Sunteți pe pagina 1din 4

1/27/2018 4303/2017 validare poprire - ROLII

ACASĂ (HTTP://ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://ROLII.RO/CAUTARE) » 4303/2017

4303/2017
05-07-2017

Validare poprire
Judecatoria BUFTEA

Cod ECLI    ECLI:RO:JDBUF:2017:010.xxxxxx


 
ROMÂNIA -JUDEȚUL I____
JUDECĂTORIA B_____
Dosar nr. XXXXXXXXXXXX  
Operator de date cu caracter personal nr.5128
                                                                                   
 
SECȚIA CIVILĂ
Sentința civilă nr.4303
ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 05.07.2017
INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:
 
   PREȘEDINTE   A______ M______
        GREFIER     F______ G_______
 
Pe rol soluționarea cauzei civile având ca obiect menținere poprire formulată de creditoarea AGENȚIA NAȚIONALĂ DE A___________ F______
în contradictoriu cu debitorul V_________ D__ și terțul poprit C_________ D_____.
Dezbaterile de fond au avut loc în ședința publică de la 19.06.2017, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă
din prezenta sentință, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea cauzei la data de 28.06.2017, apoi la data
de 05.07.2017, când în aceeași compunere a hotărât următoarele:
 
INSTANȚA
 
 Deliberând asupra cauzei civile de față constată următoarele:
          Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei B_____ la data de 27.02.2017, sub nr. XXXXXXXXXXXX creditoarea Agenția
Națională de A___________ F______ a chemat în judecată terțul poprit C_________ D_____ solicitând ca, prin hotărârea judecătorească ce
se va pronunța să se dispună menținerea popririi  înființate asupra terțului poprit C_________ D_____, debitor al debitorului urmărit
V_________ D__, prin Adresa de înființare a popririi nr. MBR_DEC -xxxxxxx-2016/12.02.2016 emisă de Agenția Națională de A___________
F______, astfel încât organul de executare să poată continua executarea silită împotriva terțului poprit.
În fapt, a arătat că, ANAF în calitate de organ fiscal a demarat procedura  de executare silită a debitorului V_________ D__, în vederea
recuperării obligațiilor restante datorate de acest contribuabil bugetului general consolidat, în temeiul sentinței penale nr.701/26.09.2013 
pronunțată de Tribunalul București în Dosarul nr. xxxxx/3/2012, definitivă prin Decizia penală nr. 888/08.08.2014.
În cadrul  procedurii de executare silită a contribuabilului V_________ D__, s-a procedat la poprirea sumelor datorate debitorului de către
terți, printre aceștia fiind identificat C_________ D_____, între el și V_________ D__ existând raporturi juridice ce izvorăsc din Contractul de
împrumut din data de 19.10.2007, precum și din Contractul de împrumut din data de 09.04.2008.
Astfel prin adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți nr. MBR-DEC xxxxxxx-2016/12.02.2016, organul
fiscal l-a înștiințat pe C_________ D_____, debitor al debitorului urmărit V_________ D__, că în baza art.236 alin.5 C.pr.fisc. se înființează 
poprirea asupra sumelor de bani datorate de C_________ D_____, cu orice titlu, debitorului urmărit V_________ D__, dobândind astfel
calitatea de terț poprit de la data de 19.02.2016.
A invocat prevederile art. 236 alin.9 C.pr.fisc., pct.a, b și c.
Practic, la data de 19.02.2016 C_________ D_____ avea obligația să rețină și să vireze sumele datorate debitorului V_________ D__, cu orice
titlu, în conturile deschise la trezoreria statului.
Potrivit art. 260-261 C.pr.fisc., terțul poprit avea posibilitatea de a formula contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15
zile de la comunicarea adresei de înființare a popririi, însă nu s-a formulat până la această dată o astfel de contestație.
Intimatul, devenind terț poprit a comunicat organului de executare o ________ neregularități cu privire la înființarea popririi, invocând
excepția prescripției dreptului material  la acțiune cu privire la suma de 195.500 Euro din totalul sumei de 295.000 Euro.

