Sunteți pe pagina 1din 1

��F#o#r#m#a#r#e#a# ###i# #d#e#z#v#o#l#t#a#r#e#a# #p#e#r#s#o#n#a#l#i#t###c#i#i##

#M#a#j#o#r#i#t#a#t#e#a# #p#s#i#h#o#l#o#g#i#l#o#r# #c#o#n#s#i#d#e#r### #c###


#o#m#u#l# #n#u# #s#e# #n#a###t#e# #c#u# #p#e#r#s#o#n#a#l#i#t#a#t#e#,# #c#i#
#d#e#v#i#n#e# #p#e#r#s#o#n#a#l#i#t#a#t#e#.##
#F#o#r#m#a#r#e#a# #p#e#r#s#o#n#a#l#i#t###c#i#i# #e#s#t#e# #u#n# #p#r#o#c#e#s# #d#e#
#�#n#s#u###i#r#e# #a# #a#n#u#m#i#t#u#i# #d#o#m#e#n#i#u# #d#e# #e#x#p#e#r#i#e#n#c###
#s#o#c#i#a#l###.# #T#e#m#e#l#i#a# #p#e#r#s#o#n#a#l#i#t###c#i#i# #s#e# #p#u#n#e#
#p#�#n### #l#a# #v#�#r#s#t#a# #d#e# #t#r#e#i# #a#n#i#.# #�#n# #a#c#e#a#s#t###
#p#e#r#i#o#a#d### #a#r#e# #l#o#c# #n#u# #d#o#a#r# #d#e#z#v#o#l#t#a#r#e#a#
#a#c#t#i#v### #a# #p#r#o#c#e#s#e#l#o#r# #p#s#i#h#i#c#e#,# #c#i# ###i#
#d#o#b#�#n#d#i#r#e#a# #p#r#i#m#e#i# #e#x#p#e#r#i#e#n#c#e# ###i#
#d#e#p#r#i#n#d#e#r#i#l#o#r# #c#o#m#p#o#r#t#a#m#e#n#t#a#l#e#,# #c#a#r#e# #s#e#
#p###s#t#r#e#a#z### #p#�#n### #l#a# #s#f#�#r###i#t#u#l# #v#i#e#c#i#i#.#

S-ar putea să vă placă și