Sunteți pe pagina 1din 126

Anexă la OMADR nr…......./.

………2015

GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN ANUL 2015 SPRIJIN ÎN


CADRUL MĂSURILOR COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ APLICABILE PE
TERENURI AGRICOLE

PNDR 2014-2020:
Agro-mediu şi climă - Măsura 10

Agricultura ecologică . - Măsura 11

Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte


constrângeri specifice - Măsura 13

PNDR 2007-2013:
Plăţi de agro-mediu - Măsura 214

VERSIUNEA 1.1

Cod PPS- AG
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
2/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

CONTROLUL VERSIUNII:
DIRECTOR GENERAL: MIHAIL SPĂTĂRELU PUŢINTEI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: CONSTANTIN BÎRCĂ

DIRECTOR DIRECŢIA JURIDICĂ: DUMITRU DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA METODOLOGIE, RALUCA DAMINESCU


MONITORIZARE, RAPORTARE ŞI RELAŢII
INSTITUŢIONALE:
ŞEF SERVICIU SERVICIUL METODOLOGIE, Cristiana CONSTANTINESCU
MONITORIZARE, RAPORTARE ŞI RELAŢII
INSTITUŢIONALE:
DIRECTOR DIRECŢIA MĂSURI SPECIFICE: STELA TĂNASE

DIRECTOR ADJUNCT DIRECŢIA MĂSURI NASTASIA ŞTEFAN


SPECIFICE:
RESPONSABILI ELABORARE consilier: Ana-Maria Rotaru
consilier: Adriana Străistaru

DIFUZARE
DIRECŢIA JURIDICĂ
DIRECŢIA AUDIT INTERN
DIRECŢIA PROCEDURI PLĂŢI PE SUPRAFAŢĂ
DIRECŢIA CONTROL AUTORIZARE PLĂŢI PE SUPRAFAŢĂ
DIRECŢIA IT
DIRECŢIA ANTIFRAUDĂ, CONTROL INTERN ŞI SUPRACONTROL

DIRECŢIA METODOLOGIE, MONITORIZARE, RAPORTARE ŞI RELAŢII


INSTITUŢIONALE
DIRECŢIA ECONOMICĂ

CENTRE JUDETENE ŞI LOCALE APIA

2
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
3/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

EVOLUŢIA MODIFICĂRILOR GHIDULUI

EVOLUŢIA MODIFICĂRILOR GHIDULUI

VERSIUNEA DATA NUMELE JUSTIFICAREA MODIFICĂRILOR


APROBĂRII PERSOANEI
CARE A
OPERAT
MODIFICĂRILE
1.0 341/07.05.2015 Ana-Maria Rotaru Actualizarea legislaţiei naţionale şi comunitare conform
Adriana Străistaru noilor prevederi ale noii PAC;
Introducerea noilor condiţii de eligibilitate şi specifice
aferente variantelor / subpachetelor / pachetelor /
submăsurilor din cadrul Măsurii 10, Măsurii 11, Măsurii 13
– PNDR 2014-2020;
Modificarea şi completarea capitolelor referitoare la
definiţii, transfer, ecocondiţionalitate, cazurile de forţă
majoră şi circumstanţe excepţionale, recuperarea sumelor
necuvenite, completarea şi depunerea cererii unice de
plată/modificarea cererii unice de plată;
Introducerea unor noi capitole, respectiv: ,,Controalele
administrative şi pe teren”, ,,Clauza de revizuire –
campania 2015”; ,,Cerinţele de bază”, ,,Nedeclararea
suprafeţelor”;
Actualizarea şi introducerea unor anexe noi (modelele
Caietelor specifice pachetelor din cadrul M10, M11, listei
culturilor eligibile M11, Notificare privind mutarea P4,
Declaraţie privind adaptarea / neadaptarea la cerinţele din
noul cadru juridic aferent perioadei de programare PNDR
2014-2020 a angajamentelor asumate în cadrul Măsurii
214- PNDR 2007-2013 şi aflate în desfăşurare în
campania 2015, Anexa la Master Certificat).
1.1 Ana-Maria Rotaru - implementarea prevederilor adresei MADR-AM-PNDR nr.
Adriana Străistaru 79733/03.06.2015 (modificarea capitolului X.-Clauza de
revizuire);
- modificarea cap. ,,Informaţii generale”;
- modificarea şi actualizarea prevederilor din subcapitolul
,,Alte informaţii relevante M 10 / M214” referitoare la
aplicarea (în anumite condiţii) a bifei de solicitare sprijin în
mod automat de către aplicaţie IPA Online în campul
aferent din cererea unică de plată 2015, referitoare la
respectarea datei de cosit reglementată de cerinţa
specifică P3/P6-M 10/M 214;
- actualizarea şi completarea prevederilor referitoare la
submăsurile 11.1 / 11.2 în raport cu fosta schemă de ajutor
specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în
sectorul de agricultură ecologică (conversia)-art. 68 din
Regulamentul 73/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- modificarea şi actualizarea prevederilor din subcapitolul
,,Alte informaţii relevante M 11 / M214-P5” referitoare la
aplicarea (în anumite condiţii) a bifei de solicitare sprijin în

3
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
4/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

mod automat de către aplicaţie IPA Online în campul


aferent din cererea unică de plată 2015, referitoare la
respectarea condiţiei de fermier activ şi pentru fermierii
care au angajamente în cadrul M 214-P5;
-completări referitoare la depunerea şi modificarea cerilor
unice de plată în campania 2015;
- introducerea unor prevederi referitoare la cerinţa
specifică legată de dovedirea deţinerii competenţelor
necesare implementării angajamentelor (Anexa nr. 10,
aspecte legate de netransferul documentului);
- introducerea unor noi Anexe (nr. 8-10);
-modificarea Anexei nr. 1, prin introducerea unor noi culturi
eligibile M 214-pachet 5 şi M 11;
-completarea legislaţiei comunitare şi naţionale.

4
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
5/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

CUPRINS:
DEFINIŢII..................................................................................................................................8
CADRUL LEGISLATIV............................................................................................................12

INFORMAŢII GENERALE.......................................................................................................17

I. MĂSURILE DE DEZVOLTARE RURALĂ APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE –


CAMPANIA 2015....................................................................................................................18

I.1. MĂSURA 214 (M 214) – Plăţi de Agro-mediu – PNDR 2007-2013...............................18

I.2. MĂSURA 10 (M 10) - Agro-mediu şi climă (conform art 28 din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013) – PNDR 2014-2020........................................................................................22
PACHETUL 1 – PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ..............................................25
PACHETUL 2 – PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE.....................................................27
PACHETUL 3 – PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI.................................................29
PACHETUL 4 – CULTURI VERZI..........................................................................................32
PACHETUL 5 – ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE......................34
PACHETUL 6 – PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU FLUTURI (MACULINEA SP.)................36
PACHETUL 7 – TERENURI ARABILE IMPORTANTE CA ZONE DE HRĂNIRE PENTRU
GÂSCA CU GÂT ROŞU (BRANTA RUFICOLLIS).................................................................38
PACHETUL 8 – CREŞTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ DIN RASE LOCALE ÎN PERICOL
DE ABANDON........................................................................................................................40
Alte informaţii relevante M 10 / M 214....................................................................................43

I.3. MĂSURA 11 (M 11)- Agricultură ecologică (conform art. 29 din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013) – PNDR 2014-2020........................................................................................46
A. Submăsura 11.1-Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică................46
B. Submăsura 11.2-Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică................51
Alte informaţii relevante M 11 şi M 214 (P5)...........................................................................53

I. 4. MĂSURA 13 (M 13) - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale


sau cu alte constrângeri specifice (conform art. 31 şi 32 din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013) – PNDR 2014-2020.............................................................................................56
A. Submăsura 13.1 Plăţi compensatorii în zona montană (ANC)...........................................56
B. Submăsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale semnificative (ANC_SEMN)......................................................................................57
C. Submăsura 13.3 Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri
specifice (ANC_SPEC)...........................................................................................................58
Alte informaţii relevante submăsurilor 13.1, 13.2, 13.3...........................................................59

5
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
6/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

II. CERINŢELE DE ECOCONDIŢIONALITATE ....................................................................60

III. CERINŢELE DE BAZĂ......................................................................................................61


III.1 Cerinţele de bază pentru M10.......................................................................................61
III.2 Cerinţele de bază pentru M11.......................................................................................64

IV. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ ÎN CAMPANIA 2015.


MODIFICĂRI ALE CERERII...................................................................................................66

V. CONTROALE ADMINISTRATIVE ŞI PE TEREN..............................................................68

VI. CE ÎNSEAMNĂ UVM/HA (numărul de Unităţi Vită Mare la hectar)?................................69

VII. NEDECLARAREA SUPRAFEŢELOR…………………………………………...…………..71

VIII. CAZURILE DE FORŢĂ MAJORĂ ŞI CIRCUMSTANŢELE EXCEPŢIONALE...............71

IX. TRANSFERUL..................................................................................................................72

X. CLAUZA DE REVIZUIRE-CAMPANIA 2015.....................................................................74

XI. RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE....................................................................76

ANEXE

Anexa nr. 1
Lista culturilor acceptatate pentru agricultură ecologică: M 11 şi M 214-pachetul 5…..............78
Anexa nr. 2
Model Caiet de agro-mediu ..................................................................................................83
PACHETELE 1, 1.2, 3.1, 3.2, 6 - M214 (PNDR 2007-2013)
PACHETELE 1, 1.2,1, 1.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 6.1, 6.2 - M10 (PNDR 2014-2020)
Model Caiet de agro-mediu.....................................................................................................85
PACHETUL 4- M214 (PNDR 2007-2013) /
PACHETUL 4- M10 (PNDR 2014-2020)
Model Caiet de agro-mediu....................................................................................................86
PACHETUL 7- M214(PNDR 2007-2013) / PACHETUL 7 – M10 (PNDR 2014-2020)
Model Caiet de agro-mediu ....................................................................................................88
PACHETUL 8- M10 (PNDR 2014-2020)
Model Caiet de agro-mediu ....................................................................................................89
PACHETUL 5- M10 (PNDR 2014-2020)
Model Caiet de agricultură ecologică ...................................................................................90
PACHET 5 - M214 (PNDR 2007-2020) /
PACHETELE 1-5 – M11: Submăsura 11.1 / 11.2 (PNDR 2014-2020)
6
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
7/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Model Caiet de agricultura ecologică ...................................................................................91


PACHETUL 6 – M11: Submăsura 11.1 / 11.2 (PNDR 2014-2020)
Anexa nr. 3 …..…………………………………………………………………..……..……………93
Notificare
Anexa nr. 4
(Anexa nr.2 la Ordinul nr.181/2012, cu modificarile si completarile ulterioare) ........................94
Anexa nr. 5 ..............................................................................................................................95
Declaraţie
Anexa nr. 6 ……………………………………………………………..…………....………..…...…96
ADEVERINŢĂ
Anexa nr. 7 ..............................................................................................................................97
(Anexa nr. 33 - manual IACS), pagina 1
Anexa nr. 7 ..............................................................................................................................98
(Anexa nr. 33 - manual IACS), pagina 2
Anexa nr. 8 ..............................................................................................................................99
Lista orientativă a culturilor şi perioadelor de conversie, în conformitate cu clasificarea MADR
privind agricultura ecologică
Anexa nr. 9 ………………………………….......................……………………………….…..….104
Lista soiurilor/hibrizilor, grupa de maturitate şi cantităţile minime de seminţe la hectar necesare
pentru înfiinţarea culturilor eligibile pachetului 5-M 10
Anexa nr. 10 ..........................................................................................................................121
Certificat de calificare
Anexa nr. 11 ..........................................................................................................................122
Conform Ordinului MADR nr. 1253/2013, cu modificarile si completarile ulterioare

7
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
8/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

DEFINIŢII

„Fermier”- o persoană fizică sau juridică sau o formă asociativă de persoane fizice sau
juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploataţie se situează pe teritoriul
României şi care desfăşoară o activitate agricolă care înseamnă, după caz, astfel:
a) producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole;
b) menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat
sau pentru cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor
şi al utilajelor agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiţionalitate; sau
c) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit
într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea vegetaţiei
prin lucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puţin o dată pe an pe terenul
arabil;
d) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit
într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin păşunat, cu asigurarea
unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează
sau un cosit anual pe pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în
domeniul pajiştilor. În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m,
menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă
constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele
pe care le exploatează. Pe suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul
angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 "Plăţi de agro-
mediu" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, activitatea minimă
constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3 UVM/ha cu animalele
pe care le exploatează sau un cosit anual;
e) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit
într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puţin o
tăiere anuală de întreţinere ori cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau
o lucrare anuală de întreţinere a solului, în cazul viilor şi livezilor.
„Fermier activ” - conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, art. 6 din OUG
3/2015 şi art. 17-28 din Ordinul MADR nr. 619/2015 şi ghidului fermierilor referitor la plăţile
directe;
„Exploataţie” - ansamblul unităţilor de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi
gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României;
„Suprafaţă agricolă” - orice suprafaţă de teren arabil, de păşune permanentă şi de fâneaţă
permanentă sau cultivată cu culturi permanente;
„Categoriile de folosinţă" sunt:
(i) "terenuri arabile" înseamnă terenurile cultivate în scopul producţiei de culturi sau
menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu în conformitate cu articolul 93 din

8
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
9/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, indiferent dacă terenurile respective sunt sau nu
acoperite de sere sau de un mijloc de protecţie fix sau mobil;
(ii) "culturi permanente" înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de
rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci
ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere
cu ciclu de producţie scurt;
(iii) "pajiști permanente" înseamnă terenurile folosite pentru producţia de iarbă sau de
alte plante erbacee furajere în mod natural (spontan) sau prin cultivare (însămânţare),
care nu au fost incluse timp de cinci ani sau mai mult în sistemul de rotaţie a culturilor din
exploataţie, cu excepţia suprafeţelor scoase din producţia comercială în conformitate cu
Regulamentul (CEE) nr. 2078/92;
„Pajişti permanente” înseamnă păşuni permanente şi fâneţe permanente – care
reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate
sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de
cel puţin cinci ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum şi arbuştii şi/sau
arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână
predominante – art. 2 alin. 1 lietra h) din OUG nr. 3/ 2015, cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 4 alin. 1 litera h) din Regulamentul UE nr. 1307/2013;
„Iarbă sau alte plante furajere erbacee” - toate plantele erbacee care se găsesc în mod
obişnuit pe pajişti permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în amestecurile
de seminţe pentru pajiști şi pot fi utilizate în hrana animalelor;
„Specii forestiere cu ciclu scurt de producţie” - suprafeţe plantate cu specii de arbori
încadrate la codul NC 06 02 9041;
„Pepiniere” - suprafeţele cu plante tinere lemnoase cultivate în aer liber, destinate plantării
ulterioare: pepiniere viticole şi vii-mamă pentru portaltoi; pepiniere de pomi fructiferi şi de
fructe de pădure; pepiniere de plante ornamentale; pepiniere comerciale de arbori de
pădure, cu excepţia arborilor pentru nevoile proprii ale exploataţiei, crescuţi în zona
împădurită; pepiniere de arbori şi arbuşti pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea
drumurilor, pe rambleuri - de exemplu, plante pentru garduri vii, trandafiri şi alţi arbuşti
ornamentali, conifere ornamentale, precum şi portaltoii acestora şi materialul săditor.
„Pârloagă” - teren arabil necultivat, lăsat în repaus pentru refacere timp de 1 an, pe acelaşi
amplasament, întreţinut în bune condiţiii agricole şi de mediu;
„Transferul unei exploataţii” – vânzarea, arendarea, moştenirea sau orice alt transfer
definitiv care are drept obiect unităţile de producție în cauză;
„Cedent” - beneficiarul a cărui exploataţie este transferată unui alt beneficiar;
„Cesionar” - beneficiarul căruia i se transferă exploataţia;
„Cererea unică de plată” - cererea de ajutor şi/sau de sprijin, după caz, în cadrul oricăreia
dintre plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi
completările ulterioare sau dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală, pe care fermierul o depune o singură dată pe an la APIA;
„Plăţi directe” - plăţi directe în înţelesul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art.
67 alin. 4 litera b din Regulamentul UE nr. 1306/2013;
„Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)” - instrument tehnic de gestionare şi
control, creat pentru administrarea şi controlul riguros al cererilor unice de plată depuse de
9
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
10/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

fermieri, care se aplică anumitor scheme de plăţi/măsuri de sprijin. Componentele lui sunt: o
bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cereri de ajutor şi
cereri de plată, un sistem integrat de control, un sistem unic de înregistrarea identităţii
fiecărui beneficiar al sprijinului menţionat la art. 67 alin. 2 care depune o cerere de ajutor sau
de plată. După caz, sistemul integrat cuprinde un sistem de identificare şi de înregistrare a
animalelor stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 - art. 67-68 din
Regulamentul CE nr. 1306/2013;
„Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS)” - componentă a Sistemului
Integrat de Administrare şi Control, instituit pe baza hărţilor, a documentelor de registru
cadastral sau a altor referinţe cartografice. Se utilizează tehnici computerizate bazate pe
sistemul de informaţii geografice, inclusiv ortofotoplanuri aeriene sau spaţiale care respectă
un standard uniform ce garantează o precizie cel puţin echivalentă cu cea oferită de
cartografierea la o scară de 1:10000 şi, începând cu 2016, la o scară de 1:5000, ţinând cont
de forma şi starea parcelei. În pofida primului paragraf, statele membre pot continua să
utilizeze tehnici precum ortofotoplanuri aeriene sau spaţiale care respectă un standard
uniform ce garantează o precizie cel puţin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o
scară de 1:10000 începând cu 2016, atunci când au fost achiziţionate pe baza unor
contracte pe termen lung asupra cărora s-a convenit înainte de noiembrie 2012” conform art.
70 din Regulamentul UE nr. 1306/2013;
„Sistemul de informaţii geografice” (GIS) - tehnicile computerizate bazate pe sistemul de
informaţii geografice menţionate la art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
„Parcelă de referinţă” este o suprafaţă delimitată geografic, având un identificator unic,
înregistrată în sistemul de informaţii geografice (GIS) al sistemului de identificare al
parcelelor agricole (LPIS) la care face referire art. 70 din Regulamentul UE nr. 1306/2013 şi
art. 2 alin. 25 din Regulamentul CE nr. 640/2014. În România parcela de referinţă este blocul
fizic.
“Bloc fizic” - o suprafaţă de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri,
delimitată de limite naturale sau artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe
parcele agricole;
„Parcelă agricolă” - o suprafaţă continuă de teren agricol, care face obiectul unei declaraţii
din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură
grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;
„Suprafaţă determinată” - în cazul schemelor de ajutoare pe suprafaţă, suprafaţa pentru
care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de
acordare a ajutoarelor; sau, în cazul măsurilor de sprijin pe suprafaţă, suprafaţa loturilor sau
a parcelelor determinate în urma controalelor administrative sau prin controale la faţa locului;
„Programare” - procesul de organizare, luare a deciziilor şi alocare a resurselor financiare
în mai multe etape, cu implicarea partenerilor, care vizează implementarea, pe o bază
multianuală, a acţiunii comune a Uniunii şi a statelor membre pentru realizarea priorităţilor
Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
„Măsură” - un set de operaţiiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre
priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;

10
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
11/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

„Dezastru natural” - un eveniment natural de natură biotică sau abiotică ce generează


perturbări importante ale sistemelor de producţie agricolă sau ale structurilor forestiere,
cauzând în cele din urmă importante daune economice sectoarelor agricol sau silvic;
„Eveniment catastrofal” - un eveniment neprevăzut de natură biotică sau abiotică, provocat
de acţiunea oamenilor, care generează perturbări importante ale sistemelor de producţie
agricolă sau ale structurilor forestiere, cauzând în cele din urmă importante daune
economice sectoarelor agricol sau silvic;
„Fenomen climatic nefavorabil” - condiţii meteorologice, cum sunt gerul, furtunile şi
grindina, gheaţa, ploile torenţiale sau secetele grave, care pot fi asimilate unui dezastru
natural;
„Boli ale animalelor” - boli care figurează pe lista bolilor animalelor stabilită de Organizația
Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în anexa la Decizia 2009/470/CE a Consiliului
privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar;
„Incident de mediu” - apariţia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de
degradare în ceea ce priveştte calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific
şi limitată din punct de vedere geografic; cu toate acestea, nu acoperă riscurile generale de
mediu care nu sunt legate de un eveniment specific precum schimbările climatice sau
poluarea atmosferică;
„Femelă reproducătoare de rasă pură” - femelă înscrisă în secţiunea principală a
registrului genealogic şi care are înregistrată cel puţin o montă sau însămânţare artificială;
„Livada tradiţională utilizată extensiv” înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care
sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea
minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de 140-240 pomi/ha, indiferent
de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi nu sunt simetrice şi sunt acoperite cu specii
furajere perene – art. 2 litera o) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;
„Utilaje uşoare” - utilaje mecanizate de capacitate mică (utilaje cu lama scurtă și viteză
mică de deplasare) cu o masă redusă de până la 400 Kg, iar lăţimea lamei până în 1,2 m;
„Metode de lucrare minimă a solului (minimum tillage)”- un sistem minim de lucrări ale
solului care presupune renunţarea în tehnologia unei culturi la arătură şi la o parte din
lucrările solului, fapt ce conduce la o mai bună conservare a acestuia; lucrarea de bază
trebuie să se efectueze cu unelte care să nu întoarcă brazda (ex. cizel, plug paraplaw,
scarificator).

ACRONIME
APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
AFIR Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
DAJ Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
GAEC Bune Condiţii Agricole şi de Mediu
SMR Cerinţe legale în materie de gestionare
IACS Sistemul Integrat de Administrare şi Control
LPIS Sistemul de identificare a parcelelor agricole
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
11
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
12/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală


ANZ Agenţia Naţională pentru Zootehnie
ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Măsură M
Pachet P
CADRUL LEGISLATIV

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

 Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi


Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru
coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate
finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi
în ţări terţe, precum şi pentru completarea;
 Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeană;
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2007-2013;
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014 – 2020;
 Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508/26.05.2015 de aprobare a
programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală;
 HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;
 Ordinul MADR nr. 531/2015 privind aprobarea condiţiilor de depunere a cererilor de
finanţare pe măsurile 4-Sub-măsura 4.1."Investiţii în exploataţii agricole", 6-Sub-măsura
6.1."Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", 19-Sub-măsura 19.1 -Sprijin pregătitor
pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL) şi respectiv a cererilor de
ajutor pe măsurile 10-Agromediu şi clima, 11-Agricultura ecologică şi 13 -Plăţi pentru
zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, din
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, anterior aprobării acestuia
de catre Comisia Europeană;
 OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin. (2)
şi (3) din OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 620/2015 de aprobare a Formularului de cerere unică de plată
2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de
dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din
12
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
13/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care
se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul
2015;
 Ordin MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 /2015 pentru aprobarea normelor
privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în
România;
 Ordin MADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine
Registrul Unic de Identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica
Agricolă Comună, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale
Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 72/2002-Legea zootehniei, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi
bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

13
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
14/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 Legea nr. 347/2004 – Legea muntelui, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare;
 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
 O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările şi
completările ulterioare;

 O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în
obtinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 142/2012 pentru aprobarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi
completările ulterioare;
 HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil în vigoare de la data de 1 octombrie 2011,
conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Codul Penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul M.A.D.R nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului
de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea
operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;

14
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
15/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu


modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 Acordul de delegare APIA-AFIR nr. P107/A69/24.06.2015 pentru implementarea, prin
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), a măsurilor din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 finanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, respectiv: Măsura 10
– „Agro-mediu şi climă”, Măsura 11 – „Agricultura ecologică”, Măsura 13 – „Plăţi zone cu
constrângeri naturale”;
 HG nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
 Acordul cadru de delegare A.P.D.R.P. - A.P.I.A nr. P 74, A 20 / 13.10.2010 pentru
implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR 2007 –
2013;
 Acord de delegare AFIR – APIA – ANZ nr. 109/A106/11710/15.07.2015 pentru
implementarea Măsurii 10 – „Agro-mediu şi climă”, Submasura10.1 “Plati de Agro-mediu
si clima”, Pachetul 8 “Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de
abandon” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020
aprobat prin decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015;
 H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin PNDR 2007-
2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";
 H.G. nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin MADR nr. 1828/2015 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10
"Plăţi pentru agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care
se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în
PNDR 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzută în PNDR 2007-
2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate
aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă.

LEGISLAŢIA UE
 Regulamentul CE nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi
completările ulterioare;
 Regulamentul CE nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi
completările ulterioare;

15
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
16/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 Regulament CE nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a


Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare
a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru
dezvoltare rurală, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul CE nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul CE nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor
ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice, în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul.
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000,
(CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de
stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al
Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi
al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR);
 Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea
ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condițiile pentru refuzarea sau
retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al
sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea
ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi
închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările şi completările
ulterioare;
16
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
17/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a


normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi
al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de
dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi
al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară,
verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme
privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comun;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 747/2015 al Comisiei de derogare de la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală
pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală
pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi data finală pentru
cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în
cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015.

