevederile
cadrul ediţiei ediţiei sau reviziei
1 2 3 4
1 Versiunea 1.0 - - 10.03.2015
2 Versiunea 2.0 Versiunea Modificare bazată pe apariţia 12.05.2016
1.0 Ordinul nr. 2010/2015 pentru
modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind
condiţiile de punere în aplicare a
măsurii de investiţii, eligibilă pentru
finanţare în cadrul Programului
naţional de sprijin al României în
sectorul vitivinicol 2014-2018,
aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 1.801 / 2014

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 3/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

3 Versiunea 2.1 Versiunea Modificari bazate pe apariţia 23.08.2016


2.0 Ordinului nr. 823/2016 privind
modificarea și completarea anexei la
Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul agriculturii și dezvoltării
rurale, nr. 1.801/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice
privind condițiile de punere în
aplicare a măsurii de investiții,
eligibilă pentru finanțare în cadrul
Programului național de sprijin al
României în sectorul vitivinicol
2014-2018 şi a Ordinului nr. 866 /
2016 pentru modificarea Normelor
metodologice privind condiţiile de
punere în aplicare a măsurii de
investiţii, eligibilă pentru finanţare în
cadrul Programului naţional de
sprijin al României în sectorul
vitivinicol 2014-2018, aprobate
prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul agriculturii şi dezvoltării
rurale, nr. 1.801/2014
4 Versiunea 3.0 Versiunea Ordinul nr. 208 / 2017 pentru 13.07.2017
2.1 modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind
condiţiile de punere în aplicare a
măsurii de investiţii, eligibilă pentru
finanţare în cadrul Programului
naţional de sprijin al României în
sectorul vitivinicol 2014-2018,
aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 1.801/2014
5 Ediţia a III-a, Versiunea Actualizare conform Procedurii 24.08.2017
Revizia 1 3.0 Operationale privind sprijinul
financiar pentru masura de investitii,
editia IV.
6 Ediţia a IV-a, Ediţia a Ordinul nr. 312 / 2017 pentru 08.02.2018
Revizia 0 III-a, modificarea şi completarea
Revizia 1 Normelor metodologice privind
condiţiile de punere în aplicare a
măsurii de investiţii, eligibilă pentru
finanţare în cadrul Programului
naţional de sprijin al României în
sectorul vitivinicol 2014-2018,
aprobate prin Ordinul viceprim-
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 4/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

ministrului, ministrul agriculturii şi


dezvoltării rurale nr. 1.801/2014
7 Ediţia a IV-a, Ediţia a Corelare cu Procedura Operationala Aprilie 2018
Revizia 1 IV-a, Ediţia a IV-a, Revizia 1
Revizia 0
8 Ediţia a V-a, Ediţia a Ordinul nr. 1531/2018 pentru ianuarie 2019
Revizia 0 IV-a, aprobarea Normelor metodologice
Revizia 1 privind condițiile de punere în
aplicare a măsurii de investiții,
eligibilă pentru finanțare în cadrul
Programului național de sprijin în
sectorul vitivinicol 2019-2023.

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA


SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI
Nr. Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data Modalitate
crt. difuzării nr. prenumele primirii transmitere
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1 Centre Funcţionari Functionarii Copie
judeţene publici publici cu electronică
atributii in
derularea
masurii
3.2 Informare 1 Direcţia Audit Funcţionari Functionarii Copie
Intern publici publici cu electronică
atributii in
derularea
masurii
1 Direcţia Funcţionari Functionarii Copie
Antifraudă, publici publici cu electronică
Control Intern atributii in
derularea
masurii
1 Direcţia Funcţionari Functionarii Copie
Economică publici publici cu electronică
atributii in
derularea
masurii
1 Direcţia IT Funcţionari Functionarii Copie
publici publici cu electronică
atributii in
derularea
masurii
1 Direcţia Funcţionari Functionarii Copie
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 5/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Juridică publici publici cu electronică


atributii in
derularea
masurii
1 DMRU Funcţionari Functionarii Copie
publici publici cu electronică
atributii in
derularea
masurii
3.3 Evidenţă 1 DMMRRI consilier Responsabil - -
aprobare
PO
3.4 Arhivare 1 DMMRRI consilier Responsabil - Format
aprobare hârtie şi
PO copie
electronică
3.5 Aprobare 1 Decizia DG Director - -
PO nr. ........ din general
.......

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 6/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

4. SCOPUL GHIDULUI
Scopul ghidului este de a pune la dispoziţia solicitanţilor un material de informare tehnică şi
constituie un suport informativ pentru întocmirea programului de investitii conform cerinţelor
specifice ale măsurii de investitii, aprobata, prin Programul Naţional de Sprijin in sectorul vitivinicol
2019 - 2023 si finantata din Fondul European de Garantare Agricola

4.1. Obiectivul măsurii


Obiectivul măsurii de sprijin este realizarea de investitii destinate îmbunătățirii performanței
generale a întreprinderii vinicole și adaptarea acesteia la cerințele pieței, precum și pentru creșterea
competitivităţii acesteia și se referă la producerea sau comercializarea produselor viticole.

5. DOMENIUL DE APLICARE A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea programului


de investiţii, precum și modalitatea de aprobare şi derulare a acestuia. De asemenea, conţine lista
indicativă a operaţiunilor eligibile de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile precum
şi alte documente care trebuie depuse în vederea aprobării programului şi acordării sprijinului
financiar.

Programele de investitii sunt depuse de solicitant conform prevederilor OMADR nr.


1531/2018 şi a Ghidului Solicitantului, aflate in vigoare la data depunerii cererii de aprobare a
programului de investitii. Pe toata perioada implementarii programului, solicitantul va
respecta prevederile cuprinse in OMADR nr. 1531/2018 şi Ghidul Solicitantului, aflate in
vigoare la data depunerii cererii de aprobare a programului de investitii.
Versiunea in vigoare se afla publicată pe pagina de internet www.apia.org.ro.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE


ACTIVITĂŢII PROCEDURALE

6.1. Reglementări internaţionale

 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor
agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001
și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, rectificat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 1149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013
al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în
sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei,cu
modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 7/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a
unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,
Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările si completarile ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, rectificat, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Regulamentul Comisiei Europene de punere în aplicare nr. 614/2014 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce privește aplicarea anumitor măsuri de sprijin în
sectorul vitivinicol;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 612/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013
al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008
al Comisiei în ceea ce privește noile măsuri din cadrul programelor naționale de sprijinire a
sectorului vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme,
gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul Consiliului Comunităţilor Europene nr. 1182/1971 privind stabilirea regulilor
care se aplică termenelor, datelor şi expirării termenelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Regulamentul Comisiei Europene de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea
conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparența cu modificările şi
completãrile ulterioare;
 Recomandarea nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici
și mijlocii;
 Regulamentul Comisiei Comunităţilor Europene nr. 555/2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei
vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de
producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 8/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

6.2. Legislaţie primară

 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015,cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat,
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor
necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control,
inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin
preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare aprobata cu modificari prin Legea
371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 142/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităților naționale
competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor
nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole
pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 9/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificările si completãrile
ulterioare;
 Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 din 28 august 1997 privind operatiunile de leasing si
societatile de leasing;
 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;

6.3. Legislaţie secundară

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a


prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordul cadru din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotãrârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului
financiar din partea Uniunii Europene pentru producãtorii din sectorul vitivinicol în perioada
2014-2018, cu modificările si completãrile ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului
financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada
2019-2023;
 Hotãrârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, precum şi modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului
nr.1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului
Naţional Antigrindină şi de creştere a Precipitaţiilor, cu modificările si completãrile ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia
construcţiilor cu modificările şi completările ulterioare.
 Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor
procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 10/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,


constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau
a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice

 Ordinul nr. 1531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în
aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin
în sectorul vitivinicol 2019-2023;
 Ordinul ministrului finantelor nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile;
 Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor
de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute
la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.
2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură,
precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare
rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1155/R/10.05.2018 privind aprobarea
structurii organizatorice și a statului de funcții si a regulamentului de organizare si functionare
ale aparatului central al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor
publice.
 Procedură operaţională privind sprijinul financiar pentru Măsura de investiţii în sectorul vinicol,
ediția în vigoare;
 Procedura operaţională de efectuare a inspecției la fața locului/supracontrol privind sprijinul
financiar pentru măsura de investiţii în sectorul vinicol, ediția în vigoare.

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN


PROCEDURA FORMALIZATĂ

7.1. Definiţii ale termenilor


Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1 Măsura de reprezintă sprijinul acordat prin intermediul programelor de
investiţii investiții pentru creșterea competitivității producătorilor de vinuri,
a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru
perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin
produse vinicole clasificate conform prevederilor anexei nr. 3 la
Normele metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul
organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 512/2016;
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 11/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

2 Solicitanți - întreprinderile vinicole, definite ca unități care desfășoară


activitate economică de producție, prestări servicii sau de comerț în
sectorul vitivinicol, organizate ca:
- persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;
- instituții și unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite
conform legislației naționale în vigoare;
- persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi
individuale;
- asociații de doi sau mai mulți producători și/sau organizații
interprofesionale;
Solicitantii care propun programe de investiții, altele decât cele
finanțate prin Programul național de dezvoltare rurală pentru
perioada 2014-2020, denumit în continuare PNDR, indeplinesc
urmatoarele conditii:
- exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor
viticole, denumit în continuare RPV, produc și/sau
îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în
nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în
nume propriu;
- achiziționează struguri pentru vin, produc și/sau îmbuteliază
vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu,
la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;
- comercializează produse vinicole achiziționate de pe piața
interna;
- - nu au creat condiții artificiale;
- prezintă certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la
bugetul de stat și bugetele locale;
- nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor
aflate în dificultate.
Producătorii de struguri pentru vin care vând producţia proprie de
struguri în totalitate, distileriile, magazinele alimentare,
supermarketurile, hypermarketurile şi restaurantele nu pot fi
beneficiari ai măsurii de investiţii prin Programul naţional de
sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.
Solicitanţii îndeplinesc prevederile art. 50 din Regulamentul nr.
1.308/2013
3 Beneficiari solicitanţii ale căror programe de investiţii au fost aprobate de
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
4 Cerere pentru cererea prezentată de beneficiar la APIA conform anexei nr. 3 la
acordare sprijin OMADR 1531/2018;
5 Cheltuielile reprezinta costurile fără T.V.A., cu excepția cazului în care nu se
eligibile poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA,
aferente realizării sau achiziţionării activelor corporale şi
necorporale efectuate de către solicitant pentru acţiunile prevăzute
în programul de investiţii aprobat;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 12/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

6 Condițiile sunt acele condiții create în mod voluntar de către solicitant, în


artificiale scopul obținerii unui avantaj inițial necuvenit; nu se acordă niciun
avantaj solicitanților în privința cărora s-a stabilit că au creat, în
mod artificial, condiții în vederea obținerii de avantaje necuvenite,
conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013
al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78,(CE) nr. 165/94, (CE)
nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr.
485/2008 ale Consiliului;
7 Operațiune înseamnă acțiunea sau setul de acțiuni care sunt incluse în studiul
de fezabilitate/memoriul justificativ prezentat de solicitant,
conform prevederilor anexei nr. 1. din OMADR 1531/2018;
8 Neregulă înseamnă orice încălcare a dreptului Uniunii sau a dreptului
național în legătură cu aplicarea sa care rezultă dintr-un act sau
dintr-o omisiune a unui operator economic implicat în
implementarea fondurilor UE, care are sau ar putea avea ca efect
un prejudiciu la adresa bugetului Uniunii prin imputarea unei
cheltuieli necorespunzătoare bugetului Uniunii;
9 Produse vinicole produsele menționate în anexa VII partea II a Regulamentului (UE)
nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor
produselor agricole și de abrogare a regulamentelor (CEE) nr.
922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr.
1.234/2007 ale Consiliului.

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr Abrevieri Termenul Abreviat
crt
1 APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
2 APIA - CJ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean
3 DE Direcţia Economică
4 DMPCE Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior
5 DACI Directia Antifrauda Control Intern
6 FEGA Fondul European de Garantare Agricolă
7 MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
8 MJ Memoriu justificativ
9 OD Organism Delegat
10 OMADR Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
11 ONVPV Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
12 RUI Registrul Unic de Identificare al Fermierilor
13 RPV Registrul Plantaţiilor Viticole
14 SMS Serviciu Masuri Specifice
15 SF Studiu de fezabilitate

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 13/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

8. DESCRIEREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

8.1. Operaţiuni care pot fi efectuate în cadrul programelor de investitii


Operațiunile din cadrul programului de investiții pentru care se acordă sprijin financiar sunt:

a) construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a


laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.
(A se vedea Anexa nr. 1 la OMADR nr. 1531/2018)

Programele de investiții pot conține una sau mai multe dintre operațiunile prevăzute la
subpct. 2.1. din OMADR 1531/2018.
Acțiunile din cadrul operațiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la OMADR
1531/2018. Cheltuielile privind montajul instalațiilor/utilajelor/echipamentelor aferente
operațiunilor aprobate sunt eligibile la plată.
Costurile efectuate de către solicitant pentru lucrari/sevicii/bunuri care nu se regăsesc
în Anexa nr. 1 la OMADR nr. 1531/2018 nu sunt eligibile.

Alte lucrari/sevicii/bunuri, cu titlu de exemplu, care nu sunt eligibile în cadrul programelor


de investitii:

- simplele investiţii de înlocuire identică;


- investiţii de conformare cu normele legale în domeniu;
- cheltuieli realizate în regie proprie;
- achiziţia de terenuri;
- costuri necorporale care nu sunt legate de proiectul de investiţii;
- vehicule de transport;
- clădiri administrative;
- amenajările peisagistice şi parcările;
- material mixt servind la producţia de alte produse decât cele eligibile mentionate in anexa VII,
partea a II – a, din RCE 1308 / 2013;
- drumurile;
- diverse reţele executate in afara amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca
apartinand obiectivului de investitii;
- alarmele antiefracţie;
- demolarea şi evacuarea materialului demolat;
- formarea profesională, inclusiv pentru utilizarea echipamentelor cumpărate cu sprijin.
Enumerarea nu este exhaustivă.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 14/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Costurile legate de contractele de leasing, altele decât cele menționate la art. 33, alineatul (1)
primul paragraf literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1149/2016, în special marja locatorului,
costurile de refinanțare a dobânzilor, costurile indirecte și cheltuielile de asigurare, nu constituie
cheltuieli eligibile.
Nu este permisă ipotecarea bunurilor achiziţionate în perioada realizării investiţiei, precum şi în
următorii cinci ani după finalizarea acesteia.
Solicitantul trebuie să fundamenteze tehnic că echipamentele tehnice fixe şi mobile pentru
transportul strugurilor vor fi folosite doar în acest scop.

8.1.1. Reguli şi limitări privind acordarea sprijinului financiar

a) Reguli

- verificarea programelor de investiţii se face în ordinea în care au fost înregistrate la registratura


centrului judeţean APIA / APIA central;
- se acorda prioritate cererilor de plată în avans şi a celor pentru eliberarea garanţiei de plată în
avans
- pentru dosarele incomplete, se solicită, prin notificare, completarea acestora.
- programele de investiții depuse în cadrul PNS 2019-2023 se finalizează în termenul maxim
aprobat şi nu mai târziu de data de 31 iulie 2023;
- pentru programele privind operatiunea de Achiziție, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor
sau echipamentelor aferente producției, ambalării, depozitării, inclusiv recepției, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, sălile de
degustare la data depunerii programului locul de amplasare al bunurilor/echipamentelor/utilajelor
trebuie sa fie corespunzator desfasurarii activitatii de vinificatie;
- la data acordarii sprijinului dosarul trebuie sa fie complet si conform (data înregistrarii dosarului
sau a ultimului document solicitat, în ordinea cronologică de depunere, în vederea constituirii
unui dosar complet si conform).

b) Limitări

- investiţiile simple de înlocuire nu constituie o cheltuială eligibilă, garantându-se astfel atingerea


scopului măsurii, acela de ajustare a producţiei la cererea pieţei şi de a consolida competitivitatea
(Regulamentul (UE) nr. 1149/2016, art. 33, alin.4);
- sprijinul nu se acordă întreprinderilor în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform art.
50, alin. 2 (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013; în temeiul art. 40, alin. 3, din Regulamentul
(UE) nr. 1308/2013 nu se acordă sprijin:
(a) pentru proiecte de cercetare și măsuri destinate să susțină astfel de proiecte;
(b) pentru măsurile cuprinse în PNDR în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013;

Producătorii de struguri pentru vin care vând producţia proprie de struguri în totalitate,
distileriile, magazinele alimentare, supermarketurile, hypermarketurile şi restaurantele nu pot fi
beneficiari ai măsurii de investiţii prin Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-
2023.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 15/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

8.1.2. Termene de realizare a programului de investiţii

Termenul de execuție a programului de investiții pentru care se acordă sprijin financiar este
de maximum:
- 3 ani de la data aprobării pentru programele care conțin operațiunile prevăzute la subpct. 2.1 lit. a)
și/sau b), din OMADR 1531 / 2018;
- 3 ani de la data aprobării pentru programele care conțin operațiunile prevăzute la subpct. 2.1 atât la
lit. c), cât și la lit. a) și/sau b), din OMADR 1531 / 2018;
- 2 ani de la data aprobării programului, pentru programele care conțin doar operațiunea prevăzută la
subpct. 2.1 lit. c, din OMADR 1531 / 2018;

Important!

