Sunteți pe pagina 1din 52

HOTĂRÂRE nr.

432 din 8 aprilie 2009 privind repartizarea pe proiecte a


sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din
spaţiul rural
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Legii bugetului de stat pe anul
2009 nr. 18/2009,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă repartizarea sumei de 662.002 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul
rural pe anul 2009, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor necesare execuţiei lucrărilor de
investiţii prevăzute în cererile de finanţare declarate eligibile, selectate în condiţiile legii, în baza criteriilor
stabilite în Ghidul de eligibilitate.
Art. 2
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei
alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3
Unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexă li se asigură finanţarea proiectelor respective din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, până la nivelul sumei rezultate în urma
îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, dar nu mai mult decât suma prevăzută
în cererea de finanţare aprobată, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 71/2007.
Art. 4
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în
structura bugetului de stat pe anul 2009.
-****-
ANEXĂ:
ETAPA II: Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

TOTAL GENERAL PE JUDEŢE (MII LEI): 662.002

Unitatea
Suma
Judeţul administrativ- Denumirea lucrării
- mii lei -
teritorială
1 ALBA din care 16.023
1.1 Abrud MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ 1.521
ORAŞ ABRUD
1.2 Alba Iulia POD PESTE RÂUL SEBEŞ, LA OARDA DE JOS - 1.000
MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEŢUL ALBA
1.3 Albac CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE 1.113
COMUNA ALBAC
1.4 Avram Iancu ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM 385
CENTRALIZAT A COMUNEI AVRAM IANCU (13 SATE)
1.5 Baia de Arieş EXTINDERE CAPTARE - REZERVOR TAMPON VALEA 400
CIORII, BAIA DE ARIEŞ
1.6 Bistra ALIMENTARE CU APĂ BISTRA 48
1.7 Blandiana ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BLANDIANA, 320
JUDEŢUL ALBA
1.8 Cergău REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURAREA 384
APELOR MENAJERE CERGĂU-ALBA
1.9 Crăciunelu de Jos REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 328
EPURAREA COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS
1.10 Cricău REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE 141
COMUNA CRICĂU (LOCALITĂŢILE CRICĂU ŞI CRAIVA),
JUDEŢUL ALBA
1.11 Cugir EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN ZONA 326
PERIURBANĂ A ORAŞULUI CUGIR
1.12 Daia Română REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURAREA 103
APELOR MENAJERE COMUNA DAIA ROMÂNĂ
1.13 Galda de Jos CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢII DE 211
EPURARE DIN LOCALITĂŢILE MESENTEA, GALDA DE
JOS, OIEJDEA - COMUNA GALDA DE JOS, JUDEŢUL
ALBA
1.14 Garda de Sus ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE GHEŢAR, 1.513
OCOALE, DEALUL FRUMOS, HĂNĂSESTI, MUNUNA,
COMUNA GARDA DE SUS, JUDEŢUL ALBA
1.15 Jidvei REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 59
EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA JIDVEI, JUDEŢUL
ALBA (SATELE JIDVEI ŞI FEISA)
1.16 Lopadea Nouă ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR LOPADEA 1.092
NOUĂ ŞI BĂGAU
1.17 Lunca Mureşului REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE 915
1.18 Lupşa POD PE DC 118: LUPSA - HĂDĂRĂU - MUŞCA, KM 14
0+109,27
1.19 Mogoş MODERNIZARE ŞI EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN 27
COMUNA MOGOŞ, JUDEŢUL ALBA
1.20 Ocoliş ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM 228
CENTRALIZAT A COMUNEI OCOLIŞ (SATELE OCOLIŞ,
RUNC ŞI VALEA LARGĂ)
1.21 Poşaga ALIMENTARE CU APĂ - LOCALITĂŢILE POSAGA + 400
LUNCA, JUDEŢUL ALBA
1.22 Rimetea ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SISTEM 394
CENTRALIZAT ÎN SATUL RIMETEA, COMUNA RIMETEA
1.23 Roşia de Secaş REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE 307
COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, JUDEŢUL ALBA
1.24 Sântimbru CONSTRUIRE CANAL COLECTOR ŞI STAŢIE DE 1.469
EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE SÂNTIMBRU ŞI
GALTIU
1.25 Săliştea REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 190
LOCALITĂŢILE SĂLIŞTEA ŞI TĂRTĂRIA, COMUNA
SĂLIŞTEA JUDEŢUL ALBA
1.26 Săsciori ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: 393
SĂSCIORI, SEBEŞEL ŞI LOMAN
1.27 Scărişoara CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE 400
EPURARE
1.28 Sohodol CONSTRUIRE PLATFORMĂ PENTRU DEŞEURI CU 205
DEPOZITARE TEMPORARĂ, COMUNA SOHODOL,
JUDEŢUL ALBA
1.29 Şona ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 410
SATELOR ŞONA ŞI SÂNMICLĂUŞ
1.30 Şpring REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 1.159
EPURAREA COMUNEI ŞPRING (SATELE ŞPRING ŞI
CUNŢA)
1.31 Şugag CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE 287
COMUNA ŞUGAG
1.32 Unirea REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 264
EPURARE, UNIREA
1.33 Vadu Moţilor POD PE DC 138, KM 0+100 PESTE ARIEŞ, ÎN COMUNA 17
VADU MOŢILOR, JUDEŢUL ALBA
2 ARAD din care 11.806
2.1 Almaş REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE 939
ALMAŞ, CIL, RĂDEŞTI
2.2 Beliu ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA VASILE GOLDIS, 77
JUDEŢUL ARAD
2.3 Chişineu-Criş CANALIZARE MENAJERĂ LOCALITATEA NADAB 800
2.4 Conop PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL MUREŞ, COMUNA 737
CONOP, JUDEŢUL ARAD
2.5 Gurahonţ CONSTRUCŢIE ŞI EXTINDERE SISTEME DE 400
CANALIZAREA APEI COMUNA GURAHONŢ, JUDEŢUL
ARAD
2.6 Hălmăgel ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 153
SATELOR HĂLMĂGEL, TÂRNĂVIŢA, ŢOHEŞTI, COMUNA
HĂLMĂGEL, JUDEŢUL ARAD
2.7 Hăşmaş ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR HĂŞMAŞ ŞI 134
COMĂNEŞTI, JUDEŢUL ARAD
2.8 Igneşti DEZVOLTAREA SISTEMULUI LOCAL DE ALIMENTARE CU 86
APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA IGNEŞTI, DIN SURSA
NĂDĂLBEŞTI, JUDEŢUL ARAD
2.9 Lipova EXTINDERE REŢEA DE APĂ ŞI CANAL MENAJER ZONA 1.134
PERIURBANĂ RADNA, ORAŞ LIPOVA
2.10 Macea EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA MACEA 17
2.11 Moneasa POD LEGĂTURĂ MONEASA DJ 792 B 24
2.12 Păuliş ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA SÂMBĂTENI 873
2.13 Săvârşin CANALIZARE APE UZATE MENAJERE CU EPURARE 832
MECANO-BIOLOGICĂ
2.14 Seleuş DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA 49
SELEUS, LOCALITĂŢILE SELEUŞ, MORONDA ŞI
IERMATA
2.15 Sintea Mare EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SINTEA 202
MARE, SATELE SINTEA MARE, ADEA, TIPAR I+II,
JUDEŢUL ARAD
2.16 Socodor EXTINDERE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU 186
APĂ, COMUNA SOCODOR, JUDEŢUL ARAD
2.17 Şagu SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE 1.102
PENTRU LOCALITĂŢILE SAGU ŞI CRUCENI
2.18 Şemlac CONSTRUIREA REŢELEI DE CANALIZARE A APELOR 100
UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A
LOCALITĂŢII ŞEMLAC
2.19 Şicula ALIMENTARE CU APĂ SAT CHERELUŞ, COMUNA ŞICULA 200
2.20 Şofronea CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ŞOFRONEA, 395
LOCALITĂŢILE ŞOFRONEA ŞI SÂNPAUL, JUDEŢUL ARAD
2.21 Vinga CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA 2.064
VINGA
2.22 Zădăreni REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ CU STAŢIE DE 95
EPURARE ÎN COMUNA ZĂDĂRENI
2.23 Zerind DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APĂ ŞI ÎNFIINŢARE 1.207
REŢEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE ZERIND ŞI
IERMATA NEAGRĂ
3 ARGEŞ din care 20.915
3.1 Albeştii de Argeş CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE, 645
SATELE ALBEŞTII PĂMÂNTENI ŞI ALBEŞTII UNGURENI,
COMUNA ALBEŞTII DE ARGEŞ, JUDEŢUL ARGEŞ
3.2 Albeştii de Muscel CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE 393
MENAJERE, COMUNA ALBEŞTII DE MUSCEL, JUDEŢUL
ARGEŞ
3.3 Arefu ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CĂPĂŢÂNENI, 50
UNGURENI ŞI CĂPĂŢÂNENI PĂMÂNTENI
3.4 Bârla CONSTRUCŢIE POD TABLIER METALIC CU 0 SINGURĂ 37
BANDĂ DE CIRCULAŢIE PE DC 138 ÎN SATUL MALU
3.5 Bascov EXTINDERE CANALIZARE SATELE BASCOV, SCHEAU, 76
VALEA URSULUI, COMUNA BASCOV, JUDEŢUL ARGEŞ
3.6 Babana CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE 280
MENAJERE, COMUNA BABANA, JUDEŢUL ARGEŞ
3.7 Berevoeşti REABILITARE (MODERNIZARE) SISTEM DE 60
DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ, ÎN COMUNA
BEREVOEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.8 Bogaţi ALIMENTARE CU APĂ SATUL SUSENI, COMUNA 100
