Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTUL EXTRACURRICULAR

“NEWS IT”

1. DATELE / COORDONATELE APLICANTULUI


Unitatea de învăţământ: Grupul Şcolar „Dimitrie Negreanu” Botoşani
Adresa: strada Dimitrie Ralet nr.9
Coordonator. prof. Gabriela Vâzdoagă
Parteneri
- conducerea unităţii şcolare reprezentată de prof. Balan Liviu Constantin.
- prof. Pricope Liliana Mihaela de la Grupul Şcolar „Dimitrie Negreanu” Botoşani
- prof. Amarandei Steluţa de la Grupul Şcolar „Dimitrie Negreanu” Botoşani
Colaboratori:
- prof. Amarandei Dumitru şi prof. Ionescu Romeo de la Facultatea de Mecanică din
cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.
- Clubul „InfoATL” al Colegiului Naţional A.T.Laurian Botoşani coordonat de prof.
Mihaela Tunea.

2. TITLUL PROIECTULUI
„News IT”

3. DESCRIEREA PROIECTULUI
Scopul acestui proiect este de a dezvolta elevilor abilităţi în folosirea pachetului de
programe Microsoft Office, realizarea de pagini WEB folosind tehnologii dintre cele mai
moderne, rezolvări de probleme în diverse limbaje de programare C, C++., colaborarea dintre
elevii din clase diferite în vederea participării la concursuri.
Se urmăreşte înfiinţarea unui cerc al elevilor pasionaţi de tehnologia informaţiei, în
cadrul căruia elevii pot lucra împreună în vederea realizării unor produse soft. Se oferă astfel
posibilitatea de afirmare şi de punere în valoare a personalităţilor creatoare a elevilor,
dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă prin realizarea de proiecte, cultivarea interesului
pentru noile descoperiri în domeniul tehnologiei şi a computerelor.
Activităţile de pregătire desfăşurate pe parcursul întregului an şcolar determină şi
mobilizează elevii în a desfăşura o muncă frumoasă, de a-şi însuşi cât mai temeinic cunoştinţe
noi din domeniul informaticii şi a tehnologiei informaţiei, sau de a-şi perfecţiona tehnicile şi
cunoştinţele dobândite , folosind baza materială a şcolii.

1
4. ANALIZA DE NEVOI / DIAGNOZA / MOTIVATIE / ARGUMENT

Analiza de nevoi
Necesitatea iniţierii acestui proiect a fost aceea de a înfiinţa Centrul de instruire “News
IT” la nivelul unităţii de învăţământ, în cadrul căruia elevii se pot informa şi îşi pot dezvolta
abilităţi de lucru în diferite programe. Se urmăreşte realizarea unei foi de specialitate pentru
disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicării editată de elevi, care să conţină articole de
interes general pentru elevi şi profesori şi a unui panou de informare care să conţină informaţii
de interes general din domeniul tehnologiei informaţiei.

Diagnoză

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 existenţa în laboratoarele de informatică  lipsa unor activităţi de parteneriat cu
unei tehnici de calcul destul de profesorii din alte şcoli;
performante şi moderne.  resurse financiare necesare premierii –
 existenţa legăturii permanente la Internet; reduse.
 dorinţa elevilor de a realiza lucrări  programul deosebit de încărcat al elevilor
individuale; la şcoală.
 posibilitatea diversificării ofertei
educaţionale prin realizarea unor lucrări
care depăşesc programa şcolară.
 cadre didactice perfecţionate;
 interesul grupului ţintă pentru a cunoaşte
noi tehnologii informatice în scopul
orientării profesionale ulterioare.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 perfecţionarea continuă;  scăderea interesului pentru activităţile
 creşterea competitivităţii; extraşcolare din cauza programului
 diversificarea ofertei educaţionale; deosebit de încărcat al elevilor de la
 posibilitatea valorificării cât mai şcoală;
constructiv a timpului liber al elevilor.  scăderea interesului părinţilor pentru
participarea la activităţi de parteneriat
părinte – şcoală.

2
Motivaţie
Acest proiect se doreşte a veni în sprijinul elevilor care sunt doritori de a desfăşura
activităţi extraşcolare în informatică, de a participa cu lucrările lor în competiţii, precum şi în
sprijinul profesorilor care îşi pot evalua munca desfăşurată la clasă sau la activităţile cercului
de informatică, se pot autoperfecţiona şi pot lărgi continuu oferta educaţională adresată
elevilor.