http://rolii.ro/hotarari/599eb724e490091c23000b4a 1/4
1/27/2018 4303/2017 validare poprire - ROLII
Având în vedere faptul că, terțul poprit nu contestă existența ori valabilitatea contractelor, prin această atitudine denotă o recunoaștere
implicită a obligațiilor de plată, motiv pentru care creditoarea solicită menținerea popririi pentru suma de 195.000 Euro din totalul sumei de
295.000 Euro.
A mai arătat că, în contradictoriu cu cele susținute de terțul poprit potrivit cărora suma în discuție este afectată de prescripție, aceasta nu a
operat până în prezent, iar intimatul, deși avea posibilitatea formulării contestației la executare, nu a uzat de acest mijloc procedural în
termenul legal.
A invocat prevederile art. 2506 alin. 4 C. Civil., potrivit cărora recunoașterea dreptului, făcută printr-un act scris, precum și constituirea de
garanții în folosul titularului dreptului a cărei acțiune este prescriptibilă sunt valabile, chiar dacă cel care le-a făcut nu știa că termenul de
prescripție era împlinit. În aceste  cazuri sunt aplicabile regulile de la renunțarea la prescripție.
A susținut astfel că menționarea în cuprinsul declarațiilor de avere a sumelor datorate debitorului V_________ D__ presupune o
recunoaștere a obligațiilor de plată și o renunțare expresă la prescripția acestei obligații, nefiind îndeplinite condițiile pentru a se reține o
așa-zisă prescripție a dreptului material la acțiune invocată de terțul poprit în fața organului de executare silită, în faza de executare.
În drept, a invocat  dispozițiile art. 194 C__, art.236-237 C.pr.fisc.
Cu privire la taxa de timbru a arătat că, potrivit art. 30 din O.U.G. nr.80/2013, creditoarea este scutită de taxa de timbru.
În temeiul art. 223 alin. 1 coroborat cu art. 411 pct. 2 C__  a solicitat  judecarea în lipsă a cauzei.
În dovedirea acțiunii a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. A depus un set de înscrisuri la dosar (f.7-50).
Debitorul V_________ D__ a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată.
 A arătat faptul că între el în calitate de creditor și D_____ C_________ în calitate de împrumutat s-a încheiat Contractul de împrumut din
data de 19.10.2007, pentru suma de 100.000 Euro și Contractul de împrumut din data de 09.04.2008, astfel cum a fost modificat și completat
prin Actul Adițional din 31.07.2008 și prin Actul Adițional din 15.09.2008 , pentru suma totală de 200.000 Euro.
A precizat faptul că din valoarea totală de 300.000 Euro, pârâtul a restituit doar suma de 5.000 Euro.             
Cu privire la excepția invocată, apreciază că  în cauză nu se poate reține intervenită prescripția pentru o parte a debitului datorat (f.124).
În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri.
Terțul poprit C_________ D_____ a depus Întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, în principal pentru cuantumul de 197.500 Euro,
iar în subsidiar pentru cuantumul de 161.500 Euro, din totalul de 295.000 Euro, urmare a prescripției dreptului material la acțiune.
În fapt a arătat că, între el și V_________ D__ s-au încheiat Contractul de împrumut nr. 136/19.10.2007, pentru suma de 100.000 Euro și
Contractul de împrumut nr. 161/09.04.2008, pentru suma de 100.000 Euro. La acest ultim contract s-a încheiat Actul Adițional
nr.191/31.07.2008, pentru suplimentarea sumei de 50.000 Euro, precum și Actul Adițional  nr.195/15.09.2008 pentru suplimentarea sumei de
50.000 Euro.
A precizat faptul că a efectuat plata a 5 tranșe a câte 1.000 Euro în data de 15.02.2008, 13.03.2008, 15.04.2008, 12.05.2008 și 18.06.2008, tranșe
aferente primului contract nr. 136/2007.Cu privire la tranșele de la momentul scadenței cărora a trecut un termen mai mare de 3 ani, a
apreciat că s-a împlinit termenul de prescripție conform art. 3 din Decretul 167/1958, în cauză nefiind incident nici un caz de întrerupere a
prescripției.
A depus la dosar un set de înscrisuri (f .154-211).
Debitorul V_________ D__ a depus la dosar Răspuns la întâmpinarea formulată de pârâtul D_____ C_________ prin care a solicitat
respingerea excepției prescripției dreptului material la acțiune, precum și înlăturarea apărărilor formulate de pârât prin întâmpinare(f.288).
La data de 27.06.2017, Agenția Națională de A___________ F______ a depus note scrise prin care a solicitat admiterea acțiunii astfel cum a
fost formulată, reiterând motivele invocate prin cererea de chemare în judecată (f. 392-394).
În cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri.
Analizând cu prioritate, conform dispozițiilor art. 248 C.pr.civ., excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de terțul poprit
prin întâmpinare, instanța reține următoarele:
Între terțul poprit D_____ C_________, în calitate de împrumutat și debitorul V_________ D__, în calitate de împrumutător, s-a încheiat
Contractul de împrumut din data de 19.10.2007, pentru suma de 100.000 Euro, precum și Contractul de împrumut din data de 09.04.2008, astfel
cum a fost modificat și completat prin Actele Adiționale din 31.07.2008, respectiv din 15.09.2008, pentru suma totală de 200.000 Euro (f. 13-20).
Prin întâmpinarea depusă, terțul poprit a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune pentru tranșele de la momentul
scadenței cărora  a trecut un termen mai mare de trei ani (conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958) până la momentul intervenirii elementului
întreruptiv de prescripție.
Cu titlu prealabil, referitor la aplicarea în timp a legii civile, instanța reține că potrivit art. 201 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 287/2009 privind Cocul civil, prescripțiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt și rămân supuse
dispozițiilor legale care le-au instituit.
Astfel, relevant în cauză este stabilirea momentului de la care începe să curgă prescripția extinctivă.
Cu privire la contractul de împrumut, instanța reține că acesta este prin natura sa un contract cu executare uno ictu. Faptul că
împrumutătorul își asumă o obligație care se execută dintr-o dată (acordarea împrumutului), iar cealaltă parte își asumă o obligație de
restituire (chiar succesivă ca modalitate de plată), nu face ca natura juridică a contractului să fie una succesivă, dat fiind faptul că, contractul
nu poate avea o natură dublă, cu executare dintr-o dată pentru o parte și cu executare succesivă pentru cealaltă parte. Restituirea
împrumutului în rate/tranșe nu este decât o modalitate de executare a obligației, obligația de restituire fiind unică, iar ratele/tranșele
succesive alcătuind un tot unitar.
Pe cale de consecință, tranșele nu pot fi calificate ca fiind prestații succesive, obligații independente una de cealaltă, pentru a fi aplicabile
regulile în materia prescripției în raport cu fiecare din acestea, respectiv curgerea unui termen de prescripție pentru fiecare tranșă în parte,
ci acestea reprezintă modalități ale obligației unice care este restituirea împrumutului și care face să curgă un singur termen de prescripție

