Sunteți pe pagina 1din 15

Departamentul Contabilitate, Informatică Economică și Statistică

Master: CEA, anul I zi


An universitar 2018/2019, sem. I

PROIECT DE ECHIPĂ

<Titlul proiectului – se completează>

<Localizarea proiectului – se completează >

Echipa (în ordinea alfabetică a membrilor) Ponderea contribuţiei la proiect:

1. ____ %

2. ____ %

3. ____ %

4. ____ %

Regula generală este de 3-4 membri în echipă, fără excepţii. Este obligatoriu să se precizeze contribuţia
reală a fiecărui membru din echipă la elaborarea proiectului.

Copyright©Gabriela Mesnita

IAŞI 2018
OBSERVAȚII IMPORTANTE

U Se va citi și completa cu atenție formularul. NU se șterge nici o componentă/text din


conținutul acestuia, nici măcar comentariile, doar exemplele.
U În cazul în care una dintre informațiile sau anexele solicitate lipsesc și nu este specificat
"dacă este cazul", nota va fi diminuată cu punctajul alocat secțiunii respective, conform
Grilei de evaluare. Omisiunile nu vor putea fi rectificate după predarea proiectului.
U Proiectul se va realiza conform cerințelor specificate în cadrul orelor de seminar alocate
disciplinei și va avea obligatoriu pagină de cuprins.
U Proiectele vor aborda probleme și idei strict din domeniul specializării de Master, discutate la
orele de seminar.
U Versiunea electronică a formularului va fi pusă la dispoziție pe portalul FEAA.
U Tuturor elementelor din prezentul formular le corespund explicații în Suportul de lucrări
practice, încărcat, de asemenea, pe portal.

CUPRINS
I. STABILIREA IDEII DE PROIECT ȘI GĂSIREA SURSEI DE FINANȚARE.........................................4
1.1 Identificarea unei idei de proiect care va sta la baza propunerii de proiect.............................................4
1.2 Descrierea organizației unde se va implementa ideea de proiect (solicitantul/promotorul/ beneficiarul
de finanțare):..................................................................................................................................................4
1.3 Sursa de finanţare adecvată ideii de proiect și descrierea condițiilor pentru aprobarea finanțării (se
va alege doar una din cele 2 variante)............................................................................................................5
II. RELEVANȚA PROPUNERII DE PROIECT ÎN RAPORT CU CERINȚELE SURSEI DE FINANȚARE
6
2.1 Justificarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)...............................................................................6
2.2 Realizarea analizei SWOT a proiectului (maxim 1 pagină)....................................................................6
2.3 Identificarea și descrierea beneficiarilor direcţi și/sau a grupurilor-ţintă................................................7
2.4 Definirea scopului (obiectivului general) al proiectului..........................................................................7
2.5 Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)..............................................................................7
III. DESCOMPUNEREA PROIECTULUI ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR........................................8
3.1 Identificarea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină)........................8
3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format rezumat (maxim 8 pagini).....................8
Proiectul, pe baza jaloanelor și livrabilelor, se va descompune pe activități/subactivități...............................8
3.3 Alcătuirea echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități (maxim 3 pagini, fără
graficul responsabilităților)................................................................................................................................8
3.4 Planificarea calendaristică a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt (maxim 5 pagini, în anexă).........8
IV. ESTIMAREA RESURSELOR ȘI ELABORAREA BUGETULUI PROIECTULUI.................................10
4.1 Identificarea și stabilirea resurselor necesare proiectului......................................................................10
4.2 Elaborarea bugetului............................................................................................................................10
V. STABILIREA INDICATORILOR DE EVALUARE ȘI A POTENȚIALELOR RISCURI..........................11
5.1 Identificarea și estimarea indicatorilor de evaluare (maxim 1 pagină)..................................................11
5.2 Identificarea potențialelor riscuri (maxim 1 pagină).............................................................................11
5.3 Realizarea matricei cadru logic a proiectului.......................................................................................12
Vi. BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................12
Listă de verificare.............................................................................................................................................12
Grilă de evaluare..............................................................................................................................................12
Graficul responsabilităţilor pentru proiect...................................................................................................13
Buget agregat și bugetul estimat pe perioade calendaristice (se va realiza in Excel)....................................14
Matricea cadru logic....................................................................................................................................15
I. STABILIREA IDEII DE PROIECT ȘI GĂSIREA SURSEI DE FINANȚARE
1.1 Identificarea unei idei de proiect care va sta la baza propunerii de proiect 1: prezentarea unei
probleme care se doreşte a fi rezolvată sau a unei oportunită ți care poate fi exploatată, în 2-3 fraze (vezi
suportul de lucrări practice). Se poate alege și una din problemele/oportunitățile de mai jos:

Implementarea IoT în mediul afacerilor/smart city, de la derularea tranzacțiilor și până la obținerea de


informații pentru luarea deciziilor privind activitatea dintr-o firmă/instituție publică.

