Sunteți pe pagina 1din 1

p,p

PRIMAR GENERAL

nr.
din
Cu privire la defrigarea unor
arbori din bd.Dacia, 80/3

Avand in vedere documentele prezentate de cdtre R.R.L.,,AVIA EST,,,

5) din Legea nr. 591- V din23.09.1999


17 alin. (a) din Legea nr. 136 din 17.06.201 ,,Privind statutul municipiului

,,Privind a inistralia publicd Iocald", dispoziliei nr. 710-dc din 15 noiembrie


2017 ,,Cu privire la stabilirea atribuliilor de serviciu, ale conducerii primariei

1. S.R.L.,,AVIA INVEST":
1.1' Dupi oblinerea autoriza\iei de la organele de mediu abilitate, va defriga
u dtorii arbori din bd.Dacia.
ploppir. - 7un.
ulm - 3 un.

terenul adiacent,

exe cutdrii preve de rilor pr ezente i di sp ozilii.

!i
.*ni ;-i.. i

Nifrbi GROZAVU

f'