Sunteți pe pagina 1din 14

Departamentul de Audit Public Intern este responsabil de organizarea și desfășurarea activităților de audit

public intern și, în acest scop, asigură elaborarea planurilor multianuale și a planurilor anuale de audit
intern. Activitatea de audit intern este planificată după cum urmează: (a) planificarea multianuală de 3-5
ani include audituri ale activităților de audit intern efectuate cel puțin o dată la cinci ani, audituri ale
activităților desfășurate de entitatea publică, audituri efectuate cel puțin o dată la trei ani, precum și sarcini
consultative;
(b) planificarea anuală a misiunilor pe parcursul unui an, ținând seama de rezultatele evaluării riscurilor și
de resursele de audit disponibile. Selectarea misiunilor de audit public intern pentru examinarea planurilor
se efectuează pe baza următoarelor elemente:
a) evaluarea riscului asociată;
b) semnalul și sugestiile privind deficiențele publice enumerate anterior identificate anterior în rapoartele
de audit; deficiențele constatate în procesul-verbal al inspecțiilor; deficiențele constatate în rapoartele
Curții de Conturi; aprecierea specialiștilor, a experților etc. privind structura și dinamica riscurilor interne;
evaluarea impactului schimbărilor în mediul în care evoluează sistemul auditat; alte informatii si indicatii
de defectiuni sau devieri;
c) misiunile recomandate de Departamentul de Audit Intern al UCAAPI al superiorului, pentru care
managerii entitatilor publice trebuie sa ia toate masurile organizatorice pentru includerea lor in planul
anual de audit intern;
d) numărul entităților publice aflate sub subordinea / coordonarea / sub autoritatea unei alte entități
publice;
(e) frecvența auditului, cel puțin o dată la trei ani;
(f) periodicitatea auditului, evaluarea, cel puțin o dată la cinci ani,
g) tipurile de audit,
h) recomandările Curții de Conturi,
i) resursele de audit disponibile.Planul multianual și planul anual de audit intern este documentele oficiale
sunt aprobate de Serviciul de Audit Intern și aprobate de conducătorul entității publice și
păstrează 10 ani în arhivele entității publice cu documente justificative. Misiunile de audit
internațional includ planuri de audit intern bazate pe apeluri care încheie fiecare rezultat al
analizei internaționale de audit miunilor de risc Criteria și alte elemente specifice care au fost
luate în considerare în selectarea misiunii Elaborarea planurilor multianuale și a auditului în
fiecare an, sunt luate următorii pași: a) Identificarea proceselor / activităților / structurilor / programelor
desfășurate în cadrul entității publice și incluse în sfera de aplicare a legii interne audit
b) Stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor
c) Stabilirea punctajului total al riscului pe proces / activitate / structură / program și clasarea acestora;
d) Stabilirea domeniului de atribuire / atribuire a misiunilor de audit public intern în plan / întocmirea
raportului de justificare;
e) Elaborarea planului de audit al publicului intern multianual și anual.Planul multianual de audit public
intern, prevăzut în anexa nr. 2, cuprinde cel puţin următoarele:
a) domeniul audibil,
b) tema misiunii de audit public intern,
c) anul realizării. Planul anual de audit intern public (3) va cuprinde cel puțin următoarele:
a) câmpul audibil
b) a misiunii de audit public intern
c) obiectivele generale ale angajamentului de audit public intern
d) tipul de misiune de audit public intern
e) perioada de audit intern a misiunii
f) perioada de audit
g) numărul auditorilor interni implicați în misiunea de audit public intern
h) entitatea auditată.

Planul de audit intern este structurat pe misiuni de asigurare, misiuni de consiliere și misiuni de evaluare.
Actualizarea planurilor de audit public intern se face prin depunerea unui amendament, aprobat de
conducătorul entității publice, în funcție de:
a) modificările legislative sau organizaționale care modifică semnificația unui audit al anumitor procese /
activități / acțiuni
b) cererile administratorului entității publice UCAAPI / entitate publică superioară ierarhică de a introduce /
înlocui unele misiuni din planul de audit public intern
c) modificări semnificative ale expunerii la riscurile unei entități publice sau apariția unor criterii de
semnal. Planul multianual de audit public intern este actualizat în cazul în care apar schimbări în structura
proceselor / activităților / acțiunilor desfășurate de entitatea publică.

Elaborarea ordinului de serviciu Organizarea serviciului, prevăzută în anexa nr. 4, autorizează


desfășurarea misiunilor de audit public intern, inclusiv misiuni ad-hoc, și este pregătit de departamentul
de audit public intern pe baza planului anual de audit public intern. Comanda de serviciu este mandatul
de intervenție al compartimentului de audit intern al echipei de audit intern.
Pe această bază se efectuează misiunea de audit public intern, iar persoanele interesate sunt informate
cu privire la următoarele aspecte:
a) cadrul juridic privind realizarea misiunii de audit public intern
b) scopul misiunii de audit public intern și tipul de audit intern
c) obiectivele generale ale angajamentului de audit public intern
d) durata misiunii de audit public intern
e) numirea supraveghetorului
f) perioada care urmează să fie audiată
g) numele și prenumele auditorilor interni desemnat să efectueze misiunea de audit public intern.
Procedura P-01. Ordinul de serviciu

Compartimentul de audit public intern aa) Pregătește ordinul de serviciu pe baza planului anual de
audit public intern.
b) Semnează ordinea serviciului.
c) Oferă copii ale ordinului de serviciu pentru fiecare membru al echipei de audit
d) Organizează sesiuni de lucru cu echipa de audit în cadrul metodologia care trebuie utilizată și
rezultatele așteptate ale misiunii;
e) stabilirea cerințelor de formare profesională necesare ale echipei de audit intern pentru îndeplinirea
misiunii; f) stabilirea, împreună cu echipa de audit desemnată, a abordării auditului intern al misiunii.
Auditorii interni a) Primirea ordinului de serviciu
b) Cunoașterea scopului, metodologiei care trebuie utilizată pentru îndeplinirea misiunii de audit public
intern și rezultatele așteptate ale departamentului de audit public intern.

Elaborarea declarației de independență Independența auditorilor interni Concepută pentru efectuarea


unui audit intern Declarația misiunii de audit Principiul declarării independenței. (5) Raportul auditorului
intern este întocmit în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1) și (2) din Statutul de
incompatibilitate. Incompatibilitățile actuale sau potențiale care rezultă din auditul intern. Ele trebuie
raportate imediat de către auditorii interni. Eliminarea sau diminuarea incompatibilităților auditorilor interni
poate fi, de asemenea, realizată prin transferarea sarcinilor interne de angajament din dosarul intern al
auditului intern sau al auditorului intern intern.

Procedura P-02. Declaraţia de independenţă


Auditorii interni a) Completați declarația de independență,
b) Indicați orice incompatibilitate, existentă sau posibilă.
(c) Împărțirea declarației de independență în dosarul auditorului public. Componenta auditului public
a) Verificarea declarației de independență
b) Identifică și analizează inconsecvența raportată de auditori și determină modul în care poate fi
eliminată
c) Susține declarația de independență privind soluționarea neconcordanțelor.
Pregătirea notificării privind declanșarea misiunii de audit public intern Serviciul de audit intern trebuie să
notifice entitatea / structura auditate cu 15 zile calendaristice înainte de data lansării misiunii de audit
public intern, după cum se prevede în planul de audit intern. Notificarea privind începerea misiunii de audit
intern 6 conține informații privind scopul, obiectivele generale, durata misiunii, documentele care trebuie
furnizate de entitatea / structura auditate și informațiile de la data deschiderii a reuniunii. Notificarea este
transmisă entității auditate / Cartei auditului intern. Auditul poate solicita amânarea / dezmembrarea
misiunii de audit public intern în cazuri justificate (acte speciale în curs de desfășurare, lipsuri de personal,
alte circumstanțe care nu pot fi asigurarea respectării misiunii în conformitate cu legea) cu aprobarea
conducerii entității după consultarea prealabilă a compartimentului de audit public intern. Entitatea
Publică va prezenta acest document al compartimentului de audit intern care aprobă această solicitare.
Procedura P-03. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern
Auditorii interni a) Prezentarea notificării entității / structurii auditate, inclusiv pentru structurile atrase în
misiunea de audit public intern b) Pregătirea unei copii a Cartei de audit intern c) Atribuirea numărului de
înregistrare a notificării d) Trimiterea notificării către entitatea auditată /, însoțită de Carta de audit intern.
e) Prezentarea copiei notificării în dosarul misiunii de audit public intern.
Compartimentul de audit public intern a) Verificați corectitudinea și suficiența informațiilor conținute în
notificare.b) Semnează notificarea.

Procesul-verbal al ședinței de deschidere, în conformitate cu anexa nr. 7, conține în prima parte informații
generale privind organizarea sesiunilor și a participanților, iar în cea de-a doua parte a cuvântului-verbal
al discuțiilor purtate.

Procedura P-04. Şedinţa de deschidere

Auditorii interni a) Stabiliți datele ședinței de deschidere


b) Contactați entitatea / structura auditată pentru a stabili datele ședinței
c) stabiliți ordinea de zi a sesiunii de deschidere
d) Participați la ședința de deschidere
e) Pregătiți procesul-verbal al sesiunii de deschidere.
f) Înregistrează în toate chestiunile dezbătute.
g) Miniaturizarea sesiunii de deschidere în dosarul misiunii de audit public intern.
Supervizorul Participă la şedinţa de deschidere, după caz.
Conducătorul entităţii/structurii auditate a)articiparea la sesiunea de deschidere.b) Stabilirea persoanelor
din cadrul entității / structurii auditate care va participa la ședința de deschidere.c) Asigurarea participării
persoanelor desemnate.
Colectarea informatiilor- Chestionarul de luare la cunostinta
În cadrul acestei proceduri, auditorii interni solicită și colectează informații generale despre entitatea /
structura auditate pentru a cunoaște câmpul audibil și particularitățile acestuia. Informațiile colectate
trebuie să fie relevante și utile în următoarele scopuri:
a) identificarea elementelor principale ale contextului instituțional și socio-economic în care operează
entitatea / entitatea auditată;
b) cunoștințele organizației / organizației auditate; un nivel diferit de administrare;
(c) identificarea punctelor cheie ale funcționării entității / entității auditate și a sistemelor sale de control
pentru evaluarea prealabilă a punctelor forte și a punctelor slabe;
(d) identificarea și evaluarea riscurilor semnificative;
(e) identificarea informațiilor necesare realizarea obiectivelor de control și selecție a tehnicilor de
investigație adecvate.
În procesul de colectare a informațiilor, Chestionarul de cunoștințe, dezvoltat în anexa nr. 8, care conține
întrebări pe care răspunsul auditorului intern le poate cunoaște contextul socio-economic al organizării și
funcționării entității / entității auditate. Procedura P-05. Configurarea / actualizarea fișierului permanent
Auditorii interni a) Familiarizați-vă cu activitatea entității / structurii auditate
b) Elaborați și dezvoltați chestionarul bazat pe cunoștințe utilizat pentru obținerea informațiilor.
c) Identificați strategiile, legile și reglementările aplicabile entității / structurii auditate Obțineți
organigrama, regulile de funcționare, posturile, procedurile scrise ale entității / structurii auditate
e) Identifică personalul responsabil, posturile cheie, fluxul de operațiuni.
f) Identifică informațiile financiare, registrul de risc și circuitul documentului.
g) Obțineți controlul anterior / rapoarte de audit.
h) Obțineți toate documentele și informațiile specifice auditului.
i) Identificarea și analizarea factorilor care pot împiedica angajamentul de audit.
Studiu preliminar
Prelucrarea informațiilor implică gruparea și sistematizarea informațiilor pentru identificarea activităților /
acțiunilor auditate și realizarea analizei riscurilor, precum și identificarea preliminară a aspectelor pozitive
și a abaterilor din regulament. Activitatea de prelucrare a informației constă în:
a) analiza entității de audit / a activității acesteia (organigrama, reguli de organizare și funcționare,
descrierea posturilor, circuite de documente etc.)
b) analiza cadrului de reglementare care reglementează activitatea auditului entitate / structură
c) analiza factorilor care pot împiedica buna desfășurare a misiunii de audit public intern
d) analiza rezultatelor controalelor anterioare
e) analizarea informațiilor externe privind entitatea / structura auditată.Procesarea și documentarea
informațiilor sunt finalizate prin elaborarea documentului de studiu preliminar. Scopul studiului preliminar
este de a asigura
(a) caracterizarea generală a entității auditate /
(b) strategia și politicile de audit;
(c) domeniul auditat (procese, factori de influență, specificații normative și metodologice, managementul
riscurilor etc.)
d ) Obiectivele entității / structurii auditate
e) Analiza personalului structurii și formării profesionale
(f) Asigurarea calității și politicii de îmbunătățire și dezvoltare a activităților de teren auditate
(g) Asigurarea și punerea la dispoziție a resurselor financiare necesare. alte informații specifice
domeniului verificabil;
(i) Concluzii
.Procedura P-06. Prelucrarea şi documentarea informaţiilor
Auditorii interni
a) efectuează analiza generală a entității / structurii auditate
b) evaluează strategia și politicile aplicabile domeniului auditat
c) analizează și evaluează domeniile auditate
e) evaluează obiectivele entității / structurii auditate
d) analizează structura și instruirea personalului;
f) evaluarea politicilor;
(g) examinează modalitatea de înființare si folosesc echipamentele financiare dobandite pentru desfășui
activităților în domeniul audibil.
(h) să evalueze constatările și recomandările din rapoartele anterioare de audit intern și din rapoartele de
audit extern.
(i) Revizuirea și examinarea altor date și informații specifice domeniului auditat.
j) Stabilește concluziile analizei preliminare
k) Elaborează și documentează studiul preliminar.
Supervizorul a) analizează documentația pregătită de auditori și hotărăște asupra suficienței și
adecvării sale b) analizează și revizuiește studiul preliminar c) supraveghează studiul preliminar

