Sunteți pe pagina 1din 6

Teorii privind cultura organizaţ ională

O primă problemă abordată de teoreticieni o constituie geneza culturii organizaţ ionale.


̂Intre teoriile diverse care s-au emis î n această privinţ ă putem distinge două curente:
 Perspectiva instituţ ionalistă (reprezentant P. Selznick, 1957) priveş te cultura
organizaţ ională ca pe un sistem simbolic, un set de forme cognitive utilizate fie ca un
instrument de adaptare la realitate fie ca un instrument de intervenţ ie asupra realităţ ii
care se constituie la nivelul organizaţ iei ca atare;
 Structurile formale, î n această viziune, sunt î n mod necesar raţ ionale, iar structurile
informale sunt iraţ ionale

Perspectiva neoinstituţ ionalistă (reprezentanţ i Scott, Meyer, Rowan, 1980) consideră că
dihotomia structuri formale ş i raţ ionale/structuri informale ş i iraţ ionale este artificială. În
realitate, absorbţ ia valorilor social acceptate conferă legitimitate structurii formale. Deci cultura
organizaţ ională se va constitui prin imprimarea valorilor, practicilor, regulilor, miturilor
social constituite asupra istoriei particulare a diferitelor organizaţ ii. Adoptarea acestei
viziuni are câteva consecinţ e care nu pot fi neglijate, î n primul rând faptul că implică o
omogenitate relativă a culturilor organizaţ ionale î n raport cu diferitele forme de organizare
socială. În al doilea rând , perspectiva impune un alt sens al schimbării organizaţ ionale care
devine un proces caracteristic evoluţ iei instituţ iilor sociale ; organizaţ ia nu evoluează de sine
stătător spre forme adaptative superioare, ci odată cu societatea î n ansamblul ei.
Un adept al perspectivei neoinstituţ ionaliste poate fi considerat Geert Hofstede prin
teoria formulată î n domeniu. Definind cultura organizaţ ională drept “acel software al practicilor
ş i comportamentelor organizaţ ionale î mpărtăş ite de membrii unei organizaţ ii”, autorul
consideră că ea depinde pe de o parte de istoria organizaţ iei (factorii naturali) iar pe de altă parte
de natura organizaţ iei – tipul de producţ ie, modul de organizare, piaţ a economică (factorii
structurali). Pentru a-ş i argumenta teoria privind diferenţ ele naţ ionale ş i pentru a fundamenta
conceptul de cultură organizaţ ională, Hofstede (fost manager general al companiei IBM) a
î ntreprins o cercetare de anvergură, asupra a 116.000 de subiecţ i din ţ ări de pe toate
continentele, oferind î n final tabele cu rezultate semnificative din 52 de ţ ări.
În consecinţ ă, vor exista două paliere de constituire a culturii organizaţ ionale:
a.cultura naţ ională – (a cărei esenţ ă este dimensiunea valorică) al cărei profil rezultă din
combinarea a apatru dimensiuni:
1. distanţ a faţ ă de autoritate : reflectă inegalitatea socială
2. individualism ( societăţ i dominate de etica “fiecare să-ş i poarte singuri de grijă”) –
colectivism ( individul e integrat de la naş tere î n subgrupuri puternice care continuă să-l
protejeze pe parcursul vieţ ii);
3. masculinitate ( societăţ i î n care se valorizează mai mult noţ iunile: câş tiguri, recunoaş tere
socială, provocare la î ntrecere)– feminitate ( valorile privilegiate sunt : cooperare, sferă de viaţ ă,
siguranţ a locului de muncă)
4. gradul de evitare a incertitudinii ( societăţ ile unde acest indice este mare sunt culturi naţ ionale
care î ncearcă să controleze viitorul – culturi asociate cu dogmatism, autoritarianism,
tradiţ ionalism);
b. cultura organizaţ ională propriu-zisă – profil obţ inut prin combinarea a ş ase dimensiuni:
1. centrare pe rezultate (accentuarea realizării obiectivelor) versus centrare pe proces
(acccentuarea dinamicii muncii);
2. centrare pe angajat versus centrare pe structură (î n accepţ iunea considerată deja la capitolul
“stiluri de conducere”)
3. sistem limitat (angajarea ş i promovarea la locul de muncă direct relaţ ionate de background-
ul social ş i familia ) versus sistem profesional (viaţ a profesională separată de viaţ a privată,

