Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Atribuţii generale specifice


a) asigură desfăşurarea activităţii administrative în cadrul A.J.F.P., atât pe linia
administrării şi gestionării imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea administraţia şi
unităţile subordonate, a pazei şi ordinii, gestionării bunurilor din patrimoniul
ministerului, întreţinerii şi curaţeniei în incinta instituţiei, funcţionării eficiente a
instalaţiilor electrice, termice şi sanitare, multiplicare, comunicaţii etc;
b) analizează şi ia măsuri de îmbunătăţire a activităţii de administrare a imobilelor aflate
în administrarea A.J.F.P.;
c) în calitate de administrator al imobilelor urmăreşte gestionarea cheltuielilor privind
utilităţile şi recuperarea cotelor părţi de la eventualii colocatari;
d) urmăreşte derularea contractelor specifice obiectului de activitate al serviciului
precum:
 contractele încheiate în calitate de locatar pentru spaţiile deţinute în locaţie.
 contractele de utilităţi (energie electrică, agent termic, apă caldă, apa rece, gaze
naturale, salubritate, radio, TV – cablu etc.)
 contractele de prestări de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere, revizii,
reparaţii şi service (climatizoare, copiatoare, pompe, centrala telefonică,
ascensoare, instalaţii antiefracţie şi avertizare incendii, servicii de dezinsecţie şi
deratizare,…) etc.
e) centralizează, avizează şi transmite pentru plată facturile aferente serviciilor prestate şi
utilităţilor consumate de administraţia judeţeană şi unităţile teritoriale, devizele
lucrărilor şi reviziile prestate;
f) transmite la cerere situaţii, centralizatoare, evaluări legate de contractele aflate în
derulare;
g) propune realizarea achiziţiei, temeinic fundamentată, a unor servicii suplimentare
apărute ca fiind necesare sau urgente în exploatarea construcţiilor şi a utilajelor
funcţionale aflate în administrare;
h) transmite la Direcţia regională propunerea de Plan de achiziţii şi investiţii anual al
administraţiei judeţene;
i) întocmeşte şi supune spre aprobare referatele de necesitate privind achiziţia de materii,
materiale, scule, dispozitive, accesorii etc.
j) asigură administrarea tuturor imobilelor repartizate A.J.F.P. prin asigurarea stării de
curaţenie, igienizare, intreţinere, reparaţii de mică complexitate şi intervenţii operative
cu salariaţii proprii (electricieni, lăcătuşi, tâmplari, instalatori, mecanici, zugravi, etc.)
k) gestionează bunurile materiale de genul:
 mijloace fixe şi obiecte de inventar;
 tehnică de calcul;
 materiale, accesorii, scule, dispozitive;
 rechizite, etc.
h) urmăreşte folosirea economică şi în condiţii de securitate a maşinilor unelte şi a
echipamentului de lucru dat în gestiune/folosinţă personalului calificat;
i) asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii optime a activităţii
parcului auto;
j) asigură evidenţa zilnică a parcursului în km a autoturismelor şi raportările lunare a
consumului de combustibili al administraţiei judeţene;
k) asigură întreţinerea parcului auto pentru circulaţia în siguranţă a autovehicolelor prin
efectuarea reviziilor tehnice obligatorii legale şi propune prin referat reparaţiile strict
necesare, schimbarea unor piese consumabile sau piese care asigură siguranţa în
circulaţie a autoturismelor;
l) asigură evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi clasarea documentelor create şi deţinute în
arhivă;
m) răspunde de instruirea conform prevederilor legale în vigoare a personalului din cadrul
Administraţiei judeţene cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă şi P.S.I. şi
controlarea permanenta a respectării acestor instrucţiuni;
n) asigură aplicarea în cadrul A.J.F.P. a măsurilor rezultate din prevederile legale cu
privire la protecţia civilă, P.S.I., paza şi accesul în sediile administraţiei;
o) asigură întocmirea documentaţiei necesare în vederea transmiterii fără plată a
bunurilor care nu mai sunt necesare A.J.F.P. şi pe care le are în administrare, dar care
pot fi folosite în continuare de alte instituţii publice, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
p) asigură întocmirea documentaţiei necesare în vederea valorificării bunurilor scoase din
funcţiune în starea fizică în care se află, a materialelor sau, dupa caz, a pieselor
rezultate în urma demontării sau dezmembrării acestora, în conformitate cu
prevederile legale.
n) răspunde de organizarea accesului în incinta sediilor a salariaţilor şi a persoanelor din
afară;
o) asigură paza generală a imobilelor, precum şi serviciul de permanenţă, dacă este cazul;
p) răspunde de aplicarea măsurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor la sediile
administraţiei şi unităţilor subordonate, precum şi a legislaţiei privind securitatea şi
sănătatea în muncă;
q) respectă confidenţialitatea asupra sarcinilor de serviciu, precum şi normele privind
respectarea secretului de serviciu şi de stat.
r) îndeplineşte orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducerea A.J.F.P. în domeniul
de activitate al biroului.