Argument
Derularea unui astfel de proiect educaţional apare ca o necesitate pentru cadrele
didactice care predau informatica sau tehnologia informaţiei şi a elevilor acestora de a dezbate
probleme legate de tehnicile informatice moderne, de a elabora materiale didactice auxiliare,
portofolii, culegeri de probleme rezolvate, prezentări multimedia – materiale deosebit de
atractive şi interesante pentru segmentul de vârstă cărora se adresează.
De asemenea proiectul vrea să ajute tânăra generaţie în alegerea unui drum în viaţă, a
unei profesii care să aibă la bază informatica, deoarece orice societate informatizată are o
nevoie crescândă de specialişti bine pregătiţi în domeniul informaticii şi a tehnologiei
informaţiei.
Pregătirea formală, desfăşurată în şcoală, este oarecum insuficientă pentru elevii care
doresc desfăşurarea unei activităţi de pregătire de performanţă, alternativă materializată prin
desfăşurarea şi participarea la un astfel de proiect educativ.

5. DURATA PROIECTULUI
Pe parcursul anului şcolar 2008-2009 .

6. SCOP

Atragerea elevilor către studiul aprofundat a disciplinei tehnologia informaţiei şi a


comunicării.

3
6. OBIECTIVELE PROIECTULUI
 cunoaşterea şi utilizarea noilor informaţii în domeniul IT;
 exprimarea unor opinii personale în legătură cu anumite aspecte din domeniul IT, prin
realizarea de afişe, desene, articole, fotografii.
 organizarea unui concurs pentru desemnarea celor mai bune articole pentru foaia de
specialitate;
 implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi extracurriculare;
 cultivarea interesului pentru noile descoperiri în domeniul tehnologiei şi a
computerelor;
 dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă prin realizarea de proiecte;
 obişnuirea elevilor cu responsabilităţi, cu răspunderea privind finalizarea propriei
munci;
 formarea şi cultivarea gustului estetic, a capacităţii de a înţelege, înfăptui, şi introduce
frumosul în toate manifestările sale de muncă şi de viaţa socială;
 oferirea unei posibilităţi de afirmare şi de punerea în valoare a personalităţilor
creatoare a elevilor;
 utilizarea plăcută, recreativă şi utilă a timpului liber, valorificând educativ interesele,
înclinaţiile şi dorinţele lor;
 îmbunătăţire a relaţiilor de colaborare dintre elevii şi profesorii coordonatori.

7. GRUPUL ŢINTĂ
Direct: Aivănesei Ancuţa, Poamă Neagră Remus, Aursulesei Gabriel, Liteanu Andreea –
clasa a IX A
Galan Alexandru – clasa a IX F
Movanu Andrei, Grama Victor, Grigore Iulian – clasa a X C
Coteţ Paul , Onofrei Alexandru– clasa a X E
Părău George, Lisei Andrei, Stâncescu Lucian – clasa a XII A

4
Indirect: elevii din clasele a IX –XII pasionaţi de tehnologia informaţiei şi de informatică,
cadrele didactice din şcoală, părinţii.

8. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR

NR. ACTIVITATEA PARTICIPANŢI CINE DATA


CR RĂSPUNDE
T.
1 „Schimbul de ştafetă” reprezentanţi ai prof. Gabriela 20.11.2008
întâlnire între elevii claselor elevilor claselor a IX Vâzdoagă
a IX A şi a XII A iubitori de A şi a XII A.
informatică şi tehnologia
informaţiei
2 Pregătirea materialelor Părău George – clasa prof. Gabriela Decembrie
publicitare pentru a XII A Vâzdoagă 2008
spectacolul de datini şi Stâncescu Lucian –
obiceiuri „Florile dalbe” clasa a XII A
3 „Familia mea intranaută” Părău George –cls. prof. Gabriela 17 ianuarie
colaborare între elevii clasei XII A Vâzdoagă 2009
a XII A şi a IX A în vederea Lisei Andrei – cls. a
pregătirii pentru concursul XII A
de proiecte „Familia mea Poamă Neagră Paul –
intranaută” cls. A IX A
Aursulesei Gabriel –
cls. A IX A
Liteanu Andreea –
cls. a IX A
4 „Cel mai bun articol” Elevii componenţi ai prof. Gabriela Februarie
concurs pentru desemnarea Centrul de instruire Vâzdoagă şi 2009
celor mai bune articole de „News IT” colaboratorii
specialitate pentru a fi
publicate în foaia de
specialitate „News IT”
5 Apariţia şi difuzarea foii de Aursulesei Gabriel - prof. Gabriela 25 februarie
specialitate „News IT” cls. A IX A Vâzdoagă 2009
Poamă Neagră (primul
Remus – clasa a IX A număr)
Liteanu Andreea – apariţie
cls. a IX A trimestrială
Aivănesei Ancuţa –
cls. a IX A
6 Colaborarea între elevi în Movanu Andrei – cls. prof. Gabriela 25 februarie
vederea pregătirii pentru a X C Vâzdoagă 2009

5
Concursul de Informatică Grama Victor – cls a
Aplicată, faza judeţeană. X C
(clasa a X-a) Grigore Iulian – cls.
aXC
Coteţi Paul – cls. a X
E
Poamă Neagră
Remus – cls a IX A
7 „Mesajul meu antidrog” Elevii înscrişi în prof. Vâzdoagă 12 martie
colaborarea între elevi în Centrul de instruire Gabriela 2009
vederea participării la „News IT” prof. Amarandei
concursul „Mesajul meu Reprezentanţi ai Steluţa
antidrog” elevilor din clasa a
XI D
8 „Cum se face o pagină Elevii înscrişi în prof. Vâzdoagă 26 martie
WEB?” Centrul de instruire Gabriela şi 2009
schimb de experienţă între „News IT” colaboratorii
elevii centrul de instruire
„News IT”
9 „Cel mai bun articol” Elevii înscrişi în prof. Vâzdoagă 9 aprilie
Concurs de articole pentru Centrul de instruire Gabriela 2009
gazeta de perete a „News IT”
disciplinelor informatică şi
tehnologia informaţiei
10 „Pro şi contra chat-ului” Elevii înscrişi în prof. Vâzdoagă 30 aprilie
dezbatere tematica Centrul de instruire Gabriela 2009
„News IT” din clasa prof. Mihaela
a IX şi elevii Tunea
Clubului „InfoATL”
de la Colegiul
Naţional A.T.Laurian
Botoşani
11 „Acum…..la final” Elevii înscrişi în prof. Vâzdoagă Mai 2009
vizită la laboratorul de Centrul de instruire Gabriela
robotică al Facultăţii de „News IT” prof. Amarandei
Mecanică din Suceava. Steluţa
prof. Amarandei
Dumitru

Resurse materiale: publicaţii din informatică, prezentări, site-uri de specialitate, desene,


afişe, fotografii, pliante, calculatoare, aparat de fotografiat, retroproiector.

Locul de desfăşurare: Activităţile cuprinse în grafic pentru acest an şcolar se vor


desfăşura la Grupul Şcolar „Dimitrie Negreanu” Botoşani în laboratorele de informatică
şi în centrul de documentare şi informare.

6
Forme de organizare: grupe de lucru cu sarcini şi responsabilităţi bine definite

Produsul finit: foaia de specialitate pentru disciplina tehnologia informaţiei şi a


comunicării „News IT”, produse soft elaborate de elevii din cadrul centrului de instruire.

9. IMPACT – REZULTATE AŞTEPTATE


De-a lungul întregii perioade de desfăşurare a activităţii centrului de instruire “News
IT”, elevii participanţi sunt mereu antrenaţi în căutarea de informaţii, realizarea de lucrări
individuale sau de grup, în învăţarea de noi tehnologii informatice, în rezolvarea de probleme
cu grad crescut de dificultate ceea ce determină o aprofundare continuă a cunoştinţelor
acumulate în şcoală sau la activităţile cercului de informatică pentru descoperirea de noi
tehnici de programare sau aprofundarea celor existente.
Participanţii la Concursul de Informatică Aplicată se pregătesc în perioada ianuarie-
februarie, realizând numeroase lucrări în programele pachetului Officce pentru ca în final, să
participe la faza judeţeană a concursului la sfârşitul lunii martie..
Elevii care vor participa la concursul de articole şi cei din colectivul de redacţie a foii de
specialitate „News IT” redactează numeroase materiale: referate, compuneri, etc. pentru a-şi
perfecţiona şi dezvolta abilităţile de tehnoredactare, inserare de obiecte grafice, imprimare,
navigare Internet etc.
Se va încerca popularizarea activităţilor centrului de instruire “News IT” prin realizarea
unor afişe cu elemente grafice cât mai evoluate. De asemenea, activităţile şi rezultatele
obţinute de elevii din cadrul Centrului de instruire “News IT” vor fi adăugate în paginaWEB
a şcolii.
Se doreşte de asemenea implicarea în acest proiect a cadrelor didactice care predau
informatica şi tehnologia informaţiei din şcoala noastră şi realizarea unei colaborări cu cu
centre de instruire în domeliul IT din alte şcoli..

10.MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Procesul de evaluare este strâns legat de procesul de monitorizare. Rezultatele
proiectului vor fi evaluate luând în considerare următorii indicatori privind rezultatele:

Standarde minimale: participarea elevilor la activităţile proiectului se va face conform


graficului de activităţi.

Indicatori de performanţă:

7
1. Indicatori privind accesul la educaţie: accesul elevilor la tehnologii informaţionale
moderne, rata de participare efectivă a elevilor la activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului extracurricular.

2. Indicatori privind colaborarea între şcoală şi comunitate: participarea elevilor la


activităţile şcolare şi/sau extraşcolare desfăşurate în cadrul proiectului, categorii de
beneficiari direcţi şi/sau indirecţi ai rezultatului proiectului, numărul beneficiarilor, a
cadrelor didactice şi a altor organizaţii implicate în desfăşurarea activitătilor din
cadrul proiectului.

GRUP ŞCOLAR „DIMITRIE NEGREANU” BOTOŞANI

DIRECTOR,
prof. Liviu Balan

COORDONATOR PROIECT,
prof. Gabriela Vâzdoagă