Stabilirea punctajului total al riscurilor şi ierarhizarea riscurilor


Riscul este orice eveniment, acțiune, situație sau comportament care, dacă apare, are un impact negativ
asupra capacității entității publice de a-și atinge obiectivele. Categorii de risc:
a) riscuri organizaționale: lipsa responsabilităților, organizarea insuficientă a resurselor umane,
insuficiența documentației, neactualizată etc .;
b) riscurile operaționale: neînregistrarea în evidența contabilă, arhivarea necorespunzătoare a
documentelor justificative, operațiuni etc.
c) riscuri financiare: plăți negarantate, nedetectarea operațiunilor cu risc financiar etc. (a) probabilitatea
apariției, care reprezintă o măsură a posibilității apariției unui risc determinant sau cuantificabil
determinant;
b) impactul riscului, care este efectele / consecințele asupra entității în cazul în care: r Scopul analiza
riscurilor Analiza riscurilor urmărește identificarea riscurilor în entitatea / structura auditată asociată cu
domeniul auditat și evaluarea acestora, aprecierea controlului intern și selectarea obiectivelor misiunii de
audit public intern.
Procesul de identificare și evaluare a riscurilor este și riscul identificat în misiunile de audit intern. În
conformitate cu dispozițiile convenției, Guvernul Republicii Armenia are dreptul de a rambursa cheltuielile
ocazionate de exercitarea funcțiilor sale.
Măsurarea riscului Măsurarea riscurilor depinde de probabilitatea apariției și de severitatea consecințelor,
și anume impactul riscului și utilizarea instrumentelor de evaluare a riscurilor.
Criteriile privind aprecierea riscurilor sunt:
a) Evaluarea probabilității - elementul calitativ care se realizează prin evaluarea posibilității de
apariție a riscurilor prin luarea în considerare a criteriilor specifice ale entității și care poate fi exprimat pe
o scală de valori pe 3 nivele, după cum urmează: probabilitate mică, medie Probabilitate mare
probabilitate. De exemplu, pentru a evalua probabilitatea, auditorii interni pot lua în considerare
următoarele criterii: stabilitatea cadrului de reglementare, complexitatea și periodicitatea operațiunilor,
calitatea personalului etc.

Probabilitate Criterii
Mic (1) (a) Cadrul de reglementare a fost în vigoare de mai mult de 3 ani și nu a fost modificat (b)
Activitățile și acțiunile sunt de mică complexitate (c) Personalul are cel puțin 5 ani de experiență. (e)
Riscul nu a fost demonstrat anterior
Mediu(2) (b) Activități și acțiuni la un nivel complex de complexitate
(c) Personalul are vârsta sub 3 ani experiență
d) Nivelul mediu de personal e) Riscul se manifestă rar în trecutul etc.
Mare(3) a) Cadrul de reglementare este nou sau o mulțime de schimbări
b) Activitățile și acțiunile au un nivel ridicat de complexitate
c) Personalul are mai puțin de un an de experiență Nivel scăzut de personal
d) Riscul este adesea manifestat în trecut etc.
În fiecare practică, fiecare entitate publică identifică și stabilește criterii specifice care vor evalua
probabilitatea apariției riscurilor, luând în considerare modelul prezentat.
b) Evaluarea impactului - elementul cantitativ, care se realizează prin evaluarea efectelor riscului în cazul
în care produce, luând în considerare criteriile specifice ale entității și care poate fi exprimat pe o scală de
valoare, pe 3 nivele, după cum urmează: impact scăzut , impact moderat și impact puternic. Pentru a
evalua impactul auditorilor interni, pot fi luate în considerare următoarele criterii: pierderi de active, costuri
de exploatare, întreruperi ale activităților, imagine a entității etc.
Impact Criterii
Scăzut (1) a) Nu există pierderi de active (financiare, angajați, materiale).
b) imaginea entității este redusă.
c) Costurile de operare nu sunt afectate.
d) Calitatea serviciilor prestate nu este afectată.
e) Nu există întreruperi în activitate..
Moderat (2) a) pierderea activelor (financiare, angajați, materiale) este redusă;
b) imaginea entității este moderată;
c) creșterea costurilor de exploatare este moderată;
d) calitatea serviciilor oferite este afectată de un mic
e) Există mici întreruperi în activitate și așa mai departe
Ridicat (3) a) Pierderi semnificative ale activelor (financiare, angajați, materiale).
b) imaginea entității este afectată în mod semnificativ.
c) Costurile ridicate de operare.
d) Calitatea serviciilor furnizate este semnificativ afectată.
e) Întreruperi semnificative ale activității.

În practică, fiecare entitate publică va identifica și stabili criteriile specifice pe baza cărora va fi evaluat
impactul riscului, ținând cont de modelul prezentat. Procedura de analiză a risculuiIdentificarea
activităților / acțiunilor și a riscurilor asociate, care implică următoarele etape:
(a) pentru fiecare obiectiv general al angajamentului public al auditului intern al acțiunilor succesive,
descriind procesul de deschidere a activității până la a fi înregistrat;
b) definirea riscurilor pentru fiecare activitate / acțiune. Stabilirea criteriilor de analiză a riscului - care sunt
impactul și probabilitatea de expunere la risc pe o scară pe trei niveluri, după cum urmează:
(a) evaluarea probabilității pe baza analizei și evaluării factorilor de incidență stabiliți; evaluarea
impactului pe baza analizei și evaluării factorilor de risc fixați Scorul total de risc și rata de risc, așa cum
este stabilit în anexa nr. 9, implică:
(a) stabilizarea scorului total de risc ca produs de probabilitate și impactul riscului, obținut pe baza
formulei:
PT = P × I, unde:
PT = risc total;
P = probabilitate; ) se bazează pe rezultatele evaluării riscurilor, iar activitățile / acțiunile auditate sunt
împărțite în activități / acțiuni de risc mic, mediu și ridicat, după cum urmează:
- pentru PT = 1 sau 2, riscul este scăzut;
- pentru PT = 3 sau 4, riscul este mediu,
- pentru PT = 6 sau 9, riscul este ridicat. Procedura P-07. Analiza de risc
Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern Evaluarea inițială a
controlului intern se bazează pe chestionarul de control intern prezentat în anexa nr. 10, precum și
documentele din dosarul permanent și au rolul de a identifica existența controalelor interne pentru fiecare
activitate / acțiune audibilă. Testul de control intern permite, prin întrebările și răspunsurile primite,
identificarea activităților de control intern stabilite de conducere și evaluare.
Evaluarea inițială a unui control intern implică următoarele etape:
(a) determinarea modalităților fiecărei activități;
(b) identificarea controalelor interne existente în conformitate cu chestionarul de control intern și cu
documentele colectate;
(c) stabilirea controalelor interne preconizate pentru fiecare activitate / acțiune identificată;
(d) stabilirea conformității cu controlul intern. controlul este luat în considerare în ceea ce privește
riscurile asociate activităților / acțiunilor auditate și implică identificarea și analizarea controalelor interne
ale entității pentru a gestiona aceste riscuri pentru a descoperi zona în care este nu există nici o muncă
sau este insuficientă. Această declarație prezintă rezultatele unei evaluări inițiale a controlului intern
pentru fiecare activitate / acțiune audibilă.
Pentru evaluarea inițială a controlului intern, se utilizează o scală pe trei nivele, cum ar fi: respectarea
internă, controlul intern al conformității și controlul intern neconform.
Control intern Criterii
Aferent (a) sistemul de control / management intern este implementat;
(b) gestionarea entității cunoaște cadrul de reglementare al unui sistem de control intern / de gestiune.
(c) Managementul și personalul au o atitudine pozitivă față de controlul / managementul intern, pentru a
anticipa și a elimina problemele raportate.
(d) controlul / gestiunea internă este integrată sau paralelă cu activitățile curente ale entității / entității
auditate și nu este o activitate separată;
(e) (f) managementul primește în mod sistematic rapoarte privind punerea în aplicare a activităților și
gradul de realizare a obiectivelor și prevede măsuri corective pentru abateri de la obiective etc.