BOGAŢI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.9 Boteni CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, 1.161
COMUNA BOTENI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.10 Boţeşti ALIMENTARE CU APĂ, SAT MOŞTENI-GRECI, COMUNA 155
BOŢEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.11 Budeasa CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE 144
MENAJERE, COMUNA BUDEASA, JUDEŢUL ARGEŞ
3.12 Buzoeşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL CORNĂŢEL, 59
COMUNA BUZOEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.13 Căteasca ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI CĂTEASCA, 688
JUDEŢUL ARGEŞ
3.14 Cepari CONSTRUIREA A 3 PODURI PE DRUMUL CEPARI- 768
ŞENDRULEŞTI-CĂRPENIŞ-MORĂŞTI
3.15 Corbi REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE 655
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU
LOCALITĂŢILE CORBSORI, STĂNESTI ŞI PODURI,
COMUNA CORBI
3.16 Coşeşti CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE, 514
SATELE COSEŞTI ŞI PETREŞTI, COMUNA COŞEŞTI,
JUDEŢUL ARGEŞ
3.17 Curtea de Argeş MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MARINA 408
3.18 Dâmbovicioara ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DÂMBOVICIOARA, 63
SATELE CIOCANU ŞI DÂMBOVICIOARA (CĂTUNELE
VALEA URDII, DEALUL SASULUI ŞI MUCHEA)
3.19 Davideşti CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, 776
COMUNA DAVIDEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.20 Dărmăneşti CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 305
SATELE DĂRMĂNEŞTI ŞI VALEA RIZII
3.21 Dobreşti PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA DOBREŞTI 247
3.22 Domneşti REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE 780
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU
LOCALITĂŢILE NUCŞOARA, CORBI, DOMNEŞTI ŞI
PETROŞANI, COMUNA DOMNEŞTI
3.23 Dragoslavele MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 1.513
CU APĂ
3.24 Hârtieşti CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, 631
COMUNA HÂRTIEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.25 Lunca Corbului ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SATELE PĂDUREŢI, 1.058
CATANE, CIEŞTI, MÂRGHIA DE JOS ŞI MÂRGHIA DE
SUS, COMUNA LUNCA CORBULUI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.26 Mălureni ALIMENTARE CU APĂSATELE MĂLURENI I, MĂLURENI 34
II, BUNEŞTI ŞI ZĂRNEŞTI
3.27 Miceşti DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 380
RURALE ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.28 Mihăeşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A SATULUI 119
FURNICOŞI, COMUNA MIHĂEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.29 Mozăceni CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE 400
MENAJERE, COMUNA MOZĂCENI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.30 Muşăteşti POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL VÂLSAN PE DC 45
218 STROEŞTI (DJ 703 I) - VALEA MUSCELULUI -
VÂLSĂNEŞTI KM 5 + 050, ÎN COMUNA MUŞĂTEŞTI,
JUDEŢUL ARGEŞ
3.31 Negraşi ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR NEGRAŞI, 153
BÂRLOGU, BUTA, COMUNA NEGRAŞI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.32 Nucşoara SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA 1.050
NUCŞOARA
3.33 Poienarii de Argeş ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR POIENARI ŞI 69
IOANICEŞTI - COMUNA POIENARII DE ARGEŞ,
JUDEŢUL ARGEŞ
3.34 Popeşti ALIMENTARE CU APĂ SATELE SLOBOZIA ŞI 148
PURCĂRENI, COMUNA POPEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.35 Răteşti ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI RĂTEŞTI 226
3.36 Râca ALIMENTARE CU APĂ, SATELE RÂCA, ADUNAŢI, 203
BUCOV, JUDEŢUL ARGEŞ
3.37 Rociu ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SATELE ŞERBĂNEŞTI, 1.056
GLIGANU DE SUS, GLIGANU DE JOS, COMUNA ROCIU,
JUDEŢUL ARGEŞ
3.38 Sălătrucu REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA 65
SĂLĂTRUCU
3.39 Slobozia CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE 729
EPURARE ÎN COMUNA SLOBOZIA, JUDEŢUL ARGEŞ
3.40 Stâlpeni PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL TÂRGULUI OPREŞTI 319
-RĂDEŞTI, COMUNA STÂLPENI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.41 Stoeneşti POD BETON, L=40M, ÎN SATUL BĂDENI,PESTE RÂUL 213
DÂMBOVIŢA, ÎN COMUNA STOENEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.42 Stolnici ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR STOLNICI ŞI 1.346
IZBĂSESTI, CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR
MENAJERE UZATE, ZONA CENTRALĂ A SATULUI
STOLNICI, COMUNA STOLNICI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.43 Suseni POD DIN BETON ARMAT PE DC115 - CERSANI (DJ 659) 134
- BURDESTI - ORAJA (DJ503), KM 2+200 PESTE RÂUL
DÂMBOVNIC, ÎN COMUNA SUSENI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.44 Şuici ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL RUDENI, COMUNA 48
ŞUICI, JUDEŢUL ARGEŞ
3.45 Teiu ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI TEIU 255
3.46 Topoloveni POD MIXT (BETON + METAL) ÎN SATUL CRINTESTI 9
(SAT APARŢINĂTOR ORAŞULUI TOPOLOVENI) PESTE
RÂUL CÂRCINOV
3.47 Ţiţeşti PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA ŢIŢEŞTI, PESTE PÂRÂUL 107
VALEA MĂNĂSTIRII, JUDEŢUL ARGEŞ
3.48 Uda ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI UDA, JUDEŢUL 1.172
ARGEŞ
3.49 Valea Iaşului CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE 903
ÎN SATELE CERBURENI, MUSTĂTESTI, VALEA ULEULUI,
VALEA IAŞULUI, COMUNA VALEA IAŞULUI, JUDEŢUL
ARGEŞ
3.50 Vedea CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE 68
ÎN COMUNA VEDEA, JUDEŢUL ARGEŞ
3.51 Vultureşti ALIMENTAREA CU APĂ A SATULUI VULTUREŞTI, 98
COMUNA VULTUREŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
4 BACĂU din care 28.818
4.1 Asău CONSTRUCŢIE PUNŢI PIETONALE PESTE RÂULTROTUS, 400
ÎN PUNCTELE GARA ASĂU ŞI LUNCA ASĂU, ŞI
EXTINDERE POD DIN BETON ARMAT ÎN PUNCTUL
ASĂU, COMUNA ASĂU, JUDEŢUL BACĂU
4.2 Balcani PUNŢI PIETONALE, COMUNA BALCANI, JUDEŢUL BACĂU 97
4.3 Bereşti-Bistriţa CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA 400
BEREŞTI-BISTRIŢA, JUDEŢUL BACĂU
4.4 Bereşti-Tazlău AMENAJARE POD DE BETON ARMAT, PODEŢE 543
TUBULARE, PUNTE PIETONALĂ COMUNA BEREŞTI-
TAZLĂU, JUDEŢUL BACĂU
4.5 Berzunţi ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BERZUNŢI 162
4.6 Comăneşti CONSTRUCŢIE SISTEM DE CANALIZARE A APEI 932
MENAJERE ÎN CARTIERUL VERMEŞTI
4.7 Corbasca CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A 373
SATELOR MARVILA, SCĂRIŞOARA, ROGOAZA
CORBASCA, BĂCIOIU ŞI VÂLCELE
4.8 Coţofăneşti EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 276
LOCALITĂŢILE COŢOFĂNEŞTI ŞI BÂLCA
4.9 Damieneşti CONSTRUIRE PODURI ŞI PODEŢE PE DRUMURI 1.217
LOCALE, COMUNA DAMIENEŞTI, JUDEŢUL BACĂU
4.10 Filipeni RECONSTRUIRE PODURI ŞI PODEŢE, COMUNA 57
FILIPENI, JUDEŢUL BACĂU
4.11 Gârleni CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LOCALITĂŢILE 209
GÂRLENII DE SUS ŞI LESPEZI, COMUNA GÂRLENI,
JUDEŢUL BACĂU
4.12 Găiceana REABILITARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ 1.000
COMUNA GĂICEANA, JUDEŢUL BACĂU
4.13 Ghimeş-Făget PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA GHIMEŞ- 2.612
FĂGET, JUDEŢUL BACĂU
4.14 Glăvăneşti POD PESTE PÂRÂUL PERESCHIV 41 ÎN LOCALITATEA 12
PUTREDENI, COMUNA GLĂVĂNEŞTI, JUDEŢUL BACĂU
4.15 Helegiu PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA HELEGIU 248
4.16 Horgeşti CONSTRUIRE POD BETON ARMAT RECEA GALERI, KM 53
0+248
4.17 Iteşti EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE ALIMENTARE CU APĂ 163
DIN LOCALITATEA ITEŞTI ÎN LOCALITATEA
DUMBRAVA, COMUNA ITEŞTI, JUDEŢUL BACĂU
4.18 Izvoru Berheciului PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE OTELESTI, 10
PĂDURENI, FĂGHIENI, BĂIMAC ŞI OBÂRŞIA, COMUNA
IZVORU BERHECIULUI, JUDEŢUL BACĂU
4.19 Lipova PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA LIPOVA, 54
JUDEŢUL BACĂU
4.20 Livezi ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR 829
APARŢINĂTOARE COMUNEI LIVEZI
4.21 Mănăstirea Caşin ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR 314
APARŢINĂTOARE COMUNEI MĂNĂSTIREA CAŞIN,
JUDEŢUL BACĂU
4.22 Măgireşti CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SISTEME VALEA 400
ARINILOR-PRĂJEŞTI ŞI MĂGIREŞTI, STĂNESTI ŞI
ŞESURI, COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂU
4.23 Măgura CANALIZARE ŞI STAŢIE DE POMPARE, LOCALITATEA 818
MĂGURA, COMUNA MĂGURA, JUDEŢUL BACĂU
4.24 Mărgineni CANALIZARE ŞI STAŢIE DE POMPARE SATELE 2.257
MĂRGINENI ŞI BARAŢI, COMUNA MĂRGINENI,
JUDEŢUL BACĂU
4.25 Motoşeni CONSTRUCŢII DE PODURI ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN 681