INFORMAŢII GENERALE

În vederea îndeplinirii obiectivelor PAC, finanţarea diverselor măsuri care intră sub
incidenţa acestei politici, inclusiv dezvoltarea rurală, se realizează din:
(a) Fondul european de garantare agricolă („FEGA”);
(b) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”).
Fondurile fac parte din bugetul general al UE
FEADR este implementat prin gestiune partajată între statele membre şi UE şi finanţează
contribuţia financiară a Uniunii la programele de dezvoltare rurală implementate în
conformitate cu dreptul acesteia privind sprijinul pentru dezvoltare rurală.
FEADR contribuie la Strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile
în întreaga Uniune, într-o manieră care completează celelalte instrumente ale PAC, politica
de coeziune şi politica comună în domeniul pescuitului. FEADR contribuie la dezvoltarea în
Uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial şi ecologic, mai
benefic pentru climă, mai rezilient, mai competitiv şi mai inovator. FEADR contribuie de
asemenea la dezvoltarea teritoriilor rurale.
În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru activităţi din
sectorul alimentar şi nealimentar şi din silvicultură, contribuie la atingerea următoarelor
obiective:
17
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
18/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

(a) favorizarea competitivităţii agriculturii;


(b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice;
(c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
FEADR intervine în statele membre prin intermediul programelor de dezvoltare rurală.
Programele respective implementează o strategie care vizează realizarea priorităţilor Uniunii
în materie de dezvoltare rurală printr-un set de măsuri. Fiecare măsură de dezvoltare rurală
este programată astfel încât să contribuie în mod specific la realizarea uneia sau mai multor
priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Fiecare program de dezvoltare rurală este aprobat de Comisia Europeană prin
intermediul unui act de punere în aplicare.
Conform art. 4 alin. (1) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:
,,Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este autoritatea competentă care
gestionează fondurile Uniunii Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv
Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) şi fondurile din bugetul naţional, cu
respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare încheiate sau convenite între
Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi Fondul european pentru agricultură şi
dezvoltare rurală (FEADR)”.

I. MĂSURILE COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ APLICABILE PE TERENURI


AGRICOLE – CAMPANIA 2015

În baza Acordului cadru nr. P74, A20 / 13.10.2010, APDRP a delegat către Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) implementarea măsurilor privind plăţile
compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR 2007 – 2013, respectiv Măsura 214.

În baza Acordului de delegare AFIR-APIA nr. P107, A69 / 24.06.2015, AFIR deleagă către
APIA implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de autorizare, plată, contabilizare,
recuperare debite pentru măsurile implementate prin Sistemul Integrat de Administrare şi
Control (IACS) din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, finanţate
din FEADR şi de la bugetul de stat, respectiv: Măsura 10, Măsura 11, Măsura 13.

I.1. Măsura 214 (M 214)– PNDR 2007-2013 (cu finanţare din alocarea FEADR 2007-2013),
pentru angajamentele aflate în desfăşurare pentru care se va efectua plata până la 31.12.2015

În campania 2015, se acordă fermierilor sprijin în cadrul M 214 pentru următoarele pachete:
o Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 124 euro/ha/an
o Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale – 58 euro/ha/an
o Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări:
18
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
19/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 varianta 3.1 – Crex crex – 209 euro/ha/an


 varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus -101 euro/ha/an
o Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi – 130 euro/ha/an
o Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologică:
 varianta 5.1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)
-162 euro/ha/an
 varianta 5.2 – legume (inclusiv cartofi şi legume) – 335 euro/ha/an
 varianta 5.3 – livezi – 393 euro/ha/an
 varianta 5.4 – vii – 393 euro/ha/an
 varianta 5.5 – plante medicinale şi aromatice – 270 euro/ha/an
o Pachetul 6 (P6) – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 240 euro/ha/an
o Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât
roşu (Branta ruficollis) – 171 euro/ha/an.

Pentru angajamentele în desfăşurare în cadrul M 214, fermierii pot accesa în


campania 2015 Clauza de revizuire. In acest sens, până la termenul final de depunere a
cererilor unice de plată 2015, fermierii semnează un document adiţional la
angajamentul iniţial - Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea la cerinţele din noul
cadru juridic aferent perioadei de programare PNDR 2014-2020 a angajamentelor
asumate în cadrul Măsurii 214 a PNDR 2007-3013 şi aflate în desfăşurare în campania
2015 - Anexa nr. 5, prin care:

I. sunt de acord cu adaptarea la noul cadru juridic (acceptă să continue


angajamentele pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul
anterior) - completează şi semnează punctul B) din Declaraţie privind
adaptarea/neadaptarea.
 Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul M 214 pentru suprafeţe
agricole situate în unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) care, în noua perioadă de
programare (faţă de desemnările anterioare), nu au suferit modificări în ceea ce priveşte
eligibilitatea zonelor pentru pachetele de agro-mediu, trebuie să aplice cerinţele
specifice şi cerinţele de bază (minime) prevăzute de M 214, urmând ca celelalte reguli
aplicabile schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de legislaţia naţională
aplicabilă în anul 2015 (ex: condiţiile de eligibilitate, normele de eco-condiţionalitate etc.
stabilite prin OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352,
636, 54 / 2015).
Nivelul plăţilor acordate în cadrul acestor angajamente va fi cel prevăzut de M 214-
PNDR 2007-2013.
 Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul M 214, pentru suprafeţe
agricole situate în unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) care, în noua perioadă de
programare (faţă de desemnările anterioare), au suferit modificări în ceea ce priveşte
eligibilitatea zonelor pentru pachetele de agro-mediu, trebuie să aplice cerinţele
specifice şi cerinţele de bază (minime) prevăzute de M 214 pentru pachetul pentru care
a fost semnat angajamentul iniţial din M 214, urmând ca celelalte reguli aplicabile
19
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
20/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă în


anul 2015 (ex: condiţiile de eligibilitate, normele de eco-condiţionalitate etc. stabilite prin
OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR nr. 619/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 /
2015).
Nivelul plăţilor acordate în cadrul acestor angajamente va fi cel prevăzut de M 214-
PNDR 2007-2013 aferente pachetului pentru care a fost semnat angajamentul iniţial.
 Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul M 214 pentru suprafeţe
agricole situate în UAT care nu mai fac parte din zonă eligibilă pentru pachetele M 10,
trebuie să aplice cerinţele specifice şi cerinţele de bază pentru pachetul pentru care a
fost semnat angajamentul iniţial din M 214, urmând ca celelalte reguli aplicabile
schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă în
anul 2015 (ex: condiţiile de eligibilitate, normele de eco-condiţionalitate, etc. stabilite prin
OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR nr. 619/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 /
2015).
Nivelul plăţilor acordate în cadrul acestor angajamente va fi cel prevăzut de M 214-
PNDR 2007-2013 aferente pachetului pentru care a fost semnat angajamentul iniţial.
Nerespectare cerinţelor minime şi a activităţii minime în cazul angajamentelor din M 214
se sancţionează astfel:
- Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe o parcelă care se află sub
angajament: parcela se respinge de la plată, angajamentul ramâne în vigoare, fermierului i se
aplică sancţiuni de supradeclarare., sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.
- Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe alte parcele decat cele aflate sub
angajament: se aplică o sancţiune de 1% din valoarea sprijinului pe pachet/variantă pe anul
respectiv de angajament.

II. nu sunt de acord cu adaptarea angajamentelor la noul cadru juridic (închid


angajamentele aferente M 214) - completează şi semnează punctul A) din Declaraţie
privind adaptarea/neadaptarea.

Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile pentru M 214 se acordă pentru:
- terenul arabil - în cazul P4, P7, P5.1, P5.2, P5.5,
- livezi - în cazul P5.3,
- vii - in cazul P5.4,
- pajişti permanente, inclusiv pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv prin păşunat şi/sau
cosit în cazul P1,
- pajişti permanente utilizate ca fâneţe şi livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit în cazul
P1.2,
- pajişti permanente - în cazul P3, P6.

P2 din M 214 este eligibil pe toate categoriile de cultură (atât păşune, cât şi fâneaţă)
de PP (pajişti permanente).

20
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
21/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Restricţia referitoare la eligibilitatea P2 doar pe cultura fâneaţă se aplică doar P2


din M 10.

Pentru suprafaţa angajamentelor încheiate în cadrul M 214 şi aflate în desfăşurare


nu este permisă creşterea peste 50% sau 1 ha faţă de suprafaţa angajată în primul an
de angajament şi nici solicitarea adiţională a P2 pe un angajament de P1 aflat în
desfăşurare, pe perioada rămasă, până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul
anterior.
Angajamentele din cadrul M 214 se urmăresc, aşa cum prevede art. 96 alin. (3) din Ordinul
MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:
,,a) la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7 şi în cazul pachetului 5 (cu cele cinci
variante 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5);
b) la nivel de suprafaţă totală angajată pentru pachetul 4”.

În baza art. 97 alin. 1 şi 3 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare: ,,Pentru angajamentele de agro-mediu semnate în cadrul perioadei anterioare de
programare se aplică prevederile art. 44 (1) ale Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, independent de data la care are loc transferul exploataţiei
(în perioada de programare anterioară sau actuală). În aceste condiţii, beneficiarii sprijinului
pentru agro-mediu, acordat în cadrul perioadei de programare 2007 - 2013, care transferă
terenul aflat sub angajament de agro-mediu, trebuie să ramburseze ajutorul acordat, dacă
persoana care preia terenul nu preia şi angajamentele.
(3) În cazul în care o suprafaţă aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, noul
utilizator al suprafeţei în cauză, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru
eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi ca urmare acestuia i se vor reţine
sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă”.
Conform art. 98 alin. 1 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare: ,,Angajamentele aferente pachetului 5 din cadrul Măsurii 214 - PNDR 2007 - 2013
se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada
angajamentelor. De asemenea, trebuie menţinute aceleaşi suprafeţe determinate la plată în
primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de angajament. Parcela pe care s-a accesat
pachetul 5 din cadrul Măsurii 214 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare, pe toată
perioada angajamentului”.

,,Angajamentele încheiate pentru Pachetul 4 din cadrul Măsurii 214 sunt condiţionate de
menţinerea valorii suprafeţei total angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care
se aplică cerinţele putând fi însă schimbate de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât şi
ulterior. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea
indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia să notifice APIA în termen de 10 zile
de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, suprafaţa
respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă
întreagă, nu pe fracţiune de parcelă şi nu este condiţionată de menţinerea suprafeţei iniţiale a
parcelei, ci doar de cea a suprafeţei totale angajate”. – art. 99 din Ordinul MADR nr. 619/2015,
cu modificările şi completările ulterioare.
21
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
22/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Referitor la prevederea din art. 2 alin. 2 litera d) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi
completările ulterioare: ,,efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute
în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin păşunat, cu
asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le
exploatează sau un cosit anual pe pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei
specifice în domeniul pajiştilor. În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de
peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat,
activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3
UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează. Pe suprafeţele de pajişti permanente
care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214
"Plăţi de agro-mediu" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013,
activitatea minimă constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3
UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual”, fermierii care în
Campania 2015 au angajamente în desfăşurare aferente P1, P2, P3, P6 – M 214 pot
utiliza aceste pajişti prin cosit şi/sau păşunat.
Atenţie! Fermierii care au început în campania 2012 angajament de agro-mediu de pachet 7
din M 214 şi nu au înfiinţat deloc pe parcela aflată sub angajament cultura de porumb, în
campaniile 2015 şi 2016 trebuie să respecte cerinţa specifică: ,,pe perioada de 5 ani a
angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul
verii”.

! In campania 2015, pentru a beneficia de plăţile aferente M 214, solicitanţii acestui


sprijin trebuie să respecte cerinţele de eligibilitate generale, cerinţele minime şi cerinţele
specifice (de management) fiecărui pachet stipulate în PNDR 2007-2013 şi normele de
ecocondiţionalitate (GAEC+SMR) stipulate de Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352,
636, 54 / 2015.

I.2. Măsura 10 (M 10) - Agro-mediu şi climă - PNDR 2014-2020 (cu finanţare din alocarea
FEADR 2014-2020)

Beneficiarii sunt fermierii (utilizatori ai terenurilor agricole) care se angajează în mod


voluntar să respecte cerinţele de agro-mediu şi climă. Aceştia trebuie să respecte
standardele de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 la nivelul întregii ferme.
De asemenea, pentru a beneficia de plăţi în cadrul M 10, fermierii trebuie să respecte
cerinţele de bază stabilite conform PNDR 2014-2020, prezentate în Capitolul III al
Ghidului.

Nu sunt eligibile la plată suprafeţele agricole pe care se constată în urma


controlului pe teren că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă.

22
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
23/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Măsura are ca scop încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte,


pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menţinerea valorii de mediu a zonelor
rurale, menţinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile
sălbatice prioritare, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor
tradiţionale.

Sprijinul acordat în cadrul pachetelor 1-7 este o plată compensatorie anuală, ca sumă
fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare
suportate de beneficiari.
Sprijinul acordat în cadrul pachetului 8 este o plată compensatorie anuală, ca sumă
fixă pe UVM1 (calculat pentru femelele adulte din rase locale în pericol de abandon), pentru
pierderile de venit suportate de beneficiari.
Plăţile acordate în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu
plăţile directe şi, în zonele eligibile, se pot cumula cu plăţile aferente M 13.

Zonele eligibile pentru pachetele/variantele de pachet din M10 sunt cele prezentate în
Anexa 8.2 – lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13 din PNDR 2014-2020. Pachetele 1, 2, 3,
5, 6 şi 7 au aplicabilitatea la nivel de UAT, iar Pachetele 4 şi 8 au aplicabilitate la nivel
naţional. Lista acestor zone este afişată şi la centrul judeţean/centrele locale APIA şi Primării.

Suprafeţele care fac obiectul M 10/M 214 (exceptând pachetul 5-Agricultură


ecologică) nu se iau în considerare în calculul zonelor de interes ecologic (ZIE).
În baza art. 86 alin. 6 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare
,,Zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu specii incluse în anexa
nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării
culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la 1 martie. Data-
limită până la care aceste culturi trebuie încorporate în sol este 31 martie. Perioada de
însămânţare a culturilor din anexa nr. 9 este 1 august - 1 octombrie. Zonele acoperite
de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă semănate în mod
normal în vederea recoltării sau a păşunatului, inclusiv culturile înfiinţate pentru
pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 10 "Agromediu şi climă" din PNDR 2014 - 2020. Zonele cu
strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu
suprafeţe mai mici de 0,3 ha. Suprafeţele pe care se solicită ajutor pentru pachetele 4
şi 7 ale Măsurii 214 "Plăţi de agro-mediu" din PNDR 2007 - 2013 nu se iau în
considerare în calculul zonelor cu strat vegetal”.

1
UVM – Unitate Vită Mare
23
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
24/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

24
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
25/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Măsura 10 vizează promovarea următoarelor pachete şi variante ale acestor pachete:

PACHETUL 1 (P1) – PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 vizează terenurile agricole situate în zonele cu înaltă valoare naturală, delimitate în
PNDR la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT), utilizate ca pajişti permanente,
precum şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate extensiv ca pajişti prin cosit
şi/sau păşunat,
 angajamentele în cadrul P1 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

25
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
26/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă
de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5
ani, de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea
cerinţelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor
aflate sub angajament).

Cerinţe specifice:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40
kg. N s.a./ha (1 UVM/ha),
 cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini
medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în
UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m),
 păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar,
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu
mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea
apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări
cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente
în derulare,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu,
 beneficiarii măsurii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare
implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile
necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de
agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin
aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale
angajamentelor, astfel:
-înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe
suprafeţe ale pachetului mai mari de 300 ha şi
-înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe
suprafeţe ale pachetului de până la 300 ha.
26
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
27/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul Programului,
beneficiarilor măsurii de agro-mediu şi climă le vor putea fi acordate servicii de formare
(Măsura 1) sau servicii de consiliere (Măsura 2), în condiţiile specifice prevăzute de Program.
Vor fi selectaţi cu prioritate ca beneficiari finali ai Măsurilor 1 şi 2 fermierii care au
angajamente pe suprafeţe mai mici de 100 ha şi fermierii care anterior nu au avut
angajamente de agro-mediu.
Fermierii care accesează M 10 trebuie să facă dovada deţinerii cunoştinţelor şi
informaţiilor necesare. Aceasta este valabilă la nivel de măsură şi vizează doar
angajamentele noi, deschise în campania 2015.
Dovada/documentul conform Anexei nr. 10 deţinerii competenţelor necesare
implementării angajamentelor trebuie prezentat la APIA până la 1 octombrie inclusiv a
anului de cerere respectiv, în funcţie de suprafaţa angajată.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M 10 până la excluderea de la plată.

Angajamentele pentru P1 se aplică şi se urmăresc la nivel de parcelă agricolă.

Plăţile se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu plăţile acordate prin
P2.
Valoarea plăţii: 93 €/ha/an.

PACHETUL 2 (P2) – PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE


propune două variante aplicabile pe suprafeţele de pajişti permanente sau livezi tradiţionale
utilizate extensiv prin cosit:
 varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe,
 varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe.

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 vizează terenurile agricole situate în zonele cu înaltă valoare naturală, delimitate în PNDR
la nivel de UAT, din categoria de folosinţă pajişti permanente utilizate prin cosit (fâneţe),
precum şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate extensiv ca fâneţe prin cosit
(variantele 2.1 şi 2.2),
 angajamentele în cadrul ambelor variante ale P2 se aplică la nivel de parcelă agricolă,
neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor,
 P2 se aplică numai adiţional unui angajament încheiat pentru P1.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,

27
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
28/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5
ani, de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor
de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament).

Cerinţe specifice:
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor
tradiţionale aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (varianta 2.1),
 cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă şi
viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (varianta 2.2),
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu
mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face
însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate
accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au
angajamente în derulare,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu,
 beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării
angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să
asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă
prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de
identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de
plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la
cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
Menţiunile de la P1- M 10, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi
informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P2 – M 10.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M 10 până la excluderea de la plată.
Angajamentele pentru P2 se aplică şi se urmăresc la nivel de parcelă agricolă.

Plăţile se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu plăţile acordate prin
P1.

Valoarea plăţilor:
 varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 €/ha/an
28
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
29/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21


€/ha/an.

PACHETUL 3 (P3) – PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI


propune două sub-pachete, fiecare cu câte două variante, aplicabile pe suprafeţele de pajişti
importante pentru păsări:
 subpachetul 3.1 – Crex crex:
o varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex,
o varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex.
 subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
o varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco
vespertinus,
o varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor
şi Falco vespertinus.

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 vizează terenurile agricole utilizate ca pajişti permanente, situate în zonele delimitate în
PNDR la nivel de UAT,
 angajamentele în cadrul P3 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă
de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5
ani, de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea
cerinţelor de agro-mediu (de bază şi specifice).

Cerinţe specifice sub-pachetului 3.1 – Crex crex:


 cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie,
 cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
 păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub
angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.1.1) sau sau
lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama

29
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
30/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta
3.1.2),
 sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate
sub angajament,
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40
kg N sa/ha (1 UVM/ha),
 o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită
după data de 1 septembrie),
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu
mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea
apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face
însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate
accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au
angajamente în derulare,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu,
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare
implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele şi informaţiile
necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de
agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin
aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale
angajamentelor.

Menţiunile de la P1- M 10 legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi


informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare sunt valabile şi P3.1 – M 10.

Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2 – Lanius minor şi falco vespertinus:


 cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie,
 păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub
angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se
pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză
mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2),
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40
kg N sa/ha (1 UVM/ha),

30
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
31/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită
după data de 1 septembrie),
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu
mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea
apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face
însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate
accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au
angajamente în derulare,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu,
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare
implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile
necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de
agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin
aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale
angajamentelor.

Menţiunile de la P1 - M 10, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi


informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P3.2 – M 10.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni până la
excluderea de la plată.

Angajamentele pentru P3 se aplică şi se urmăresc la nivel de parcelă agricolă.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M 10 până la excluderea de la plată.

Valoarea plăţii:
 subpachetul 3.1 – Crex crex:
o varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex – 261
€/ha/an,
o varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex
crex – 182 €/ha/an,
 subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
o varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco
vespertinus – 159 €/ha/an,
31
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
32/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

o varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor
şi Falco vespertinus – 80 €/ha/an.
Nu sunt posibile combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

PACHETUL 4 (P4) – CULTURI VERZI

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 P4 este disponibil pentru terenurile arabile situate pe întreg teritoriul naţional,
 pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiţionalitate referitor la
protecţia solului pe timpul iernii, P4 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren
arabil aparţinând unei ferme,
 angajamentele încheiate pentru P4 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe
toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la
un an la altul.

Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă
de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5
ani, de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor
de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate
sub angajament).

Cerinţe specifice:
 semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea,
măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina,
 utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi
înaintea înfiinţării culturilor verzi,
 biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente
în derulare,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu,
 face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se
angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară
32
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
33/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere


sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor
agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de
management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi
la cerinţele specifice ale angajamentelor.
Menţiunile de la P1, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi
informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P4.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M 10 până la excluderea de la plată.

Mutarea P4 (din M 10 şi M 214) este acceptată de pe o parcelă pe altă parcelă:


a)– la depunerea cererii de plată - aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pe care aplică
acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii
întregii suprafeţe angajate în cadrul acestui pachet, în primul an de angajament.
b)- după depunerea cererii, în cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă
parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată. Fermierul are obligaţia să notifice APIA
în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30 septembrie. In lipsa acestei
notificări (Anexa nr. 3), suprafaţa respectivă este exclusă de la plată.
Mutarea P4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă. Nu se poate muta P4 pe o fracţiune
de parcelă.
Fermierul are obligaţia să respecte cerinţele specifice pachetului, pe întreaga suprafaţă a
parcelei/parcelelor pe care mută pachetul, chiar dacă suprafaţa determinată a parcelelor pe
care se mută este mai mare decât suprafaţa determinată a parcelelor de pe care s-a mutat.
In caz contrar, va fi sancţionat pentru nerespectare cerinţe specifice. Condiţiile privind
respectarea GAEC4 se menţin şi în această situaţie.
În situaţia în care, urmarea mutării P4, suprafaţa determinată eligibilă a parcelelor după
mutare este este diferită de cea determinată eligibilă înainte de mutare, sistemul va lua în
calcul minimul dintre acestea. Dacă este cazul, se aplică sancţiuni de supradeclarare.
Nu trebuie considerat că acolo unde există P4, GAEC4 este parte componentă a
acestuia. În condiţiile în care un fermier a solicitat P4 pe o parte din suprafaţa de teren arabil
a exploataţiei, pentru a primi plată aferentă P4, trebuie să asigure respectarea GAEC 4 pe o
altă suprafaţă de teren arabil existentă în fermă. Nu va primi plată pe întreaga suprafaţă
semănată cu P4, dacă nu va avea asigurată respectarea GAEC4 pe alte suprafeţe de teren
arabil existente în fermă. Aşadar, suprafaţa care face obiectul P4 trebuie să fie diferită de cea
pe care este obligatorie respectarea GAEC4. Fermierul care preia angajamentul prin
transfer trebuie asigure pe suprafaţa de teren arabil, pe care o deţine la nivel de
exploataţie, respectarea cerinţei GAEC4 şi menţinerea suprafeţei de P4 preluat prin
transfer.
Fermierul poate accesa P4 pe o parte din parcelă, respectând următoarea regulă:
partea de parcelă pe care se accesează P4 se scoate din parcela iniţială şi devine
parcelă de sine stătătoare, cu număr nou imediat următor ultimei parcele solicitate.
Angajamentele pentru P4 se aplică şi se urmăresc la total suprafaţă angajată.
33
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
34/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

P4-M 10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă cu P5-M 10.


P4-M 10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă cu P1 şi P2 ale fiecărei submăsuri
de agricultură ecologică (11.1 şi 11.2).
Plăţile acordate în cadrul P4 nu pot fi cumulate cu cele acordate în cadrul P7, datorită
cerinţelor diferite aplicabile pe timpul iernii pe terenurile arabile.

Valoarea plăţii: 128€/ha/an.

PACHETUL 5 (P5)– ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 vizează terenurile arabile situate în zonele cu risc crescut de deşertificare, delimitate în
Program la nivel de UAT,
 angajamentele încheiate pentru P5 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe
toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la
un an la altul,
 numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha sunt
eligibili.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă
de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5
ani, de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care
aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor
de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate
sub angajament).

