Sunteți pe pagina 1din 38

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

AGENŢIA DE INTERVENŢIE ȘI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI


RURAL PENTRU ANII 2017-2022

GHIDUL
solicitantului de subvenții aferent
Submăsurii 1.7.1 Stimularea creditării
producătorilor agricoli de către băncile comerciale
şi organizațiile de creditare nebancară la
accesarea creditelor circulante

Chișinău 2022 (ediția I)

Ediția: 01 Pagina 1 din 38


Revizia: Data: 19 mai 2022
CUPRINS
I. PREVEDERI GENERALE............................................................................................................. 5
II. DESCRIEREA SUBMĂSURII 1.7.1 – STIMULAREA CREDITĂRII PRODUCĂTORILOR
AGRICOLI DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE ŞI ORGANIZAȚIILE DE CREDITARE
NEBANCARĂ LA ACCESAREA CREDITELOR CIRCULANTE................................................... 11
III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE ÎNTRUNEASCĂ
SOLICITANTUL DE SUBVENŢII ...................................................................................................... 13
IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ A FI
PREZENTATE DE CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII ...................................................... 15
V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A SPRIJINULUI
FINANCIAR ......................................................................................................................................... 17
VI. ANEXE ...................................................................................................................................... 18

Pagina 2 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
LISTA ANEXE
ANEXA NR. 1. LISTA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE ȘI ASOCIAȚIILOR DE
PRODUCĂTORI AFILIATE SECTORULUI AGROALIMENTAR ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ ..... 18
ANEXA NR. 2. CERERE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR......................................................... 27
ANEXA NR. 3. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE ............................................................................ 33
ANEXA NR. 4. CERTIFICATUL DE CREDIT ........................................................................................................ 6
ANEXA NR. 5. BORDEROUL ORDINELOR/NOTELOR DE PLATĂ .................................................................. 7
ANEXA NR. 6. SECȚIILE/SERVICIILE TERITORIALE ALE AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI
PENTRU AGRICULTURĂ ............................................................................................................................. 38

Pagina 3 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Stimaţi producători agricoli!
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor
beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural şi
constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform
cerinţelor specifice ale „Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura
de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și
Mediului Rural pentru perioada 2017-2022”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
455/2017.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și
depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar pentru proiectul de investiţii,
precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră.
Ghidul citat, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă
fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le
prezentaţi, modelul Cererii de solicitare a sprijinului financiar, al planului de afaceri,
ale declarației pe propria răspundere, precum și alte
informaţii utile realizării proiectului şi completării
corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, IMPORTANT!
precum şi documentele anexate pot suferi rectificări Pentru a obţine informaţii
din cauza modificărilor legislative sau procedurale. despre FNDAMR ne puteţi
Varianta actualizată a ghidului este publicată pe contacta direct la
secțiile/serviciile teritoriale
pagina web al Agenţiei şi poate fi accesat la:
ale Agenţiei, prin telefon, e-
www.aipa.gov.md. mail sau pagina de internet –
vezi datele de contact de la
finalul Ghidului
Solicitantului.

Pagina 4 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
I. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Ghid vine în informarea celor interesați de stimularea creditării


producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi organizațiile de creditare
nebancară.
Scopul acestuia constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin
asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare. Submăsura 1.7.1
urmărește revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale,
organizaţiile de microfinanţare şi împrumuturi ale partenerilor externi ce sunt realizate
prin intermediul unităților de implementare a proiectelor. De menționat că, prin acest
stimulent se supraveghează:
a) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către
producătorii agricoli;
b) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
c) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul
rural.
Sprijinul financiar nerambursabil și neimpozabil se acordă producătorilor agricoli a
căror cerere de acordare a subvenției a fost evaluată pozitiv și aprobată pentru achitare
de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare AIPA).
Submăsura 1.7.1 Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile
comerciale şi organizații de creditare nebancară la accesarea creditelor circulante
face parte din Măsura 1. – Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi
adaptare la standardele Uniunii Europene, Prioritatea I – Creșterea competitivității
sectorului agroalimentar prin restructurare și modernizare.
Principiile de subvenționare și stimulare a investițiilor prevăzute în submăsura dată
sunt descrise în Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în
dezvoltarea agriculturii și mediul rural 1. În această lege se descriu toate sursele de
finanțare și subvenționare ale submăsurii respective, instituția responsabilă de
aprobarea deciziei cu privire la autorizarea spre plată, criteriile de eligibilitate a
solicitanților sprijinului financiar, procedura de examinare a cererilor de acordare a

1
Legea nr.276 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile
de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural. Publicat: 03 martie 2017 în Monitorul Oficial nr. 67-71, art.
nr.: 93
Pagina 5 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
subvențiilor și achitarea lor, măsurile de supraveghere a respectării prescripțiilor de
subvenționare și alte particularități specifice procesului de subvenționare.
Organul responsabil de subvenționarea Submăsurii 1.7.1 Stimularea creditării
producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi organizații de creditare
nebancară la accesarea creditelor circulante este Agenția de Intervenție și Plăți
pentru Agricultură (AIPA) care funcționează în baza Hotărârii Guvernului
nr.20/20192. Agenția are misiunea de a gestiona resursele Fondului Național de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și resursele partenerilor de dezvoltare
alocate spre administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru agricultură, în
condițiile legii.
Sursele financiare de subvenționare ale submăsurii respective sunt cele ale Fondului
Național pentru Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Modul de distribuire a
mijloacelor Fondului între măsurile/submăsurile de sprijin și pe categorii de
producători agricoli, în funcție de cererile producătorilor agricoli și în conformitate cu
prioritățile și necesitățile economiei naționale se determină de către Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare cu consultarea asociațiilor de profil ale
producătorilor agricoli.
Terminologia utilizată pentru submăsura descrisă în acest Ghid sunt următoarele:
activitate agricolă – producţie, creștere sau cultivare de produse agricole, precum şi
prelucrare primară/finită a produselor agricole, mulsul, creșterea şi deținerea
animalelor în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiții agricole şi
de mediu;
an de subvenționare – perioadă cuprinsă între 1 noiembrie a anului precedent și 31
octombrie a anului curent;
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură – autoritate administrativă în
subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de
gestionarea eficientă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural,
inclusiv a surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare;
beneficiar de subvenție – solicitantul subvenției a cărui cerere de acordare a
subvenției a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către AIPA;

2
Hotărârea Guvernului nr. 20 din 18.01.19 cu privire la reorganizarea Instituției Publice „Agenția și Intervenție și
Plăți pentru Agricultură”. Publicat: 07 iulie 2017 în Monitorul Oficial, nr. 229-243, art. nr.: 614
Pagina 6 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
credit - orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia rambursării lor,
plăţii dobînzii şi altor plăţi aferente; orice prelungire a termenului de rambursare a
datoriei; orice angajament de a vinde bunuri, a executa lucrări sau a presta servicii cu
condiţia amânării plăţii, inclusiv pe bază de leasing; orice garanţie emisă; orice
angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată. În sensul
prezentei legi, nu se consideră credit mijloacele acordate de investitori şi obţinute de
emitenţi în cadrul emisiunilor de obligaţiuni sau de alte titluri financiare de împrumut;
criterii de eligibilitate – condiții obligatorii pentru solicitantul subvenției;
date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de acordare a
subvenției, dar care nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării
dosarelor de subvenţionare sau controalelor;
dezvoltare rurală – proces deliberat de schimbări sociale, economice, culturale și de
mediu durabile, menite să îmbunătățească calitatea vieții în mediul rural;
exploatație agricolă – formă complexă de organizare a proprietății, prin care se pun în
valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un
sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi a obținerii
eficiente de produse agricole;
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural – totalitate a
mijloacelor bugetare, precum și a celor provenite din partea partenerilor de
dezvoltare, destinate finanțării măsurilor de sprijin;
forță majoră – circumstanțe excepționale, situații precum: decesul fondatorului unic,
în cazul în care nu sunt succesori; calamitate naturală care afectează exploatațiile
agricole; distrugere accidentală a bunurilor agricole aflate în exploatație; epizootie
care afectează determinant șeptelul producătorului agricol;
grant – contribuție financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător
agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziționarea bunurilor (activelor);
grup de producători – grup de producători agricoli în sensul Legii nr. 312 din 20
decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora;
investiție eligibilă – bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător sau în
activitățile de îmbunătățire a calității vieții în mediul rural desfășurate pe teritoriul
Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute

Pagina 7 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din Fondul național de
dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
întreprinderi afiliate – societăți comerciale, întreprinderi, persoane fizice care practică
activitate de întreprinzător (cu excepția grupurilor de producători), ce aparțin
aceluiași/acelorași acționari, persoane sau societăți comerciale care, fără a depinde
una de alta, sunt reunite sub o conducere unică ori sunt conduse de organe alcătuite
majoritar din aceleași persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;
listă de interdicție a beneficiarilor de subvenții – înscris oficial, întocmit de către
autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, cu scopul de a limita pentru o perioadă de 5 ani
consecutivi accesarea de subvenții de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au
admis încălcarea altor condiții asumate prin declarația pe propria răspundere depusă la
dosarul de subvenționare;
localitate rurală - sate, comune, inclusiv localităţi care, conform legii, au statut de
oraş, cu excepţia orașelor Chişinău și Bălţi;
măsură de sprijin – direcție principală în agricultură și în mediul rural, susținută
financiar de stat, care contribuie la realizarea unei sau mai multor priorități ale
politicii de dezvoltare agricolă şi rurală, stabilite în Strategia naţională de dezvoltare
agricolă şi rurală pentru anii 2014–2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
409/2014;
producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător,
persoană juridică (societate comercială, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, cooperativă sau întreprindere de stat) care desfășoară activitate
agricolă pe teritoriul țării;
producător agricol micro – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință până la 2 hectare de teren agricol arabil și/sau până la 1 hectar de
teren ocupat de culturi perene sau 1 hectar de legume în câmp deschis, sau 0,1 hectare
de legume pe teren protejat ori până la 40 de capete de bovine sau 50 de capete de
porcine, ovine/caprine și, în orice caz, nu depășește criteriile stabilite pentru
întreprinderea micro prin Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și
mijlocii;

Pagina 8 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
producător agricol mic – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință de la 2 până la 10 hectare de teren agricol arabil și/sau de la 1 până
la 3 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 1 până la 3 hectare de
legume în câmp deschis, sau de la 0,1 până la 0,3 hectare de legume pe teren protejat
ori de la 41 până la 100 de capete de bovine sau de la 51 până la 2000 de capete de
porcine, sau de la 51 până la 150 de capete de ovine/caprine și, în orice caz, nu
depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea mică prin Legea nr. 179/2016 cu
privire la întreprinderile mici și mijlocii;
producător agricol mijlociu – producător agricol care deține cu drept de proprietate
sau posesie și folosință de la 10 până la 75 de hectare de teren agricol arabil și/sau de
la 3 până la 15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 3 până la 5
hectare de legume în câmp deschis, sau de la 0,3 până la 1 hectar de legume pe teren
protejat ori de la 101 până la 250 de capete de bovine sau de la 2001 până la 10000 de
capete de porcine, sau de la 151 până la 450 de capete de ovine/caprine și, în orice
caz, nu depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea mijlocie prin Legea nr.
179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
producător agricol mare – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință mai mult de 75 de hectare de teren agricol arabil și/sau mai mult
de 15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau mai mult de 5 hectare de
legume în câmp deschis, sau mai mult de 1 hectar de legume pe teren protejat ori
peste 250 de capete de bovine sau peste 10000 de capete de porcine, sau peste 450 de
capete de ovine/caprine;
rata dobânzii aferente creditului – rată a dobânzii exprimată ca procent fix sau flotant
aplicat anual sumei trase din credit;
rata fixă a dobânzii aferente creditului – convenirea părţilor, în contractul de credit,
asupra unei rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de
credit sau asupra mai multor rate ale dobânzii aferente creditului pentru termene
parţiale, aplicând exclusiv un procentaj fix stabilit. În cazul în care nu sunt fixate toate
ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că rata dobânzii
aferente creditului este fixă numai pentru termene parţiale pentru care ratele dobânzii
aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit în
momentul încheierii contractului de credit;
solicitant – orice persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit sau o
autoritate a administrației publice locale de nivelul întîi (sate și comune, inclusiv
Pagina 9 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
orașe cu o populație de pînă la 10000 de locuitori cu statut de rezident, conform
recensământului populației și al locuințelor din 2014), definită în Legea nr. 764/2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, care depune o
cerere de solicitare a mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a
agriculturii și mediului rural, în conformitate cu criteriile stabilite în măsurile de
sprijin corespunzătoare;
subvenție – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul național
de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru susținerea investițiilor efectuate în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural și care corespund criteriilor de eligibilitate;

ABREVIERI UTILIZATE
AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
FNDAMR - Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
ST – Subdiviziuni Teritoriale
CC – Companii de consultanţă selectate de MAIA
ASP – Agenția Servicii Publice
SFS – Serviciul Fiscal de Stat
SI ESBS AIPA – Sistem Informațional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de
subvenţii

Pagina 10 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
II. DESCRIEREA SUBMĂSURII 1.7.1 – STIMULAREA CREDITĂRII
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE ŞI
INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE

Domeniul de acțiune: Sprijinul este acordat producătorilor agricoli care au obținut


credite pentru procurarea mijloacelor circulante în anii precedenți și în anul curent de
subvenționare de la băncile comerciale și organizațiile de creditare nebancară
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova și le deservesc conform contractelor de
credit/împrumut, pentru achiziționarea următoarelor mijloace circulante:
1) semințe, material săditor;
2) combustibil și lubrifianți;
3) îngrășăminte (minerale și organice), inclusiv mijloace de protecție a plantelor și
animalelor;
4) furaje.

Mărimea sprijinului acordat se calculează aplicând formula:


S = D × K × (Rm÷Rd),
unde:
S – suma subvenției (în lei), dar nu mai mult decât valoarea dobânzii achitate
conform contractului de creditare/împrumut, începând cu data de 1 noiembrie al
anului de subvenționare;
D – valoarea dobânzii achitate conform contractului de creditare/împrumut;
K – coeficientul stabilit prin raportul dintre suma utilizată exclusiv în destinația
creditului (bunurile și serviciile menționate în domeniul de acțiune) și suma
creditului accesat;
Rm – rata medie anuală stabilită de Banca Națională a Moldovei la începutul
anului în curs de subvenționare;
Rd – rata dobânzii conform contractului de creditare/împrumut.

Pentru creditele cu rata dobânzii flotantă, în formula de calcul va fi utilizată media


ratelor dobânzii flotante pentru perioada de calcul.
Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei
măsuri constituie 200,0 mii lei. Pentru grupurile de producători, cooperativele de

Pagina 11 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
întreprinzător și producătorii agricoli din sectorul zootehnic plafonul constituie 300
mii lei.
ATENȚIE: Creditele overdraft nu sunt eligibile în cadrul prezentei submăsuri,
indiferent de sursa lor.
IMPORTANT: În perioada de recepționare a dosarelor de subvenționare pentru anul
în curs de subvenționare, un solicitant are dreptul să depună doar un singur dosar de
subvenționare în cadrul unei măsuri/submăsuri/domeniu de sprijin.

NOTĂ:

Perioada de depunere a dosarelor de subvenționare este de la 1 februarie și până


la 31 octombrie al fiecărui an în curs de subvenționare.

Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de


subvenţionare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăşi suma de 5,0
mil.lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea sprijinului financiar
se majorează cu 50% din valoarea subvenţiei autorizate.
Atenţie! Nu sunt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri:
investițiile realizate în or. Chișinău și Bălți;
achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate;
achiziţionarea de bunuri second-hand;
porțiunea de grant a cărei valoare se deduce din valoarea investiției eligibile
pentru calcularea subvenției;
taxa pe valoare adăugată;
comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare;
costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile
valutare;
procurarea de bunuri imobile;
instruirea/şef montaj;
serviciile de instalare, montaj, lucrări mecanizate, serviciile de transport,
cheltuielile vamale;

Pagina 12 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al
operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum și prin
intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.

III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE


ÎNTRUNEASCĂ SOLICITANTUL DE SUBVENŢII

Pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor minime obligatorii specifice proiectului


dumneavoastră este necesar să prezentați în cadrul ST al AIPA toate informațiile
concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații.
Condițiile obligatorii care urmează să fie
ATENŢIE! îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune
În cazul în care producătorul agricol cererea de solicitare a subvenției la submăsura 1.7.1
va avea restanțe faţă de bugetul sunt următoarele:
public naţional mai mare de 100 lei
1) au procurat bunuri obiect al investiției eligibile
– cererea de solicitare a sprijinului
financiar va fi respinsă de ST AIPA,
de la furnizori şi distribuitori;
fără a fi înregistrată.
2) nu au restanțe la momentul depunerii cererii de
subvenționare la achitarea impozitelor şi taxelor
față de bugetul public național;
3) dispun de apartenență la una dintre asociațiile producătorilor agricoli cu profil
general sau ramural (Anexa nr.1)3;
4) dovedesc, prin acte confirmative, realizarea investiției (facturi, ordine de plată,
acte de dare în exploatare sau punere în funcțiune);
5) nu sânt incluși în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții și nu sunt în
proces de insolvabilitate sau lichidare.
NOTĂ: În cazul în care producătorul agricol este inclus în Lista de interdicție a
beneficiarilor de subvenții – cererea de solicitare a
sprijinului financiar va fi respinsă de ST AIPA, ATENŢIE!
fără a fi înregistrată 4;
Urmare a legislației în vigoare,
6) sunt deținători legali ai bunurilor imobile în/pe contractele de arendă încheiate pe
care se efectuează investiția și proprietari ai un termen de până la 5 ani sunt
înregistrate în autoritățile publice
bunurilor mobile ce constituie obiect al investiției. locale / primării.
Din momentul autorizării spre plată a cererii de

3
Grupurile de producători nerecunoscute nu sunt eligibile în cadrul prezentei submăsuri.
4
Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenție poate fi accesată la linkul:
http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Lista%20de%20interdictie.pdf
Pagina 13 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
solicitare a sprijinului financiar producătorilor agricoli beneficiari de subvenții sunt
obligați pentru o perioadă de 5 ani:
1) să asigure utilizarea conform destinației a obiectului investiției pentru care a primit
subvenții, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de
afaceri;
2) să întrețină obiectul investiției în conformitate cu cele mai bune practici în
domeniul vizat;
3) să asigure toate condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecțiilor
postachitare de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției, inclusiv accesul în
locurile şi spațiile unde este efectuată investiția obiect al subvenționării, la
documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza realizării investiției
supuse subvenționate;
4) să nu admită înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei
pentru care a primit subvenția, după caz casarea, defrișarea plantațiilor
multianuale, sacrificarea, inclusiv admiterea pieririi efectivului de animale;
5) să notifice Agenției orice modificare survenită în realizarea adecvată a obiectivelor
și indicatorilor aferenți investiției supuse subvenționării;
6) să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției
conform modelelor și schițelor aprobate de Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare;
În cazul încălcării obligațiilor invocate ori al intrării în proces de insolvabilitate sau
lichidare, urmează să restituie suma subvenției, ținând cont de coeficientul inflației şi
dobânda de întârziere, calculată în condițiile legii, cu excepția situațiilor de forță
majoră, confirmate în modul stabilit.
Producătorii agricoli solicitanți şi beneficiari de subvenții sunt responsabili de
respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce
rezultă din prevederile declarației pe propria răspundere (Anexa nr.3) privind
veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu
înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă investiția supusă subvenționării, de a
nu casa, defrișa plantațiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate.

Pagina 14 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ
A FI PREZENTATE DE CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII

Pentru depunerea dosarului de solicitare a subvenţiilor pentru creditele obținute de la


băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare sunt necesare următoarele
documente obligatorii:
1) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă (Anexa
nr.2)5, inclusiv Declarația pe propris răspundere privind clasificarea
producătorului agricol;
2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire,
pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 6;
3) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii
profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul
Legii nr. 257/2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor
agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză
(Anexa nr.1);
4) copia de pe situațiile financiare pe anul precedent celui de gestiune, pentru
persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul
subvenționării, avizat în modul stabilit de către serviciile publice desconcentrate
ale Biroului Național de Statistică, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de
seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepţia producătorilor
agricoli înfiinţaţi în anul în curs de subvenționare;
5) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor
prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nici
o formă investiţia supusă subvenţionării, de utilizare a acesteia conform
destinației, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de
timp specificate (Anexa nr.3);

5
Anexa menționată poate fi accesată și de pe pagina web al AIPA: http://aipa.gov.md/ro/ghidul-beneficiarului.
6
Gospodăria ţărănească se creează în temeiul declaraţiei de constituire, semnată de fondator şi de potenţialii membri ai
acesteia. În: Legea nr.1353 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 03 noiembrie 2000 privind
gospodăriile țărănești (de fermier), art.10, lit.(2). Publicat: 08 februarie 2001 în Monitorul Oficial nr. 14-15 , art. nr.: 52.
Declarația de constituire se eliberează de către autoritățile publice locale / primării.
Pagina 15 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Documente suplimentare pentru obţinerea sprijinului financiar:
6) copia contractului de credit/împrumut;
7) certificatul eliberat de către băncile și organizațiile de creditare nebancară
privind direcţiile de utilizare a creditului şi suma dobânzii achitată începând cu
data de 1 noiembrie a anului în curs de subvenționare, conform modelului
aprobat prin ordin al MAIA (Anexa nr.4);
8) copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea dobânzii începând cu data de 1
noiembrie a anului precedent celui de subvenționare sau borderourile
ordinelor/notelor de plată, completate şi eliberate de către băncile și organizațiile
de creditare nebancară (Anexa nr.5).
În cazul depunerii cererii de retragere a dosarului de subvenționare, examinarea
acestuia se stopează, iar dosarul va obţine statut de dosar retras, cu arhivarea lui
ulterioară.
De menționat că, NU pot fi retrase dosarele de subvenționare în privința cărora există
o decizie aprobată (proces-verbal de constatate a iregularităților, act de inspecție) sau
în care au fost constatate iregularităţi manifestate prin prezentarea datelor denaturate.

Pagina 16 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A
SPRIJINULUI FINANCIAR

Dosarul de solicitare a sprijinului financiar se depune la unul din ST ale Agenției din
raza teritorială în care s-a efectuat investiția (Anexa nr.6). Se depune de către
solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către
un împuternicit, cu confirmarea deținerii împuternicirilor respective, conform
legislației în vigoare.
Solicitantul depune dosarul împreună cu toate documentele specificate în Lista
documentelor din Anexa nr.2. Dosarul se depune sigilat și numerotat, astfel încât să
nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare
pagină de către solicitant. Documentele în copii trebuie să conțină mențiunea
„conform originalului” și ștampila ST al Agenției.
Dacă, în urma verificării dosarului de subvenționare sau a investiției, reprezentantul
ST al Agenției constată abateri de la prevederile Regulamentului privind modul de
repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și
Mediului Rural care conduc la imposibilitatea examinării în continuare a cererii de
solicitare a subvenției, acesta emite o notificare de înlăturare a neajunsurilor
constatate, pe care o înregistrează în Registrul de evidență a notificărilor. Notificarea
este adusă la cunoștința producătorului agricol contra semnătură sau prin scrisoare
recomandată nu mai târziu de 10 zile de la depunerea dosarului.
Examinarea dosarului se suspendă până la data stabilită în notificarea de înlăturare a
neajunsurilor constatate.
În cazul în care solicitantul de subvenție nu se conformează cerințelor din notificare în
termenele stabilite, Agenția emite un ordin motivat de respingere a cererii de acordare
a subvenției. Ordinul se notifică solicitantului de subvenție prin scrisoare sau prin e-
mail, iar dosarul de subvenționare.