1
competenţ a ca variabilă centrală) sistem î nchis versus sistem deschis (termenii “î nchis” ş i
“deschis” se referă aici la componenta comunicaţ ională), control slab versus control strict din
partea nivelelor ierarhice superioare; normativism versus pragmatism - cu referire la raportarea
faţ ă de produs ş i de comercializare. Normativismul presupune respectarea standardelor etice ş i
a procedurile organizaţ ioanle, pragmatismul î nsemnând satisfacerea clientului cu orice preţ .
Grila lui Hofstede î ş i relevă meritele metodologice chiar la prima vedere., î ntrucât ea
face posibilă relevarea diferenţ elor î ntre unele culturi organizaţ ionale occidentale sau orientale
ş i cele din mediul autohton; ea mai previne implicit ş i asupra riscurilor care apar î n momentul
î n care se forţ ează importul unui model sau a altui model de organizare.

O abordare analitică a culturii organizaţ ionale

O altă arie de cercetare î n domeniul organizaţ iilor a î ncercat să contureze mai multe
modele care asigură un cadru de analiză mai profundă a conceptului de cultură organizaţ ională
ş i un mijloc de identificare a implicaţ iilor ei practice. Unul dintre aceste modele este cel elaborat
de Charles Handy: cultura de tip Putere, cultura de tip Rol, cultura de tip Sarcină ş i cultura de
tip Persoană.

a. Cultura de “tip Putere”

Aceasta este î ntâlnită frecvent î n organizaţ ii mici, î n unele companii comerciale ş i


financiare, precum ş i î n unele sindicate, organizaţ ii politice ş i grupuri de presiune cu unică
orientare.
O astfel de structură este cel mai bine redată grafic sub forma unei reţ ele concentrice,
asemănătoare unei pânze de păianjen, cu o sursă de putere centrală, cu linii de forţ ă ş i influenţ ă
exercitate radial, spre exterior, de la sursa centrală respectivă (vezi fig. nr.1).

Fig. nr.1 Cultura de “tip Putere”

Organizaţ ia depinde din punct de vedere al eficienţ ei, de î ncredere ş i empatie, iar din
punct de vedere al comunicării, de telepatie ş i comunicare interpersonală.
Pe lângă componenta informală, se î nregistrează puţ ine reguli ş i peoceduri, o
birocratizare redusă.
Controlul destul de redus este exercitat de centru prin intermediul unor persoane cheie
alese special, iar de selecţ ia acestor persoane depinde î n mare măsură bunul mers al organizaţ iei.
Deciziile sunt luate ca efect al echilibrului de influenţ e mai curând, decât pe temei procedural
sau pur logic.
În aceste culturi controlul este lăsat mai mult î n seama unor persoane individuale, ş i mai
puţ in î n a unor comitete. Performanţ a este apreciată după rezultate, nu după mijloace.

2
Atmosfera din aceste medii de lucru poate părea aspră, reuş ita fiind î nsoţ ită de o lipsă a eticii ş i
de o fluctuaţ ie pronunţ ată a forţ ei de muncă, din cauza eş ecurilor individuale sau a părăsirii
acestui cadru competiţ ional. Aceste culturi pot fi tot atât de neplăcute, pe cât de eficace.
Organizaţ iile cu acest tip de cultură pot răspunde rapid la evoluţ ia evenimentelor, depind
î n mod definitoriu, î n asigurarea unei reuş ite continue, de hotărârile celor de la centru. Mărimea
este o problemă pentru culturile de tip putere: reţ eaua se poate distruge dacă se î ncearcă
î ndeplinirea prea multor activităţ i. Ele nu supravieţ uiesc centrului lor – “o pânză fără păianjen
nu are forţ ă”, afirmă Handy metaforic.

b.Cultura de “tip Rol”

Cultura de tip Rol este tipică organizaţ iei clasice, formale cunoscută probabil mai mult
prin conceptul de birocraţ ie ş i care poate fi reprezentată grafic printr-un templu (vezi fig. nr.2).
Acest tip de organizaţ ie este caracterizat prin puternice sectoare funcţ ionale sau
specializate. Există un grad î nalt de formalizare ş i standardizare, activitatea sectoarelor
funcţ ionale ş i interacţ iunea dintre ele fiind controlate de către o echipă de conducere restrânsă
prin reguli ş i proceduri, prin definirea posturilor ş i a autorităţ ii conferite acestora, a modalităţ ii
de comunicare ş i prin reglementarea litigiilor dintre sectoarele funcţ ionale.

