Sunteți pe pagina 1din 8

.---------------------------------------------------------.

IWAR,TURISIREA DE eRE, N A

da til in serts in biselica de eel ee SiB in tore la Ortodoxie de Ia schisml san eres

I ~ Pentru rnmano-c atolict

~

La s ~ir~n ttl Sim b ~Ji U 111i crediln ~e ~~ sa, se a (I,a I]'Q'e si acestea ::

A dau.,! dln nou a mlrtu:r.i5;i,~ impreulli, eu Sfio ta Ev,Hughelle ~ cfi Duhtd, Sftnt pu.r~d~ Dumai de :~a T'ati}, ,$1 ded I.epld ,adl,11~' gir~a, e.ato]ica : ~i~ de la Film.,

M l~turis,esc ca eea mal ina ttl S'ft,ij,p1inJlre in 'Bise;rica lui H"ria; 005 este S,o borul eeumemc ,~, numai lui se poate da 11llsu$ilI'ea, de negresl tor- Omrf.aU~,bil) ~ I,ar \TeQ persoani, aareeare, oriente ar fi~ 'ulci,decum nu p 02 te :sa..,i irun:u~easci aeeste dre,p1turi..

C red fi martu rtsesc cl rU;l·acwnile ,,1 milolStenDle Icelolt" 'vii p entru eel ador,mi:ti in credin'tl J' ,i mai ales, 'Ullilte 'fUnd CII j ertfa cell f:ira sInge a ,MlUtuiltorului lwniij' ,aj II t~i, smle:l!e[,or treeu te din aeea,st5 vlatl~, m~.jloclnd pentru ei. Iertare de Ia Dumnezeu, J[a:r do~a despre purgator 80:U focul. Clur,~,i]: er 0 l,epid, ca 0 :rdi,scJocire netememiea, ..

C d':p- Ii 'It ,~, '~ 1 _ ..... t'" Sf'" tid .,

- ,- .. I . _ _ (> '," 1 . ," '.1 -, •. j .' •. I ," 1 •. ", - .•... ~ . ,. I "', '

lie I ,m II" o.r]sesc ~ if _ a, p.rega,lu:ea -, m e or- uarurt mr se

poate in;t~ebuiD'ta a:zimaJ, adlea pUne n.ed,o:Sip~ta ,31 'oesira,Ui ~ cll piine Ide flUnA de p c,ura,t d~1ll ,aluat do,spUt :!ji slrat ; ered ,~

x i' :li:!:.A "'" 'li!: "', . .""..:1 ii, ,. "''II .r ",

DlartuF sese, ,CiA JDl.pal1"itiil:lfi1rea crw_BlCIO$1J1.0ir DU se raee IU,WU1[

.---------------------------------------------------------.

--------------------------~--------~-------------------.

PRI,UREA lA ORTODOXIE A CELOll DE ALTE CREDINTE 1697

I e'U. 0'5'1:121 cum ,o,bi~nujesc catoneii.~, ci cu einstitul 'Trup ~i. en scnmpul Singe al Domnnlu! Dnmnezeuhat ,I. Min'[uitOl"uiul. nostril l~sus! Hrlstos ~ talnie ]plr-eflc.ute pl:rin ][J'Ul,erea Dul •. 1ll1u~. S,.rmt Jla Sflll't a L~rtl1Jr,g'h.ie:~ dF,\ea.Pta credblt,l ne.CU_lU)$IC'md d~eit. un smgLlr fel de euminecare ::; fSU h amm.doul 'cl1iplUr.ne.~ 3).'tit pen tru prno·tiJl cit ~i p entru PO]llOllcO ; fi decl Iepad ,l, aeeste in-

,[110in ale catoUcUOIr'~ ~ .

In sf~r~.it~ cred ,I miFt1Ln:~·;se;sc toate eele CG Sfinta. B~eriel. Ortod.oxa in'vati a crede ,I ,3 marturisl, ,i, mi leg prim, aeeasra ca. vol pizil aeeasta crediula in 1toata via·ta mea !j,i 0 voi ~ista ,it fiU.oF mei, ea 10 mo~rteni.re nepieri'taare~

Pentru care ,~. adeverese ell inSc~,i a, mea iscililtura, ..

'2", Pen _ ru al!1nenii gregorlel'li

Cred fi marturlsese, in ipostasul Iut Itsus Hrlstos Mh1ttuita~ rul lumii", Dnnu ,e:miIl~a UBi ta. ell oman ta,tea far,S; amesteeare ,;1 :far,a desparlire; prin care eele doni. flri~ dJunu'u~~eia5ca. ,~. emene'aslcaj au r,a:n18 S, intregi ~Irn Dumnezeu-Oreu Hsus Hrist,os",

PI'jmesc ,i mirtur.~s'e5c toate dogmele ,i a$ezimilltele eele hOltltite de SfimtU fi purUitorii de Dnmneseu Par,inti, care s-au adunat ,in, niUmei~0 Dommww. Ia eele "ap'tJe ,SoboaR ecu.memce~ spre in~IF~F~a $1 a.pararea Slim.tel B:bser.id it lut Hrilstos",

1. sfir,~'tJ ered ,~,i 'n:WFtur--i5esc toa'~~ eele ee 'inv'al,a a erede §11 a martur,isi BEtula B,~$e:r.'tiel Otrtod'oxl,~ sl .mi. leg prfn aeeaata ,ea 'vol parl 80easti CI'edi. ,i. in. 'toa:ti 'v,bLl:a, mea fi 0 voi lisa ,~d ffU]or me]., ca 0 m,o~,tellb;e Depie:ri teare,

Pen tru care ~~. adeverese eu fOal I,!?i a mea is;crt~itu:ri,.,

.------------~~~-----------------------------------------.

,A dang din nou a marlurisi bn.p rt!llni en Sfinta Ev~angheUeJ eli, Dub.u[ Sfin:l pureede DUI1l!ai de' Ia T,a.tl~ ,i prfn u rmare l,e.pad .,adlugirea .. : $i de 1a Pint.

.M irturis:esc Ii. prlmesc ·cu evla,\!" e cele ,a,pte Taine ale ss ntei J3·iserki Ortodoxe, adiel: Botez;ut, U· 1gerea, eu ,Sfintul Mi 1'.,. Cumm.ecarea ~ Pnc~illl ~a J' M~.u;;lul ,fi00~:ia "i Nun 'Ita cea legim 'Ita ~ , prin ea -e Iau har de 18. :Dumnezelll cei ee Ie pl'imesc eu ,crediIti.,

1\1 ar ·tll f'j sese ca. in dumneeelasca LI.turgh·i.e S~ aduee lul sumnezeu j erda. biDe.priml.tl pentru en 'vii fl. pentru eel .m.O'r~:iL,

M arturisesc ca~ sub chtpul p'i~mii ,i a] 'Vinulw.~ in Sfin1t.a lin· plr'U'~ami.eJ este to,t ~i intreg MDltui.ltorlll -. Hrtstos, f,i cl eel ee se limpih:tl~,esc eu ele se .im.pirtli:,esc. en .adevir,at eu Trupul Lui. '1. eu SiJ.1gele I ui~ .spre iertarea pica telo -, ~

M arturisesc trei cete ale sufletelor care s-an muta t din

aceasta via la: in tDa, a. slin 1110.r- ~ pe care se euvlne a-i c:i]msli ,~. ~

.3.-1 ehema prfn rug.lciune· ea pe :mij loci torn no~trt 13 Dumn.ezeu, ale clr.olr .moa,1te se ctll.viuJe a Ie ,cins!i ,: ,3, doua ~ a sufleteler

. n,ecredincio$:Uo(f' ~ a c~e~ Un·nor C8,[,l::: au trll t paubte~ teo ,'t. au .murit flFa p oefdm~§J... a caror 'parle es Ite iadul .~i Iocnl gheenei ;

~ treta eea.tl de su:f]ete este ,3 aeelora care au. mu:rit iln pocainll~ dar gri.·b~ndu .. i moartea n-au apueat a~\~i f.ace eanonnl pentrn I pica·tele. Ioe ,i. a dovedi eu Iapta indrepta:rea. lor. ~ P,e!1 tru aeestla Sftn:ta Blsen,ca.! prtn jert fa. cea farl de $~l1ge a MimJ'tu~.to·rului lumU~ Demnul .nostm. li$uS H'ristOS'J' 'prin 'ruglciuni, .prin ml- , Iosteme ,~. p.nD alte b'inef.aict~17i in nnmele or j' Ie mij loce,te de lao Dumnezeu iertare ..