- programele de investiţii aprobate trebuie să fie finalizate în cadrul termenelor stabilite. Orice
depăşire a termenelor pentru implementarea măsurii, duce la diminuarea sprijinului;
- scopul principal al proiectului reprezinta rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat,
ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament
distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de
investitor;
- nicio acţiune din cadrul programului de investiţii începută înainte de aprobare nu va fi considerată
eligibilă, (exemple: semnare bon de comandă, aprobare deviz, ordin de serviciu, etc) cu excepţia
costurilor generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialiști (arhitecți
și/sau ingineri, consultanți de orice fel), pentru consultanță, studii de fezabilitate legate de
operaţiunile prevăzute în Anexa nr.1. la OMADR nr.1531 / 2018;
- pentru a putea depune cererea de plată a sprijinul financiar, toate facturile de
servicii/bunuri/lucrări emise trebuie să fie achitate;
- investiţia se realizează cu respectarea legislaţiei europene si naţionale;
- studiul de fezabilitate se va elabora cu respectarea Hotărârârii de Guvern nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- memoriul justificativ se va elabora cu respectarea etapelor mentionate in OMADR 1531 / 2018,
Capitolul II, punctul 5.1, lit. c;
- in cadrul SF si MJ se vor prezenta informații cu privire la dotarea unității de vinificație, destinația
producției de vin şi deficienţele în procesul de producție corelate cu declarația de recoltă,
producție și de stoc aferente campaniei viticole precedente şi numărul / capacitatea recipientelor,
utilajelor, echipamentelor existente şi cele propuse a fi achiziționate şi înscrise în tabelul cu
prezentarea acțiunilor eligibile, inclusiv a lucrărilor propuse;
- Studiul de fezabilitate si memoriul justificativ vor contine si urmatoarele informatii:

Operatiunile eligibile conform prevederilor OMADR 1531 / 2018, Anexa 1;


Se va fundamenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei si se vor corela cu suprafeta cultivata,
productia obtinuta, capacitatea actuala de productie, prelucrare, imbuteliere, stocare conform
declaraţiilor de recolta, producţie şi stoc
Se va prezenta scopul principal al programului de investitii (rezultatul scontat la investirea de
capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un
amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 16/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

investiției și de investitor; în sintagma "obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou
de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existent).
Se va descrie ce se doreşte a se realiza prin proiect, respectiv, crearea de noi capacităţi de
producţie, eficienţa rezultata in urma realizarii programului de investitii, etc. Se vor descrie
obiectivele tehnice, financiare si de mediu.
Se vor prezenta caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin programul de investitii şi prezentarea tehnică
a construcţiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilităţi) - Anexa 2b.
Se vor prezenta principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: suprafete
cultivate cu vie (cu precizarea regimului proprietăţii), construcţii, utilaje şi echipamente specifice
sectorului vitivinicol, si mijloacele fixe necesare propuse a se realiza / achizitiona prin proiectul de
investitii cu fundamentarea necesităţii achiziționării acestora din punct de vedere tehnic şi economic.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul programului pe
perioada de cinci ani.
Cu privire la analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung
privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții, vor fi prezentate
informații la nivel de societate nu doar la nivel national.
Referitor la ,,Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice’’, sunt
necesare informaţii cu privire la obiective tehnice şi obiective economice mijloacele propuse pentru
atingerea obiectivelor şi nu obiectivele preconizate (ex: dezvoltarea capacitații de vinificare, creșterea
capacității de stocare, îmbuteliere, raportat la situația actuala).
Se va mentiona piaţa de aprovizionare/desfacere, concurenţa si strategia de piaţă ce va fi
aplicată pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea programului pe
perioada de cinci ani.
- conform prevederilor punctului 6.3 din OMADR 1531 / 2018: ,,costurile generale ale
imobilizărilor necorporale, din cadrul programului de investiții trebuie să se încadreze în
maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct.
2.1 lit. a) și b) și în limita a 5% pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. c)”. In acest
sens, solicitantul va departaja costurile imobilizarilor necorporale si va indica procentul din
totalul cheltuielilor eligibile pentru fiecare operatiune in parte.
- cursul de schimb utilizat in tabelul cu prezentarea actiunilor, aferent ofertelor cu preturi in
moneda straina va fi cursul de schimb valutar valabil la data intocmirii memoriului justificativ
sau studiului de fezabilitate (se va mentiona banca si data cursului de schimb utilizat).

8.1.3. Etapele de desfășurare a programului

8.1.3.1. Depunerea dosarului pentru programul de investiții la APIA – CJ

Programele de investiții se întocmesc cu respectarea prevederilor art. 50 din


Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, ale Programului național de
sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, denumit în continuare P.N.S. și ale Liniilor directoare
pentru implementarea programelor naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, referitoare la
măsura de investiții.
Pentru aprobare, programele de investiţii se depun în sesiune continuă, până la data de 31
iulie 2023, la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A..

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 17/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

În vederea accesării fondurilor europene pentru măsura de investiţii în sectorul vinicol,


solicitantul depune la centrul judeţean APIA cererea pentru aprobarea programului de investiţii
(anexa 2). Denumirea programului trebuie sa reflecte scopul pentru care se realizeaza investitia.
Conform prevederilor OMADR nr. 1531 / 2018, capitolul II, 5.1, dosarul pentru programul de
investiţii trebuie să conțină următoarele documente:

a) cerere pentru aprobarea programului de investiții, conform anexei 2 la OMADR 1531 / 2018;
b) studiu de fezabilitate realizat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare pentru programele ce conţin operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) şi/sau b) şi
pentru programele ce conţin operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 atât la lit. c), cât şi la lit. a)
şi/sau b);
c) memoriu justificativ pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1, lit. c), care va conţine:,
 informații generale privind obiectivul de investiții;
 situația existentă și necesitatea realizării programului de investiții, cu detalierea fiecărei
acțiuni din cadrul operațiunilor eligibile, astfel:
o analiza situației existente și identificarea deficiențelor;
o analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind
evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții;
o obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției;
 descrierea amplasamentului investiției propuse, însoțită de fotografii;
 descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic, respectiv caracteristici tehnice
și parametrii specifici obiectivului investiției, precum și echiparea și dotarea specifică;
 costurile estimative ale investiției, luând în considerare cel puțin o ofertă informativă pentru
fiecare acțiune prevăzută în programul de investiții;
 valoarea totală a programului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA,
din care montajul, după caz;
 graficele orientative de realizare a investiției;
 persoana care a elaborat memoriul justificativ își asumă datele și soluția/soluțiile propusă(e)
pentru realizarea investiției;
d) orice modificare a memoriului justificativ sau a studiului de fezabilitate se constituie anexă la
acestea, după aprobarea programului, după caz;
e) documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de solicitant, aşa cum sunt descrise la pct. 1 lit.
b) din OMADR nr. 1531 / 2018;
f) tabel cu prezentarea acțiunilor eligibile din cadrul programului de investiții anexa 1, la OMADR
nr. 1531 / 2018, și a cheltuielilor estimate pentru fiecare acțiune. Tabelul se va intocmi conform
modelului prezentat in Ghidul Solicitantului. În cazul în care în cadrul programului realizarea
operaţiunilor şi acţiunilor propuse sunt solicitate pentru mai multe puncte de lucru, se va întocmi
cate un tabel cu prezentarea acţiunilor eligibile pentru fiecare punct de lucru.
g) cel puțin o ofertă informativă pentru fiecare acțiune prevăzută în programul de investiții, prezentată
în copie certificată „conform cu originalul”;
h) graficul de execuție preconizat pentru fiecare acțiune eligibilă;
i) copie a documentului ce atestă dreptul de comercializare a produselor vinicole și/sau documente
justificative care dovedesc comercializarea, după caz;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 18/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

j) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi statutul societăţii/act constitutiv, după


caz;
k) declarația de recoltă, producție și de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate
cu legislația în vigoare, după caz;
l) declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care
se fac lucrări de renovare/reabilitare/modernizare sau imobilul ce se achiziţionează nu face obiectul
vreunui litigiu;
m) în cazul solicitării plății în avans, declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care se
angajează să execute în totalitate acțiunile prevăzute în programul de investiții aprobat;
n) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că investiția se păstrează pe o durată de 5
(cinci) ani de la data ultimei plăți efectuate de A.P.I.A. către beneficiar, pe același amplasament și în
stare de funcționare, fără modificări importante care afectează natura, obiectivele sau condițiile de
realizare și care ar compromite obiectivele inițiale ale acesteia;
o) declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală
este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), cu modificările și completările ulterioare
("Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
p) raport de evaluare a imobilului realizat de către experți evaluatori ai Asociației Naționale a
Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), conform legislației naționale în vigoare, pentru
operațiunile prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la OMADR 1531 / 2018, ce cuprind achiziția
bunurilor imobile;
q) în cazul achiziției de bunuri imobile, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință al
terenului de sub bunul imobil în cauză, pe o perioadă cel puțin egală cu termenul de 5 (cinci) ani de
la efectuarea plății finale efectuate de A.P.I.A. către beneficiar;
r) copii ale actelor de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi achiziționat, precum și
documentația cadastrală aferentă;
s) copia extrasului de carte funciară de informare privind bunul imobil ce urmează să fie achiziționat,
din care să rezulte lipsa sarcinilor asupra acestuia;
ș) încheierea de intabulare a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce urmează a fi
achiziționat, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
t) documente de deținere privind dreptul de utilizare a imobilului în care se va realiza investiția;
ț) avize, autorizații, acorduri privind funcționarea și asigurarea utilităților, după caz;
u) alte documente, conform Ghidului solicitantului.

In vederea urmaririi respectarii prevederilor RCE 1149/2016 art.33 si art 34 solicitantul va


depune:
- tabel comparativ al caracteristicilor bunurilor existente cu cele similare propuse prin programul de
investitii (Anexa 2b), cu documente relevante din care sa rezulte caracteristicile bunurilor. In cazul
in care nu pot fi prezentate documente din care sa rezulte caracteristicile bunurilor existente se vor
prezenta fotografii ale bunurilor in care sa fie lizibil numarul, seria, capacitate, putere etc.
- declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor articolului nr. 34 din RCE nr.
1149/2016;
- conform punctului 5.1, lit e) din OMADR 1531 / 2018 solicitantul trebuie sa depuna: declaratie
pe proprie raspundere ca nu a creat conditii artificiale în vederea obţinerii sprijinului financiar;
- certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale;
- declaratie pe proprie raspundere ca nu este în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 19/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

In cazul in care beneficiarul privat doreste achizitionarea unui produs care se regaseste in
Baza de date cu preturi de referinta AFIR se vor ataşa la dosar, paginile corespunzătoare aferente
bunurilor propuse a fi achizitionate. Pentru aceste achizitii nu se prezinta dosarul in vederea avizarii
inainte de incheierea contractelor. Suma achitata in plus fata de valoarea aprobata pe actiune este
considerata cheltuiala neeligibila si va fi suportata de solicitant.
Pentru servicii şi bunuri propuse spre achiziţionare care nu se regăsesc în Baza de date cu
preturi de referinta AFIR, se va prezenta cel putin o oferta informativa care trebuie sa prezinte numar
de inregistrare la solicitant si să conţină cel putin numele solicitantului programului, denumirea
serviciului/produsului, pret/bucata şi valoarea totală a serviciilor / lucrarilor / bunurilor. Orice cost
suplimentar al bunului / echipamentului (ex: montaj, transport, instruire profesionala, etc) se va
mentiona pe cate o linie separata fata de pretul bunului / echipamentului. La ofertele de servicii, se
vor menţiona şi tarifele orare, numarul de consultanti si numarul total de ore necesre. Oferta de
servicii trebuie sa fie in concordanta cu codul CAEN autorizat specific serviciului, implicit cu
descrierea din Clasificarea activitatilor din economia nationala-CAEN.
Nota:
- Documentele pentru care nu se specifica a fi prezentate in copie sau in copie conform cu
originalul, vor fi depuse in original. Pentru documentele depuse in copie solicitantul va prezenta
și documentele originale in vederea verificării de către personalul din cadrul CJ a conformitatii
acestora și certificarii „conform cu originalul”.
- Orice document necesar in vederea obtinerii sprijinului financiar pentru masura de investitii in
sectorul vitivinicol, se va depune la APIA Centrul judetean in vederea verificarii, dupa care, in
functie de documentul depus, se va atasa la dosarul aflat la APIA Centrul judetean sau se va
transmite la APIA Central, dupa caz.
- Solicitantul are obligatia să dețină, să păstreze și să pună la dispoziție orice document care să
permită verificarea realizării efective a investiției, ca urmare va detine in copie dosarul
programului de investitii, care trebuie sa contina cronologic toate documentele depuse in vederea
obtinerii sprijinului financiar, avand inscrisa mentiunea ,,conform cu originalul’’.
- În cadrul studiului de fezabilitate / memoriului justificativ, fotografii aferente spaţiului
(infrastructurii existente) care urmează a fi renovat / modernizat şi un plan detaliat înainte de
începerea lucrărilor de renovare / modernizare (dupa caz). Pentru construcția imobilelor destinate
vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare și a sălilor de degustare, se vor face fotografii aferente terenului pe care se vor construi
imobilele destinate vinificaţiei;
- Documentele depuse la dosar trebuie sa fie semnate de reprezentantul legal al solicitantului.

8.1.3.2. Verificarea dosarului depus pentru solicitarea aprobarii programului de investiţii în


cadrul APIA-CJ

După verificarea documentelor din dosarul privind programul de investiţii şi completarea


acestuia daca este cazul, se va întocmi de către SMS cererea de inspectie pentru efectuarea controlului
la faţa locului, înainte de aprobarea programului de investiţii şi întocmirea Raportului de inspecţie.
Solicitantul programului de investitii este notificat de catre APIA-CJ cu minimum 24-48 ore
înainte de efectuarea controlului la faţa locului.
Controlul la faţa locului se efectuează în vederea verificării datelor din documentele depuse
in dosarul de solicitare a aprobării programului cu realitatea din teren.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 20/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Refuzul de a permite echipei de control sau impiedicarea efectuării controlului din partea
solicitantului duce la excluderea acestuia de la accesarea acestui tip de sprijin financiar.

8.1.3.3. Aprobarea/respingerea programelor de investiţii

Aprobarea sau respingerea programului propus pentru investiţie se face de către APIA central,
după verificarea acestuia.
După aprobarea sau respingerea programului de investitii, APIA Central comunică, prin
APIA CJ, solicitantului, în scris, comunicarea de aprobare (anexa nr. 9), iar în cazul respingerii este
emisă comunicarea de respingere (anexa nr. 10), în care sunt precizate motivele respingerii.Centrele
județene ale A.P.I.A. comunică solicitanților, în scris, în termen de 60 de zile de la depunerea
programelor de investiții, complete și conforme, (data înregistrarii dosarului sau a ultimului
document solicitat, în ordinea cronologică de depunere, în vederea constituirii unui dosar complet si
conform) hotărârea de aprobare/respingere.
Solicitanţii sprijinului financiar ale căror programe de investiţii au fost respinse pot depune
contestaţii la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea
respingerii.

8.1.3.4. Procedura de achiziţie

La stabilirea termenelor privind incheierea contractelor in cadrul procedurii de achizitie,


solicitantul va avea in vedere termenul necesar verificarii si avizarii dosarului de achizitie de catre
APIA Centrul judetean (10 zile lucratoare), astfel incat sa poata incheia contractele dupa avizul
favorabil al APIA (eliminand riscul neincheierii contractului, modificarilor de pret, lipsa bunurilor) .
Orice notificare atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor.
Dupa primirea comunicării de aprobare a programului de investiţii, solicitantul începe procedura de
achiziţie conform prevederilor punctului 6.2 din OMADR 1531 / 2018, astfel:
În derularea programelor de investiții, beneficiarii cu:
- capital integral sau majoritar de stat vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016;
iar
- capital integral sau majoritar privat vor respecta, principiul rezonabilitatii costurilor
asigurat prin:
a). respectarea limitelor de prețuri prevăzute în baza de date cu prețuri de referință ale
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; și/sau
b). procedura concurențială, elaborată conform Ghidului solicitantului.
Costurile generale ale imobilizărilor necorporale, din cadrul programului de investiții trebuie
să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunile prevăzute la
pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și b) și în limita a 5% pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit.
c), conform anexei nr. 1 din OMADR 1531 / 2018.
Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea unei corecţii financiare în
conformitate cu prevederile părţii a 2-a a din anexa la HG nr. 519/2014.
In vederea verificarii respectarii cerintelor/caracteristicilor bunurilor/echipamentelor
aprobate si achizitionate prin programul de investitii solicitantul va prezenta tabelul de la Anexa 3c.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 21/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Achizitie directa utilizand Baza de date cu preturi de referinta - AFIR

Beneficiarul privat poate sa achizitioneze produse care se regasesc in Baza de date cu preturi
de referinta, disponibila pe pagina de internet a AFIR. Aceste produse trebuie:
- sa se regaseasca si in studiul de fezabilitate / memoriul justificativ (SF / MJ);
- sa respecte cerintele si caracteristicile tehnice din studiul de fezabilitate / memoriul justificativ;
- sa respecte caracteristicile generale (putere - CP, capacitate, dimensiuni de lucru, etc.) mentionate
in SF / MJ. In situatia in care in SF / MJ sunt prevazute si caracteristicile tehnice auxiliare
(nerelevante pentru realizarea funcţionalităţilor), nu este obligatorie respectarea acestora asa cum
au fost prevazute la momentul intocmirii documentatiei de aprobare.
Pretul maxim eligibil al produsului achizitionat este cel inscris in Baza de date cu preturi de
referinta.
In cazul in care pretul inscris in contractul de achizitie este mai mic decat cel din baza de date,
valoarea sprijinului financiar se va realiza la nivelul pretului din contractul de achizitie.
Pentru achizitia din baza de date AFIR nu este necesara depunerea dosarului in vederea
avizarii.

Achizitie prin procedura concurentiala

Procedura concurențială cuprinde etapele minime ce trebuie parcurse de beneficiarii


privati in vederea atribuirii si semnarii unui contract de achizitie, conform anexei nr. 13.
- Contractele de achiziţie produse sau servicii < =135.060 lei, fara TVA, conform costurilor
estimative calculate în SF / MJ, se pot încheia prin atribuire directă;
- Contractele de achiziţie lucrări < =450.200 lei, fara TVA, conform costurilor estimative calculate
în SF / MJ, se pot încheia prin atribuire directă;
- Pentru contractele de servicii privind întocmirea Studiului de fezabilitate / Memoriul justificativ
şi/sau pentru consultanţă incluse in devizul general al programului şi pentru care nu se solicita
sprijin financiar, solicitantul nu trebuie să prezinte documente justificative privind rezonabilitatea
preţului;
- În situaţia în care costurile privind întocmirea Studiului de fezabilitate / Memoriul justificativ
şi/sau pentru consultanţă depăşesc pragul de 135.060 lei, fara TVA solicitantul va aplica
procedura concurenţială dar nu va prezenta la APIA CJ dosarul de achiziţie în vederea avizării,
legalitatea realizării procedurii concurenţiale rămâne in responsabilitatea solicitantului.
- La ofertele de servicii, se vor menţiona şi tarifele orare. Oferta de servicii trebuie sa fie in
concordanta cu codul CAEN autorizat specific serviciului, implicit cu descrierea din Clasificarea
activitatilor din economia nationala-CAEN;
- Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii
preţurilor şi trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici:
- să prezinte numar si data de inregistrare la solicitant,
- să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale;
- să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii;
- sa contina liste cu cantitati si preţurile/unitatea de masura pentru materiale şi lucrări sau
servicii (se vor prezenta devize la oferta);
Se va evita divizarea in vederea evitarii aplicarii procedurii concurentiale de atribuire.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 22/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Dosarul de achizitii trebuie sa contina obligatoriu o copie din fila Registrului de intrari - iesiri
al beneficiarului privat in care sunt inregistrate invitatiile de participare, cererile de oferta transmise
și eventualele informatii suplimentare / clarificări solicitate beneficiarului / ofertantilor.

După încheierea procedurii concurenţiale, dar înainte de semnarea contractului de achizitie


cu furnizorul desemnat câştigător, solicitantul va depune la Centrele Judeţene APIA dosarul de
achizitie în vederea verificării respectării cerinţelor şi condiţiilor din caietul de sarcini. Dupa avizarea
dosarului de achizitie, solicitantul va depune contractul semnat odată cu depunerea cererii de plată.

