Sunteți pe pagina 1din 2

Cu sprijinul UE, pînă la 200.

000 de Up to 200,000 citizens benefit from


cetățeni vor beneficia de o an improved infrastructure in the
infrastructură îmbunătățită în fields of water supply and energy,
domeniul aprovizionării cu apă și a with the EU support
energiei The "The Construction of the Water Supply and Sewerage
Infrastructure as well as Energy Efficiency in Public
Proiectul finanțat de Uniunea Europeană "Construcția Buildings" project, funded by the European Union, is
infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, implemented in co-operation with the project
precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice" este "Modernization of the Local Public Services in the Republic
implementat în cooperare cu proiectul "Modernizarea of Moldova" MLPS.
serviciilor publice locale în Republica Moldova" MSPL.
The overall objective is building and commissioning of 10
Obiectivul general este de a construi și pune în funcțiune water and sewerage infrastructure projects and 8 energy
10 proiecte de infrastructură în domeniul aprovizionării cu efficiency in public buildings projects, selected within the
apă și canalizare și 8 proiecte în domeniul eficienței regional planning process. As a result of the
energetice în clădirile publice, selectate în urma procesului implementation of these projects, up to 200,000 citizens
de planificarea regională. Ca urmare a implementării from about 22 localities in the Republic of Moldova, will
acestor proiecte pînă la 200.000 de cetățeni din become beneficiaries of these measures.
aproximativ 22 localități din Republica Moldova vor deveni
beneficiari ai acestor măsuri. The Energy efficiency measures to be implemented in
schools, will provide optimal conditions for staff and
Măsurile de eficiență energetică, care vor fi implementate students in several localities. Referring to water supply and
în cadrul școlilor vor asigura condiții optime pentru sanitation measures, the main expected outcomes are to
activitatea profesională a personalului și studiile elevilor din improve the infrastructure for the provision of water
mai multe localități. Cu privire la măsurile de aprovizionare services and to increase the population connection rate. All
cu apă și canalizare, principalele rezultate preconizate țin these measures will eventually contribute to the elimination
de îmbunătățirea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor of rural as well as urban disparities.
de aprovizionare cu apă și sporirea ratei de conectare a
populației la acestea. Toate aceste măsuri vor contribui The financial contribution of the European Union for the
eventual la eliminarea disparităților rurale, dar și a celor MLPS project started in 2013. Following the signed
urbane. agreement between Germany and the EU for the
implementation of this project, on February 15, was the
Contribuția financiară a Uniunii Europene pentru proiectul official signing of the Memorandum of Understanding for
MSPL a început în anul 2013. Ca urmare a Acordului the implementation of measures in modernization of the
semnat între Germania și UE pentru implementarea local public services in the sectors concerned.
acestui proiect, astăzi are loc evenimentul de semnare
oficială a Memorandumurilor de Înțelegere pentru We would like to mention that the total budget of the project
implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor is about 43 million Euros, given by the European Union,
publice locale în sectoarele vizate. and its implementation is foreseen by the end of 2020.

Menționăm că bugetul total al Proiectului finanțat de At the event have participated the Ministry of Agriculture,
Uniunea Europeană este de circa 43 milioane Euro oferite Regional Development and Environment (MARDE), the
de Uniunea Europeană, iar implementarea acesteia este Embassy of the Federal Republic of Germany to the
prevăzută până la finele anului 2020. Republic of Moldova; the Delegation of the European Union
(EU) to the Republic of Moldova; the chairs of the Regional
Development Councils (RDCs); the Directors of the
Participanți la eveniment au fost Ministerul Agriculturii, Regional Development Agencies (RDAs); the Local Public
Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM); Ambasada Authorities; The Swiss Agency for Development and
Germaniei în Republica Moldova; Delegația Uniunii Cooperation; the Embassy of the Kingdom of Sweden to
Europene (UE) în Republica Moldova; Președinții the Republic of Moldova; the Embassy of Romania to the
Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD); Directorii Republic of Moldova, as well as the representatives of the
Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR); Autoritățile MLPS project.
Publice Locale; Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și
Cooperare; Ambasada Suediei în Republica Moldova; ****************
Ambasada României în Republica Moldova, precum și This project is financed by EU in co-operation with
reprezentanții proiectului MSPL. "Modernization of Local Public Services in the Republic of
Moldova" (MLPS) project, which is implemented by the
**************** German Federal Enterprise for International Cooperation
(GIZ) in partnership with the Ministry of Agriculture,
Regional Development and Environment of the Republic of
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană în Moldova and financially supported by the German Federal
cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Ministry for Economic Cooperation and Development
Locale în Republica Moldova", care este implementat de (BMZ), the Government of Sweden, the Government of
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în Romania and the Swiss Agency for Development and
parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale Cooperation (SDC).
și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul
Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru
Dezvoltare şi Cooperare (SDC).