6t!J18, PRIMIREA LA ORTODOXIE A CELO'R DE ALTE CREDINrE

:I ~ entru luterani, calvin i I' ba.pU, t i ~ 0:r1 al tii

'.---------------------------------------------------------.

.--------------------------------------~----------------.

C.red .!]i martnrisesc ca Btserlca Ortodoxa a Rasarttului este una, sfmta, sobornlceasca .!]i apostoleasca Biserica a lui Usus Hristos, care a pastrat Hid. de schimbare toate cele Invatate de Hristos ~i de Apostoli spre mmtulrea oamenilor.

C red ~i marturtsesc ca sfintita ierarhie a Bisericii Ortodoxe isl are inceputul ei de la Sfintii Apostoli prin neintrerupta savirstre a hirotoniei, de la ei ptna in ziua de astazi, ~i ca prin o curgere nesecata se revarsa asupra credtnctosilor harul Sfintului Duh, care Iumineaza ~i sfinteste pe cei carora Ii se 1111- partaseste prtn savirstrea Tainelor, ce sint meredlntate de Dum-

.nezeu acestei sffnte ierarhii. .

In sfirstt, cred ~i marturisesc toate cele ce Sfinta Btserlca Ortodoxa invata a crede ~i a marturisi,!?i rna leg prin aceasta ca voi paz] aceasta credinta in toata vlata mea !ji 0 vol Iasa sl fiilor mei ca 0 mostenire nepterttoare,

Pentru care ~i adeveresc cu msasi a mea Iscalttura .

PRIMIREA LA ORTODOXIE A CELOR DE AL TE CREDINTE

Cred ~i marturlsesc oa sflntele ieoane ale lui Hrlstos, ale pururea Fecloarei Maria, Nascaroarea de Dumnezeu, .!]i ale tuturor sffnttlor, se euvine a Ie cinsti ~i ca cinstea data lor trece la chipul celui ce este zugravit.

In sfirstt, cred !ji marturlsesc toate cele ce Sfinta Btserlca Ortodoxa invata a crede ~i a marturtsi, ~i rna leg prin aceasta ca voi pazl aceasta credlnta in toata viata mea !ji 0 voi Iasa ~i fiilor mel, ca 0 mostenlre nepieritoare.

Pentru care ~i adeveresc ell lnsa~i a mea Isoalitura.

4. Pentru lipovenii popisti (popovtl) ~i nepoptsti (bezpopovtt) sau precum se numesc ei : staroveri

La stirsttut Slmbolulul credintel, sa se adauqe ~i acestea :

. ------------------~--------------------------------------.

699

..

• •

70,0 PRrM1REA tA OR"] ODOX]E A CEtOR DE ALTE. CREDINTE

Martlllrlsl:r.ea aceasta, dnp~ dtlrea ~j tin! bi:s,er,WI["~, se ru.sc.~le~t~ d,e eel mters I,a! dre p ~,~ crediu:Ui, ~,~ apol iPleo~~E cafe ~ savil$i aceasta rimwduiJata 0 tlr~llln,e episcO'f)ldu- s~u ~ acesta di noulmi ort,odox act doveditor cl e se num.arl de acum ell flU Biserlclt Ortodexe, cu al"i~ale ,de tim:pu~ emell! a io~t pdn.lit, de numale brn'J;er"cU umde, s-a :s~rvb'$n rtnautala ~i de runnala [preotuhllJ'L e re a s~¥ir~it ace\iiIlsta ri:n,d~waJa.

s,A SE !)T E :' Uni,ir i (gf'e,(:o-(:iI1ib:~U,t.ii) S~ prillmJesc ],~, Ortedoxle cu riM· dulal,iiIJ pentru rom.ano-c,atoUci. LipoviI!'l1wi nlurmiiU motoca i ~i d Liilbobartl. :~ii~d un ~el de protestanti, se ',rim.esc ta 'Orrod.O',xie CrmIJ d~dgilalil ,'enh'u hrnter,ijlni', calvtnl, baptlstt, erl (1Uii~ Scclmienli ~( unn~U:i:BnU i~:si, mlicar ,ci stn t I ~ In uri ale protestant ism ulu; f dIJ.r r It IndtC':i e i a II lelP,ird~JJ't to i:Blt e Ttl~ne;l,e Sru iliIlSJ sch~m'bat credlnta cre$UUd Clll o cugnetare $e\CiH:~a ~,ffi ucigatdare de S,Q ne't~ ~I[ @bl[llJie S i ,~ie bo teza, i de ~I v~r$U~ c Ind \1'.' n Ia Or h:Nioxie,.

Se ICJtl!jvilU!lJE! a ~U ,c~ Ia 'prnm ~I'rea 'HIOUOI oriodo c~m tr e bilil te sa se ara te mal intffii de ee S,~lllisID,di OTi eres ttn ei. pentru ea, p[r~lrhdt CIUl stfBlisrna orl cu eresul din care yin et, sa se ~GJca aUt inv'[it~UUIaJ (ta'~@: i:z;~[ea), ,cOOt :;;i rind1l1ala primkii in Birs@d,ca OrtodmJ:a. Aceas~a, dcnredb'@ se face prtn acte tn care se arata cred-n, (J cate UlIl!1 n.uhIJJi.,

.----------~~--------------------------~~~-.~~~--------------~.

.------------~~~--------------------~-------------------. 1

:PRJ MlREA LA ORTODOXIE A CELOR DE AL. TE CREDINTE 683

,$i dezlegat de legi tnra j'urlDDn:tului ;~d de toa ta d,es.pitl'tlirea., ~;i te vei faee :pu .. ta~, BJlseric6 lui H'r'istos~

E!u ( • ) end cu. credinli, tare fi lira, nilci 0 il1dob,11 l$i C-8, singur adevar martwisesc teate hl1preuD8 §i :fi,ecare in 'parte, eele cuprusse in, 8:bnhoJJWl ICFledlm'~ei ortodoxe, i,leut de sfinre10 So~ boare a toa1tl lumeajl pe care sAn t,a II' seborntcea sea "Ii a,po~:rto .. Ieasca ~:ls~eri,ca ,3 Rasir.Uului Ie tine ~i Je mi r tln:,i~:;,c[~,te ..

illilliF d,u:~i Simboh.d credinJ~~ dte~te mH[[turbiill'ea de' credlD1t~ (can Ul l,j) pag. 69'81.

w zic>e inc-a ~i ace i:lJstl~Pleac'l-ti g,en,un!ch~i ti:ii lnain tea lui Dumnezen pe Care' ,L-ai mixturisi:t ~ri de Ia 'Care ili vei hsa 'iertarea p\~£ate],or tale,

S,1 el, ph~!cindu.-~i gtflum.rnruchiii ~i eapul, priV'B~~e m [os ; ~!~I ,l>eO'bwl, ilvimd. b:iJn,@('uvmt.aT@ Ide Ia arhw~r@iId si'U., WI de:zh~a"i pie el ci1iud :.

Rugaeiunea de dezlegare

eere se citeste la pdruirea ereticuer in Snnta liise.r;l~il Ortod,Qx.1i

:Dormnwui, s:l ne rug ~m., .

bomnul $i Dumueseul nesrru Ifsns Hrlstos, Cel ee it. dat ApostoIDor 8M chelle impir-i,ilei cerulni -,i~ pr,in haml Sau,~ t,oati puterea de, a Iega ,~.j ill d~ega, oamen1i pe pamint de

.--------------------------------------------------------~~.

ii:04: PRI~1IRlFA LA ORTODOXIE A CJSI.OR DE ALTE CREDINTE

pl~,ate I ,A(!Ie'~a iusrmJ,i pent!"u ne,grm;ti mila, SaJ, si te ierte ,~, .sa te d~zleg~ pte tiDe.~ ~i eu nevrednieul pr.eotJ, ell puterea eea data 'mle j te Iert ,it te ,de~leg' pe tine ~ f~ule I( N)I de lega Iura jurlmintu.lu~j) de to~ta dezbinareflf de roate plcateh~' tale, '!it te impreu-, nea CD eel c~edincio,,1 ,~ ,CU, tr"lllp1.l B15er,~cU, ,~Uli Hrlstos ,I tee ,~mpirta,e~c eu dumne2:eie~,tUe Ta:inel' in numele Ta Ulilli "i 1,'1 :Fiu~ui ,li al Sfint,ului Dnh. AmiQ;;