Parțial în conformitate cu
(a) sistemul de control / management intern este parțial implementat;
(b) conducerea și personalul au o atitudine subiectivă față de controlul / managementul intern, eliminând
problemele raportate numai prin anumite audituri.
(c) Controlul / managementul intern este parțial integrat în activitățile / auditul curent al entității.
(d) Procesul entității de gestionare a riscurilor asigură identificarea și evaluarea riscurilor, dar măsurile de
gestiune riscurile nu sunt întotdeauna adecvate și eficiente.
e) Managementul primește unele rapoarte privind executarea activităților, dar nu răspunde la gradul de
atingere a obiectivelor etc.
Neconform
(a) sistemul de control / management intern nu este implementat;
(b) conducerea entității nu este conștientă de cadrul de reglementare al unui sistem de control intern / de
gestiune; (c) conducerea și personalul au atitudinea necooperantă sau indiferentă față de sistemul intern /
controlul gestiunii d) intern / managerial este percepută ca o activitate distinctă sau paralelă cu activitățile
entității. (e) Procesul de gestionare a riscului al entității nu garantează identificarea riscurilor și nu există
măsuri adecvate de gestionare a riscurilor. (f) Managementul primește mai multe rapoarte privind
activitățile de conducere și măsura în care obiectivele sunt îndeplinite, dar informațiile nu sunt fiabile;
Rapoartele nu sunt utilizate în luarea deciziilor și nu sunt luate în considerare.
de elaborare a formularului Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit stabilite
în anexa nr. 11, care include obiectivele și activitățile care trebuie auditate, după cum urmează:
a) activități / acțiuni cu grad ridicat de risc, indiferent de rezultatul evaluării controlului intern;
b) activități / acțiuni cu riscuri medii și interne controale parțial compatibile sau neconforme;
c) activități / acțiuni cu risc scăzut și controale interne neconforme. Auditurile pot include și alte activități /
acțiuni cu risc mediu / scăzut, în funcție de disponibilitatea auditului disponibil.
Procedura P-08. Evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit
Auditorii interni a) Stabiliți modalitățile de funcționare ale fiecărei activități / acțiuni b) Stabiliți controalele
interne planificate pentru fiecare activitate / acțiune c) Elaborați și elaborați chestionarul de control intern
utilizat pentru a identifica controalele interne existente d) Obțineți răspunsurile la întrebările din
chestionarul de control intern (e) Identifică controalele interne existente pentru fiecare acțiune / operație.
(f) efectuează evaluarea inițială a controlului intern. (g) Stabilirea obiectivelor de audit și, în cadrul
acestora, activitățile / acțiunile care urmează să fie auditate și testate, în funcție de nivelul de control
intern al riscului și evaluării. h) Elaborarea formularului pentru evaluarea inițială a controlului intern și
stabilirea obiectivelor de audit. i) efectuează orice schimbare făcută la reuniunea de lucru. j) transmiterea
documentelor elaborate în procedurile de analiză a riscurilor în dosarul misiunii de audit public intern.
Supervizorul a) Analiza și evaluarea controalelor interne așteptate identificate b) Analizarea și
revizuirea chestionarului de control intern elaborat c) Analizarea și evaluarea controalelor interne
existente identificate d) Organizarea unei întâlniri de lucru cu echipa de audit pentru a analiza modul în
care a fost evaluat controlul intern.e ) Supravegherea formularului pentru evaluarea inițială a controlului
intern și stabilirea obiectivelor de audit.

2.2 ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN


Programul misiunii de audit public intern, prevăzut în anexa nr. 12 institutul institutului de muncă internă a
auditului intern intern și copii activități de incorporare ale activităților auditorilor internaționale a -sa
intenționează să efectueze un audit pentru a furniza dovezi de îngrijire pentru a strânge concluziile cu
cuvinte și recomandări . Programul de audit intern al auditului intern are ca scop:
să asigure funcția de audit intern;
să furnizeze serviciului de audit intern;
Atribuirea sarcinilor și planificarea afacerii pentru fiecare membru al echipei de audit intern din
echipa de audit intern. Programul de audit de audit al programului este structurat în funcție de etapele
misiunii și activitățile de audit public intern și, în cadrul fiecărui obiectiv de audit, sunt incluse activitățile /
acțiunile selectate în audit și în testele de audit. trebuie avut grijă.

Procedura P-09. Elaborarea programului misiunii de audit public intern


Auditorii interni a) Elaborarea programului misiunii de audit public intern, ținând seama de următoarele: -
etapele misiunii de audit public intern;
- activitățile desfășurate în fiecare etapă a misiunii de audit public intern;
- obiectivele auditului public intern misiuni și activități / acțiuni auditate, numărul de ore legate de fiecare
etapă / obiectiv / activitate / acțiuni,
- auditorii interni responsabili cu desfășurarea fiecărei activități / acțiuni incluse în program,
- locul fiecărei activități, inclusiv testele,
- testele care trebuie efectuate asupra fiecărui obiectiv / acțiune de audit și activitate selectate în cadrul
auditului și a duratei acestuia;
- tipul de controale care trebuie efectuate în fiecare test;
b) depunerea programului misiunii de audit public intern la misiunea de audit public intern fişier.

Supervizorul a) Analiza programului misiunii de audit public


b) Organizarea unei intalniri pentru analiza programului misiunii de audit public
c) Revizuirea, dupa caz, a activitatilor, a tipului de test, a duratei, a persoanelor desemnate in programul
misiunii de audit
(d) supraveghează programul misiunii de audit public intern.
Compartimentul de audit public intern Aprobă programul misiunii de audit public intern.

Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor (Chestionarul de control intern; Evaluarea gradului de


încredere în controlul intern)
Dovezile de audit sunt colectate în urma testelor efectuate în conformitate cu programul intern de
angajament de audit public aprobat de compartimentul de audit public intern.
Activitățile desfășurate contribuie la obținerea rezultatelor auditului și la justificarea lor cu dovezi de audit.
Testele sunt elaborate pe obiectivele și activitățile de audit stabilite în programul de angajament de audit
intern.
Testul include următoarele: obiectivul testului, modul de eșantionare, descrierea testului, constatările și
concluziile; sunt prevăzute în anexele nr. 14 și 15. Documentul elaborat va fi semnat de auditorii interni și
de supraveghetor.
Procedura P-10. Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor
Auditorii interni a) Stabilirea, pentru fiecare test, a tehnicilor de audit care urmează să fie utilizate.b)
Stabilirea pistei de audit prin identificarea fluxurilor de informații, a îndatoririlor și a responsabilităților.
c) Utilizarea tehnicilor și instrumentelor specifice angajamentului de audit
d) Formularea obiectivului de testare .
e ) Stabiliți metoda de eșantionare și determinați eșantionul care urmează să fie testat.
f) Stabilirea și descrierea tipului de teste care trebuie efectuate. g) formulează concluziile și concluziile
auditului în conformitate cu procesarea informațiilor obținute prin aplicarea tehnicilor și instrumentelor
specifice; auditul intern și colectarea probelor de audit;
h) elaborează chestionare, liste de verificare, foi de lucru, interviuri etc.) efectuează testele în conformitate
cu programul misiunii de audit public
j) colectează probe de audit pentru toate testele și concluziile
k) evaluea
ză dacă probele de audit obținute sunt suficiente, relevante, competente și utile.
l) Etichetați, numărați și asigurați testele din fișierul de implicare a auditului public intern.
Supervizorul (a) aprobă acuratețea tehnicilor de audit stabilite pentru fiecare încercare;
b) analizează și aprobă chestionarele, listele de verificare, foile de lucru etc. pregătite de auditorii interni;
c) confirmă fluxul de informații, sarcinile și responsabilitățile menționate în audit.
d) Analizează și recomandă utilizarea adecvată a instrumentelor și a documentelor de lucru pentru auditul
obiectiv.
e) Analizează și aprobă testele elaborate de auditorii interni.

