Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul este caracterizat de un efort temporar pentru crearea unui produs sau serviciu cu

caracter de unicitate. Proiectul constă într-un set de activităţi bine selectate, care folosesc resurse
(timp, bani, oameni, materiale, energie, spaţiu, aprovizionări, comunicaţii, calitate, risc, etc.)
pentru atingerea obiectivelor predefinite.
Triunghiul proiectului: Gradul de complexitate a unui proiect este dat de numărul
sarcinilor presupuse a fi îndeplinite, de numărul şi intensitatea constrângerilor care apar pe
parcursul desfăşurării sale. Orice proiect depinde de trei factori:
- Timp, necesarul de timp aşa cum este el reflectat de planificarea iniţială a proiectului.
- Bugetul proiectului, bazat pe costul resurselor necesare.
- Obiectivele, scopurile proiectului şi activităţile cerute de punerea lui în practică.
Aceşti termeni definesc „triunghiul” proiectului. Modificarea oricăruia dintre ei determină
schimbarea celorlalţi doi.
Managementul proiectelor este ansamblul de activităţi referitoare la atingerea cu succes a
unui grup de obiective. Acesta include planificarea, programarea şi susţinerea desfăşurării
activităţilor cuprinse în proiect.
Managementul proiectelor: procesul de conducere a unui proiect care necesită aplicarea
planificării, construirea echipei (team-building), comunicarea, controlul, luarea deciziilor şi
competenţe de finalizare a proiectului, principii, instrumente şi tehnici.

Etapele proiectului

Descrierea managementului proiectelor este posibilă prin analiza ciclului de viaţă al


proiectelor, care se referă la ansamblul logic de faze ale proiectului, necesare pentru a realiza
scopurile proiectului. Indiferent de scop, fiecare proiect trece printr-o serie de etape.
Ciclul de viață al proiectului se divide în faze, începând de la conceperea proiectului până
la terminarea acestuia. În abordarea tradiţională succesiunea etapelor managementului de proiect
este următoarea :
- Definire/ iniţiere/conceptualizare

- Planificare/ organizare/ proiectare

- Implementare/ execuţie/ construcţie/ realizare

- Control -evaluare/ revizuire

- Încheiere/ finalizare/ punere în execuţie

Nu toate proiectele trec prin toate fazele, deoarece unele proiecte pot fi terminate înainte de
a ajunge la închidere. Unele proiecte nu parcurg fazele structurate de planificare şi/sau
monitorizare.
Etapele nu reprezintă pur și simplu un lanţ secvenţial de paşi, ci constituie procese iterative.
De exemplu, problemele sau schimbările care apar în faza de control pot necesita replanificarea
sau chiar modificări ale obiectivilor stabilite în faza de iniţiere a proiectului.
Definirea proiectului reprezintă etapa de iniţiere în care:
-se autorizează proiectul ;
-este numit managerul (directorul) de proiect ;
-se nominalizează competenţele şi atribuţiile managerului de proiect ;
-sunt formate obiectivele şi scopurile proiectelor ;
-se angajează resursele (materiale şi umane) ;
-se creează baza de date a proiectului .
Planificarea proiectului.

Pregătirea planificării. Planificarea propriu-zisă este precedată de faza de pregătire a


planificării, care include:
• Specificarea performanţelor; în contextul pregătirii planificării, are un caracter general,
precizând ce este de aşteptat să asigure produsul sau procesul care vor fi proiectate. Această
specificare acoperă atât întregul proiect, cât şi fiecare fază critică pentru realizarea obiectivelor
generale.
• Studiul de fezabilitate pune în evidenţă existenţa sau absenţa soluţiilor în studiul asupra
oportunităţii derulării unui proiect. El se bazează pe studiul de piaţă pentru produsul sau serviciul
care ar urma să fie furnizat şi cuprinde studii tehnico-economice succinte ale tehnicilor specifice,
studiul de impact, studiul de rentabilitate. În cadrul analizei fezabilităţii se defineşte obiectivul
proiectului şi sunt previzionate resursele necesare. Studiul de fezabilitate trebuie să precizeze în
principal:
- cât va dura proiectul ?

- este realizabil (fezabil) proiectul?

- cât va costa proiectul?


Pe baza studiului de fezabilitate se ia decizia de a continua sau nu cu fazele următoare ale
proiectului.
Planificarea proiectului defineşte şi rafinează obiectivele de realizare a proiectului (termene,
costuri etc.) şi selectează cea mai bună dintre alternativele de desfăşurare a activităţilor pentru a
atinge obiectivele propuse. Planificarea stabileşte şi susţine definiţia şi scopurile proiectului,
modul în care va fi efectuat proiectul (proceduri şi sarcini), rolurile şi responsabilităţile,
estimările de timpi şi costuri. Planificarea proiectului dezvoltă şi susţine planul proiectului, ca
document formal, utilizat pentru a ghida atât execuţia proiectului cât şi controlul acestuia.
Planificarea include:
• definirea şi descrierea obiectivelor de realizat;
• descrierea activităţilor generale sau particulare, necesare pentru a produce diferite rezultate
livrabile ale proiectului, respectiv stabilirea responsabilităţilor persoanelor;
• planificarea resurselor necesare, atât umane, cât şi materiale;
• compararea mijloacelor disponibile cu mijloacele necesare;
• stabilirea termenelor previzionale care vor trebui respectate: identificarea dependenţelor dintre
activităţi (a succesiunii lor), estimarea duratelor activităţilor şi planificarea calendaristică,
stabilirea datei de finalizare a proiectului, identificarea standardelor de calitate impuse;
• estimarea costurilor resurselor necesare pe fiecare tip de activitate;
• stabilirea planului general al proiectului, ca un ansamblu al tuturor proceselor planificate, cu
identificarea riscurilor şi a modurilor de management al acestora.
Procesul de implementare poate fi organizat în trei faze:
• Pregătirea implementării;
• Desfăşurarea activităţilor;
• Diseminarea rezultatelor.
Evaluarea proiectului reprezintă măsurarea performanţei şi progresului acestuia comparativ
cu planificarea propusă. Măsurătoarea oferă informaţii necesare managerului în procesul de luare
a deciziilor privitoare la proiect. Cum există numeroase asemănări între monitorizare şi evaluare,
această secţiune se ocupă mai ales de diferenţele dintre cele două. Evaluarea unui proiect se
concentrează asupra a patru aspecte principale:
• Resurse investite;
• Activităţi desfăşurate;
• Rezultate obţinute;
• Impactul realizat.

Abilități de a stabili scopurile și obiectivele proiectului

Formularea scopurilor proiectului se realizează prin descrierea conţinutului lucrărilor


(activităţilor) care trebuie efectuate şi a produselor sau rezultatelor proiectului cu caracteristici şi
funcţiuni specificate; aceste scopuri urmăresc:
- să cuantifice obiectivele proiectului. asigurarea că obiectivele proiectului vor fi realizate în
cadrul constrângerilor definite (timp, cost, calitate).
-optimizarea alocărilor şi integrarea intrărilor necesare pentru atingerea tuturor obiectivelor
predefinite.
Succesul unui proiect depinde de definirea clară și corectă a obiectivelor urmărite. Înainte de
a se trece la elaborarea planului detaliat al proiectului , trebuie să se stabilească obiectivele
proiectului .
Pentru stabilirea obiectivelor , este important să se cunoască care sunt obiectivele globale
stabilite pentru plan sau program , care sunt obiective-cheie ,dacă există un obiectiv prioritar
declarat, etc.
Obiectivele unui proiect se pot referi , de exemplu, la :
- dezvoltarea cunoștințelor dintr-un anumit domeniu ;
- creșterea competivității firmei ;

- îmbunătățirea calităţii ;
- reducerea costurilor ;

- modificarea unor tehnologii ;

- dezvoltarea unei noi strategii de vânzare ;

- dezvoltarea unui nou produs ;


Pentru a fi corect definite, obiectivele trebuie să îndeplinească anumite cerinţe.
Ele trebuie să fie :
- precise ;

- realizabile ;

- măsurabile ;

- corelate cu obiectivele superioare ale organizaţiei ;

- argumentate ; prezentarea obiectivelor să fie însoţită, în măsura în care este posibil, de rapoarte
de evaluare , recomandări scrise ;

- inteligibile ;

- realiste ;

- limitate în timp ;

- posibil de atins ;

- să aibă o finalitate precisă ;

Obiectivele unui proiect trebuie prezentate în forma scrisă din cel puțin trei motive:
- prezentarea scrisă a obiectivelor ne forţează să ne clarificăm mental intenţiile ;

- dacă obiectivele sunt prezentate în forma scrisă, oricare membru al echipei poate avea acces la
ele și îşi poate evalua performanţele periodice în raport cu aceste obiective ;

- prin redactarea obiectivelor se evită divergenţele de origine între membrii echipei cu privire la
ceea ce trebuie să se îndeplinească.

Un obiectiv este un rezultat scontat ce trebuie obţinut în efortul de atingere al scopului


proiectului şi implicit, a rezolvării problemei. Pe măsură ce organizaţia atinge obiectivele
proiectului, discrepanţa dintre stadiul actual şi scop se îngustează.
Obiectivele sunt paşi ce trebuie făcuţi pentru a ne apropia de scop. Vorbim despre obiective la
plural pentru că este greu de presupus că poate fi vorba de unul singur. Ele se vor stabili gradat,
în concordanţă cu intervalele de timp avute în vedere pentru realizarea proiectului, fiind specifice
unei anumite perioade.
În vederea formulării corecte a obiectivelor se va răspundecu precizie la următoarele întrebări:
1. Ce obiective vom căuta ?
2. Ce importanţă are fiecare obiectiv ?
3. Cum se leagă obiectivele între ele ?
4. Când ar trebui realizat fiecare obiectiv ?
5. Cum poate fi măsurat fiecare obiectiv ?
6. Care persoană sau compartiment funcţional din organizaţii va răspunde de îndeplinirea
obiectivelor ?
Trebuie avută mare atenţie atunci când se enunţă obiectivele pentru a nu se confunda cu
activităţile. Acestea descriu mobilitatea prin care se îndeplinesc obiectivele. Obiectivele
reprezintă un sfârşit, în timp ce metodele reprezintă un drum. Scopul şi obiectivele unui proiect
sunt diferite din scopul şi obiectivele organizaţiei ,deşi în mod normal există o legătură între ele.

Modelul SMART

Conform teoriei manageriale, obiectivele trebuie să fie de tipul “ SMART”:


 Specifice: pentru a defini foarte clar ceea ce va fi realizat.

 Măsurabile: rezultatul obţinut trebuie să poată fi măsurat.

 Acceptate: de toţi membrii echipei.

 Realiste: pentru a putea fi îndeplinite.

 Timp precizat: stabilirea unui interval de timp realist pentru a le realiza.

Criteriile de acceptare ale proiectului reprezintă formulări ale modului în care


recepţionerii proiectului vor cădea de acord cu managerul proiectului că documentele proiectului
şi serviciile livrate sunt complete şi acceptabile.
Relaţiile de cauzalitate ale proiectului (după Mircea Covrig):