Soodl, .. te, f'ra:te,~ ,~ ea nn Fob c:red.i1ft~ios ~d lui HI"is;t~)s lIo8ga .. t.e 'U!i~ l'mpreuRa CD --o:~~ ea sl te lQv~edni~~asei pe tme, 'pr,in, ungerea Sfintului MiJr" s,a iei barul SfintldlUi Dah",

. lin el, ridicin d ~ -se, !).tiT! cu to iI ~'i:i qm ~] biIJ1 a, '6.~~e,t lad sa fie nns CU Sfintu] Mil.

t

lllNDUIALA

unge.rii eu Sfin:tul J..1i r a eretfcilor ea re vim, Ia credtn ~ a ortodoxa,

Dapa sa.vir~i!l!ea 'dmrud:meIU de mal sus. preotnl, lnlnd, vasllI en Sfill,tul Mir ~ buretele '~1 pu Una a,a Ie pume pe masa lin 9 a Sftnta Evanghelle ,1 Sfi[[IJta cruce, si, ime illindo-se spre :rasirit lmpre'una en ceil, lCiNre vnr ~[ de fat a, 'lice:

Binec1ll.vmtati este lnlpait<itia T,a:tiJui ,i a Piulul ,I a Sfintnlui Duh",

Si ~l1data se C~l1 a~ pe gl,~sul id 6~lea.: lc'Up~r,ir~e' eeresc, .. [~ a,oiJ preutul 2;lce ectenla :

PRIMJREA LA OR ODOXIE A CElOR DB AI. TE CREDINTE 68'5

CU pace DomnuJuj~ sa ne m_gaDlJ (Ii ~! : Pe tru sfi t loeasu aeesta .... ~ , a r ,d a 9 d =

Pentru robul Iu D I mnezeu ( ) J ,~ pen' ,ru, ca prin ungerea eu Sf'in'~uJ, b.~1llel ,cr,itorul ~i desivy,itol:ru) Siu _ lr, sii se _ ,ea pu tare. d,umme!)eiascl ee ot "f: ': cum se u e~.tl eu Slin'la B~$ericl Ortlodoxl, spre 'birumta ~i ca',caFe :tt'tur, r D e"te"u,' rilo£ dilavolle,tt ~;i II, razbollulul, ce",i 'vine ltd de Ia Jume "I de Ia trup .. Domn dui sa Ire rIll",1 ,~

entru lea .!!i'a, flie. el estas vi'teaz ,i pu ·UUor' de bl 'uil:l'h\, c., puterea ,lui Hristos, Dumneseu nosrru, prin Iucrarea haruJllli ,i ve-' ~ ea Sf,intului ,I uh ~ p.n U' gere.a, Sfil1 'lulu! - l'ir.. Domnulul sA, He ·uglm .. ,

'nt·u cat el sa fi.e are . ~ lee" u U. t ,in cred·' "ia, ortodoN:a 1'1 iu nide" del' tn toa' e zUe]e vi tii sale" prin ungerea CD sfmtu Mlr!, Domnu]ui sl De :l'Uj;lm.

entru ca p b U "gel" _ it eu Slin nl '_ 0; r j sa ~, se daa ui. har ~ rca lara frIcl ,,1 leu [ndramire ' / nerus .nat 'I mar ri Ie Ji'Ca maintea tuturor pina ]a mear e numele .lui ''''jstos" DUnlnezeuJ nestrn, DommuJ -i.sa ne ru,' am,

enrru ea in cur,l,t s., $'" ,CU, drepta te s "-, plz _ as'ca 5, '-Ietu sau m ' Oil te ,zilde vielili sa, e, reU hserarea, en harul "I Clll, 'venirea Pl'easfint -uj DOl'~ prin ungerea eu SfintuJ ir, Domnului sa De rU,g~m ..

Apo! se IconUnuii ,'U ectentfle : P'e'IIUru ea sa iiile h;b~':vit el $i net tie "tot:n az.ul..,. A ara~ m.:int.uie."te.... P@l pn~ rsit:ota cur ta .... $'w. ectents . .1 • CiJi w,@ U sa cuvtne '~oata slav, eim stea ~i iWI!C' :dniciunE!!a, ...

A po~ preo tul et teste ' g,ij ciunea r;a cea sta ::

Damnum ut ;Sa !!iH~ ,rpigillm ..