Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul educatii,coltura si cercetari al Republicii Moldovei

Colegiul politehnic mn.Balti

Portofoliu
La Educatia Civica

Elaborat de catre elevul


Cechin Alexandr
Grp-DR-117
Individualitate Personalitate
 ansamblul particularitățil  1.Ceea ce caracterizează o
or specifice unui individ, persoană, deosebind-o de oricare
prin care acesta se dis alta; caracterele proprii ale unei
tinge de ceilalți indivizi. 2ersonae; originalitate,
* ansamblul particularită individualitate. 2. Individul uman
ților unui obiect, fenome considerat sub raportul
n. etc. dezvoltării depline și al valorifi
2. persoană deosebit de cării sociale a însușirilor
înzestrată, de talentată. persoanei. (Marele dicţionar de
neologisme, 2000)

Definitii
 Pasiune  Emotie  Sentiment
 Stare afectivă  . Reacție  Proces afectiv
deosebit de afectivă de specific uman,
intensă și durabilă intensitate care exprimă
pentru cineva sau mijlocie și de atitudinea omului
pentru ceva; durată relativ față de realitate;
dragoste foarte scurtă, însoțită
puternică; adesea de
simțământ.
manifestare, modificări în Afecțiune
exteriorizare a activitățile
unui astfel de organismului
sentiment
Sentimentul/emoţia Nimicește
1. Tradare .Acțiunea de a (se) trăda și rezultatul ei;
infracțiune, faptă reprobabilă comisă de
cel care trădează. – V.trăda.
2.Furie Stare de extremă iritare; mânie
nestăpânită; violență
Aversiune pentru mâncare (sau pentru
3. Dezgust un lucru, pentru o
persoană etc.) Si: scârbă, silă.

Prin 6 dece
Omul stăpîn pe sine n-are nevoie de alt stăpîn

 De ce deoarece are minte lui cu care poate sa gindeasca


 De ce pentru ca poate gindi si el logic (cit de putin)
 De ce este fiecare om poate sa gindeasca fara mintea al
cuiva
 De ce deoarece nu are nevoie de alt stapin
 De ce pentru ca el raspunde de faptele savirsite
 De ce pe el il trage la raspuns

Tipuri de Emotii
Pozitive Negative
 Euforie  Furie

 Amuzament
 Supărare

 Placere
 Dezgustul

 Apreciere  Iritație

 Entuziasm  Plictiseală
De comentat in doua sensuri mottoul
Motto:
Oricît de înalt ţi-a fost bunicul, de crescut va trebui să crești singur.
Primul sens este;
Consider acest motto ne spune ca e mai bines a cresti singur sis a gindesti fara
ajutorul altuia
Al doilea sens este; ca bunicul singur a ajuns la o cariera inalta fara ajutorul alt
cuiva ceea ce trebuie sa faca fiecare

Unde te vezi peste douazeci de ani si unde te vede


prietenul
Unde te vezi peste 20 ani Unde te vede prietenul
Eu ma vad peste douazeci Unul din cantareti foarte
de ani un specialist in buni .
domeniului Tehnologiilor
Inalte si programarilor
intercorporale .
Tabelul. Legi vechi , Legi noi.

1. Dacă omul este chemat la judecată, trebuie să vină. (1) Bunul mobil pierdut continuă să-i aparţină
Dacă cel chemat nu merge, atunci cel care îl cheamă proprietarului său. (2) Cel care a găsit bunul este obligat
trebuie să invite trecătorii ca martori și să-l ducă cu să-l restituie proprietarului sau fostului posesor, ori,
forţa. 2. Dacă se opune sau fuge, cel care îl cheamă la dacă acesta nu poate fi identifi cat, să-l predea
judecată are dreptul să-l reţină cu forţa. Legile celor 12 autorităţilor administraţiei publice locale sau organului
tăbliţe (Roma, 485 î.Hr.) de poliţie din localitatea în care a fost găsit. Codul civil
al RM

Persoana care a fost găsită vinovată de mărturie falsă va Mitingurile, demonstraţiile, manifestaţiile, procesiunile
fi aruncată de pe Stînca Tarpeia. Legile celor 12 tăbliţe sau orice alte întruniri sînt libere și se pot organiza și
desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de arme.
Constituţia RM

Cela ce va găsi ceva mărgînd pre un drum, fi e ce va fi , (1) Aducerea silită constă în aducerea forţată a persoanei
fi e mult, fi e puţin, de nu va spune și să strige, să la organul de urmărire penală sau la instanţă în cazul în
mărturisească cum iaste la dîns acest lucru și-l ţine să-l care aceasta, fi ind citată, în modul stabilit de lege, nu s-
dea a cui va fi : acesta ca un fur să va certa. Pravila lui a prezentat fără motive întemeiate și nu a informat
Vasile Lupu (Moldova, 1646) organul care a citat-o despre imposibilitatea prezentării
sale, iar prezenţa ei era necesară. (2) Poate fi supusă
aducerii silite numai persoana participantă la proces,
pentru care este obligatorie citarea organului de urmărire
penală sau a instanţei, și care: 1) se eschivează de la
primirea citaţiei; 2) se ascunde de organul de urmărire
penală sau de instanţă; 3) nu are loc permanent de trai.
Codul de procedură penală al RM

