Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa II

CONDIȚII GENERALE

Articolul 3: ProtecŃia datelor


Articolul 1: Răspundere civilă
Toate datele personale conŃinute ȋn contract vor
Fiecare parte contractantă va exonera cealaltă fi prelucrate ȋn concordanŃă cu Regulamentul
parte de orice răspundere civilă faŃă de daune (CE) Nr. 45/2001 a Parlamentului European şi a
suferite de ea ȋnsăşi sau de personalul sau ca Consiliului European asupra prelucrării şi
urmare a derulării prezentului contract, ȋn utilizării datelor personale de către instituŃiile şi
măsura ȋn care daunele nu provin din organismele UE. Aceste date vor fi prelucrate
administrare defectuoasă intenŃionată şi gravă din numai ȋn legătură cu implementarea contractului
partea părŃii respective sau personalului acesteia. şi urmărirea acestuia de către beneficiar, AgenŃia
AgenŃia NaŃională din Romȋnia, Comisia NaŃională din Romȋnia şi Comisia Europeană,
Europeană sau personalul acestora nu pot fi fără a prejudicia posibilitatea transmiterii acestor
considerate răspunzătoare ȋn cazul unei date către organismele responsabile de verificare
reclamaŃii care decurge din realizarea prezentului şi audit ȋn concordanŃă cu legislaŃia UE (Curtea
contract şi care se referă la daunele cauzate ȋn Auditorilor şi Oficiul Europan de Luptă
timpul desfăşurării perioadei de mobilitate. În Antifraudă (OLAF)).
consecinŃă, nicio cerere de despăgubire sau de Participantul are posibiliatea, prin cerere scrisă, să
rambursare, ȋnsoŃind o astfel de reclamaŃie, nu obŃină accesul la datele sale personale şi să
poate fi adresată AgenŃiei NaŃionale din Romȋnia corecteze orice informaŃie care este incorectă sau
sau Comisiei Europene. incompletă. El/ea trebuie să adreseze orice
ȋntrebare referitoare la procesarea datelor sale
Articolul 2: Rezilierea contractului personale către Beneficiar şi/sau AgenŃia
NaŃională. Participantul poate depune o plȋngere
În cazul ȋn care participantul nu respectă toate ȋmpotriva procesării datelor sale personale către
obligaŃiile prevăzute ȋn prezentul contract şi Autoritatea NaŃională pentru protecŃia datelor
independent de consecinŃele prevăzute ȋn legea referitor la folosirea acestor date de către
care i se aplică, beneficiarul este ȋndreptăŃit legal Beneficiar, AgenŃia NaŃională, sau la Autoritatea
să rezilieze contractul fără alte demersuri legale Europeană pentru ProtecŃia Datelor cu privire la
dacă participantul nu ia măsuri pentru remedierea folosirea datelor de către Comisia Europeană.
situaŃiei ȋn termen de o lună calendaristică de la
primirea notificării prin scrisoarea recomandată. Articolul 4: Control şi Audit
În cazul ȋn care participantul reziliază contractul
ȋnainte de finalizarea sa la termen sau ȋn cazul PărŃile contractante se obligă să furnizeze orice
ȋn care participantul nu respectă prevederile informaŃii detaliate solicitate de Comisia
contractului, acesta va fi obligat să ramburseze Europeană, AgenŃia NaŃională din Romȋnia sau
suma care i-a fost avansată din grant. orice alt organism extern autorizat de Comisia
În cazul rezilierii contractului ȋn caz de “forŃă Europeană sau de AgenŃia NaŃională din
majoră„ adică orice situaŃie excepŃională sau Romȋnia să verifice dacă activităŃile de
imprevizibilă, independentă de voinŃa mobilitate şi prevederile contractuale sunt
participantului şi care nu este cauzată de o implementate corespunzător.
greşeală sau de o neglijenŃă a acestuia,
participantul este ȋndreptăŃit să primească din
grant suma corespunzătoare perioadei efectiv
realizate din mobilitate. Orice alte sume trebuie
rambursate.

Pag. 1 / 1