Nerespectarea obligaţiilor de mai sus poate duce la neeligibilitatea procedurii concurentiale.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 23/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Modificarea programului aprobat

Beneficiarul poate solicita modificarea programului aprobat, o singură dată pentru fiecare
dintre operațiunile aprobate. Toate modificările trebuie să fie comunicate A.P.I.A. pentru aprobare,
cu condiția ca modificarea:

- să nu afecteze scopul principal al programului de investiții;


- să fie justificată în mod corespunzător;
- să fie însoțită de studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modificat;
- să se încadreze în limita a ± 20% din valoarea aprobată programului;
- să nu depășească termenul maxim de realizare a programului, prevăzut la pct. 2 subpct. 2.4 din
OMADR 1531 / 2018;
- să fie implementată după aprobare.

Prin excepție de la prevederile subpct. 5.2 din OMADR 1531 / 2018, pot fi efectuate
modificări minore asupra programului de investiții, fără a se depăși valoarea eligibilă aprobată inițial
și fără aprobare prealabilă, cu condiția înștiințării A.P.I.A. asupra modificărilor și a justificării
acestora. Modificările minore nu trebuie să afecteze eligibilitatea niciunei acțiuni din cadrul
operațiunii și obiectivele generale ale operațiunii.

Următoarele tipuri de modificări sunt considerate modificări minore, conform prevederilor


Regulamentului (UE) 2016/1.149:
- modificarea graficului de implementare cu respectarea termenelor maxime;
- modificarea bugetului acțiunilor din cadrul unei operațiuni în limita a 20% din valorile
aprobate inițial pentru fiecare acțiune.

Odată cu depunerea notificării privind cererea pentru aprobarea modificării bugetului, însoţită
de devizul general şi devizul pe acţiuni refăcut, solicitantul depune şi anexa nr. 1 – Prezentarea
acțiunilor eligibile cuprinzând noile valori, insotita de documente justificative relevante, inclusiv
oferte informative pentru bunurile sau echipamentele a caror valoare se modifica.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 24/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

8.2. Documente necesare pentru solicitarea sprijinului financiar

In vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investitii solicitantul depune la


sediile centrelor judeţene ale APIA următoarele documente, conform prevederilor punctului 6.4 din
OMADR nr.1531/2018:

a) cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții conform anexei nr. 3 la
OMADR nr.1531/2018;
a1) studiul de fezabilitate în cazul tuturor operațiunilor prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și/sau b,
din OMADR 1531 / 2018;
b) tabel centralizator privind acţiunile pentru care se solicită sprijin în avans conform anexei nr. 4;
c) proiectul tehnic în cazul tuturor operaţiunilor prevăzute la lit. a) şi b) ale pct. 2.1 din OMADR
1531 / 2018, cu detalierea clară pentru analiza eligibilităţii cheltuielilor, după caz;
d) identificarea financiară a solicitantului - documentul de identitate bancară (cod IBAN în original
- nu sunt acceptate extrase de cont), in care se va face plata sprijinului.
e) copii ale contractelor de achiziție/lucrări/furnizare servicii, însoţite de devizele lucrărilor;
f) copii ale facturilor care atestă achiziţii de materii/materiale, lucrări şi/sau prestări servicii, precum
şi copii ale declaraţiilor de conformitate/certificatelor de calitate;
g) copii ale documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziționate;
h) autorizaţia de construire/renovare/reabilitare/modernizare pentru investiţiile care cuprind aceste
activităţi, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans;
i) declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală
este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare („Declarație
privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM”);
j) copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după antecontractul de vânzare-
cumpărare în formă autentică, în cazul în care se solicită avans, pentru achizitia bunurilor imobile;

In vederea verificării, solicitantul trebuie să depună şi:


- situaţia centralizatoare a facturilor care atesta achizitii de materiale sau /şi prestări servicii,
semnată de către solicitant (tabel cu facturile emise de furnizor, valoare, data facturării, obiectul
facturii, denumire furnizor, numărul şi data documentului care atestă plata, numar şi data extras
de cont) aferente programului aprobat. Facturile emise trebuie să conţină doar cheltuielile
aferente programului de investitii şi să fie achitate de solicitant. Dacă o factură este emisă în
moneda straina, solicitantul va ataşa acesteia nota contabilă în lei. Valoarea facturilor emise în
moneda straina se va înscrie în centralizatorul facturilor si al documentelor de plată (în lei)
conform înregistrărilor din evidenţele contabile ale solicitantului;
- documente din care sa rezulte specificatiile tehnice pentru echipamentele si/sau bunurile
achizitionate;
- dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor achiziţionate, in cazul achiziţiei bunurilor prin
leasing financiar;
- fotografii efectuate în timpul executării programului de investiţie şi la finalizarea acestuia, în
special la construcția imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității,
a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare şi
renovare/modernizare a unei construcţii, în vinotecă /cramă/săli sau în sală de prezentare/vanzare,
(fotografiile trebuie sa contina elemente de identificare, serie, numar)

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 25/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

- pentru renovarea, reabilitarea si/sau modernizarea unei crame, declaratie ca aceasta nu face
obiectul unui contract de finantare din FEADR.

APIA CJ şi/sau APIA central îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii
suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor, se constată necesitatea acestui lucru. Exemple de cazuri
în care expertul poate solicita informaţii suplimentare:
1. dacă documentul tehnic (SF/MJ, documente neeligibile, necorelari intre datele prezentate, etc)
conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii
contradictorii în interiorul lui;
2. dacă avizele, acordurile, autorizaţiile sunt nelizibile sau prezintă corecturi şi/sau ştersături
neasumante prin semnătura;
3. dacă în buget (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau
încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect, in cazul in care nu sunt
prezentate liste cu cantitati si preţurile/unitatea de masura pentru materiale şi lucrări sau servicii (se
vor prezenta devize la oferta).

Se acceptă informații sau documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul
depunerii cererii de plata, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele
obligatorii existente la dosar.

După depunerea documentelor care însoţesc cererea de sprijin financiar, funcţionarii din
cadrul Serviciului Măsuri Specifice vor verifica documentele depuse şi vor întocmi cererea de
inspecţie către personalul cu atribuţii specifice din cadrul centrelor judeţene ale APIA în vederea
efectuării recepţiei calitative şi cantitative.
In urma controlului la faţa locului se va întocmi Procesul verbal final de recepţie calitativă şi
cantitativă care va fi semnat atât de inspectorii care au efectuat recepţia cât şi de către solicitant.
Solicitantul va primi un exemplar în original.
Toate documentele vor fi ordonate conform anexei 18.

În cazul în care solicitantul nu realizează acţiunile eligibile prevăzute în programul aprobat


sau în cazul în care solicitantul renunţă, documentaţiile depuse se păstrează la sediile centrelor
judeţene ale APIA.

8.3. Modalităţi de acordare a sprijinului financiar

a) la finalizarea programului de investiții, cu respectarea pct. 6 subpct. 6.4 din OMADR 1531/2018;

b) în tranșe, cu condiția ca fiecare tranșă să reprezinte costuri de cel puțin 30% din valoarea totală a
programului, să reprezinte acțiuni finalizate și să nu fie constituită din imobilizări necorporale,
conform pct. 6 subpct. 6.4 din OMADR 1531/2018;

c) în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuția din partea Uniunii Europene, conform pct.
6 subpct. 6.5 din OMADR 1531/2018.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 26/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

8.3.1. Acordarea sprijinului financiar la finalizarea programului de investitii

Acordarea sprijinului financiar pentru operațiunile eligibile din cadrul măsurii de investiții se
face pe baza cheltuielilor eligibile, realizate de către beneficiar în baza programului de investiții
aprobat de A.P.I.A., fără a se depăși valoarea aprobată a acestuia.
În vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investiții solicitantul depune la
sediile centrelor județene ale APIA documentele prevăzute la punctul 6.4 din OMADR 1531/2018
respectiv:
a) cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții conform anexei nr. 3 la
OMADR 1531 / 2018;
b) tabel centralizator privind acțiunile pentru care se solicită sprijin în avans conform anexei nr. 4;
c) proiectul tehnic în cazul tuturor operațiunilor prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și b), cu
detalierea clară pentru analiza eligibilității cheltuielilor, după caz;
d) identificarea bancară a solicitantului;
e) copii ale contractelor de achiziție/lucrări/furnizare servicii, însoțite de devizele lucrărilor;
f) copii ale facturilor care atestă achiziții de materii/materiale, lucrări și/sau prestări servicii, precum
și copii ale declarațiilor de conformitate/certificatelor de calitate;
g) copii ale documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziționate;
h) autorizația de construire/renovare/reabilitare/modernizare pentru investițiile care cuprind aceste
activități, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans;
i) declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală
este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare ("Declarație
privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM");
j) copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după antecontractul de
vânzare-cumpărare în formă autentică, în cazul în care se solicită avans, pentru achiziția bunurilor
imobile.

Cererea de solicitare a sprijinului financiar trebuie depusă la centrul judeţean APIA după
finalizarea serviciilor/ lucrărilor de investiţii/achizitiilor (exceptând forţa majoră sau circumstanţele
excepţionale, în sensul art. 2(2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013) pentru care se solicita sprijinul
financiar.

8.3.2. Acordarea sprijinului financiar în tranşe

Fiecare tranşă să reprezinte costuri de cel puţin 30% din valoarea totală a programului, să
reprezinte acţiuni finalizate să nu fie constituită din imobilizări necorporale;

Termenul de realizare a actiunilor aferente tranşei solicitate în cerere trebuie sa respecte


graficul depus pe acţiuni. O tranşă poate fi constituită din una sau mai multe acţiuni finalizate.
În ceea ce priveşte leasingul, este considerat eligibil doar bunul achiziţionat prin leasing
financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima transa de plata.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 27/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

8.3.3. Acordarea sprijinului financiar în avans

Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face și în avans, în cuantum de maximum 80% din
contribuția Uniunii, pe baza urmatoarelor documente

a) cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții conform anexei nr. 3 la
OMADR 1531 / 2018;
b) proiectul tehnic în cazul tuturor operațiunilor prevăzute la lit. a) și b) ale pct. 2.1 din OMADR
1531 / 2018, cu detalierea clară pentru analiza eligibilității cheltuielilor, după caz;
c) identificarea bancară a beneficiarului;
d) autorizația de construire/renovare/reabilitare/modernizare pentru investițiile care cuprind aceste
activități, după caz;
e) declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală
este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare ("Declarație
privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM");
f) copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după antecontractul de vânzare-
cumpărare în formă autentică, pentru achiziția bunurilor imobile;
g) declarație pe propria răspundere a beneficiarului prin care se angajează să execute în totalitate
acțiunile prevăzute în programul de investiții aprobat, în cazul solicitării plății în avans;
h) declarație pe propria răspundere a beneficiarului prin care acesta își asumă obligația cheltuirii
sumei totale a avansului până la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar următor exercițiului
financiar în cursul căruia a fost plătit avansul, cu excepția cazurilor de forță majoră și a altor situații
excepționale;
i) garanție constând în sumă egală cu 100% din valoarea sprijinului solicitat în avans, constituită
conform prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al


Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară,
verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, o garanție poate fi constituită
sub formă de:
a) depozit în numerar;
b) scrisoare de garanție bancară, conform anexei nr. 5 la OMADR 1531/2018.
Garanția trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfășurare a investiției,
la care se adaugă 90 de zile de la finalizarea investiției.

După parcurgerea etapelor menționate în prezentul ghid, beneficiarul va depune documentele


conform prevederilor punctului 6.4 din OMADR 1531/2018, cererea de eliberare garantie, precum
si alte documente relevante in vederea acordarii sprijinului financiar.
In cererea pentru acordarea sprijinului se va completa punctul 13, lit. a) ,,la finalizare program”, prin
care se solicită diferenţa de pana la 20% din sprijinul financiar eligibil.
Beneficiarul va depune la APIA CJ şi o cerere pentru eliberarea Scrisorii de garanţie.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 28/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Verificarea administrativă a cererii şi documentelor justificative se efectuează, în prima fază


de către APIA-CJ, completată ulterior de controalele efectuate la faţa locului, în ordinea cronologică
a înregistrării cererilor de solicitare a sprijinului financiar.
Verificarea finală si aprobarea sprijinului financiar se efectuează la APIA Central.

Atentie! În caz de avans:


- beneficiarul trebuie să execute în totalitate acțiunile prevăzute în programul de investiții
depus;
- în cazul in care actiunile nu au fost finalizate in totalitate, garanţia se va elibera conform art.
27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea
conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.
Pentru avansuri mai mari de 5 mil euro beneficiarul trebuie să depuna notificare privind
utilizarea avansurilor conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1.150 al
Comisiei.
În cazul în care se constată, pe parcursul controalelor, că investiţia a fost transferată altei persoane
juridice, ajutorul financiar trebuie să fie rambursat de beneficiar, împreună cu dobânzile aferente.

8.3.4. Cuantumul sprijinului

(Cap. I, art. 3 din OMADR. 1531/2018)

Contribuţia Uniunii Europene poate ajunge până la maximum 50% din costurile eligibile
(fonduri FEGA), iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%. Această rată se acordă
microîntreprinderilor, precum şi IMM - lor.
Pentru întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică
de 200 milioane euro și care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a
microîntreprinderilor rata maximă a sprijinului este de 25%.

8.3.5. Angajamente pentru realizarea programelor de investiţii

Implementarea acţiunilor cuprinse în “Programul de investiţii” pentru care a fost depusă


cerere de aprobare a programului de investitii, nu poate începe înainte de primirea notificării de
aprobare de la APIA central, cu exceptia activităţii de servicii pentru întocmirea Studiului de
fezabilitate / Memoriul justificativ şi/sau consultanţă.

Solicitantul are obligația:

a) să țină o evidență separată a operațiunilor financiare legate de programul de investiții;


b) să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât și la fața locului) efectuată de către autoritățile
competente însărcinate cu controlul tuturor plăților solicitate din F.E.G.A. și să permită/să
faciliteze accesul în spațiile administrative și de producție;
c) să dețină, să păstreze și să pună la dispoziție orice document care să permită verificarea realizării
efective a investiției.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 29/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

d) se păstreaze pe o durată de 5 (cinci) ani de la data ultimei plăți efectuate de APIA către beneficiar,
pe același amplasament şi în stare de funcţionare, fără modificări importante care afectează natura,
obiectivele sau condițiile de realizare și care ar compromite obiectivele inițiale ale acesteia;
Sprijinul financiar trebuie restituit de către beneficiar, împreună cu dobânzile aferente, în
cazul în care, cu ocazia controalelor, se constată următoarele:
- investiţia nu a fost păstrată de catre beneficiar;
- investiţia nu îşi păstrează locaţia iniţială;
- investiţia nu este în stare de funcţiune.

8.3.6. Forţa majoră

(Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 art. 2, alin. 2)

În sensul finanţării, al gestionării şi al monitorizării PAC, „forţa majoră” şi „circumstanţele


excepţionale” sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri:
a) decesul beneficiarului;
b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
d) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea
respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se notifică în scris A.P.I.A.,


furnizându-se în același timp dovezi relevante, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care
beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.

8.3.7. Alte informaţii

Orice modificare/completare a documentelor depuse in dosarul programului de


investitii/cererii de solicitare a sprijinului financiar, solicitate prin notificările transmise de APIA, vor
fi depuse la APIA Centrul Judetean impreună cu formularul de completare documente.
Orice document de completare/modificare date va fi inregistrat la registratura APIA - CJ.
Toate notificările, solicitările de clarificări, adresele către solicitanţi/beneficiari din partea
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în orice fază a derulării programului de investiţie,
se transmit cu confirmare de primire. Data confirmării de primire va fi data de referinţă de la care se
calculează termenul de 30 de zile (in conformitate cu Legea nr. 554/2004, legea contenciosului
administrative), în care solicitantul va răspunde solicitărilor adresate de către APIA.
Pentru orice alte informaţii referitoare la sprijinul financiar acordat de Organizarea Comună
de Piaţă în domeniul vitivinicol, solicitanţii se pot adresa în scris sau prin poşta electronica la centrele
judeţene ale APIA la adresele de e-mail aflate pe site-ul APIA, sau la sediul central Bucureşti,
Direcţia Măsuri de Piaţă Comerţ Exterior, e-mail: vievin@apia.org.ro.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 30/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 1 - Tabel privind prezentarea actiunilor eligibile

Tabel cu prezentarea acțiunilor eligibile


Denumire solicitant:
CUI solicitant:
RUI solicitant:
Nr. cerere pentru aprobarea programului de investiții:
Denumirea programului de investitii:

Pret/ Luna de
UM realizare
(LEI) incepand
Valoare cu luna 1
Valoa
Cantitate Cantitate totala Curs de la
rea Oferta
Denumire (serviciu/l (serviciu/l (serviciu schimb aprobare
estim informativ Pret/
serviciu/lucr ucrare/bu Pret/ ucrare/bu /lucrare/ utilizat Locul de a
Nr. Acţiunea propusă în ată a UM Valoare totala
Acțiuni eligibile are/bun / n / UM n / bun / la amplasare program
crt. Programul de investiţii (fără Denumire (EUR in lei
echipament echipame (LEI) echipame echipam intocm a investitiei ului
TVA Ofertant, O)
propus nt nt ent irea conform
*), în nr / data
propus) propus) propus) SF/MJ grafic de
LEI
in euro executie
(fara a
nominaliz
a luna)
OPERATIUNEA 1
Construcția/Achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare, precum și a sălilor de degustare
Imobilizari
Corporale
1. Construcția /
Reconstrucția /
1 Achiziția, inclusiv