Cerinţe specifice:
 pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floarea soarelui, soia) angajată pe
suprafaţa cultivată se vor utiliza concomitent, în proporţii egale, cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu
precocităţi diferite (timpurii sau semi-timpurii şi semi-tardivi sau tardivi),
 fermierii care încheie angajamente, vor trebui să asigure rotaţia culturilor, astfel încât în 2
ani consecutivi să utilizeze minim 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea
soarelui, soia),

34
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
35/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul
suprafeţelor angajate,
 aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd
care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de
îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici
agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi”),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au
angajamente în derulare,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu,
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare
implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile
necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de
agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin
aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale
angajamentelor.
Menţiunile de la P1 M 10, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi
informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P5.

Condiţia de eligibilitate ”numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai
mici de 10 ha”, vizează suprafeţele de teren arabil eligibile, neeligibile, solicitate şi
nesolicitate la plată.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M 10 până la excluderea de la plată.

Fermierii vor prezenta la APIA, până la termenul limită de depunere a cererilor unice de
plată, documente pentru dovedirea utilizării a doi hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite
pentru cultura înscrisă în declaraţia de suprafaţă, astfel:
 certificatul oficial de calitate a seminţei,
 factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul şi/sau
soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de
sămânţă achiziţionată,
 certificatul oficial de calitate şi conformitate al producătorului/furnizorului.
Angajamentele pentru P5 se aplică şi se urmăresc la total suprafaţă angajată.

Lista cu denumirea soiurilor şi/sau hibrizilor, grupa de maturitate şi cantitatea de


sămânţă/ha necesară pentru înfiinţarea celor patru tipuri de culturi se regăseşte în
Anexa nr. 8.

P5-M 10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă cu P4-M 10.


35
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
36/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

P5–M 10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă cu P1 şi P2 ale fiecărei submăsuri


de agricultură ecologică (11.1 şi 11.2).

Valoarea plăţii: 125 €/ha/an.


PACHETUL 6 (P6) – PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU FLUTURI (MACULINEA SP.)
propune două variante, aplicabile pe suprafeţele de pajişti importante pentru fluturi:
 varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru (Maculinea sp.),
 varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.).

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 vizează terenurile agricole utilizate ca pajişti permanente, situate în zonele unde au fost
identificate populaţii reprezentative ale unor specii prioritare de fluturi din genul Maculinea
sp., delimitate în PNDR la nivel de UAT,
 angajamentele în cadrul P6 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă
de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5
ani, de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor
de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate
sub angajament).

Cerinţele specifice:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40
kg N s.a./ha,
 cositul poate începe doar după data de 25 august,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub
angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările se
pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză
mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2),
 păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM pe hectar,
 sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate
sub angajament,

36
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
37/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu
mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea
apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face
însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate
accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au
angajamente în derulare,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu,
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare
implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile
necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de
agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin
aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale
angajamentelor.
Menţiunile de la P1- M 10 legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi
informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare sunt valabile şi P6.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M 10 până la excluderea de la plată.

Angajamentele pentru P6 se aplică şi se urmăresc la nivel de parcelă agricolă.

Valoarea plăţii:
 varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 361
€/ha/an,
 varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea
sp.) – 282 €/ha/an
Nu sunt posibile combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

PACHETUL 7 (P7) – TERENURI ARABILE IMPORTANTE CA ZONE DE HRĂNIRE


PENTRU GÂSCA CU GÂT ROŞU (BRANTA RUFICOLLIS)

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 vizează terenurile arabile situate în SPA-uri (Special Protection Area) reprezentative
pentru Branta ruficollis, delimitate în Program la nivel de UAT,

37
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
38/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de ecocondiţionalitate referitor la


protecţia solului pe timpul iernii, P7 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren
arabil aparţinând unei ferme,
 angajamentele în cadrul P7 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă
de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5
ani, de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor
de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate
sub angajament).

Cerinţe specifice:
 în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de
cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,
 însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie
finalizată înainte de data de 15 octombrie,
 pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a
culturii de porumb pe timpul verii,
 în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela
angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie,
 parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15
mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,
 la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minim 5 % şi
maxim 10 % sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul
respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de
porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei
parcele angajate,
 pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între
însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie,
 se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie,
 este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15
octombrie şi 31 martie,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au
angajamente în derulare,

38
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
39/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de


agro-mediu,
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare
implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile
necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor
de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin
aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale
angajamentelor.
Menţiunile de la P1- M 10 legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi
informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare sunt valabile şi P7.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M 10 până la excluderea de la plată.

Angajamentele pentru P7 se urmăresc la nivel de parcelă agricolă.


Nu trebuie considerat că acolo unde există P7, GAEC 4 este parte componentă a
acestuia (suprafaţa care face obiectul P7 trebuie să fie diferită de cea pe care este
obligatorie respectarea GAEC 4).

Cultura de toamnă se înfiinţează în fiecare an din cei cinci pe toate parcelele angajate.
Cultura de porumb se înfiinţează în cel puţin doi ani din cei cinci ani de angajament.
Ex: în cazul în care un fermier aplică P7 pe trei parcele, pe fiecare dintre cele trei parcele în
cel puţin doi ani din cinci de angajament trebuie să cultive porumb. Respectarea condiţiei
specifice prevăzute în fişa măsurii din P.N.D.R. „pe perioada de 5 ani a angajamentelor este
obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii” implică
obligativitatea înfiinţării acestei culturi pe parcela întreagă, nu pe subparcelă.

Suprafaţa de minim 5% şi maxim 10% cu porumb trebuie lăsată nerecoltată pe parcela


respectivă până după data de 15 martie. În campania următoare, aceasta se va declara
ca subparcelă distinctă. Parcela cultivată iniţial cu porumb va continua să îşi păstreze
numărul iniţial.
În situatia în care într-o campanie pe o parcelă cu angajament pentru P7 a fost înfiinţată
cultura de porumb (ex. 2013), în campania următoare suprafaţa nerecoltată de minim 5% şi
maxim 10% este eligibilă pentru agro-mediu doar dacă sunt respectate normele de
ecocondiţionalitate, indiferent de cultura existentă pe suprafaţa respectivă. În anul de
angajament care urmează anului în care a fost înfiinţată cultura de porumb (ex. 2014),
fermierii trebuie să declare o parcelă cu două subparcele, având coduri de cultură diferite.
Ulterior (ex. 2015), parcela trebuie reîntregită cu cultura eligibilă P7.

În cazul P7, transferul se realizeză la nivel de parcelă. Fermierul care preia


angajamentul trebuie să se asigure că în urma transferului poate asigura pe suprafaţa
39
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
40/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

de teren arabil, pe care o deţine la nivel de exploataţie, respectarea cerinţei GAEC4 şi


menţinerea suprafeţei de P7 preluat prin transfer.

Plăţile acordate în cadrul P7 nu pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul P4, datorită
cerinţelor diferite aplicabile pe timpul iernii pe terenurile arabile.
Valoarea plăţii: 250 €/ha/an.
PACHETUL 8 (P8) – CREŞTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ DIN RASE LOCALE ÎN
PERICOL DE ABANDON

Condiţii de eligibilitate
Suprafaţa eligibilă:
 P8 este disponibil la nivelul întregului teritoriu naţional;

Beneficiarii:
 deţin femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile
prevăzute în program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală - condus
de asociaţii acreditate de ANZ,
 sunt utilizatorii unor suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabile în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), pe care asigură o densitate a şeptelului
de cel puţin 0,3 UVM/ha (încărcătura se calculează la întregul efectiv de animale din fermă şi
se raportează la suprafeţele de pajişti permanente),
 se angajează să respecte, pe suprafaţa întregii ferme, cerinţele de bază relevante pentru
P8, prevăzute în program,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor derulate în cadrul fermei, relevante din
perspectiva respectării angajamentelor,
 se angajează să respecte cerinţele specifice angajamentelor voluntare privind creşterea
animalelor femele adulte de reproducţie din rase locale în pericol de abandon.

Sunt eligibili pentru accesarea P8 doar fermierii care desfăşoară activitate agricolă şi
deţin femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon, din speciile
prevăzute în PNDR 2014-2020, înscrise în registrul genealogic al rasei (secţiunea
principală) condus de asociaţii acreditate de ANZ.

Nu sunt eligibile pentru plăţi în cadrul acestui pachet ecvideele utilizate preponderent
în scopuri sportive sau recreative.

P8 nu este condiţionat de respectarea criteriului de eligibilitate privind suprafaţa


parcelei şi/sau a exploataţiei, plata aferentă acestui pachet nefiind o plata pe
suprafaţă. In acest caz, condiţia de eligibilitate privind suprafaţa este ca fermierul să
utilizeze o suprafaţă de pajişti permanente (în declaraţia de suprafaţă să fie înscrise
parcele care au categoria de folosinţă PP-pajişti permanente) pe care să asigure o
încărcătură minimă a animalelor de 0,3 UVM/ha.

Cerinţe specifice:
40
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
41/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a


registrului genealogic al rasei condus de asociaţii acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din
HG nr. 1188/2014,
 beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele
adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele
necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul
angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau
vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica APIA (în 15 zile lucrătoare de la
data eliberării documentului constatator) şi de a reface efectivul de femele adulte de
reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de
animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi
redus proporţional,
 beneficiarul asigură o densitate a şeptelului de cel mult 2,0 UVM/ha (încărcătura se
calculează la întregul efectiv de animale din fermă şi se raportează la suprafeţele de pajişti
permanente),
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea
apelor,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente
în derulare,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu,
 beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării
angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să
asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă
prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de
identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de
plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la
cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
Menţiunile de la P1- M 10, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi
informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P8.
În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale
sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M10 până la excluderea de la plată.

ANZ a stabilit rasele locale în pericol de abandon în România şi pericolul (gradul de risc) în
care se află acestea, conform art. 7 (3) al Regulamentului (UE) nr. 807/2014, după cum
urmează:
 Ovine:
o Ţigaie cu cap negru de Teleorman
o Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon)
o Karakul de Botoşani
o Merinos de Suseni
o Merinos Transilvănean
o Merinos de Cluj
41
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
42/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

o Merinos de Palas
o Tigaie – varietatea ruginie
 Caprine:
o Carpatina
o Alba de Banat
 Taurine:
o Sura de Stepă
 Bubaline:
o Bivolul românesc
 Ecvidee:
o Furioso North Star
o Huţul
o Gidran
o Semigreul românesc
o Shagya Arabă
o Nonius
o Lipiţan
 Porcine:
o Bazna
o Mangaliţa

Dacă efectivul de animale se reduce datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea,


sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, fermierul trebuie să aducă odată cu
Notificarea următoarele documente doveditoare:
- certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării,
- act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii,
- document de livrare în cazul vânzării animalelor,
- document eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei urmarea unui furt sau
urmarea atacului animalelor sălbatice
Documentele enunţate trebuie să conţină elementele de identificare ale animalelor.

In caietul de agro-mediu, fermierul va înscrie în rubrica ,,Observatii” evenimentul


(îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la dispariţia animalului, data
producerii evenimentului, documentul doveditor şi data la care s-a produs înlocuirea
animalului.

În calculul UVM/ha se vor lua în considerare şi parcelele cu categoria de folosinţă


pajişti permanente, înscrise în declaraţia de suprafaţă 2015 de către fermier ca livezi
tradiţionale utilizate extensiv prin cosit şi/sau păşunat. De asemenea, suprafeţele de
pajişti permanente care se iau în calculul UVM/ha pot fi eligibile, neeligibile, solicitate
şi nesolicitate la plată.

42
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
43/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

În vederea respectării cerinţei de eligibilitate şi cerinţei specifice referitoare la UVM/ha


a P8, în calculul UVM/ha, se vor lua în considerare şi specia porcine femele de
reproducţie înscrise în Registul genealogic cu rasele eligibile P8 (respectiv Bazna,
Mangaliţa) dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa măsurii din
PNDR 2014-2020.
Rata (coeficientul) de conversie pentru porcinele femele de reproducţie este de 0,5
UVM/cap.

Nu se deschide un nou angajament, cel iniţial continuând până la expirarea celor 5 ani,
dacă fermierul declară un număr mai mare de animale/rasă de până în 20% din
numărul de animale/rasă determinat în primul an de angajament. Dacă acest procent
este depăşit, fermierul deschide un nou angajament pentru întregul număr de
animale/rasă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul în care angajamentul a fost
înlocuit. Vechiul angajament se urmăreşte până la împlinirea celor 5 ani.

Angajamentele pentru P8 se urmăresc la nivelul efectivelor de animale femele adulte


de reproducţie din rase locale în pericol de abandon prevăzut la începerea
angajamentului.

Dacă pe un dosar există solicitare de P8-M10, atunci pentru toate celelalte scheme de
plată/măsuri de sprijin solicitate în cererea unică respectivă, calculul UVM/ha se va
face luând în considerare şi porcii din rasele femele de reproducţie înscrise în
Registrul genealogic Bazna şi Mangaliţa.
Fermierii vor aduce la depunerea/modificarea cererii unice de plată (sau până la
termenul limită de depunere a acestora), Adeverinţa eliberată de Asociaţia care
conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata P8 - Anexa nr. 6.

Plata se acordă anual, ca sumă fixă pe UVM (calculat pentru femelele adulte de
reproducţie de rasă pură), iar beneficiarii trebuie să fie proprietari, arendaşi, concesionari,
asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari ai terenurilor şi să
asigure încărcătura de animale (UVM/ha) conform fişei măsurii.

Valoarea plăţii:
 Ovine – 87 €/UVM,
 Caprine – 40 €/UVM,
 Bovine (taurine şi bubaline) – 200 €/UVM,
 Ecvidee – 200 €/UVM,
 Porcine – 176 €/UVM.
Beneficiarii P8 pot primi plăţi acordate pe suprafeţele agricole în cadrul celorlalte măsuri
şi/sau pachete.

Alte informaţii relevante pentru M 10 / M 214 !!!:

43
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
44/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

a. Fermierii depun anual o cerere unică de plată în termenul stipulat de legislaţie –


art. 12 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 809/2014. Un fermier nu poate depune mai multe
cereri unice de plată, chiar dacă deţine suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

b. Fermierii trebuie să declare în cererea unică de plată toate parcelele agricole pe care le
utilizează.

c. Fermierii sunt informaţi la depunerea cererii asupra zonelor eligibile pentru fiecare pachet
în parte conform PNDR 2014-2020. Lista acestor zone este afişată şi la centrul
judeţean/centrele locale APIA şi/sau Primării.

d. Toate înscrisurile din Caietul de agro-mediu - Anexa nr. 2 trebuie actualizate ori de
câte ori se realizează activităţi legate de angajamentul asumat. Fermierul trebuie să
păstreze Caietul cu înregistrările făcute, pe toată perioada angajamentului, pentru toate
campaniile începând cu anul în care s-a semnat angajamentul şi 3 ani după încheierea
acestuia - art. 18 litera b) din HG nr. 226/2015 (pentru M 214 - Regulamentul CE nr.
885/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. 2). In cazul unui control din
partea APIA, dar şi din partea altor organisme de control abilitate, fermierul trebuie să
prezinte acest caiet. Lipsa Caietului de agro-mediu (pe anul în curs şi anii precedenţi), dar şi
necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage după sine sancţionarea
fermierului care poate ajunge până la excluderea de la plată pe pache.

e. La depunerea cererii unice de plată 2015, în aplicatia IPA Online, fermierul alege
codul corespunzător pachetului/combinaţiei de pachete corespunzător/oare pentru
fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă. Bifa de solicitare a plăţii în căsuţa/căsuţele
aferente pachetului/pachetelor – M 10 / M 214 din coloana “Solicit plata” din partea
IV.-Scheme/măsuri de sprijin/ajutor solicitate, 57. B din formularul unic de cerere de
plată va fi completată automat în aplicaţia IPA Online în funcţie de existenţa în
declaraţia de suprafaţă 2015 a cel puţin unei parcele cu pachet aferent M 10 / M 214).
În cazul în care fermierul nu doreşte sprijinul aferent M 10, completează formularul de
modificare M3.
Modificarea pachetelor aferente M 10 / M 214 şi a bifelor de solicitare pentru aceste măsuri
se face cu formularul de modificare M1.

f. Pentru angajamentele noi, asumate în cadrul M 10, se înmânează fermierului o copie


completată şi semnată de către acesta după partea V.1. ANGAJAMENTE ŞI
DECLARAŢII şi partea V.3.1- ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*) - M 10 - AGRO-MEDIU
ŞI CLIMĂ din formularul de cerere unică de plată 2015.

g. Parcelele de agro-mediu nu se comasează.

h. Pachetele de agro-mediu nu se accesează pe fracţiuni de parcelă.


i. Fermierii care optează pentru Schema pentru micii fermieri (art. 61 din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013) şi solicită şi M 10 (M 214), M 11 sau M 13, au obligatia să respecte
44
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
45/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

ecocondiţionalitatea pe întreaga suprafaţă a exploataţiei şi cerinţele specifice şi cele


de bază relevante măsurilor/pachetelor respective. Nerespectare acestor condiţii
poate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative conform legislaţiei în vigoare.

j. Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile în cadrul M 10 se acordă pentru:


- terenul arabil (TA)- în cazul P4, P5, P7,
- pajişti permanente (PP), inclusiv pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv prin păşunat
şi/sau cosit, în cazul P1,
- pajişti permanente (PP) utilizate ca fâneţe şi livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit, în
cazul P2,
- pajişti permanente (PP), în cazul P3 şi P6..

k. În baza art. 11 alin (3) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare: ,,În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care
se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) din OUG nr. 3/2015, nu există
posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micşorarea
suprafeţei, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. În caz contrar, APIA va proceda la
recuperarea plăţilor efectuate pentru aceste suprafeţe pentru toţi anii de angajament.
Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii, prevăzute în art. 33
alin. (2) din OUG nr. 3/2015, care se aplică la nivel de suprafaţă total angajată, sunt
condiţionate de menţinerea suprafeţei angajate pe toată perioada de angajament, parcelele
putând fi schimbate anual”.

l. În baza art. 7 alin. 2 şi 3 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul în care:
- formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor
şi fâneţelor, obştile de moşneni în devălmăşie, obştile răzeşeşti nedivizate,
composesoratele, obştile de cumpărare, pădurile grănicereşti, pădurile urbariale,
cooperativele, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri,
- utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele
decât asociaţiile crescătorilor de animale care concesionează / închiriază pajişti
permanente de la ADS sau Consiliile Locale,

nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, vor realiza un cosit anual pe pajiştile
permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie - 1 august. În cazul pajiştilor
permanente aflate sub angajamente în cadrul P 3.1 - M 10 sau P3.1 - M 214 şi P 6 – M
10 sau P6 - M 214, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor
şi trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie.

m. La o parcelă aflată sub angajament de agro- mediu din anii anteriori se poate alipi o
suprafaţă care nu se află sub angajament din anii anteriori, cu excepţia parcelelor aflate sub
angajament de P5. În campania 2015 suprafaţa alipită nu poate depăşi 50% sau 1 ha faţă de
suprafaţa angajată în primul an.

45
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
46/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

n. Având în vedere:
- că art. 28 din Regulamentul UE nr. 1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
nu impune obligativitatea îndeplinirii de către solicitanţii M 10 a condiţiei de fermier activ
şi
- prevederile stipulate de PNDR 2014-2020 că ,,beneficiarii (M 10) sunt fermierii utilizatori
ai terenurilor agricole”,
pentru a putea beneficia de plăţi în cadrul M 10, fermierii trebuie să facă dovada utilizării
terenului agricol conform Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.

I.3. Măsura 11 (M 11) – Agricultura ecologică - PNDR 2014-2020 (cu finanţare din
alocarea FEADR 2014-2020)

Beneficiarii: Fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) înregistrați în sistemul de


agricultură ecologică.

A. Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică


conţine:

46
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
47/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în


conversia la agricultura ecologică,
 Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică,
 Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică,
 Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică,
 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura
ecologică,
 Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică.

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 terenuri agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (pachetele 1, 2 şi
5), livezi (pachetul 3), vii (pachetul 4) şi pajişti permanente (pachetul 6),
 angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării
parcelelor pe perioada angajamentelor,
 pachetul 6 se poate aplica numai în UAT-urile care nu sunt eligibile în cadrul Măsurii 10
pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente (Pachetul 1, 2, 3.1, 3.2 şi 6), prezentate în
PNDR.
Beneficiarul:
 se încadrează în categoria fermierilor activi în înţelesul art. 9 din R (UE) nr. 1307/2013;
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
 deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă
de 0,3 ha (iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor,
arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha);
 este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca
operator în agricultura ecologică;
 încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi
certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea
angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate
sub angajament).

Cerinţe specifice:
 beneficiarii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele
agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia,
 beneficiarii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul
angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de
cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea
angajamentelor,
 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe
toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha,

47
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
48/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării


angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să
asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură
ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate
de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de
plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la
cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
Demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea
expertizei necesare trebuie făcută:
 înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament)
de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului mai mari de 300 ha,
 înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de
angajament) de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului de până la
300 ha.

Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul PNDR,
beneficiarilor măsurii adresate agriculturii ecologice le vor putea fi acordate servicii de
formare (Măsura 1-PNDR 2014-2020) sau servicii de consiliere (Măsura 2-PNDR 2014-
2020), în condiţiile specifice (inclusiv cele care vizează selecţia beneficiarilor finali)
prevăzute.
Beneficiarii plăţilor adresate agriculturii ecologice care nu beneficiază de serviciile vizate
de Măsura 1 sau Măsura 2, trebuie să facă dovada:
 obţinerii cunoştinţelor şi informaţiiilor necesare prin prezentarea unor documente
care să ateste participarea la un curs de instruire în domeniul implementării angajamentelor
de agricultură ecologică sau
 asigurării expertizei prin servicii de consiliere sau consultanţă în domeniul
implementării angajamentelor de agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele
legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi
cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru
conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
Fermierii care accesează M 11 trebuie să facă dovada deţinerii cunoştinţelor şi
informaţiilor necesare. Aceasta este valabilă la nivel de măsură şi vizează doar
angajamentele noi, deschise în campania 2015.
Dovada/documentul deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor-
conform Anexei nr. 10 trebuie prezentat la APIA până la 1 octombrie inclusiv a anului
de cerere respectiv, în funcţie de suprafaţa angajată.
Fermierii care au angajamente noi, pe una din Submăsurile 11.1/11.2 şi au suprafeţe
angajate mai mari de 300 ha în campania 2015, trebuie să prezinte la APIA documentul
care face dovada competenţelor până la 1 octombrie 2015.
Neprezentarea acestui document atrage după sine sancţiuni pentru nerespectarea
cerinţei specifice stabilit prin Ordin MADR nr. 1828/2015.

48
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
49/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale


sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
aplicabil M 11 până la excluderea de la plată.

Fermierii care doresc să acceseze şi să beneficieze de sprijinul acordat în cadrul Măsurii 11


(submăsura 11.1, 11.2), trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice
acestei măsuri.
Beneficiarii măsurii trebuie să respecte la nivelul întregii exploaţii agricole standardele
de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013, prevăzute în legislaţia naţională.
Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de
agricultură ecologică (conversia) a fost finanţat până în anul 2014 (inclusiv) din FEGA-
Fondul European de Garantare Agricolă, în baza art. 68 alin. (1) lit a) din Regulamentul CE
nr. 73/2009, cu modificările şi completările. Începând din Campania 2015, acestuia îi
corespunde submăsura 11.1-sprijin pentru conversia la metodele de agricultură
ecologică din cadrul M 11 - PNDR 2014-2020, finanţată din FEADR-Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală.
Începând din campania 2015 nu se mai acordă subvenţii în baza art. 68 din Regulamentul
CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza art. 98 alin. 2 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare: ,,Pot accesa şi beneficia de sprijinul acordat în cadrul submăsurii 11.1 sau
submăsurii 11.2, atât fermierii care se înscriu în agricultura ecologică, cât şi fermierii
care au beneficiat anterior de ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii
produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, acordat în baza art. 68 alin. 1
litera a) punctul ii) din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare
(conversie la agricultura ecologică) şi care şi-au încheiat aceste angajamente, dacă
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR 2014-2020.
Nu se pot acorda plăţi prin submăsura 11.1 pentru angajamente derulate simultan cu
perioada de implementare a schemei de ajutor specific”.
În acest sens, dacă fermierul a primit în 2014 plata pentru anul I de conversie (în baza
art. 68 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare), în
Campania 2015, la accesarea submăsurii 11.1, solicită pe acea parcelă plata pentru
anul II de conversie (fermierul nu poate primi plată şi din FEADR pe anul I de conversie
deoarece a beneficiat de plata pentru conversie anul I din FEGA).
În baza art. 98 alin. 3 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare:,,Angajamentul semnat în campania 2015, în cadrul M 11.1, este considerat în
primul an de angajament, indiferent de anul de conversie în care se află fermierul”.
Aşadar, fermierii care sunt încă în perioada de conversie, depun cererea unică de plată
2015, solicită sprijinul aferent submăsurii 11.1 dacă îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate prevăzute în PNDR 2014-2020 şi prezintă la APIA documentele justificative
(Master Certificat/Certificat de Conformitate).
Dacă nu depun cererea unică de plată 2015 şi nu solicită sprijinul aferent submăsurii
11.1, au obligaţia de a respecta angajamentul asumat timp de 5 ani de la data solicitării
49
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
50/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

sprijinului specific conform prevederilor art. 5 alin 1) pct. h) din HG 759/2010, cu


modificările şi completările ulterioare. În acest context, şi în Campania 2015, au obligaţia
de a face dovada menţinerii în sistemul de agricultură ecologică a parcelelor pentru
care au primit ajutor specific pentru conversie pe o perioadă de 5 ani de la data
solicitării sprijinului specific (trebuie să prezinte anual, în termen, documentul
justificativ emis de Organismul de Inspecţie şi Certificare-OIC până la împlinirea celor
5 ani de angajament).

Fermierul care utilizează parcele care sunt în ultimul an de conversie, respectiv în anul
II/III (în funcţie de cultura declarată), va depune în campania 2015 cerere unică de
plată, va solicita sprijin pentru submăsura 11.1 dacă îndeplineşte condiţiile de
eligibilitate prevăzute în PNDR 2014-2020.
Va semna un angajament pe 5 ani şi va prezenta la APIA document justificativ (Master
Certificat/Certificat de Conformitate) pentru conversie în termen. În campania 2015
angajamentul semnat pentru submăsura 11.1 se consideră însă în anul I (deoarece e
plătit pentru conversie din FEADR pentru prima dată, deşi propriu-zis este în ultimul
de conversie) conform alin. 3 art. 98 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi
completările ulterioare. În aceste condiţii, în campania următoare, respectiv 2016,
fermierul poate:
- fie să solicite sprijin din submăsura 11.2 (semnând iar un angajament pe 5 ani, de
data aceasta pentru submăsura11.2), plătit tot din FEADR,
- fie să nu solicite sprijin pentru M 11.2, dar trebuie să menţină parcelele în sistemul de
agricultură ecologică, cu obligativitatea de a prezenta anual la APIA documentul
justificativ până la finalizarea celor 5 ani de angajament aferent submăsurii 11.1
(fermierul va fi urmărit încă 4 ani rămaşi din angajamentul submăsurii 11.1).

Conform art. 98 alin. 6 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare: ,,Plăţile din cadrul Submăsurii 11.1 se acordă numai pentru limitele
perioadelor de conversie, prevăzute în PNDR 2014-2020, pentru fiecare categorie de
producţie vegetală şi nu în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei
de conversie. În cazul constatării repetării anului de conversie sau prelungirii
perioadei de conversiei (submăsura 11.1), se consideră angajament nerespectat şi se
aplică sancţiuni, care pot conduce şi la recuperarea sumelor acordate în anii anteriori,
conform legislaţiei în vigoare”.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (ha) ca plată


compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de
beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum 2 ani
(pentru culturi anuale) şi maximum 3 ani (pentru culturi perene).

Valoarea plăţilor:
 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în
conversia la agricultura ecologică - 293 euro/ha/an,
 Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică - 500 euro/ha/an,

50
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
51/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică - 620 euro/ha/an,


 Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică - 530 euro/ha/an,
 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică –
365 euro/ha/an,
 Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 124
euro/ha/an.

B. Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică


conţine:
 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în
agricultura ecologică,
 Pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică,
 Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică,
 Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică,
 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,
 Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică.

Condiţii de eligibilitate:
Suprafaţa eligibilă:
 terenuri agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (pachetele 1, 2 şi
5), livezi (pachetul 3), vii (pachetul 4) şi pajişti permanente (pachetul 6),
 angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării
parcelelor pe perioada angajamentelor,
 pachetul 6 - se poate aplica numai în UAT-uri care nu sunt eligibile în cadrul Măsurii 10
pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente (Pachetul 1, 2, 3.1, 3.2 şi 6), prezentate
în PNDR.

Beneficiarul:
 se încadrează în categoria fermierilor activi în înţelesul art. 9 din R (UE) nr. 1307/2013;
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
 deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă
de 0,3 ha (iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor,
arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha);
 este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca
operator în agricultura ecologică;
 încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi
certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale;
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea
angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate
sub angajament).

Cerinţe specifice:
51
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
52/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe


suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a
acestuia,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor,
 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe
toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha,
 beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării
angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să
asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică
prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de
identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de
plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la
cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
Menţiuni suplimentare referitoare la demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi
informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare se regăsesc înscrise la
Submăsura 11.1.

În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului
acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 11 până
la excluderea de la plată.

Beneficiarii măsurii trebuie să respecte la nivelul întregii exploaţii agricole standardele


de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013, prevăzute în legislaţia naţională.

Măsurii 214, pachetul 5-Agricultura ecologică din PNDR 2007-2013 (plătită din FEADR) îi
corespunde începând din campania 2015 submăsura 11.2-sprijin pentru menţinerea
practicilor de agricultură ecologică, plătită tot din FEADR, în cadrul M 11 - PNDR 2014-
2020.
În baza art. 98 alin. 4 şi 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, stipulează: ,,Fermierii care au finalizat cei doi/trei ani de conversie pot începe
angajamente în cadrul submăsurii 11.2, cu semnarea unui nou angajament de 5 ani (n.n.
dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stipulate de PNDR 2014-2020). În situaţia în care
nu deschid angajamente pentru submăsura 11.2, aceştia au obligaţia de a menţine
suprafeţele în sistem ecologic 5 ani de la semnarea angajamentului aferent Submăsurii
11.1.
Dacă pe perioada celor 5 ani de angajament din submăsura 11.2 se constată
nerespectări ale angajamentului ce conduc la recuperarea sumelor necuvenite primite
în campaniile anterioare, recuperarea se va face şi pe perioada conversiei, dacă nu s-au
încheiat cei 5 ani de la semnarea angajamentului pe Submăsura 11.1”.

Fermierii care au finalizat cei doi/trei ani de conversie, nu depun cererea unică de plată
2015 şi nu solicită sprijinul aferent submăsurii 11.2, au obligaţia de a respecta
angajamentul asumat timp de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific conform
52
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
53/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

prevederilor art. 5 alin 1) pct. h) din HG 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare.


În acest context, şi în Campania 2015, au obligaţia de a face dovada menţinerii în
sistemul de agricultură ecologică a parcelelor pentru care au primit ajutor specific
pentru conversie pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific (trebuie
să prezinte anual documentul justificativ emis de Organismul de Inspecţie şi Certificare-
OIC până la împlinirea celor 5 ani de angajament).
Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (ha) şi reprezintă o plată
compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de
beneficiarii care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

Valoarea plăţilor:
 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în
agricultura ecologică - 218 euro/ha/an,
 Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică - 431 euro/ha/an,
 Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică - 442 euro/ha/an,
 Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică - 479 euro/ha/an,
 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică – 350
euro/ha/an,
 Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică-111 euro/ha/an,

Alte informaţii relevante M 11 şi M 214 (P5) !!!:

a). La depunerea cererii unice de plată 2015, în aplicatia IPA Online, fermierul alege
codul corespunzător pachetului/combinaţiei de pachete corespunzător/oare pentru
fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă. Bifa de solicitare a plăţii în căsuţa/căsuţele
aferente pachetului/pachetelor – M 11 / M 214 din coloana “Solicit plata” din partea IV.-
Scheme/măsuri de sprijin/ajutor solicitate, 57. B din formularul unic de cerere de plată
va fi completată automat în aplicaţia IPA Online în funcţie de existenţa în declaraţia de
suprafaţă 2015 a cel puţin unei parcele cu pachet aferent M 11 / M 214.
În cazul în care fermierul nu doreşte sprijinul aferent M 11/M 214, completează
formularul de modificare M3.
Modificarea pachetelor din M 214 şi M 11 şi a bifelor de solicitare pentru aceste măsuri
se face cu formularul de modificare M1.

b). Pentru a putea beneficia de plăţi, pentru fiecare dintre submăsurile 11.1 şi 11.2, cât
şi pentru pachetele din M 214 adaptate la cadrul juridic al submăsurii 11.2, fermierul
trebuie să prezinte următoarele documente în termen:
- Copie contract încheiat între organismul de inspectie şi certificare/entitate mandatată
şi beneficiar - odată cu cererea unică / până la termenul final de depunere a cererilor unice
de plată;
- Copie fişă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform Anexei 1
din Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare-Anexa nr. 11 din

53
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
54/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

prezentul ghid (care trebuie să fie vizată de DAJ şi valabilă pentru anul în curs) - odată
cu cererea unică / până la termenul final de depunere a cererilor unice de plată;
- Copie după documentul justificativ (certificat de conformitate/master certificat şi
anexa la certificat conform Anexa 2 din Ordinul M.A.D.R nr. 181/2012, cu modificările şi
completările ulterioare - Anexei nr. 4 din prezentul ghid - până la data de 30 octombrie
2015 inclusiv).
Documentul justificativ, împreună cu anexa trebuie emise în fiecare an de cerere.
c). Pentru angajamentele asumate în cadrul M 11, se înmânează fermierului o copie
completată şi semnată de către acesta după partea V.1. ANGAJAMENTE ŞI
DECLARAŢII şi partea V.3.2 / V. 3.3. - ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*) – M11-
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ din formularul de cerere unică de plată 2015, după caz.

d). Solicitanţii pachetelor trebuie să completeze Caietul privind ţinerea evidenţei


lucrărilor agricole - Anexa nr. 2 , iar la controlul pe teren inspectorii vor verifica dacă
înscrisurile din caiet corespund cu datele din rapoartele emise de OIC (EM-entitate
mandatată). Aceste caiete trebuie actualizate ori de câte ori se realizează activităţi
legate de angajamentul asumat. Fermierul trebuie să păstreze Caietul cu înregistrările
făcute, pe toată perioada angajamentului, pentru toate campaniile începând cu anul în
care s-a semnat angajamentul şi 3 ani după încheierea acestuia-HG nr. 226/2015
(inclusiv in cazul angajamentelor incheiate cu clauză). In cazul unui control din partea APIA,
dar şi din partea altor organisme de control abilitate, fermierul trebuie să prezinte acest caiet.
Lipsa Caietului (pe anul în curs şi anii precedenţi), dar şi necompletarea sau prezentarea
incompletă a acestuia, atrage după sine sancţionarea fermierului care poate ajunge până la
excluderea de la plată pe pachet.

e). Pachetele din cadrul M 11/variantele de pachet 5-M 214 se accesează numai la nivel
de parcelă (nu fracţiuni de parcelă), neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe
perioada angajamentelor; altfel, parcela va fi respinsă de la plată. Aşadar, fiecare parcelă
din cadrul pachetelor din M11 trebuie să fie înscrisă în declaraţia de suprafaţă ca parcelă
distinctă pe toată perioada angajamentului (nu se aplică mai multe tipuri de pachet ale
acestei măsuri pe aceeaşi parcelă). Această condiţie este valabilă pentru ambele
submăsuri. De asemenea, trebuie menţinute aceleaşi suprafeţe determinate la plată în
primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de angajament. Parcela pe care s-a
accesat M 11 / P5 - M 214 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare, pe toată perioada
angajamentului.

f). Nu se pot aplica pe aceeaşi parcelă pachete din cadrul submăsurii 11.1 şi
submăsurii 11.2 sau variante de P5 din cadrul M 214.

g). Pe perioada angajamentului este permisă pe aceeaşi parcelă rotaţia de la un an la altul


între pachetele 1, 2 şi 5, dar numai în cadrul fiecărei submăsuri (11.1, 11.2).
Pe perioada angajamentului este permisă pe aceeaşi parcelă rotaţia de la un la altul între
variantele de pachet 5.1, 5.2 şi 5.5 din M 214.

54
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
55/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

h). În cazul în care pe o subparcelă a fost declarată sau determinată la controale o


cultură neeligibilă pentru pachetul din cadrul M 11/varianta de pachet 5 din cadrul M
214, întreaga parcelă este respinsă la plată.

i). Pentru P2 din Sub-măsura 11.1 / Sub-măsura 11.2 şi respectiv P5.2 din M 214, categoria
de folosinţă a terenului este numai TA. Terenul necultivat (cod cultură-970) nu este eligibil
pentru M 11 şi nici pentru variantele de P5-M 214.

j). Fermierii care optează pentru Schema pentru micii fermieri şi solicită şi sprijin
pentru Măsurile 10, 11 (M 214-P5) sau 13, au obligatia să respecte ecocondiţionalitatea
pe întreaga suprafaţă a exploataţiei şi cerinţele specifice şi cele de bază relevante
măsurilor/pachetelor respective. Nerespectarea acestor condiţii poate conduce la
aplicarea sancţiunilor administrative conform legislaţiei în vigoare (art. 106 din
Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare).

k). Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în
unităţile administrativ teritoriale (UAT-urile) eligibile pachetului 6-M 11 şi au trecut în UAT
neeligibile, ca urmare a actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor-LPIS, se închid.

l). Lista culturilor acceptate pentru M 11/ M 214-P5 se regăseşte în cadrul Anexei nr. 1.
Lista perioadelor de conversie se regăseşte în cadrul Anexei nr. 8.

m). În conformitate cu art. 43 alin. 11 din Regulamentul UE nr. 1307/2013 şi cu art. 17


alin. (3) din OUG nr. 3/2015: ,,Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică
şi deţin un document justificativ emis de un organism de inspecţie şi certificare
aprobat de MADR potrivit prevederilor art. 29 alin.(1) din Regulamentul (CE) 834/2007,
beneficiază implicit de plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu,
pentru suprafeţele în conversie sau certificate ale exploataţiei, utilizate pentru
producţia ecologică”.

n). Fermierii care au fost înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică ca persoana fizică şi
care din anul 2015 se transforma în PFA/II/IF nu sunt obligaţi să prezinte la APIA contractul
încheiat cu Organismul de Inspectie şi Certificare modificat (pe PFA/II/IF), aplicându-se
prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele justificative (Master Certificat/Certificat de Conformitate) trebuie, însă eliberate
pe PFA/II/IF.

o). În cazul P6, fermierul poate folosi utilaje mecanizate şi poate aplica orice lucrări, atât timp
cât respectă standardele de agricultură ecologică, iar OIC-ul (EM) emite documentele
justificative (Master-Certificatul).

p). Fermierii care au angajamente adaptate la noul cadru juridic pentru M 214, pachet 5
trebuie să respecte condiţia de fermier activ.

55
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
56/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

r). Plăţile aferente M 11 se pot cumula cu: plăţi directe şi plăţile din M 13.
P1-Submăsura 11.1/11.2 se poate combina cu P4 şi P5-M10.
P2 - Submăsura 11.1/11.2 se poate combina numai cu P4 – M 10.
Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la
un an la altul între P1, P2 şi P5.

I.4. Măsura 13 (M 13)- Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice - PNDR 2007-2014 - cu finanţare din alocarea
FEADR 2014-2020

A. Submăsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană (ANC):


Se adresează fermierilor care utilizează terenuri agricole situate în UAT-uri eligbile stabilite
prin PNDR 2014-2020, astfel:
- unităţile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m,
limitele acestora fiind cele ale blocurilor fizice (identificate în IACS), care aparţin de aceste
UAT;

56
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
57/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

- unităţile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m şi care au o pantă


medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice
(identificate în IACS), care aparţin de aceste UAT.

Condiţiile de eligibilitate:
 beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită
conform art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013, OUG nr. 3/2015 şi Ordinului MADR nr.
619/2015;
 beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României,
identificabilă în IACS, încadrată în zona eligibilă pentru Zona Montană delimitată
conform prevederilor art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013;
 suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice SAPS, în cazul anumitor tipuri
de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha);
 beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să îşi continue activitatea agricolă pe
terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.
Alte condiţii în cadrul angajamentelor, pentru care în caz de neconformare se aplică
reduceri ale sprijinului (care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
până la excludere), sunt constituite de respectarea de beneficiari, la nivelul întregii ferme, a
standardelor de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI, capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013, prevăzute în legislaţia naţională.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima


compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe ha şi reprezintă o compensaţie
pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie
angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate
în conformitate cu art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013.
Nivelul plăţii compensatorii este de 86 euro/ha/an.
Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de angajament: În cazul fermelor cu
suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivității),
valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare:
 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar,
 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar,
 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar,
 peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar.

B. Submăsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu


constrângeri naturale semnificative (ANC_SEMN)

Condiţiile de eligibilitate:
 beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită
conform art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013, OUG nr. 3/2015 şi Ordinului MADR nr.
619/2015;
57
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
58/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

 beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României,


identificabilă în IACS, încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale semnificative, delimitate conform prevederilor art. 32 (3) din
Regulamentul (UE) 1305/2013,
 suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice SAPS, în cazul anumitor tipuri
de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha),
 beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să îşi continue activitatea agricolă pe
terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.
Alte condiţii în cadrul angajamentelor, pentru care în caz de neconformare se aplică
reduceri ale sprijinului (care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
până la excludere), sunt constituite de respectarea de beneficiari, la nivelul întregii ferme, a
standardelor de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI, capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013, prevăzute în legislaţia naţională.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima


compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe ha şi reprezintă o compensaţie
pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie
angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate
în conformitate cu art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013.
Nivelul plăţii compensatorii este de 54 euro/ha/an.
Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de angajament: În cazul fermelor cu
suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivității),
valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare:
 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar,
 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar,
 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar,
 peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar.

În cazul în care în urma aplicării degresivităţii, valoarea plăţii compensatorii/ha ar ajunge


la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe ha va fi în cuantum de
25 €/ha.

C. Submăsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu


constrângeri specifice (ANC_SPEC)

este un instrument prin care se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în
unităţile administrativ-teritoriale care se suprapun total sau parţial cu Rezervaţia Biosferei
Delta Dunării.

Condiţiile de eligibilitate:
 beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită

58
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
59/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

conform art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013, OUG nr. 3/2015 şi Ordinului MADR nr.
619/2015;
 beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României,
identificabilă în IACS, încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă cu alte
constrângeri specifice, delimitate conform prevederilor art. 32 (4) din Regulamentul
(UE) 1305/2013,
 suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice SAPS, în cazul anumitor tipuri
de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha),
 beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să îşi continue activitatea agricolă pe
terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.
Alte condiţii în cadrul angajamentelor, pentru care în caz de neconformare se aplică
reduceri ale sprijinului (care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni
până la excludere), sunt constituite de respectarea de beneficiari, la nivelul întregii ferme, a
standardelor de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI, capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013, prevăzute în legislaţia naţională.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima


compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe ha şi reprezintă o compensaţie
pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie
angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate
în conformitate cu art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013.
Nivelul plăţii compensatorii este de 70 euro/ha/an.
Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de angajament: În cazul fermelor cu
suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivității),
valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare:
 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar,
 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar,
 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar,
 peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar.

În cazul în care în urma aplicării degresivităţii, valoarea plăţii compensatorii/ha ar ajunge


la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă
va fi în cuantum de 25 €/ha.

Informaţii comune relevante submăsurilor 13.1, 13.2, 13.3 !!!:

a. Fermierii depun anual o cerere unică de plată în termenul stipulat de legislaţie –


Ordinul MADR nr. 620/2015 şi art. 12 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 809/2014.
Fermierii nu pot depune mai multe cereri unice de plată chiar dacă deţin suprafeţe de
teren în diferite localităţi sau judeţe.
b. În anul 2015, la momentul depunerii cererilor unice de plată, fermierii pot deschide
angajamente noi anuale pentru M 13 din PNDR 2014-2020, având în vedere că

59
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
60/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

angajamentele aflate în desfăşurare pentru Măsurile 211, 212 din PNDR 2007-2013 se
închid.
c. În Campania 2015, în cererea unică de plată, dacă cel puţin o parcelă din declaraţia
de suprafaţă este situată într-o zonă eligibilă pentru una din submăsurile din cadrul M
13, aplicaţia IPA Online aplică automat bifa de solicitare a sprijinului în căsuţa/căsuţele
aferente submăsurii respective din partea IV.-Scheme/măsuri de sprijin/ajutor
solicitate, 57 B din formularul unic de cerere de plată, după caz. În situaţia în care
femierul nu doreşte sprijinul aferent uneia dintre submăsuri pe anul în curs trebuie să
depună declaraţia Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unor scheme de
plată/măsuri de sprijin /ajutor din cererea unică de plată 2015.
d. Fermierii trebuie să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează.
e. Fermierii sunt informaţi la depunerea cererii asupra zonelor eligibile pentru zonele
defavorizate (conform Anexa 8.2 – lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13 din PNDR
2014-2020). Lista acestor zone este afişată şi la centrul judeţean/centrele locale APIA şi/sau
Primării.
f. Fermierii care optează pentru Schema pentru micii fermieri (art. 61 din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013) şi solicită şi sprijin pentru Măsurile 10, 11 sau 13, au obligatia să
respecte ecocondiţionalitatea pe întreaga suprafaţă a exploataţiei şi cerinţele specifice
măsurilor/pachetelor respective. Nerespectare acestor condiţii poate conduce la
aplicarea sancţiunilor administrative conform legislaţiei în vigoare.

II. CERINŢELE DE ECOCONDIŢIONALITATE

Normele privind ecocondiţionalitatea cuprind: cerinţele legale în materie de


gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale
terenurilor (GAEC) referitoare la următoarele domenii: mediu, schimbări climatice şi bunele
condiţii agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea
plantelor; bunăstarea animalelor - art. 93 alin.1 din Regulamentul CE nr. 1306/2013. Pentru
anii 2015 şi 2016, normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia păstrării raportului
dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală,
declarate de fermieri în anul 2007, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Normele privind ecocondiţionalitatea (cerinţele şi standardele obligatorii pentru
fermieri) se regăsesc în Anexa II din Regulamentul CE nr. 1306/2013 şi în Ordinul
MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 / 2015 pentru aprobarea normelor privind
ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.
Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) şi cerinţele legale în materie de
gestionare (SMR) sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de teren agricol care solicită
plăţi în cadrul Măsurilor 10, 11, 13. Aceste condiţii sunt obligatorii pentru toate
parcelele agricole din cadrul exploataţiei (atât cele eligibile, cât şi cele neeligibile,
solicitate şi nesolicitate), indiferent dacă fermierul solicită sprijin numai pentru o parte
dintre ele.
60
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
61/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Informaţii suplimentare referitoare la ecocondiţionalitate se regăsesc în Ghidul fermierului


privind ecocondiţionalitatea - 2015.

III. CERINŢELE DE BAZĂ

Cerinţele de bază, sunt constituite din:


a) standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,
b) criteriile relevante şi activităţile minime stabilite în temeiul art. 4 alin. (1) litera (c)
punctele (ii) şi (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
c) cerinţele minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de
protecţie a plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
d) alte cerinţe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.

III. 1. Cerinţele de bază relevante pentru M 10:


a) Ecocondiţionalitatea:
Pentru P1, 3 şi 6 constituie cerințe de bază SMR1, SMR2, SMR10, GAEC3 şi GAEC5.
Pentru P2 constituie cerinţă de bază GAEC5.
Pentru P4 constituie cerinţe de bază SMR1, GAEC4, GAEC5 şi GAEC6.
Pentru P5 constituie cerinţă de bază SMR1.
Pentru P7 constituie cerinţe de bază SMR1, SMR2, SMR10, GAEC3, GAEC4, GAEC5 şi
GAEC6.
Pentru P8 constituie cerinţe de bază SMR7 si SMR13 pentru bovine, SMR8 şi SMR13 pentru
ovine şi caprine, SMR13 pentru ecvidee, SMR6, SMR12 şi SMR 13 pentru porcine.
b) Activităţi agricole minime:
Pentru P1, 2, 3, 6 şi 8, activitatea minimă constă în:
- efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit
într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin păşunat, cu asigurarea
unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează
sau un cosit anual pe pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în
domeniul pajiştilor. În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m,
menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă
constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele
pe care le exploatează. Pe suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul
angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul M 214 - PNDR 2007 - 2013,
activitatea minimă constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3
UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual;
- efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit
într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puţin o

61
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
62/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

tăiere anuală de întreţinere ori cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau
o lucrare anuală de întreţinere a solului, în cazul viilor şi livezilor.
Pentru P4, P5 şi P7, activitatea minimă constă în:
- efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit
într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea vegetaţiei
prin lucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puţin o dată pe an pe terenul
arabil;
c) Cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor şi pesticidelor relevante care
trebuie respectate la nivel de fermă, conform PNDR 2014-2020:
Cerinţă de bază 1: Folosirea îngrăşămintelor - Ordin Comun MADR/MMP/MS 94/
1378/1071/2010 - Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
Cerinţă de bază 2: Fito-sanitar - HG 1559/2004, OUG 4/1995, cu modificările şi
completările ulterioare - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a
plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare.
Cerinţă de bază 3: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din
agricultură - Ordin privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot
conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii
trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie
să urmeze un plan de fertilizare.
Pentru pachetele 1, 3, 6 se aplică cerintele de bază de la 1 la 3.
Pentru pachetul 7 se aplică cerinţele de bază 2 şi 3.
Pentru pachetele 4 se aplică cerinţele de bază 1 şi 3.
Pentru pachetele 2 şi 8 nu se aplică cerinţe minime pentru utilizarea îngrăşămintelor şi
pesticidelor.
d) Alte cerinţe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională:
Nu este cazul pentru P1-7.
Pentru P8:
1. Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al rasei
respective - secţiunea principală:
o BOVINE: art. 1 lit. a şi b din Ordinul MADR nr.765/2009 pentru aprobarea normei
privind animalele de reproducţie din specia bovine;
o OVINE şi CAPRINE: art. 2 lit. a şi b din Ordinul nr. 20/2006 pentru aprobarea
normei privind animalele de reproducţie din speciile ovine şi caprine, cu
modificările şi completările ulterioare;
o ECVIDEE: art. 6 lit. a din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările şi
completările ulterioare;
o PORCINE: art. 1 lit. a şi c din Ordinul MAPDR nr. 13/2006 pentru aprobarea
normei privind animalele de reproducţie din specia porcine, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Obligaţia identificării animalelor:
o BOVINE: art. 1 lit. a din OUG nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea
bovinelor în România;
62
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
63/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

o OVINE şi CAPRINE: art. 1 lit. a din OUG nr.23/2010 privind identificarea şi


înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
o ECVIDEE: art. 19 alin (1) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
o PORCINE: art. 1 lit. a din OUG nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea
suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative;
3. Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire,
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,
ecvideelor, ovinelor şi caprinelor, aprobat prin HG nr.1156/2013.

