Sunteți pe pagina 1din 8

DIASPORA ORTODOXĂ

-5-

Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe s-a ocupat cu tema


organizării canonice a Diasporei Ortodoxe. Astfel, a discutat documentele
referitoare la Diaspora Ortodoxă și Regulamentul de Funcționare a
Adunărilor Episcopale în Diaspora, înaintate de cea de-a IV-a Conferință
Presinodală Panortodoxă (Chambesy, 2009) și de Sinaxa Întâistătătorilor de
Biserici Ortodoxe Autocefale (21-28 ianuarie 2016), aprobându-le cu mici
amendamente, după cum urmează:
1. a) Se afirmă că este voința comună a tuturor Preasfintelor Biserici
Ortodoxe ca problema Diasporei Ortodoxe să fie rezolvată cât mai curând
posibil și ca ea să fie organizată în conformitate cu eclesiologia ortodoxă și
cu practica și tradiția canonică a Bisericii Ortodoxe.
b) De asemenea, se afirmă că în faza actuală nu este posibil, din
motive istorice și pastorale, să se treacă imediat la ordinea strict canonică a
Bisericii în această problemă, adică existența unui singur episcop în același
loc. Din acest motiv, se decide păstrarea Adunărilor Episcopale, stabilite de
cea de-a IV-a Conferință Presinodală Panortodoxă până la momentul potrivit,
când toate condițiile vor fi împlinite, pentru a aplica rigoarea canonică
(acrivia).
2. a) Adunările Episcopale ale regiunilor menționate mai jos sunt alcătuite
din toți episcopii recunoscuți canonic din fiecare regiune, care vor continua
să se supună jurisdicțiilor canonice cărora se supun în prezent.

1
b) Aceste Adunări vor fi alcătuite din toți episcopii din fiecare regiune
aflați în comuniune canonică cu toate Preasfintele Biserici Ortodoxe și vor fi
prezidate de cel dintâi dintre ierarhii Bisericii Constantinopolului iar, în
absența acestora, în conformitate cu ordinea dipticelor. Aceste Adunări vor
avea un Comitet Executiv alcătuit din cei dintâi ierarhi ai diferitelor jurisdicții
existente în regiune.
c) Activitatea și responsabilitatea acestor Adunări Episcopale va fi grija
pentru manifestarea unității Ortodoxiei, pentru dezvoltarea acțiunii comune a
tuturor ortodocșilor din fiecare regiune, care să se adreseze nevoilor
pastorale ale ortodocșilor care trăiesc în acea regiune, pentru reprezentarea
comună a tuturor ortodocșilor în raport cu alte credințe religioase și cu
societatea din regiune în ansamblul ei, pentru cultivarea cunoașterii teologice
și a educației bisericești etc. Deciziile asupra acestor subiecte vor fi luate prin
consensul Bisericilor reprezentate în acea Adunare.
3. Regiunile în care se vor crea Adunări Episcopale, într-o primă etapă, sunt
stabilite după cum urmează:
I. Canada
II. Statele Unite ale Americii
III. America Latină
IV. Australia, Noua Zeelandă și Oceania
V. Marea Britanie și Irlanda
VI. Franța
VII. Belgia, Olanda și Luxemburg
VIII. Austria
IX. Italia și Malta

2
X. Elveția și Liechtenstein
XI. Germania
XII. Ţările Scandinave (cu excepția Finlandei)
XIII. Spania și Portugalia
4. Episcopii din Diaspora, care trăiesc în Diaspora și au în grijă pastorală
parohii în mai multe regiuni, vor fi membri ai Adunărilor Episcopale și ai
regiunilor acestora.
5. Adunările Episcopale nu le anulează episcopilor membri competențele lor
administrative și caracterul canonic și nici nu le restricționează drepturile în
Diaspora. Adunările Episcopale au ca scop formularea unei poziții comune a
Bisericii Ortodoxe asupra diferitelor probleme. Episcopii membri nu sunt
opriți în nici un caz să rămână în continuare răspunzători față de propriile lor
Biserici și de a exprima opiniile propriilor lor Biserici în lumea din afară.
6. Președinții Adunărilor Episcopale convoacă și prezidează toate întrunirile
comune ale Episcopilor din regiunea lor (liturgice, pastorale, administrative
etc.). În ceea ce privește problemele de interes mai general ce necesită o
abordare panortodoxă, cu aprobarea Adunării Episcopale, președintele
Adunării le va transmite Patriarhului Ecumenic pentru acțiuni panortodoxe
ulterioare.
7. Bisericile Ortodoxe sunt obligate să nu promoveze acțiuni care ar putea
împiedica procesul prezentat mai sus pentru o rezolvare canonică a
problemei Diasporei, cum ar fi conferirea arhiereilor unor titluri deja
existente, și să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita activitatea
Adunărilor Episcopale și restabilirea ordinii canonice normale în Diaspora.

