Sunteți pe pagina 1din 4
ae Semnificatiile unei jertfe si ale unei . inmormintart 3 “ Sertis ervied a tai Mota si Marin gi « camatailr lr ni sy vestt acum aproximativ 6 lant, ivinda-se la orizont ea un puyet de mind, co Incepatapoi si treasekvertiginos asemenen nel nance rachets, pin a srt in apoteook la 18 Februatie, Am arut fencion viatf, amestec de teagi gi de optimism Teal ah pititese de inmormintare, — duck se poate spune 6k erat gi martin se tomormintogs wreodatt —, care a pornt din i Hn lumea verde dela Boca + Alvin malostos do jalo gi ds mares Tui, nu 4¢- poste. eompary ect co imagines, po are muta logendark a yecalelor nea auduso despre mosrtea gi ingroparen lai Stefan cel Mare, lc eleal nim eilitorie pe lumen aceasta « pline toatd Moldova, av plias umeni, au femitat vntoril, au suspiat siurile gi codst biti UUrmind eu pietate convoul ceasuei dup consi, acesta devenen fol de Cale lctee ontologict, care organiza intreaga existent. gi ‘idea sens deplin. Ni s'a pleut utunci ei existenja so purick g spar toute rlatinitile i toute restuile, pe casi aitmeticn ration ‘alispalut nu te poate anult, Tn, wcele momento exitenta aves sn ‘compleet, absolut, depurto do ovice Tndoill flows, iar acest ‘cu fastios vic gi muzica, Zecile si sutelo de mii do sullte adunate fn jor uneitragedii de jet fateumpeas o existent de iat 1 didens vei oflos. Spectacolal de nastyit gi dioamie _pteeso ongannat militar aren o lags i densi semniestio meats, Gino 4 lit sail do clipe, nu mai ponte f ietima sceptciamului flo- cae Br Hat sonngen, pag oot parent a oe. Maas fost um tiie Wi he Gt le arate fe toes wt ple dei a a, f ‘wctiune specitiok eroului ox lisa de gern copes iat de wens nic, 9 vedo desing vin} lak Mota a reo spistla, ide gf fp foal ret ‘sipete ale uevuiah mean de tir, doo lc uel andescen, fanart an Toi Mota se teva 9 se elon intuile tal sinus i IW skp fay adn tango tara sa situa are co din stare Pees, a Dat framuseea maxing slat Iai Mops oterea id ert Dealt scat eau cl ata a ae suai. Jota ti Moja e na. de cemuritou, ect ae era near, pet a partcpa ls eee supe, 3, cee tons mal armnin gw ol ibn, care atoll i article Io raps laa a fe 3 ap a coe pi RC aie nee ent nt Ch oe Tans Ra ops gi mara lamin Igoar, cre a art ae le econ pack yi patna Uo pei ot br «at In rph dn tats die a lo fib ite “tok acolo une chun spit ml ee nee post ds expe ple fi Mat dit done i Poca ga oa or exemple tba ps acti Ite in foil nye on om en fein onan s aren Fon ni wn dig gid venti de dnt Ot ti aa ye ‘un cao format coping J0t'an Poe Bees rom: - sis ta an be gm. sec he ol sa ets Sol ee se 8 aa pltrucda. Pent a injelage cora din destin de jet al ai Maj, {robe si: prvi in el inp Inlioaren rato de Incepat. To cartea li, .Crait de len, © unl din ele mi wane Gonanteartiole din cite se pot cet, care mai ales eapiti un Inj Jes talburitor, Articolo ¢ srs in 1990 ge intitle. 