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 31/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

prin leasing, a
clădirilor pentru
producție, ambalare,
depozitare, inclusiv
recepție, a
laboratoarelor
pentru controlul
calității, a imobilelor
cu destinația de
prezentare și
vânzare, a sălilor de
degustare etc.
Total actiune 1
2.
Construcția/Achiziția
bunurilor imobile
(clădiri, anexe)
Total actiune 2
3.
Reconstrucția/Reabil
itarea bunurilor
imobile (clădiri,
anexe), imobile care
au avut în momentul
construcției
destinația de
întreprindere
vinicolă sau imobile
în scopul schimbării
destinației lor în
întreprinderi vinicole
Total actiune 3
4. Excavare
(terasamente),
fundații, pavaje,
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 32/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

interioare (pereți, uși


și ferestre, zugrăveli,
gresie, rame etc.),
instalații sanitare,
electricitate, interior
și exterior la urcare
(încadrare),
acoperișuri, izolații,
aer condiționat
Total actiune 4
5.
Construcția/(Re)Con
strucția/Achiziția
clădirilor și anexelor
pentru transformare,
stocare, condiționare
sau comercializare
Total actiune 5
6.
Construcția/(Re)Con
strucția/Achiziția
pivnițelor aflate
deasupra și sub
nivelul solului
Total actiune 6
7. Lucrări la
infrastructura de
bază, cum ar fi:
instalații electrice,
mecanice și
hidraulice, de
protecție împotriva
incendiilor, de aer
condiționat și de
ventilație a locului de
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 33/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

producție a vinului,
precum și alte
echipamente;
instalații speciale și
sisteme pentru
protecția mediului,
reducerea poluării și
economisirea
energiei, precum și
sisteme de sănătate și
de igienă
Total actiune 7
8.
Construcția/(Re)Con
strucția/Achiziția
imobilelor pentru
prezentare și
vânzare:
8.1. spații de
depozitare a
vinotecilor
8.2. săli de degustare
și/sau săli de
prezentare și vânzare a
vinurilor proprii
8.3. unități de vânzare
și/sau puncte de
vânzare/puncte pentru
vânzarea directă
8.4. Amenajările și
conexiunile legate de
instalarea unui
echipament
achiziționat sunt
eligibile sub rezerva ca
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 34/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

devizul, apoi factura să


menționeze explicit
legătura cu
echipamentul eligibil.
Total actiune 8
Imobilizari
necorporale
Costuri generale
legate de cheltuielile
privind
onorariile/tarifele
pentru specialiști
(arhitecți și/sau
ingineri, consultanți
de orice fel), pentru
consultanță, studii de
fezabilitate, achiziție
de patente și licențe,
înregistrarea
mărcilor și desenelor
industriale, cheltuieli
de autorizare și alte
costuri generate de
cele de mai sus
Total imobilizari
necorporale
Total operatiune 1(
Total imobilizari
corporale + total
imobilizari
necorporale)
OPERATIUNEA 2
Renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru producție, ambalare, depozitare, inclusiv recepție, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor
cu destinația de prezentare și vânzare, a sălilor de degustare

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 35/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Imobilizari corporale
1. Controlul
2 temperaturii:
1.1. camere de
depozitare reci -
climatizarea spațiilor
destinate procesării,
condiționării,
îmbutelierii și
depozitării produselor
vitivinicole
Total actiune 1
2. Infrastructura
cramei:
2.1. conducte vechi;
2.2. modernizarea
instalațiilor destinate
canalizărilor, a
tubulaturilor fixe și
mobile prin care se
realizează mișcarea
produselor vitivinicole,
a diferitelor instalații
și/sau rețele necesare
pe fluxul tehnologic/în
practicile oenologice
(oxigenare, azotare,
sulfitare, cleire,
bentonizare, filtrare
etc.);
2.3. echipamente și
utilaje de montaj și
auxiliare pentru
acestea;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 36/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

2.4.
instalarea/modernizare
a sistemelor de
automatizare;
2.5. instalații electrice
și alte instalații;
2.6.
renovarea/reabilitarea/
modernizarea
imobilelor pentru
prezentare și vânzare:
2.6.1. spații de
depozitare a
vinotecilor;
2.6.2. săli de degustare
și/sau săli de
prezentare și vânzare a
vinurilor proprii;
2.6.3. unități de
vânzare și/sau puncte
de vânzare/puncte
pentru vânzarea
directă;
2.6.4. Amenajările și
conexiunile legate de
instalarea unui
echipament
achiziționat sunt
eligibile sub rezerva ca
devizul, apoi factura să
menționeze explicit
legătura cu
echipamentul eligibil.
Total actiune 2

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 37/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Imobilizari
necorporale
Costuri generale
legate de cheltuielile
privind
onorariile/tarifele
pentru specialiști
(arhitecți și/sau
ingineri, consultanți
de orice fel), pentru
consultanță, studii de
fezabilitate, achiziție
de patente și licențe,
înregistrarea
mărcilor și desenelor
industriale, cheltuieli
de autorizare și alte
costuri generate de
cele de mai sus
Total imobilizari
necorporale
Total operatiune 2 (
Total imobilizari
corporale + total
imobilizari
necorporale)
OPERATIUNEA 3
Achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente producției, ambalării, depozitării, inclusiv recepției, pentru laboratoarele pentru
controlul calității, imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, sălile de degustare
Imobilizari corporale
1. Echipamente
pentru procesarea
strugurilor
3 (transport, recepție,

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 38/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

cântărire, zdrobire,
presare etc.):
1.1. echipamente
tehnice fixe și mobile
pentru transport,
recepție, procesarea
strugurilor;
1.2. materiale pentru
măsurarea și analizarea
calitativă și cantitativă
a strugurilor;
1.3. benzi
transportoare pentru
struguri și subproduse
viticole;
1.4. mașini, utilaje și
echipamente de sortare
a strugurilor;
1.5. echipamente
pentru desciorchinarea
și zdrobirea
strugurilor;
1.6. echipamente
pentru presarea
strugurilor;
1.7. storcătoare;
1.8. pompe și prese de
must, drojdie și de
tescovină de struguri;
1.9. echipamente și
instalații pentru
igienizarea spațiilor și
a utilajelor utilizate
pentru transportul,

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 39/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

recepția, cântărirea,
zdrobirea și presarea
strugurilor și a
subproduselor
vitivinicole.
Total actiune 1
2. Echipamente
pentru
fermentație/vinificați
e:
2.1. echipamente
pentru
procesarea/fermentare
a strugurilor zdrobiți;
2.2. echipamente și
materiale auxiliare
pentru tratarea
strugurilor
(termovinificație,
eliberare rapidă,
extracție culoare etc.);
2.3. autovinificatoare
din lemn sau metal;
2.4. tancuri/rezervoare
de fermentare/tancuri
auxiliare pentru
vinificație; vase
speciale de fermentație
și macerare pentru
obținerea vinului roșu
și roze;
2.5. echipament pentru
microoxigenare;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 40/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

2.6. echipament pentru


controlul fermentației:
2.6.1. echipamente
pentru controlul
temperaturii pe durata
fermentației;
2.6.2. echipamente
pentru măsurarea
principalelor
componente ale vinului
pe durata fermentației;
2.6.3. echiparea
tancurilor/rezervoarelo
r de fermentare cu
mantale de răcire sau
alte mijloace de
asigurare a
temperaturii pe durata
procesului de
fermentație;
2.7. echipamente și
aparatură pentru
controlul exercitat pe
fluxul tehnologic;
2.8. conducte (în cazul
echipării ulterioare
și/sau instalații de
răcire);
2.9. echipamente
pentru separarea
vinului de drojdia de
vin, de exemplu, filtre
vacuumatice rotative
de evacuare, filtre
pentru reziduuri etc.;
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 41/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

2.10. echipamente
pentru
microvinificație;
2.11. echipamente și
instrumentar pentru
efectuarea de teste și
analize în vederea
realizării practicilor
oenologice (dozaje de
materiale oenologice
etc.);
2.12. echipamente și
instrumentar pentru
realizarea de noi
produse - microloturi.
Total actiune 2
3. Echipamente
pentru procesarea
vinului: tratamentul
vinului și al mustului
(filtrare,
sedimentare,
limpezire etc.):
3.1. echipamente de
filtrare grosieră și
sterilă (filtre de
pământ, filtre de hârtie
etc.), alte echipamente
și tehnologii de filtrare,
filtre tangențiale,
centrifugale etc.;
3.2. pământuri de
filtrare;
3.3. echipamente
pentru decantarea și
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 42/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

limpezirea mustului și
vinului, centrifuge;
3.4. echipament pentru
stabilizare tartrică;
3.5. echipamente de
stabilizare termică a
vinului
(pasteurizatoare etc.);
3.6. echipamente și
materiale oenologice
pentru extracția
drojdiei;
3.7. echipamente
pentru separarea,
depozitarea și
manipularea tescovinei
de struguri;
3.8. echipament pentru
transportul tescovinei
și drojdiei de vin;
3.9. echipamente
mobile de vinificație;
3.10. echipamente,
aparate de măsură și
control pentru dozarea
materialelor
oenologice și pentru
monitorizarea
parametrilor fizico-
chimici și
microbiologici ai
produselor vitivinicole.
Total actiune 3

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 43/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

4. Echipamente
pentru controlul
temperaturii:
4.1.
refrigeratoare/răcitoare
pentru probe de must și
vin;
4.2. instalații de
climatizare spații de
procesare și depozitare
musturi și vinuri;
4.3. echipamente
pentru controlul
temperaturii în timpul
fermentării, producției
și depozitării vinului,
de exemplu: unități de
răcire, boilere,
aparatură de control
temperatură etc.
Total actiune 4
5. Echipamente
pentru mișcarea și
tratarea vinului în
cramă:
5.1. utilaje și
echipamente, inclusiv
computere și software
pentru realizarea și
monitorizarea
operațiunilor logistice
ale materiilor prime,
subproduselor și
produselor în fazele de
vinificație,
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 44/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

condiționare,
îmbuteliere și
depozitare;
5.2. pompe, pompe de
transfer;
5.3. dozatoare pentru
materialele
oenologice;
5.4. vase și containere
pentru manipularea
vinului;
5.5. dispozitive și alte
echipamente de
ridicare, de exemplu,
stivuitoare, transpaleți
etc.;
5.6. coșuri și giropaleți
pentru manipularea
sticlelor.
Total actiune 5
6. Echipamente
pentru depozitarea,
omogenizarea,
condiționarea și
maturarea/învechire
a vinului:
6.1. baricuri sau
budane realizate din
lemn pentru maturarea
și învechirea vinurilor;
6.2. tancuri și cisterne
pentru producția,
depozitarea, maturarea
și învechirea vinurilor,

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 45/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

realizate din: lemn,


beton/oțel
inoxidabil/fibre din
poliester etc.;
6.3. restaurarea
facilităților de
depozitare a produselor
din vin, de exemplu,
renovarea tancurilor
prin căptușire
interioară;
6.4. tancuri cu
autodrenare;
6.5. cuve cu
termoreglare;
6.6. tancuri mobile din
oțel inoxidabil pentru
maturare;
6.7. containere din
plastic;
6.8. echipamente
pentru depozitarea și
păstrarea produselor
din vin.
Total actiune 6
7. Echipamente
pentru tehnologii
aplicate vinurilor
spumante (producție,
depozitare,
îmbuteliere și
condiționare):
7.1. echipamente
pentru producția,

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 46/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

depozitarea,
îmbutelierea și
condiționarea vinurilor
spumante;
7.2. echipamente
pentru agitarea
vinurilor; echipamente
pentru manipulare
(mobile,
autopropulsate sau
portabile);
7.3. sistem de
desciorchinare cu
îndepărtarea rahisului.
Total actiune 7
8. Echipament pentru
condiționare
(îmbuteliere,
etichetare,
ambalare):
8.1. echipamente și
utilaje pentru
prepararea loturilor
omogene și
condiționarea în
vederea îmbutelierii
(omogenizare,
limpezire, stabilizare
tartrică, stabilizare
microbiologică,
filtrare, sulfitare etc.);
8.2. echipamente
pentru îmbuteliere
(inclusiv echipamente
și utilaje de
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 47/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

spălare/clătire sticle
goale), dopuire,
capișonare, etichetare,
condiționare și
ambalare (formare
cutii, umplere cutii,
paletizare etc.), precum
și echipamente
utilizate în manevrarea
produselor în depozite
(transpalete,
stivuitoare etc.);
8.3. echipamente
informatice și software
pentru automatizări ale
operațiunilor pe fluxul
de producție și pentru
controlul și
monitorizarea
calitativă și cantitativă
a produselor și a
etapelor tehnologice;
8.4. tancuri
duble/duale.
Total actiune 8
9. Software pentru
managementul
cramei:
9.1. computere și
programe pentru
îmbunătățirea calității
transportului și
procesării strugurilor,
producerii și procesării
vinului, precum și
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 48/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

pentru procesarea și
depozitarea materiei
prime, a materialelor
oenologice, a
subproduselor și a
produselor finite;
9.2. echipamente
informatice, inclusiv
perifericele aferente și
programe specifice
care au ca scop
controlul
echipamentului
tehnologic pentru
procesare, depozitare
și manipulare a
produselor/alte
operațiuni logistice;
9.3. echipamente
informatice și
programe de computer
pentru managementul
cramei.
Total actiune 9
10. Echipament
pentru
managementul apelor
uzate:
10.1. echipamente
pentru managementul
apelor uzate în cramă
(tratare și purificare);
10.2. instalații de
dedurizare;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 49/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

10.3. instalații
electrice, canalizări și
instalații de epurare.
Total actiune 10
11. Echipament
pentru infrastructura
cramei:
11.1. compresoare,
transformatoare
electrice, generatoare,
instalații sanitare,
canalizări, trasee de
conducte fixe și mobile
pentru circulația
produselor în cramă
etc.
11.2. Amenajările și
conexiunile legate de
instalarea unui
echipament
achiziționat sunt
eligibile sub rezerva ca
devizul, apoi factura să
menționeze explicit
legătura cu
echipamentul eligibil.
Total actiune 11
12. Echipament de
laborator pentru
controlul calității
produselor din vin,
inclusiv pentru vinul
organic
12.1. mobilier,
instalații electrice,
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 50/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

instalații sanitare,
pavimente, alte
instalații necesare
desfășurării
activităților specifice
de laborator;
12.2. utilaje,
echipamente,
instrumente și
materiale necesare
pentru efectuarea de
analize fizico-chimice,
organoleptice și
microbiologice pentru
produse vitivinicole și
pentru apele
tehnologice și apele
uzate.
Total actiune 12
13. Echipament
pentru controlul
calității produselor și
procesării:
13.1. mobilier,
echipamente și
instrumente de
laborator, aparate de
măsură, echipamente
informatice și software
utilizate în cadrul
controlului calității
materialelor
oenologice, produselor
vitivinicole și
condițiilor de mediu
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 51/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

ale producției și
depozitării produselor.
Total actiune 13
14. Echipament
pentru sisteme de
calitate, trasabilitate:
14.1. echipamente de
introducere, în mod
voluntar, a sistemelor
de managementul
calității și siguranței
alimentare, a
sistemelor pentru
asigurarea
trasabilității, inclusiv
pentru vinul organic
14.2. Amenajările și
conexiunile legate de
instalarea unui
echipament
achiziționat sunt
eligibile sub rezerva ca
devizul, apoi factura să
menționeze explicit
legătura cu
echipamentul eligibil.
Total actiune14
15. Echipamente
pentru prezentare și
unități de vânzare:
15.1. echiparea/dotarea
unităților de vânzare
sau de
expunere/degustare cu:
mobilier, echipamente
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 52/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

de răcire/refrigerare,
echipamente de bar,
echipamente
informatice pentru
prezentarea
produselor, alte
echipamente și dotări
specifice acestei
activități:
15.1.1. mobilier de
depozitare, maturare,
învechire și pentru
expunerea produselor
vinicole în vinoteci sau
spațiile de vânzare și
degustare, inclusiv
recipiente de
depozitare specifice;
15.1.2. săli de
prezentare a vinurilor
proprii;
15.1.3. unități de
vânzare en detail și
angro;
15.1.4. puncte de
vânzare/puncte pentru
vânzarea directă;
15.2. investiții care
includ: mobilier,
unități de răcire,
chiuvete, robinete, bar,
echipament de
computer și software
aferent pentru
derularea activităților.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 53/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Total actiune 15
16. Echipamente
pentru distribuția și
comercializarea
vinului:
16.1. mobilier,
echipamente și utilaje
pentru dezvoltarea,
modernizarea,
automatizarea și
adaptarea platformelor
de distribuție
(eficientizarea și
îmbunătățirea
organizării lanțului de
transport pe piața
internă și
internațională);
16.2. dezvoltarea
rețelelor;
16.3.
îmbunătățirea/raționali
zarea canalelor și
facilităților de
comercializare;
16.4. instalații
tehnologice,
echipamente, inclusiv
echipamente
informatice, programe
de computer, utilizate
în cadrul
distribuției/logisticii și
comercializării
produselor.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 54/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Total actiune 16
17. Hardware,
software, platforme
web (de rețea) pentru
comerțul electronic:
17.1. hardware și
software pentru
realizarea,
modernizarea și
adaptarea tehnologiilor
de informare și
comunicare (TIC) și
pentru comerțul
electronic (e-comerț).
Total actiune 17
Costuri generale legate
de cheltuielile privind
onorariile/tarifele
pentru specialiști
(arhitecți și/sau
ingineri, consultanți de
orice fel), pentru
consultanță, studii de
fezabilitate, achiziție
de patente și licențe,
înregistrarea mărcilor
și desenelor
industriale, cheltuieli
de autorizare și alte
costuri generate de cele
de mai sus.
Total imobilizari
necorporale

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 55/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Total operatiune 3 (
Total imobilizari
corporale + total
imobilizari
necorporale)
TOTAL GENERAL=
TOTAL
OPERATIUNE 1+
TOTAL
OPERATIUNE 2 +
TOTAL
OPERATIUNE 3
*cu excepția cazului în care nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA, aferente realizării sau achiziționării activelor corporale și necorporale efectuate de către
solicitant pentru acțiunile prevăzute în programul de investiții aprobat;
tabelul va fi prezentat si pe CD in format excel
*in functie de ,,serviciu/lucrare/bun / echipament propus” in tabel pot fi inserate randuri.

DATA SEMNATURA SOLICITANT

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 56/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2 – Cerere pentru aprobarea programului de investitii

Nr. de înregistrare/Data
1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)
Ștampila A.P.I.A. CJ

2. Denumirea solicitantului:

2.1. CUI:

3. Adresa de corespondență a solicitantului

4. Adresa completă a solicitantului

5. Cod poștal 5.1. Cod țară

6. Telefon

6.1. Fax

6.2. E-mail
7. Solicit aprobarea programului pentru măsura de investiții în baza Regulamentului UE nr. 2016/1.149 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce privește programele
naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a
Regulamentului nr. 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, a
Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii
Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, precum și a Ordinului ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere
în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul
vitivinicol 2019-2023.
8. Denumirea programului propus pentru aprobare:

Operațiuni din cadrul programului


a) construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare ▯

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 57/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru producție, ambalare, depozitare, a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, a sălilor de degustare ▯
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării,
depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum si pentru sălile de degustare D
9. Suma totală estimată a programului (lei)
din care contribuție UE (lei):
10. Angajamente și declarații
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., legitimat cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data . . . . . .
. . . .,
CNP . . . . . . . . . ., reprezentant/împuternicit legal al . . . . . . . . . ., declar că:
Programul de investiții propus pentru acordarea sprijinului nu beneficiază de altă finanțare din programe cu finanțare
nerambursabilă. De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat să nu-l depun la niciun alt program
cu finanțare nerambursabilă la care ar putea fi, în întregime sau parțial, eligibil pentru asistență.
Am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez lucrările prevăzute în programul de
investiții în termenul menționat, să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control
și, în cazul în care declarația mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (A.P.I.A.) suma care a fost virată de aceasta sub titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar
putea fi angajate împotriva mea.
Declar că am luat cunoștință de prevederile comunitare privind măsura de investiții, de condițiile de acordare a sprijinului,
conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018, și recunosc că orice încălcare a dispozițiilor
care sunt precizate de A.P.I.A. determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor încasate necuvenit.
Declar că am luat cunoștință de conținutul Ghidului solicitantului și mă angajez să îl respect.
Datele înscrise în acest formular și în documentele anexate sunt reale, complete și perfect valabile și am luat cunoștință
despre consecințele legale rezultate în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în
baza de date A.P.I.A., procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea
elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor).
În cazul în care între data depunerii cererii și data acordării plății au intervenit modificări ale informațiilor declarate în
cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la producere voi comunica în scris aceste schimbări către A.P.I.A.
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum și înscrierea cu intenție în formular
a informațiilor incomplete, neconforme cu realitatea atrag sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz.

ATENȚIE!
Orice persoană care face declarații false poate fi acționată în justiție.
O declarație falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor și la pierderea posibilității de recuperare a oricăror
cheltuieli executate deja.
Numele și prenumele solicitantului
Reprezentant sau împuternicit legal
CNP
BI/CI, seria . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locul întocmirii:

Documentele ce însoțesc cererea de aprobare a programului de investiții:


1.
2.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 58/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

3.
4.

DATA Semnătura

*Punctul 9 se va completa astfel:


9. Suma totală estimată a programului (lei) = valoarea totatala estimata a programului, fara TVA
din care contribuție UE (lei) = maxim 50% din costurile eligibile sau maxim 25%, in functie de tipul de
incadrare in categoria IMM

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 59/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2a – Documente depuse in vederea aprobarii spijinului financiar


Denumire document DA NU NC
Cerere pentru aprobarea programului de investiți
Studiu de fezabilitate realizat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, pentru programele ce conțin operațiunile
prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și/sau b) și pentru programele ce conțin operațiunile
prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 atât la lit. c), cât și la lit. a) și/sau b);

Memoriu justificativ pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. c;


Documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de solicitant, așa cum sunt descrise la
pct. 1 lit. b)din OMADR 1531/2019
Adeverinta RPV
Autorizatie producator struguri
Autorizatie producator vinuri
Declaratie proprie raspundere conditii artificiale
Certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat
Certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetele locale
Declaratie proprie raspundere ca nu se afla in dificultate financiara
Tabel cu prezentarea acțiunilor eligibile din cadrul programului de investiții, conform
anexei nr. 1 la OMADR 1531 / 2018, și a cheltuielilor estimate pentru fiecare acțiune;
Cel puțin o ofertă informativă pentru fiecare acțiune prevăzută în programul de investiții,
prezentată în copie certificată "conform cu originalul";
Graficul de execuție preconizat pentru fiecare acțiune eligibilă;
Copie a documentului ce atestă dreptul de comercializare a produselor vinicole și/sau
documente justificative care dovedesc comercializarea, după caz;
Copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului și statutul societății/act
constitutiv, după caz;
Document de înfiinţare pentru institutii si unitati de cercetare- dezvoltare vitivinicola,
definite conform legislatiei nationale in vigoare (alte documente relevante);

Document de înfiinţare pentru asociatii de doi sau mai multi producatori si / sau
organizatii interprofesionale;
Declarația de recoltă aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislația
în vigoare, după caz;
Declarația de producție aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu
legislația în vigoare, după caz;
Declarația de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislația în
vigoare, după caz;
Declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că
infrastructura la care se fac lucrări de renovare/reabilitare/modernizare sau imobilul ce
se achiziționează nu face obiectul vreunui litigiu;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 60/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

In cazul solicitării plății în avans, declarație pe propria răspundere a solicitantului prin


care se angajează să execute în totalitate acțiunile prevăzute în programul de investiții
aprobat;
Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că investiția se păstrează pe o durată
de 5 (cinci) ani de la data ultimei plăți efectuate de A.P.I.A. către beneficiar, pe același
amplasament și în stare de funcționare, fără modificări importante care afectează natura,
obiectivele sau condițiile de realizare și care ar compromite obiectivele inițiale ale
acesteia;
Declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri
anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), cu modificările
și completările ulterioare ("Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria
IMM");
Raport de evaluare a imobilului realizat de către experți evaluatori ai Asociației Naționale
a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), conform legislației naționale în
vigoare, pentru operațiunile prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la OMADR 1531 /
2018, ce cuprind achiziția bunurilor imobile;
In cazul achiziției de bunuri imobile, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de
folosință al terenului de sub bunul imobil în cauză, pe o perioadă cel puțin egală cu
termenul de 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale efectuate de A.P.I.A. către
beneficiar;
Copii ale actelor de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi achiziționat,
precum și documentația cadastrală aferentă;
Copia extrasului de carte funciară de informare privind bunul imobil ce urmează să fie
achiziționat, din care să rezulte lipsa sarcinilor asupra acestuia;
Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce urmează a fi
achiziționat, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
Documente de deținere privind dreptul de utilizare a imobilului în care se va realiza
investiția;
Avize, autorizații, acorduri privind funcționarea și asigurarea utilităților, după caz;
Declaratii pe proprie raspundere;
Alte documente depuse de solicitant.

Alte documente, conform Ghidului solicitantului.


Tabel comparativ al bunurilor existente cu cele similare solicitate prin programul de
investitii si fisele tehnice anexate;
…….
Notificare de retragere a programului de investiţii;
APIA CJ şi/sau APIA central îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii
suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor, se constată necesitatea acestui lucru.

Solicitantul va ataşa aceasta anexă la dosarul pentru aprobarea programului de investiţii

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 61/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2b - Tabel comparativ al caracteristicilor bunurilor existente cu cele


similare propuse prin programul de investitii

Nr. Operaţiunea Acţiunea Denumire Denumire/ Justificare


Crt. /Caracteristici Caracteristici necesitate
principale principale echipament
bun/echipament bun/echipament propus
existent propus
1
2
3

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 62/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 3 – Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru masura de


investitii

Nr. de înregistrare/Data
1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI
(ID)
Ștampila A.P.I.A. CJ

2. Denumirea solicitantului:

2.1. CUI:

3. Adresa completă a solicitantului

4. Cod
4.1. Cod țară
poștal

5. Telefon

5.1. Fax

5.2. E-mail
6. Banca/Filiala

6.1. Cod IBAN

7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiții în baza Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a Regulamentului delegat nr. 2016/1.149 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele
naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a
Regulamentului de punere în aplicare nr. 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul
vitivinicol, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/256 al Comisiei de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, a
Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii
Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, precum și a Ordinului ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 63/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol
2019-2023.

8. Denumirea programului aprobat:

Operațiuni din cadrul programului


a) construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul

calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, a

laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, a sălilor de degustare
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării,
depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, □
precum și pentru sălile de degustare
9. Data începerii programului:
10. Data finalizării programului:
11. Valoarea totală a programului aprobat (lei)
din care contribuție UE (lei, maximum 25% sau 50%):
12. Suma cheltuită (lei)
13. Solicit sprijinul financiar (lei):
a) la finalizare program
b) tranșă (cel puțin 30% din total sprijin financiar comunitar)
c) avans* (maximum 80% din total sprijin financiar comunitar)
*Sub rezerva constituirii garanției de 100%.
Angajamente și declarații
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., legitimat cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data . . .
. . . . . . .,
CNP . . . . . . . . . ., reprezentant/împuternicit legal al . . . . . . . . . ., declar că:
Am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez lucrările prevăzute în programul de
investiții în termenul menționat, să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui
control și, în cazul în care declarația mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) suma care a fost virată de aceasta sub titlu de sprijin, fără a mă sustrage
eventualelor urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
Declar că am luat cunoștință de prevederile legislației comunitare privind măsura de investiții, de condițiile de acordare
a sprijinului conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 și recunosc că orice
încălcare a dispozițiilor care sunt precizate de A.P.I.A. determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor
încasate necuvenit.
Declar că am luat cunoștință de conținutul Ghidului solicitantului și mă angajez să îl respect.
Datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate acesteia sunt reale, complete și perfect valabile și
am luat cunoștință despre consecințele legale rezultate în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din
cerere să fie introduse în baza de date A.P.I.A., procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise
autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
În cazul în care renunț la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în scris aceasta către A.P.I.A. cu cel
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 64/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

puțin 30 de zile înainte de efectuarea plății. În cazul în care între data depunerii cererii și data acordării plății au
intervenit modificări ale informațiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la producere voi comunica
în scris aceste schimbări către A.P.I.A.
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum și înscrierea cu intenție în
formular a informațiilor incomplete, neconforme cu realitatea atrag sancțiuni de natură financiară sau penală, după
caz.

ATENȚIE!
Orice persoană care face declarații false poate fi acționată în justiție.
O declarație falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor și la pierderea posibilității de recuperare a
oricăror cheltuieli executate deja.
Numele și prenumele solicitantului:
Reprezentant sau împuternicit legal:
CNP:
BI/CI, seria . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . . . . . .
Locul întocmirii:

Documentele ce însoțesc cererea:


1.
2.
3.
4.

DATA Semnătura/Ștampila

*Punctul 11 se va completa astfel: Exemplu


11. Valoarea totală a programului aprobat (lei) = 100000 = valoare totala a programului aprobat in lei fara TVA,
din care contribuție UE (lei, maximum 25% sau 50%) = 50000 = contributie UE maxim 50%, valoare fara TVA /
= 25000 = contributie UE maxim 25%, valoare fara TVA

12. Suma cheltuită (lei) = 100000 lei, valoare fara TVA


13. Solicit sprijinul financiar (lei):
a) la finalizare program
= maximum 50000 lei sau 25000 lei, valoare fara TVA
sau
b) tranșă (cel puțin 30% din total sprijin financiar comunitar)
= maximum 50000 * 30% = 15000 lei valoare fara TVA
= maximum 25000 * 30% = 7500 lei valoare fara TVA
sau
c) avans* (maximum 80% din total sprijin financiar comunitar)
= maximum 50000 * 80% = 40000 lei valoare fara TVA
= maximum 25000 * 80% = 20000 lei valoare fara TVA

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 65/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 3a – Documente depuse in vederea acordarii sprijinului financiar

Denumire document DA NU NC
Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții
conform anexei nr. 3 la OMADR 1531 / 2018;
Tabel centralizator privind acțiunile pentru care se solicită sprijin în avans conform
anexei nr. 4;
Proiectul tehnic în cazul tuturor operațiunilor prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și
b), cu detalierea clară pentru analiza eligibilității cheltuielilor, după caz;
Identificarea bancară a solicitantului;
Copii ale contractelor de achiziție/lucrări/furnizare servicii, însoțite de devizele
lucrărilor;
Copii ale facturilor care atestă achiziții de materii/materiale, lucrări și/sau prestări
servicii, precum și copii ale declarațiilor de conformitate/certificatelor de calitate;
Copii ale documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziționate;
Autorizația de construire/renovare/reabilitare/modernizare pentru investițiile care
cuprind aceste activități, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans;
Declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de
afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr.
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,
cu modificările și completările ulterioare ("Declarație privind încadrarea
întreprinderii în categoria IMM");
Copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după
antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, în cazul în care se solicită
avans, pentru achiziția bunurilor imobile.
Alte documente depuse de solicitant
Centralizatorul facturilor si al documentelor de plată;

Cerere de eliberare garantie bancara;


Etc…..
Alte documente, conform Ghidului solicitantului.
Tabel privind verificarea respectarii cerintelor/caracteristicilor
bunurilor/echipamentelor aprobate si achizitionate prin programul de investitii;
Raport de executie transa / final;
APIA CJ şi/sau APIA central îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau
informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor, se constată necesitatea
acestui lucru.

Solicitantul va ataşa aceasta anexă la dosarul pentru acordarea sprijinului financiar

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 66/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 3b - Documente depuse in cazul solicitarii de avans


Denumire document DA NU NC
Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții conform
anexei nr. 3 la OMADR 1531 / 2018;
Tabel centralizator privind acțiunile pentru care se solicită sprijin în avans conform
anexei nr. 4;
Proiectul tehnic în cazul tuturor operațiunilor prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și b),
cu detalierea clară pentru analiza eligibilității cheltuielilor, după caz;
Identificarea bancară a solicitantului;
Copii ale contractelor de achiziție/lucrări/furnizare servicii, însoțite de devizele
lucrărilor;
Copii ale facturilor care atestă achiziții de materii/materiale, lucrări și/sau prestări
servicii, precum și copii ale declarațiilor de conformitate/certificatelor de calitate;
Copii ale documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziționate;
Autorizația de construire/renovare/reabilitare/modernizare pentru investițiile care
cuprind aceste activități, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans;
Declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de
afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și
completările ulterioare ("Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria
IMM");
Copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după
antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, în cazul în care se solicită
avans, pentru achiziția bunurilor imobile.
Alte documente depuse de solicitant
Tabel centralizator privind acțiunile pentru care se solicita sprijin în avans;

Alte documente, conform Ghidului solicitantului.

APIA CJ şi/sau APIA central îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii
suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor, se constată necesitatea acestui lucru.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 67/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Alte documente, conform Ghidului solicitantului.


Tabel comparativ al bunurilor existente cu cele similare solicitate prin programul de
investitii si fisele tehnice anexate

Alte documente depuse de solicitant

Solicitantul va ataşa aceasta anexă la dosar

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 68/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 3c - Tabel privind verificarea respectarii cerintelor/caracteristicilor


bunurilor/echipamentelor aprobate si achizitionate prin programul de investitii

Nr Actiun Denumire Cerinte/Caracteri Cerinte/Caracteri Cerinte/Caracteri Justifica


crt ea echipament/ stici principale stici principale stici principale re in caz
. bun aprobat echipament/bun echipament/bun echipament/bun de
aprobat stabilite prin achizitionat diferent
caietul de e
sarcini*
1
2
3
4

*In cazul achizitiei din baza de date AFIR nu se va completa coloana cu privire la
,,Cerinte/Caracteristici principale echipament/bun stabilite prin caietul de sarcini”.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 69/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 4 - Tabel centralizator privind acțiunile pentru care se


solicita sprijin în avans

Valoarea
Nr. Operațiunea din cadrul Tip Acțiuni Denumire lucrare/serviciu/
estimată în lei
crt. programului de investiții imobilizări eligibile produs/bun/echipament
(fără TVA)

1. 25

2. 25

3. 25

- 25
Valoare totala estimata 100
Din care contributie UE, LEI maximum 50% 50
Total avans solicitat 40

Valoare maximă avans (maximum 80% din valoarea aprobată a programului) din contributia
din partea UE, conform punctului 6.5 OMADR 1531 / 2018*
*A nu se completa

Valorile din tabel sunt date ca exemplu de completare

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 70/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 5 – Scrisoare de garantie bancară


Către:
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ (APIA)
Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, Bucureşti, CUI 16517187

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ


Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Cu privire la Programul de investiții nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., depus la Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură/Consiliul Județean - județul . . . . . . . . . . de către domnul/doamna
(numele și prenumele)/Societatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . .
. ., județul . . . . . . . . . ., nr. de înregistrare la registrul comerțului . . . . . . . . . ., CNP/CUI . . . . . . . . .
., și în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.149, cu modificările și
completările ulterioare, Regulamentului (UE) 2016/1.150, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018, solicitantul persoană fizică/operator
economic este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 100% din suma solicitată ca
avans.
Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor . . . . . . . . . .
la . . . . . . . . . ./oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., noi, Banca . . . . . .
. . . ., Sucursala . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., nr. de înregistrare la registrul comerțului
. . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum . .
. . . . . . . . (în litere . . . . . . . . . .) lei, . . . . . . . . . . echivalent (litere . . . . . . . . . .) EURO calculat la
cursul BCE din data . . . . . . . . . ., orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă,
prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de
valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră cu privire
la faptul că operatorul economic . . . . . . . . . . nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate
conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.
Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis
la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la
ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare,
în decurs de 30 de zile de la primirea sa.
Această garanție este valabilă până la data de . . . . . . . . . ., dată la care, dacă nu s-a primit de la
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și
condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este
restituit sau nu.
Orice plată efectuată de bancă în condițiile prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul
băncii cu valoarea acestei plăți.
În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Programul de investiții nr. .
. . . . . . . . ., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu
acordul Băncii . . . . . . . . . .
De asemenea, în cazul în care banca și operatorul economic sunt de acord să modifice în contractul
de emitere a scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei
garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 71/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă
înainte de expirarea valabilității sale va elibera banca de obligațiile asumate.
Prezenta scrisoare de garanție bancară este supusă Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, Publicației 758 a CCI Paris și este guvernată de legea română, locul de
judecată fiind municipiul București.
Semnături autorizate/Ștampila

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 72/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 6 – Cerere de eliberare garantie bancara

Antet APIA CJ... ... ... ..

Cerere de eliberare scrisoare de garanţie bancară

Subsemnatul ......................................... CNP/CUI .........................., beneficiar al măsurii de


investiţii conform cererii de avans depusă la APIA CJ ........................ cu nr.
............./..........................., prin prezenta solicit restituirea sumei de ................. lei reprezentând
contravaloarea scrisorii de garanţie bancară/Ordinului de Plată pentru Programul de investiţii
finalizat, având nr. .......... / ..................

Solicit restituirea sumei sus menţionate în contul deschis la Banca .....................................


IBAN ..................................................

Data

Semnătura beneficiar

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 73/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 7 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria de IMM


DECLARAȚIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii
..............................................................
Adresa sediului social
..............................................................
Cod unic de înregistrare
..............................................................
Numele si functia
..............................................................
(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicati, dupa caz, tipul întreprinderii:


[ ] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situatia economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia,
fara anexa nr. 2.
[ ] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
[ ] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

Exercitiul financiar de referinta2)


Numarul mediu anual de Cifra de afaceri anuala
Active totale (mii lei/mii Euro)
salariati neta (mii lei/mii Euro)

[ ] Nu

1
Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004.
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar
raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu
anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 74/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar [ ] Da (în acest caz se va completa si
anterior, datele financiare au înregistrat modificari se va atasa o declaratie referitoare la
care determina încadrarea întreprinderii într-o alta exercitiul financiar anterior)
categorie (respectiv micro-întreprindere,
întreprindere mica, mijlocie sau mare).

Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2
CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate

Secțiunile care trebuie incluse, după caz:


- secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice
fișe adiționale);
- secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice
fișe adiționale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate


Perioada de referinta
Cifra de afaceri
Numarul mediu Total active (mii
anuala neta (mii
anual de salariati lei/mii Euro)
lei/mii Euro)
1. Datele3) întreprinderii solicitante sau
din situatiile financiare anuale
consolidate (se vor introduce datele din
tabelul B1 din sectiunea B4)
2. Datele cumulate3) în mod proportional
ale tuturor întreprinderilor partenere,
daca este cazul (se vor introduce datele
din sectiunea A)

3 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar
raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu
anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.
4
Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau,
atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care
întreprinderea este inclusă.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 75/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

3. Datele cumulate ale tuturor


întreprinderilor legate3) (daca exista) -
daca nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se
vor introduce datele din tabelul B2 din
sectiunea B)
TOTAL

Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se
stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.

FIȘA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii
..............................................................
Adresa sediului social
..............................................................
Codul unic de înregistrare
..............................................................
Numele, prenumele si functia
..............................................................
presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprinderea legată

Perioada de referinta
Numarul mediu Cifra de afaceri anuala Active totale (mii lei/mii
5
anual de salariati ) neta (mii lei/mii Euro) Euro)
Total

NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă
există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această
întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja
incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa
întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare

3. Calculul proporțional
a) Indicați exact proporția deținută6) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin
intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă
această fișă:

5
În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la
întreprinderile legate.
6
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția
deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 76/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

............................................................................
............................................................................
.................................

Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă,
din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
............................................................................
...............................................

b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai
mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2.

Numarul mediu Cifra de afaceri anuala Active totale7) (mii


Procent
anual de salariati neta (mii lei/mii Euro) lei/mii Euro)
Valoare rezultata în urma
aplicarii celui mai mare
procent la datele introduse în
tabelul de la pct. 1.

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

Secțiunea A

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru
fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a
oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale
consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie
introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare și date financiare preliminare

Tabelul A1

Întreprinderea partenera - Date de identificare


Cifra de
Numele si Numarul Active
afaceri
Numele sau Cod unic prenumele mediu totale (mii
Adresa sediului anuala neta
denumirea de presedintelui anual de lei/mii
social (mii lei/mii
întreprinderii înregistrare consiliului de salariati Euro)
Euro)
administratie,

7
Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 77/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

director general sau


echivalent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total

NOTA:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru
fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de
întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii
partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate
cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile
financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind
legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare
anuale consolidate.

Secțiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor


mici și mijlocii:
[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în
situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu
întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate
(tabelul B2).

NOTA:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din
alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele
oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în
amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare8).

8 Definiția întreprinderii legate din Legea 346/2004


UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 78/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

2. Metode de calcul pentru fiecare caz


Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1
de mai jos.

Tabelul B1
Numarul mediu anual de Cifra de afaceri anuala neta (mii Active totale (mii
salariati9) lei/mii Euro) lei/mii Euro)
Total

Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare


Întreprinderea Numele si prenumele
legata Adresa sediului Cod unic de presedintelui consiliului de
(denumire/date social înregistrare administratie, director general sau
de identificare) echivalent
A.
B.
C.
D.
E.

NOTA:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele
aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se
va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile
financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2
Întreprinderea Numarul mediu anual Cifra de afaceri anuala Active totale (mii lei/mii
numarul: de salariati neta (mii lei/mii Euro) Euro)
1.*)
2.*)
3.*)
4.*)

9 În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea
datelor de la întreprinderile legate
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 79/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

5.*)
Total
*) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

NOTA
Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
FIȘA privind legătura dintre întreprinderi nr. ..... din tabelul B2, secțiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate

1. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii
..............................................................
Adresa sediului social
..............................................................
Codul unic de înregistrare
..............................................................
Numele, prenumele si functia
..............................................................
presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprindere

Perioada de referinta
Numarul mediu anual de Cifra de afaceri anuala Active totale (mii lei/mii
salariati10) neta (mii lei/mii Euro) Euro)
Total

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B.

NOTA:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale
și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod
proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat
în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale
consolidate.

10În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin
cumularea datelor de la întreprinderile legate.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 80/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu
întreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora si "fisa de parteneriat" trebuie introduse în
sectiunea A.

Data:

Semnătură solicitant

Important : In situatia in care solicitantul este clasificat ca si intreprindere legata si /sau


partenera care nu desfasoara activitati economice in Romania, acesta va prezenta documente
justificative similare situatiei financiare anuale, traduse în limba română, având înscrisă
mentiunea « conform cu originalul » din care sa rezulte activitatea desfasurata, cifra de afaceri
neta si valoarea activelor totale.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 81/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 8 - Grafic de executie

Grafic de executie

Denumire societate:
CUI solicitant:
RUI solicitant:
Nr. cerere pentru aprobarea programului de investiții:
Denumirea programului de investitii:

Nr. crt Acţiunea propusă în Programul de investiţii

( de la aprobare program)
( de la aprobare program)
( de la aprobare program)

( de la aprobare program)

( de la aprobare program)

( de la aprobare program)

( de la aprobare program)

( de la aprobare program)

( de la aprobare program)

( de la aprobare program)
( de la aprobare program)

( de la aprobare program)
Denumire Cantitate (bun / echipament propus)
lucrare/servi
ciu/produs/
bun/
echipament
propus

Luna 10

Luna 11

Luna 12
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 8

Luna 9
Luna 7
An 1,2,3.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 82/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

1 Construcția/Achiziția, inclusiv prin leasing, a


imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor
pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația
de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de
degustare
1. Construcția/Reconstrucția/Achiziția, inclusiv prin
leasing, a clădirilor pentru producție, ambalare,
depozitare, inclusiv recepție, a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare, a sălilor de degustare etc.
Actiunea 1
2. Construcția/Achiziția bunurilor imobile (clădiri,
anexe)
Actiunea 2
3. Reconstrucția/Reabilitarea bunurilor imobile (clădiri,
anexe), imobile care au avut în momentul construcției
destinația de întreprindere vinicolă sau imobile în
scopul schimbării destinației lor în întreprinderi vinicole
Actiunea 3
4. Excavare (terasamente), fundații, pavaje, interioare
(pereți, uși și ferestre, zugrăveli, gresie, rame etc.),
instalații sanitare, electricitate, interior și exterior la
urcare (încadrare), acoperișuri, izolații, aer condiționat
Actiunea 4
5. Construcția/(Re)Construcția/Achiziția clădirilor și
anexelor pentru transformare, stocare, condiționare sau
comercializare
Actiunea 5
6. Construcția/(Re)Construcția/Achiziția pivnițelor
aflate deasupra și sub nivelul solului
Actiunea 6
7. Lucrări la infrastructura de bază, cum ar fi: instalații
electrice, mecanice și hidraulice, de protecție împotriva
incendiilor, de aer condiționat și de ventilație a locului
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 83/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

de producție a vinului, precum și alte echipamente;


instalații speciale și sisteme pentru protecția mediului,
reducerea poluării și economisirea energiei, precum și
sisteme de sănătate și de igienă
Actiunea 7
8. Construcția/(Re)Construcția/Achiziția imobilelor
pentru prezentare și vânzare:
8.1. spații de depozitare a vinotecilor
8.2. săli de degustare și/sau săli de prezentare și vânzare
a vinurilor proprii
8.3. unități de vânzare și/sau puncte de vânzare/puncte
pentru vânzarea directă
8.4. Amenajările și conexiunile legate de instalarea unui
echipament achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca
devizul, apoi factura să menționeze explicit legătura cu
echipamentul eligibil.
Actiunea 8
Costuri generale legate de cheltuielile privind
onorariile/tarifele pentru specialiști (arhitecți și/sau
ingineri, consultanți de orice fel), pentru
consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de
patente și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor
industriale, cheltuieli de autorizare și alte costuri
generate de cele de mai sus
Imobilizari necorporale
2 Renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru producție, ambalare, depozitare,
inclusiv recepție, a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare, a sălilor de degustare
1. Controlul temperaturii:
1.1. camere de depozitare reci - climatizarea spațiilor
destinate procesării, condiționării, îmbutelierii și
depozitării produselor vitivinicole
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 84/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Actiunea 1
2. Infrastructura cramei:
2.1. conducte vechi;
2.2. modernizarea instalațiilor destinate canalizărilor, a
tubulaturilor fixe și mobile prin care se realizează
mișcarea produselor vitivinicole, a diferitelor instalații
și/sau rețele necesare pe fluxul tehnologic/în practicile
oenologice (oxigenare, azotare, sulfitare, cleire,
bentonizare, filtrare etc.);
2.3. echipamente și utilaje de montaj și auxiliare pentru
acestea;
2.4. instalarea/modernizarea sistemelor de
automatizare;
2.5. instalații electrice și alte instalații;
2.6. renovarea/reabilitarea/modernizarea imobilelor
pentru prezentare și vânzare:
2.6.1. spații de depozitare a vinotecilor;
2.6.2. săli de degustare și/sau săli de prezentare și
vânzare a vinurilor proprii;
2.6.3. unități de vânzare și/sau puncte de vânzare/puncte
pentru vânzarea directă;
2.6.4. Amenajările și conexiunile legate de instalarea
unui echipament achiziționat sunt eligibile sub rezerva
ca devizul, apoi factura să menționeze explicit legătura
cu echipamentul eligibil.
Actiunea 2
Costuri generale legate de cheltuielile privind
onorariile/tarifele pentru specialiști (arhitecți și/sau
ingineri, consultanți de orice fel), pentru
consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de
patente și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor
industriale, cheltuieli de autorizare și alte costuri
generate de cele de mai sus
Imobilizari necorporale
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 85/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a


instalațiilor sau echipamentelor aferente producției,
ambalării, depozitării, inclusiv recepției, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, imobilele cu
destinația de prezentare și vânzare, sălile de
degustare
1. Echipamente pentru procesarea strugurilor
(transport, recepție, cântărire, zdrobire, presare
etc.):
1.1. echipamente tehnice fixe și mobile pentru transport,
recepție, procesarea strugurilor;
1.2. materiale pentru măsurarea și analizarea calitativă
și cantitativă a strugurilor;
1.3. benzi transportoare pentru struguri și subproduse
viticole;
1.4. mașini, utilaje și echipamente de sortare a
strugurilor;
1.5. echipamente pentru desciorchinarea și zdrobirea
strugurilor;
1.6. echipamente pentru presarea strugurilor;
1.7. storcătoare;
1.8. pompe și prese de must, drojdie și de tescovină de
struguri;
1.9. echipamente și instalații pentru igienizarea spațiilor
și a utilajelor utilizate pentru transportul, recepția,
cântărirea, zdrobirea și presarea strugurilor și a
subproduselor vitivinicole.
Actiunea 1
2. Echipamente pentru fermentație/vinificație:
2.1. echipamente pentru procesarea/fermentarea
strugurilor zdrobiți;
2.2. echipamente și materiale auxiliare pentru tratarea
strugurilor (termovinificație, eliberare rapidă, extracție
culoare etc.);
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 86/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

2.3. autovinificatoare din lemn sau metal;


2.4. tancuri/rezervoare de fermentare/tancuri auxiliare
pentru vinificație; vase speciale de fermentație și
macerare pentru obținerea vinului roșu și roze;
2.5. echipament pentru microoxigenare;
2.6. echipament pentru controlul fermentației:
2.6.1. echipamente pentru controlul temperaturii pe
durata fermentației;
2.6.2. echipamente pentru măsurarea principalelor
componente ale vinului pe durata fermentației;
2.6.3. echiparea tancurilor/rezervoarelor de fermentare
cu mantale de răcire sau alte mijloace de asigurare a
temperaturii pe durata procesului de fermentație;
2.7. echipamente și aparatură pentru controlul exercitat
pe fluxul tehnologic;
2.8. conducte (în cazul echipării ulterioare și/sau
instalații de răcire);
2.9. echipamente pentru separarea vinului de drojdia de
vin, de exemplu, filtre vacuumatice rotative de
evacuare, filtre pentru reziduuri etc.;
2.10. echipamente pentru microvinificație;
2.11. echipamente și instrumentar pentru efectuarea de
teste și analize în vederea realizării practicilor
oenologice (dozaje de materiale oenologice etc.);
2.12. echipamente și instrumentar pentru realizarea de
noi produse - microloturi.
Actiunea 2
3. Echipamente pentru procesarea vinului:
tratamentul vinului și al mustului (filtrare,
sedimentare, limpezire etc.):
3.1. echipamente de filtrare grosieră și sterilă (filtre de
pământ, filtre de hârtie etc.), alte echipamente și
tehnologii de filtrare, filtre tangențiale, centrifugale etc.;
3.2. pământuri de filtrare;
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 87/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

3.3. echipamente pentru decantarea și limpezirea


mustului și vinului, centrifuge;
3.4. echipament pentru stabilizare tartrică;
3.5. echipamente de stabilizare termică a vinului
(pasteurizatoare etc.);
3.6. echipamente și materiale oenologice pentru
extracția drojdiei;
3.7. echipamente pentru separarea, depozitarea și
manipularea tescovinei de struguri;
3.8. echipament pentru transportul tescovinei și drojdiei
de vin;
3.9. echipamente mobile de vinificație;
3.10. echipamente, aparate de măsură și control pentru
dozarea materialelor oenologice și pentru monitorizarea
parametrilor fizico-chimici și microbiologici ai
produselor vitivinicole.
Actiunea 3
4. Echipamente pentru controlul temperaturii:
4.1. refrigeratoare/răcitoare pentru probe de must și vin;
4.2. instalații de climatizare spații de procesare și
depozitare musturi și vinuri;
4.3. echipamente pentru controlul temperaturii în timpul
fermentării, producției și depozitării vinului, de
exemplu: unități de răcire, boilere, aparatură de control
temperatură etc.
Actiunea 4
5. Echipamente pentru mișcarea și tratarea vinului
în cramă:
5.1. utilaje și echipamente, inclusiv computere și
software pentru realizarea și monitorizarea operațiunilor
logistice ale materiilor prime, subproduselor și
produselor în fazele de vinificație, condiționare,
îmbuteliere și depozitare;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 88/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

5.2. pompe, pompe de transfer;


5.3. dozatoare pentru materialele oenologice;
5.4. vase și containere pentru manipularea vinului;
5.5. dispozitive și alte echipamente de ridicare, de
exemplu, stivuitoare, transpaleți etc.;
5.6. coșuri și giropaleți pentru manipularea sticlelor.
Actiunea 5
6. Echipamente pentru depozitarea, omogenizarea,
condiționarea și maturarea/învechirea vinului:
6.1. baricuri sau budane realizate din lemn pentru
maturarea și învechirea vinurilor;
6.2. tancuri și cisterne pentru producția, depozitarea,
maturarea și învechirea vinurilor, realizate din: lemn,
beton/oțel inoxidabil/fibre din poliester etc.;
6.3. restaurarea facilităților de depozitare a produselor
din vin, de exemplu, renovarea tancurilor prin căptușire
interioară;
6.4. tancuri cu autodrenare;
6.5. cuve cu termoreglare;
6.6. tancuri mobile din oțel inoxidabil pentru maturare;
6.7. containere din plastic;
6.8. echipamente pentru depozitarea și păstrarea
produselor din vin.
Actiunea 6
7. Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor
spumante (producție, depozitare, îmbuteliere și
condiționare):
7.1. echipamente pentru producția, depozitarea,
îmbutelierea și condiționarea vinurilor spumante;
7.2. echipamente pentru agitarea vinurilor; echipamente
pentru manipulare (mobile, autopropulsate sau
portabile);
7.3. sistem de desciorchinare cu îndepărtarea rahisului.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 89/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Actiunea 7
8. Echipament pentru condiționare (îmbuteliere,
etichetare, ambalare):
8.1. echipamente și utilaje pentru prepararea loturilor
omogene și condiționarea în vederea îmbutelierii
(omogenizare, limpezire, stabilizare tartrică, stabilizare
microbiologică, filtrare, sulfitare etc.);
8.2. echipamente pentru îmbuteliere (inclusiv
echipamente și utilaje de spălare/clătire sticle goale),
dopuire, capișonare, etichetare, condiționare și
ambalare (formare cutii, umplere cutii, paletizare etc.),
precum și echipamente utilizate în manevrarea
produselor în depozite (transpalete, stivuitoare etc.);
8.3. echipamente informatice și software pentru
automatizări ale operațiunilor pe fluxul de producție și
pentru controlul și monitorizarea calitativă și cantitativă
a produselor și a etapelor tehnologice;
8.4. tancuri duble/duale.
Actiunea 8
9. Software pentru managementul cramei:
9.1. computere și programe pentru îmbunătățirea
calității transportului și procesării strugurilor,
producerii și procesării vinului, precum și pentru
procesarea și depozitarea materiei prime, a materialelor
oenologice, a subproduselor și a produselor finite;
9.2. echipamente informatice, inclusiv perifericele
aferente și programe specifice care au ca scop controlul
echipamentului tehnologic pentru procesare, depozitare
și manipulare a produselor/alte operațiuni logistice;
9.3. echipamente informatice și programe de computer
pentru managementul cramei.
Actiunea 9
10. Echipament pentru managementul apelor uzate:

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 90/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

10.1. echipamente pentru managementul apelor uzate în


cramă (tratare și purificare);
10.2. instalații de dedurizare;
10.3. instalații electrice, canalizări și instalații de
epurare.
Actiunea 10
11. Echipament pentru infrastructura cramei:
11.1. compresoare, transformatoare electrice,
generatoare, instalații sanitare, canalizări, trasee de
conducte fixe și mobile pentru circulația produselor în
cramă etc.
11.2. Amenajările și conexiunile legate de instalarea
unui echipament achiziționat sunt eligibile sub rezerva
ca devizul, apoi factura să menționeze explicit legătura
cu echipamentul eligibil.
Actiunea 11
12. Echipament de laborator pentru controlul
calității produselor din vin, inclusiv pentru vinul
organic
12.1. mobilier, instalații electrice, instalații sanitare,
pavimente, alte instalații necesare desfășurării
activităților specifice de laborator;
12.2. utilaje, echipamente, instrumente și materiale
necesare pentru efectuarea de analize fizico-chimice,
organoleptice și microbiologice pentru produse
vitivinicole și pentru apele tehnologice și apele uzate.
Actiunea 12
13. Echipament pentru controlul calității produselor
și procesării:
13.1. mobilier, echipamente și instrumente de laborator,
aparate de măsură, echipamente informatice și software
utilizate în cadrul controlului calității materialelor
oenologice, produselor vitivinicole și condițiilor de
mediu ale producției și depozitării produselor.
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 91/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Actiunea 13
14. Echipament pentru sisteme de calitate,
trasabilitate:
14.1. echipamente de introducere, în mod voluntar, a
sistemelor de managementul calității și siguranței
alimentare, a sistemelor pentru asigurarea trasabilității,
inclusiv pentru vinul organic
14.2. Amenajările și conexiunile legate de instalarea
unui echipament achiziționat sunt eligibile sub rezerva
ca devizul, apoi factura să menționeze explicit legătura
cu echipamentul eligibil.
Actiunea 14
15. Echipamente pentru prezentare și unități de
vânzare:
15.1. echiparea/dotarea unităților de vânzare sau de
expunere/degustare cu: mobilier, echipamente de
răcire/refrigerare, echipamente de bar, echipamente
informatice pentru prezentarea produselor, alte
echipamente și dotări specifice acestei activități:
15.1.1. mobilier de depozitare, maturare, învechire și
pentru expunerea produselor vinicole în vinoteci sau
spațiile de vânzare și degustare, inclusiv recipiente de
depozitare specifice;
15.1.2. săli de prezentare a vinurilor proprii;
15.1.3. unități de vânzare en detail și angro;
15.1.4. puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea
directă;
15.2. investiții care includ: mobilier, unități de răcire,
chiuvete, robinete, bar, echipament de computer și
software aferent pentru derularea activităților.
Actiunea 15
16. Echipamente pentru distribuția și
comercializarea vinului:

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 92/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

16.1. mobilier, echipamente și utilaje pentru


dezvoltarea, modernizarea, automatizarea și adaptarea
platformelor de distribuție (eficientizarea și
îmbunătățirea organizării lanțului de transport pe piața
internă și internațională);
16.2. dezvoltarea rețelelor;
16.3. îmbunătățirea/raționalizarea canalelor și
facilităților de comercializare;
16.4. instalații tehnologice, echipamente, inclusiv
echipamente informatice, programe de computer,
utilizate în cadrul distribuției/logisticii și comercializării
produselor.
Actiunea 16
17. Hardware, software, platforme web (de rețea)
pentru comerțul electronic:
17.1. hardware și software pentru realizarea,
modernizarea și adaptarea tehnologiilor de informare și
comunicare (TIC) și pentru comerțul electronic (e-
comerț).
Actiunea 17
Costuri generale legate de cheltuielile privind
onorariile/tarifele pentru specialiști (arhitecți și/sau
ingineri, consultanți de orice fel), pentru consultanță,
studii de fezabilitate, achiziție de patente și licențe,
înregistrarea mărcilor și desenelor industriale, cheltuieli
de autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus.
Imobilizari necorporale

Se va bifa cu ,,X”, pe linia aferenta actiunii, nu se vor completa sume aferente bunurilor.
*Dupa caz, in tabel pot fi inserate randuri.

DATA Semnatura solicitant


UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 93/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 9 – Comunicare de aprobare a Programului de Investiţii


APIA DMPCE
Serviciul MP
Nr............/.............

Către APIA CJ ................

Ref:
Denumire Solicitant:
Cod Unic de Identificare (CUI):
Nr. unic de identificare (RUI):
Nr. / data de inregistrare Cerere pentru aprobarea Programului de Investiţii:
Sediu social:
Adresa de corespondenţă:

APROBARE PROGRAM DE INVESTITII

Având în vedere rezultatele verificărilor administrative efectuate asupra programului de


investiţii depus de ................................................. cu date de identificare CUI ................................ ID
fermier ..................................................... si inregistrat cu nr. .......... / .............., vă informăm că
programul de investiţii denumit ............................................................... a fost aprobat conform
prevederilor Ordinului nr. 1531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de
punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de
sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.

Valoarea totala estimată a programului de investiţii este de ................................. lei, defalcat


dupa cum urmeaza:

Operatiunea 1
Construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor
pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor
de degustare;
Actiunea 1……..valoarea estimată în lei ……………..
Actiunea N……..valoarea estimată în lei ……………..

Operatiunea 2
Renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
Actiunea 1……..valoarea estimată în lei ……………..
Actiunea N……..valoarea estimată în lei ……………..

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 94/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Operatiunea 3
Achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare
Actiunea 1……..valoarea estimată în lei ……………..
Actiunea N……..valoarea estimată în lei ……………..

Termenul de executare a programului de investiţii este conform graficului depus.

Acţiunile din programul de investitii se vor realiza conform prevederilor OMADR 1531
/ 2018 si cu respectarea Ghidului Solicitantului aflat in vigoare la data depunerii programului
de investitii.
Orice cheltuiala constatata neeligibila la data solicitarii platii va fi diminuata din suma
solicitata la plata.

Prezenta poate fi contestată la sediile centrelor judeţene ale APIA, in termen de 10 zile
lucrătoare de la data comunicării.

DIRECTOR GENERAL

Director General Adjunct,


Semnatura

Director DMPCE
Semnatura

Director adjunct
Semnatura

Şef serviciu
Semnătura

Intocmit
FP 1
Semnatura

FP 2
Semnatura

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 95/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 10 – Comunicare de respingere a Programului de Investiţii


APIA DMPCE
Serviciul MP
Nr............/.............

Către APIA CJ ................

Ref:
Denumire Solicitant:
Cod Unic de Identificare (CUI):
Nr. unic de identificare (RUI):
Nr. / data de inregistrare Cerere pentru aprobarea Programului de Investiţii:
Sediu social:
Adresa de corespondenţă:

COMUNICARE DE RESPINGERE

Având în vedere rezultatele verificărilor administrative efectuate asupra programului de


investiţii depus de ......................................................... cu date de identificare CUI
................................ ID fermier ............................................. si inregistrat cu nr. ..................., vă
informăm că programul de investiţii denumit .................................................. nu a fost aprobat,
deoarece nu respectă prevederile Ordinului nr. 1531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul
Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.
Motivele respingerii:
....................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................

Prezenta poate fi contestata la sediile centrelor judeţene ale APIA, in termen de 10 zile
lucrătoare de la data comunicării.

DIRECTOR GENERAL

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 96/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Director General Adjunct,


Semnatura

Director DMPCE
Semnatura

Director adjunct
Semnatura

Şef serviciu
Semnătura

Intocmit
FP 1
Semnatura

FP 2
Semnatura

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 97/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 11 – Notificare de modificare date


Nr. şi data depunerii : .........................

NOTIFICARE DE MODIFICARE DATE


Se completeaza fiecare punct, dupa caz.

a) Modificare date identificare solicitant


(Denumire, adresă, date bancare, etc.)

Subscrisa (solicitant) ..................................................................................... CUI


....................................................... solicit modificarea datelor ca urmare a
....................................................................................

Înainte:
Denumire PJ Nr. unic de identificare (RUI)

CUI
Adresă sediu / domiciliu solicitant
Judeţ Localitate / Comună / Sat
Strada Nr. Bloc Sc Ap Cod postal
Telefon Fax E-Mail
Banca Sucursala/Agenţia
Nr. cont
După:
Denumire PJ Nr. unic de identificare (RUI)

CUI
Adresă sediu/domiciliu solicitant
Judeţ Localitate / Comună / Sat
Strada Nr. Bloc Sc Ap Cod postal
Telefon Fax E-Mail
Banca Sucursala/Agenţia
Nr. cont

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 98/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

b) Modificare date cuprinse in programul de investitii

Subscrisa (solicitant) ........................................................................................... CUI


.................................... solicit modificarea datelor din Programul de Investiţii nr. / data
............................................. ca urmare a ................................................................

Atasez la prezentul formular urmatoarele documente:


.........................
..........................
............................

c) Modificare date din cererea pentru aprobare/acordare sprijin financiar in


urma completarii eronate
Subscrisa (solicitant) ........................................................................................ CUI
.................................... solicit modificarea datelor din cererea nr. ......... / data
............................................. ca urmare a ................................................................

Înainte :
Pagina Conţinut

După :
Pagina Conţinut

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 99/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

d) Modificare date ca urmare a unui caz de fortă majoră


Subscrisa (solicitant) ............................................................................................ CUI
....................................................... solicit modificarea ca urmare a
....................................................................................
Înainte:
Denumire PJ Nr. unic de identificare (RUI)
CUI
Adresă sediu / domiciliu solicitant
Judeţ Localitate / Comună / Sat
Strada Nr. Bloc Sc Ap Cod postal
Telefon Fax E-Mail
Banca Sucursala/Agenţia
Nr. cont

După:
Denumire PJ Nr. unic de identificare (RUI)

CUI
Adresă sediu/domiciliu solicitant
Judeţ Localitate / Comună / Sat
Strada Nr. Bloc Sc Ap Cod postal
Telefon Fax E-Mail
Banca Sucursala/Agenţia
Nr. cont
Alte modificari (se ataseaza documente justificative) ……………………………………………….....

Data Solicitant

Numele si prenumele

Semnatura

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 100/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 12 – Cerere de aprobare a modificării programului/bugetului

Nr. şi data depunerii : .........................

CERERE DE APROBARE A MODIFICARII PROGRAMULUI/BUGETULUI

Subscrisa ........................................., CUI .........................., avand programul de investiţii


(denumire program) .............................................................................................................. nr.
............... /data ........................., aprobat de APIA central cu nr. ................ / data ..........................,
solicit aprobarea modificarii programului/bugetului.

Motivele modificarii :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

*se vor atasa documente justificative.

Data
Solicitant

Numele si prenumele

Semnatura

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 101/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 13 – Notificare de retragere a Programului de Investiţii

NOTIFICARE DE RETRAGERE
A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII

Solicitant ......................................................................, CUI .................................., ID APIA


(nr.unic de identificare-RUI)……………......................, cu sediul/domiciliul
în………………………….…………………………………...................................... reprezentată de
………………………........................................................................ în calitate de
................................................................., prin prezenta vă informez în legătură cu retragerea
Programului de investiţii....................................................................................................... nr.
............... /data .......................... depus la Centrul Judeţean APIA .......................... din următorul
motiv:........................................................................................................…...……

Data
Solicitant

Numele si prenumele

Semnatura

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 102/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 14 – Comunicare privind cererea de aprobare a modificării


programului/bugetului

Denumire Solicitant:
Cod Unic de Identificare (CUI):
Nr. unic de identificare (RUI):
Nr. / data de inregistrare Program Investiţii:
Nr / data inregistrare cerere pentru acordarea sprijinului financiar
Sediu social:
Adresa de corespondenţă:

COMUNICARE PRIVIND CEREREA DE APROBARE A MODIFICĂRII


PROGRAMULUI/BUGETULUI

In urma verificarii administrative a cererii de modificare cu nr. APIA central ...... /


data................, a programului de investiţii (denumire program) .......................................................,
depus de …………………...................................., cu date de identificare CUI ................................,
ID fermier ........................................... si inregistrat cu nr. ............ / data ................, vă informăm că
modificarile solicitate:
- pot fi efectuate cu condiţia respectării art. nr. 5.2 din OMADR nr. 1531/2018;
- nu pot fi efectuate deoarece:

DIRECTOR GENERAL

Director General Adjunct,


Semnatura

Director DMPCE
Semnatura

Director adjunct
Semnatura

Şef serviciu
Semnătura

Intocmit
FP 1
Semnatura
FP 2
Semnatura
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 103/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 15 – Procedura concurentiala


INSTRUCȚIUNI
privind
PROCEDURA CONCURENTIALA DE ACHIZIȚII PENTRU BENEFICIARII PRIVAŢI

LEGISLAȚIE

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi


sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestoracu modificările şi completările ulterioare.
 Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora.
 Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor
procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora.
CAPITOLUL I. DEFINIŢII
- beneficiar privat – entitate juridică ce nu are calitatea de autoritate contractantă, în conformitate
cu prevederile art. 4 din Legea nr. 98/2016;
- operator economic – orice persona fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, sau
grup ori asociere de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau
a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere
temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;
- ofertant – orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;
- valoare estimată – o determinare valorică a obiectului contractului de achiziţie care se stabileşte
pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv,
fără taxa pe valoare adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care
acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale
valorii contractului;
- procedura concurenţiala – etapele minime ce trebuie parcurse de beneficiarii privati in vederea
atribuirii si semnarii unui contract de achizitie;
- specificatii tehnice – cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui
produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare
îndeplinirii necesităţii beneficiarului privat;
- oferta – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct
de vedere juridic într-un contract de achiziţie. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea
tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
- documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi
alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi
explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de
desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv,

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 104/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către


candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
- contract de produse – contractul cu titlu oneros, incheiat in scris intre un beneficiar privat si
unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect livrarea de produse.
- contract de lucrări – contract cu titlu oneros, incheiat in scris intre un beneficiar privat si unul
sau mai multi operatori economici, avand ca obiect fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât
şi execuţia de lucrări;
- contract de servicii – contract cu titlu oneros, incheiat in scris intre un beneficiar privat si unul
sau mai multi operatori economici, avand ca obiect prestarea de servicii.
- scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat
ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;

CAPITOLUL II. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura descrie principiile si etapele minime pe care trebuie sa le parcurga


beneficiarii privati care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari in cadrul măsurii de investitii,
eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul
vitivinicol 2019 – 2023.

Capitolul III. PRINCIPIILE APLICABILE PREZENTEI PROCEDURI

Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in


vedere urmatoarele principii:
- principiul transparentei;
- principiul economicitatii;
- principiul eficientei;
- principiul eficacitatii;
- principiul tratamentului egal.

Prin „transparenta” se intelege aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la


aplicarea procedurii concurentiale.
Principiul economicitatii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea
rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.
Principiul eficientei presupune asigurarea unui raport optim intre rezultatul obtinut (calitate)
si resursele financiare alocate.
Principiul eficacitatii vizeaza gradul de indeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru
fiecare activitate planificata, in sensul obtinerii rezultatelor scontate.
Principiul tratamentului egal presupune stabilirea si aplicarea de reguli, cerinte si criterii
identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni
contractanti.

CAPITOLUL IV. EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Beneficiarii privati, persoane fizice/juridice, au obligatia de a lua toate masurile necesare


pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese.
In situatia beneficiarilor privati, sunt aplicabile prevederile art. 14 si 15 din OUG nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 105/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificarile si completarile


ulterioare, corroborate cu dispozitiile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin
HG nr. 875/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
- in cadrul ofertelor depuse de operatorii economici care participa la procedura, se va prezenta o
declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca operatorul economic participant nu se afla
in situatiile descrise la art. 14 din OUG nr. 66/2011. Aceasta declaratie va fi insotita, in mod
obligatoriu, de certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din
care sa rezulte componenta actionariatului, sau similar, pentru ofertanţii din alte ţări decât
România;
- membrii comisiei de evaluare a ofertelor trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere,
din care sa rezulte ca nu sunt in conflict de interese cu operatorii economici care au depus oferte.

CAPITOLUL V. PROCEDURA CONCURENŢIALĂ

Procedura concurenţială consta in parcurgerea urmatoarelor etape:


1. elaborarea specificatiilor tehnice;
2. estimarea valorii contractului;
3. elaborarea informatiilor pentru ofertanti;
4. publicarea anuntului de participare;
5. depunerea si evaluarea ofertelor si comunicarea rezultatelor;
6. contractarea.

Etapa 1. Elaborarea specificatiilor tehnice


Beneficiarul privat elaboreaza cerinte tehnice obiective ce descriu obiectul achizitiei.
Specificatiile tehnice se vor elabora in conformitate cu urmatoarele reguli:
- nu se vor impune cerinte discriminatorii care nu au relevanta in cazul contractului atribuit.
Cerintele trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie
sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate, de natura sa restranga concurenta;
- se interzice definirea unor cerinte care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu
special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au
ca efect favorizarea ori eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Se
admite o astfel de indicatie, dar numai in mod exceptional, in situatia in care o descriere suficient
de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila, si numai insotita de mentiunea
“sau echivalent”.

Etapa 2. Estimarea valorii contractului


Determinarea valorică a obiectului contractului de achiziţie se stabileşte pe baza calculării şi
însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoare
adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la
momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului.
Se va intocmi o nota privind determinarea valorii estimate (valoarea fiind actualizata la
momentul achizitiei).

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 106/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Etapa 3. Elaborarea informatiilor pentru ofertanti

Se intocmeste un document care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:


a) informatii generale cu privire la beneficiar (adresa, telefon, fax, e-mail, persoane de contact,
mijloace de comunicare etc.);
b) formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura;
c) valoarea estimata;
d) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare, perioada
de valabilitate a ofertei;
e) cerinte minime solicitate:
 declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla in situatiile
descrise la art. 14 din OUG nr. 66/2011;
 certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte
componenta actionariatului si obiectul de activitate al ofertantului;
 obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator;
f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire a ofertelor (acesta nu va putea fi
modificat pe parcursul procedurii);
g) informatii referitoare la clauzele contractuale;
h) cerintele tehnice ce descriu obiectul achizitiei.

Criteriile de atribuire utilizate pentru stabilirea ofertei castigatoare sunt:

a) pretul cel mai scazut;


b) oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Beneficiarul are obligatia sa precizeze in documentatia catre ofertanti, pentru achizitia de


produse, servicii sau lucrari, criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare.
In cazul criteriului „pretul cel mai scazut”, beneficiarul are obligatia sa atribuie contractul
respectiv operatorului economic care ofera pretul cel mai scazut, in conditiile in care oferta
corespunde cerintelor de natura tehnica si cantitativa, stabilite de beneficiar.
In cazul in care se opteaza pentru criteriul „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic”, beneficiarul va stabili, ca factori de evaluare a ofertelor, alaturi de pret, si factori care
privesc nivelul calitativ, tehnic sau functional, cerinte de mediu, raportul cost/eficienta, precum si
alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

Factorii de evaluare a ofertelor trebuie sa fie cuantificati si transpusi intr-un algoritm


de calcul, astfel incat sa se asigure o evaluare obiectiva a ofertelor.

Etapa 4. Publicarea anuntului de participare

Beneficiarul privat va publica, in mod obligatoriu, un anunt de participare intr-un cotidian de


tiraj national.
Anuntul din cotidian va include cel putin urmatoarele informatii:
- informatii generale cu privire la beneficiar (adresa, telefon, fax, e-mail, persoane de contact,
mijloace de comunicare etc.);
- denumirea programului si a contractului;

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 107/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

- obiectul contractului;
- durata contractului;
- valoarea estimata;
- criteriul de atribuire;
- data si ora-limita de depunere a ofertelor/data si ora sedintei de deschidere;
- locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire;
- invitatia de a contacta beneficiarul pentru informatii suplimentare legate de contract.

Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea unei corecţii financiare în


conformitate cu prevederile părţii a 2-a din anexa la HG nr. 519 / 2014.
Pentru a asigura o publicitate suplimentara, beneficiarul poate publica anuntul pe site-ul
propriu si/sau poate transmite invitatii de participare la procedura concurenţială, etc.
In acest caz, informatiile publicate trebuie sa fie identice cu cele cuprinse in anuntul de
participare publicat in ziarul de tiraj national. In anunt/invitatie, se acorda un termen pentru elaborarea
si prezentarea ofertei, luand in considerare complexitatea contractelor.

Atentie!
Pentru contractele de furnizare si servicii, se vor acorda minimum 6 zile calendaristice, iar
pentru contractele de lucrari, se acorda minimum 10 zile calendaristice.

La stabilirea datei de prezentare a ofertei, nu se iau in calcul ziua de publicare/transmitere a


anuntului/invitatiei si ziua in care se depun ofertele.