Analiza problemelor şi formularea recomandărilor (Fişa de identificare şi analiză a problemei)


Fișa de identificare și analiză a problemelor, așa cum este prevăzut în anexa nr. 16, este de obicei
întocmită pentru una sau mai multe probleme, abateri, nereguli și disfuncții găsite în același caz.
Documentul include următoarele: problema, constatarea, cauza, consecința, precum și recomandarea
auditorilor interni. identificarea și analizarea problemei se face de către auditorii interni, discutate și
supravegheate de către supraveghetor.
Constatările și recomandările auditorilor interni sunt discutate în timpul intervenției la fața locului cu
reprezentanții entității / structurii auditate, care vor semna pentru dezvăluirea fișelor de identificare și
identificare a problemelor.
În cazurile în care reprezentanții entității / organizației de audit refuză să semneze pentru a se familiariza
cu fișele de identificare și analiza problemelor, auditorii interni transmit aceste documente prin procedura
de înregistrare a entității auditate / continuă.Procedura P-11. Analiza problemelor şi formularea
recomandărilor
Auditorii interni a) Pregătirea testelor
b) Analizarea problemelor identificate
c) Identificarea consecințelor și implicațiilor problemelor identificate
d) Stabilirea cauzelor problemelor identificate
e) Formularea recomandărilor pentru eliminarea cauzelor problemelor identificate.
f) Dezvoltarea identificării și fișele de identificare a problemelor.
g) Indicație de audit pentru fiecare constatare.
h) Numărul și furnizarea fișelor de identificare și analiză pentru problemele din dosarul de angajament al
auditului public intern
Supervizorul a) analizează și verifică documentele și informațiile care au stat la baza elaborării fișelor
de identificare și analiză a problemelor b) verificarea suficienței dovezilor de audit care susțin constatarea
în fișele de identificare și analiză a problemei c) supravegherea fișelor de identificare și identificare
analiza problemelor.
Reprezentantul entităţii/structurii auditate Semnează pentru luarea la cunoştinţă fişele de
identificare şi analiză a problemelor.

Analiza şi raportarea iregularităţilor (Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor)


Formularul de identificare și raportare a neregulilor, așa cum figurează în anexa nr. 17, se întocmesc dacă
auditorii interni constată existența sau posibilitatea producerii unor nereguli.
Formatul de constatare a neregulilor și de raportare conține următoarele secțiuni: întrebarea, constatarea,
actele normative încălcate, consecințele, recomandările și orice anexe sau dovezi de audit. și
supravegherea, auditorii interni transmit formularul către șeful entității publice care a aprobat misiunea de
audit public intern și structura de audit aprobată, care sunt obligate să continue verificările și să
stabilească măsurile necesare.
Procedura P-12. Analiza şi raportarea iregularităţilor
Auditorii interni a) Identificarea neregulilor b) Stabilirea actelor normative de încălcare
c) Determinarea consecințelor identificării neregulilor
d) Formarea eventualelor recomandări pentru eliminarea neregulilor
e) Identificarea dovezilor care susțin constatările privind neregulile identificate
f) Elaborarea rapoartelor formularului de observație neregularități, semn.
Supervizorul a) analizează și evaluează neregulile identificate și declarația formulată;
b) apreciază suficiența dovezilor de audit care sprijină constatarea.
c) Supravegherea formularului de constatare a neregulilor și de raportare.
Compartimentul de audit public intern a) analizează și verifică dovezile de audit care au condus la
elaborarea formularului de constatare a neregulilor și de raportare;
b) informează în termen de 3 zile șeful entității publice care a aprobat misiunea de audit public intern și
structura de control autorizată.

Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit public intern


Examinați lacunele de documentare ale auditorilor interni pentru a vă asigura că documentele pregătite în
timpul auditului de angajament public sunt pregătite corespunzător. Auditorii interni, prin revizuirea
documentelor, trebuie să se asigure că probele colectate pentru a susține considerentele sunt suficiente,
concludente și relevante.
Procedura P-13. Revizuirea documentelor
Auditorii interni a) numără în mod corespunzător documentele de procedură, documentele de lucru și
lucrările elaborate în timpul misiunii;
b) completează documentele de procedură, documentele de lucru și lucrările elaborate, dacă sunt
considerate insuficiente;
c) se asigură că pentru fiecare constatare există dovezi de audit, și că acestea sunt suficiente,
concludente și relevante.
d) orice dovadă documentară a rezultatelor auditului (dovezi, dovezi de audit).
e) dacă nu se aplică, documentul de lucru prevăzut în anexa nr. 18.
Supervizorul Verifică şi avizează nota centralizatoare a documentelor de lucru.

Fișierul de audit public intern, prin intermediul informațiilor conținute în acesta, asigură legătura dintre
obiectivele auditului, intervenția la fața locului și raportul de audit public intern. Acestea constituie baza
concluziilor auditorilor interni. Structura dosarului de audit publicinternesteurmătoarea:
a) Dosarul misiunii de audit intern cuprinde următoarele secțiuni:
a.1. Secțiunea A - Raportul privind auditul public intern și anexele la acesta:
- Ordin de serviciu
- Declarație de independență
- Proiect de raport de audit intern și raport de audit intern public
- Rezumatul raportului intern de audit public
- Teste - Identificarea și analizarea problemelor (FIAP) - programul de audit, etc
a.2. Secțiunea B - Administrativ:
- notificarea începerii misiunii de audit public intern,
- procesul-verbal al sesiunii de deschidere,
- procesul-verbal al ședinței de închidere,
- procesul-verbal al reuniunii de conciliere,
- corespondența cu entitatea / structura auditată etc. .
Secțiunea C - Analiza riscului:
- documentația analizei riscului.
A.4. Secțiunea D - Supravegherea și revizuirea misiunii de audit public intern: - Revizuirea proiectului de
raport de audit public - Responsabilitățile auditorului intern la revizuirea proiectului de raport de audit
public - Documentație de monitorizare (b) fișierul de lucru include copii care confirmă și sprijină actele și
concluziile auditorilor interni. Fișierul este indexat prin atribuirea literelor și numerelor pentru fiecare
secțiune de audit / obiectiv. Indexarea trebuie să fie simplă și ușor de urmărit. (1) Raportul auditorului se
întocmește în conformitate cu legile Statului Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Statutului
Curții de Conturi Internaționale. Perioada de păstrare este de 10 ani de la încheierea angajamentului de
audit intern.
Şedinţa de închidere
Sesiunea de închidere a misiunii de audit public intern vizează prezentarea concluziilor, concluziilor și
recomandărilor preliminare ale auditorilor interni care rezultă din teste. În cadrul sesiunii de închidere,
auditorii interni prezintă structura auditată, constatările, recomandările și concluziile. Rezultatele ședinței
vor fi înregistrate în cadrul ședinței de închidere, conform anexei nr. 19.
Procedura P-14. Şedinţa de închidere
Auditorii interni a) Planificați întâlnirea de închidere
b) Prezentați concluziile, concluziile și recomandările angajamentului de audit
c) Pregătiți procesul-verbal al ședinței de închidere
d) Trimiteți spre semnare procesul-verbal al ședinței de închidere a structurii auditate.
e) Miniaturizarea reuniunii misiunea de audit public intern al dosarului.
Supervizorul (a) să susțină și să susțină concluziile, concluziile și recomandările făcute de auditorii
interni.
Conducătorul entităţii/structurii auditate a) participă la sesiunea de închidere.
(b) să consilieze cu privire la constatările, concluziile și recomandările auditorilor interni;
(c) să confirme returnarea tuturor documentelor puse la dispoziția auditorilor interni în timpul misiunii de
audit intern;

Elaborarea proiectului raportului de audit public intern


Următoarele cerințe trebuie să fie îndeplinite la pregătirea proiectului de audit intern: (a) declarațiile intră
în sfera de aplicare și obiectivele auditului public și sunt susținute de o documentație de audit adecvată;
(b) recomandările sunt în concordanță cu testele și cu determinarea recomandărilor de reducere a
riscurilor, recomandările cuprinse în proiectul raportului de audit intern se bazează pe fișele de identificare
și analiză a problemelor și pe formularele de raportare și declararea neregulilor obținute. Următoarele
principii trebuie respectate în pregătirea auditorului extern:
a) prezentarea constatărilor într-o manieră pertinentă și indiscutabilă;
b) evitarea utilizării expresiilor impresionante, a stilului eliptic de exprimare, abrevieri ale limbajului;
c) promovarea unei limbi
(d) evitarea scrisului ofensator și tendențios;
(e) prezentarea succintă a rezultatelor pozitive și prezentarea detaliată și substanțială a rezultatelor
negative;
(f) clasarea constatărilor în funcție de importanță;
(g) subliniind progresele înregistrate de la ultima misiune de audit. Proiect de raport de audit al auditorului
intern
Procedura P-15. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern
Auditorii interni a) elaborează proiectul raportului intern de audit intern, respectând cerințele și criteriile
incluse în structura acestuia; b) oferă concluzii negative pe baza fișelor de identificare și analiză a
problemelor și formularelor pentru constatarea și raportarea neregulilor. c) Prezentarea generală a
rezultatelor pozitive. d) Identifică și prezintă cauzele și consecințele constatărilor negative. e) se
formulează recomandări pentru detectarea disfuncțiilor.f) este apreciat în ceea ce privește conformitatea
activității auditate pe baza rezultatelor clasificării obiectivelor în nivelul de apreciere.g) efectuează
modificările solicitate de supraveghereh) semnează proiectul raportului intern de audit public.i)
prezentarea departamentului de audit public intern a proiectului raportul de audit intern public însoțit de
documentația justificativă.
Supervizorul a) Analizează proiectul raportului de audit public intern.b) Stabilește revizuirile necesare
realizate în raportul intern de audit intern.c) Supraveghează proiectul raportului de audit public intern.
Proiectul raportului de audit public intern urmărește următoarea structură standard:
a) Prima pagină prezintă instituția, tema misiunii, locul desfășurării misiunii.
b) Prezentarea datei de identificare a misiunii de audit (baza legală pentru misiunea de audit, serviciul,
echipa de audit, entitatea / entitatea auditatã, durata activitãții de audit), tipul, scopul și obiectivele
misiunii, domeniul de aplicare al misiunii; perioadele auditate, metodologia utilizată pentru a efectua
angajamentul de audit și dacă examinările sunt efectuate în întregime sau prin eșantionare.
c) Metodologia de desfășurare a misiunii de audit intern: se dau explicații privind metodele, tehnicile și
instrumentele de colectare și analiză a datelor și informațiilor, precum și dovezile și documentele de audit.
De asemenea, prezintă documentele, materialele examinate și materialele întocmite pe parcursul misiunii.
(D) Constatările sunt prezentate într-un mod care împiedică exagerarea deficiențelor și permite
prezentarea faptelor într-o manieră neutră. Rezultatele sunt prezentate sintetic pentru fiecare activitate
obiectiv / acustică / acțiune în ordinea specificată în detaliu. Rezultatele pozitive sunt prezentate separat.
Constatările negative sunt însoțite de cauze, consecințe și recomandări.
versiunile recomandărilor
E) sunt prezentate într-un mod clar, sunt atât de realiste, realizabile, în cazul în care un grad semnificativ
de importanță CEEA această versiune A se vedea efectul previzibil asupra entității / structurii auditate.
F) cuvintele sunt concluziile bazate pe rezultatele auditului bazei) Avize: auditorii interni își exprimă
auditate.h gradele activităților suită de opinie Realizări) Anexe: Informațiile de îngrijire sprijină constatările
și concluziile auditorilor interni, entității auditate inclusiv opiniile. Rapoartele proiectelor de audit intern se
bazează pe informațiile conținute în identificarea fișelor factuale analizate și problematice, iar constatările
au forme și nereguli, iar colectarea probelor colectate se bazează. Rapoartele cu ajutorul tabelelor,
graficele de îngrijire ajută la înțelegerea constatărilor, concluziilor și recomandărilor facultății Notă despre
relații, declarații, documente și alte elemente fundamentale sau fundamentale.
2 .3 TRANSMITEREA PROIECTULUI RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

Proiectul de raport de audit trebuie completat, include raportul privind constatările, cauzele,
consecințele, recomandările, concluziile și avizul auditorilor interniEntitatea / structura auditată analizează
proiectul raportului de audit intern și își transmite avizul în termen de 15 zile calendaristice de la primirea
acestuia.
Transmiterea punctelor de vedere în termenul specificat este acceptarea tacită a unui proiect de raport de
audit intern.
Opiniile entității / entității auditate sunt revizuite și analizate de către auditorii interni, în conformitate cu
datele și informațiile conținute în proiectul de raport de audit intern și auditul auditului intern. Raportul
privind raportul intern al auditorului este examinat în lumina opiniilor acceptate.
Procedura P-16. Transmiterea proiectului raportului de audit public intern
Auditorii interni (b) analizează opiniile posibile cu privire la proiectul de raport de audit intern al entității /
entității auditate. (b) analizează opiniile posibile cu privire la proiectul de raport de audit intern al entității /
entității auditate. c) își exprimă opinia cu privire la observațiile entității / entității auditate și face orice
revizuiri ale raportului de audit intern al auditorului. d) Discutați, dacă este necesar, pregătirea unei
întâlniri de conciliere cu autoritățile de supraveghere) Reduceți proiectul raportului de audit public intern
din dosarul de angajament al auditului public intern. F) dacă este cazul, punctul de vedere al entității /
structurii auditate.
Supervizorul (a) să semneze și să transmită adresa pentru transmiterea unui proiect de raport de audit
intern entității / structurii auditate; b) analizează observațiile entității / structurii auditate; (d) discuții cu
auditorii interni, după caz, pentru a pregăti o reuniune de conciliere cu entitatea / structura auditată
Entitatea/Structura auditată (b) să formuleze și să transmită orice opinii privind proiectul de raport de
audit intern în termen de 15 zile calendaristice de la primire și să indice dacă solicită sau nu concilierea.

Reuniunea de conciliere
Auditorii interni organizează reuniunea de conciliere cu structura auditate în termen de 10 zile
calendaristice de la primirea opiniilor și o cerere din partea entității / structurii auditate de o organizație de
conciliere. Ea analizează observațiile făcute în proiectul raportului de audit public intern al entității /
structurii auditate.
Procedura P-17. Reuniunea de conciliere
Auditorii interni a) Pregătiți ședința de conciliere în termen de 10 zile calendaristice de la primirea cererii
din partea entității / structurii auditate b) Informați entitatea / structura auditate despre locul și data
ședinței de conciliere c) Participați la reuniunea de conciliere d) orice observație făcută de entitatea /
structura auditate, susținută de dovezi de audit. e) Pregătirea procesului-verbal al ședinței de conciliere
din anexa nr. 20.f) Prezentarea procesului-verbal al reuniunii de conciliere în dosarul misiunii de audit
public intern.
Supervizorul (a) să participe la reconcilierea concilierii; (b) își exprimă avizul cu privire la observațiile
făcute de entitatea / structura auditată; c) decide cu auditorii interni forma finală a concluziilor, concluziilor
și recomandărilor.
Reprezentanţii entităţii/structurii auditate a) Participant la ședința de conciliere b) Formulează orice
observație asupra opiniilor conflictuale și le susține cu dovezi de audit.

Elaborarea raportului de audit public intern


Raportul de audit public intern este finalizat prin includerea modificărilor discutate și convenite în cadrul
reuniunii de conciliere, inclusiv a celor neacoperite. Dacă entitatea auditată nu solicită concilierea și nu
oferă consultanță cu privire la proiectul de raport de audit intern, acesta devine un raport intern de audit
intern.
Raportul de audit intern ar trebui să conțină opinia auditorilor interni și ar trebui să fie însoțit de un
rezumat al principalelor concluzii și recomandări. Auditorii interni sunt responsabili pentru asigurarea
calității raportului de audit public intern.
Procedura P-18. Raportul de audit public intern

Auditorii interni a) Elaborează raportul de audit public intern ținând seama de proiectul de raport de audit
intern și de rezultatele concilierii, dacă este cazul b) transmite raportul de audit public intern
supervizorului.c) face orice modificări sau adăugiri propuse de supraveghetor.d) Semnează document pe
fiecare pagină.e) Prezentarea sintezei principalelor concluzii și recomandări.f) Solicitarea entității /
structurii auditate de a elabora un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor.
Supervizorul (a) verifică conținutul raportului de audit intern și propune posibile propuneri de revizuire;
b) Semnează raportul de audit intern pe ultima pagină
Compartimentul de audit public intern a) verifică forma finală a unui raport de audit intern intern; și (b)
propune spre aprobare răspunsul la auditorul intern.

Difuzarea raportului de audit public intern


Departamentul de Audit Public Intern prezintă raportul de audit public intern, care a fost finalizat,
managerului entității publice pentru analiză și aprobare. Raportul este însoțit de o sinteză a principalelor
concluzii și recomandări.
Pentru instituția publică publică, raportul de audit intern este trimis spre îndrumare conducătorului său.
După avizul raportului de audit public intern, o copie a acestuia este trimisă entității / structurii auditate.
angajamentul de audit implică mai multe entități / structuri, acestea sunt transmise fiecărui exemplar în
raportul de audit public intern.

Procedura P-19. Difuzarea raportului de audit public intern


Auditorii interni a) Audit intern Pregătiți raportul public pentru transmiterea îngrijirii șefului entității publice
APROBAT de către auditul intern Misiunea publică b) pentru transmiterea adresei stabilește raportul de
audit intern al entității / structurii auditate c ) raport de raportare internă de audit și alte structuri / Doar (d)
Prezentarea raportului de audit intern la secțiunea corespunzătoare a fișierelor de audit intern.
Compartimentul de audit public intern Trimite un raport de audit public intern cu sinteza principalelor
observații și recomandări pentru cariera entității publice APROBAT prin misiunea de aprobare.b ANALIZA
ȘI Semnarea transmiterii adresei raportului de audit intern entitatea verificată / UCAAPI / Autoritatea
Superioară Superior a furnizat informații în termenul limită legal cu privire la recomandările făcute publice
în raportul de audit public intern, împreună cu documentele justificative.
Conducătorul entităţii care a aprobat misiunea de audit Analizează şi avizează raportul de audit public
intern.

Supravegherea misiunii de audit intern Auditul intern al Departamentului Audit Public este responsabil
pentru auditarea fondurilor publice.
Capacitatea supraveghetorului de misiune a unui auditor public intern este auditorul intern al serviciului de
audit sau numirea unui auditor intern. În cazul în care auditorul este supraveghetorul misiunii de audit, se
asigură că aceasta este pregătirea corespunzătoare și competența profesională pentru îndeplinirea
acestei sarcini.
Obiectivul monitorizării este asigurarea realizării obiectivelor auditului intern de control al calității.
Supravegherea, dacă serviciul de audit public intern este implicat în rolul de auditor intern, este furnizat
de un auditor intern, adesea solicitat de auditorul intern.
Dacă există un auditor intern al unui auditor intern, supravegherea este efectuată de un auditor intern
care participă la auditul activităților pe care le supraveghează.
Diferențele dintre supraveghetor și auditorii interni sunt rezolvate de serviciul de audit public
intern.Procedura P-20. Supervizarea
Auditorii interni Prezintă supervizorului toate documentele elaborate şi probele de audit colectate în
timpul misiunii de audit.
Supervizorul a) verifică documentele elaborate și prezentate de auditorii interni în toate etapele
angajamentului de audit; b) supraveghează toate documentele verificate, care se realizează prin
formalizarea fiecărui document verificat; c) verificarea executării corecte a unui program de audit public
intern; d) Verifică consecvența și suficiența dovezilor de audit și a dovezilor de audit pentru fiecare
constatare de audit efectuată. e) Verifică dacă raportul de audit intern este corect, clar și concis. (f)
supraveghetorul documentelor, 21 în cazurile în care supraveghetorul face observații cu privire la
activitățile sau documentele supravegheate în cursul misiunii de audit public intern sau poate utiliza alte
dovezi de supraveghere.