Pagina 17 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 1 Lista organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor de producători afiliate sectorului agroindustrial
și de dezvoltare rurală

Nr. Nume, prenume Telefon/ Fax/ e-mail


Denumirea instituţiei Adresa juridică
d/o director
Organizaţii neguvernamentale
1. Federaţia Naţională a Agricultorilor din Aurelia Bondari MD-2004, mun. Tel/Fax: (373-22) 23-78-30
Republica Moldova Chişinau, bd. Ştefan cel site: www.agroinform.md
Mare, 123 e-mail: farm@agrofarm.md;
2. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală Constantin Ojog MD-2005, mun. Tel: (373-22) 23-53-54;
Chişinău, str. 31 August 23-78-89
1989, Fax: (373-22) 23-53-28
nr. 98, bir. 401 e-mail: office@acsa.md
site: www.acsa.md
3. Federaţia Naţională a Fermierilor din Valeriu Cosarciuc MD-2004, mun. Tel/Fax: (373-22) 21-01-88
Moldova Chişinău, str. George email: office@fnf.md fnfmoldova@g
Coşbuc, 11 mail.com
site: www.fnf.md
4. Uniunea Republicană a Asociaţiilor Mironescu Valeriu MD-2004, mun. Tel.(373) 78812223
Producătorilor Agricoli Chişinău, (373) 68274524
"UniAgroProtect" Str. Mesager, 1 et. e-mail: uniagroprotect@gmail.com
7, bir. 712 site: www.uap.md
5. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Vasile Mămăligă mun. Chişinău, Tel: (373-22) 22-61-03;
Agricultură şi Industria Alimentară str. 31 august 1989, nr. 22-77-28
„Agroindsind” 129, bir. 600 Fax: (373-22) 22-23-24
site: www.agroindsind.md
e-mail. agrsind@mail.ru

Asociaţii de Producători Agricoli din domeniul vegetal


1 Asociaţiei Producătorilor şi Vitalie MD 2012, mun. Tel mob: + 373 69104545
Exportatorilor de Fructe Gorincioi Chişinău, str. Sfatul info@moldovafruct.md
„MOLDOVA FRUCT” Țării 61
2 Asociaţia Producătorilor de conserve Ștefan Str. Industrială 40 (+373) 69133909
“Speranţa-CON” Golubciuc sperantacon@mail.com

Ediția: 01 Pagina 18 din 38


Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Nume, prenume Telefon/ Fax/ e-mail
Denumirea instituţiei Adresa juridică
d/o director
3 Uniunea Producătorilor de Zahăr din Cotoman Olesea Str. Columna 162, of. 069167602
Moldova 814 upzm.moldova@gmail.com
4 Uniunea Producătorilor de Nuci Oleg Tîrsînă MD 2005, mun. Tel: +373 22 221586
Chişinău, str. Tel. mob. + 373 69358996
Cosmonauţilor, 9, bir. admin@asociatianuciferilor.comd ; g
520. ajimk@mail.ru .
oleg.tirsina@gmail.com
5 UPJ Asociaţia Națională a Industriilor Veaceslav Str. Uzinilor 19 069115500
de Panificație și Morărit Guțuleac gutuleac@rodals.md
6 Asociaţia Producătorilor de Cartofi Petru Iliev MD 2070, or. Codru, Tel.mob.+373 79726817
„SOLANA-M” str. Vierul, 59 e-mail: petru.iliev27@gmail.com
petruiliev@hotmail.com
7 Asociaţia Producătorilor de Legume Mihail Paciu MD. 3514, r-nul Orhei, Tel. mob. +373 69266560
com. Brăviceni savcadian@mail.ru
8 Asociaţia obştească a Producătorilor Parascovia Sava MD 2019, mun. Tel.+373 22 787748
de Pomuşoare „Bacifera” Chişinău, str. Tel.mob.+373 69801776
Costiujeni, 14 bir. 34. bacifera@mail.com .
9 Asociatia Obstesteasca „Pomusoarele Anetta Ganenco mun. Chisinau, Sfatul ganencos@mail.ru
Moldovei Ţării 32, ap.10 B moberry.md@gmail.com
Ina Căpățină 069101994
069158931
10 Asociaţia Producătorilor de Cereale Nicanor MD 3641, r-nul Tel: +373 236 64555
Buzovoi Ungheni, com. Pîrliţa, Tel.mob: -373 69126284
SRL „Agrosfera”. agrosferabm@mail.ru
11 Asociaţia Exportatorilor de Nuci din Valerii Tel: 069105677
Moldova Condratiuc valeriikondratiyk@gmail.com
12 Asociaţia Producătorilor de Material Nikolae r. Fălești, s. Rediu de Tel.mob. -373 67253017
Săditor de Nuci Kiktenko Sus 067253015
nats@mail.ru
kiktenko-nats@mail.ru
13 Asociaţia Producătorilor de Plante Gheorghe Tel.mob.+373 69187492
Eterooleaginoase „Aromeda” Jereghi

14 Asociația producătorilor de Lavandă Alexandru 079559733


Pagina 19 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Nume, prenume Telefon/ Fax/ e-mail
Denumirea instituţiei Adresa juridică
d/o director
din Moldova Bădărău lavender.moldova@gmail.com
15 Asociaţia Producătorilor de Sfeclă de Nicolae Moraru MD 6216, r-nul Tel:026241341;
zahăr Sîngherei, com. mob.069041121;
Alexei Chiriac Chişcăreni, SRL 069006033
„Roşior Lux”. climautanul-agro@mail.ru
chiriac001@mail.ru
16 Asociaţia Producătorilor de Grăsimi MD 3100, mun. Bălţi, tel. 0231 52 822.
şi Uleiuri Vegetale din RM str. 31 august, 6,
17 Asociaţia Procesatorilor de Tutun Serafim Terenti MD 4578, r-nul tel. 024856590, 56218, mob.
Dubăsari, s. Oxentea. 079531134.
18 Asociaţia Producătorilor de Culturi Daniel Tel. +373 256 22056
Oleaginoase Duminică
19 Asociaţia Patronală a Producătorilor Balan Andrei mun. Chișinau, str. (+373) 69965656
şi Distribuitorilor de Ciuperci din Masager, 20
Moldova "Bio-Grup" biogrup.apdcm@gmail.com
20 Asociaţia Producătorilor din Industria Andrei Diaconu MD-2023, str. 069114507
de Morărit „VALŢARUL” Uzinelor 2, mun. chisinaucereale@mail.ru
Chişinău
21 Asociația brutarilor din Moldova Igor Cojuhari MD 2044, mun. Tel. 022477866
Chisinău, str. Colonița, Mob. 069127129
nr. 111 Fax: 022 407673
igoricojuhari@mail.ru
22 Asociația Cultivatorilor și Melnic aromeda.director@gmail.com
Procesatorilor de Plante Aromatice și
Medicinale „AROMEDA” Iurie Ușurelu
23 Asociația Exportatorilor și Grigoriev Igor. MD-2012, mun. +37360590000
Importatorilor de Produse Agricole și director Chiținău, str. 31August office@agrocereale.md
Cerealiere AGROCEREALE executiv 1989, 129, bir. 931
24 Asociația Cîneparilor din Moldova Alexandru 068989297
Brătuțel
25 Asociația Raională de Producători Gheorghi MD-7422, r-l Taraclia, Tel: 079977668, 069340926
Agricoli "Agro-Taraclia" Caraivanov or. Tvardița, str. S. e-mail:
Lazo 120 ghennadiitulush01@gmail.com
26 Asociația Consumatorilor și Cojocaru Republica E-mail: ecolocalmd@gmail.com
Pagina 20 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Nume, prenume Telefon/ Fax/ e-mail
Denumirea instituţiei Adresa juridică
d/o director
Producătorilor Ecologici și Artizanali Nicolae, președinte Moldova, mun. Chişinău,
din Moldova str. Grenoble, nr. 106
27 Alianța Lanțului Valoric în Nistorică Republica E-mail: info@movca.org
Agricultura Ecologică din Moldova Tatiana, președinte Moldova, mun. Chișinău, Tel: 078228877
(MOVCA) str. Căpriana 50, ASEM,
bloc C, oficiu 207

Pagina 21 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Lista organizaţiilor obşteşti din sectorul vitivinicol al Republicii Moldova

Denumirea organizaţiei Adresa juridică Telefoane de contact E-mail

1. Uniunea Micilor Producători de Vinuri mun. Chișinău, str. mob. 069174419 e-mail: fosnea@gmx.de
din Moldova „Dionysos” Calea Basarabiei, 18
2. Asociaţia Pepinieriştilor Viticoli din mun. Chișinău, str. tel. 022 21-22-39 e-mail: codru-st@codru-st.md
Republica Moldova București 67, of. 106 fax. 22-89-08
mob. 069128054
3. Asociaţia Producătorilor şi mun. Chișinău, str. tel. 079580149 e-mail: g.gaberi@yahoo.com
Exportatorilor de Struguri din Moldova Sfatul Țării 27, of. 48 tel. 069075568 e-mail: apesmd@gmail.com

4. Asociaţia Vitivinicolă a Regiunii mun. Chișinău, str. Ion tel. 022 75-08-48, e-mail: fosnea@gmx.de
Geografice Delimitate „Codru” Creangă, 25 022 74-88-24,
022 74-88-74
mob. 069174419
5. Uniunea Viti-Vinicolă a Regiunii mun. Chișinău, str. tel. 022 24-15-07, e-mail: office@valulluitraian.com
Delimitate „Valul lui Traian” Sciusev, 62/12 fax. 022 24-46- naum@imperial-vin.md
23,
mob. 079400287
6. Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu or. Căușeni, str. mob. 079348278, e-mail: cosnetem@salcuta.com
IGP „Ştefan Vodă” Stanciu, 17 079000077, pislaru@salcuta.com
fax. 022 22-81-53
7. Asociaţia Producătorilor de Divin şi mun. Chișinău, str. mob. 069044441, e-mail: vasilii.bilici@mail.ru
Brandy Toma Ciorbă, 58 069344306
8. Asociația producătorilor de băuturi mun. Chișinău, str. tel: 022 22-59-36 e-mail: apbat2006@rambler.ru
alcoolice tari din Republica Moldova Ștefan cel Mare 162,
bir. 707
9. Asociația Raională de Producători MD-7422, r-l Taraclia, Tel:079977668, e-mail:
Agricoli "Agro-Taraclia" or. Tvardița, str. S. 069340926 ghennadiitulush01@gmail.com
Lazo 120

Pagina 22 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Asociaţiile de profil din domeniul zootehnic
Nr. Denumirea Asociaţiei Adresa juridică Telefoane de contact E-mail
d/o
1. Asociația Patronală a Avicultorilor din mun. Chișinău, or. Mob: 079458824 aavicultori@gmail.com
Moldova Grătiești str. Mihai voinitchi@gmail.com
Viteazul, 80
2. Asociația Producătorilor de Carne de mun. Chișinău, str. Mihai Mob: 079550158 apcpmoldova@gmail.com
Porc Viteazul, 17
3. Asociația Națională a Apicultorilor din mun. Chișinău, str. Mob: 069142943 max_i100@yahoo.com
Republica Moldova Armenească 4 of.1 info@anarm.md
4. Patronatul Întreprinderilor Industriei mun. Chișinău, str. 068022222 patronatcarme016@gmail.com
Prelucrătoare de Carne Uzinelor, 17 068090046 carolinalinte@yahoo.com

5. Asociația Patronală Asociația Națională mun. Chișinău, str. 069135922 o.lescenco@lapmol.md


a Producătorilor de Lapte și Produse Uzinelor, 17 068090046 carolinalinte@yahoo.com
Lactate “Lapte”
6. Asociația Raională de Producători MD-7422, r-l Taraclia, Tel:079977668, ghennadiitulush01@gmail.com
Agricoli "Agro-Taraclia" or. Tvardița, str. S. Lazo 069340926
120

Ediția: 01 Pagina 23 din 38


Revizia: Data: 19 mai 2022
Lista companiilor de consultanță selectate de MAIA

Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
1. Federația Națională a Fermierilor din or. Chișinău, str. 022-210188 fnfmoldova@gmail.md Vasile
Moldova Gheorghe Coșbuc, 11 022-210189 Mîrzenco
2. Federația Agricultorilor din Moldova or. Chișinău, bd. Ștefan 022-235698 farm@agrofarm.md Aurelia
„FARM” cel Mare, 123V, 022-235696 abondari@agrofarm.md Bondari
068882205 ihurmuzachi@agrofarm.md
vpojoga@agrofarm.md
2.1 Asociația Obștească „Orhconsinfo”, Orhei or. Orhei, 0235-24955 orhei@agroinform.mf Grozavu Vera
str.V.Mahu, 141 079935799
2.2 Asociația Obștească Centrul pentru Inițiativă or.Ungheni, str.Națională, 0236-27415 ungheni@agrofarm.md Radu Maria
Privată, Ungheni 7, et. 5, of. 506
2.3 Asociația Obștească „Nis-Agroinform”, or. Nisporeni, 0264-23857 nisporeni@agrofarm.md Ionel Petru
Nisporeni Str. Suveranității 2, of. 069926550
307
2.4 Asociația Obștească „Cutezătorul”, Fălești Or.Fălești, 0259-22571 falesti@agrofarm.md Cimpoieș
Str.Stefan cel Mare, 50, 069008119 Victor
of. 127
2.5 Asociația Obștească „Centrul de Extensiune Or. Hîncești, 0269-25355 hincești@agroinform.md Rotaru Maria
în Agricultură”, Hîncești Str.Mihalcea Hîncu, 123, 0269-23408
of.62 A
2.6 Asociația Obștească „AGRO-CONS”, Or.Drochia, 0252-27032 drochia@agroinform.md Cociu
Drochia Str.Independenței,48 069326776 Veronica
2.7 Asociația Obștească ”Fermer-Agroinform”, Or.Cantemir, 0273-22853 cantemir@agrofarm.md Botez Lilia
Cantemir Str.Trandafirilor, 2, 078773463
bir.408
2.8 Asociația Obștească „Centrul de Business Or.Cahul, 0299-21413 cahul@agrofarm.md Nebunu
din Cahul” Str.Independeței, 6, of. 079090270 Anatolie
105
2.9 Asociația Obștească „Asociația Femeilor de Or.Rîșcani, 0256-24584 riscani@agrofarm.md Guțu Natalia
Afaceri din Sectorul Rural”, Rîșcani Str.Independenței, 44, of. 069079179
12
Ediția: 01 Pagina 24 din 38
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
2.10 Asociația Obștească „AGROINFORM”, Or.Edineț, 0246-24384 edinet@agroinform.md Finiuc
Edineț Șos.Bucovinei, 37 069161639 Tatiana
2.11 Asociația Producătorilor Agricoli Or. Soroca, str. Ștefan cel 069979775 soroca@agroinform.md Marchitan
„Teragronord” Mare, 27 a/5 069021249 Maria
3. ,,ProConsulting” SRL or. Chișinău, str. 022-210089 office@proconsulting.md; Anatolie
Mitropolit Petru Movilă, apalade@proconsulting.md Paladi
23/9, of.4
4. Asociația obștească ,,MEGA” mun. Chișinău str. M. 022-317370 zagorodniuc_v@mail.ru Vasile
Eminescu 27, of.01 079-507432 Zagorodniuc
5. Asociaţia Patronală Alianţa Lanţului or. Chişinău, bd. Grigore 079988488 info@movca.or Alexei Micu
Valoric în Agricultura Ecologică din Vieru 28, MD-2005 078228877
Moldova. MOVCA
6. Asociația Producătorilor și or. Chișinău, str. Sfgatul022-237549 apesm@gmail.com Eudochim
Exportatorilor Struguri din Republica Țării 27, of. 48 069075568 Ungureanu
Moldova 067308377
7. Asociaţia Republicană a Producătorilor Or. Chișinău 022-210085 uniagroprotect@gmail.com Valeriu
Agricoli UniAgroProtect bd. Ștefan cel Mare, 162, 022-210658 Mironescu
bir.1309-1311
8. AO ProEntranse Or. Ialoveni, str. 022-233733 proentranse@gmail.com Ion Lupașco
Alexandru cel Bun, 5/3,
of. 101
9. Asociaţia Naţională de Turism Rural, or. Chişinău, str.Serghei 22237823 antrec@moldova- Svetlana
Ecologic şi Cultural din Republica Lazo 13 79237823 tourism.md Lazăr
Moldova 069104014
10. Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională a Or.Chişinău Bd.Ştefan cel 061000505 aoanarm@gmail.com Ion Maxim
Apicultorilor din Republica Moldova Mare şi Sfînt 200

11. Asociaţia Obştească Pomuşoarele or.Chişinău, str.Mirceşti 079031489 pomuşoarele.moldovei@ Aneta


Moldovei 42, of. 403 gmail.com Ganenco

12. Institutul Științifico - Practic de r-nul Anenii Noi, s. 0223-59350 Izmv56@mail.ru Oleg Mașner
Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Maximovca 0223-59351
veterinară

Pagina 25 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
13. East-Europe Consulting Associates SRL or. Chişinău, str.A.Doga 062024448 vrailean@yahoo.com Vladislav
28A, of 23 vlad@eeca-consulting.com Railean

14. SRL Bizconcept mun.Chişinău, or. 069919770 info@bizconcept.md Ana Capmaru


Durleşti, Str.A.Donici, 52

15. Business Inteligent Services SRL or. Chişinău, 022278701 bis@bis.md Valeriu Lazăr
str.Bernardazii,nr. 53 of 4 022275418

16. Asociația Patronală Asociația Națională a Mun. Chișinău, str. 068090046 carolinalinte@yahoo.com Carolina
Producătorilor de Lapte și Producere Muncești 121A asociatiapatronala_lapte@ Linte
Lactate „LAPTE” mail.ru
17. SRL „AGRI-SMART” Mun. Chișinău. Or. 076003242 popa_gicu@mail.ru Popa
Durlești, str. Caucaz 70 Gheorghe

18. SRL Magazin Financiar Or. Chișinău, str. Mircea 069966599 gmunteanu1983@gmail.co Munteanu
cel Bătrân 8/1, of. 61 m Grigore

20. SRL „Intelligent Business Advisory” Chișinău, str. Sfatul Țării 060003238 interim.iba@gmail.com Cazacu
51, ap. (of.) 10, MD - Adrian
2012
21. IP Colegiul de Medicină Veterinară și Rl. Edineț, s. Brătușeni 024675594 zoobrat@mail.ru Frecăuțeanu
Economie Agrară 069335493 Ghenadie

22. IP Școala Profesională din Bubuieci Com. Bubieci, str. 022414971 spbubieci@yahoo.com Sajin Zinaida
Livezilor 25/2, mun. 022414879
Chișinău
23. Camera de Comerț și Industrie a Mun. Chișinău, bd. Ștefan 022221552 camera@chamber.md Sergiu Harea
Republicii Moldova cel Mare 151 022234425

24. AO „Agroconsult” Or. Taraclia, str. 28 Iunie, 029424403 Bozbei2591@mail.ru Bozbei Ivan
nr. 16 069727369

Pagina 26 din 38
Ediția: 01
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 2 Cerere de solicitare a sprijinului financiar
Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

Formular nr. B001-01


CODUL DOSARULUI ___________________________
PRIORITATEA I. Creşterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare
Măsura 1. Investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele Uniunii Europene
Submăsura 1.7.1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi organizațiile de
creditare nebancară la accesarea creditelor pentru mijloacele circulante

CERERE DE ACORDARE
A SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN ANUL 20__

DATE DE ÎNREGISTRARE
AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI P LĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Secția / Serviciul Teritorial(ă) _______________ Direcția administrare și aprobarea proiectelor


Nr. de înregistrare în Registrul manual Nr. de înregistrare în Registrul manual
_______________________________ _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________20__ Data înregistrării ”____” _____________20__


Numele/Prenumele funcționarului responsabil Numele/Prenumele funcționarului responsabil
______________________________________ ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________


Part ea A
1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricol


Denumirea Producătorului agricol
Forma organizatorico-juridică
Cod Fiscal (IDNO)
Data înregistrării de stat
Sediul juridic:Municipiul/raionul
Orașul/satul
Str.
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
1.2. Administratorul
Nume şi Prenume
Adresa
Telefon fix/mobil/fax
Ediția: 01 Pagina 27 din 38
Revizia: Data: 19 mai 2022
E-mail
Data naşterii
Vârsta
Genul □ Feminin □ Masculin
Cod de identitate (IDNP)
Act de identitate Seria Nr
Eliberat la data/de către
1.3. Reprezentantul legal
Nume şi Prenume
Adresa
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
Nr. Procurii Seria
Data eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):


Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3. Investiția este efectuată de către producător agricol:


 producător agricol micro
 producător agricol mic
 producător agricol mijlociu
 producător agricol mare
Atenție! (Se completează conform anexei la cerere, prin care producătorul agricol declara pe propria răspundere!!!!)

4. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producătorul


agricol este membru
IDNO/ Denumirea
asociației
Nr. certificatului/ data
eliberării

5. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului


Denumirea băncii
Filiala/Adresa băncii
Codul băncii
Contul solicitantului IBAN

6. Totalul terenurilor agricole deținute de către producătorul agricol


6.1. Totalul terenurilor agricole, ha
6.2. Terenuri deținute în proprietate, ha
6.3. Terenuri deținute în arenda, ha
INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ
Part ea B
7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia
(max. 1000 caractere)
Pagina 28 din 38
Ediția: 02
Revizia: Data: 3 februarie 2020
8. Amplasarea proiectului / investiției
Municipiul/raionul
Oraşul/satul
Str.
8.1. Valoarea investiției eligibile pentru solicitarea
subvenției (se indică suma dobânzii efectiv achitate,
conform borderourilor, care stau la baza calculului
sprijinului financiar), lei
8.2. Suma sprijinului solicitat (lei)
(Se calculează conform fișei de calcul, anexată la cerere)

9. Totalul impozitelor achitate pentru anul precedent celui de gestiune:


Suma impozitelor, taxelor și contribuțiilor achitate
la Bugetul Public Național
Notă: Se indică impozitele: Impozitul pe venit/Impozitul funciar/Impozitul pe bunurile imobiliare/Impozitul TVA/Taxe pentru
resursele naturale/Taxe rutiere/Taxe locale/Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (CNAS)/Primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală (CNAM).

Part ea C
10. DATE DESPRE CREDITUL/LEASINGUL ACCESAT
10.2 Denumirea băncii
10.3 Adresa băncii
10.5 Data încheierii contractului
10.6 Numărul contractului de credit/leasing
10.7 Suma creditului contractat
10.8 Rata dobânzii, confirmata prin certificat
eliberate de către instituțiile financiare (după caz)
01.11.21___ - data eliberării certificatului
10.9 Scopul creditului conform
pct.49 al HG. Nr. 455/2017
Atenție! Se completează pentru fiecare credit contractat separat.

11. Dosarul perfectat de:


IDNO / Denumirea
asociației
Nr. Contractului / data
întocmirii
Atenție! Se indică DOAR compania de consultanță sau asociația profesională de profil care a perfectat dosarul de solicitare a
sprijinului financiar pentru investiția efectuată.

Atenție! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări manuale . În cazul efectuării
corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila.

Data “____”_________________20__ ___________________________________


(Numele, Prenumele solicitantului)

_________________________________ ____________________________________
(Semnătura)
L.Ş.

Pagina 29 din 38
Ediția: 02
Revizia: Data: 3 februarie 2020
LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE
Confirmat

documentelor în
prin
Confirmat
Ordinea semnătura

dosar
prin
Lista documentelor Paginile funcţionarului
semnătura
care
solicitantului
înregistrează
cererea
Documente obligatorii
1 Cererea de acordare a sprijinului financiar
Copia de pe certificatul de înregistrare (pentru
2
gospodăriile țărănești)
Declarația de constituire (pentru gospodăriile
3
țărănești)
Declarația pe propria răspundere privind
4 veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate
(formular tipizat)
Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol
5 este membru al unei asociaţii profesionale de profil
şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs
Copia de pe situațiile financiare pentru anul
precedent celui de gestiune, pentru persoanele
juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea
6
de seamă unificată formularul UNIF 18/VEN12 (cu
excepția producătorilor agricoli înființați în anul în
curs de subvenționare)
Documente suplimentare
Copia de pe contractul de credit/împrumuturi/leasing
7
și toate anexele acestuia.
Certificatul eliberat de către instituţiile financiare
privind direcţiile de utilizare a creditului/
8 împrumutului/leasingului, şi suma dobânzii achitată,
începând cu 1 noiembrie al anului de subvenționare
(aprobat prin ordinul MADRM)
Borderourile ordinelor de plată, completate şi
9 eliberate de către instituțiile financiare (aprobat prin
ordinul MADRM)

_______________________________________ __________________________________________
Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cererea

_______________________________________ __________________________________________
Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L.Ș. L.Ș.

Pagina 30 din 38
Ediția: 02
Revizia: Data: 3 februarie 2020
Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexă
la Cererea de solicitare a sprijinului financiar

Declarație pe propria răspundere privind clasificarea producătorului agricol

Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de
administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO
_______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de
subvenționare a producătorilor agricoli cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în
declarații, declar deținerea în cadrul exploatației agricole următoarele bunuri și active:

□ Producător agricol micro


Teren arabil (până la Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
2 ha) (până la 1 ha) deschis (până la 1 ha) protejat (până la 0,1
ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine (până la 40 Porcine (până la 50 Ovine/caprine (până la 50


capete) capete) capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 9 mil


(până la 9) (până la 9 mil de lei) de lei)
Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mic


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
(2-10 ha) (de la 1 ha-3ha) deschis (de 1ha - 3 ha) protejat
(de la 0,1-0,3 ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine(de la 51-150


(de la 41-100 capete) (de la 51-2000 capete) capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 25mil
la 10-49 angajati) (până la 25 mil de lei) de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mijlociu


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
((de la 10 – 75 ha) (de la 3 – 15ha) deschis (de 3ha - 5 ha) protejat
(de la 0,3 – 1 ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Ediția: 01 Pagina 31 din 38


Revizia: Data: 19 mai 2022
Bovine Porcine Ovine/caprine
(de la 101-250 capete) (de la 2001- 10000 capete) (de la 151-450 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 50mil
la 50-249 angajati) (până la 50 mil de lei) de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mare


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren protejat
(mai mult de 75 ha) (mai mult de deschis (mai mult de 5 (mai mult de 1 ha)
15ha) ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ : _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine


(peste 250 capete) (peste 10 000 capete) (peste 450 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale


peste 249) (peste 50 mil de lei) (peste 50 mil de lei)
Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

Nota! !! ! Doar după com pletarea tuturo r ru bricilor, producăt orul agri col va putea fi
clasifica t ca producăto r agricol m icro/m ic/ m ijlociu/m are.

În cazul în care datele indicate în prezenta declarație nu sunt veridice, sunt de acord ca investiția
efectuată să fie declarată neeligibilă subvenționării și mă oblig să restitui, în termen de 15 zile
calendaristice din momentul comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul inflației şi
dobânda de întârziere calculată conform legislației, cu excepția impedimentelor justificate, confirmate în
modul stabilit

Data Semnătura solicitantului/reprezentantului legal


__________________ _____________________

Pagina 32 din 38
Ediția: 02
Revizia: Data: 3 februarie 2020
Anexa nr. 3

Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE


privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de menținere a
criteriilor de eligibilitate
Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de
administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO
_______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de
subvenționare a producătorilor agricoli pentru măsura de sprijin
_____________________________________________________________________________,
cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:

1. Declar că toate informațiile din cererea de acordare a sprijinul financiar precum și


documentele anexate la dosar sunt veridice și mă angajez să respect condițiile prevăzute în legislația în
vigoare cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli și pe cele legate de proiectul anexat și să
furnizez periodic la cererea colaboratorilor Agenției documentele justificative necesare.
2. Declar că __________________________________________nu se află în proces de
(denumirea completă a întreprinderii solicitante)

insolvabilitate sau procedură de dizolvare cu lichidare.


3. Declar că mijloacele financiare provenite din creditul agricol, pentru care solicit sprijin
financiar conform Submăsurii nr. 1.7 sau 1.7.1, au fost folosite exclusiv pentru achiziționarea
următoarelor bunuri/servicii7: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4. Declar că materialul de acoperire, pentru care solicit sprijin financiar conform
Submăsurii nr. 1.1, corespunde prevederilor pct. 18 al Regulamentului privind modul de repartizare a
mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 (este de cel puțin 150 microni)8.
5. Declar că îmi dau acordul privind accesarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de
către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
6. Declar că valoarea investiției eligibile în cadrul măsurii pentru care solicit sprijin
financiar,_______________________ porțiune de grant.
(conține/nu conține)

În cazul în care investiția pentru care se solicită subvenție conține porțiune de grant, aceasta
constituie suma de ____________________________________ lei și a fost oferită prin intermediul
________________________________________________________________________________.
(Denumirea instituției/organizației care a oferit grantul)

7. Declar pe propria răspundere că în conformitate cu Clasificatorul Legii 276/2016, mă


încadrez în categoria de producător:
 Micro

7
Se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.7
8
Se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.1
Pagina 33 din 38
Ediția: 02
Revizia: Data: 3 februarie 2020
 Mic
 Mijlociu
 Mare
8. Declar pe propria răspundere că costul bunurilor depuse spre subvenționare nu au fost
majorate în scopul obținerii frauduloase a subvenției.
9. Declar că adresa electronică indicată în cererea de acordare a sprijinului financiar este
veridică, funcțională și verificată de către subsemnatul cel puțin o dată pe săptămână și accept ca toată
informația livrată de către Agenție la poșta electronică să fie consideră oficială și recepționată, iar în
cazul modificării acesteia mă oblig să anunț Agenția.
10. Declar că mi-au fost aduse la cunoștință prevederile Declarației de politică anti-mită a
Agenției, care impune o cultură de toleranță zero față de actele de corupere și, totodată, prevederile art.
324 și 325 din Codul penal.