LOCALITĂŢILE ŞENDREŞTI, FUNDĂTURA ŞI FÂNTÂNELE
4.26 Oituz SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ AL LOCALITĂŢII 1.404
FERESTRĂU-OITUZ, CĂLCÂI, OITUZ ŞI MARGINEA,
COMUNA OITUZ, JUDEŢUL BACĂU
4.27 Onceşti PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA ONCESTI, 357
JUDEŢUL BACĂU
4.28 Orbeni PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA ORBENI, 397
JUDEŢUL BACĂU
4.29 Palanca POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL TROTUŞ, ÎN 1.038
COMUNA PALANCA, JUDEŢUL BACĂU
4.30 Pânceşti ALIMENTARE CU APĂ COMUNA PÂNCEŞTI, JUDEŢUL 447
BACĂU
4.31 Parincea PODURI DE BETON ARMAT, PODEŢE TUBULARE, PUNŢI 263
PIETONALE COMUNA PARINCEA, JUDEŢUL BACĂU
4.32 Pârjol AMENAJARE PUNŢI PIETONALE COMUNA PÂRJOL 43
4.33 Podu Turcului REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 431
CU APĂ ÎN LOCALITATEA PODU TURCULUI
4.34 Poduri POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL TAZLĂUL SĂRAT, 1.483
COMUNA PODURI, JUDEŢUL BACĂU
4.35 Sascut REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM CANALIZARE ŞI 961
STAŢIE EPURARE, LOCALITĂŢILE SASCUT ŞI
SCHINENI, COMUNA SASCUT, JUDEŢUL BACĂU
4.36 Sănduleni ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR COMUNEI SĂNDULENI 400
4.37 Sărata CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA 1.307
SĂRATA, JUDEŢUL BACĂU
4.38 Slănic-Moldova AMENAJARE PODURI DE BETON ARMAT, PUNŢI 994
PIETONALE LOCALITATEA SLĂNIC-MOLDOVA
4.39 Solonţ POD METALIC PUNŢI PIETONALE COMUNA SOLONT, 735
JUDEŢUL BACĂU
4.40 Stănişeşti POD PESTE PÂRÂUL POJORÂTA PE DC 47, DIN 5
LOCALITATEA CRĂIEŞTI, COMUNA STĂNIŞEŞTI,
JUDEŢUL BACĂU
4.41 Ştefan cel Mare PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA ŞTEFAN CEL 84
MARE, JUDEŢUL BACĂU
4.42 Tamaşi CANALIZARE COMUNA TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU 1.924
4.43 Târgu Trotuş SISTEM CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE TÂRGU 725
TROTUŞ
4.44 Ungureni ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE BIBIRESTI, 801
TOCILOASA, GÂRLA ANEI, BOŢEŞTI ŞI VIFORENI ŞI
EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE LOCALITATEA
UNGURENI, COMUNA UNGURENI, JUDEŢUL BACĂU
4.45 Zemeş REABILITARE ÎNMAGAZINARE, ALIMENTARE CU APĂ ŞI 902
DISTRIBUŢIE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE,
LOCALITATEA ZEMEŞ, COMUNA ZEMEŞ, JUDEŢUL
BACĂU
5 BIHOR din care 19.043
5.1 Abram REABILITARE, MODERNIZARE ŞI ALIMENTARE CU APĂ 58
A LOCALITĂŢILOR: ABRAM, MARGINE, SATU-BARBĂ,
COHANI, ITEU, ITEU NOU, SUIUG ŞI DIJIR, COMUNA
ABRAM, JUDEŢUL BIHOR
5.2 Abrămuţ EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMULUI DE 350
ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI CURTUIŞENI -
SATELE CURTUIŞENI, VĂŞAD
5.3 Aştileu ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII AŞTILEU 248
5.4 Auşeu ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 400
EPURARE LOCALITĂŢILE: GROŞI, AUŞEU ŞI CACUCIU
VECHI, COMUNA AUŞEU - JUDEŢUL BIHOR
5.5 Beiuş CANALIZARE MENAJERĂ SAT DELANI 22
5.6 Borş CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 552
5.7 Buduslău ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA ALBIŞ, COMUNA 131
BUDUSLĂU
5.8 Bunteşti POD B.A. ÎN LOCALITATEA POIENII DE SUS PESTE 864
GRISUL PIETROS
5.9 Câmpani POD PESTE GRISUL BĂIŢA ÎN LOCALITATEA CÂMPANI 7
5.10 Căbeşti ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII GOILA 60
5.11 Cărpinet ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII CĂRPINET ŞI POD 809
B.A. ÎN LOCALITATEA LEHECENI PESTE RÂUL GRISUL
NEGRU, COMUNA CĂRPINET, JUDEŢUL BIHOR
5.12 Cherechiu CONSTRUCŢIA DE PODEŢE NOI ÎN COMUNA 64
CHERECHIU ŞI LOCALITĂŢILE CHESEREU ŞI
TÂRGUŞOR
5.13 Ciuhoi EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ COMUNA 77
CIUHOI ÎN LOCALITĂŢILE SFÂRNAS ŞI CENALOS
5.14 Ciumeghiu ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII GHIORAC 119
5.15 Cociuba Mare ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI COCIUBA MARE, 565
LOCALITĂŢILE COCIUBA MARE, CHESA, CĂRĂSĂU, ŞI
EXTINDERE ÎN LOCALITATEA PETID
5.16 Criştioru de Jos ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: 1.606
POIANA, SĂLIŞTE DE VAŞCĂU ŞI CRIŞTIORU DE JOS,
COMUNA CRIŞTIORU DE JOS, JUDEŢUL BIHOR
5.17 Curăţele ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII NIMĂIEŞTI 270
5.18 Curtuişeni EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMULUI DE 350
ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI CURTUISENI -
SATELE CURTUIŞENI, VĂŞAD
5.19 Diosig ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII IANCA, JUDEŢUL 117
BIHOR
5.20 Gepiu CONSTRUCŢIA ŞI MODERNIZAREA DE PODEŢE ÎN 847
LOCALITĂŢILE GEPIU ŞI BICACI
5.21 Holod ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR HOLOD, HODIŞ 623
ŞI FOROSIG
5.22 Husasău de Tinca ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII OŞAND, COMUNA 99
HUSASĂU DE TINCA
5.23 Lăzăreni ALIMENTARE CU APĂ ZONALĂ PENTRU LOCALITĂŢI ALE 400
COMUNEI LĂZĂRENI
5.24 Lugaşu de Jos CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE 178
LUGAŞU DE JOS ŞI URVIND, COMUNA LUGAŞU DE JOS
5.25 Lunca MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA ALIMENTĂRII CU APĂ 756
ÎN COMUNA LUNCA
5.26 Mădăraş REABILITARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ 336
MĂDĂRAS ŞI IANOŞDA ŞI ALIMENTARE CU APĂ A
LOCALITĂŢI I MARŢIHAZ
5.27 Măgeşti ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR: MĂGESTI, 594
BUTAN, DOBRICIONEŞTI, JOSANI, ORTITEAG
5.28 Nojorid REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A 20
LOCALITĂŢII NOJORID
5.29 Olcea REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 643
OLCEA-CĂLACEA
5.30 Oşorhei ALIMENTARE CU APĂ SATUL FUGHIU, CHERIU, 284
EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SATUL OŞORHEI ŞI
CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PODGORIA
APARŢINĂTOARE SATULUI FUGHIU, COMUNA OŞORHEI
- JUDEŢUL BIHOR
5.31 Paleu ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA UILEACU DE 86
MUNTE
5.32 Popeşti STAŢIE DE EPURARE ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA 665
POPEŞTI, SATELE: POPEŞTI, BUDOI, VOIVOZI, CUZAP,
VARVIZ ŞI BISTRA. ETAPA I: POPEŞTI, VOIVOZI ŞI
BISTRA
5.33 Remetea PODURI NOI ÎN COMUNA REMETEA, LOCALITATEA 608
MEZIAD, APARŢINÂND COMUNEI REMETEA
5.34 Roşiori EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 30
ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ROŞIORI, SATELE:
ROŞIORI, VAIDA ŞI MIHAI BRAVU, JUDEŢUL BIHOR
5.35 Sânmartin PODURI DIN BETON ARMAT IN COMUNA SÂNMARTIN 48
5.36 Sârbi CONSTRUIRE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ A 96
LOCALITĂŢILOR FEGERNIC ŞI BURZUC ŞI REABILITARE
ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SÂRBI, COMUNA
SÂRBI, JUDEŢUL BIHOR
5.37 Săcădat CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A LOCALITĂŢII 360
SĂCĂDAT - COMUNA SACADAT
5.38 Săcueni CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SĂCUENI 903
5.39 Sălard CANALIZARE ZONALĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA 243
SĂLARD, SATELE SĂLARD, SÂNTIMREU, HODOŞ,
JUDEŢUL BIHOR
5.40 Şimian EXTINDEREA ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE 67
DISTRIBUŢIE A APEI ÎN LOCALITATEA ŞIMIAN,
JUDEŢUL BIHOR
5.41 Şoimi ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII DUMBRĂVIŢA DE 597
CODRU - COMUNA ŞOIMI
5.42 Şuncuiuş RETEHNOLOGIZARE STAŢIE DE EPURARE, 467
LOCALITATEA ŞUNCUIUŞ, JUDEŢUL BIHOR
5.43 Tarcea EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMULUI DE 390
ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI TARCEA, SATELE:
TARCEA, ADONI, GALOŞPETREU, JUDEŢUL BIHOR
5.44 Tămăşeu PODEŢE ŞI POD DIN B.A. ÎN LOCALITATEA TĂMĂŞEU 72
5.45 Tărcaia POD DIN BETON ARMAT PESTE GRISUL NEGRU, 980
LOCALITATEA TĂRCAIA, JUDEŢUL BIHOR
5.46 Tăuteu EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ 256
LOCALITĂŢILE: TĂUTEU, BOGEI, CHIRIBIŞ, POIANA
5.47 Tileagd ALIMENTAREA CU APĂ COMUNA TILEAGD, JUDEŢUL 345
BIHOR
5.48 Ţeţchea ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII ŢEŢCHEA 142
5.49 Vârciorog CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU 284
LOCALITĂŢILE FÂSCA, SERGHIS, VÂRCIOROG,
APARŢINĂTOARE COMUNEI VÂRCIOROG, JUDEŢUL
BIHOR
5.50 Vaşcău ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: 906
CÂMP, CÂMP-MOŢI, GOLEŞTI
5.51 Viişoara REFACERE POD PESTE VALEA ÎNOT ÎN LOCALITATEA 49
VIIŞOARA, JUDEŢUL BIHOR
6 BISTRIŢA- din care 9.515
NĂSĂUD
6.1 Budacu de Jos ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BUDACU DE 581
JOS ŞI BUDUS DIN COMUNA BUDACU DE JOS,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.2 Chiochiş ALIMENTARE CU APĂ SATE CHIOCHIŞ ŞI STRUGURENI, 292
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.3 Dumitra PODURI ÎN COMUNA DUMITRA, CU LOCALITĂŢILE: 175