În baza Ordinului MADR nr. 1828/2015, nerespectarea cerinţelor de bază relevante


măsurii/pachetului atrage după sine sancţiuni/excluderi de la plată astfel:
 Referitor la standardele obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR):
 Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe o parcelă care se află sub
angajament: parcela se respinge la plată, angajamentul ramâne în vigoare,
fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi sancţiuni pentru
nerespectarea standardelor relevante (GAEC/SMR) specifice fiecărui pachet
conform Anexei 5 – Sistemul de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate, sumele
acordate în anii precedenţi nu se recuperează.
 Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe alte parcele decat cele
aflate sub angajament: se sancţionează conform Anexa 5-Sistemul de
sancţiuni pentru ecocondiţionalitate.
 Referitor la criteriiler relevante şi a activităţi minime:
 nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe o parcelă care se
află sub angajament: parcela se respinge de la plată, angajamentul ramâne în
vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare, sumele acordate
în anii precedenţi nu se recuperează.
 nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe alte parcele decat
cele aflate sub angajament: se aplică o sancţiune de 3% din valoarea
sprijinului pe pachet/variantă pe anul respectiv de angajament.
 Referitor la cerinţele minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a
produselor de protecţie a plantelor prevăzute de legislaţia naţională:
 Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi
a produselor de protecţie a plantelor pe o parcelă care se află sub
angajament: parcela se respinge la plată, angajamentul ramâne în vigoare,
fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare, sumele acordate în anii
precedenţi nu se recuperează.
 Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi
a produselor de protecţie a plantelor pe alte parcele decat cele aflate sub
angajament: se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe
pachet/variantă pe anul respectiv de angajament.
63
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
64/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

III. 2. Cerinţele de bază relevante pentru M 11:

a) Ecocondiţionalitatea: GAEC6 şi GAEC7.


b) Activităţi agricole minime:
- efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod
obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea
vegetaţiei prin lucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puţin o dată pe an pe
terenul arabil;
- efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod
obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin păşunat, cu
asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le
exploatează sau un cosit anual pe pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei
specifice în domeniul pajiştilor. În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de
peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat,
activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3
UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează. Pe suprafeţele de pajişti permanente
care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214
"Plăţi de agro-mediu" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013,
activitatea minimă constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3
UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual;
- efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod
obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel
puţin o tăiere anuală de întreţinere ori cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre
rânduri sau o lucrare anuală de întreţinere a solului, în cazul viilor şi livezilor.
c) Cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor şi pesticidelor relevante care
trebuie respectate la nivel de fermă, conform PNDR 2014-2020:
Cerinţă de bază 1: Folosirea îngrăşămintelor - Ordin Comun MADR/MMP/MS
94/1378/1071/2010 - Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
Cerinţă de bază 2: Fitosanitar - OUG 4/1995, cu modificările şi completările ulterioare -
Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost
autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare. Pot efectua
tratamente fitosanitare numai persoanele care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu
produse de uz fitosanitar.
Cerinţă de bază 3: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din
agricultură - Ordin privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot
conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii
trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie
să urmeze un plan de fertilizare.
64
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
65/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

d) Alte cerinţe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională:


Agricultură ecologică - Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare
- Operatorii care produc produsele ecologice sau cei aflaţi în perioada de conversie au
obligaţia de a-şi înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
prin compartimentul de specialitate şi de a se supune controlului unui organism de inspectie
şi certificare aprobat.

În baza Ordinului MADR nr. 1828/2015, nerespectarea cerinţelor de bază relevante


măsurii/pachetului atrage după sine sancţiuni/excluderi de la plată astfel:
 Referitor la standardele obligatorii relevante (GAEC):
 Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe o parcelă care se află sub
angajament: parcela se respinge la plată, angajamentul ramâne în vigoare, fermierului
i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi sancţiuni pentru nerespectarea standardelor
relevante (GAEC) specifice fiecărui pachet conform Anexei 5 – Sistemul de sancţiuni
pentru ecocondiţionalitate. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.
 Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe alte parcele decat cele
aflate sub angajament: se sancţionează conform Anexa 5- Sistemul de sancţiuni
pentru ecocondiţionalitate
 Referitor la criteriile relevante şi a activităţile minime:
 Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe o parcelă care se
află sub angajament: parcela se respinge de la plată, angajamentul ramâne în vigoare,
fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare, sumele acordate în anii precedenţi
nu se recuperează
 Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe alte parcele decat
cele aflate sub angajament: se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe
pachet/variantă pe anul respectiv de angajament.
 Referitor la cerinţele minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a
produselor de protecţie a plantelor prevăzute de legislaţia naţională:
 Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi
a produselor de protecţie a plantelor pe o parcelă care se află sub angajament: parcela
se respinge la plată, angajamentul ramâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni
de supradeclarare, sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.
 Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi
a produselor de protecţie a plantelor pe alte parcele decat cele aflate sub angajament:
se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet/variantă pe anul
respectiv de angajament.
 Referitor la alte cerinţe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională specifice
agriculturii ecologice:
 Nerespectarea cerinţelor obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională
specifice agriculturii ecologice pe parcela aflată sub angajament: parcela se respinge
la plată, angajamentul ramâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de
supradeclarare, sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.
 Nerespectarea cerinţelor obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională
specifice agriculturii ecologice pe alte parcele decat cele aflate sub angajament: se
65
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
66/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de


angajament.

IV. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ ÎN CAMPANIA 2015.


MODIFICĂRI ALE CERERII

Cererea unică de plată reprezintă solicitarea pe care fermierul o depune anual la Centrul
Judeţean/Centrul local A.P.IA. sau al Municipiului Bucureşti al APIA, pentru efectuarea
plăţilor în cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin pe suprafaţă. Un fermier are
dreptul să depună anual o cerere unică de plată conform art. 12 alin. 2 din Regulamentul
CE nr. 809/2014, chiar dacă utilizează parcele agricole amplasate în localităţi/judeţe
diferite.
Fermierii depun cererea unică de plată în anul 2015 la acelaşi centru judeţean/local
A.P.I.A. la care au aplicat în campania precedentă. În cazul în care fermierii utilizează parcele
agricole în mai multe localităţi (UAT-uri diferite), depun cererea unică de plată la centrul APIA
pe raza căruia se situează majoritatea parcelelor agricole.
Beneficiarii M 10, M 11, M 13 completează şi depun în campania 2015 cererea unică
de plată şi documentele aferente în forma prevăzută de Ordinul M.A.D.R. nr. 620/2015.
În baza Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/747 al Comisiei de
derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce
priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor
de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de
plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a
valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015 şi
scrisorii CE Ares (2015) 2463986-12.06.2015, în campania 2015, cererea unică de plată
şi modificările la cererile unice de plată se depun fără penalităţi până pe 15 iunie 2015
inclusiv şi cu penalizări ale sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în
cauză de 1% pe fiecare zi lucrătoare până la data de 10 iulie 2015 inclusiv.

Modificarea cererii unice de plată:


Prin formularul M1–Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2015 se poate:
- mări suprafaţa unei parcele / subparcele declarate în cerere sau într-un formularul M2
anterior;
- schimba cultura unei parcele/subparcele declarate în cerere sau într-un formularul M2
anterior;
- diviza o parcelă în subparcele;
- modifica numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori
sau nu a fost supus controlului pe teren;
- modifica variantele de pachet 1, 2, 5 în cadrul fiecărei submăsuri din M 11 / variantele de
pachet 5.1, 5.2, 5.5 din M 214 în cadrul rotirii;
- modifica pachetele din M 214 (pentru fermierii care au solicitat pachetul din cadrul M 214
pentru care au semnat angajamentul iniţial, urmând ca ulterior, în termenul legal, să modifice

66
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
67/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

cererile unice pentru revizuirea vechilor angajamente la noile reguli aplicabile


angajamentelor de agro-mediu şi climă);
Prin formularul M2–Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2015 se pot
adauga:
- una sau mai multe parcele agricole individuale (noi, nedeclarate în cererea unică de plată);
- bifa aferentă schemei de plăţi directe, pachetului/variantei/subpachetului din cadrul M 10, M
11, M 13, M 214;
- înscrierea pachetului/variantei /subpachetului în declaraţia de suprafaţă.

Prin formularul M3 se pot retrage oricând parcele, părţi de parcelă,


pachete/variante de pachet/subpachete.
În situaţiile în care, însă APIA a informat deja fermierul de nereguli în cererea de
plată sau a notificat fermierul de intenţia de a realiza control pe teren şi în cazul în
care controlul a constatat nereguli, retragerile nu mai sunt autorizate pentru
părţile/parcelele cererii de plată afectate de nereguli – art. 3 din Regulamentul CE nr.
809/2014.
Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează o parte din exploataţie prin vânzare,
concesionare, arendare etc. (o parte sau toate parcelele care pot fi transferate prin Anexa nr.
33 fermierului B, până la 10 iulie 2015 inclusiv, fermierul A depune formularul M3, iar
fermierul B depune formularul M2 - prevedere aplicabilă doar angajametelor din M 214
adaptate la noul cadru juridic.

Prin formularul Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea unică de plată
2015, fermierul poate retragere întrega suprafaţă declarată în cererea de sprijin. Se
realizează oricând, dar în situaţiile în care APIA a informat deja fermierul de nereguli în
cererea de plată sau a notificat fermierul de intenţia de a realiza control pe teren şi în cazul
în care controlul a constatat nereguli, retragerile nu mai sunt autorizate pentru
părţile/parcelele cererii de plată afectate de nereguli – art. 3 din Regulamentul CE nr.
809/2014.
Prin formularul M4, fermierul poate schimba datele privind adresa/coordonatele
bancare/numele societăţii, fără a se modifica CUI-ul. Se depune în orice moment până la
emiterea deciziei de plată sau ca răspuns la notificarea APIA pentru cont invalid.

Formularul Solicitare de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată


2015 se realizează oricând, dar în situaţiile în care APIA a informat deja fermierul de nereguli
în cererea de plată sau de intenţia de a realiza control pe teren şi în cazul în care controlul a
constatat nereguli, retragerile nu mai sunt permise pentru părţile / parcelele cererii de plată
afectate de nereguli – art. 3 din Regulamentul CE nr. 809/2014.
! Numai solicitantul însuşi sau persoana împuternicită de el poate efectua
modificări ale cererii unice de plată. Imputernicirea - procura notarială (în cazul
persoanelor fizice) / delegaţia de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) şi copii
ale CI/BI titular cerere unică de plată şi împuternicit trebuie să fie ataşate la dosarul
cererii de plată.

67
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
68/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a


fost emisă împuternicirea.
Pentru toate modificările aduse cererii unice de plată, fermierul trebuie să prezinte
documente justificative care susţin aceste modificări.

V. CONTROALE ADMINISTRATIVE ŞI PE TEREN

Conform art. 59 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1306/2013: ,,Sistemele de


gestionare şi control, instituite de statele membre, asigură verificarea administrativă
sistematică a tuturor cererilor de ajutor şi de plată. Sistemul este completat de
controale la faţa locului”.
În baza art. 24 alin.1, 2 din Regulamentul CE nr. 809/2014: ”Controalele
administrative şi controalele la faţa locului se efectuează astfel încât să se asigure o
verificare eficace:
(a) a corectitudinii şi exhaustivităţii informaţiilor furnizate în cererea de ajutor, în cererea de
sprijin, în cererea de plată sau în alte declaraţii;
(b) a conformităţii cu toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele şi cu alte obligaţii
privind schema de ajutoare şi/sau măsura de sprijin în cauză, condiţiile în care este acordat
ajutorul şi/sau sprijinul sau în care este acordată scutirea de la obligaţii;
(c) a cerinţelor şi a standardelor relevante pentru ecocondiţionalitate.
Statele membre se asigură că respectarea tuturor condiţiilor aplicabile stabilite de
dreptul Uniunii sau stipulate în legislaţia naţională relevantă şi în documentele care
conţin modalităţile de punere în aplicare sau a condiţiilor stabilite de programul de
dezvoltare rurală poate fi verificată conform unui set de indicatori verificabili care
urmează să fie stabiliţi de statele membre”.
De asemenea, în baza art. 27 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 809/2014:
”Controalele administrative, inclusiv controalele încrucişate, trebuie să permită
depistarea neconformităţilor, în special depistarea automată prin mijloace
electronice”.
Totodată, Regulamentul CE nr. 809/2014 menţionează la art. 27: ,,Dacă este cazul,
controalele administrative şi la faţa locului privind eligibilitatea iau în considerare cazurile
suspecte de neconformitate raportate de alte servicii, organisme sau organizaţii”.
,,Controalele la faţa locului verifică respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate, a
angajamentelor şi a altor obligaţii din cadrul schemelor de ajutoare sau al măsurilor
de sprijin pentru care a fost selectat un beneficiar în conformitate cu art. 34” - art. 26 alin.
3 din Regulamentul CE nr. 809/2014. În acest sens, art. 74 alin. 3 din Regulamentul CE nr.
1306/2013 prevede: ,,Statele membre pot utiliza tehnici de teledetecţie şi sistemul
global de navigaţie prin satelit (GNSS) pentru efectuarea de controale la faţa locului în
privinţa parcelelor agricole”.
,,O cerere de ajutor sau de plată se respinge dacă beneficiarul sau reprezentantul
acestuia nu permite efectuarea controlului la faţa locului, cu excepţia cazurilor de
forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale” - art. 59 alin. (7) din Regulamentul CE
nr. 1306/2013.
68
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
69/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

VI. CE ÎNSEAMNĂ UVM/HA (numărul de Unităţi Vită Mare la hectar)?

Pentru a se putea verifica respectarea condiţiilor de eligibilitate (pachetul 8 din M 10


privind minim 0,3 UVM/ha) şi a cerinţelor specifice pachetelor de agro-mediu (privind
asigurarea de către fermier a unei anumite densităţi a şeptelului – nedepăşirea maximului de
UVM/ha stabilit pentru fiecare pachet/măsură) - pachetele 1, 3, 6 din M 214/M 10 şi pachetul
8 din M 10 şi pachetului de agricultură ecologică (pachetul 6 din M 11), care implică numărul
de Unităţi Vită Mare / ha (UVM/ha), este necesar importul în baza de date IACS a
informaţiilor primite de la ANSVSA şi ANZ privind numărul şi categoria de animale pe care
fermierul le deţine. Urmarea controlului încrucişat cu ANSVSA şi ANZ, se calculează în mod
automat de către sitemul IACS numărul mediu de animale pe fiecare categorie de animale,
pentru fiecare fermier. Nr. mediu de animale pe categorie de animal se înmulţeşte cu
coeficientul prezentat în tabelul de mai jos (rata de conversie), rezultând câte un UVM mediu
pe fiecare categorie de animale. Suma UVM medii pe fiecare categorie de animale
reprezintă Total UVM mediu al explotaţiei.
Pentru determinarea UVM/ha, se împarte totalul UVM la nivel de explotaţie la totalul
suprafeţei determinate de pajişte permanentă (păşune / fâneaţă / utilizare mixtă - PP şi PPn,
eligibilă, neeligibilă) din fermă.

Tabelul de conversie a animalelor în unitate vită mare (UVM) cf. Anexa II din Regulamentul
UE nr. 808/2015:
Categorie animale Rată de conversie a
animalelor în UVM
(UVM/animal)
Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doi ani ( > 2 ani) 1,0
Ecvidee de mai mult de şase luni
Bovine între şase luni şi doi ani (6 luni < 2 ani) 0,6
Bovine de mai puţin de şase luni (< 6 luni) 0,4
Ovine 0,15
Caprine 0,15
Porcine (femele de reproductie din rase locale in pericol de 0,5
abandon din rasele Bazna şi Mangaliţa)- dacă există în cererea
unică solicitare de P8-M 10
Ex: 10 ovine * 0.15 UVM/ovină = 1,5 UVM. Pentru a considera respectată cerinţa specifică
P1, conform căreia maximul admis este de 1 UVM/ha, fermierul trebuie să deţină pentru cele
10 ovine din fermă o suprafaţă de minim 1,5 ha PP (pajişte permanentă).

În cazul în care, în urma controlului încrucişat cu baza de date ANSVSA şi ANZ


69
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
70/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

rezultă o depăşire a încărcăturii de animale şi a cantităţii de azot din gunoiul de grajd,


specificată în fişa măsurii corespunzatoare fiecărui pachet, fermierul este notificat de
APIA. Urmarea notificării, fermierul dă o declaraţie pe proprie răspundere asupra efectivului
de animale deţinut, modul de păşunat, repartizarea acestora pe suprafaţa de pajişte
permanentă şi modul de utilizare a gunoiului de grajd care rezultă de la animalele care
depăşesc încărcătura maximă admisă de UVM/ha etc. Fermierul trebuie să prezinte şi
Caietul de agro-mediu completat şi documentele justificative privind numărul de
animale care a determinat depăşirea UVM/ha, după caz:
- pentru dovedirea furajării din alte surse: facturile fiscale de achiziţionare a fânului în
cazul în care acesta este achiziţionat de la persoana juridică şi/sau fila/filele din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul în care fânul este achiziţionat de la
persoane fizice, chitanţe, bon fiscal, facturi pentru alte tipuri de furaje;
În situaţia în care fermierul justifică depăşirea UVM/ha cu precizarea că animalele au
fost ţinute în stabulaţie închisă şi pentru care s-a achiziţionat fân de la alt fermier, se verifică
dacă fermierul de la care s-a achiziţionat fânul are cerere unică de plată înregistrată la
A.P.I.A. în campania respectivă, dacă are solicitare de pachet de agro-mediu şi dacă
respectă cerinţa specifică referitoare la UVM/ha. Dacă acest fermier nu respectă cerinţa
specifică, dosarul este selectat manual la controlul pe teren aplicându-i-se sancţiunea
conform Raportului de control.
- pentru dovedirea înscrierii animalelor la asociaţii: se declară denumirea asociaţiei,
ID-ul asociaţiei în care sunt înscrise animalele şi numărul de animale care sunt la asociaţie.
Funcţionarul care instrumentează dosarul va verifica în sistemul informatic dacă fermierul
figurează în lista nominală a asociaţiei cu animalele respective;
- pentru dovedirea modificării efectivului de animale declarat iniţial în cererea unică de
plată: acte de vânzare/cumpărare sau acte de predare spre abatorizare, acte de sacrificare
sau alte acte doveditoare emise de instituţiile sanitar-veterinare abilitate, după caz;
- pentru cazul în care fermierul declară păşunarea pe terenul altui fermier: acesta
trebuie să specifice numele, prenumele şi CNP-ul fermierului pe terenul căruia a păşunat.
Funcţionarul care instrumentează dosarul va verifica în sistemul informatic dacă respectivul
fermier nu a solicitat sprijin la APIA. În situaţia în care acesta a solicitat sprijin la APIA,
funcţionarul va analiza dacă fermierul pe terenul căruia se paşunează este eligibil
(desfăşoară activitate agricolă);

În ceea ce priveste modul de utilizare a gunoiului de grajd care rezultă de la animalele


care depăşesc încărcătura maximă admisă de UVM/ha pentru plata de agromediu,
documentele doveditoare pe care fermierul trebuie să le prezinte sunt, după caz: facturi,
chitanţe, bon fiscal, înscrisuri sub semnătura privată.
In cazul M 214, pentru verificarea cerintei specifice legate de utilizarea gunoiului de
grajd, se considera ca 1 UVM=30 de kg azot s.a/ha conform PNDR 2007-2013.
In cazul M 10, pentru verificarea cerintei specifice legate de utilizarea gunoiului de
grajd, se considera ca 1 UVM=40 de kg azot s.a/ha conform PNDR 2014-2020.

In cazul în care din documentele prezentate de fermier nu reiese clar modul de


justificare al UVM care depăşeşte încărcătura maximă admisă de UVM/ha pentru plata
70
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
71/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

de agro-mediu:
- fermierul nu prezinta documente care justifica depasirea incarcaturii sau
- actele doveditoare sunt incomplete sau insuficiente sau
- declaraţia pe proprie răspundere privind depăşirea încărcăturii UVM/ha şi utilizarea
gunoiului de grajd rezultat de la aceste animale furnizează date contradictorii cu celelalte
documente doveditoare,
se efectuează verificarea pe teren a numărului de animale din exploataţia aflată sub
angajament şi a modului de utilizare a gunoiului de grajd. Dacă, în urma controlului,
fermierul nu face dovada repartizării corecte a efectivului de animale pe parcelele de
pajişte permanentă, va fi sancţionat. Se sancţionează şi neprezentarea de către fermier
a clarificărilor solicitate.

VII. NEDECLARAREA SUPRAFEŢELOR

În conformitate cu art. 16 din Regulamentul CE nr. 640/2014, dacă pentru anul în cauză,
un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în
cerere şi suprafaţa totală pe care o exploatează (suma dintre suprafaţa totală declarată şi
suprafaţa parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafaţa declarată, întreaga
sumă pe care fermierul este îndreptăţit să o primească pentru anul respectiv este redusă cu
până la 3%, în funcţie de gravitatea nedeclarării.

VIII. CAZURILE DE FORŢĂ MAJORĂ ŞI CIRCUMSTANŢELE EXCEPŢIONALE

În baza art. 2 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1306/2013, „forţa majoră” şi


„circumstanţele excepţionale” sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri:
,,(a) decesul beneficiarului;
(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe
exploataţia agricolă;
(e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau,
respectiv, culturile beneficiarului;
(f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă
exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii’’.
Conform art. 4 din Regulamentul UE nr. 640/2014 ,,Cazurile de forţă majoră şi
circumstanţele excepţionale se notifică în scris autorităţii competente, furnizându-se
în acelaşi timp dovezi relevante considerate satisfăcătoare de autoritatea în cauză, în
termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în
drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.

71
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
72/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

În ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală în temeiul art. 28,
29, 33 şi 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, dacă un beneficiar nu şi-a putut
îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe
excepţionale, plata respectivă trebuie să fie retrasă proporţional pentru anii în care s-
au manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale. Retragerea
vizează doar părţile din angajament pentru care nu au fost suportate costuri
suplimentare sau nu s-au înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de
forţă majoră sau a circumstanţeelor excepţionale. Nu se aplică nicio retragere în
legătură cu criteriile de eligibilitate şi cu alte obligaţii şi nu se aplică nicio sancţiune
administrativă”.
Informaţii suplimentare referitoare la documentele doveditoare aferente fiecărui caz de
forţă majoră/circumstanţă excepţională, pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA în
teremen, se regăsesc Anexa II din Ordinul MADR nr. 620/2015.

IX. TRANSFERUL

TRANSFERUL UNEI EXPLOATAŢII – art. 8 din Regulamentul CE nr. 809/2014 -


înseamnă vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacţie similară care are
drept obiect unităţile de producţie în cauză;
„cedent” - beneficiarul a cărui exploataţie este transferată unui alt beneficiar;
„cesionar” - beneficiarul căruia i se transferă exploataţia.
,,(2) Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea
unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin sau a unei cereri de plată şi înainte să fi fost
îndeplinite toate condiţiile de acordare a ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă
niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată.
(3) Ajutorul sau plata solicitat(ă) de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea
următoarelor condiţii:
(a) pe parcursul unei perioade care urmează să fie stabilită de statele membre, cesionarul
informează autoritatea competentă în legătură cu transferul şi solicită plata ajutorului şi/sau a
sprijinului;
(b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de autoritatea competentă;
(c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce
priveşte exploataţia transferată.
(4) După momentul în care cesionarul a informat autoritatea competentă şi a solicitat plata
ajutorului şi/sau a sprijinului în conformitate cu alin. (3) litera (a):
(a) toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi
autoritatea competentă generat de cererea de ajutor, de cererea de sprijin sau de cererea de
plată sunt atribuite cesionarului;
(b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate
declaraţiiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării
normelor relevante ale Uniunii;

72
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
73/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

(c) exploataţia transferată este considerată, după caz, o exploataţie separată pe durata
anului de cerere în cauză.
(5) După caz, statele membre pot decide să acorde ajutorul şi/sau sprijinul cedentului. În
acest caz:
(a) cesionarul nu primeşte niciun ajutor sau sprijin;
(b) statele membre aplică mutatis mutandis cerinţele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4)”.

Fermierii cu angajamente pot efectua:


1. transfer de exploataţie – în baza documentului Cerere pentru transfer de
exploataţie/schimbarea formei de organizare, completată şi semnată atât de cesionar, cât
şi de cedent, oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea primei decizii de
plată pentru schemele de plăţi directe/măsurile de sprijin pe suprafaţă.
2. transfer parţial de exploataţie - transfer de angajament în baza Anexei nr. 33
(Anexa nr. 7 din prezentul ghid), completată şi semnată atât de cesionar, cât şi de cedent.
Acest document poate fi prezentat la APIA doar până la data limită de depunere a
cererii unice de plată (şi în perioada de penalizări) . Ulterior, documentul este considerat
inadmisibil, parcelele în cauză figurând ca netransferate.
În aceste cazuri, are loc preluarea voluntară de către cesionar a obligaţiilor şi drepturilor
care decurg din angajamentele asumate de către cedent în legătură cu respectarea
condiţiiilor de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta
vizată.
Pentru pachetele P 1, 1.2, 3, 6, 7 – M 214 se poate efectua transfer de angajament
la nivel de parcelă/fracţiuni de parcele (transfer parţial de exploataţie), prin Anexa nr.
33.
În cazul P4 - M 214, prin Anexa nr. 33, se poate efectua doar transferul
angajamentului aferent suprafeţei totale de P4. În aceste condiţii, fermierul care preia
angajamentul are obligaţia să se asigure că în urma transferului pentru a se evita orice
suprapunere cu standardul de ecocondiţionalitate referitor la protecţia solului pe timpul
iernii, pachetul se poate aplică pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând
unei ferme. Prevederea referitoare la protecţia solului pe timpul iernii, este valabilă şi la
preluarea prin transfer a P7.
În cazul P5 - M 214, transferul este posibil numai în cazul transferului total de
exploataţie (nu se acceptă transfer de angajament prin Anexa nr. 33).
!! În campania 2015, pentru măsurile noi, respectiv M 10 şi M 11 se acceptă doar
transfer total de explotaţie, având în vedere că prin Anexa nr. 33 se transferă doar
angajamentele aflate în desfăşurare, din campaniile anterioare.

Pentru angajamentele de agro-mediu semnate în cadrul programării anterioare se


aplică prevederile art. 44 (1) ale Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, independent de data la care are loc transferul exploataţiei (în
perioada de programare anterioară sau actuală). În aceste condiţii, beneficiarii
sprijinului pentru agro-mediu, acordat în cadrul perioadei de programare 2007-2013,

73
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
74/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

care transferă terenul aflat sub angajament de agro-mediu, trebuie să ramburseze


ajutorul acordat, dacă persoana care preia terenul nu preia şi angajamentele.
Pentru angajamentele de agro-mediu semnate în cadrul programării PNDR 2014-
2020 se aplică prevederile art. 47 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Astfel,
dacă întregul teren sau o parte a acestuia, care face obiectul angajamentului sau
întreaga exploataţie este transferat(ă) altei persoane în cursul perioadei
angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din acesta aferentă terenului
transferat poate fi preluat(ă) de cealaltă persoană pentru perioada rămasă sau poate
înceta şi rambursarea nu este solicitată în ceea ce priveşte perioada în care
angajamentul a produs efecte.
În cazul în care o suprafaţă aflată sub angajament este transferată unui alt
fermier, noul utilizator al suprafeţei în cauză, care a preluat angajamentul existent,
este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi
ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile
anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.
Plata aferentă revine fermierului care preia exploataţia agricolă, cu asumarea obligaţiei
de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate şi a consecinţelor rezultate din neîndeplinirea
acestora.
Fermierul care a preluat un angajament de agro-mediu prin transfer trebuie să preia de
la cedent şi caietele de agro-mediu (pentru fiecare campanie) completate de la începutul
angajamentului sau cópii ale acestora pe care le completează şi păstrează până la
finalizarea ciclului de 5 ani şi le păstrează încă 3 ani după finalizarea angajamentului.

În cazul transferului de exploataţie sau al modificării dreptului de utilizare a unor parcele


agricole, beneficiarul cesionar este informat de APIA, în scris, asupra posibilităţii
transferului de angajament şi a stadiului implementării angajamentului de către cedent pe
suprafeţele vizate de transfer, până la acel moment.

! Documentul doveditor al deţinerii competenţelor (Anexa nr. 10) emis pe numele


fermierului cedent nu se transferă fermierului cesionar.
Programul de instruire/iniţiere/perfecţionarea/calificarea/specializare trebuie urmat
şi de către cesionar, în funcție de pragurile de suprafaţă / pachet / M 10 / M 11 (chiar şi
în anul transferului), chiar dacă fermierul cedent a prezentat anterior la APIA
Certificatul de calificare/absolvire/atestat de participare - Anexa nr. 10 pentru
suprafeţele transferate. Dacă până la sfârşitul angajamentului, fermierul cesionar nu
prezintă acest document, i se vor recupera sumele acordate anterior până în campania
transferului.

X. CLAUZA DE REVIZUIRE-CAMPANIA 2015

În baza prevederilor art. 46 al Regulamentului (CE) nr. 1974/2006, cu modificările şi


completările ulterioare, fermierii care au angajamente în desfăşurare în cadrul Măsurii
214-PNDR 2007-2013 pot accesa în anul 2015 Clauza de revizuire, în scopul adaptării
74
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
75/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

acestor angajamente la noul cadru juridic. In acest sens, în campania 2015, în baza
adresei MADR-AM-PNDR nr. 79733/03.06.2015, până la termenul final de depunere a
cererilor unice de plată, fermierii semnează un document adiţional la angajamentul
iniţial (Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea la cerinţele din noul cadru juridic
aferent perioadei de programare PNDR 2014-2020 a angajamentelor asumate în cadrul
Măsurii 214 a PNDR 2007-3013 şi aflate în desfăşurare în campania 2015 - Anexa nr. 5)
prin care:
a) închid angajamentele în desfăşurare în cazul neacceptării cerinţelor din noul cadru
juridic - nu sunt de acord cu adaptarea angajamentelor la noul cadru juridic -
completează şi semnează punctul A) din Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea…:
În situaţia în care, în urma aplicării clauzei de revizuire, fermierii, care aveau angajamente în
derulare în baza M 214 pentru P1, P2, P3, P4, P6 şi P7, optează pentru încetarea
angajamentelor, nu vor mai putea deschide în anul 2015 noi angajamente pentru pachetele
disponibile prin M 10, pentru parcelele pentru care au renunţat la angajamentele în derulare
(pentru pachetele care au angajament la nivel de parcelă: 1, 2, 3, 6 şi 7), iar în cazul
pachetului 4 nu mai pot începe angajament aferent acestui tip de pachet.
În ceea ce priveşte P5 – M 214, aceştia nu vor mai putea deschide noi angajamente în baza
M 11 pentru parcelele pentru care au renunţat la angajamentele în derulare. Accesarea
clauzei de revizuire pe una dintre variantele de pachet 5.1, 5.2 şi 5.5, implică accesarea
clauzei pe toate aceste variante, având în vedere posibilitatea modificării acestora de la un
an la altul. Accesarea clauzei de revizuire pe una dintre variantele de pachet 5.3, 5.4 se face
individual.
Această restricţionare a posibilităţii deschiderii unor noi angajamente în cazul închiderii prin
accesarea clauzei de revizuire a vechilor angajamente este aplicabilă numai pentru anul
2015.
Nu este permisă închiderea angajamentelor pe respectivul pachet doar pe anumite parcele şi
continuarea angajamentului pe alte parcele cu acelaşi pachet.
b) acceptă să continue angajamentele pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5
ani din angajamentul anterior - sunt de acord cu adaptarea la noul cadru juridic -
completează şi semnează punctul B) din Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea…
Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul M 214 vor depune cereri unice de
plată şi vor solicita pachetul din cadrul M 214 pentru care au semnat angajamentul iniţial.
Această prevedere se aplică tuturor angajamentelor în desfăşurare, indiferent dacă există
sau nu modificări în ceea ce priveşte încadrarea în zonele eligibile pentru pachetele de
agro-mediu din PNDR 2014-2020. În aceste condiţii, fermierii trebuie să respecte cerinţele
specifice şi cerinţele de bază (minime) prevăzute de M 214, urmând ca celelalte reguli
aplicabile schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de legislaţia naţională
aplicabilă în 2015 (exemplu: condiţiile de eligibilitate, normele de eco-condiţionalitate etc.
stabilite prin OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352,
636, 54 / 2015). Nivelul plăţilor acordate în cadrul acestor angajamente este cel prevăzut de
M 214.
În cazul continuării angajamentului de pachet 4 din cadrul M 214, fermierii pot deschide şi noi
angajamente de pachet 4 în cadrul M 10, doar pe o suprafaţă suplimentară faţă de cea care
75
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
76/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

se află sub angajament, continuând în paralel cele două angajamente.

NOTĂ!:
 se elimină Anexa nr. Ba - Angajamente si declaratii privind adaptarea
angajamentelor pentru pachetele din M 214-PNDR 2007-2013 la cerinţele pachetelor
din M 10-PNDR 2014-2020.
 în cazul accesării clauzei în sensul închiderii angajamentului, nu mai există nicio
excepţie care să justifice aplicarea clauzei la nivel de parcelă. Clauza de revizuire
se aplică la nivel de pachet.

In cazul transferului, Clauza de revizuire se completează doar de către fermierul


care cedeaza exploataţia sau parcelele aflate sub angajament.
Pot exista următoarele situaţii:
1. Fermierul A acceptă adaptarea angajamentelor la noul cadru juridic şi
ulterior transferă unui alt fermier (B). In acest caz, fermierul B, care a preluat exploataţia
sau parcelele aflate sub angajament, nu mai poate accesa Clauza de revizuire, în sensul
închiderii angajamentelor, având în vedere că, prin semnarea documentului de transfer,
acesta s-a angajat să preia drepturile şi obligaţiile de la fermierul care a cedat (A).
2. Fermierul A nu acceptă adaptarea angajamentelor la noul cadru juridic,
completează şi depune Declaraţia privind adaptarea/neadaptarea angajamentelor şi ulterior
doreşte să transfere dreptul de utilizare a terenurilor respective unui alt fermier B. In acest
caz, angajamentele asumate de către fermierul A s-au închis şi nu se mai pot transfera la
fermierul B.

In cazul în care fermierul nu mai depunere cerere unică de plată în campania


curentă, poate să acceseze Clauza de revizuire dacă completeză punctul A) din
Declaraţia privind adaptarea/neadaptarea angajamentelor şi o depune până la ultimul termen
de depunere a cererii.
Această regulă se aplică şi situaţiilor în care un fermier cu angajament în
desfăşurare nu a mai depus cerere unică de plată în anul/anii anteriori.

XI. RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE

se realizează în baza:
- art. 63, alin. 1, 3 din Regulamentul CE nr. 1306/2013:
,,Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate sau nu respectă
angajamentele sau alte obligaţii legate de condiţiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului
prevăzute de legislaţia agricolă sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau
acesta se retrage în întregime sau parţial şi, după caz, drepturile la plată aferente
menționate la art 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 nu se alocă, sau se retrag.

76
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
77/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Fără a aduce atingere art. 54 alin. (3), cuantumurile, inclusiv dobânzile aferente şi drepturile
la plată vizate de retragerea menţionată la alin (1) şi de sancţiunile menţionate la alin. (2) se
recuperează”.
- art. 35 din Regulamentul CE nr. 640/2014:
,,(1) Sprijinul solicitat se refuză sau se retrage în întregime dacă nu sunt îndeplinite criteriile
de eligibilitate.
(2) Sprijinul solicitat se refuză sau se retrage în întregime sau parţial dacă nu sunt îndeplinite
următoarele angajamente sau alte obligaţii:
a) angajamentele stabilite în programul de dezvoltare rurală
(3) Când decide proporţia în care refuză sau retrage sprijinul în urma neîndeplinirii
angajamentelor sau a altor obligaţii menţionate la alin. (2), statul membru ţine seama de
gravitatea, amploarea, durata şi repetarea neconformităţii legate de condiţiile pentru
sprijin menţionate la alin (2).
(4) În cazul angajamentelor sau plăţilor multianuale, retragerile bazate pe criteriile
menţionate la alin. (3) se aplică şi cuantumurilor deja plătite în anii anteriori pentru
aceeaşi operaţiune.
(5) În cazul în care evaluarea de ansamblu bazată pe criteriile menţionate la alin. (3) duce la
constatarea unei neconformităţi grave, sprijinul nu se plăteşte sau se retrage în întregime.
Totodată, beneficiarul este exclus de la aceeaşi măsură sau de la acelaşi tip de operaţiune
pentru anul calendaristic în care se face constatarea şi pentru anul calendaristic următor.
(6) În cazul în care se stabileşte că beneficiarul a furnizat dovezi false pentru a primi sprijinul
sau nu a furnizat informaţiile necesare din motive de neglijenţă, sprijinul se refuză sau se
retrage în întregime. Totodată, beneficiarul este exclus de la aceeaşi măsură sau de la
acelaşi tip de operaţiune pentru anul calendaristic în care se face constatarea şi pentru anul
calendaristic următor”.

NOTĂ!!!
Pentru informarea detaliată privind posibilităţile de accesare a schemelor de plăţi
directe şi a măsurilor de dezvoltare, vă invităm să consultaţi site-ul APIA și informaţiile
afişate la Centrele locale/judeţene APIA.

77
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
78/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

ANEXE
Anexa nr. 1

Lista culturilor acceptatate pentru agricultură ecologică: Măsura 11 şi Măsura 214-


pachetul 5
M 11 (submăsurile 11.1 şi 11.2) şi
P5-M 214 (cu variantele
corespondente 1, 2, 3, 4, 5) DENUMIRE CULTURĂ COD
CULTURI PE TERENURI ARABILE INCLUSIV PLANTE DE
NUTREŢ
CEREALE PENTRU BOABE
Pachetul 1-M11 /
varianta P5.1-M214 grâu comun 101/1010
Pachetul 1 grâu dur 102/1020
Pachetul 1 triticale 103/1030
Pachetul 1 secară 104/1040
Pachetul 1 orz 105/1050
Pachetul 1 orzoaică 106/1060
Pachetul 1 ovăz 107/1070
Pachetul 1 108/115/
116/117/
porumb 118
Pachetul 1 porumb zaharat 109
Pachetul 1 110/119/
120/
sorg 121/122
Pachetul 1 orez 111
Pachetul 1 mei 112
Pachetul 1 hrişcă 113
Pachetul 1 alte cereale pentru boabe (identificate în agricultură
ecologică: grâu spelta şi altele) 114
PLANTE PROTEICE (leguminoase pentru boabe)
Pachetul 1 mazăre pentru boabe 151
Pachetul 1 mazăre boabe instrializare 1517
Pachetul 1 fasole pentru boabe 152
Pachetul 1 fasole boabe industrializare 1527
Pachetul 1 linte 153

78
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
79/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Pachetul 1 bob 154


Pachetul 1 lupin 155
Pachetul 1 fasoliţă 156
Pachetul 1 năut 157
Pachetul 1 măzăriche de toamnă 158
Pachetul 1 mazăre furajeră de toamnă 159
Pachetul 1 alte leguminoase pentru boabe 160
PLANTE INDUSTRIALE
Pachetul 1 201/123/
124/125/
floarea soarelui 126
Pachetul 1 rapiţă 202/2020
Pachetul 1 203/127/
128/129/
soia 130
Pachetul 1 in pentru ulei 204
Pachetul 1 alte oleaginoase (identificate in agricultură ecologică:
(migdale pământ şi altele) 205
Pachetul 1 in pentru fibră 206
Pachetul 1 cînepă pentru fibră 207
Pachetul 1 tutun 208
Pachetul 1 alte plante industriale (identificate în agricultura
ecologică: trestie de zahăr, bumbac şi altele) 214
Pachetul 1 ARAHIDE 215
Pachetul 1 MAC 216
Pachetul 1 RICIN 217
Pachetul 1 SUSAN 218
Pachetul 1 ŞOFRĂNEL 219
Pachetul 1 CÂNEPĂ PENTRU ULEI 220
PLANTE RĂDĂCINOASE
Pachetul 1 sfeclă de zahăr 301
Pachetul 1 sfeclă furajeră 302
Pachetul 1 FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE 400
Pachetul 1 PLANTE DE NUTREŢ (amestec de leguminoase şi
graminee, porumb furajer, borceag, trigonella, amestec de
iarbă, raigras şi altele) 451
Pachetul 1 LOT SEMINCER 500
Pachetul 1 ALTE CULTURI PE TEREN ARABIL (material de înmulţire
vegetativă şi altele) 550
Pachetul 1 TRIFOI 973
Pachetul 1 LUCERNĂ 974
Pachetul 1 SPARCETĂ 975
Pachetul 1 PHACELIA 976
Pachetul 1 MUŞTAR 977
79
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
80/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Pachetul 1 GHIZDEI 978


TUTUN 208
LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI ŞI CARTOFI)

PLANTE TUBERCULIFERE
Pachetul 2-M11 /
varianta P 5.2-M214 cartofi timpurii 251
Pachetul 2 CARTOFI TIMPURII, SEMITIMPURIŞI DE VARĂ
INDUSTRIALIZARE 2517
Pachetul 2 cartofi semitimpurii 252
Pachetul 2 cartofii târzii 253
Pachetul 2 alte culturi de cartofi (identificate in agricultură ecologică:
batat şi altele) 254
Pachetul 2 cartofi pentru sămânţă 255
Pachetul 2 LEGUME PROASPETE ALTELE DECÂT TOMATE
DESTINATE PROCESĂRII:

- legume cultivate în câmp şi în spaţii protejate (vinete şi


alte legume cultivate pentru fructe în câmp şi în spaţii
protejate)
- legume bostănoase cultivate în câmp şi în spaţii
protejate (dovlecel, tărtăcuţă şi alte bostanoase cultivate
în câmp şi în spaţii protejate)
- legume păstăioase verzi cultivate în câmp şi în spaţii
protejate (mazăre păstăi, fasole păstăi, bob păstăi şi alte
legume păstăioase cultivate în câmp şi în spaţii protejate)
- legume vărzoase cultivate în câmp şi în spaţii protejate
(conopidă, gulii, brocoli şi alte vărzose cultivate în câmp şi
în spaţii protejate )
- legume cultivate pentru frunze în câmp şi în spaţii
protejate (praz, salată, spanac, asparagus, andive, rucola,
mărar, pătrunjel, leuştean, sparanghel şi alte legume
cultivate pentru frunze şi în spaţii protejate)
- legume rădăcinoase cultivate în câmp şi în spaţii
protejate (morcov, pătrunjel, telină, păstârnac, sfeclă roşie,
ridichi, hrean şi alte rădăcinoase cultivate în câmp şi în
spaţii protejate)
- legume bulboase cultivate în câmp şi în spaţii protejate
(usturoi, ceapă, praz şi alte legume bulboase cultivate în
câmp şi în spaţii protejate) 351
Pachetul 2 PEPENI VERZI ŞI GALBENI 352
Pachetul 2 TOMATE 353
Pachetul 2 TOMATE CÂMP INDUSTRIALIZARE 3537
Pachetul 2 CASTRAVEŢI 354
Pachetul 2 CASTRAVEŢI CÂMP INDUSTRIALIZARE 3547
Pachetul 2 TOMATE SERE 355
Pachetul 2 CASTRAVETI SERE 356
Pachetul 2 ARDEI SERE 357

80
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
81/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Pachetul 2 VARZĂ SERE 358


Pachetul 2 TOMATE SOLARII 359
Pachetul 2 CASTRAVETI SOLARII 360
Pachetul 2 ARDEI SOLARII 361
Pachetul 2 VARZA SOLARII 362
Pachetul 2 VINETE SOLARII 363
Pachetul 2 CĂPŞUNI (ÎN CÂMP ŞI ÎN SPAŢII PROTEJATE) 803
Pachetul 2 CICOARE (ÎN CÂMP ŞI ÎN SPAŢII PROTEJATE) 805
Pachetul 2 TEREN SUB SERE ŞI SOLARII CULTIVAT (TOATE
CATEGORIILE INCLUSE LA COD 351) 971
LIVEZI
POMI FRUCTIFERI
Pachetul 3-M11 /
varianta P5.3-M214 meri 651
Pachetul 3 meri industrializare 6517
Pachetul 3 peri 652
Pachetul 3 pruni 653
Pachetul 3 pruni industrializare 6537
Pachetul 3 caişi şi zarzări 654
Pachetul 3 caisi şi zarzări industrializare 6547
Pachetul 3 piersici 655
Pachetul 3 cireşi şi vişini 656
Pachetul 3 cireşi şi vişini industrializare 6567
Pachetul 3 gutui 657
Pachetul 3 duzi 658
Pachetul 3 alţi pomi fructiferi (identificaţi în agricultura ecologică:
nectarine şi alţii) 659
Pachetul 3 PEPINIERE POMICOLE 902
CASTANI, NUCI, ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE
Pachetul 3 castani 701
Pachetul 3 nuci şi aluni 702
Pachetul 3 alte specii 703
Pachetul 3 HAMEI 750
ARBUŞTI FRUCTIFERI
Pachetul 3 zmeur 801
Pachetul 3 coacăz 802
Pachetul 3 alţi arbuşti fructiferi (identificaţi în agricultura ecologică:
cătin, afin, măceş, agriş, mur şi alţii) 804
VIE
Pachetul 4-M11 /
varianta P5.4-M214 vii pe rod cu struguri nobili pentru vin 961
Pachetul 4 vii pe rod cu struguri de masă (identificate în agricultura 962
ecologică: vii pe rod cu varietăţi de struguri cultivati

81
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
82/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

pentru producţia de stafide şi altele)


Pachetul 4 vii tinere neintrate pe rod 963
Pachetul 4 vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin 964
Pachetul 4 vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie 965
Pachetul 4 pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi 901
PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE
Pachetul 5-M11 / varianta P5.5-
M214 fenicul (în câmp şi în spaţii protejate) 209
Pachetul 5 levănţică (în câmp şi în spaţii protejate) 210
Pachetul 5 mentă (în câmp şi în spaţii protejate) 211
Pachetul 5 anason (în câmp şi în spaţii protejate) 212
Pachetul 5 - alte plante medicinale (identificate în agricultura
ecologică: galbene, armurariu, salvie, crăiţe, coada
şoricelului, coada calului, muşeţel, echinacea, lavandă,
roiniţă, măghiran, isop, schinduf, sunătoare, sulfină,
angelica, anghinare, passiflora, iarbă mare, patlagina,
roibă, rostopască, rozmarin, genţiană, talpa gîştei,
tătăneasă, urzică, valeriană, melissa, iasomie, asmăţui şi
altele (în câmp şi în spaţii protejate)
- alte plante aromatice: cimbru, busuioc, tarhon, şofran,
chimion, coriandru, dafin, oregano şi altele (în câmp şi în
spaţii protejate). 213
Pachetul 6-M11 Pajişti permanente comunale utilizate individual 605
Pachetul 6-M11 Pajişti permanente utilizate individual 606
Pachetul 6-M11 Faneţe utilizate individual 607
Pachetul 6-M11 Fâneţe comunale utilizate individual 608

82
Model Caiet de agro-mediu PACHETELE 1, 1.2, 3.1, 3.2, 6 - M214 (PNDR 2007-2013)
PACHETELE 1, 1.2,1, 1.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 6.1, 6.2 - M10 (PNDR 2014-2020)
Campania de depunere a cererilor unice de plată 2015
CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU,
Nume/Prenume PENTRU FIECARE PARCELĂ ÎN PARTE ÎN FIECARE AN.
Denumirea exploataţiei Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
Semnatură şi ştampilă În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plată.
RO În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care
Suprafaţă totală de PP şi PPn (ha) conduc la reducerea plaţilor.
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 1 Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de
(ha)-M214 desfăşurare a angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani.
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 1.2
(ha)-M214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 3.1
(ha)-M214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 3.2
(ha- M214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 6
(ha)- M214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P
1.2.1 (ha)-M10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P
1.2.2 (ha)-M10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P
3.1.1 (ha)-M10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P
3.1.2 (ha)-M10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P
3.2.1(ha)-M10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P
3.2.2(ha)-M10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 6.1
(ha)-M10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P
6.2 (ha)-M10
Total nr. de Nr. Bovine (mai mari Nr. Bovine (între 6 Nr. Bovine (sub 6 Nr. Ecvidee (cai mai mult Nr. Ovine Nr. Caprine
animale la data de 2 ani) luni şi 2 ani) luni) de 6 luni)
de .........................
....