Poziţ ia ierarhică este sursa de putere î n această cultură.

Oamenii sunt selectaţ i î n funcţ ie de î ndeplinirea


satisfăcătoare a rolului lor, puterea personală este î ngrădită, iar
puterea de expert este tolerată numai pe locul prescris; regulile ş i
procedurile reprezintă metode majore de influenţ are.

Fig. nr.2 Cultura de “tip Rol”

Pentru individ, cultura de “tip Rol” oferă securitate ş i o ocazie favorabilă de a dobândi
o specializare profesională; sunt recompensaţ i angajaţ ii care-ţ i î ndeplinesc sarcina conform
standardelor. Abaterea de la standard , î n plus sau î n minus, nu este acceptată, iar rolul este mai
important decât persoana care-l ocupă. De aceea, această cultură este nemulţ umitoare pentru
persoane ambiţ ioase, orientate spre putere, care doresc să-ş i exercite controlul asupra propriei
munci sau care sunt interesate mai mult de rezultate decât de metode.
O cultură de “tip Rol” pare să satisfacă managerii cărora le plac securitatea ş i
predictibilitatea, care vor să aibă succes mai degrabă prin î ndeplinirea rolului decât prin
realizarea de contribuţ ii personale uimitoare ş i care sunt mai interesaţ i să devină din ce î n ce
mai experţ i î n aplicarea metodologiei acceptate, decât să-ş i î mbunătăţ ească rezultatele
personale.
Eficienţ a acestui tip de organizaţ ii depinde de raţ ionalitatea alocării sarcinilor de lucru
ş i responsabilităţ ilor. Poate supravieţ ui oricât de mult î ntr-un mediu stabil (dacă poate controla
o piaţ ă stabilă sau predictibilă, sau dacă vaţ a produsului e lungă: producţ ia de automobile,
produse petroliere, companiile de asigurări).
Principalul dezavantaj este rigiditatea: nu percep schimbarea sau dacă o percep
reacţ ionează lent, continuând să î ncerce să formeze viitorul î n propriul tipar. În cazul î n care
din acest motiv eş uează, fie se prăbuş esc, fie se î nlocuieş te echipa de conducere, fie se
realizează preluarea de către o altă organizaţ ie.

3
c. Cultura de “tip Sarcină”

Cultura de “tip Sarcină” (sau aş a-numita “organizaţ ie-matrice”) este orientată către
sarcina profesională. Structura corespunzătoare poate fi reprezentată cel mai bine printr-o reţ ea
rectangulară (vezi fig. nr.3), unele fire ale reţ elei fiind groase sau mai rezistente decât celelalte,
iar puterea ş i influenţ a fiind, î n mare parte, localizate î n noduri.
Accentul î n cadrul acestei culturi este pus pe executarea sarcinii, căutându-se să se asigure toate
resursele adecvate ş i a oamenilor potriviţ i la fiecare nivel al organizaţ iei, care sunt. Influenţ a se
bazează pe puterea de expert mai degrabă decât pe poziţ ia ierarhică, deci este mult mai
dispersată decât î n tipurile anterioare. Pentru individ, se câş tigă un grad mare de autonomie î n
propria activitate ş i se î ncheagă relaţ ii agreabile cu colegii, bazate pe competenţ ă ş i respect
reciproc .
Cultura de “tip Sarcină” depinde de mobilizarea î ntregului grup, î n scopul î mbunătăţ irii
eficienţ ei, precum ş i de identificarea individului cu obiectivele organizaţ iei. Ca atare, aceasta
este o cultură de echipă î n care rezultatele grupului se situează î naintea obiectivelor individuale
ş i a celor mai multe divergenţ e dintre poziţ ii ş i stiluri. Influenţ a se bazează mai mult pe puterea
profesională decât pe puterea poziţ iei sau cea personală fiind, de asemenea, mult mai larg
dispersată decât î n alte culturi.
Această cultură este cea mai adecvată tendinţ elor curente ale schimbării ş i adaptării,
libertăţ ii individuale ş i diferenţ elor sociale scăzute. Proiectele de echipă pot fi reformulate,
abandonate sau reluate î n funcţ ie de î mprejurări.
Managerul dintr-o cultură de “tip Sarcină” este flexibil ş i î ncrezător î n capacitatea sa de
a acţ iona î ntr-o atmosferă instabilă ş i, probabil, de scurtă durată. El trebuie să aş tepte să fie
judecat î n funcţ ie de rezultate ş i să-i placă să coordoneze munca unor colegi care pot fi mai
specializaţ i decât el î nsuş i î n realizarea diferitelor aspecte ale sarcinii.
Aces t tip de cultură poate fiinţ a î n cazul î n piaţ a e competitivă, viaţ a produselor e scurtă,
ş i flexibilitatea e importantă; o organizaţ ie de mari dimensiuni î nsă se î ncadrează cu greu î n
acest tipar.
Dezavantajul decurge din controlul greu de realizat (î ntrucât nu există restricţ ii de timp
ş i de resurse). În condiţ iile î n care resursele se limitează, se declanţ ează competiţ ia î ntre liderii
de grupuri ş i cultursa se transformă î ntr-una din formele anterioare.