DUMITRA, CEPARI ŞI TĂRPIU
6.4 Lechinţa CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LECHINŢA 1.796
6.5 Livezile ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII DOROLEA, DIN 212
COMUNA LIVEZILE, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.6 Milaş SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 376
LOCALITATEA MILAŞ, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.7 Năsăud PODURI BETON ARMAT PESTE VALEA CASELOR, ÎN 1.094
ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI NĂSĂUD, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.8 Nuşeni CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA NUSENI, JUDEŢUL 297
BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.9 Parva REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ 414
LOCALITATEA PARVA, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.10 Prundu Bârgăului REPARAŢII CAPITALE ŞI CONSOLIDĂRI MALURI A 110
DOUĂ PODURI DE PE BISTRIŢA ARDELEANĂ ŞI UN POD
PESTE RÂUL SECU
6.11 Rebra CANALIZARE COMUNA REBRA, JUDEŢUL BISTRIŢA- 1.807
NĂSĂUD
6.12 Rebrişoara CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIŞOARA 719
6.13 Runcu Salvei ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI RUNCU 138
SALVEI
6.14 Sintereag ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE 1.400
BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII DE JOS ŞI CAILA, COMUNA
SINTEREAG, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.15 Şieuţ POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA ŞIEU ÎN 43
LOCALITATEA ŞIEUŢ
6.16 Uriu EXTINDERE REŢELE APĂ ÎN COMUNA URIU, 61
LOCALITĂŢILE URIU, CRISTESTII-CICEULUI, ILIŞUA,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
7 BOTOŞANI din care 7.773
7.1 Adăşeni EXECUTE PODEŢE PRIN ELEMENTE PREFABRICATE TIP 25
C3 PE DRUMURILE LOCALE DIN COMUNA ADĂŞENI,
JUDEŢUL BOTOŞANI
7.2 Copălău CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE COPĂLĂU ŞI 400
COTU, COMUNA COPĂLĂU, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.3 Corni construcţie podeţe în satele corni, mesteacăn, 146
sarafineŞtI Şi balta arsă, comuna corni, judeţul
botoşani
7.4 Cristeşti CONSTRUCŢIE POD ŞI PODEŢE ÎN SATELE CRISTEŞTI, 1.153
ONEAGA ŞI SCHIT ORĂŞENI, COMUNA CRISTEŞTI,
JUDEŢUL BOTOŞANI
7.5 Dersca PODEŢE TUBULARE CU DIAMETRUL 1000 MM, COMUNA 3
DERSCA, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.6 Dumeşti PODEŢE TRANSVERSALE PE DRUMURILE DC26A, 59
DC26B
7.7 Frumuşica POD DIN BETON ARMAT L=9 M PESTE GÂRLA SURUGIU 30
ÎN LOCALITATEA VLĂDENI DEAL, COMUNA
FRUMUŞICA, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.8 Havârna POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BAŞEU ŞI 861
PODEŢE TRANSVERSALE ŞI ÎN INTERSECŢII PE
DRUMURILE COMUNALE si SĂTEŞTI COMUNA
HAVÂRNA, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.9 Hlipiceni AMENAJAREA A UNUI NUMĂR DE 35 PODEŢE ÎN 181
COMUNA HLIPICENI
7.10 Leorda POD PESTE PÂRÂUL SITNA ÎN BELCEA ŞI POD PESTE 131
PÂRÂUL DOLINA ÎN MITOC
7.11 Lunca CONSOLIDARE POD BETON ARMAT (SIMIONICA I) SAT 67
BAZNOASA PE DS 535, KM 1+500 LUNCA, JUDEŢUL
BOTOŞANI
7.12 Mihălăşeni CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE MIHĂLĂŞENI, 1.770
SĂRATA, CARAIMAN, SLOBIZIA-SILISCANI, NEGRESTI,
PĂUN ŞI NĂSTASE, COMUNA MIHĂLĂŞENI, JUDEŢUL
BOTOŞANI
7.13 Mitoc PODEŢE DE SOSEA TIP DIN PREFABRICATE CU 217
LUNGIME DE 4 METRI PESTE PÂRÂUL GHIRENI,
COMUNA MITOC, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.14 Pomârla CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE POMÂRLA, 1.835
HULUBESTI ŞI RACOVĂT, COMUNA POMÂRLA, JUDEŢUL
BOTOŞANI
7.15 Rădăuţi-Prut POD DIN BETON ARMAT PESTE PĂRĂUL ISNOVĂT, SAT 342
REDIU, COMUNA RĂDĂUŢI-PRUT, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.16 Roma POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL MORIŞCA PE 67
DC66 ROMA COTÂRGACI
7.17 Suharău CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE SUHARĂU, LISNA, 114
IZVOARE ŞI SMÂRDAN, COMUNA SUHARĂU, JUDEŢUL
BOTOŞANI
7.18 Ştiubieni REABILITARE PODEŢE PE DRUMURI COMUNALE (DC15, 54
DC16) ÎN COMUNA ŞTIUBIENI, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.19 Unţeni AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE, DIN BETON ARMAT, 115
