Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.

3 la metodologie

RAPORT MOTIVAT
privind analiza dosarului candidatului……………,
specialitatea…………………..
Sesiunea 2018

Subcrite
Criteriu riu Punctaj Documente Pagina Punctaj Justificare Observații
autoevaluare evaluare acordare
punctaj
0 1 2 3 4 5 6 7

a)Rezultate deosebite obtinute in


pregatirea elevilor în atingerea
obiectivelor/competenţelor
Adeverinţe- Rezultate deosebite
specifice impuse de curriculumul obtinute in pregatirea elevilor
şcolar, materializate în rezultate ale 2011-2012; 2012-2013;2013-2014;
elevilor la clasă, la testări şi 22014-2015;2015-2016.
examene naţionale, de sfârşit de Adeverinţe- colective de elevi
a) ciclu
1

.
.

i)

a)
2 .

h)
a)
3 .

d)
a)
4 .

c)

Total: x x x x

Nume și prenume Semnatură


Membru consiliul consultativ
Președinte comisiei de evaluare
Președinte comisie de soluționare a contestațiilor
Data ________________

S-ar putea să vă placă și