Sunteți pe pagina 1din 3

Rugăciune a mamei pentru copiii săi

Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă


peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit
copii, şi îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat
fiinţă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin
botez spre viaţa cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat şi i-ai primit în
sânul Bisericii Tale.
Doamne! Păzeşte-i în har până la sfârşitul vieţii lor,
învredniceşte-i să se împărtăşească de Tainele legământului Tău,
sfinţeşte-i cu adevărul Tău, ca să se sfinţească în ei şi prin ei sfânt
numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava
numelui Tău şi folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare şi
putere!
Învaţă-mă să sădesc în inima lor rădăcina adevăratei înţelepciuni
- frica Ta! Luminează-i cu lumina Înţelepciunii Tale ce cârmuieşte
întreaga lume! Să Te iubească din tot sufletul şi din tot cugetul lor, să
se lipească de Tine din toată inima şi să tremure de cuvintele Tale
toată viața lor! Dăruieşte-mi pricepere să le arăt că viaţa cea adevărată
stă în păzirea poruncilor Tale, că osteneala întărită de cucernicie aduce
toată viața de aici mulţumire lipsită de tulburare, iar în veşnicie -
fericire negrăită. Descoperă-le lor înţelegerea legii Tale, ca până la
sfârşitul zilelor lor să aibă simţământul că Tu eşti pretutindeni!
Sădeşte în inima lor teama şi dezgustul de orice fărădelege, ca să fie
fără de prihană în căile lor, ca să-şi aducă aminte întotdeauna că Tu,
Dumnezeule Atotbune, păzeşti cu gelozie legea Ta şi dreptatea Ta!
Ţine-i în curăţie şi în evlavie faţă de numele Tău, încât să nu
prihănească Biserica Ta prin purtarea lor, ci să trăiască după
rânduielile ei! Însufleţeşte-i cu râvna pentru învăţătura folositoare şi
fă-i în stare de toate lucrurile cele bune, ca să câştige înţelegerea cea
adevărată a cunoştinţelor de care au neapărată nevoie, ca să se
lumineze cu ştiinţa cea binefăcătoare pentru omenire.
Doamne! Dă-mi înţelepciune ca să întipăresc cu trăsături de
neşters în inima şi în mintea copiilor mei frica de întovărăşirea cu cei
ce nu ştiu de frica Ta, să le insuflu îndepărtarea de orice însoţire cu cei
nelegiuiţi, ca să nu ia aminte la împreună-vorbirile cele putrede, să nu
fie abătuţi din calea Ta de pildele cele rele, să nu se smintească de
faptul că uneori calea nelegiuiţilor propăşeşte în lumea aceasta!
Cerescule Părinte! Dăruieşte-mi harul de a nu le face copiilor
mei sminteală prin faptele mele, ci a-i feri de rătăciri, de a le îndrepta
greşelile, de a le înfrâna îndărătnicia, de a-i abate de la năzuinţa spre
deşertăciune şi uşurătate. Să nu fie furaţi de gânduri nechibzuite, să nu
umble după poftele inimii lor, să nu se mândrească în cugetele lor, să
nu Te uite pe Tine şi să nu uite de legea Ta, ca fărădelegea să nu dea
pierzării mintea şi sănătatea lor şi păcatele să nu le moleşească puterile
sufletulului şi ale trupului.
Judecătorule Drept, Care îi pedepseşti pe copii pentru păcatele
părinţilor până la al treilea şi al patrulea neam! Abate această pedeapsă
de la copiii mei, nu îi bate pe ei pentru păcatele mele, ci stropeşte-i pe
ei cu roua harului Tău, ca să sporească în virtute şi în sfinţenie, să
crească întru bună voirea Ta şi întru dragostea oamenilor evlavioşi.
Părinte al îndurărilor şi a toată milostivirea! Din dragoste de
mamă, le-aş dori copiilor mei toată îmbelşugarea bunătăţilor
pământeşti, le-aş dori binecuvântare din roua cerului şi din grăsimea
pământului, însă fie cu ei sfântă voia Ta! Rânduieşte-le soarta după
bună voirea Ta, nu îi lipsi în viaţă de pâinea cea spre fiinţă, trimite-le
toate cele trebuitoare în vremelnicie spre dobândirea veşniciei fericite,
fii milostiv cu ei când vor păcătui înaintea Ta, nu le socoti lor păcatele
tinereţii şi ale neştiinţei, fă inimile lor să se umilească atunci când se
vor împotrivi călăuzirii harului Tău, pedepseşte-i şi miluieşte-i,
îndreptân-du-i la calea bineplăcută Ţie, dar fără să-i lepezi de la faţa
Ta! Primeşte cu bunăvoinţă rugăciunile lor, dăruieşte-le reuşită în tot
lucrul bun, nu abate faţa Ta de la ei în zilele necazului lor, ca să nu-i
ajungă ispite mai presus de puterile lor. Adumbreşte-i cu mila Ta, ca
să umble îngerul Tău cu ei, păzindu-i de toată nenorocirea şi calea rea.
Dumnezeule Atotbune! Fă-mă mamă care se veseleşte de copiii
săi, ca să îmi fie bucurie în toate zilele vieţii mele şi sprijin la
bătrâneţe. Învredniceşte-mă să mă înfăţişez împreună cu ei la
Înfricoşătoarea Ta Judecată nădăjduind în milostivirea Ta şi să zic cu
nevrednică îndrăznire: „Iată eu şi pruncii pe care i-ai dat mie,
Doamne!", ca împreună cu ei, preaslăvind bunătatea Ta cea
nepovestită şi iubirea Ta veşnică, să preaînalţ preasfânt numele Tău,
Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea soților unul pentru altul


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai
învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci așa vom
împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare
și păzește de vrăjmașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea), pe
care mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte.
Dăruiește-i sănătate și deplină înțelepciune, ca să-și poată îndeplini
datoriile după voia și poruncile Tale. Ferește-l (o) de ispitele pe care
n-ar fi în stare să le poarte. Întărește-l (o) în dreapta credință și în
dragoste desăvârșită, ca să lucrăm împreună faptele bune și să ne
tocmim viața după sfintele Tale așezări și porunci. Că a Ta este
stăpânirea și puterea în veci. Amin.