Fig. nr.3 Cultura de “tip Sarcină”

4
d. Cultura de „tip Persoană”

Acest tip de cultură este mai neobiş nuit. Ea există î n puţ ine organizaţ ii, deş i mulţ i aderă
la unele dintre valorile ei. În cadrul acestei culturi, individul reprezintă un punct central. Ea are
rostul de a-i servi ş i de a-i ajuta pe membrii ei, promovându-le interesele proprii, fără nici un
obiectiv global. Are o structură descrisă cel mai bine printr-un “roi” de particule sau, după cum
spunea Handy, o “galaxie de stele” (fig. nr.4)
Angajatul are independenţ ă absolută: poate părăsi organizaţ ia dar rareori este concediat.
Baza puterii î n organizaţ ie, atunci când puterea există, este puterea de expert.
Ca exemple pentru acest tip de cultură se pot da firmele de avocatură, parteneriatele de
arhitecţ i, firmele de consultanţ ă, cooperativele. E interesantă, notează Handy, trecerea familiei
de la cultura de tip Putere sau Rol, î n epoca victoriană, la cultura de tip Persoană din
contemporaneitate.Şi un alt fenomen interesant este acela că mulţ i indivizi, deş i angajaţ i î ntr-o
organizaţ ie din cele trei tipuri descrise anterior, ascund preferinţ a pentru acest ultim tip de
cultură. Astfel de angajaţ i, greu de condus, vor considera organizaţ ia ca pe un vehicul pentru
realizarea intereeselor proprii.

Fig. nr. 4. Cultura de “tip Persoană”

Încadrarea î n tipologie se poate face î n funcţ ie de mai mulţ i factori:


- istoria ş i proprietatea
- mărimea
- tehnologia
- scopuri ş i obiective
- mediul;
Două sau mai multe astfel de culturi pot coexista î n aceeaş i organizaţ ie, laolaltă cu toate
subculturile existente, contribuind î mpreună la complexitatea vieţ ii acesteia, care reprezintă o
permanentă sursă de surprize, neliniş ti ş i frustrări, dar ş i de oportunităţ i pentru cei care o trăiesc.

Menţ inerea ş i schimbarea culturii organizaţ ionale

Modalităţ ile prin care o organizaţ ie funcţ ionează ş i este condusă pot avea atât efecte
intenţ ionate, cât ş i efecte neintenţ ionate î n menţ inerea sau schimbarea culturii organizaţ ionale.
Organizaţ ia î ncearcă să angajeze persoane care se potrivesc cu cultura organizaţ iei. În plus,
culturile sunt menţ inute prin eliminarea angajaţ ilor care î n mod frecvent se î ndepărtează de
activitatea ş i comportamentul acceptat.

5
Metodele specifice de menţ inere a culturii organizaţ ionale sunt î nsă mult mai
complicate decât angajarea sau concedierea anumitor persoane. Cele mai adecvate metode de
consolidare a culturii organizaţ ionale au î n vedere:
felul î n care managerii (î n mod special cei de sus) reacţ ionează la incidentele critice ş i la
crizele organizaţ ionale;
rolul modelării, î nvăţ area ş i antrenarea managerială;
criterii de alocare a recompenselor;
criterii pentru angajare, selecţ ie, promovare ş i eliminare din organizaţ ie;
promovarea pe plan intern a unor ritualuri, ceremonii ş i “povestiri” organizaţ ionale.
Dacă se doreş te schimbarea, se pot translata aceleaş i metode care au servit la menţ inerea
ei: schimbarea obiectivelor conducerii, a modalităţ ilor de rezolvare a situaţ iilor critice, a
criteriilor de recrutare de noi membri sau a criteriilor de promovare î n organizaţ ie; schimbarea
criteriilor de recompensare, a ritualurilor ş i ceremoniilor organizaţ ionale.
De exemplu, o cultură organizaţ ională care se î ndreaptă spre pedepsirea asumării
riscurilor ş i inovaţ iilor ş i spre recompensarea evitării riscului ar putea fi î n mod deliberat
transformată prin schimbări î n sistemul de recompensare. Angajaţ ii pot fi î ncurajaţ i să-ş i
stabilească obiective mai riscante sau mai inovative î n ş edinţ e de instruire (antrenament) ş i de
stabilire a obiectivelor, î n ş edinţ ele de apreciere a performanţ elor, existând posibilitatea de a fi
răsplătite pentru î ncercări mai riscante, chiar dacă ele uneori nu reuş esc decât atingerea unor
obiective sigure care nu implică o comportare inovativă.
În schimbarea culturii organizaţ ionale sunt două aspecte care trebuie studiate cu atenţ ie.
Primul, după cum afirmă Peter Drucker, este cel potrivit căruia schimbarea comportamentului
se poate realiza numai dacă se bazează pe cultura existentă. Al doilea aspect rezultă din
dificultatea aprecierii precise a culturii organizaţ ionale.
Cultura organizaţ ională se poate î ncadra î n următoarele categorii:
- Tipul de cultură “î ntreprinzător/radicali”: este format din persoane care î ş i asumă riscuri
mari ş i au rezultate rapide indiferent dacă acţ iunile lor sunt bune sau rele.
- Tipul de cultură “muncă multă, satisfacţ ie mare”. Regula î n această cultură este acţ iunea î n
care angajaţ ii î ş i asumă riscuri mici cu rezultate rapide, cultura î ncurajându-i să reuş ească prin
menţ inerea unui nivel ridicat de acţ iune cu risc redus.
- Tipul de cultură “pune tot ce ai î n joc”. Este lumea deciziilor de mare amploare unde timpul
î n care angajaţ ii află rezultatele deciziilor este lung (de ordinul anilor).
- Tipul de “cultură de proces”. Este cultura cu răspuns redus sau inexistent unde angajaţ ii
apreciază foarte greu ce fac: î n schimb se concentrează asupra modului de acţ iune. Falimentul
apare când procesul iese de sub control.
În realitate, organizaţ iile complexe pot avea, î n mod intenţ ionat, culturi diferite î n
diferite unităţ i ale corporaţ iei, acestea fiind numite subculturi.
Schimbarea culturală reuş ită include:
- î nţ elegerea culturii precedente: o nouă cultură nu se poate dezvolta fără ca atât conducătorii,
cât ş i angajaţ ii să î nţ eleagă de unde pornesc;
- sprijinirea angajaţ ilor care au idei despre o cultură mai bună ş i doresc să acţ ioneze potrivit
convingerilor lor;
- găsirea celei mai eficiente subculturi î n organizaţ ie ş i folosirea ei ca un exemplu din care
angajaţ ii să î nveţ e;
- găsirea metodei de a ajuta angajaţ ii să-ş i î ndeplinească sarcinile mai eficient; va rezulta o
cultură mai bună;
- perspectiva unei culturi noi serveş te ca un principiu de ghidare pentru schimbare; el nu va face
miracole;
- î mbunătăţ irii semnificative la nivel cultural, î n termeni de schimbări culturale care durează 5
– 10 ani.

S-ar putea să vă placă și