Urmat recomandări urmați recomandărilorobiectivul asigură recomandările de audit formulate de


versiunea raport intern sunt aplicate în mod corespunzător acte termene de stabilitate și eficiență la
consecințele eșecului și versiunea de încercare are caz acestora.structura auditorii trebuie să notifice
ministerul de audit public interior pe versiunea modulului de recomandări pune limite de timp versiune
plan version recomandărilor.consta acțiunea a urmat recomandările; evaluarea relevanței, eficacității și
gestionării oportunităților auditul structurii entității / acțiunii audiază recomandările raportului intern de
audit public. ciclodextrine pentru misiuni verificați crasnii lansarea versiunii interne
recomandărilor.responsabilitatea auditateresponsabilitatea verificat implementarea structurii de aplicare a
recomandărilor structura este:
a) elaborarea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor;
(b) ajustarea funcțiilor pentru fiecare recomandare,
(c) punerea în aplicare a recomandărilor,
(d) progresul, procesul de comunicare obișnuit, punerea în aplicare a recomandărilor,
(e) evaluarea. implementarea recomandărilor de audit este trimisă entității / structurii serviciului de audit
intern fiind efectuată de echipa de audit intern. în versiunea temporală, recomandările entității / entității
verificate periodic cu privire la progresele înregistrate în implementarea recomandărilor de îngrijire atașate
sunt aplicabile situațiilor de neconformitate cu versiunea formală a aplicației.
responsabilitatea departamentului de audit public intern auditorii interni au efectuat analiza misiunii de
audit public intern și evaluează planul de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor și propune,
dacă este cazul
EVALUAREA etapei a fost efectuată. Recomandările de implementare și satisfacție sunt efectuate în
cadrul activităților de audit intern ale Departamentului de Audit Public, pe baza informațiilor primite pentru
entitățile / structurile auditate. Acțiunile de implementare identificate printr-un audit intern inadecvat al
structurii acestei structuri propun posibile modificări ale planului de acțiune pentru punerea în aplicare a
recomandărilor. Auditul intern al auditorului Departamentul analizează versiunea versiunii regulate.
Rezultatele implementării programului, în ceea ce privește progresele înregistrate, sunt punerea în
aplicare a raportului de audit al entității / structurii raportate. Rapoarte anuale privind progresul
implementării recomandărilor UCAAPI către o ierarhie mai înaltă. Principal în aria publică locală Instituții
mici și publice Instituții guvernamentale centrale cu un buget mai mic Buget anual 5 lei Milioane de îngrijiri
Nu a fost un compartiment intern a fost auditul public Raportul raportului de progres se confruntă cu
implementarea Recomandări către public Liderul entității Audit intern Comunicare privind conformitatea
neconformă Recomandări UCAAPI TO / Care Boss public APROBAT Misiunea entității de audit

2.4 RAPORTUL ANUAL DE AUDIT

Raportul anual al activității de audit public intern include următoarele informații minime: concluziile,
recomandările și concluziile activității de audit public intern, progresele realizate prin implementarea
recomandărilor, neregulile sau posibilele daune constatate în cadrul angajamentelor de audit public
intern, precum și informații privind compartimentul de audit intern transmite raportul anual privind
activitatea de audit intern până la data de 15 ianuarie a anului următor pentru anul încheiat.
Acesta oferă imediat șefului entității publice și structurii de control intern capacitatea de a identifica
neregulile sau posibilele daune în realizarea auditului intern al misiunilor.
Neregularitățile sau eventualele daune constatate de către auditorii interni sunt raportate administratorului
entității publice și structurii de control al competenței în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare.
auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării
neregulilor sau posibilelor daune, cu consimțământul conducătorului entității publice care a aprobat
misiunea, dacă este estimată din analiza preliminară a au efectuat verificări care, prin continuarea
obiectivelor auditorului intern (limitarea accesului, informarea insuficientă etc.)
Cazurile de nereguli sau eventuale daune identificate sunt incluse în rapoartele periodice și anuale.
Carta auditului intern - Elaborarea Cartei auditului intern
auditul auditului intern ea este pregătită de auditul public intern al sub-fondurilor în conformitate cu
prevederile art. 18 alin. (1) din legea nr. 672/2002 pentru standarde metodologice interne dezvoltare
specifică a activității de audit public prin codul de audit intern etica internațională audit intern standarde
interne et. auditul intern acesta este ofensa oficială a comitetului oms descriere misiunea, jurisdicția și
responsabilitățile interne. scopul intern și domeniul de aplicare al auditului, divulgarea auditului public
declarația compartimentului intern al executivului entității, drepturile privind asigurarea divulgării și
obligațiile auditorilor tranzacții interne versiunea cadrului de audit al compartimentului, acces, informații
active și alte verificări necesare fizică internă informații privind obiectivele consiliului, verificarea tipurilor
interne metodologia auditului, stabilirea de către sistemul intern relația dintre auditor, entitatea / structura
de audit, auditorii externi și etica de reguli oferă conducere.
Comunicarea Cartei auditului intern
Prevederile Cartei de Audit Intern, prevăzute în anexa nr. 23 sunt obligatorii pentru toți auditorii interni
care operează în compartimentele de audit public intern înființate la nivelul entităților publice.
Șeful departamentului de audit al departamentului de audit este responsabil de actualizarea periodică a
Cartei de audit intern. Auditul intern actualizat și aprobat, după cum este cazul, al Comitetului de Audit
Public Intern, este înaintat spre aprobare UCAAPI și apoi supus aprobării conducerii entității; către
entitățile publice subordonate / sub coordonare / sub autoritate este consiliată de organul ierarhic.
Comitetul de audit intern este transmis structurilor entității publice atunci când efectuează misiunile de
audit public intern sau prin publicarea pe site-ul internet al instituției sau prin orice alt mijloc de
comunicare care este determinat de facilitățile existente.
Cardul de audit intern se întocmește ca un document separat față de regulile specifice privind exercitarea
activității de audit public intern.Procedura P-21. Elaborarea Cartei auditului intern
Auditorii interni a) Elaborarea proiectului de audit intern și a standardelor internaționale pentru auditul
intern. B) transmite proiectul Cartei de Audit Intern șefului Departamentului de Audit Public Intern. (C)
efectuează modificările propuse de Departamentul de Audit Intern al Departamentului de Audit Intern;
d) retransmite proiectul de fișier de audit intern șefului departamentului de audit intern) actualizează
proiectul comitetului de audit intern, în conformitate cu avizul comitetului de audit public, după caz. (f)
transmis de Comitetul de Audit al Comisiei Internaționale de Audit, UCAAPI / Auditul Internațional
Superior Ierarhic (g) actualizează proiectul.
Şeful compartimentului de audit public intern (a) analizează proiectul Cartei de audit intern; (b)
identifică eventualele corecții ale proiectului Cartei de audit intern și prezintă auditorului responsabil
pentru performanța sa; c) să semneze proiectul Cartei de audit intern; d) prezintă Comitetului de Audit al
Comitetului de Audit Intern al Comitetului de Audit Intern, dacă este cazul; e) Semnătura pentru
depunerea unui proiect de tablou internațional de audit UCAAPI / un serviciu de audit intern ierarhic
superior. (f) prezintă proiectul de card de audit intern directorului entității spre aprobare.
Comitetul de audit public intern/UCAAPI/compartimentul de audit public intern ierarhic superior
Analizează şi avizează proiectul Cartei auditului intern, conform competenţelor.
Conducătorul entităţii publice Aprobă Carta auditului intern.