2. În domeniul gospodăririi patrimonului răspunde, în condiţiile legii, de realizarea


următoarelor activităţi:
a) asigurarea siguranţei şi integrităţii obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe din
gestiuni (magazii);
b) gestionarea şi evidenţierea echipamentelor de tehnica de calcul şi comunicaţie.
c) evidenţa, urmărirea, gestionarea şi păstrarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor
fixe;
d) face propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a obiectelor de inventar şi a
mijloacelor fixe şi întocmeşte documentaţia prevăzută de lege în acest sens;
e) întocmirea şi gestionarea documentelor specifice:
- Note de intrare - recepţie pentru obiectele de inventar, mijloacele fixe , materialele
şi rechizitele achizitionate;
- Fişe de magazie;
- Avize de insoţire a mărfii;
- ordine transfer;
- procese verbale de predare-primire;
- bonuri de mişcare etc.
f) răspunde de buna şi permanenta funcţionare a aparatelor (fax, copiator, etc.) din
dotarea administraţiei judeţene, în care sens:
 se preocupă de asigurarea cu piese de schimb şi materiale consumabile necesare
funcţionării acestora;
 asigură instruirea persoanelor care răspund de exploatarea lor;
 asigură menţinerea în stare de bună funcţionare a acestora prin efectuarea
reviziilor periodice şi exploatarea corespunzătoare a lor;
g) realizează remedierea bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe
deteriorate;
h) face propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de intreţinere şi inventar
gospodăresc şi asigură procurarea şi gestionarea acestora potrivit legii;
i) răspunde de exploatarea parcului auto din dotare în vederea satisfacerii cerinţelor de
transport pentru activitatea administraţiei judeţene, în care sens:
 asigură efectuarea reviziilor periodice şi reparaţiilor necesare la autoturismele din
dotare;
 ţine evidenţa consumurilor de carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb; ia măsuri
pentru folosirea raţională a acestora şi încadrarea în normele de consum stabilite;
j) răspunde de integritatea autovehiculelor din dotare, în care scop ia măsuri pentru
parcarea acestora la locurile stabilite şi asigurarea lor cu încuietori corespunzătoare;
k) asigură efectuarea periodică a controlului stării sănătăţii conducătorilor auto încadraţi;
l) asigură încheierea sau prelungirea asigurărilor de răspundere civila auto şi CASCO
pentru autovehiculele din dotare;
m) urmareşte efectuarea la termen a inspecţiei tehnice periodice pentru autovehicule;
n) elibereaza şi calculeaza foile de parcurs pentru fiecare autovehicul din dotare in parte,
potrivit reglementărilor în vigoare;
o) asigură confidenţialitatea lucrărilor executate şi a informaţiilor deţinute;

3. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are următoarele atribuţii:


a) efectueează instructajul la locul de munca şi instructajul periodic cu salariaţii din
cadrul biroului;
b) verifică efectuarea instructajelor specificela nivelul tuturor compartimentelor A.J.F.P.
c) păstrează în condiţii bune şi completează corespunzător fişele de instruire individuală
privind securitatea şi sănătatea în muncă.
d) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru supravegherea stării de sănătate a
salariaţilor;
e) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele
de transport şi alte mijloace de producţie;
f) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii,
uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
h) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
i) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii
de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
k) să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi,
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de munca şi condiţiile de lucru
sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
l) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora;
m) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
7. În domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile are următoarele
atribuţii:
a) Face propuneri privind responsabilităţiile şi modul de organizare pentru apărarea
împotriva incendiilor în instituţie, actualizeaza dispoziţiile ori de cate ori apar
modificări, aduc dispoziţiile la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei alte
persoane interesate;
b) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instuţie, asigură corelarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incediu, prevăzute de lege,
asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberăarii acestora;
d) permite, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire
împotriva incendiilor, prezintă documentele şi informaţiile solicitate, nu
îngreunează /obstrucţionează în niciun fel efectuarea acestora;
e) permite alimentarea autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţâ;
f) eleborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi stabilesc atribuţiile care
revin salariaţilor la locul de muncă;
g) verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de
apărare împotriva incendiilor, verifică respectarea acestor măsuri semnalate
corespunzător prin indicatoare de avertizare;
h) asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru
aplicarea acestora în orice moment;
i) permite, la solicitare accesul forţelor inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în
sediile A.J.F.P. în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi participă la
exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate în acest sens;
j) asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi refacerea mijlocelor de aparăre împotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor legale;
k) asigură şi pune, în mod gratuit, la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele
tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice
riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţiilor sale, precum şi antidotul
şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
l) informează de îndata, prin orice mijloace, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea
cu forţe şi mijloce proprii a oricarui incediu, în termen de 3 zile lucratoare
completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
m) utilizează în cadrul institutiei numai mijlocate tehnice de apărare împotriva incendiilor
certificate conform legii;
n) îndeplineşte orice alta atribuţie prevăzută de lege privind aparărea impotriva
incendiilor.
o) să cunoască şi să respecte normele de apărare împotriva incendiilor stabilite pentru
instiruţia unde lucrează şi a celor specifice locului de muncă, modul de funcţionare şi
utilizare a mijloacelor de stingere din dotare ;
p) să participe la instructajele şi acţiunile instructiv - educative pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor precum şi la aplicaţiile de stingere a incendiilor;
q) să anunţe imediat şefii ierarhici despre existenţa unor pericole sau imprejurări de
natură să provoace incendii;
r) să respecte regulile stabilite privind fumatul precum şi a celor referitoare la efectuarea
unor operaţiuni ori lucrări sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii
(sudură, foc deschis, improvizaţii la instalaţii şi utilaje, scule necorespunzătoare, etc.);
s) să îndeplinească sarcinile stabilite privind supravegherea permanentă a instalaţiilor şi
utilajelor de la locul de muncă care pot produce incendii, explozii, avarii sau alte
accidente tehnice;
t) să verifice obligatoriu locul de muncă la începerea şi la sfârşitul programului de lucru,
în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu;
u) să respecte regulile de ordine interioară şi de disciplină la locul de muncă, să menţină
în permanenţă curăţenia şi ordinea la locul de muncă;
v) să întreţină în bună stare de utilizare mijloacele tehnice de apărare împotriva
incendiilor de la locul de muncă şi să interzică utilizarea lor în alte scopuri;
w) să utilizeze, conform instructajelor efectuate, substanţele periculoase, instalaţiile,
utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;
x) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie
sau intervenţie pentru stingerea incendiilor;
y) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de
pericol;
z) să anunţe imediat şefii ierahici dacă se produc incendii;
aa) să participe, potrivit organizării activităţii, la stingerea incendiilor şi la evacuarea
persoanelor şi bunurilor precum şi la înlăturarea urmărilor incendiilor, calamităţilor
naturale şi catastrofelor.
bb) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în
vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
cc) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.
dd) întocmeşte , actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de
intervenţie şi răspuns în cazul producerii situaţiilor de protecţie civilă.
ee) asigură măsurile organizatorice necesare privind înştiinţarea şi aducerea
personalului cu atribuţii in domeniul protecţiei civile la sediile respective, în mod
oportun, în caz de dezastre sau la ordin.
ff) conduce pregătirea formaţiilor de intervenţie de protecţie civilă.
gg) verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de
intervenţie.
hh) elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile de protecţie civilă
anuale şi lunare, de pregătire a formaţiilor
ii) conduce, instructajele şi sedinţele de pregătire organizate şi ţine evidenţa
participării la pregătire.
jj) întocmeşte documentaţii şi situaţii pe line de transmisiuni , alarmare, deblocare -
salvare, medicală, evacuare, logistică, dezastre, situaţii de urgenţă, etc.
kk) răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a salariaţilor, bunurilor materiale,
valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale
situaţiilor de urgenţă, dezastrelor şi conflictelor armate.
ll) ţine evidenţa cu necesarul şi existentul materialelor şi mijloacelor de protecţie
individuală necesare salariaţilor din zona de competenţă.
mm) răspunde de menţinerea în stare de operativitate/întreţinere a adăposturilor de
protecţie civilă, de evidenţa şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora.
nn) prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă, a pregătirii
şi alte probleme specifice.
oo) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de protecţie civilă, în domeniul situaţiilor
de urgenţă şi dezastrelor în zona competenţă.
pp) acordă asistenţă tehnică de specialitate verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit
prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare.
qq) participă la activităţile de prevenire (controale, cursuri, instructaje, analize,
consfătuiri, concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mr.
Constantin Ene” al judeţului Bacău şi la acţiunile intervenţie în zona de competenţă.
rr) participă la convocări, bilanţuri, analize şi alte activităţi conduse de eşaloanele
superioare.
ss) prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a
fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiilor şi realizarea măsurilor de
protecţie civilă.
tt) răspunde de respectarea regulilor de păstrare mânuire şi evidenţă a documentelor
secrete şi nesecrete, hărţilor şi literaturii de protecţie civilă.
uu) execută atribuţiile prevăzute în legile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare.