Sunteți pe pagina 1din 6

REI 2013-2014

Seminar Finanțele Întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

Temă seminar: ANALIZA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERII

A.

B.

C.

Indicatori și relații de calcul

Formatul contului de profit și pierdere

Aplicații

Relații de calcul
Relații de calcul

A1.

Indicatori și relații de calcul: Soldurile intermediare de gestiune (SIG)

Indicatori

Marja comercială (MC):

Venituri din vânzarea mărfurilor – Cheltuieli privind mărfurile

Producția exercițiului (PE):

Producția vândută

+ Variația stocurilor (sold C(+)/sold D(-))

+ Producția imobilizată

Valoarea adaugată (VA):

SAU

MC

+ Producția exercițiului

– Consumuri externe (materii prime&materiale, energie&apă, servicii prestate de terți)

Valoarea adaugată (VA):

Cifra de afaceri (CA)

+ Variația stocurilor (sold C(+)/sold D(-))

+ Producția imobilizată

-Consumuri externe (materii prime&materiale, mărfuri, energie&apă, servicii prestate de terți)

Excedentul brut de exploatare (EBE):

VA

+ Venituri din subvenții de exploatare aferente CA nete

- Ch. cu personalul

- Ch. cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Rezultatul exploatării (RE):

EBE

+ Alte ven. din exploatare

- Alte ch. din exploatare

- Cheltuieli cu amortizarea & alte ajustări de valoare

- Ajustări privind provizioanele

Rezultatul financiar (RF)

- Ajustări privind provizioanele Rezultatul financiar (RF) Ven. financiare – Ch. financiare Rezultatul curent (RC):

Ven. financiare – Ch. financiare

Rezultatul curent (RC):

RE + RF

a) - + - - a) RN
a)
-
+
-
-
a)
RN

Rezultatul extraordinar

Ven. extraordinare – Ch. extraordinare

Rezultatul brut (RB):

RC + Rezultatul extraordinar

Rezultatul net (RN):

RB – Impozit pe profit

Capacitatea de autofinanțare (CAF)

CAF = Venituri monetare – Cheltuieli monetare

Metoda deductivă:

EBE Venituri financiare monetare

Cheltuieli financiare monetare

Venituri extraordinare monetare

Cheltuieli extraordinare monetare

Impozit pe profit = CAF

Metoda aditivă:

+ Cheltuieli cu amortizarea & alte ajustări de valoare

+ Ajustări privind provizioanele

+ Cheltuieli cu activele cedate

- Venituri din cedarea activelor

- Venituri din subvenții pentru investiții virate la rezultat = CAF

REI 2013-2014

Seminar Finanțele Întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

A2. Indicatori și relații de calcul: Marjele anglo-saxone

Rezultatul înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile, a impozitului pe profit și a amortizării și celorlalte ajustări (engl. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization, EBITDA)

Venituri totale

– Cheltuieli totale * (cu excepția: ch. cu amortizarea & alte ajustări de valoare și ajustări privind provizioanele, ch. privind dobânzile și impozit pe profit)

= EBITDA

ch. privind dobânzile și impozit pe profit) = EBITDA * S-a considerat aici că poziția Ch.

* S-a considerat aici că poziția Ch. totale include și Impozitul pe profit.

Rezultatul înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile și a impozitului pe profit (engl. Earnings before interest and tax, EBIT)

EBITDA - Ch. cu amortizarea & alte ajustări de valoare și ajustări privind provizioanele

= EBIT

Rezultatul înainte de deducerea impozitului pe profit (engl. Earnings before tax, EBT)

EBIT

– Ch. privind dobânzile

= EBT

Rezultatul net (engl. Net income, NI)

EBT

– Impozit pe profit

= NI (RN)

SAU

RN

+ Impozit pe profit

= EBT

+ Ch. Privind dobânzile

= EBIT

+ Ch. cu amortizarea & alte ajustări de valoare și ajustări privind provizioanele

= EBITDA

de valoare și ajustări privind provizioanele = EBITDA EX: Ajustări de valoare privind activele circulante =

EX:

Ajustări de valoare privind activele circulante =

Ajustări privind provizioanele =

!!!

Ajustări = Cheltuieli cu ajustări – Venituri din ajustări Ajustări = Cheltuieli nete (deci apar în CPP la cheltuieli)

Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor circulante – Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

Cheltuiei cu privizioanele (constituire de provizioane) Venituri din provizioane (anulare / reluare de provizioane)

REI 2013-2014

B. Formatul contului de profit și pierdere

Seminar Finanțele Întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de

Nr. Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Precedent Curent A B 1 2 1. Cifra de afaceri
Nr.
Exerciţiul financiar
Denumirea indicatorilor
Precedent
Curent
A
B
1
2
1.
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)
01
Producţia vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)
03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare
contracte de leasing (ct. 766*)
05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)
06
2.
Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712) Sold C
07
Sold D
08
3.
Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722)
09
4.
Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)
10
-
din care, venituri din fondul comercial negativ
11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)
12
5.
a)
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)
13
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)
14
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413)
15
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)
16
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
17
6.
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:
18
a)
Salarii şi indemnizaţii 30 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)
19
b)
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415)
20
7.
a)
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)
21
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)
22
a.2) Venituri (ct. 7813)
23
b)
Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)
24
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)
25
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)
26
8.
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
27
8.1.
Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626
28
8.2.
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)
29
8.3.
Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)
30
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai
au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)
31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)
32
- Cheltuieli (ct. 6812)
33
- Venituri (ct. 7812)
34

REI 2013-2014

Seminar Finanțele Întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
35
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)
36
- Pierdere (rd. 35 - 12)
37
9.
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)
38
-
din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate
39
10.
Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)
40
-
din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate
41
11.
Venituri din dobânzi (ct. 766*)
42
-
din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate
43
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)
44
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)
45
12.
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante
46
- Cheltuieli (ct. 686)
47
- Venituri (ct. 786)
48
13.
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)
49
-
din care cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate
50
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
51
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)
52
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)
53
- Pierdere (rd. 52 - 45)
54
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)
55
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)
56
15.
Venituri extraordinare (ct. 771)
57
16.
Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
58
17.
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)
59
- Pierdere (rd. 58 - 57)
60
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
61
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
62
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
63
- Profit (rd. 61 - 62)
- Pierdere (rd. 62 - 61)
64
18.
Impozitul pe profit (ct. 691)
65
19.
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)
66
20.
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 65 - 66)
67
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)
68

REI 2013-2014

C. Aplicații

Seminar Finanțele Întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

1. Contul de profit și pierdere al unei intreprinderi, aferent exercițiului financiar N, conține următoarele informații (mii lei):

- Venituri din vânzarea mărfurilor = 11.000

- Producția vândută = 32.000

- Variația stocurilor (sold D) = 2.500

- Producția imobilizată = 1.000

- Alte venituri din exploatare:

imobilizată = 1.000 - Alte venituri din exploatare: Venituri din cedarea activelor = 1.500 - Cheltuieli

Venituri din cedarea activelor = 1.500

- Cheltuieli cu materii prime și materiale = 13.000

- Cheltuieli privind mărfurile = 8.000

- Cheltuieli cu energia și apa = 5.000

- Cheltuieli cu personalul = 6.000

- Cheltuieli cu amortizarea = 1.100

- Alte cheltuieli de exploatare: 4.700 Cheltuieli privind prestațiile externe = 2.000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 900 Alte cheltuieli: Cheltuieli cu activele cedate = 1.800

- Venituri din interese de participare = 2.300

- Venituri din dobânzi = 800

- Cheltuieli privind dobânzile = 1.600

- Cheltuieli din diferențe de curs valutar = 200

- Impozit pe profit = 16%

Să se determine:

a)

b)

c)

soldurile intermediare de gestiune (varianta franceză);

marjele de acumulare (varianta anglo-saxonă);

să se explice modul de repartizare a valorii adăugate.

Se cunosc următoarele informații din contul de profit și pierdere al unei întreprinderi (mil. lei):

valoarea adăugată;
valoarea adăugată;

- ch. privind dobânzile = 1.440

- impozit pe profit = 850 Să se calculeze și să se interpreteze:

a)

b)

c)

d)

e)

2.

- cifra de afaceri = 52.000

- ch. privind mărfurile = 9.000

- ch. cu materii prime și materiale = 18.000

- ch. cu energia și apa = 5.000

- ch. cu personalul = 3.900

- ch. privind prestațiile exerne = 7.200

- ch. cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 1.150

- cheltuieli de exploatare privind amortizarea și ajustările pentru deprecierea imobilizarilor = 1.760

- venituri de exploatare din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor = 350

ponderea remunerării personalului, a capacităților de producție, a creditorilor, a statului și a acționarilor, în valoarea adăugată (distribuirea valorii adăugate).

capacitatea de autofinanțare (CAF);

autofinanțarea (A), știind că 40% din profitul net este repartizat pentru dividende;

recalculați CAF, luând în calcul următoarele informații suplimentare: venituri din vânzarea activelor = 650, venituri din subvenții pentru investiții virate la rezultat = 450, cheltuieli cu activele cedate = 800.

REI 2013-2014

Seminar Finanțele Întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

3. Contul de profit şi pierdere al întreprinderii X furnizează următoarele informaţii cu privire la veniturile şi cheltuielile

exerciţiului financiar N (mii lei):

venituri din vânzarea mărfurilor = 10.000;

producţia vândută = 30.000;

variaţia stocurilor (sold C) = 5.000;

producţia imobilizată = 2.500;

venituri din vânzarea activelor = 1.500;

venituri din subvenţii pentru investiţii virate la rezultat = 500;

din subvenţii pentru investiţii virate la rezultat = 500; • cheltuieli cu materii prime şi materiale

cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile = 12.000;

alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) = 5.000;

cheltuieli privind mărfurile = 8.000;

cheltuieli cu personalul = 5.500;

ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale =1.300;

- cheltuieli cu amortizarea şi ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale = 1.400

- venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale = 100;

cheltuieli privind prestaţiile externe = 2.000;

cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate = 1.500;

cheltuieli privind activele cedate = 1.200;

venituri din interese de participare = 2.000;

venituri din diferenţe de curs valutar = 100;

venituri din sconturi financiare obţinute = 500;

pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate = 300

cheltuieli privind dobânzile = 1.500;

cota de impozit pe profit = 16%. Calculaţi și interpretați următorii indicatori:

a)

b)

c)

d)

Cifra de afaceri (CA);

MC, VA, EBE, RE, RC, RN;

CAF (ambele metode); EBITDA, EBIT, EBT, RN. a) VA, EBE, RN, CAF şi EBIT; b)
CAF (ambele metode);
EBITDA, EBIT, EBT, RN.
a) VA, EBE, RN, CAF şi EBIT;
b) Să de determine raportul EBIT / Ch.dobânzi.

4.

cifra de afaceri = 2.500, variaţia stocurilor (sold C) = 650, cheltuieli cu personalul = 880, cheltuieli cu materii prime şi

Pentru o întreprindere cunoaştem următoarele informaţii din CPP aferente exerciţiului N (mil. u.m.):

materiale consumabile = 420, cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate = 50, cheltuieli cu energia şi apa = 175, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale = 410, cheltuieli (de exploatare) privind provizioanele = 10, venituri (de exploatare) din provizioane = 15, cheltuieli privind dobânzile = 60, cheltuieli cu sconturi financiare acordate = 20, câştiguri din investiţiile financiare pe termen scurt cedate = 30, impozit pe profit = 170. Să se determine indicatorii:

5.

brut de exploatare; cheltuielile cu alte impozite taxe, vărsăminte asimilate = 1.100; cheltuielile cu amortizarea = 25% din rezultatul exploatării; alte venituri din exploatare (cota-parte a subvențiilor pentru investiții virate la rezultat) = 500; venituri

Pentru o întreprindere cunoaștem (mil. lei): valoarea adăugată = 12.750; cheltuielile cu personalul = 32% din excedentul

financiare (interese de participare) = 75; cheltuieli privind dobânzile = 10% din rezultatul curent. Cota de impozit pe profit = 16%. Să se determine:

a) rezultatul net;

b) rezultatul înainte de dobânzi și impozit pe profit;

c) capacitatea de autofinanțare.