Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

CAPITOLUL A: PĂRȚI SCRISE

1. Date generale ..............................................................................


1.1. Denumirea obiectivului de investiții ........................................................

1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) .................................

1.3. Titularul investiției ............................................................................

1.4. Beneficiarul investiției ........................................................................

1.5. Elaboratorul studiului .........................................................................

2. Informații generale privind proiectul .................................................


2.1. Situația actuală și informații despre entitate responsabilă cu implementarea
proiectului ......................................................................................
2.1.1. Denumirea solicitantului și date de identificare ale acestuia ................................

2.1.2. Scurt istoric al solicitantului ........................................................................

2.1.3. Obiectul de activitate al solicitantului ...........................................................

2.1.4. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului ...............................

2.2. Descrierea investiției ..........................................................................


2.2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții
pe termen lung privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării
investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat ..................................

2.2.2. Scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului pot fi atinse ...............

2.3. Date tehnice ale investiției ...................................................................


2.3.1. Zona și amplasamentul ..............................................................................

2.3.2. Statut juridic al terenului care urmează să fie ocupat ........................................

2.3.3. Situația ocupărilor definitive de teren ...........................................................

2.3.4. Studii de teren ........................................................................................

2.3.5. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții,


specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a
investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare ............................

2.3.6. Situația existentă a utilităților și analize de consum ..........................................

2.3.7. Concluziile evaluării impactului asupra mediului ...............................................


2.3.8. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizaere a investiției. ...........

3. Costurile estimative ale investiției ....................................................


3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general ...........................
3.1.1. Deviz general ..........................................................................................

3.1.2. Devize pe obiect ......................................................................................

3.1.3. Liste de echipamente și lucrări pe baza cărora s-au întocmit devizele pe obiect ........

3.1.4. Fișe de date exclusiv tehnice pentru echipamente.............................................

3.1.5. Oferte de preț pentru echipamentele și utilajele ce urmează a fi achiziționate .........

3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției ................

4. Analiza cost-beneficiu ...................................................................

5. Sursele de finanțare a investiției ......................................................

6. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției ...........


6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție ...................................

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare ....................................


6.2.1. Total personal existent ..............................................................................

6.2.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției ........................

6.2.3. Responsabil legal .....................................................................................

7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției ...............................


7.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA ..........................................................

7.2. Eșalonarea investiției ..........................................................................

7.3. Durata de realizare ............................................................................

7.4. Capacități .......................................................................................

7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate .........................................

8. Avize și acorduri de principiu ............................................................

CAPITOLUL B: PĂRȚI DESENATE


Părți desenate...................................................................................