422 Mate 0 = fromonss din en mi famoasi luni a anulu Stary, or feigecine, leginiti de fercre tn atmoafett, implinit jubilant a chemi spre bucuritvitonre, Prvind Ia fern nei ast de xy ‘Mota. mirturiseyto co ncen incertae pe care o au ero gp femenescel, pe cae ttag il su gi ei ek orice om ar avendrptl Hineasc Ie o vinta liita dup rmonin gi lumina ‘nei rile de Mai... dar viafeleginaralui © ofscutd sub un alt semn, Bl ere parte de veslin ane sle do 22 Mai Vieja 8 mfseath mai Aegrabi sb zodia uns ile neguroase de toamnk. sau a onto ase do iam. le fot petra sateingS tare gi penta jet, B multi melavenie acl ict cine poate remunta et oie ugar la 9 ‘ath implinité fu perspectiva lanei Mai, dar © un destin mai inalt Gi mal paterie, iran legionarl i se dSriete ch 0 adit yi bir tease hotirire gi cu o bucaro care « a dstnuli tag, Aceta « copisol profetc i aft do precis al arclula,aderirathorscop ds marti, adoviath lozofe antcpatk a une fapte co avon sk se Tnkimple peste opt ani, Eri au sentintsl vitoalei le yvneor 11 vid cu 0 linpozime geometii. Ofc puteen. lor de preredte vine din puterea cu care adeck In destinal lor, Mota a stint din fiop sig serrensel detinl hott int’ at de tomnd, acest sume tug totugsublim priten al Ii, pe care nal trident, Deaceea cecce uni pot gla ea syprine spirtalt i ce lucidiate ‘neomeneaci in vinta gi steiciul Ini Mola, © mulai urmares acesal Inalt gi tte destin, etre nu adite nici un fel do compromis. Vista tuturor role, matilor gt singloreuprinde, in acest ines, un slement de asprime, co contrasteazé cu infinite lr proveite si it~ Vice pentru oameni, dar care lie si inte intotdeauna in_ wil Ii terior de suerk gf aparentt absent pentra avy pulan vena to nitea inal eflectath peste vaca Sore ‘Vita lui Mota incheiati, fisiceyte sorbind, In| ; st on Si Wea wan ac Set a wor pa a Wc sty nal Mensa at Soo nt dd el Seca Midi wat ne Et got ag 4 ey ail tn eg" as el fh pat Hey woe Ge ‘dats eeu wai nainct qi mai adevieata caracterare sa i seco ‘ona “ea i rw at duc grin pao Raa tea an opto mph ea anh Anak mytrste wavs ot wach ak Stang eel lan Sta mp ies cotta eh ty ire tp Du, ras Fe (oes pac webina oun at oat ‘i i to es Rae tot Det nm rao ma nh see af pn od mem Wha tad oon mc sen rt ae a spon yin ie ai, nt oar rem Fa Arabuin o jr isotropic gma alee totus atte en Mt a tet Bot Mi, ik i et a i ni pligobitonre es in igen de ent ale cual ial el cee, 0 ete hd th oc ub wok ‘ae do ting, le ‘ie al ma eae ae, ind rremurile eran nesiguro gi so schimbau de tao i Ia alta, rv ealitate ok nu ne ineredeam fn nici o Improjurnes. Din eas Score vtregi si sthimbitonre, Rominit s'av retras doar in citera ‘hiome mai molt metaGzin gf au aderat namai epidermic Is ste Dar ai na mai 6 aga, Si aes ietorin so schimbi i 40 schin chiar mai mult, dar sont elemento cari rimto gi, ma ales, structara fepoci de asi cere ca popoarcle sti ereeze su sii jute. maxie ‘mum posit dstinol in chip voluntar, Doaceea nai nevoie de todinfe perfect congtionte, precise gi stirutoare, cari si Intre in faena itorio Dar earnvana eric a lui Mofa gi Marin aceasta a facut, A demonstrat co fnvemneank eredinga in ide, In idee erin toare de istrie, Nici nu so putea si arate mai sugestiv radia pentru 0 idee decit mergind si lupte departe de tuen lor, care Joa fost totoy iti gi altima fobiee. ict « lupte in fark, fe ge py front, © sublim Iueru, dar el ¢ ajatat gi de sugestia colectiva yi do cea” miterioasi yore a sings, Pe end drumul Ini Mota. gi al faloralfi a foo aproape on drum de singuratect gi au luptat. de- parte de precenfa