Nimeni să nu ţină adunări noaptea în oraș. Legile celor Prezentarea, cu bună-știinţă, a declaraţiei mincinoase de
12 tăbliţe către martor sau partea vătămată (…) dacă această
acţiune a fost săvîrșită în cadrul urmăririi penale sau
judecării cauzei, se pedepsește cu amendă în mărime de
pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de
ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile
cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un
termen de pînă la 2 ani. Codul penal al RM
Coruptia abuz de putere
Corupție se numește un abuz, activ sau pasiv, al funcționarilor publici (fie numiți
fie aleși), în scopul obținerii de avantaje financiare private sau de alte beneficii.[1]
În Republica Moldova, Legea Nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și
combaterea corupției definește corupția ca orice folosire ilegală de către o
persoană cu statut public a funcției sale pentru primirea unor foloase materiale
sau a unui avantaj necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană contrar
intereselor legitime ale societății și ale statului ori acordare ilegală a unor foloase
materiale sau avantaje necuvenite unei alte persoane.

Discriminarea
Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față
de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai
multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că
implică o anumită formă de excludere sau de respingere.

Răspunderea juridică este o formă de răspundere socială, defi


nită și reglementată de legi. În funcţie de gravitatea și tipul
încălcării comise
Proprietate publica Proprietate private
Este dreptul subiectiv ce Proprietatea privată este dreptul titularului
de a poseda, folosi şi dispune de un bun în
apartine statului sau mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele
unitatilor administrativ- stabilite de lege.
teritoriale si are ca obiect Tot în condiţiile legii, dreptul de proprietate
bunurile care, fie prin privată este susceptibil de modalităţi şi
dezmembrăminte, după caz.
natura lor, fie printr-o
dispozitie a legii sunt de uz Dreptul de proprietate poate fi exercitat în
sau de utilitate publica limitele materiale ale obiectului său. Acestea
sunt limitele corporale ale bunului care
formează obiectul dreptului de proprietate, cu
îngrădirile stabilite prin lege.

6 De ce: Frate frate dar brinza pe bani


Frate frate dar brinza pe bani:
 De ce frate dar brinza-i pe bani deoarece nu in ziua de
azi torul e pe bani
 De ce deoarece banii sunt la putere ,
 De ce cu bani poti sa decizi diferite probleme,
 De ce a obtine careva scop pentru a sari obstacolele
vietii
 De ce sa nu dai de problem pe care nu ai putere sa le
rezolvi,
 De ce deoarece nu fiecare om e un stare sa le poata
ocoli
De ce pentru ca pentru un om ne pregatit e greu sa nu
aiba drereglari psihice.
Informatie Testamentul
Testamentul este un act juridic şi formal prin care o persoana numită testator numeşte unul sau mai mulţi
moştenitori, cu scoptul ca aceştia să îi moştenească bunuri şi să asigure executarea voinţei sale după moarte
Tipuri de testamente[modificare | modificare sursă]
Conform prevederilor în vigoare din Codul Civil, există două tipuri de testamente care se pot încheia.
Conform art. 1040 din Codul Civil, testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic.

Testamentul olograf, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie scris în întregime, datat şi semnat de
mâna testatorului.

Testamentul autentic este acel testament care a fost autentificat de un notar public sau de altă
persoană învestită cu autoritate publică de către stat, potrivit legii. Testatoul trebuie să îşi dicteze
dispoziţiile în faţa notarului, care se îngrijeşte de scrierea actului şi apoi î-l citeşte sau, după caz i-l dă să
îl citească, menţionându-se expres îndeplinirea acestor formalităţi. În cazul declaraţiei de voinţă a
surdului, mutului sau surdomutului, ştiutori de carte, se va da în scris în faţa notarului, prin înscrierea de
către parte, înaintea semnăturii, a menţiunii „consimt la prezentul act, pe care l-am citit”.

Testamentele privilegiate se pot întocmi în mod valabil în următoarele situaţii:

 în faţa unui funcţionar competent al autorităţii civile locale, în caz de epidemii, catastrofe, războaie sau alte
împrejurări excepţionale.

 în faţa comandantului vasului sau a celui care îl înlocuieşte, dacă testatorul se află la bordul unui vas sub
pavilion al României, în cursul călătoriei maritime sau fluviale. Aceloraşi condiţii este supus si testamentul
întocmit la bordul unor aeronave.

 în faţa comandantului unităţii militare ori a celui care îl înlocuieşte, dacă testatorul este militar sau, fără a avea
această calitate, este salariat ori prestează servicii în cadrul forţelor armate ale României şi nu se poate
adresa unui notar public.
în faţa directorului, medicului şef al instituţiei sanitare sau a medicului şef al serviciului ori, în lipsa acestora, în
faţa medicului de gardă, cât timp dispunătorul este internat într-o instituţie sanitară în care notarul public nu are

 acces

În toate cazurile, pentru încheierea unui testament privilegiat este necesară prezenţa a doi martori.
Testamentul privilegiat devine caduc la 15 zile de la data când dispunătorul ar fi putut să testeze în
vreuna din formele ordinare. Acest termen se suspendă dacă testatorul a ajuns într-o stare care în care
nu îi este cu putinţă să testeze.