Etapa 5. Depunerea, evaluarea ofertelor si comunicarea rezultatelor

- Depunerea ofertelor – ofertele primite cu numar de inregistrare de la ofertant se vor inregistra, in


ordine cronologica, specificandu-se, pe fiecare in parte, data si ora primirii.
- Evaluarea ofertelor – se realizeaza de catre o comisie formata din minimum 3 persoane, numita
prin decizia beneficiarului.
- Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt depuse pana la data si ora-limita stabilite
prin anuntul publicat si daca acestea corespund din punct de vedere al valorii, performantelor
tehnice si al obiectului acestora cu toate cerintele din documentatia de atribure.
- In evaluarea ofertelor, beneficiarul poate solicita clarificari ofertantilor.
- Neindeplinirea unei cerinte minime din documentatia de atribuire poate conduce la respingerea
ofertei.
- In cazul in care, dupa finalizarea procesului de evaluare, nu a fost stabilit un castigator, procedura
se anuleaza si se reia cu respectarea tuturor pasilor procedurali.
- Stabilirea ofertei castigatoare – se intocmeste procesul-verbal de adjudecare a
contractului/anulare, prin care se justifica alegerea ofertei pentru contractare (se prezinta
aplicarea criteriului de atribuire, avantajele tehnice si financiare care motiveaza alegerea in raport
cu celelalte oferte primite/specificatii tehnice.
- Comunicarea rezultatului evaluarii catre toti participantii la procedură în cel mult 5 zile
calendaristice de la stabilirea ofertei câştigătoare.
- In situatia in care se primeste o singura oferta, actuala procedura se organizeaza inca o dată. Daca
se primeste din nou o singura oferta si criteriile prezentate in caietul de sarcini sunt respectate,
aceasta poate fi desemnata castigatoare.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 108/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

- In situatia in care in cadrul ofertelor primite nu sunt prezentate toate bunurile solicitate conform
documentatiei de atribuire, (fara divizare in vederea evitarii aplicarii procedurii concurentiale de
atribuire) solicitantul va organiza o noua procedura de achizitie pentru bunurile respective. Se vor
prezenta motivele organizarii noii proceduri de achizitie.
- În cazul în care solicitantul nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită
ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră
sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, acesta are dreptul să declare câștigătoare
oferta clasată pe locul 2, în condițiile în care oferta este admisibilă.
- Dacă nici una dintre ofertele primite nu intruneşte condiţiile prevăzute în caietul de sarcini,
solicitantul poate să reia procedura până se poate stabili o ofertă câştigătoare.

Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea unei corecţii financiare în


conformitate cu prevederile părţii a 2-a a din anexa la HG nr. 519 / 2014.

Toti participantii la procedura trebuie sa fie informati de rezultatul evaluarii inainte de


semnarea contractului. Comunicarea trebuie sa contina: obiectul contractului, numele ofertantului
castigator, valoarea ofertei castigatoare, termen de contestaţie

In cazul depunerii de contestatii, comisia de soluţionare a contestaţiilor va completa Raportul


de solutionare a contestatiilor cu respectarea prevederile procedurale şi va informa contestatarul
despre rezultat.

Etapa 6. Contractarea

- Contractul se va semna numai cu operatorul economic stabilit prin procesul-verbal de adjudecare


a contractului.
- Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul,
valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la prestarea
serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate,
service, garanţii, garantia de buna executie (pentru lucrari / servicii) oferita prin contract de catre
operatorul economic stabilit prin procesul-verbal de adjudecare a contractului, posibilitatea de
acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile. Contractele vor avea
inscris numarul si data de inregistrare atat la furnizor cat si la solicitant.
- Specificaţiile tehnice şi oferta câştigătoare care au stat la baza atribuirii contractului nu se pot
modifica prin contract/act aditional.

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 109/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

CAPITOLUL VI. DOSARUL ACHIZITIEI

La finalul desfasurarii procedurii concurenţiale, se va intocmi dosarul de achizitie care va


contine urmatoarele documente:

Nr. Documente care compun dosarul achiziţiei Contract de furnizare


crt. lucrări echipamente servicii
1. Caiet de sarcini cu specificaţiile tehnice
2. Nota privind determinarea valorii estimate actualizate
3. Dovada publicarii anunţului/Transmiterii invitatiilor (daca s-au
transmis si invitatii)
4. Procesul-verbal de adjudecare a contractului
5. Decizia de numire a comisiei de evaluare si declaraţiile pe
propria răspundere ale membrilor comisiei din care rezultă că
nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese
6. Ofertele originale adresate beneficiarului (inclusiv certificatele
constatatoare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului) insotite de declaratiile din care rezulta ca nu s-au
încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese
7. Clarificarile si raspunsurile (daca este cazul)
8. Dovada comunicarii rezultatului procedurii catre toti ofertantii
9. Contractul de achizitie*
10. Actele aditionale (dupa caz)
11. Alte documente relevante
OBSERVATII (daca este cazul)
Atentie!
Incalcarea prevederilor prezentei proceduri, va conduce la aplicarea de corectii financiare, in
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011.

*În cazul dosarelor de achiziţie prezentate pentru avizare la APIA CJ, contractele de achiziţie
vor fi depuse deodată cu depunerea cererii de plata a sprijinului financiar.

Documentele vor fi insotite de un opis si vor fi numerotate pe fiecare pagina, de la primul la


ultimul document.

UZ PUBLIC
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ediţia a IV-a Nr de ex.: 1
Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în Pagina 110/118
Direcţia Măsuri de Piaţă, sectorul vinicol
Comerţ Exterior Exemplar nr. 1
INVP0 –VN

Anexa nr. 16 – Centralizatorul facturilor si al documentelor de plată


CENTRALIZATORUL FACTURILOR SI AL DOCUMENTELOR DE PLATA
Denumire Solicitant:
Cod Unic de Identificare (CUI):
Nr. unic de identificare (RUI):
Nr. / data de inregistrare Program Investiţii:
Nr / data inregistrare cerere pentru acordarea sprijinului financiar

DOCUMENTUL DE
FACTURA EXTRAS DE CONT
PLATA
Valoarea din Suma
Nr Valoarea
Valoarea factură Suma plătită
. Actiunea eligibila Numarul si totală a
Furnizorul facturii solicitată la Tip si numar / inscrisa in Numar si aferenta
crt data Obiectul facturii facturii
lei fără plată data platii* documentul data documetu
facturii lei cu
TVA de plata lui de
TVA
plata
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finala
avans
avans
storno

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 111/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

TOTAL LEI 0.00 0.00 0.00


*se va atasa si pe CD, in format excel;
Pentru facturile emise in moneda straina se intocmi si atasa anexa 16a.
Se va inscrie factura finala, facturile proforme si avans, storno;
*se va mentiona data acceptarii de către banca a documentului de plata;

Declaratie :
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in acest centralizator sunt conforme cu realitatea, regularitatea, legalitatea, au fost inregistrate in evidenta
contabila proprie si documentele de plata nu au fost decontate in alte proiecte.
Solicitant / Reprezentant legal
Nume si prenume Data ………………
Semnatura
Nume şi Prenume inspector..........................................
Semnătura
Data Verificării.....................................

UZ PUBLIC
Ediţia a V-a Nr de ex.: 1
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Revizia: 0 Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pagina 112/118
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul
vinicol
INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 16a – Centralizatorul facturilor emise in moneda straina.


Denumire Solicitant:
Cod Unic de Identificare (CUI):
Nr. unic de identificare (RUI):
Nr. / data de inregistrare Program Investiţii:
Nr / data inregistrare cerere pentru acordarea sprijinului financiar

Nr. crt. Valoarea Valoarea totală Curs de Banca si data Valoarea Valoarea
Numarul
Obiectul Furnizorul facturii a facturii schimb cursului de facturii lei totală a
si data
facturii moneda straina moneda straina utilizat schimb valutar (fara facturii lei
facturii
(fara TVA) (cu TVA) utilizat TVA) (cu TVA)
Finala
avans
avans
storno

n
*se va atasa si pe CD, in format excel
Solicitant / Reprezentant legal

Nume si prenume Data ………………

Semnatura

UZ PUBLIC
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ediţia a III-a Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Revizia: 1 Nr de ex.: 1
Direcţia Măsuri de
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în
Pagina 113/118
Piaţă, Comerţ sectorul vinicol
Exterior INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 17 – Raport de executie transa / final


Antet solicitant
RAPORT DE EXECUTIE TRANSA / FINAL

Solicitantul…..................................................................................................... CUI
….............................................., ID APIA (nr.Unic de identificare din RUI) …..........................
cu sediul în …..................................................................... reprezentat legal
…............................................................... avand programul de investii nr. ……../
data………….., aprobat la data de ………., la data depunerii cererii de plata …………….. /
transa….., va comunic realizarile din cadrul programului :

Bunuri achizitionate
denumire………………………………………….., valoare neta ………………lei
denumire………………………………………….., valoare neta ………………lei
…………………..
Total ……………….… lei

2. Servicii achizitionate
denumire………………………………………….., valoare neta ………………lei
denumire………………………………………….., valoare neta ………………lei
…………………..
Total ……………….… lei

Lucrari achizitionate
denumire………………………………………….., valoare neta ………………lei
denumire………………………………………….., valoare neta ………………lei
…………………..
Total ……………….… lei

Realizare finaciara

Din valoarea totala eligibila a programului de investitii de ……………… lei, pana la data de
………………, cheltuielile efectuate (fara TVA) sunt de ……………. Lei, reprezentand ……%
din valoarea totala eligibila a programului.

Data Solicitant
Numele si prenumele

Semnatura

UZ PUBLIC
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ediţia a III-a Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Revizia: 1 Nr de ex.: 1
Direcţia Măsuri de
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în
Pagina 114/118
Piaţă, Comerţ sectorul vinicol
Exterior INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 18 – Modul de ordonare a documentelor


MODUL DE ORDONARE A DOCUMENTELOR
Toate documentele din dosarele instrumentate vor fi numerotate.
a) Modul de ordonare a continutului programului
- OPIS
- Studiu de fezabilitate / memoriu justificativ realizat conform legislației în vigoare;
- Documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de solicitant, așa cum sunt descrise la pct. 1
lit. b):
- centralizator RPV (dupa caz);
- autorizatie producator struguri sau vinuri;
- documente care justifica achizitia de struguri;
- declaratie proprie raspundere ca nu a creat conditii artificiale;
- certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale;
- declaratie pe proprie raspundere ca nu este sunt în dificultate în sensul orientărilor
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate
în dificultate.
- Situație cu prezentarea acțiunilor eligibile din cadrul programului de investiții, conform anexei
nr. 1, și a cheltuielilor estimate pentru fiecare acțiune;
- Ofertă informativă pentru fiecare acțiune prevăzută în programul de investiții;
- Graficul de execuție preconizat pentru fiecare acțiune eligibilă;
- Copie a documentlui ce atesta comercializarea produselor vinicole, după caz;
- Copie certificată «conform cu originalul» a certificatului de înregistrare la registrul comerțului
și statutul societății, însușită sub semnătură de solicitant, după caz;
- Declarația de recoltă, producție și de stoc aferente campaniei viticole precedente, în
conformitate cu legislația în vigoare, după caz;
- Declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la
care se fac lucrări de renovare/reabilitare/modernizare nu face obiectul vreunui litigiu;
- In cazul solicitării plății în avans, declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care se
angajează să execute în totalitate acțiunile prevăzute în programul de investiții depus;
- Declarație pe propria răspundere că investiția va fi implementată cu fonduri FEGA și
contribuție proprie;
- Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că investiția se păstrează pe o durată de 5
(cinci) ani după data finalizării ei, în același loc și în stare de funcționare, fără modificări
importante ale condițiilor de proprietate/exploatare;
- Declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri
anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 ("Declarație privind
încadrarea întreprinderii în categoria IMM");
- In cazul solicitării plății în avans, autorizația de construcție/renovare/modernizare pentru
aceste investiții (vinotecă, săli de prezentare), după caz;
- Alte documente;
- Notificarile si comunicarile vor fi ordonate cronologic

UZ PUBLIC
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ediţia a III-a Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Revizia: 1 Nr de ex.: 1
Direcţia Măsuri de
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în
Pagina 115/118
Piaţă, Comerţ sectorul vinicol
Exterior INVP0 –VN Exemplar nr. 1

b) Modul de ordonare a dosarului de achizitie


-OPIS;
-Specificaţiile tehnice / Caiet de sarcini;
-Nota privind determinarea valorii estimate actualizate;
-Dovada publicarii anunţului / Transmiterii invitatiilor (daca s-au transmis si invitatii);
-Procesul-verbal de adjudecare a contractului;
-Decizia de numire a comisiei de evaluare si declaraţiile pe propria răspundere ale membrilor
comisiei din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese;
- Ofertele originale adresate beneficiarului (inclusiv certificatele constatatoare emise de Oficiul
National al Registrului Comertului) insotite de declaratiile din care rezulta ca nu s-au încălcat
prevederile referitoare la conflictul de interese;
- Clarificarile si raspunsurile (daca este cazul);
- Dovada comunicarii rezultatului procedurii catre toti ofertantii;
- Contractul / contractele de achizitie. În cazul dosarelor de achiziţie prezentate pentru avizare
la APIA CJ, contractele de achiziţie vor fi depuse deodată cu depunerea cererii de plata a
sprijinului financiar;
- Actele aditionale (dupa caz);
- Alte documente relevante.
c) Modul de ordonare a dosarului cererii pentru acordarea sprijinului financiar
- OPIS;
- Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții anexa 1;
- Proiectul tehnic după caz;
- Identificarea financiară a solicitantului;
- Declarația de finalizare/incepere Raport de executie transa / final;
- Centralizator facturi;
- Oferta castigatoare;
- Copii ale contractelor de servicii pentru lucrările efectuate cu terți, însoțite de devizele lucrărilor
copii ale facturilor care atestă achiziții de materii/materiale și/sau prestări servicii, Copii ale
documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziționate certificate de calitate;
- Documente de transport, avize, procese verbale de executie a lucrarilor punere in functiune dupa
caz, alte documente aferente contractului;
- Se va pastra ordinea pentru fiecare contract;
- Autorizația de construcție/renovare/reabilitare/modernizare pentru investițiile care cuprind
aceste activități, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans;
- Declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală
este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării IMM-urilor;
- Cerere eliberare garantie;
- Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa cu anexele aferente si documente ridicate in
copie de inspectori;
- Notificarile si comunicarile vor fi ordonate cronologic.

UZ PUBLIC
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ediţia a III-a Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Revizia: 1 Nr de ex.: 1
Direcţia Măsuri de
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în
Pagina 116/118
Piaţă, Comerţ sectorul vinicol
Exterior INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa 19 – OPIS
Denumire Solicitant:
Cod Unic de Identificare (CUI):
Nr. unic de identificare (RUI):
Nr. / data de inregistrare Program Investiţii:
Denumire program:

Nr. Denumire document Nr. data document Pagina document


crt. (dupa caz) (de la – pana la)*

*Se va începe numerotarea de la finalul dosarului pentru a putea permite numerotarea


documentelor adăugate ulterior şi a păstra cronologia.

Se va atasa si pe CD, in format excel

UZ PUBLIC
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ediţia a III-a Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Revizia: 1 Nr de ex.: 1
Direcţia Măsuri de
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în
Pagina 117/118
Piaţă, Comerţ sectorul vinicol
Exterior INVP0 –VN Exemplar nr. 1

CUPRINS

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI


APROBAREA EDIŢIEI.................................................................................................... 2
2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
FORMALIZATE .............................................................................................................. 2
3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ
CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI ............................................................................ 4
4. SCOPUL GHIDULUI ................................................................................................... 6
4.1. Obiectivul măsurii ............................................................................................... 6
5. DOMENIUL DE APLICARE A GHIDULUI SOLICITANTULUI ................................... 6
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII
PROCEDURALE............................................................................................................. 6
6.1. Reglementări internaţionale............................................................................... 6
6.2. Legislaţie primară ............................................................................................... 8
6.3. Legislaţie secundară .......................................................................................... 9
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice ............. 10
7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA
FORMALIZATĂ ............................................................................................................ 10
7.1. Definiţii ale termenilor ...................................................................................... 10
7.2. Abrevieri ale termenilor .................................................................................... 12
8. DESCRIEREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .......................................................... 13
8.1. Operaţiuni care pot fi efectuate în cadrul programelor de investitii ............ 13
8.1.1. Reguli şi limitări privind acordarea sprijinului financiar ............................ 14
8.1.2. Termene de realizare a programului de investiţii ........................................ 15
8.1.3. Etapele de desfășurare a programului ......................................................... 16
8.2. Documente necesare pentru solicitarea sprijinului financiar ....................... 24
8.3. Modalităţi de acordare a sprijinului financiar ................................................. 25
8.3.1. Acordarea sprijinului financiar la finalizarea programului de investitii .... 26
8.3.2. Acordarea sprijinului financiar în tranşe ..................................................... 26
8.3.3. Acordarea sprijinului financiar în avans ...................................................... 27
8.3.4. Cuantumul sprijinului .................................................................................... 28
8.3.5. Angajamente pentru realizarea programelor de investiţii .......................... 28
8.3.6. Forţa majoră ................................................................................................... 29
8.3.7. Alte informaţii................................................................................................. 29
Anexa nr. 1 - Tabel privind prezentarea actiunilor eligibile ..................................... 30
Anexa nr. 2 – Cerere pentru aprobarea programului de investitii ........................... 56

UZ PUBLIC
APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ediţia a III-a Nr de ex.: 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Revizia: 1 Nr de ex.: 1
Direcţia Măsuri de
privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în
Pagina 118/118
Piaţă, Comerţ sectorul vinicol
Exterior INVP0 –VN Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2a – Documente depuse in vederea aprobarii spijinului financiar ........ 59


Anexa nr. 2b - Tabel comparativ al caracteristicilor bunurilor existente cu cele .. 61
similare propuse prin programul de investitii .......................................................... 61
Anexa nr. 3 – Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru masura de
investitii 62
Anexa nr. 3a – Documente depuse in vederea acordarii sprijinului financiar ....... 65
Anexa nr. 3b - Documente depuse in cazul solicitarii de avans ............................. 66
Anexa nr. 3c - Tabel privind verificarea respectarii cerintelor/caracteristicilor
bunurilor/echipamentelor aprobate si achizitionate prin programul de investitii . 68
Anexa nr. 4 - Tabel centralizator privind acțiunile pentru care se .......................... 69
solicita sprijin în avans ............................................................................................... 69
Anexa nr. 5 – Scrisoare de garantie bancară ............................................................ 70
Anexa nr. 6 – Cerere de eliberare garantie bancara ................................................. 72
Anexa nr. 7 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria de IMM ..... 73
Anexa nr. 9 – Comunicare de aprobare a Programului de Investiţii ...................... 93
Anexa nr. 10 – Comunicare de respingere a Programului de Investiţii .................. 95
Anexa nr. 11 – Notificare de modificare date ............................................................ 97
Anexa nr. 12 – Cerere de aprobare a modificării programului/bugetului ............. 100
Anexa nr. 13 – Notificare de retragere a Programului de Investiţii ....................... 101
Anexa nr. 14 – Comunicare privind cererea de aprobare a modificării
programului/bugetului .............................................................................................. 102
Anexa nr. 15 – Procedura concurentiala ................................................................. 103
Anexa nr. 16 – Centralizatorul facturilor si al documentelor de plată .................. 110
Anexa nr. 16a – Centralizatorul facturilor emise in moneda straina. .................... 112
Anexa nr. 17 – Raport de executie transa / final ..................................................... 113
Anexa nr. 18 – Modul de ordonare a documentelor ............................................... 114
Anexa 19 – OPIS ........................................................................................................ 116

UZ PUBLIC