http://rolii.ro/hotarari/599eb724e490091c23000b4a 2/4
1/27/2018 4303/2017 validare poprire - ROLII
de la data scadenței ultimei rate aferente fiecărui împrumut.
Astfel, pentru contractul de împrumut  nr. 136 din 19.10.2007, termenul de prescripție a ultimei rate neplătite a început să curgă la data de 15
mai 2016, iar pentru contractul de împrumut nr. 161 din 09.04.2008, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale, termenul de prescripție
a ultimei rate neplătite a început să curgă la data de 15 martie 2017.
Întrucât termenul de prescripție pentru ultima rată aferentă fiecăruia dintre cele două contracte de împrumut, a început să curgă sub
imperiul Noului Cod civil, cursul acestor prescripții, cauzele de întrerupere și suspendare sunt supuse reglementărilor din Noul Cod civil,
aceasta fiind aplicarea corectă a dispozițiilor art. 6 alin. 4 din Codul Civil, conform Deciziei nr. 1/17.02.2014 a Înaltei Curți de Casație și
Justiție.
În drept, instanța reține prevederile art. 2.517 C.civ., potrivit cărora termenul de prescripție este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen,
iar conform art. 2.526 C.civ. când este vorba de prestații succesive, prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de a data la care fiecare
prestație devine exigibilă, iar dacă prestațiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestație devine exigibilă.
Față de cele anterior expuse, instanța constată că, pentru niciunul din cele două contracte nu s-a împlinit termenul de prescripție extinctivă
întrucât acesta a început să curgă la data de 15 mai 2016 (pentru contractul de împrumut  nr. 136 din 19.10.2007 ), respectiv 15 martie 2017
(pentru contractul de împrumut nr. 161 din 09.04.2008, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale), motiv pentru care va respinge
excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de terțul poprit prin întâmpinare, ca neîntemeiată.
Pe fondul cauzei, instanța reține următoarele:
Prin titlul executoriu reprezentat de sentința penală nr. 701/26.09.2013 emise în dosarul nr. xxxxx/3/2012** de către Tribunalul București,
definitivă prin decizia penală a Curții de Apel București nr. 888/A/08.08.2014, debitorul V_________ D__ a fost obligat la plata sumei de
xxxxxxxxxxx,75 lei către bugetul general consolidat.
Ca urmare a neîndeplinirii de bunăvoie a obligațiilor stabilite în sarcina debitorului prin titlul executoriu anterior menționat, reclamanta-
creditoare a procedat la executarea silită a acestuia, fiind emisă, în consecință, adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate
debitorului de către terți nr. MBR_DEC -xxxxxxx-2016/12.02.2016 (f. 7-8), comunicată terțului poprit cu confirmare de primire la data de
19.02.2016 (f. 9), având în vedere existența raporturilor contractuale dintre acesta și pârâtul-debitor, astfel cum rezultă din contractul de
împrumut din data de 19.10.2007, precum și din Contractul de împrumut din data de 09.04.2008, modificat și completat prin Actele Adiționale
din 31.07.2008,  respectiv din 15.09.2008 (f. 13-20).
În drept, se reține că potrivit art. 236 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 1) Sunt supuse executării silite prin
poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile
necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor
în temeiul unor raporturi juridice existente.
Conform art. 236 alin. 5 și 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice
sau persoane juridice se înființează de către organul de executare silită, printr-o adresă care se comunică terțului poprit, cu respectarea
termenului prevăzut la art. 230 și cu înștiințarea debitorului despre înființarea popririi. (6) Poprirea nu este supusă validării.
Potrivit art. 236 alin. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, După înființarea popririi, terțul poprit este obligat:
    a) să plătească, de îndată sau după data la care creanța devine exigibilă, organului fiscal suma reținută și cuvenită, în contul indicat de