Lipsa integrării între datele comercianților online și ale transportatorilor din România, cu o mai mare
vizibilitate pentru clienți. Există o tendință de creștere a numărului de fraude din partea transportatorilor
pentru produsele achitate online, iar vina este aruncată de la comerciant și transportator și invers. Cum se
poate rezolva problema, prin IoT, blockchain și alte tehnologii de ultimă oră?

Implementarea machine learning în tranzacțiile bancare, cele online etc. pentru identificarea potențialelor
fraude. ING este una dintre băncile care a introdus acordarea creditelor exclusiv online, fără derularea nici
unei operațiuni fizice. Cum s-ar putea exploata aceasta oportunitate pentru a vinde soft cu algoritmi machine
learning?

1.2 Descrierea organiza ției unde se va implementa ideea de proiect (solicitantul/promotorul/ beneficiarul
de finan țare) 2:

Denumirea organiza ției/ funda ț iei/ firmei /


institu ț iei etc.
Adresa organiza ț iei

Natura organiza ției (instituţie publică, organizaţie


non-guvernamentală, firmă privată etc.)
Obiect de activitate
Misiunea organiza ției
Experien ța relevantă Denumirea Sursa de finan țare pentru Scopul proiectului anterior
pentru ideea de proiect, proiectului proiectul anterior (venituri
dobândită din proiecte anterior proprii/ împrumuturi/ surse
desfășurate anterior externe/subven ț ii)
(similare,
complementare sau de
altă natură)

1
Provocare la nivel de grupă: se poate alege aceeași idee (problemă, oportunitate, idee propusă) care să fie dezvoltată de
toate echipele din grupă și să fie premiată propunerea cea mai bună, pe bază de vot.
2
A nu se confunda beneficiarul finanțării cu beneficiarii proiectului (direcți, grup țintă, indirecți).
Beneficiarul/solicitantul finanțării este o organizație cu personalitate juridică care face propunerea de proiect și
urmează să-l implementeze dacă este aprobat.
4

1.3 Sursa de finanţare adecvată ideii de proiect și descrierea condi țiilor pentru aprobarea finan țării (se
va alege doar una din cele 2 variante 3)

a. Dacă proiectul este conceput pentru a ob ț ine o finanțare externă, de tip nerambursabil, se vor
specifica programul de finanţare, obiectivele şi priorităţile în care se încadrează ideea, solicitanţii,
activităţile şi cheltuielile eligibile. Se vor include informaţiile necesare pentru a realiza evaluarea
eligibilităţii proiectului propus, atât din punct de vedere al ideii, cât și al solicitantului, cu trimiterile
bibliografice necesare, dar nu se vor copia integral informaţiile găsite la finanţator. Se vor selecta
doar cele relevante din punctul de vedere al ideii de proiect, în max. o jumătate de pagină.

SAU

b. Dacă proiectul este conceput pentru a fi aprobat de conducerea unei organizații să fie finan țat
din venituri proprii, atunci este necesar să se prezinte strategia, obiectivele pe termen lung și scurt ale
organiza ției, regulile economice de finan țare, restric ț iile privind cheltuielile etc.
ATENŢIE! Prezentarea contextului se evaluează prin comparaţie cu detaliile incluse în proiect, din care
trebuie să reiasă relevanţa proiectului propus și eligibilitatea solicitantului în raport cu cerin țele liniei de
finan țare.

3
Atunci când se urmărește obținerea unei finanțări externe, propunerea de proiect se adresează strict acelui finanțator,
chiar dacă pentru implementarea proiectului sunt necesare și fonduri proprii sau împrumutate, drept contribuție
proprie. Ca urmare, în acest punct va fi detaliată doar sursa de finanțare externă. Un proiect se scrie doar pentru un
singur finanțator.
II. RELEVANȚA PROPUNERII DE PROIECT ÎN RAPORT CU CERINȚELE SURSEI
DE FINANȚARE
2.1 Justificarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)
Răspunde ț i detaliat la următoarele întrebări:
a) Care este problema de rezolvat sau oportunitatea apărută? (se va relua problema/oportunitatea
enun țată deja la punctul 1.1, fiind chiar prima frază cu care începe acest punct. Apoi, se vor descrie
cel pu țin următoarele aspecte: contextul în care a apărut problema/oportunitatea, mediul în care
activează organiza ția, de când este problema, de ce este important să fie solu ț ionată etc.)

b) Ce cauze au generat problema sau ce factori favorabili au declanșant oportunitatea? (se vor
descrie cauzele/factorii prin analiza mediului, a contextului, a opiniilor, a datelor statistice relevante
etc.)

c) Care sunt efectele cuantificabile ale nerezolvării problemei sau neexploatării oportunității? (ar
putea fi luate în calcul: înrăută țirea unei situa ț ii, creșterea unor riscuri, generarea unor nevoi, sau
înmul ț irea situa ț iilor de nemul țumire în rândul angaja ț ilor, clien ț ilor/cetă ț enilor/elevilor etc., sau
creșterea dificultă ț ilor cu care se confruntă un grup de persoane sau o comunitate etc. Persoanele
sau grupurile de persoane afectate de aceste efecte vor sta la baza identificării categoriilor de
beneficiari)

d) Ce soluții posibile ar putea fi implementate pentru rezolvarea problemei sau exploatarea


oportunității? Care este cea mai fezabilă la acest moment și de ce? (se vor descrie, pe scurt, cel
pu ț in 2 solu ții posibile din punct de vedere al fezabilită ț ii tehnice, economice, de mediu, a
rezultatelor, cu argumente care au la bază răspunsurile de la punctele anterioare)

e) Care este contextul în care urmează să fie implementată soluția selectată? (Se vor prezenta
factorii externi care ar putea influen ța, pozitiv sau negativ, reușita implementării, ce există la nivel
intern organiza ț ional/al comunită ții și poate fi folosit pentru implementarea proiectului, care sunt
tendin țele din domeniu, experien ța proprie în legătura cu ideea, resursele existente și cele care ar
putea fi atrase pentru implementarea proiectului)

f) Ce avantaje/beneficii se vor obține prin proiect de către organizație/comunitate/angajați etc.?


Ce dezavantaje sau efecte colaterale ar putea genera implementarea proiectului și cum pot fi
acestea evitate/limitate?

g) Ce proiecte similare (2-3) s-au mai desfășurat în legătură cu ideea proiectului, indiferent de
localizarea geografică sau de domeniu? Ce rezultate au înregistrat? Ce a funcționat și ce nu?

h) Prin ce se individualizează proiectul față de cele descrise anterior, în privința gradului de


originalitate și inovare (raportat la organiza ț ie și/sau zona geografică și/sau comunitate etc., în
func ț ie de tipul proiectului)? De ce este soluția aleasă relevantă pentru finanțator (în raport cu
obiectivele și prioritățile finanțatorului)?
2.2 Realizarea analizei SWOT a proiectului (maxim 1 pagină)
Analiza SWOT va fi redată sub formă de tabel, cu patru ecrane, pentru a evidenţia punctele tari (ce există
acum și poate fi exploatat în favoarea proiectului), nevoile/punctele slabe percepute (ce se încearcă a fi
rezolvate prin proiect), a oportunităţilor şi ameninţărilor (constrângerilor). Analiza SWOT trebuie să fie
sinteza justificării și NU lista avantajelor/dezavantajelor pe care le aduce proiectul. Toate elementele din
analiza SWOT trebuie să se regăsească, direct sau indirect, în răspunsurile de la 2.1

Factori favorabili rezolvării Factori de risc în rezolvarea


problemei/valorificării problemei/valorificarea
oportunității oportunității
Factori interni, din interiorul Puncte tari: Puncte slabe:
organiza ției/ comunită ț ii  
pe care organiza ția o  
reprezintă)  
Factori externi, din afara Oportunități: Amenințări:
organiza ției/ comunită ț ii  
pe care organiza ția o  
reprezintă  
6

2.3 Identificarea și descrierea beneficiarilor direcţi și/sau a grupurilor-ţintă

Din argumentarea propunerii de proiect trebuie să rezulte categoriile de persoane care vor beneficia de
propunerea de proiect și asupra cărora se vor concentra eforturile prin implementarea proiectului. Vorbim
despre una sau mai multe categorii de beneficiari direc ț i, din rândul cărora se vor selecta grupurile ț intă,
dacă este cazul. Se va completa următorul 3 tabel.

Tabelul nr. 1 – Beneficiari direcți și grupuri țintă


Descriere beneficiarilor Criterii de selecție a
Categorii de
direcți: caracteristici socio- grupurilor țintă și Nevoi
beneficiari direcți Cuantifica
Nr. demografice, motivarea alegerii identificate și
(dacă sunt re
crt.
identificate mai multe numerică
roluri/poziții/funcții deținute, criteriilor 4 modul de
particularități profesionale rezolvare
categorii)
etc.
1
2
....
n

2.4 Definirea scopului (obiectivului general) al proiectului

Se va stabili scopul proiectului, având în vedere că el trebuie să fie clar formulat, să rezulte ce se poate rezolva
din problema identificată şi ce nu poate fi rezolvat, cui se adresează proiectul.

2.5 Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)

a) Se vor identifica obiectivele pe termen mediu şi lung (obiective strategice de dezvoltare) (trebuie să
existe coresponden ță cu argumentarea de la 2.1).

b) Se vor prezenta obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaţionale) ale proiectului (trebuie să
existe coresponden ță cu argumentarea de la 2.1 și cu analiza SWOT din 2.2).

c) Se va justifica relevanța obiectivelor în raport cu strategiile și prioritățile finanțatorului (indiferent că


de forma de finan țare aleasă la 1.3)
III. DESCOMPUNEREA PROIECTULUI ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

3.1 Identificarea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină)

Pe baza scopului și/sau a obiectivelor pe termen scurt, se vor formula jaloanele/reperele proiectului,
văzute ca momente/evenimente importante de măsurare a progresului acestuia. Jaloanele vor sta la baza
descompunerii proiectului în activităţi şi subactivităţi, precum şi la stabilirea indicatorilor de evaluare.
Pentru fiecare jalon se vor enumera elementele livrabile asociate.

3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format rezumat (maxim 8 pagini)

Proiectul, pe baza jaloanelor și livrabilelor, se va descompune pe activități/subactivități.


Fiecare activitate se va descrie detaliat, prin prezentarea posibilelor soluţii tehnice (unde este cazul),
a eventualelor justificări economice pentru soluţia selectată, a ipotezelor și contextului în care se vor
derula. Descrierea se va face astfel încât să fie clar demersul pe care trebuie să îl parcurgă cei ce vor
implementa proiectul.
Activităţile se vor descompune în subactivităţi, respectând regulile din suportul de curs. Se va pune
accent pe ipotezele în care urmează să se desfășoare activită ț ile, în func ție de care se selectează și
modalitatea de desfășurare a lor. De asemenea, trebuie acordată o aten ț ie sporită activită ț ilor de
monitorizare și control, prin care se asigură că proiectul își atinge scopul. Se va stabili durata fiecărei
subactivită ț i sau a activită ț ilor ce nu sunt supuse descompunerii. Redarea structurii de
descompunere va fi în format rezumat (vezi Suportul de curs).

4
Se completează numai dacă nr. beneficiarilor direcți este foarte mare, iar prin proiect nu pot fi acoperite nevoile
tuturor, motiv pentru care se impune selec ția grupului ț intă
3.3 Alcătuirea echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități (maxim 3 pagini, fără
graficul responsabilită ț ilor )

a) Se va construi o organigramă a echipei proiectului. De asemenea, va fi completat următorul tabel pentru a


descrie abilităţile şi cunoştinţele necesare proiectului, în funcţie de responsabilităţile alocate, precum și
modul de comunicare în echipă. Se vor delimita clar cele două niveluri ale echipei: de management şi
operațională.
Tabel nr. 2 - Abilitățile și cunoștințele necesare membrilor echipei de proiect
Nr. Poziția din Responsabilități Abilitățile și Modul de
crt. organigramă alocate cunoștințele comunicare în
necesare echipă
1 Manager proiect
2 Responsabil tehnic
.....
n

La final, se va completa Graficul responsabilităţilor (cine, ce face), în care vor fi incluse și responsabilitățile
eventualilor parteneri și ale firmelor contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrări sau servicii, prezentat în
Anexa 1.

b) Stabilirea responsabilităților partenerilor proiectului (dacă este cazul): o scurtă prezentare a lor, a
echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecărui partener (tot din punct de vedere al rolurilor și pozi ț iilor în
cadrul proiectului), specificarea responsabilităţilor pe activităţile în care vor fi implicaţi (în Graficul
responsabilită ț ilor). Atenţie, partenerii NU sunt furnizorii proiectului. Partenerii au aceleaşi drepturi şi
obligaţii ca şi solicitantul/beneficiarul proiectului.

3.4 Planificarea calendaristică a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt (maxim 5 pagini, în anexă)

Durata proiectului va fi de __ luni.5

Planificarea calendaristică a proiectului se va realiza cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se secvenţa


de derulare a activităţilor/subactivităţilor prin intermediul dependenţelor FS, SS, FF, SF. Fiecărui jalon i se vor
asocia activită ț ile corespunzătoare, urmând a se stabili dependen ța de activitatea care confirmă ob ținerea
lui. Diagrama Gantt va fi ataşată ca anexă, folosind o trimitere în cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. x).
Planificarea calendaristică nu trebuie să conţină descrieri ale activităţilor/subactivităţilor, ci doar denumirea lor
și a jaloanelor (vă rugăm să verificaţi dacă denumirea jaloanelor și activităților lor sunt aceleaşi cu cele
menţionate în secţiunile 3.1 și 3.2).

U Notă: Planul proiectului va fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software specific
domeniului (de exemplu, Microsoft Project, Open project) sau cu alte aplicaţii. NU se va apela la
modul tabelar de redare a planului proiectului specific unor proiecte finanţate prin unele fonduri
europene!!!

IV. ESTIMAREA RESURSELOR ȘI ELABORAREA BUGETULUI PROIECTULUI

4.1 Identificarea și stabilirea resurselor necesare proiectului

În funcţie de durata şi complexitatea activităţilor se vor estima resursele necesare. Pentru fiecare tip de
resursă, se vor preciza numărul de unităţi (bucă ț i, nr. de ore de lucru, mp de spa ț iu etc.) şi pre țul pe unitate,
calculându-se valoarea totală. Trebuie luate în calcul și resursele umane (echipa proiectului) în func ție de
graficul responsabilită ț ilor, stabilind de data aceasta și timpul de lucru pentru fiecare resursă. În tabelul 3 se
introduc, pentru fiecare activitate, resursele necesare și vor fi făcute estimările de cantită ț i, pre ț și valoare.

Tabelul nr. 3 – Cuantificarea resurselor pe activități

Cod Denumire activitate Denumire Cantitate Preț pe Valoare (cantitate

5
Se va ţine cont de restricţiile de timp impuse prin linia de finanţare.
8

activitate resursă estimată unitate de estimată x preț)


necesară resursă
1000
2000
....
N000

4.2 Elaborarea bugetului

Pe baza tabelului 3, se va elabora bugetul proiectului, prin completarea formularului din Anexa 2. Formularul
se completează în Excel sau alt program de calcul tabelar.

U Notă: Tipurile de cheltuieli din anexă sunt orientative, însă din proiect trebuie să rezulte suficiente detalii
pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziţie bugetară (vezi suportul de curs şi de lucrări practice).

V. STABILIREA INDICATORILOR DE EVALUARE ȘI A POTENȚIALELOR RISCURI

5.1 Identificarea și estimarea indicatorilor de evaluare (maxim 1 pagină)

Indicatorii de evaluare se stabilesc pentru fiecare jalon (cel puțin câte 2 indicatori) , plecând de la
livrabilele asociate. în acest scop, se va completa tabelul 4, ț inând cont și de activităţile de monitorizare
prevăzute în descompunerea proiectului (3.2).
Atenţie! Indicatorii se vor ataşa jaloanelor, nu activităţilor planificate.

Tabelul nr. 4 – Indicatorii de evaluare a proiectului

Momentul evaluării
Denumirea Estimare (după ob ț inerea jalonului, după
Denumirea indicatorilor
jalonului numerică desfășurarea unei activită ț i sau a
unei etape)
J1:Autorizație UAIC Indicator 11: Documentație 1 bucată La finalul întocmirii
completă documentației
Indicator 12: Autorizație 1 bucată
obținută La sfârșitul jalonului

J2: Furnizor servicii Indicator 21: Firme selectate 10 firme În urma aplicării criteriilor de
IT Software Indicator 22: Firmă IT- selecție
software contractată 1 firmă La finalul desfășurării licitației
J3: Documentație Indicator 31: Obiective 10 bucăți La ședința cu reprezentanții FEAA
servicii IT stabilite și firma IT-software

Indicator 32: Caiet de sarcini 1 bucată La sfârșitul ședinței, după


redactat stabilirea obiectivelor
J4: Server actualizat Indicator 41: Server evaluat 1 bucată După întocmirea unui proces
verbal de evaluare de către firma
IT
După achiziția elementelor
Indicator 42: Server actualizat 1 bucată
precizate în procesul verbal

J5: Prototip instalat Indicator 51: Conturi de acces 15 conturi După realizarea prototipului
create
Indicator 52: Prototip instalat 1 bucată La finalul activității 2
Indicator 53: Prototip testată
1 bucată După instalarea prototipului
J6: Instrucțiuni de Indicator 61:Printscreen-uri >90% La realizarea manualului de
utilizare platformă comentate și explicate instrucțiuni

Indicator 62: Manual de 1 bucată După sintetizarea și centralizarea


instrucțiuni informațiilor
J7: Test prototip Indicator 71: Utilizatori 12 % din totalul După instalarea prototipului
-eșantion ai platformei cadrelor
didactice
Indicator 72: Simulări >85% din
După consultarea manualului de
realizate instrucțiunile de
instrucțiuni
utilizare
Indicator 73: Grup țintă La finalul jalonului 7
instruit - Cadre didactice care 11 cadre
au participat activ la predare didactice
Indicator 74: Feedback primit
(Cadre didactice care au 100 % din După realizarea activităților de
participat la testare au oferit un cadrele instruire
feedback amplu si constructiv) didactice
J8:Platformă de Indicator 81: Puncte slabe 95% eliminare La finalul eliminării punctelor
monitorizare a eliminate puncte slabe slabe identificate de eșantion la
timplului de munca sfârșitul jalonului
instalată La sfârșitul jalonului 8
Indicator 82: Platformă 1 bucată
instalată
J9: Cadre didactice Indicator 91: Invitații trimise 26 cadre După ce a fost găsită sala pentru
instruite cadrelor didactice didactice a desfășura instruirea
Indicator 92: Cadre didactice 26 cadre La sfârșitul sesiunii de instruire
instruite didactice
J10: Contract de Indicator 101: Contract de 1 bucată La sfârșitul instalării platformei;
mentenanță mentenanță încheiat
Indicator 102: Platformă de 1 bucată Dupa n zile de la instalare
monitorizare a timplului de
muncă revizuită

5.2 Identificarea potențialelor riscuri (maxim 1 pagină)

Potențialele riscuri se vor estima plecând de la amenin țările identificate în analiza SWOT a proiectului. Se
selectează doar acele riscuri care pot afecta decisiv atingerea obiectivelor și/sau a jaloanelor. Se va completa
Tabelul 5, unde se stabilește impactul (efectele) asupra proiectului, precum şi modalităţile de contracarare a
riscurilor sau de diminuare a efectelor lor.

Tabelul nr. 5 – Potențialele riscurile ale proiectului

Acţiuni de efectuat pentru


Cod Riscul după categoria în
Impact asupra proiectului contracararea riscului sau
risc care se încadrează
reducerea efectelor
F01 Creșterea prețurilor Depășirea costurilor estimate pentru În situații excepționale se
echipamentelor IT investițiile în imobilizări poate apela la finanțare
proprie sau la finanțare
externă (credite bancare)
F02 Creșterea remunerației Alocarea unor sume suplimentare Utilizarea unor surse diferite
solicitate de firma IT pentru costurilor estimate cu de finanțare
software implementarea platformei

L01 Schimbarea legislației Alocarea unor sume suplimentare Apelarea la surse externe de
10

privind salarizarea pentru resursele umane finanțare


T01 Incompatibilitatea Alocarea unor sume suplimentare Menționarea în caietul de
platformei create cu pentru modernizarea echipamentelor sarcini a obligativității
echipamentele IT IT din FEAA utilizării tehnologiilor
existente la FEAA existente în FEAA
T02 Eșecul prototipului de Adaptarea proiectului la mediul Analizarea în prima fază a
monitorizare a timplului educațional gradului de acceptabilitate al
de muncă în mediul proiectului de către
educațional potențialii utilizatori
M01 Schimbarea conducerii Închiderea proiectului Analizarea mandatului
care acordă aprobarea conducerii care aprobă
proiectului proiectul
S01 Confidențialitatea datelor Platforma îți pierde credibilitatea, iar Analizarea acestor aspecte în
cu privire la concediile cadrele didactice pot refuza utilizarea faza incipientă
medicale sau de odihnă acesteia
dar și a orelor lucrate

Explicații:
U Categoriile mari de riscuri, plecând de la factorii ce ar putea influența proiectul, sunt:
 economic  tehnic
 financiar  social si cultural
 legislativ  natural
 politic  managerial
U Impactul asupra proiectului poate fi reprezentat de:
 anularea unei activităţi;
 întârzierea proiectului;
 alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc;
 depășirea costurilor la o pozi ț ie bugetară;
 solicitarea întreruperii proiectului;
 închiderea proiectului.
U Codul pentru fiecare risc se va forma după următorul şablon: prima literă a tipului de factor care
determină riscul (de exemplu, E pentru categoria economic, S pentru social etc.) + 1-2 cifre prin care
să se indice ordinea riscului în cadrul categoriei de care apar ț ine. Se va explica modul în care s-a
stabilit secven ța caracterelor în cod.

5.3 Realizarea matricei cadru logic a proiectului

Se va realiza fişa de sinteză a proiectului, prin matricea cadru logic, completând Anexa 3.

VI. BIBLIOGRAFIE
Lista bibliografică se va întocmi pe categorii – cărţi, reviste, resurse web etc.

Cărți:
1. Cruceru A.Zirra D., Munteanu A.C., Managementul proiectelor, Ed. Universitară, București, 2012;
2. Oprea D., Meșniță G., Managementul proiectelor - suport de curs;
3. Kerzner H., Project Management, John Wiley&Sons, Inc, New York, 2009;
4. Trevor L. Young, Managementul proiectelor de succes, Ed. Rentrop Straton, 2008;

Resurse web:
1. http://poca.ro/lf-inchise/cererea-de-proiecte-nr-cp-11-2018-mysmis-poca-440-2-2/ accesat la data
26.10.2018;
2. http://www.fise-de-post.contabilitateafirmei.ro/ accesat la data de 05.11.2018;
3. http://legislatiamuncii.manager.ro/a/17721/202-de-modele-de-fise-de-post-gata-redactate.html accesat
la data de 05.11.2018;

Articole:
1. Ghid de bune practici în managementul proiectelor europene;
2. Ghidul solicitantului CP11/2018 (POCA/440/2/2): „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul
autorităților și instituțiilor publice centrale”

LISTĂ DE VERIFICARE

Înainte de a depune proiectul, va rugăm să verificaţi dacă formularul este complet (de revăzut şi Observa ț iile
de la începutul formularului) şi, în special dacă:

Dosarul proiectului este complet şi corespunde cu cerinţele din formularul propus şi din descrierea
programului de finanţare sau a strategiei organizaţiei.

Au fost completate toate rubricile.

Durata activităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului (secţiunea 3.4) sunt incluse în cadrul
formularului.

Bugetul este complet şi prezentat în formatul solicitat.

Matricea cadru logic aferentă proiectului a fost completată în concordanţă cu formatul furnizat.

GRILĂ DE EVALUARE

Prezentarea cadrului general asigură o imagine clară asupra problemei/oportunită ț ii, a 0,5 puncte
solicitantului şi a sursei de finanţare
Justificarea relevan ței propunerii de proiect corespunde cerinţelor formulate şi sunt surprinse 1,5 puncte
toate componentele secţiunilor 2.1și 2.2
Categoriile de beneficiarii direcţi și grupurile ţintă au fost corect stabilite (localizare, 0,5 puncte
cuantificare, selec ț ie etc.)
Scopul şi obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt definite atât obiectivele pe termen lung 1 punct
(institu ț ionale), cât şi obiectivele pe termen scurt (specifice), încadrându-se în strategia de
finan țare și/sau a organiza ț iei.
Jaloanele și elementele livrabile sunt relevante pentru proiect, asigură identificarea clară a 0,5 puncte
paşilor de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului
Activităţile/subactivităţile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin 2 puncte
structura descompunerii pe lucrări în format rezumat. Au fost realizate planificarea
calendaristică şi Matricea cadru logic a proiectului
Pentru echipa de management şi cea opera ț ională sunt stabilite clar responsabilităţile, 1 punct
abilităţile şi cunoştinţele necesare. Au fost elaborate organigrama proiectului și graficul
responsabilită ț ilor
Resursele au fost stabilite și cuantificate corespunzător pe fiecare activitate. Bugetul a fost 1 punct
estimat în funcţie de resursele alocate pe activităţi, s-a utilizat anexa indicată
S-au stabilit indicatorii de evaluare și riscurile 1 punct
Punct din oficiu 1 punct
TOTAL 10 puncte
12

Anexa 3

Matricea cadru logic

Scopul proiectului:
Monitorizarea orelor lucrate de cadrele didactice din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor prin crearea unei platforme moderne și
simplificate (online), prin intermediul căreia fiecare cadru didactic îți va realiza pontajul în timp real, va deține o evidență clară și exactă atât pe tipuri de activități
realizate de către ei, cât și pe numărul de ore lucrate.

Obiective pe termen lung:


Implicarea celor 156 de cadre didactice din cadrul FEAA în utilizarea platformei online în primul an de implementare;

Extinderea utilizării platformei la nivel de Universitate în decurs de 3 ani de la implementarea sa în cadrul FEAA;

Creșterea implicării tehnologiei în educație la nivelul macroregiunii de Nord Est.

Obiective pe termen scurt


Simplificarea evidenței personale privind orele lucrate de fiecare cadru didactic și facilitarea obținerii unor rapoarte necesare departamentului de salarizare;

Îmbunătățirea evidenței privind orele lucrate (obținerea unor rapoarte care specifică orele de muncă suplimentare prestate);

Reducerea semnificativă de timp pentru consemnarea activităților efectuate în fiecare zi;

Îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice;

Creșterea performanței platformei prin crearea unor instrucțiuni de utilizare.

Factori favorabili (pe baza


Surse de verificare a obținerii
Jaloane Indicatorii de evaluare a proiectului oportunităților de la 2.2) și a
indicatorilor
riscurilor (codul de la 5.1b)
J1:Autorizație UAIC Indicator 11: Documentație completă Cererea unei autorizații cara va fi -Lipsa unei aplicații intergrate de
Indicator 12: Autorizație obținută întocmită de managerul de monitorizare a orelor lucrate la nivel
proiect, la finalul întocmirii de Universitate;
complete a documentației.
J2: Furnizor servicii IT Software Indicator 21: Firme selectate Lista de firme preluată de pe -Creșterea remunerației solicitate de
Indicator 22: Firmă IT-software internet și alegerea uneia în urma firma IT-software;
aplicării anumitor criterii de -Un factor favorabil este existența pe
contractată
13

selecție piața a firmelor ce pot implementa


acest tip de platformă.
J3: Documentație servicii IT Indicator 31: Obiective stabilite Schema cu obiective stabilite, -Eșecul stabilirii unor obiective
Indicator 32: Caiet de sarcini redactat întocmită la ședința cu greșite, care să nu corespundă cu
reprezentanții FEAA și firma IT- necesitățile proiectului.
software.
J4: Server actualizat Indicator 41: Server evaluat Rapoarte de descriere și -Existența serverului pe care se va
Indicator 42: Server actualizat funcționare a serverului, instala platforma;
întocmite după scrierea unui -Incompabilitatea platformei create
proces verbal de evaluare de către cu echipamentele IT existente la
firma de IT. FEAA
J5: Prototip instalat Indicator 51: Conturi de acces create Conturi de acces create de -Eșecul prototipului de monitorizare
Indicator 52: Prototip instalat responsabilul server FEAA după a timpului de muncă prestat în
realizarea prototipului. mediul educațional.
Indicator 53: Prototip testată
J6: Instrucțiuni de utilizare platformă Indicator 61: Printscreen-uri Manual de instrucțiuni întocmit -Existența unei echipe competente
comentate și explicate după sintetizarea și centralizarea capabile să descrie concret modul de
informațiilor. utilizare al platformei.
Indicator 62: Manual de instrucțiuni
J7: Test prototip Indicator 71: Utilizatori -eșantion ai Jurnale, statistici cu privire la -Riscul ca nu toate cadrele didactice
platformei grupul țintă instruit și rezultatul să înțeleaga modul de utilizare al
primit de la acesta în urma platformei;
Indicator 72: Simulări realizate testării prototipului.
Indicator 73: Grup țintă instruit -
Cadre didactice care au participat
activ la predare
Indicator 74: Feedback primit (Cadre
didactice care au participat la testare
au oferit un feedback amplu si
constructiv)

J8:Platformă de monitorizare a Indicator 81: Puncte slabe eliminate Deviz de lucrari al platfomei -Confidențialitatea datelor cu privire
timplului de munca instalată instalate. la concediile medicale sau de odihnă,
dar și a orelor lucrate.
Indicator 82: Platformă instalată -În cadrul FEAA nu exista o
platformă de acest gen.
J9: Cadre didactice instruite Indicator 91: Invitații trimise cadrelor Rezultatele instruirii cadrelor -Interesul manifestat de cadrele
didactice didactice. didactice în utilizarea platformei.
14

Indicator 92: Cadre didactice instruite


J10: Contract de mentenanță Indicator 101: Contract de Contractul de mentență semnat -Riscul să apară anumite erori în
mentenanță încheiat între furnizorul de servicii și sistem.
managerul de proiect.
Indicator 102: Platformă de
monitorizare a timplului de muncă
revizuită
Activităţile pentru atingerea jaloanelor Resursele necesare desfăşurării activităţilor (doar pe categorii de
resurse, fără specificarea lor nominală)
A11 Întocmirea documentelor pentru aprobare Resurse umane, resurse tehnologice, resurse materiale
A12 Depunerea documentelor pentru aprobare Resurse umane, resurse tehnologice, resurse materiale
A13 Obținerea autorizației Resurse umane
A21 Analiza pieței sistemelor IT Resurse umane, resurse tehnologice
A22 Redactarea raportului preliminar cu privire la posibilii ofertanți Resurse umane, resurse tehnologice, resurse materiale
A23 Derularea procesului de achiziție Resurse umane
A24 Organizarea licitației Resurse umane, resurse tehnologice, resurse materiale, spații
A25 Încheierea contractului de achiziție Resurse umane, resurse tehnologice, resurse materiale
A31 Stabilirea obiectivelor prin organizarea unei ședințe cu reprezentanții facultății și Resurse umane, resurse tehnologice, resurse materiale, spații
reprezentanții firmei de IT-Software
A32 Întocmirea documentației aferente platformei Resurse umane, resurse tehnologice
A41Evaluarea serverului Resurse umane
A42 Stabilirea elementelor care trebuie îmbunătățite Resurse umane
A43 Achiziția materialelor necesare Resurse umane, resurse tehnologice
A51 Realizarea prototipului de către firma IT Resurse umane
A52 Instalarea propriu zisă a prototipului Resurse umane
A53 Testarea prototipului din punct de vedere ethnic și funcțional Resurse umane
A61 Stabilirea paşilor de urmat Resurse umane
A62 Selectarea şi centralizarea informaţiilor Resurse umane
A63 Întocmirea instrucţiunilor de utilizare Resurse umane, resurse informaționale
A64 Înmânarea manualului de instrucţiuni Resurse umane, resurse informaționale
15

A71 Stabilirea eșantionului care urmează să testeze prototipul Resurse umane, resurse tehnologice, resurse informaționale
A72 Instruirea eșantionului Resurse umane, resurse tehnologice, resurse informaționale, resurse
materiale
A73 Feed-back activitate de instruire Resurse umane, resurse materiale
A81 Rezolvarea punctelor slabe si imbunatatirea platfomei Resurse umane
A82 Instalarea platformei Resurse umane, resurse tehnologice
A91 Stabilirea întâlnirii între reprezentanţii departamentelor FEAA şi reprezentanţii firmei Resurse umane, resurse tehnologice
de IT software
A92 Desfăşurare training Resurse umane, resurse tehnologice, resurse informaționale, resurse
materiale, spații
A93 Instruirea cadrelor didactice din cadrul departamentelor de catre reprezentantii acestora Resurse umane, resurse materiale, resurse tehnologice
A101 Semnarea contractului de mentenanţă Resurse umane, resurse materiale
A102 Revizuirea platforma electronica de monitorizare a timplului de munca prestat de Resurse umane
cadrele didactice

S-ar putea să vă placă și