Sziek a plimintulai lor. i au luptat deci pentra dela in sine, pentra o eredin(S purk, Avesta © xpogeal credinje ‘entra o idee! Totelestualiiromtoi viduvifi cle mai adesea de 0 rein mare, aveua nevoio do a asfel do exomplo, $i el» fst fat gi chiar dept, Re urma Ii, ali igi vor 2idi din oe fn oe mai raul sullte de exucai In toate momenteleistorice ale neamuluiiese iseretia i eolctv veal, ‘mare necunoreuté a fnfei voustre: tin mes, Semnifcatia, pe etre a sugorat-o en in acate citera silo de ‘rajnic gl mind peohodir, confirmi inciodath tt oe «' ypus mai bun despro sol ei do vial, Am viaut pe toji aceyti tani noo lonafi ob cetele lor in alaial dora gi am adwirat din nou neave- rminats capaotate, po care 0 are frinimen, de a crvis ae ‘sirbitoare, spirital ei de procesiune, linia aw hioratiok ‘an, poteres de « intra afctiv_ inten situate, smomentul,aptitadines de es i in rd wt 8 pain Sua get HM ‘tat In pce, ttl sce came 8 0 oat nig ‘etl, © omens de te pt ay “a inn 9 at erate co, tora ‘Arf Insts a oda fen npn ine dar liye dat tl Ail, ek Gans arn Coe al nah Mou Main tra, cad to an Ait Am rest Gate ett al db dwn fate ymca spo topo ten ply Sate ‘Si ou it, opo, ok Moja orn arsiean. Arla ga at inn mi tc nt yl, Sia at trae dite ede-mal ya impute pat cn nit te esi init 1016 ie ou Art ea rile morrow na Nejc ti dk tain, ou Ges hn athe, Dor kon elie lula i, All io sy ge lanl, dr dn chp mm sl ees a bbe Shoe qe ol Anil ouvipdei somah a pei cd invite nal dn cal wa tsk i Iie, avem cal eigen eee dem ian ek wsem lan pa iy go Veh me an on pee nis cH a inns ome ging Ne io angle vi ce anurans Col pi ie, en Se asi ovat dt el te mn Tatas cv dk rove ote moog clit de inpeesinants oi a i gl ti ae ye inal Ba eae atone see tp So a ic ta la om ne vente, Ss ficut dovads, pentru cei enri mai arean nevsio do ea, i Tepivnea aro 0 noblefe moral gi 0 temperaturk spititualk. Ian. ‘tid, pe cai nu le mani are nici o formate in fara romtneusk, Big feat dovade ch on © respectati in tari gi ch © respectati in “ nitate, Marea durere din unm, crsia ea n'a efttat sisi dea i tumare de ondn politic, a fost totey pent ea gio imensi ita e prestgin, a eirei amploare se va profla pe fandslal istorii. Une giunea, care’ dat onmeni ca Blofa sau in care cian putut ti, ry poste f docit ceva ineudit ea sufletal lor, Legiunen capiti din oe in co mai mult nuanfe religioae. Sunt ani decind ew are mane tii gi sing ci Acom Il are pe cel mai mare, In sft mai ¢ 0 semnifcafio yi, din punctal de vedere al Vitoralai, aceasta © con mai insemnati, Das o minune a fost saci ficial Iui Mota. Marin, apoi tot minune © ek tara ica inl! asin Is 0 parte anumii cameni, la cari nu yom glsi yreoduth. ine {wlegere in acest domenia, tot co © siu gi respectabil In socetatea romfneasch gi mai ales poporul larg gi mestuos, a vibeat gi sa Init adinc. Fondarile necosare yentra aduoerea in far s etor oi roi au fost trimese din toate pire. cu un elan, pe care nod. ‘egalau decit discret yi evavin. Siptimini itrogi legends. pring ‘isi tome fia! de aur gi multi au clntatimnari de proslivire gi de jal Chia ecilal,neinfelegitorit eu toort interntionalizante ori ‘imi, su eresat obliga ak tack un timp gi si repecte ducer

S-ar putea să vă placă și