3
Regulamentul de Funcţionare a Adunărilor Episcopale în Diaspora
Ortodoxă

Articolul 1
1. Toți episcopii ortodocși din fiecare regiune, din regiunile definite de
Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, aflați în comuniune canonică cu
toate Bisericile Ortodoxe Autocefale, formează fiecare Adunare Episcopală.
2. Episcopii ortodocși care nu au rezidență în regiune, dar care au slujire
pastorală în parohiile din regiune, sunt, de asemenea, membri ai Adunării
Episcopale.
3. Episcopii retrași și episcopii vizitatori în Regiune, în măsura în care
întrunesc cerințele paragrafului (1), pot fi invitați să participe la Adunare, dar
fără drept de vot.
Articolul 2
Scopul Adunării Episcopale este să manifeste unitatea Bisericii Ortodoxe, să
promoveze cooperarea între Biserici în toate aspectele slujirii pastorale și să
mențină, să păstreze și să dezvolte interesele comunităților dependente de
episcopii ortodocși canonici din Regiune.
Articolul 3
Adunarea Episcopală va avea un Comitet Executiv alcătuit din primii episcopi
ai fiecărei Biserici canonice din Regiune.

4
Articolul 4
1. Adunarea Episcopală și Comitetul său Executiv vor avea un președinte,
unul sau doi vicepreședinți, un secretar și un trezorier, precum și oricare altă
funcție de responsabilitate pe care o poate desemna Adunarea.
2. Președintele este ex officio primul dintre episcopii Patriarhiei Ecumenice
iar, în absența acestuia, cei conform dipticelor. Președintele Adunării
Episcopale convoacă întrunirile, conduce activitatea acesteia și prezidează la
concelebrări. În ceea ce privește problemele discutate în timpul întrunirii
Adunării Episcopale asupra cărora s-a ajuns la o decizie unanimă,
președintele (sau un alt membru al Adunării Episcopale desemnat de acesta)
prezintă Statului, societății și altor organizații religioase poziția comună a
Bisericii Ortodoxe din regiune.
3. Vicepreședintele sau vicepreședinții sunt numiți ex officio dintre episcopii
membri ai Adunărilor, din rândul Bisericilor ce urmează în ordinea dipticelor
Bisericilor Ortodoxe. Secretarul, trezorierul și cei cu alte funcții de
responsabilitate sunt aleși de Adunare și pot să nu facă parte din rândul
episcopilor.
Articolul 5
1. Competențele Adunării Episcopale sunt următoarele:
a. să vegheze și să contribuie la păstrarea unității Bisericii Ortodoxe din
regiune în ce privește obligațiile sale teologice, eclesiologice, canonice,
spirituale, filantropice, educaționale și misionare.
b. coordonarea și promovarea activităților de interes comun în
domeniile păstoririi, catehezei, vieții liturgice, publicațiilor religioase, mass-
media, educației religioase etc.

5
c. relațiile cu alte eterodocșii și cei de alte religii.
d. tot ceea ce ține de obligațiile Bisericii Ortodoxe în relațiile sale cu
societatea și autoritățile de stat.
e. pregătirea unui plan de organizare a ortodocșilor din regiune pe o
bază canonică.
2. Definirea ariei acestor competențe nu trebuie să interfereze în nici un caz
cu responsabilitatea fiecărui episcop față de jurisdicția sa eparhială sau să
restricționeze drepturile Bisericii sale, inclusiv în privința relațiilor sale cu
organismele internaționale, guvernele, societatea civilă, mass-media,
celelalte confesiuni, cu alte organisme naționale și interconfesionale, precum
și cu alte religii.
În privința problemelor lingvistice, educaționale și pastorale ale unei
anumite Biserici, Adunarea Episcopală poate coopera, de asemenea, cu
autoritatea eclesiastică a Bisericii respective, astfel încât diversitatea
tradițiilor naționale să poată asigura unitatea Ortodoxiei în comuniunea de
credință și în legătura dragostei.
Articolul 6
1. Adunarea Episcopală acceptă și înregistrează alegerea episcopilor din
regiune, precum și relația lor cu preasfintele Biserici Ortodoxe autocefale.
2. Ea examinează și determină statutul canonic al comunităților locale din
regiune care nu au legătură cu preasfintele Biserici Ortodox autocefale.
3. Ea trebuie să înregistreze orice decizie legată de clerici, pronunțată de
episcopii lor, pentru ca această decizie să fie aplicată în cadrul tuturor
Bisericilor Ortodoxe din regiune.

6
Articolul 7
1. Adunarea Episcopală se întrunește cel puțin o dată pe an, la invitația
președintelui. Ea se poate întruni, de asemenea, ori de câte ori Comitetul
Executiv consideră necesar, sau la cererea scrisă și motivată a unei treimi
dintre membrii Adunării.
2. Comitetul Executiv se întrunește o dată la trei luni și de câte ori este
necesar, la invitația președintelui sau la cererea scrisă și motivată a unei
treimi dintre membrii săi.
3. În absența unor circumstanțe excepționale, invitațiile pentru convocarea
Adunării Episcopale trebuie trimise cu două luni înainte, iar pentru
convocarea Comitetului Executiv, cu o săptămână înainte. Ele trebuie însoțite
de ordinea de zi și de documentele legate de aceasta.
4. Ordinea de zi trebuie aprobată la prima sesiune a Adunării și nu poate fi
modificată decât printr-o hotărâre luată de majoritatea absolută a membrilor
prezenți.
Articolul 8
Cvorumul necesar pentru Comitetul Executiv este de două treimi, iar pentru
Adunare, majoritatea absolută a membrilor, incluzând președintele.
Articolul 9
Lucrările Adunării Episcopale se desfășoară în conformitate cu principiile
tradiției sinodale ortodoxe sub conducerea președintelui, care are
responsabilitatea de a supraveghea implementarea deciziilor acesteia.
Articolul 10
1. Deciziile Adunării Episcopale sunt luate prin unanimitate.

7
2. Problemele de interes mai general, care necesită, cu aprobarea Adunării
Episcopilor, o abordare panortodoxă, sunt transmise Patriarhului Ecumenic
de către președintele Adunării, pentru acțiune conform practicii panortodoxe
în vigoare.
Articolul 11
1. Prin decizia Adunării Episcopale, membrii acesteia se pot constitui în
Comisii pentru probleme misionare, liturgice, pastorale, financiare,
educaționale, ecumenice etc., prezidate de unul dintre episcopii membri ai
Adunării.
2. Membrii acestor Comisii, clerici sau laici, sunt desemnați de către
Comitetul Executiv. În plus, consilieri și experți pot fi invitați să participe la
Adunarea Episcopală sau la Comitetul Executiv, fără drept de vot.
Articolul 12
1. Adunarea Episcopală poate stabili propriul său Regulament intern pentru
a completa și amenda prevederile de mai sus, în conformitate cu nevoile
regiunii și cu respectarea dreptului canonic al Bisericii Ortodoxe.
2. Toate problemele juridice și financiare legate de funcționarea Adunării
sunt decise în contextul legilor civile ale țărilor din regiunea în care membrii
Adunării își exercită jurisdicția.
Articolul 13
Formarea unei noi Adunări Episcopale, divizarea sau desființarea unei
Adunări Episcopale existente sau fuziunea a două sau mai multe Adunări au
loc numai prin decizia Sinaxei întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, la cererea
unei Biserici sau a președintelui unei Adunări Episcopale adresată
Patriarhului Ecumenic.