Angajamente:
1. Mă angajez de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nici o formă investiția supusă
subvenționării, precum și bunul imobil în/pe care a fost efectuată investiția (cu excepția
moștenirii/succesiunii în drepturi și obligații, întocmite în modul stabilit, precum și în cazurile
asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații), de a nu casa, defrișa sau de a menține plantația
multianuală în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, conform perioadelor de
timp specificate la pct.11 și 111 din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455/2017,
precum și să respect criteriile de eligibilitate în dependență de măsura/sprijinul accesat.
2. Mă angajez să asigur utilizarea conform destinației a investiției pentru care se acordă sprijin
financiar, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planul de afaceri.
3. Mă angajez să întrețin obiectul investiției, în conformitate cu cele mai bune practici în
domeniul vizat, în vederea asigurării protecției mediului, siguranței alimentelor, sănătății animalelor şi
plantelor.
4. Mă angajez să asigur toate condițiile pentru efectuarea adecvată a acțiunilor de monitorizare
post-inspecții de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției, în limita termenului prevăzut conform
Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455/2017, inclusiv să asigur
accesul la locurile şi spațiile unde a fost efectuată investiția obiect al subvenționării, la documentele ce
au stat la baza efectuării şi dezvoltării acestei investiții, etc.
5. Mă angajez să prezint în termen de cel mult 5 zile informația şi documentele solicitate în
cadrul verificărilor efectuate de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției referitoare la obiectul
investiției pentru care a fost acordat sprijinul financiar.
6. Mă angajez să informez Agenția fără întârziere, într-un termen de cel mult 10 zile, la apariția
oricărei modificări survenite în realizarea adecvată a obiectivelor și indicatorilor aferente investiției
supuse subvenționării.
7. Mă angajez să asigur, conform contractului obținerea și menținerea certificatului
HACCP/GlobalGap/GMP/ISO care au stat la baza evaluării cererii de acordare a sprijinului financiar.
8. Mă angajez să informez Agenția și să restitui integral sprijinul financiar acordat, dacă pentru
investiția subvenționată am obținut ulterior granturi din partea unităților de implementare a proiectelor
de asistență externă. În cazul în care valoarea grantului primit este mai mică decât valoarea subvenției
acordate, mă oblig să restitui doar mijloacele financiare în cuantum proporțional mărimii grantului
primit. Mă angajez să restitui mijloacele financiare invocate în prezentul punct într-un termen de 15 zile
calendaristice de la data transferării grantului de către unitatea de implementare a proiectelor de asistență
externă.
9. Mă angajez ca, în termen de 15 zile de la data primirii subvenției, să aplic materiale de
vizibilitate la/pe obiectul investiției, conform modelelor aprobate, precum și să le întrețin în stare lizibilă.
Pagina 34 din 38
Ediția: 02
Revizia: Data: 3 februarie 2020
De asemenea, voi informa reprezentanții subdiviziunilor teritoriale, în scris sau prin intermediul poștei
electronice, despre aplicarea materialelor de vizibilitate, prin prezentarea fotografiilor corespunzătoare.
10. Mă angajez să nu comit acțiuni de corupere activă și să reclam conducerii Agenției și/sau
organelor de drept competente cazurile de corupere pasivă sesizate în legătură cu accesul la mijloacele
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
11. În cazul în care nu respect angajamentele asumate prin prezentul document, sunt de acord ca
investiția efectuată să fie declarată neeligibilă subvenționării și mă oblig să restitui, în termen de 15 zile
calendaristice din momentul comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul inflației şi
dobânda de întârziere calculată conform legislației, cu excepția impedimentelor justificate, confirmate în
modul stabilit.

Data Semnătura solicitantului


__________________ _____________________

E-mail___________________________

NOTA: SE COMPLETEAZĂ OBLIGATORIU

Pagina 35 din 38
Ediția: 02
Revizia: Data: 3 februarie 2020
Anexa nr. 4 Certificat privind destinația creditului
Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr.61
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

CERTIFICAT
privind accesarea creditelor pentru mijloace circulante
nr.______ din ”____” __________20__
Prin prezenta, BC ”___________________” confirmă că ____________________________________,
(denumirea băncii) (forma de organizare juridica/denumirea întreprinderii)

cod fiscal _____________________, a beneficiat conform contractului de credit


nr.________din_________________, de un credit în sumă totală de ____________(MDL, USD, EURO) care a fost
utilizat pentru achiziționarea următoarelor bunuri și servicii.
Totodată , BC” ______________________” confirmă că _____________________________________
................................... (denumirea băncii) (forma de organizare juridica/denumirea întreprinderii)

cod fiscal _____________________, a achitat dobînda aferentă contractului de credit


nr.________din________________, începînd cu 01.11.2021 în sumă de ____________ (MDL, USD,
EURO), cu rata medie a dobânzii, pentru perioada menționată, de ___________%

Suma
Nr. ord. Scopul utilizării creditului

1 Procurare seminţe, material săditor

2 Procurare combustibil si lubrifianţi


Procurare îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a
3
plantelor şi animalelor
4 Procurare furaje

5 Altele
TOTAL

Semnătura persoanei responsabile ___________________ L.S.


!!! Notă: prezentul certificat se eliberează pentru fiecare credit separat

Pagina 36 din 38
Ediția: 02
Revizia: Data: 3 februarie 2020
Anexa nr. 5
Borderoul ordinelor/notelor de plată
nr.______ din ”____” __________20__

Conform contractului de credit nr. ______ din _____________, BC _____________ SA, a


acordat un credit în sumă de ___________ MDL/USD/EURO.
În perioada 01.11.20__- ________ (data emiterii borderoului) SRL_________________ a
achitat dobîndă în sumă de ______________ lei, conform tabelului de mai jos:

Suma dobînzii achitate, Rata dobînzii


Nr. ordinului/ Data în moneda/valuta Suma dobînzii achitate, lunar achitată,
n/o notei de plată efectuării/ contractuală echivalent în MDL, la procentual (%)
executării (excepție fac penalitățile data achitării
plății și dobînda majorată)

TOTAL

Director / Conducător al Fil. Nr. ______BC _______________ SA

____________________ ___________________
Nume, prenume Semnătura

L.Ș
Executor. _________
Tel:

Ediția: 01 Pagina 37 din 38


Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 6 Lista secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA
Unitățile
Nr.
Oficiile teritoriale administrative- Numărul de telefon
d/o
teritoriale
1. Secția teritorială Cahul Cahul (0299) 3-31-21
(or. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102) Taraclia
Cantemir
Vulcănești
2. Secția teritorială Chișinău mun. Chișinău (022) 22-03-93
(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, Ialoveni
162, etaj. 12, bir. 1210) Strășeni
Criuleni
Anenii Noi
Dubăsari
3. Serviciul teritorial Căușeni Căușeni (0243) 2-11-10
(Or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40) Ștefan Vodă
4. Secția teritorială Edineț Edineț (0246) 2-41-12
(or. Edineț, str. Independenței 88, etaj Briceni
II) Ocnița
Dondușeni
5. Serviciul teritorial Florești Florești (0250) 2-70-22
(or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 63 Soroca
et.3) Șoldănești
6. Secția teritorială Bălți mun. Bălți (0231) 3-56-04
(mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 26, etaj. Glodeni
3) Rîșcani
Fălești
Drochia
Sîngerei
7. Serviciul teritorial Orhei Orhei (0235) 3-32-91
(or. Orhei, str. Ion Creangă, 1) Telenești
Rezina
8. Serviciul teritorial Hîncești Hîncești (0269) 2-36-10
(or. Hîncești, str. Hîncu Mihalcea, nr. Cimișlia
123) Leova
9. Serviciul teritorial Ungheni Ungheni (0236) 2-52-49
(or. Ungheni str. Națională, 7) Călărași
Nisporeni
10. Serviciul teritorial U.T.A Găgăuzia Comrat (0298) 2-97-79
(or. Comrat str. Pobedî, 58) Ceadîr-Lunga
Basarabeasca

Ediția: 01 Pagina 38 din 38


Revizia: Data: 19 mai 2022

S-ar putea să vă placă și