Rată de conversie 1 UVM 0,6 UVM 0,4 UVM 1 UVM 0,15 UVM 0,15 UVM
în unităţi vită mare
(UVM)
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
84/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

FERTILIZA PĂŞUNE
PARCELA FÂNEAŢĂ FÂNEAŢĂ / PĂŞUNE
RE
Cod Nr. Nr. Denumir Supraf Tipul de Nr. de Perioadă Insămânţări Specii
Manual
catego parcel bloc e aţa animale animale / Nr. dacă utilizate
/
rie de ă fizic Localitat totală a Gunoi Data Modul de cu care cu care zile de este cazul denumirea
Nr. Data Data la
folosin (din (din e parcele grajd Cantita încep cosit (din s-a s-a păşunat populară
crt finaliză Mecaniza care s-a Observaţii
ţă cerere cerere i DA/ te erii interior păşunat păşunat
rii t adunat
+ a de a de (din NU kg/ha coase spre
coasei denumire fânul
Cod plată) plată) cererea i exterior)
a
pachet de
utilajului
plată)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DATA CONTROL PE TEREN: SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA: SEMNĂTURĂ FERMIER:

84
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
85/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Model Caiet de agro-mediu PACHETUL 4- M214 (PNDR 2007-2013) /


PACHETUL 4- M10 (PNDR 2014-2020)

Campania de depunere a cererilor unice de plată 2015 CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU
Nume/Prenume FIECARE PARCELĂ ÎN PARTE ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plată.
Denumirea
În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care
exploataţiei
conduc la reducerea plaţilor.
Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de
Semnatură şi
desfăşurare a angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani.
ştampilă
RO
Suprafata totală de PP şi PPn (ha)

Suprafaţa aflată sub angajament de


agromediu P4 (ha)-M214
Nr.crt
Suprafaţa PARCELA
aflată sub angajament de FERTILIZARE CERINTE SPECIFICE
Nr.parcelă
agromediu P4 (ha)-M10 Nr. bloc Suprafaţa Gunoi grajd Cantitate Data la Speciile de Data la care
(din cererea fizic totală a kg/ha care s-a plante s-a
de plată) (din parcelei semănat semănate încorporat Observaţii
cererea (conform DA NU biomasa
de plată) cererii de
plată)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
86/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

DATA CONTROL PE TEREN: SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA: SEMNĂTURĂ FERMIER:

Model Caiet de agro-mediu PACHETUL 7- M214(PNDR 2007-2013) / PACHETUL 7 – M10 (PNDR 2014-2020)

Campania de depunere a cererilor unice de plată 2015


CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE
Nume/Prenume
PARCELĂ ÎN PARTE ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
Denumirea În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plată.
exploataţiei În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care conduc la reducerea
plaţilor.
Semnatură şi Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a
ştampilă angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani.
RO
Suprafata totală de PP şi PPn (ha)

Suprafaţa aflată sub angajament de


agromediu P7 (ha)-M214
Suprafaţa aflată sub angajament de
Nr.crt
agromediu P7 (ha)-M10 PARCELA CERINŢE SPECIFICE
Cod Nr.parcelă Nr. bloc Suprafaţa Data la Speciile de Data la Cantitat Data Data
Data la
pachet (din fizic totală a care s-a plante Suprafa care s-a ea de fertili aplica
care
cererea (din parcelei semăna semănate Suprafaţ ţa de recoltat porumb zare re
s-a Observaţii
unică de cererea (conform t cultura ca şi a de porumb (lăsat boabe pestici
înfiinţat
plată) unică de cererii de de cultură de porumb recoltat cantitate lasata de
cultura
plată) plată) toamnă toamnă semănat ă a de pe
de
ă porumb teren
porum
boabe) pt.hran
b
ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

86
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
87/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

DATA CONTROL PE TEREN: SEMNĂTURĂ INSPECTORi APIA: SEMNĂTURĂ FERMIER:

Model Caiet de agro-mediu PACHETUL 8- M10 (PNDR 2014-2020)

87
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
88/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Campania de depunere a cererilor unice de plată 2015 CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
Nume/Prenume În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plată.
Denumirea exploataţiei În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care conduc la reducerea
Semnatură şi ştampilă plaţilor.
RO Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a
Suprafata totală de PP şi PPn angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani.
(ha)
Total nr. de animale Nr. Bovine (mai mari Nr. Bovine (între 6 luni şi 2 Nr. Bovine (sub 6 Nr. Ecvidee (cai mai Nr. Ovine Nr. Caprine Nr. Porcine de
la data de 2 ani) ani) luni) mult de 6 luni) reproducţie
de .............................

Rată de conversie în 1 UVM 0,6 UVM 0,4 UVM 1 UVM 0,15 UVM 0,15 UVM 0,5 UVM
unităţi vită mare (UVM)

ANIMALE DE FERMĂ DIN RASE LOCALE IN PERICOL DE ABANDON-PACHET M10_P8


Nr. Specia2 Rasa3 Cod explotaţie Număr Femelă Asociaţia acreditată CUI Observaţii
Tineret femel
crt. matricol adultă de ANZ asociaţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toate animalele din fermă, indiferent dacă sunt sau nu din rase locale în pericol de abandon. 2 Numai speciile bovine, ovine, caprine, porcine şi ecvidee propuse în P8. 3 Numai rasele
locale de animale de fermă în pericol de abandon propuse în pachetul 8:
 Ovine: Ţigaie cu cap negru de Teleorman, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de
Palas, Ţigaie-varietatea ruginie.
 Caprine: Carpatina, Alba de Banat.
 Bovine - Taurine: Sura de Stepă.
 Bovine - Bubaline: Bivolul românesc.
 Ecvidee - Furioso North Star, Huţul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipiţan.
 Porcine: Bazna, Mangaliţa.

DATA CONTROL PE TEREN: SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA: SEMNĂTURĂ FERMIER:

Model Caiet de agro-mediu PACHETUL 5- M10 (PNDR 2014-2020)

88
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
89/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Campania de depunere a cererilor unice de plată 2015 CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE
Nume/Prenume PARCELĂ ÎN PARTE ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plată.
Denumirea În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care conduc la reducerea
exploataţiei plaţilor.
Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a
Semnatură şi angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani.
ştampilă
RO
Suprafata totală de PP şi PPn (ha)

Suprafaţa aflată sub angajament de


agromediu P5 (ha)-M10

PARCELA FERTILIZARE Observaţii


Nr. Nr. bloc Supr Cultură Precocit Tip Utilaj Gunoi grajd Cantitate
parcel fizic afaţa ate lucrare folosit kg/ha
ă (din (ha) soi/hibri
Nr
(din cererea d DA NU
.cr
cerer unică
t
ea de
unică plată)
de
plată)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DATA CONTROL PE TEREN:


SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA:
SEMNĂTURĂ FERMIER:

Model Caiet de agricultură ecologică PACHET 5 – M 214 (PNDR 2007-2013) /


89
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
90/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

PACHETELE 1-5 – M11: Submăsura 11.1 / 11.2 (PNDR 2014-2020)


Campania de depunere a cererilor unice de plată 2015
CAIETUL DE TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE PARCELĂ ÎN PARTE ÎN
Nume/Prenume FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control. În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e
exclus de la plată. În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care conduc la
Denumirea exploataţiei reducerea plaţilor.
Semnatură şi ştampilă Caietul trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului şi în perioada de
RO monitorizare de 3 ani.
Suprafata totală de PP şi PPn (ha)
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.1 –M214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.2 – M214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.3 – M214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.4 – M214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.5 –M 214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P1-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P2-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P3-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P4-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P5-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P1-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P2-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P3-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P4-M11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P5-M11
Nr. crt

PARCELA FERTILIZARE Data efectuării inspectiei Nr. raport control OBSERVAŢII


Cod Nr. Nr. bloc Denumire localitate Suprafaţa Gunoi Cantitate Data efectuarii de catre OIC OIC
pachet parcelă fizic (din totală a de (kg/ha) fertilizarii
(din cererea parcelei grajd
cererea de plată) (conform (DA/
de plată) cererii de NU)
plată)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DATA CONTROL PE TEREN: SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA: SEMNĂTURĂ FERMIER:

Model Caiet de agricultura ecologică PACHETUL 6 – M11: Submăsura 11.1 / 11.2 (PNDR 2014-2020)
90
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
91/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Campania de CAIETUL TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE PARCELĂ ÎN


depunere a PARTE
cererilor unice de ÎN FIECARE AN.
plată 2015 Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
Nume/Prenume În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plată.
În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care conduc la
reducerea plaţilor.
Denumirea Caietul trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului şi
exploataţiei în perioada de monitorizare de 3 ani.
Semnatură
Total nr. deşi Nr. Bovine (mai mari Nr. Bovine (între 6 luni Nr. Bovine (sub 6 luni) Ecvidee (cai Ovine Caprine
ştampilă
animale la data de 2 ani) şi 2 ani) mai mult de 6
RO
de ......................... luni)
Suprafata
.... totală de PP şi PPn (ha)
Suprafaţa aflată sub angajament
Rata de conversie 1 UVM(ha)- 0,6 UVM 0,4 UVM 1 UVM 0,15 UVM 0,15 UVM
S1_P6-
în unităţiMvită11 mare
(UVM)
Suprafaţa aflată sub angajament
(ha)-S2_P6-M 11
Nr. crt

PARCELA FERTILIZARE Tipul de Nr. de Perioadă Cosit Data Nr. raport Observaţii
Cod Nr. Nr. bloc Denumire Suprafaţ Gunoi Cantitat Data animale animal / nr. manual efectuarii control
pachet parcelă fizic localitate a totală a de e efectuarii cu care s-a e zile de / inspectiei de OIC
(din (din parcelei grajd (kg/ha) fertilizarii păşunat cu care păşunat mecanizat catre OIC
cererea cererea (conform (DA/ s-a denumirea
de plată) de plată) cererii de NU) păşuna utilajului
plată) t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

91
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
92/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

DATA CONTROL PE TEREN: SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA: SEMNĂTURĂ FERMIER:

Anexa nr. 3
NOTIFICARE
Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2015
Nume şi prenume fermier:__________________________________________________
Număr unic de identificare: RO_____________________

Vă informez că în campania 2015 am depus la APIA........................ cerere unică de plată nr..................în data...............şi am solicitat sprijin pentru
agro-mediu, pachetul 4 din M214/M10, semnând un angajament pe 5 ani, prin care m-am obligat sa respect cerinţele specifice şi minime
92
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
93/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

aferente măsurii.
Deoarece până în prezent datorită unor conditii de ordin obiectiv:............................................................................nu am semănat pachetul 4 pe
parcela/parcele trecute în declaraţia de suprafaţă, vă informez că acest pachet a fost mutat astfel:

Înainte:
Ju- Localitate/ Codul Nr. bloc Nr. Nr. Cod Suprafaţă Nr. Cod Cultură Cod Suprafaţă
deţ Comună/ Sirsup fizic hartă parcelă categorieparcelă cultură/ pachet cultură cultură
Oraş agricolă de ha parcelă agro-
folosinţă 1a, 1b mediu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

După:
Ju- Localitate/ Codul Nr. bloc Nr. Nr. Cod Suprafaţă Nr. Cod Cultură Cod Suprafaţă
deţ Comună/ Sirsup fizic hartă parcelă categorieparcelă cultură/ pachet cultură cultură
Oraş agricolă de ha parcelă agro-
folosinţă 1a, 1b mediu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Data_____/_____/________ Data_____/_____/________
Semnătura__________________ Responsabil instrumentare cerere

93
Anexa nr. 4 (Anexa nr.2 la Ordinul nr.181/2012, cu modificările şi completările ulterioare)

la documentul justificativ nr. ....../.......... (certificat de conformitate/master certificat)

emis în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în
conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.

Denumirea operatorului
Sediul exploataţiei
ID Fermier APIA
Codul clientului EM
Tipul activităţii
Nr./data contractului încheiat cu EM
Numele şi codul EM
CUI al EM

Suprafaţa în agricultura ecologică din care:


Judeţul Localitatea Codul Nr. Nr. Cultura Suprafaţ Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa
/Comuna/ Sirsup blocului parcelei a totală Conversie Conversie Conversie Certificată
Oraşul fizic agricole (ha) anul I (ha) anul II (ha) anul III (ha) ecologic (ha)
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
95/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 , măsura 214 Plăţi de Agro-mediu, pachetul 5
Agricultura ecologică cuprinde următoarele variante*:
- Varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);
- Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi);
- Varianta 5.3 Livezi;
- Varianta 5.4 Vii;
- Varianta 5.5 Plante medicinale şi aromatice.

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, măsura 11-Agricultura ecologică cuprinde**:
· Submasura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica, conţine 6 pachete:
- Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura
ecologică;
- Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică;
- Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;
- Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică;
- Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică;
- Pachetul 6 - Pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică.

· Submăsura 11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică, conţine 6 pachete:
- Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 2 – Legume certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 4 – Vii certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 6- Pajişti permanente certificate în agricultura ecologică.

95
Anexa nr. 5

APIA
Centrul judeţean/local:
Nr. de înregistrare:............./....................

Declaraţie privind adaptarea / neadaptarea la cerinţele din noul cadru juridic aferent perioadei de
programare PNDR 2014-2020 a angajamentelor asumate în cadrul Măsurii 214- PNDR 2007-2013 şi
aflate în desfăşurare în campania 2015

Subsemnatul.............................................................................RO..............................
declar următoarele:

A). Nu sunt de acord cu aplicarea cerinţelor din noul cadru juridic, aferent perioadei de programare
PNDR 2014-2020, care au intervenit în perioada de derulare a angajamentelor încheiate în cadrul
măsurii 214-PNDR 2007-2013 şi aflate în desfăşurare.
Am luat la cunoştiinţă că în acest caz angajamentul/ele pe pachetul/e........... încetează pentru toate
parcelele care s-au aflat sub angajament pentru acest pachet, fără a mi se solicita rambursarea sumelor
primite în anii anteriori de angajament.
Am luat la cunoştiinţă că în această situaţie, în campania 2015 nu mai pot deschide angajamente
pentru pachetele disponibile din Măsura 10 şi/sau Măsura 11 - PNDR 2014-2020, pentru parcelele
pentru care am renunţat la angajamentele în derulare. In cazul P4 nu mai pot incepe angajament
nou aferent acestui tip de pachet.

Data: Semnătură..........................

B). Sunt de acord cu aplicarea cerinţelor din noul cadru juridic, aferent noii perioade de
programare PNDR 2014-2020, care au intervenit în perioada de derulare a angajamentelor încheiate în
cadrul Măsurii 214-PNDR 2007-2013 şi aflate în desfăşurare, astfel:

 Am luat la cunoştiinţă de faptul că angajamentul pe


pachetul/ele................................continuă cu respectarea cerinţelor specifice şi cerinţelor de bază
(minime) prevăzute de Măsura 214 a PNDR 2007-2013 pentru pachetul pentru care a fost semnat
angajamentul initial din masura 214, urmând ca celelalte reguli aplicabile schemelor de plată pe suprafaţă
să fie cele prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă în anul 2015, pe perioada rămasă până la
finalizarea celor 5 (cinci) ani de la semnarea angajamentului anterior, indiferent de existenta
modificarilor din pespectiva încadrării în zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu în noua
perioadă de programare faţă de desemnările anterioare.

Data: Semnătură.........................
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
97/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Anexa nr. 6
DENUMIRE ASOCIAŢIE:
C.U.I. ASOCIAŢIE:
ADRESĂ ASOCIAŢIE:
Nr. ................/ Dată...............................

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereşte că:


Persoana fizică (nume, prenume) ....................................................................... cu
domiciliul în localitatea (sat, comuna, oraş): ............................ judeţul: .......................
str.: .................................. nr.:........, codul poştal:........................, nr.tel:................................,
posesor al BI/CI: Seria:............ Nr.: ........., CNP: ............................................, codul de
exploataţie: ....................................., deţine un număr de .............. femele adulte de reproducţie
de rasă pură în pericol de abandon din specia ...................................,
rasa...................................., înscrise în secţiunea pincipală a Registrului Genealogic al
rasei ....................., condus de Asociaţia .........................................................................,
acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu” (A.N.Z.) la
data de....................... cu nr. ..............
Persoana fizică (nume, prenume) .................................................................................
este membră a Asociaţiei.

Persoană juridică: (denumire) .................................................................... cu sediul în


localitatea (sat, comuna, oraş):.................................., judeţul:.............................,
str.: .......................... nr.: ........, codul poştal .................... nr. tel :............................. adresa e-
mail:............................., înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. ..................,
CUI ..........................., reprezentată prin dna/dnul......................................................... în
calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI: Seria ........, Nr. ..............,
CNP ............................................, codul de exploataţie:.............................., deţine un număr
de.......................femele adulte de reproducţie de rasă pură în pericol de abandon din
specia..........................., rasa...................................., înscrise în secţiunea pincipală a
Registrului Genealogic al rasei ............................... condus de
Asociaţia ........................................................, acreditată de Agenţia Naţională pentru
Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu” (A.N.Z.) la data de..................... cu nr. .............
Persoana juridică (denumire/CUI)...........................................................................este
membră a Asociaţiei.

S-a eliberat această adeverinţă pentru a-i servi la A.P.I.A – Centrul


judeţean/local ................................................ , în vederea accesării pachetului 8-creşterea
animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din cadrul Măsurii 10-Plăţi de agro-
mediu şi climă din PNDR 2014-2020.

NUME ŞI PRENUME PREŞEDINTE ŞTAMPILA


SEMNĂTURA
97
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
98/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Anexa nr. 7
(Anexa nr. 33 - manual IACS), pagina 1

DECLARAŢIE
privind transmiterea/preluarea dreptului de proprietate/folosinţă asupra unei/unor
parcele din declaraţia de suprafaţă pentru care s-au solicitat plăţi de agromediu
Judeţul Înregistrare
Centrul Judeţean/local APIA Ştampila – Centru Judeţean/local APIA

Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care


primeşte declaraţia:
Semnătura funcţionarului APIA care primeşte
declaraţia:

Date de identificare ale fermierului/societăţii care transmite dreptul de proprietate/folosinţă


asupra unei/unor parcele aflate sub angajament de agro-mediu:

01. Numele şi prenume solicitant (PF, PFA, ÎI) 02. Nr.unic de identificare: RO
/ administrator/reprezentant (PJ, ÎF):

03. Denumire exploataţie/ ÎF: 04. CNP pt. PF / CUI pt. PJ, PFA, ÎF, ÎI /
Cod ţară şi nr. act identitate (altă
cetăţenie):

Date de identificare ale fermierului/societăţii care preia dreptul de proprietate/folosinţă asupra


unei/unor parcele aflate sub angajament de agro-mediu:
01. Numele şi prenume solicitant (PF) / 02. Nr.unic de identificare: RO
administrator/reprezentant (PJ, PFA/ÎÎ/ÎF):

03. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎI/ ÎF: 04. CNP pt. PF / CUI pt. PJ, PFA, ÎF,
ÎI/Cod ţară şi nr. act identitate (altă
cetăţenie):

98
Anexa nr. 7
(Anexa nr. 33 - manual IACS), pagina 2

Date de identificare ale parcelei/parcelelor care fac obiectul transmiterii/preluării

Parcele cedate Parcele prelua

Localitate
Comună/ Nr. Nr. parcelă Cod
Localitate Nr. Cod categorie Măsura
Nr. parcelă Judeţ Oraş/ Sirsup bloc agricolă categorie Sup
Comună/ Sirsup bloc de folo- Suprafaţa parcela de agro-mediu
Judeţ agricolă Municipiu fizic cedată de folo- (ha)
Oraş/ fizic sinţă (ha) sinţă
cedată
Municipiu

Cod Pachet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Subsemnatul transmit dreptul de proprietate/folosinţă asupra unei/unor parcelele care fac obiectul prezentei
declaraţii, împreună cu plăţile de agro-mediu şi toate angajamentele aferente campaniei curente.

Data Semnătura

Subsemnatul preiau dreptul de proprietate/folosinţă asupra unei/unor parcelele care fac obiectul prezentei
declaraţii, împreună cu plăţile de agro-mediu şi toate angajamentele aferente campaniei curente. Declar, de
asemenea, că mi-am însuşit şi cunosc angajamentele generale şi specifice plăţilor de agro-mediu conform
fisei masurii din PNDR 2007-2013.

Data Semnătura
Anexa nr. 8

Lista orientativă a culturilor şi perioadelor de conversie, în conformitate cu clasificarea MADR privind


agricultura ecologică

CATEGORIE SUBCATEGORIE
Cultura plantelor
Culturi anuale
Grâu comun
Grâu dur
Grâu spelta
Secară
Triticale
Orz
Plante cerealiere
Orzoaică
Perioadă de conversie: 2 ani
Ovăz
Porumb Boabe
Sorg Boabe
Mei
Orez
Hrişcă
Alte Cereale
Cartof
Plante Perioadă de Batat
Tuberculifere şi conversie: 2 ani Sfeclă pentru zahăr
Rădăcinoase Alte Plante Tuberculifere şi Rădăcinoase
Perioadă de
conversie: 3 ani Cicoare
Mazăre boabe
Fasole boabe
Soia
Linte
Leguminoase Pentru Boabe
Năutul
Perioadă de conversie: 2 ani
Lupinul
Bobul
Arahidele
Fasoliţa
Alte Leguminoase Pentru Boabe
Floarea Soarelui
In pentru ulei
Ricin
Plante Oleaginoase
Rapiţă
Perioadă de conversie: 2 ani
Muştar
Susan
Şofrănel
Alte Plante Oleaginoase
Plante Textile Perioadă de In pentru fibre
conversie: 2 ani Cânepa
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
101/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Bumbac
Tutun
Alte Plante Textile
Perioadă de
conversie:
3 ani Hamei
Gălbenele
Armurariul
Salvia
Crăiţele
Coada Calului
Muşetel
Perioadă de
Echinaceea
conversie:
Coriandru
2 ani
Chimion
Anason
Lavandă
Plante Schinduful
Medicinale şi Sulfina
Aromatice Alte plante medicinale şi aromatice
cultivate Anghinare
Coada Şoricelului
Fenicul
Mentă
Roinita
Maghiran
Perioadă de
Isopul
conversie: 3 ani
Sunătoare
Şofran
Tarhon
Busuioc
Cimbru
Leuştean
Vărzoase
Conopida cultivată în câmp
Conapida cultivată în spaţii protejate
Legume cultivate în câmp şi în spaţii Varza cultivată în câmp
protejate Varza cultivată în spaţii protejate
Perioadă de conversie: 2 ani Gulii cultivate în câmp
Gulii cultivate în spaţii protejate
Altele legume vărzoase cultivate în câmp
Alte legume varzoase cultivate în spaţii
protejate
101
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
102/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Ţelina pentru frunze sau petiol cultivată în


câmp
Ţelina pentru frunze sau petiol cultivată în
spaţii protejate
Praz cultivat în câmp
Praz cultivat în spaţii protejate
Salata cultivata în câmp
Legume cultivate pentru frunze
Salata cultivata în spaţii protejate
Perioadă de conversie: 2 ani
Andive cultivate în câmp
Andive cultivate în spaţii protejate
Sparanghel cultivat în câmp
Sparanghel cultivat în spaţii protejate
Altele legume cultivate pentru frunze în
câmp
Alte legume cultivate pentru frunze în
spaţii protejate
Tomate cultivate în câmp
Tomate cultivate în spaţii protejate
Ardei cultivat în câmp
Ardei cultivat în spaţii protejate
Legume cultivate pentru fructe
Vinete cultivate în câmp
Perioadă de conversie: 2 ani
Vinete cultivate în spaţii protejate
Alte legume cultivate pentru fructe în
câmp
Alte legume cultivate pentru fructe în
spaţii protejate
Usturoi cultivat în câmp
Usturoi cultivat în spaţii protejate
Legume Bulboase Ceapa cultivată în câmp
Perioadă de conversie: 2 ani Ceapa cultivată în spaţii protejate
Altele legume bulboase cultivate în câmp
Alte legume bulboase cultivate în spaţii
protejate
Dovlecel cultivat în câmp
Dovlecel cultivat în spaţii protejate
Pepeni galbeni cultivaţi în câmp
Bostanoase Pepeni galbeni cultivaţi în spaţii protejate
Perioadă de conversie: 2 ani Pepeni verzi cultivaţi în câmp
Pepeni verzi cultivaţi în spaţii protejate
Castraveţi cultivaţi în câmp
Castraveţi cultivaţi în spaţii protejate
Alte bostanoase
Legume Păstăioase Mazăre păstai cultivată în câmp
102
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
103/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Mazăre păstai cultivată în spaţii protejate


Fasole păstai cultivată în câmp
Fasole păstai cultivate în spaţii protejat
Perioadă de conversie: 2 ani
Bob Pastai cultivat în câmp
Bob Pastai cultivate în spaţii protejate
Alte legume păstăioase

Morcov cultivat în câmp


Morcov cultivat în spaţii protejate
Pătrunjel cultivat în câmp
Pătrunjel cultivat in spatii protejate
Ţelină cultivată în câmp
Ţelină cultivată în spaţii protejate
Păstârnac cultivat în câmp
Păstârnac cultivat în spaţii protejate
Legume Rădăcinoase
Sfecla roşie cultivată în câmp
Perioadă de conversie: 2 ani
Sfecla roşie în spaţii protejate
Ridichi cultivate în câmp
Ridichi în spaţii protejate
Hrean cultivat în câmp
Hrean cultivat în spaţii protejate
Alte legume rădăcinoase cultivate în
câmp
Alte legume rădăcinoase cultivate în
spaţii protejate
Porumb dulce zaharat
Perioadă de conversie: 2 ani Porumb dulce zaharat
Seminţe pentru producerea
materialului semincer Seminţe pentru producerea materialului
Perioadă de conversie: 2 ani semincer
Muştar
Culturi pentru îngrăşăminte verzi
Rapiţă
Perioadă de conversie: 2 ani
Măzăriche
Alte culturi pentru îngrăşăminte verzi
Porumb furajer
Porumb pentru siloz
Borceag
Anuale
Dovleac Porcesc
Plante furajere Perioadă de
Ovăz furajer
conversie: 2 ani
Sfeclă Furajeră
Amestec Iarbă
Facelia
Alte culturi furajere anuale
103
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
104/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Culturi perene
Lucerna
Perene Trifoi
Perioadă de Trigonella
conversie: 3 ani Ghizdei
Alte culturi furajere perene
Culturi perene (permanente)
Viţa de vie şi livezi Viţa de vie
Perioadă de conversie: 3 ani Alte livezi
Piersici
Prun
Sâmburoase
Cireş
Perioadă de conversie: 3 ani
Vişin
Caise
Nectarine
Seminţoase Măr
Perioadă de conversie: 3 ani Păr
Gutui
Nucifere Nuc
Perioadă de conversie: 3 ani Alun
Castan comestibil
Cătina
Afine
Măceşe
Mure
Arbuşti fructiferi cultivaţi Zmeură
Perioadă de conversie: 3 ani Agrise
Căpşuni
Coacăze
Trandafiri pentru dulceaţă
Soc
Alti arbusti fructiferi cultivaţi
Pajişti permanente
Păşuni şi fâneţe Fâneţe
Perioadă de conversie: 3 ani Păşuni
Pajişti

104
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
105/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Anexa nr. 9

Lista soiurilor/hibrizilor, grupa de maturitate şi cantităţile minime de seminţe la hectar


necesare pentru înfiinţarea culturilor eligibile pachetului 5-M 10

Soiuri înregistrate în Catalogul oficial 2015

PORUMB - Zea mays L.

Denumirea hibridului Tipul Grupa de


hibridului maturitate
Forma H FAO
0 1 2
Aacienda HS 500
Acarro HS 500
Alinea HS 500
Amandha HD 400
Ambizioso HS 700

Andreea LV HS 300
Balma HT 350
Bărăgan 48 HS 500
Blako HS 300
Bonito HT 300
Boris 5 HS 600
Bozel HS 400
Bukur HS 600
Cadurci CS HS 300
Campion FD HS 500
Célest HS 400
Cera 270 HS 250
Cera 290 HS 300
Cera 310 HS 350
Cera 320 HS 350
Cera 380 HS 450
Cera 390 HS 400
Cera 391Qtek HS 450
Cera 395 HT 450
Cera 440 HT 450
Cera 450 HS 450
Cera 540 HS 600
Clemenso HS 290
105
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
106/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Clischi HS 400
Copernic HS 400
Crişana HS 450
Cronus HS 500
CSM1879 HS 550
Danubian HS 400
DK 312 HS 300
DKC3409 HS 230
DKC3420 HS 270
DKC3511 HS 300
DCK3811 HS 300
DKC4005 HS 300
DKC4014 HS 290
DKC4490 HS 390
DKC4626 HS 400
DKC4795 HS 300
DKC4964 HS 400
DKC4968YG HS 250
DKC4995 HS 300
DKC5143 HS 500
DKC5190 HS 400
DKC5711 HS 500
DKC5783 HS 500
DKC5587 HS 500
DMS Adapter HS 450
Drava 404 HS 400
ES Astrakan HS 260
ES Cortes HS 400
ES Diademe HT 250
ES Garant HT 300
ES Kongress HT 230
ES Kristelle HT 230
ES Ninfea HT 230
ES Sensor HT 300
ES Sigma HT 210
Eszter HS 210
F423 HS 450
Felike HS 400
Fiacre HS 400
Fidoxxi HS 230
Florencia HS 600
Florencia SB HS 600
Fundulea 322 HS 400
Fundulea 376 HS 500
106
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
107/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Fundulea 475M HS 300


Galicio HS 460
Garbure HS 300
Gavott HS 230
Generos HS 500
Gina HT 300
Hella HS 300
Hima HS 500
Iezer HS 500
Inagua HT 300
Irina HS 300
Jodie HT 300
Juxxin HS 350
Kaifus HT 320
Kaifus YG HT 320
Kaliffo HS 510
Kaligulas HS 400
Kalimnos HS 400
Kalina HS 230
Kalvados HS 500
Kamelias HS 350
Kamparis HS 400
Kapsus HS 400
Karmas HS 440
Karnevalis HS 230
Kassius HS 350
Katia HS 400
Kerbanis HS 500
Kerberos HS 350
Kinemas HS 300
Kiris HS 520
Kithas HS 400
Kiskun 4427 HS 500
Kiskun Aliz HS 230
Kiskun Cilike HS 300
Kiskun Dori HS 230
Kiskun Emma HS 250
Kiskun Galja HS 300
Kiskun Gitta HS 210
Kiskun Kristof HS 210
Kiskun Nóra HS 400
Kiskun Olika HT 230
Kiskun Piros HS 230
Kiskun Roy HS 230
107
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
108/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Kiskun SC 297 HS 400


Kiskun SC 4390 HS 500
Kiskun SC 4444 HS 500
Kiskun TC 4255 HT 300
Kiskun Vanda HS 230
Kiskun Vivien HS 230
Kiskun Xintia HS 230
Kitty HS 500
Kiwas HS 400
Kladdus HS 300
Klara HS 400
Klausen HS 600
Kodeks HS 350
Kolibris HT 400
Kondor HS 450
Konfirmas HS 350
Konfites HS 400
Kornelius HS 380
Krabas HS 290
Krabas YG HS 300
Krassus HS 570
Krebs HS 500
Krisztina HS 230
Kruh 340 VC HS 300
Kursus HS 400
KWS 2360 HT 300
KWS2370 HS 290
KWS 2376 HS 400
KWS1393 HS 500
KWS1394 HS 500
KWS2482 HS 400
KWS3381 HT 480
KWS3479 HS 350
KWS 6471 HS 380
Larissza HS 500
Lauréat HS 300
Laurina HT 230
Laxxot HS 300
LBS1235 HS 210
LBS1283 HS 230
LBS2346 HS 210
LBS2364 HS 260
LBS3882 HS 400
LBS4148 HS 450
108
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
109/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

LBS4414 HS 450
Leila HS 400
Lencsi HS 300
LG 22.44 HT 230
LG 23.06 HT 300
LG30535Waxy HS 500
LG3330 HS 400
LG3330YG HS 400
LG3350 HS 370
LG30360 HT 350
LG30389 HS 420
LG3395 HS 420
LG3475 HS 470
LG30430 HS 400
LG3475YG HS 470
LG3540 HS 500
LG3562 HS 600
LG3607 HS 600
Lidonia HS 230
Losc HT 230
Lovrin 400 HS 500
Loubazi CS HS 400
Luxxus HS 440
Marianna HS 300
Marius TD HS 230
MAS 09P HT 230
MAS 27L HS 230
MAS 36A HS 370
MAS 37H HS 300
MAS 38D HS 350
MAS 39T HS 300
MAS 40CR HS 400
MAS 40F HS 300
MAS 41B HS 300
MAS 44A HS 300
MAS 45N HS 300
MAS 47P HS 400
MAS 52K HS 400
MAS 55F HS 500
MAS 62YG HS 500
Mikado HS 500
Milcov HS 300
Mirirom HS 500
Mostiştea HS 350
109
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
110/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Mv TC 277 HT 300
Neffel HS 350
Nexxos HS 230
Norika HS 330
NS300 HS 400
NS540 HS 500
Oituz HS 300
Olt HS 400
Oneli CS HS 550
Os 378 HS 300
Os 430 HS 400
Os 5717 HS 500
Ossk 396 HS 300
Ossk 515 HS 500
Paltin HS 400
Petra HS 500
Piroska HT 600
Premiia 190 Mv HS 230
Prisio YG HS 400
Prollix HT 250
P0017 HT 400
P0023 HS 300
P0105 HS 490
P0216 HS 510
P0247 HS 300
P0326 HS 500
P0377 HS 500
P0412 HS 400
P0423 HS 500
P0439 HS 400
P0531 HS 400
P0573 HS 400
P0865 HS 230
P1517W HS 600
P7535 HS 230
P8003 HS 230
P8019 HS 210
P8021 HS 230
P8400 HS 280
P8476 HS 230
P8659 HS 230
P8688 HS 230
P8745 HS 290
P8805 HS 210
110
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
111/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

P8816 HS 230
P8925 HT 250
P9074 HS 230
P9135 HT 250
P9213 HS 230
P9261 HT 250
P9324 HS 230
P9400 HS 360
P9549 HS 230
P9578 HS 370
P9606 HS 300
P9721 HS 410
P9718E HS 400
P9811 HS 400
P9838 HS 400
PR33W82 HS 500
PR35F38 HS 440
PR35P12 HS 500
PR35T11 HS 400
PR36B09 HS 500
PR36D79 HS 400
PR36K64 HS 500
PR36K67 HS 500
PR36R10 HS 500
PR37D22 HS 400
PR36V78 HS 400
PR37F73 HS 420
PR37M34- Ribera HS 400
PR37N01 HS 400
PR37N02 HS 400
PR37Y12 HS 350
PR38A24 HS 300
PR38A76 HS 230
PR38B12 HS 290
PR38Y34 HS 260
PR38R92 HS 300
PR39B76 HS 230
PR39D81 HS 230
Puymauri CS HS 500
Rabina HS 500
Ranki CS HS 400
Rapsodia HS 400
Rasa HS 500
Renfor HS 350
111
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
112/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Sangria HS 300
Serina HS 400
Shirkan HS 250
Sinatra HS 370
SNH1617 HS 600
SNH1714 HS 700
SNH2504 HS 500
Splav MS290 HS 350
Staniša HS 400
Stanza HT 420
Suanito HT 250
Suarez HS 280
Subianca HS 340
Sufavor HS 280
SUM 0235 HS 290
SUM 0243 HS 330
Sumberto HS 300
Sumbra HS 500
Sumer HS 300
Sunergy HT 300
Superbia HS 300
Surreal HS 230
Surco HS 600
Suzuka HS 400
Szandra HS 400
Szegedi SC 352 HS 300
Szegedi TC 377 HT 400
Szegedi 475 HT 400
Szilvia HS 400
Szoliani HS 230
Szonja HS 230
Tanjuska HS 540
Tavasz HS 500
Texxel YG HS 400
Tilda HS 400
Traci CS HS 400
Turda 165 HT 230
Turda 200 HD 230
Turda 201 HT 230
Turda 248 HS 230
Turda 332 HS 230
Turda Favorit HS 300
Turda Mold 188 HT 230
Turda Star HT 300
112
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
113/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Veritis HT 300
Zeros HS 300
Zlatar 2 HS 230
Zona HS 400
ZP161 HT 230
ZP278 HS 300
ZP280 HT 250
ZP335 HS 400
ZP409 HT 500
ZP488 HS 400
Zsuzsanna HS 300

Hibrizi Porumb Grupa de maturitate


FAO
Hibrizi timpurii 201-300
Hibrizi semitimpurii 301-400
Hibrizi semitardivi 401-500
Hibrizi tardivi 501-650

SORG - Sorghum bicolor (L.) Moench

Denumirea soiului Tipul Grupa de


hibridului maturitate

ES Alize HS semitardiv
Fundulea 21 HS semitardiv
Queyras HS semitimpuriu

113
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
114/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

FLOAREA-SOARELUI - Helianthus annuus L.

Tipul Grupa de
Denumirea soiului hibridului maturitate

0 1 2
Admont HS std
Aitana HS tm
Alex HS std
Almanzor HS std
Alvarez HS stm
Alvarez IR HS stm
Amigo SU HS std
Anabela SU HS stm
Armagnac OL HS td
Árpád HS std
Atllas HS stm
Aura ITC HS std
Babisol CL HS td
Baraka HS std
Bastia CS HS std
Betina HS stm
Bosanova HS std
Candia CS HS tm
Celia CL HS stm
Codiflash HS std
Codiflex HS td
Codiflorum CL HS td
Codistar HS td
Cressidia CS HS std
Dalia CS HS stm
Daniel HS std
Daytona HS tm
Dea HS tm
DKF2514 HS tm
Durban HS stm
Dyson0 HS stm
Ekllor HS stm
ES Alminar HS std
ES Amis HS std
ES Azacan HS stm
114
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
115/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

ES Bayano HS stm
ES Euromis CL HS td
ES Isabella HT std
ES Maestra HS std
ES Musa HS stm
ES Nautic HT stm
ES Novamis CL HS stm
ES Orama HS stm
ES Performa HS std
ES Rica HS stm
ES Strabella HS stm
ES Terramis CL HS tm
ES Vanilla HS stm
Estrella CS HS stm
Favorit HS std
Flordani HS std
Floresta CL HS tm
Florencia CS HS stm
Flormari HS std
Fundulea 225 HS std
Fundulea 708 HS std
Fundulea 911 HS std
Fushia CL HS std
Fusion HS td
Gabi HS td
Georgina HS stm
Gina ITC HS std
GK Mandala HS stm
GK Laura HS stm
Goldimi HS stm
Héliasol RO HS std
Hilmalaia CL HS td
Hysun 202 CL HS stm
Hysun 204 HS stm
Hysun 231 HO CL HS td
Hysun 271 HS std
Imeria CS HS std
Izora HS std
La Pampa SU HS stm
Letizia HS stm
LG5380M HS tm
LG5412 HS tm
LG5450HO HS stm
LG5474HO HS stm
115
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
116/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

LG5550 HS std
LG5525 HS stm
LG5631 CL HS std
LG5633CL HS std
LG5635 HS std
LG5663 CL HS std
LG5655 HS std
LG5665M HS td
Lovrin 338 HS stm
Lovrin 614 HS stm
Lovrin 618 HS stm
Lucia CL Plus HS stm
Marbelia CL HS td
Marquesa CL HS tm
MAS 80IR HS td
MAS 82A HS stm
MAS 83R HS stm
MAS 85SU HS td
MAS 86IO HS td
MAS 86K HS std
MAS 87IR HS td
MAS 87OL HS td
MAS 89M HS td
MAS 89OL HS stm
MAS 90F HS std
MAS 90T HS std
MAS 91IR HS stm
MAS 92CP HS td
MAS 92IR HS stm
MAS 95IR HS td
MAS 95OL HS std
MAS96OL HS stm
MAS 97A HS std
Mateol RO HS std
Mihaela HS td
Morena CL HS stm
Nalimi CL HS stm
Napoli HS std
Neptun HS std
NS Balkan HS std
NS Brilijant HS stm
NS Falcon HS std
NS Felix HS std
NS Gladijator (ant. HS stm
116
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
117/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

NSH2069)
NS Leonardo HS td
NS Maestro HS stm
NS Novak HT stm
NS Ognjen HS td
NS Oliva HS stm
NS Oro HS std
NS Primi HS std
NS Probus HS td
NS Rafaelo HS td
NS Romeo HS stm
NS Sonata HS td
NS Taurus HS stm
NS Viktoria HS stm
NX8911 HS td
Obraia CS HS tm
Ozirisz HS std
Paraiso 102 CL HS std
Paraiso 1000CL Plus HS std
Passione HS std
Patron HS std
Performer HS std
P63LE10 HS std
P63LE58 HS std
P63LE113 HS std
P64HE39 HS std
P64LC53 HS std
P64LE11 HS std
P64LE19 HS std
P64LE20 HS std
P64LE25 HS std
P64LE65 HS std
P64LE71 HS std
P64LL05 HS std
P64LL41 HS std
P64LL50 HS std
P64LL68 HS std
P64LL115 HS std
P64LL82 HS std
P64LL92 HS std
PF100 HS std
Pokora (ant.MAS 87F) HS stm
Pollka CL HS stm
PRO111SU HS std
117
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
118/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

PRO112SU HS std
PRO121SU HS td
PRO122SU HS tm
PRO132 HS td
PRO138 HS td
PRO229 HS std
Prominent HS std
PR63A86 HS std
PR63A90 HS std
PR63K83 HS std
PR64A15 HS std
PR64A29 HS std
PR64A31 HS std
PR64A71 HS std
PR64A89 HS std
PR64E71 HS std
PR64E83 HS std
PR64F50 HS std
PR64F66 HS std
PR64H32 HS std
PR64H52 HS std
Puntasol CL HS td
Rafale HS stm
Ramszesz HS stm
Rigasol OR HS std
Rimisol HS std
Rolling HS std
Rumbasol OR HS stm
QC108 HS td
QC Bond HS td
QC Bravo HS std
QC Gringo HS std
QC Rambo HS td
QC Rioleico HS stm
QC Tango HS stm
QC Toledo HS td
QC Zorba HS std
Sandrina HS std
Santana CL HS td
Sceltik HS std
Scerboss HS std
Sellor HS stm
Sevar HS tm
Sierra HS td
118
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
119/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

SU Clarissa HS stm
SU Inessa HS stm
Subaro HS std
Sulfosol HS stm
Sumiko HS td
Sunflora CL HS stm
Suntec HO CL HS td
Supersol HS tm
Surimi Cl HS tm
Surprimus CL Plus HS tm
Surprise CL Plus HS tm
SY Revelio HS stm
Tamara CL HS std
Torino HT stm
Toro SU HS stm
Veleka HS stm
Velko HS td
Veloso HS std
Venus HS std
Verlin HS stm
Vokil HS stm
Zoltán HS std

Grupa de maturitate floarea soarelui:


tm soiuri timpurii
stm soiuri semitimpurii
std soiuri semitardive
td soiuri tardive

SOIA - Glycine max. (L.) Merrill

Grupa de
Denumirea soiului
maturitate
Balkan I
Bia TD 00
Carla TD 00
Crina F I
119
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
120/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Caro TD 00
Cristina TD 00
Daciana 0
Darina TD 00
ES Mentor I
Eugen 00
Favorit
Felix 00
Fortuna 00
Galina I
Ilinca TD 00
Isidor I
Larisa 0
Mălina TD 00
Neoplanta 0
NS Maximus I
NS Mercury I
NS Rubin I
NS Trijumf 00
NS Virtus 00
Oana F 00
Onix 00
Perla 00
Procera 1012 (ant.
PS1012) I
Procera 1020 (ant.
PS1020) I
Sava I
SG Albert 0
SG Anser 00
SG Argus I
SG Calao 00
SG Eider I
SG Havane I
SG Kea 00
SG Nation 00
SG Stern I
SG Triton I
SGSR Picor 00
Tajfun 00
Triumf I
Venerra II
Victoria I
Vigo I
120
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
121/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

Viorica 00

Grupele de maturitate pentru soia:


00 soiuri timpurii
0 soiuri semitimpurii
I soiuri semitardive
II soiuri tardive

Cantităţile minime de seminţe la hectar necesare pentru înfiinţarea culturii:

porumb – 15 kg/ha

sorg pentru boabe – 10 kg/ha

floarea-soarelui – 4 kg/ha

soia – 80 kg/ha

121
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
122/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

122
Anexa nr. 10
NUME ŞI DATE CONTACT PRESTATOR SERVICII

CERTIFICAT DE CALIFICARE(*) / ABSOLVIRE(*) / ATESTAT DE PARTICIPARE


Seria _______ Nr.____________

Acordat doamnei/domnului ....................................................., domiciliat în ..........................................................., CI/BI seria ......., nr. ...................,
CNP ................................, administrator / reprezentant legal (**) al ............................, Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF) (**) .............., nr. şi data
documentului de împuternicire (**) .................., cod unic de identificare (RUI – APIA) .......................................pentru participarea la programul de instruire /
iniţiere / perfecţionare / calificare /specializare ......................................................................, cu durata de .......... ore, cod COR (**) ............., organizat
de .................................................., Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF) ............................, CAEN (***) .........................., înmatriculat în Registrul
Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor cu nr. (**) ......................................................care a fost organizat în (locul
desfășurării) ......................................................., în perioada ............................................................................

PENTRU TEMATICILE privind


 Implementarea angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 10 – agro-mediu şi climă - PNDR 2014-2020 □
 Implementarea angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 11 –agricultură ecologică - PNDR 2014-2020 □

Cunoştinţele dobândite vizează următoarele domenii:


 identificarea parcelelor agricole(****),
 completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor unice de plată(****),
 măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale
angajamentelor(****),
 …………………………………………………………………………………….,
 …………………………………………………………………………………….

DATA, SEMNĂTURĂ REPREZENTANT / ŞTAMPILĂ PRESTATOR SERVICII,


………………………. ...................................................................................................
*)
însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului
(**)
dacă este cazul, aplicabil doar în cazul persoanelor juridice.
(***)
Codul CAEN acceptat pentru furnizorii privaţi de servicii de instruire / iniţiere / perfecţionare / calificare /specializare: 8559. Furnizori de servicii de
instruire / iniţiere / perfecţionare / calificare mai pot fi instituţiile publice care au stabilite prin lege atribuţii privind furnizarea de servicii profesionale
(pentru acestea se va menţiona cadrul legislativ corespunzator) sau asociaţiile şi fundaţiile, în condiţiile legii.
(****)
elemente minime obligatorii ale programelor de instruire / iniţiere / perfecţionare / calificare / specializare.
Anexa nr. 11
Conform Ordinului MADR nr. 1253/2013, cu modificarile si completarile ulterioare

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE


Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ................

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a producătorilor în agricultura ecologică


Anul ...................

Aprobat Avizat
EM/DAJ*) Responsabil agricultura ecologică,
Director executiv, ............................................................
.....................................................
Nr. ........... din .............

1. Producător
Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........, cu sediul
social în localitatea ....................................., judeţul ......................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul
..........................., CUI ......, reprezentată de ........................., CNP ................................................ ...........
Act de identificare ........................................................
Persoana fizică ..................................., domiciliată în localitatea ..............................., judeţul .............................,
str. ...................., nr. .........., BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ....................... de
către ...................... ......, CNP .............................................
Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .............
2. Angajament
Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale
şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea
produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin
Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea
sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.
3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat
Numele organismului de inspecţie şi certificare: ...................
Codul organismului: ...........................................................
4. Producţia vegetală (se va completa cu datele din formularul "Registrul parcelar")
Suprafaţa totală agricolă exploatată (ha), din care:
a) Suprafaţa totală în agricultura convenţională (ha) ..........................................
b) Suprafaţa totală în agricultura ecologică (ha) ................................................
- suprafaţa în conversie (ha): - anul 1 ..........................
- anul 2 ..........................
- anul 3 ..........................
- suprafaţa certificată (ha): ..........................................
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Data Semnătura
................ .......................
GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN Versiune 1.1
ANUL 2015 SPRIJIN ÎNCADRUL MĂSURILOR
Pagina
COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ
125/126
APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE
Cod PPS- AG

5. Producţia animalieră
Nume producător ......................................................................................................................................

Judeţul Localitatea/Specia/ Rasa Efective Modul de producţie


Comuna/ Categoria (capete) Ecologic În Convenţional
Oraşul conversie

Speciile şi rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile EM/DAJ*)


_____________
*) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
**) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

Data Semnătura
................ .......................

Nume producător .....................................................................................................

125
REGISTRUL PARCELAR -
Anul ..............

Informaţii aferente hărţilor Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa în CulturaSuprafaţa în agricultura ecologică


cadastrală agricolă agricultura
JudeţulLocalitatea/Cod Nr. Nr. parcelă Suprafaţa din care:
a parcelei exploatată convenţională
Comuna/ Sirsup bloc agricolă
fizic totală
(ha) ***) (ha) Conversie Conversie Conversie Certificată
Oraşul (ha)
(ha) anul I anul II anul III ecologic
(ha) (ha) (ha) (ha)
1 2=3+5 3 4 5 = 6 + 7 +68 + 9 7 8 9

***) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.

Data Semnătura
........... .............