Sunteți pe pagina 1din 1

'R(

PRIMAR GENERAL

nr. din /9 r- eb48


Cu privire la defrigarea unor

Av d in vedere documentele prezentate de cdtre I.S. ,,Administrafia de Stat

privire la asigurarea stabilitSlii terenului adiacent drumului public I Chiqindu-

proiectare w. 234117 din 03.04.2017, toriza[ie de construire nr. ll9-clI7 din


04.04.2017, procesul-verbal nr. 09 din 02.03.2018, intocmit de cdtre i,fr4.
,,Asocialia de gospoddrire a spaliilor verzi", in temeiul art.20 ahn. (5) din Legea
nr. 591- V din 23.09.1999,,Cu privire la spaliile verzi ale localitdtilor urbane Ei

Legea nr. 436- I din 28.12.2006 ,,Privind administralia publicd locald.",


dispoziliei nr.710-dc din 15 noiembrie 2017 ,,Cu privire la stabilirea atribuliilor de

municipiului Chigindu DISP :

f . intreprinderea de Stat,,Administrafia de Stat d Drumurilor":

dud - 5 pin - 12 un. ar - 32 un.


ulm - 7 un. salcie 1 un. salcAm - 150 un.
prun - 1 nuc - 32un, paltin - 1g un.
mesteac - I un.
tere f-adiacent.

executdrii prevederi Ior pr ezentei di sp ozilii.

VICEP AR

FFOGES.
Nistor GROZAVU