organul de executare silită;
    b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înștiințând despre aceasta organul de executare silită;
    c) în cazul înființării popririi asigurătorii, cu excepția popririi asigurătorii asupra sumelor din conturile bancare, să vireze, de îndată sau
după data la care creanța devine exigibilă, organului fiscal suma indicată, în contul de garanții menționat de organul de executare silită.
Suma virată reprezintă o garanție în sensul art. 211 lit. a).
De asemenea, potrivit art. 237 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, „(1) Dacă terțul poprit înștiințează organul de
executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum și în cazul în care se invocă alte neregularități privind înființarea
popririi, instanța judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terțului poprit, la cererea organului de executare ori a
altei părți interesate, pe baza probelor administrate, va pronunța menținerea sau desființarea popririi.”
Aplicând aceste dispoziții legale situației sus-reținute, instanța constată că terțul poprit, deși a primit adresa de înființare a popririi, nu a
plătit de îndată sau după data la care creanța a devenit exigibilă, organului fiscal, suma reținută și cuvenită, în contul indicat de organul de
executare, înștiințând despre aceasta organul de executare, ci a contestat suma indicată de organul fiscal, invocând prescripția dreptului
material la acțiune cu privire la suma de 195.500 euro din totalul sumei de 295.000 euro, motiv pentru care s-a formulat prezenta cerere de
menținere a popririi.
Din contractele de împrumut depuse la dosar, instanța constată că între debitor și terțul poprit există raporturi juridice, în temeiul cărora
terțul poprit datorează sume de bani debitorului, fiind astfel îndeplinită condiția prevăzută de art. 236 alin. 1 din Legea nr. 207/2015.
În raport de cele arătate și ținând cont de faptul că excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de terțul poprit a fost
respinsă, instanța consideră că sunt îndeplinite cerințele legale cuprinse în art. 237 din Legea nr. 207/2015, pentru a se menține poprirea,
motiv pentru care va admite cererea și va menține poprirea înființată de creditoare prin adresa de înființare a popririi nr. MBR_DEC –
xxxxxxx-2016/12.12.2016 asupra disponibilităților bănești datorate de terțul poprit C_________ D_____, debitorului V_________ D__.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂȘTE
Respinge excepția dreptului material la acțiune invocată de debitor prin întâmpinare, ca neîntemeiată.
Admite cererea formulată de creditoarea Agenția Națională de A___________ F______ cu sediul în București, ______________________,
Sector 5 în contradictoriu cu debitorul V_________ D__ cu domiciliul ales  în București, __________________________.9-9A, Complexul
IRIDE Business Park, Clădirea 2, Etaj 1, Sector 2 și terțul poprit C_________ D_____ cu domiciliul ales la Av. R_______ A____ S______ în
http://rolii.ro/hotarari/599eb724e490091c23000b4a 3/4
1/27/2018 4303/2017 validare poprire - ROLII
ș ț
București, _______________________.65, Etaj 3, Apartament 7, Sector 1.
Menține poprirea înființată de creditoare prin adresa de înființare a popririi nr. MBR_DEC – xxxxxxx-2016/12.12.2016 asupra disponibilităților
bănești datorate de terțul poprit C_________ D_____, debitorului V_________ D__.
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria B_____.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 05.07.2017.
 
      PREȘEDINTE,                                   GREFIER,
A______ M______                   F______ G_______
 
 
       
Red.jud.A.M./Thn.red.gr.FG/
5 ex./3 ex. _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru
Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

http://rolii.ro/hotarari/599eb724e490091c23000b4a 4/4

S-ar putea să vă placă și