Sunteți pe pagina 1din 1

1.Prezentarea organizatiei “S.C. Stress Consulting S.R.L.

”:

1.1 Istoric organizatie

1.2 Domeniul de activitate al firmei

1.3 Auditul intern:

Procesul de audit intern implementat în organizaţie acţionează ca un instrument de management


pentru evaluarea independentă a fiecărui proces sau activităţi desfăşurate. În cadrul organizaţiei se
desfăşoară audituri interne, conform unui program anual, prin care se au în vedere:

- auditurile interne sunt planificate în funcţie de stadiul şi importanţa proceselor şi a zonelor care
urmează a fi auditate, evaluarea riscurilor, precum şi a rezultatelor auditurilor anterioare;

- pe parcursul unui an să fie planificat cel puţin un audit complet (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001);

- auditurile interne sunt efectuate de personal independent, altul decât acela care are
responsabilitate directă pentru activitatea în curs de auditare;

- auditorii desemnaţi sunt instruiţi în tehnica desfăşurării auditului;

- se elaborează un plan de audit, care să precizeze criteriile de audit, scopul auditului şi zonele
auditate;

- sunt definite documentele utilizate în cadrul auditului intern şi pentru raportarea constatărilor
auditului;

- rapoartele finale precizează neconformităţile constatate, pe baza unor dovezi obiective;

- rezultatele auditurilor sunt înregistrate şi aduse la cunoştinţa personalului cu responsabilităţi în


zona auditată şi fac obiectul activităţilor de analiză SMI efectuate de management;

- managementul responsabil pentru zona auditată întreprinde fără întârziere acţiuni pentru
eliminarea deficienţelor constatate în timpul auditului şi a cauzelor acestora;

- activităţile de monitorizare urmăresc verificarea şi înregistrarea acţiunilor întreprinse şi rezultatele


auditurilor anterioare.