Sunteți pe pagina 1din 4

PROCES VERBAL

NR……../……………….

Încheiat astăzi …………………….. cu ocazia, adunării generale a


salariaţilor pentru alegerea şi mandatarea reprezentanţilor salariaţilor SCATLAS
INEXO RO SRL , CUI: RO…………………, care îi vor reprezenta pe angajați,
potrivit legii, în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă la
nivel de unitate pe anii 2017-2019.
Se propune alegerea unui preşedinte al adunării generale a salariaţilor şi a
unei comisii de distribuire, numărare şi validare a voturilor, urmând ca din aceasta
comisie să facă parte 2(doi) salariați. Supus la vot, numărul de 2(doi) membrii ai
comisiei este aprobat în unanimitate de voturi. D-l x, îl propune pe d-l. Y ca
președinte al adunării generale a salariatilor. Nemafiind și alte propuneri, este
supusă la vot propunerea ca d-l y , să fie ales președintele adunării generale. Supusă
la vot propunerea este aprobată cu votul majorității celor prezenti. Președintele
adunării generale propune ca numărul reprezentanţilor salariaţilor aleşi să fie de
2(doi). Supus la vot numărul de 2 este aprobat în unanimitate de voturi. D-l. z .
propune ca din comisie sa faca parte urmatorii salariati:
1.D-l ………………….
2.D-l …………………..

Supuși individual la vot, membrii comisiei de distribuire , numărare și validare a


voturilor au fost abrobați cu majoritate de voturi.
Membrii comisiei , distribuie buletinele de vot, explicând că votul este direct si
secret, urmând a se nominaliza pe fiecare buletin de vot un numar de 3(trei)
salariați. Salariații care vor întruni un număr de voturi cel puțin egal cu jumătate,
din numărul total al salariaților prezenți la vot, vor fi aleși reprezentanți ai
salariaților .
Se exprimă votul în mod direct și secret si se introduc buletinele de vot în urna .
Dupa votul tuturor salariaților prezenți, se desigilează urna și comisia procedează la
numărarea voturilor. În urma numărării voturilor se constată ca următorii salariați

1
au totalizat cel mai mare număr de voturi: ( se precizează câte voturi din numprul
total de salariați prezenți la întâlnire)
1.D-l ………………………
2.D-I …………………………

În conformitate cu prevederile legale se consideră aleşi , ca reprezentanţi ai


salariaţilor, care vor negocia și semna contractul colectiv de muncă la nivel de
unitate pe anul 2017-2019, următorii salariaţi:

1.D-l …………………………..
2.D-l …………………………….

Adunarea generală a salariaţilor SC ………………………… SRL a stabilit


atributiile reprezentantilor salariatilor modul de îndeplinire a acestora, precum si
durata și limitele mandatului lor, în sensul ca durata mandatului reprezentanţilor
salariaţilor nu poate fi mai mare de 2 ani, iar reprezentanţii salariaţilor au
următoarele atribuţii principale:
a) să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi
cu regulamentul intern;
b) să participe la elaborarea regulamentului intern;
c) să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă, timp de
muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale,
economice şi sociale legate de relaţiile de muncă;
d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi
ale contractului colectiv de muncă aplicabil;
e) să negocieze contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii.
De asemenea adunarea generală a salariaţilor SC ATLAS SRL i-a împuternicit pe
reprezentanţii salariaţilor aleşi, să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă
la nivel de unitate,în numele lor şi pentru ei, îndeplinindu-se prevederile de la art. 134 si
136 alin. (1) din Legea nr. 62/2011, republicată, în sensul că: „ Contractele colective de

2
muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentaţii mandataţi în acest
sens ai părţilor care au negociat şi art. 221 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii,
republicata („La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu
sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor
pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop“).
Împuterniciţii (reprezentanţii salariaţilor aleşi şi mandataţi special în acest scop) vor
putea depune şi ridica acte, vor putea formula orice cereri vor crede de cuviinţă în numele
nostru (al salariaţilor SC ………………………… SRL), vor semna în numele nostru şi
pentru noi toate actele necesare, semnăturile lor fiindu-ne opozabile.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, care a fost întocmit în 3 (trei)
exemplare .

PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE


A SALARIAŢILOR S.C…………………. S.R.L.,
D-l …………………

REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR, MEMBRII COMISIEI,


1. D-l ………………………. 1. Dl ………………
2. D-l …………… 2.D-l ………………..

3
TABEL NOMINAL CU SALARIATII PREZENTI IN DATA DE 06.01.2017IN
VEDEREA ALEGERII REPREZENTANTILOR SALARIATILOR

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME DATA SEMNĂTURA OBS.


1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -