Sunteți pe pagina 1din 2

Judecătoria Buftea – dosar 1513/94/2015

21.09.2015 Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune suspendarea executării silite


până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare. În temeiul art. 413 alin. 1
pct. 1 C.pr.civ dispune suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea definitivă a
dosarului nr. 4230/93/2013 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov. Cu apel în 5 zile de la
pronunţare pentru suspendarea executării silite. Cu recurs pe toată durata
suspendării cauzei. Prezenta încheiere se comunică din oficiu şi de îndată
executorului judecătoresc. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.09.2015.

Tribunalul Ilfov – dosar 4230/93/2013

12.03.2015 - Solutia pe scurt: I. Stabileşte următoarele obiective ale expertizei tehnice


judiciare în specialitatea construcţii: 1. stabilirea lucrărilor ce urmau a fi executate în
beneficiul reclamantului, potrivit contractului de executare şi actelor adiţionale la
acesta; 2. sa se determine lucrările ce au fost executate de parata ROMSTRADE
pana la momentul expertizării. Se va avea in vedere de catre expert întreaga
documentaţie tehnica depusa de parti, respectiv contract, acte adiţionale, grafic de
lucrari, grafic de executie, situatii de lucrari confirmate de achizitorul-reclamant
Orasul Voluntari 3. sa se stabileasca care sunt lucrarile finalizate si care sunt
nefinalizate; 4. pentru lucrarile finalizate se va stabili daca au fost executate
conform documentatiei tehnice, urmand sa se aiba in vedere si procesele verbale de
lucrari ascunse, procesele verbale de receptie calitativa, situatiile de lucrari confirmate
de beneficiar, documentele de calitate si cantitate ale lucrarilor; 5. tot pentru lucrarile
finalizate (drumuri modernizate si cele pentru care au fost executate lucrari de
alimentare cu apa) se va preciza data la care au fost date in exploatare/folosinta
precum si faptul daca in prezent sunt functionale; 6. pentru lucrarile nefinalizate se
va stabili stadiul in care se gasesc la momentul expertizarii; se va specifica data si
cauza sistarii lucrarii (pe baza intregii documentatii tehnice dar si a contractului de
tranzactie nr.2446/18.09.2012), conformitatea lucrarii cu documentatia tehnica pana
la sistarea acesteia; daca intre momentul sistarii de catre parata si momentul
expertizarii, lucrarea a suferit deteriorari, ori a fost conservata, sau daca lucrarea a
fost continuata de catre o alta societate comerciala; 7. sa se verifice
documentatia tehnica depusa la dosarul cauzei si pe baza acesteia sa se stabileasca
daca dirigintele de santier a intocmit documente din care sa rezulte neconformitati in
lucrarile executate si daca a informat achizitorul-reclamant despre aceste
neconformitati. II. Stabileşte urmatoarele obiective ale expertizei tehnice judiciare in
specialitatea contabilitate: 1. sa se stabileasca sumele de bani datorate de
reclamantul Orasul Voluntari in baza contractului de executie de lucrari; 2. sa se
stabileasca sumele de bani achitate deja de reclamant in contul contractului si si al
conventiilor ulterioare ale partilor; 3. sa se stabileasca valoarea sumelor datorate,
scadente si neachitate de catre reclamantul Orasul Voluntari catre parata SC
ROMSTRADE SRL la data efectuarii expertizei, conform facturilor emise in baza
situatiilor de lucrari acceptate la plata de catre Orasul Voluntari si a costurilor
asociate esalonate conform graficului de esalonare din Anexa 2 la Actul Aditional din
data de 12.06.2009; 4. sa se stabileasca in conformitate cu art.13.2 din Contractul
de executie lucrari nr.10526/DII 624/12.05.2008 care este cuantumul penalitatilor
datorate de catre Orasul Voluntari, aferente sumelor neachitate ori achitate cu
intarziere; 5. sa se stabilească raportat la momentul introducerii cererii
reconvenţionale (23.01.2014) cuantumul garanţiei de buna executie reţinute efectiv de
Orasul Voluntari precum si cuantumul garantiei de buna execuţie care s-ar fi cuvenit
Orasului Voluntari conform art.14 din Contractul de executie raportat la graficul de
plata modificat prin Actul aditional la contract din 12.06.2009. Odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica, azi 12.03.2015.

20.04.2017 - Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea principală. Dispune rezilierea


contractului de execuţie de lucrări prin credit-furnizor nr.10526/12.05.2008/DII
624/12.05.2008 din culpa executantului – pârâta. Anulează capetele 2, 3 din 4 din
acţiunea principală. Admite în parte cererea reconvenţională precizată si cererea de
intervenţie accesorie în favoarea pârâtei. Obligă reclamantul să plătească pârâtei
suma de 49.716.701,18 lei reprezentând soldul neachitat în baza contractului,
evidenţiat în fişa analitică pe furnizor a reclamantei. Respinge în rest cererea
reconvenţională precizată si cererea de intervenţie accesorie ca neîntemeiate. Respinge
ca neîntemeiate cererile pârâtei reconventiente şi intervenientei de obligare a
reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. Ia act că reclamantul şi-a rezervat
dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu recurs in 5 zile de la
comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţă publică, azi
20.04.2017. Hotarâre 1101/2017 20.04.2017

Curtea de Apel Bucureşti – dosar 4230/93/2013/a1

22.11.2017 - Solutia pe scurt: Admite cererea de reexaminare. Constată că petenta


este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru. Definitivă. Pronunţată în şedinţă
publică azi, 22.11.2017. Încheiere finală camera consiliu 22.11.2017

Curtea de Apel Bucureşti – dosar 4230/93/2013

28.02.2018 - Solutia pe scurt: Respinge excepţia nulităţii recursului. Respinge


recursurile declarate de SC Romstrade SRL şi BCR SA, ca nefondate. Admite recursul
declarat de recurenta reclamanată Oraşul Voluntari. Casează în parte sentinţa şi
încheierea de şedinţă din 27.10.2014,în ceea ce priveşte soluţia dată petitelor 2, 3 şi 4
ale cererii introductive. Acordă termen pentru judecarea pe fond a acestor petite la
data de 28 martie 2018, cu citarea părţilor. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică
din 28 februarie 2018. Hotarâre 1123/2018 28.02.2018