Sunteți pe pagina 1din 5
ATUL ANG MONTTORUI, OFICIAL E] L JURNALE ALE consinuiur DE is eee et E UK DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, CAT? ANUNTURI JUDICIARE (WE INTERES GE: oy Pe nee ABONAMENTE Iw LE Wray, Partieaart « . ‘Autonet asta Pablicatite peimite is ghigeu pind la ora 10 dimineata ee iasercaza in wonvtorsi Onell ana tela 2h Pubticattie primite ‘dupa ora 10 dimineata se tnsereass in Monttoral Otis! din a putea lor dues se cere 32 He ingerate in Monttoru! Oliial din a treia 2} se va plat! un suplivieat de 2's gi un sopltient we 100 pono eae can feteare od He inerae fo hoitorat Oi an “oat corespondenja se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial. B SUMAR A. Legi, regulamente si dispozitiuni cu caracter normativ agin wr ob | Surwale ate Consitiului de Minigtri testis ives Con tt Ss pt inns cia cian sop |) is, — i judoye publice * ms 3920 eee Dec * saree Se Mavifindotel d6 grad sorun- 1,969, — Profuse produselor spine ale industri de petrol, ro- tremens fern unr yom Soe Sigs: | inne os ata sag po, a uomiri gi detasd sag 8208 Ub pan ela igi tr as lee wetter Frain aeons 5s alle Dispozitiuni si publicatiuni care nu au caracter normativ Posi Ne. publcaie batters nee mia ie ‘xig_aen, 228g (Gonuneare 195, Ta) 25 Aprilie 1947 Art, 11 bis. — Notarea procesclor-verbale de inspectiuni stabilitd de organele legale on ova lor de transferare, rimine valabilé feririle viitoare. ‘ — In azul cfind la 0 coal’ sunt acante mai multe catedre de accensi specia« Vitate, transferarea nu se face Ia o annmith eatedra, ei la una din eatedrele vacante, Ola- Sele care constituese eatedra se vor fixa de in- spectoratul regional, prin repertifia anualh dg re, . Art, IIT. Dupi art. 28 se adnog’ art. 28 bis, en urmiitorul euprins Art. 28 bis.—Membrii corpului didactic care an solieitat si chtinnt transferarea fntr’o loen- Jifate, nu vor putea cere gi_obtine pentru anul scolar urmitor datei transferdrii, detagarea in 4 lovalitate, sub sanetiumea anulirii transfe- ‘i, en exceptia cazurilor cind se eere deta- sarea pentru apropiere intre soti. ‘Art. IV. Di-pozitiunile art. 19 si art. 26, al, 8 din legea Nr. 199 din 1946, cu modificirile si completirile ce i s’au adus prin legea de fats, precum gi art. 20 bis, addogat prin prezenta Jege, se vor aplica gi la numirile de titulari * provizorii. Namirile de titulari provizorii la gcoalele eonfesionale, cixora li se aplici legea din 27 1929, ,,asupra raporturilor dintre seoa- Jele confesionale romine si Ministernl Edu- eatiei Nationale”, preeum si la gcoalcle care functioneazi in virtutea unor legi speciale sau conventiuni, se vor face potrivit dispozifiunil Jegii invitimAntului secundar, fiind preferait Ja dreptnri egale, acei care vor avea agremen« ful institutiet sustinitoare a gcoalei. “Art, V. Dispozitiunile art. 114, alineatele 9-4 inchisiv, din legea pentru organizarea ot + ‘Smetionarea invitimantului secundar teoretic, [din 4 Noemvric 1939, se abrogt. y De asemenca sunt si rimin abrogate oried ieporitinni din orice legi sl regulamente, com: trarii legii de fat. ae ‘Art. VI, Ministerul Educatiel Nationale esta aviorizat a republica in Mopitorul Oficial, Tet ea Nr. 199 din 1946, eu modificirile 8 S's Sems prin logea Nr. 503 din 1946 gi prin Megs wavratd, dnd articoelor o nowk numerotare, “jqeast Tego sa votat de Adunarea Depule- i : ee pr fn gedinta dela 4 Aprilie 1987, gf apres ‘en majoritate de wna suf cinet 26ct volt contra trei- — propiinte, Mba BuBoreAB tag Morr (L, 8. A. Ds MONITORUL OFICIAL (Partea 1 4) Nr. 93 5228 Promulgim aceasti 1ege st ordonam : i ca oa i fig investit® en sigilful Statului gi publi in Monitoral Oficial ce Dati in Bucuresti la 4 Aprilie 1947, MIHAT ‘Ministeul educafiel national, ‘Gefen Voiteo Ministre ab justia, acre i a Wok ore Legea Nr. 138 ‘MIHAT I, Prin gratia, Ini Vomnezen si VoInya Natio: nali, Rege al Romaniei, e ~ La tofi de fatét si viitori, stindtater ‘Adunarea Deputafilor a votat gi adoptat, Jar Noi, sanetionim ee urmeazi: Lo ‘pentru tnfintaren gf orzaninaren Universiti dn Criova Wa Btera CAPITOLUL 1 Dispozitiuni generale lart. 1. — Se infiinteazi pe data publiciril Jegii de fata, Universitatea din Craiova. ‘Art. 2.— Universitatea din Craiova va functiona deocamdata eu urmitdarele Facul- titi: @) Facultatea de Medicina Umani; ‘) Facultatea de Medicin Veterinara ; ‘¢) Facultatea de Stiinte Heonomice. Comers ciale 51 Cooperatiste; @) Facultatea de Agronomie. ‘Art, 3, — Cursurile Facultiilor se vor des- chide la inceputul anului universitar 1947— 1948, numai cu anii pentru care s’au putut or ganiza catedre. ‘Art, 4, — Pe miisura necesitittilor gi a posi pilititilor bugetare, Universitatea va fi com pletata gi ou alte facultiti. OAPITOLUL I | Organizarea Universitatis ‘Art, 5. — Universitatea din Craiova, Esc ‘le si ancxele lor, vor functiona potrivil Stier egii Nr. 886 din 194, relativa 1a zarea tnvi{dmintului superior, repu- organi tora. Ofial Nr, 274 din 28 Noemvrie 1943, cu modificirile ulterioare si fou deroggrile stabilite prin prezenta lege. ‘Art. 6. — Pentru punerea in funeliune a Universitiii, Ministerul Educatiet Nationale 1A MONITORUL OFICIRL (Partea TA) Ne. 93 ni prin deeife ministe pentru ‘acultate, cate un consiliu profesoral jorin compus din eate 7—9 profeso: tulari de catedre din specialitaten Faeu! respective, de la Universitittile, Politehnicele, \demiilo de Tnalte Studi Comerciale gi In- emia de Studi Coopera- pro dustriale gi dela A tiste din far. Ministerul va delega, dintre profesorii titulari dela Universititile, , Academiile Comereiale si Indu- striale si Academia de Studii Cooperatiste din farli, pe rectorul provizorin al Uniyersitatii, iar din sinul fiecivni cousilin peofesoral pro- visoriu, pe deganul provizoviu al Facultittii respective. ‘ot prin decizie, Ministrul va institui un Se- nat universitar proyizorin aleituit din rector, si decani, precum si din ede um membru din fiecare consilin profesoral provizoriu, 7. — Senatul Universitar provizoriu, ° profesorale provizorii, rectorul si di canii provizorii, instituifi in baza preaentet Jegi, vor avea pe toath durata funetinnii lor, rolul si toate atribufiile organclor corespunzii~ toare, previizute de legea invijiiméntului sue perior si de legen de fata. siliul profesoral provizorin al {iva intocmi toate Iueriivile de e a facultitii respeetive, stabilind auimirul si felul eatedrelor, eonferintelor gi Posturilor de personal didactic ajutitor, pre- ‘cum si programul eursuril : lor profesorale yor fi supuse cereetirii Senatului ‘itar provizoriu, care va avea si sar ia coordoniirit acestor Inerkri, > Lneririle impreuni eu avizul Senatului uni Yasilar provizoriu, yor fi inaintate Ministe: rolui spre aprohare. ee Art. 10. — Tabloul eatedrelor si conferin- {elo necesare pentru punerea in functiune a Paculliililor Universiti {ii din Craiova, va face parte inlegranti din prezenta lege, dupii ce va fi fost votat de Adunarea Deputatilor in cea ani apropiath sesiune parlamentara, ~Previizute la art. 7, vor putea face 25 Aprilie 1947 utd de arii- rt, 12, — Pani In data prev Art. 1 i sasata cclul precedent, reerutarea corpu ajutator se va face, dintre persoancle care i le de studii, prevazute de | gea invii{imantului superior, la propumerea titularului catedrei si in urma recomandirij cousiliului profesoral al facultifii respective, Art, 13. — Dispozitinnile din legea invita- tului superior, referitoare Ja termencie imale sau maximale previzute pentru e- feetuarea luerarilor, nn se aplied la recrutarea primulni corp didactic profesora si ajuti- tor, Lucrarile necesare pentru recrutarea pri- mului gorp didactic profesoral si ajutitor vor putea fi intocmite chiar in timpul vacantei de Pasti si vacantei mari. ‘Art. 14. —Personalul administrativ, tehnie si de servicin al Universitifii, facultafilor anexelor lor, se recruteaz’ conform dispozi{ id nilor respective din legea invitimantului perior. Pana la constituirea comisiilor consultative, xespectiv comisiilor administrative, propune- rile pentru numirea, avansarea si’ ¥ personalului administratiy al Unive fae de Rector, iar pentru personalul adminis trativ al facultittilor si anexelor lor, de decani, Art, 15, — Organele provizorii preyizute de art. T vor functiona pani la constituirea, con form dispozitiunilor legii invaifimantului su- verior, a Senatului universitar si a Consiliilor profesorale normale, constituire care va a Joe in termen de cel mult 30 zile dela intra: in fimetiuno a primului corp didactic pro zal necesar catedrelor stabilite. pentru anul universitar 1947—1948, Art. 16. — Dupi constituirea consi fecorale si a Senatului Universitar, dispov{in- nile din Jegea invitimantului superior, Titoare la reerutaren eorpului didactic ro cs ee: a ie apliea intocmai la Uni- ‘Art. 17. — Tn scopul de a da edt mai mull Prestigin Universitatii ain Graiova, organcle if ASX apel ln pro- ao eed. de invat: ae “aay af seapities bine stabilit%, de tale din anes er cot 8 wernt exp: in acest fatea din Craiova cu aviaal Tustitufiei de inv Pimint super Daa aainstentn me titans si ex avr 25 Aprile 1047 rivite pentru instalarea Institu- .d aecepta gi schimburi ava o grupare efit mai Potriviti a institutinnilor sexpective, Art. 19. ‘ile spitalicnstt, laberatoa- rele gi institutiile gtiintitice din Craiova, pe bari de intelegere intre Ministerul Edueatiei Nationale gi autoriti{ile superioare, de eat: ‘acestea depind, vor fi puse la dispozifia Uni- p! servi drept el toare $i institute gtiintifice. Personal servieiilor respective, pisirin- du-gi toate drepturile eastigate, va eontinna siegi indeplis functiunile sale, fiind o- bligat a da Universititii intregul concurs, st joducerea titularilor catedrelor de speeiali- tate, Shulenfii Paculfitii de Stiinte Eeonomice, Comereiale gi Coopeartiste vor putea face _ practicd pe langé institutele comerciale i cooperatiste, dupa un regulament ce se va fixa ulterior. ‘ ‘Art, 20, — Ministerul Educatici Nationale, ‘cat si institufiile locale, vor inlesni forma- xea unei biblioteet a Universitatii din Crai Biblioteca »eodor Aman” din Ora ‘Ministerului Educatic ionale, vor putea fi atasate bibliotecii Uni- itMfii care va fi accesibila si publieului. = Chelitiiclile de personal si mate i, Fax ein bu: . ‘si anexelor lor, vor fi inseri getul Ministerului Educatici Nationale, CAPITOLUL UT Bforia Universitafit Pentru completarea nevoilor de jntretinere, investitiuni gi dotare en mate Universiti{ii si anexe- Jor sale si pentru buna functionare a asisten~ infiinfeazd pe data publi- ‘ait Pforia Universitafii dim foria Universititii este pertoand juridies de drept publi¢, reprezentati in Fustifie gi in raporturile {ile si particularii, prin presedintele Eforiei. care ponte da di se compune dint 1 general si 1 de administrafic. 4) Un cow’ b) Un consil MONITORUL OFICIAL (Partes'T A) Nr. 08 ‘A. Consiliul general eifo aleBtuit din Jona- fori i din reprezentanti vietit public, care lau efstigat merite recumoseute tn o inzestrare a Universit Bee B. Consilinl de administratic este compus din 7 membri si anume: Rectorul, care este membrn de drept, 5 membri ai Corpului Di. ‘dactic gi 1 director tiv, numiti prin Deecizie Ministerial. Consilinl Inereaz’ Art. 24. — Consilinl general si eonsiliul de administratie, unite, eonstitue Adunarea Ge- herald a Efoiel ee se conn de Mini fueatiei ‘Na eau de “Art, 5. — Consiliul general al Eforiei este autorizat a intrebuinfa toate mijloacele le- gale pentru stringerea fondurilor necesare indeplinirii misiunii sale. Prin derogare dela dispozitiunite legii Ne. 497 din 1945, pentrn reglementarea contri- Duliet benevole a publicului, Tforia va putea face asemenea, colecte, fri’ a avea nevoe de yreo autorizafie special. ‘Art, 26. — Veniturile Eforiei tun fond special, in cont special 4 din Craiova’. rt. 2°, — Exereifiul financing al Eforiat incepe la 1 Octomvrie al fieckrui an si se in- chide la 31 Martie al anului urmitor. ‘Venitorile si cheltuelile Bforiei ge vor sta- Dili printr’an buget special ce se va intocmi de Consilinl de Administratie si se va supune aprobirii Senatului Universitar, dupi, ears f¢_va inainta Ministerului Edueafiei Nafio- hale spre confirmare. ‘Art, 28, — Osteo cheltaialk din Dugetul Bioriei ve aprobsi de Concitinl de Administra- fie, care poate delega preyedintelui siu drep- tal de a angaja si ordonanta cheltuicli prin derogare dela dispozitimsile legit eoutabilita- fii publice. ‘Art, 29. — Verificarea conturilor gi a ea- sieriei se executii de citre o Comisiune de eon- trol compnsé potrivit art. 67 din legen pen- tru organizarea si adiinistrarea avuliilor pu- blice, publieals in Monitorul Oficial din 16 Martie 1929. “Actele privitoare la venila ‘vor constitui si cheltiei vor fi supuse, dupi executarea anualii a buge Tuoi, Curtt de Contin, potrivit art, 199 54 ‘urm. din legea contabilititii publice. © ‘Art, 30, — Eforia si bunurile sale imobile si mobilo sunt scutite de oriee immozite directs oA $226 atte te institujiuni ve a \fre Stat, CONIA gi alte i eon vi Cererile de oriee fel, actinnile in justifie, ee da 2 chitantele, registrele gf toate operafiunile de contra teh inregistrare faiente de Eforie, sunt scutito do Premiin, de timbru, eum gi de orice de portiirei si taxe pos- faxele gi impozitel alte taxe in justi tale. ‘Art, 31. — Pentru executarea Inerixilor do cancelarie, xe va putea angaja personalul strict necesar eu salarizarea statornicita do Statutal Funetionarilor Publici. Personalul se numeste de Consilinl de Administratie. Art. 2. — Un regulament va. determina modul de funetionare al Bforiei, Z Art. 93. — Orive dispozitie din legi gi regu- LS. A. De Promulgim _ sit fie investité eu lamente contrarii se abrogi, Ne so. JURNALE Minigtri se insircineaza eu verificae ALE CONSILIULUI DE MINISTRI rea datelor din comunicirile facute PRUSDINTIS. CONSILIULUE DB ANG ERE ‘Consiliul de Minigtri in gedinfa sa din 22 Aprile 1947, Luvind in deliberare referatul @-lui piesedinte al Consiliului de Minigtei eu Nr, 9.470 din 22 Aprilie 1947, Dee Art. 4. — Rechizitiile de autove- hicule pentru ori care autorititi pus blice, sunt interaise eu incepere dela data prezentulai jurnal. Art. 2 — Autovehiculele rechizi« wate pani in prezent gi care so a In folosinga vreunet autoritati publice se vor desrechizitiona gi se Yor preda proprietarilor lor eel mai thrziu pind la data de 1 Tulie 1947; Art, §. — Toate autorititile pus blice de orice naturd, precum gi ins« titutfile publice sunt obligate ea pani la data de 15 Mai 1947, s& co« muniee in seris Pregedintiet Consi« liolni de Minigtri, Oficiul Superior de Coordonare, date complete asue a tuturor aulove I posed. ea prop tru identificarea lor, e&t’ gl pentru stabilirea starii In care se gaesc ii cine le ioloveste in prezent. Se vor menfions 5i aceesoriile autove- hiculelor, inelusiy ceueiueurile eu prociziri exacte st De exact cate, conform responsabit sefti divectiunilor way one ai in grije simpraver ii, de vedinin Consitiulal de Presedintiei Consiliului de Minigtri. Aig Teste sade ‘care nu mai sunt in stare a fi utili zate gi asupra e&rora se va face pened as ine fs comnleare yon fi predate impreuna cu toate acce- soriile lor, pind la data de 1 Tulie 1947, organelor indicate de Prese« infia Consiliului de Ministri. Art. 5: — D-1 pregedinte al Con siliului de Minigtei gi dl ministra -subseeretar de Stat Emil Bodnitras, sunt insarcinafi eu aducerea la m= deplinire a prezentulni jurnal. Dy. Petra Grom, Al, Alewairei, Gh. Vastu, Dr. FL, Bagdasar, General de Corp de Ar- alk Lasede Mibu, Oct. Liveaeanu, Ing. X. Profiri, RK Roselet, Teohari Geongescn, L, Patrigeany, Yr. 449, DECIZIONT MINISTERUL INDUSTRIEL §t COMERTULUT ‘Noi, ministru subseeretar de Stat, Ja Subsecretariatul de Stat al Co: merfului $i Preturilor, Jn temeiul legit Nr. 946, publicatis in Monitorul Oficial Nx, 273 din 30 Noemvrie 1946, pentru modificaren, nor dispozitiuni din legile pentru onganizarea ministorelor; In temeiul deciziei ministerial Nr, 72.908, publicatit in Monitorul Oficial Nr. 260 din 3 Decemvrie 1946; Tn temeiul legit penteu r pre aa yf io luk eco nomic Nr. 351, publieati fn "ul Ofigigh Nr, 401 ain Ma 19a, J pentru gimului proturilor si furilor, publicata in Monitorul cial Nr. 39 cin 15 Februarie In temeiul legii Nr. 104 din pentru modifiearea gi : nor dispozitiuni referitoare la stax Dilirea prefurilor, taifelor gt sale) riilor, ; Avand in vedere adresele rului de Finaate, Disectia 4 taxelor de consumagie Nr. din 8 Aprilie 1947, im Nr. 191 din 8 Aprilie 1947, majorarea taxclor de Nr. 831.644 din 8 Aprilie 1 majorarea suprataxel Acox; Avand in vedere scrisoarea ciafiel Industriilor de Petrol din mania Nr. 2.445 din 10 cu anexe, fnregistrati Ia Ne, din 19 Apritie 1947 1a Cabinet; Avind in vedere serisoarea, Stsmua raha 2 Nr. 10073 prilie 1947, inregistratis 4027 din 21 Aprilie 1947; Art Ae — Cu \ Ptr am 69 Apri ToT eee ‘lor wpeclale ale indunte