PE RAZA COMUNEI UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.20 Viişoara POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL VOLOVĂT ÎN 36
COMUNA VIIŞOARA, JUDEŢUL BOTOŞANI
7.21 Vlădeni PODEŢE PREFABRICATE TUBULARE CU DIAMETRUL DE 53
1.000 ŞI 500 MM, COMUNA VLĂDENI, JUDEŢUL
BOTOŞANI
7.22 Vorona PODURI DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL 114
"VORONCA", COMUNA VORONA. POD PE DS 123 LA
"AMOAŞEI" L=8 M ŞI POD DIN BETON ARMAT LA
"CIOBĂNAŞU" L=12 M
8 BRAŞOV din care 9.434
8.1 Apaţa CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE 1.060
EPURARE ÎN COMUNA APAŢA, JUDEŢUL BRAŞOV
8.2 Beclean REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE 72
ÎN COMUNA BECLEAN, SATUL HUREZ
8.3 Bod CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA 287
BOD, JUDEŢUL BRAŞOV
8.4 Bran CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE 551
ÎN STAŢIUNEA TURISTICĂ BRAN, JUDEŢUL BRAŞOV
8.5 Drăguş PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA DRĂGUŞ 65
8.6 Făgăraş EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM CANALIZARE ÎN 48
SPAŢIU PERIURBAN, ZONA GALAŢI
8.7 Holbav ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI HOLBAV, JUDEŢUL 296
BRAŞOV
8.8 Mândra PODURI PESTE RÂUL SEBEŞ ÎN LOCALITĂŢILE ILENI ŞI 21
RÂUŞOR
8.9 Moieciu PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 1.056
MOIECIU, JUDEŢUL BRAŞOV
8.10 Părău REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE 888
COMUNA PĂRĂU, JUDEŢUL BRAŞOV
8.11 Predeal EXTINDERE ŞI REABILITARE REŢELE DE ALIMENTARE 1.081
CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TIMIŞUL DE SUS, TIMIŞUL
DE JOS ŞI DÂMBUL MORII, ORAŞ PREDEAL
8.12 Sâmbăta de Sus ALIMENTARE CU APĂ STAŢIUNEA SÂMBĂTA DE SUS 293
8.13 Săcele REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 341
EPURARE APE MENAJERE ÎN ZONA RURALA BRĂDET
DIN MUNICIPIUL SĂCELE, JUDEŢUL BRAŞOV
8.14 Şercaia PODEŢE DALATE ŞI TUBULARE PE DJ 131C CRIHALMA- 24
HĂLMEAG
8.15 Şinca ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE APE MENAJERE ŞI 881
STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA ŞINCA
8.16 Şinca Nouă CONSTRUIREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A 273
SATULUI ECOLOGIC ŞINCA NOUĂ
8.17 Şoarş ALIMENTARE CU APĂ COMUNA ŞOARŞ 1.342
8.18 Voila ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU SATUL 855
DRIDIF, CANALIZARE PENTRU SATUL VOILA, COMUNA
VOILA
9 BRĂILA din care 13.471
9.1 Bărăganul GOSPODĂRIE DE APE COMUNA BĂRĂGANUL 829
9.2 Berteştii de Jos MODERNIZARE LUCRĂRI PODEŢE, PODURI ÎN 187
LOCALITATEA SPIRU HARET, COMUNA BERTEŞTII DE
JOS, JUDEŢUL BRĂILA
9.3 Chişcani CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE AL 351
APELOR UZATE, COMUNA CHIŞCANI, JUDEŢUL BRĂILA
9.4 Dudeşti SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 310
LOCALITĂŢILE DUDESTI ŞI TĂTARU, COMUNA
DUDEŞTI, JUDEŢUL BRĂILA
9.5 Grădiştea ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR IBRIANU ŞI 171
MĂRĂLOIU, COMUNA GRĂDIŞTEA, JUDEŢUL BRĂILA
9.6 Gropeni CONSTRUCŢIE STAŢIE DE TRATARE A APELOR UZATE 396
ŞI A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA
GROPENI
9.7 Însurăţei CONSTRUCŢIE POD LOCALITATEA ÎNSURĂŢEI, 1.663
JUDEŢUL BRĂILA
9.8 Jirlău EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LUCRĂRI EXISTENTE DE 565
ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII JIRLĂU, COMUNA
JIRLĂU
9.9 Măxineni CONSTRUCŢIA UNUI SISTEM CENTRALIZAT DE 1.985
CANALIZARE A APEI ŞI A UNEI STAŢII DE EPURARE ŞI
TRATARE A APELOR UZATE ÎN LOCALITATEA
MĂXINENI, JUDEŢUL BRĂILA
9.10 Mircea-Vodă CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE 400
EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE MIRCEA-VODĂ ŞI
DEDULEŞTI
9.11 Racoviţa EXTINDERE GOSPODĂRIE DE APĂ ÎN LOCALITATEA 182
RACOVIŢA
9.12 Râmnicelu CONSOLIDAREA MALURILOR RÂULUI BUZĂU ÎN ZONA 272
PODULUI BOARCA
9.13 Romanu EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI 264
CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN
LOCALITĂŢILE OANCEA ŞI ROMANU, JUDEŢUL BRĂILA
9.14 Roşiori POD PESTE CANAL DE IRIGAŢII ÎN COMUNA ROŞIORI, 65
JUDEŢUL BRĂILA
9.15 Siliştea ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 111
LOCALITĂŢILOR SILIŞTEA ŞI MĂRTĂCEŞTI
9.16 Stăncuţa CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE 360
EPURARE ÎN LOCALITATEA STĂNCUŢA, COMUNA
STĂNCUŢA, JUDEŢUL BRĂILA
9.17 Surdila Greci ALIMENTARE CU APA A COMUNEI SURDILA GRECI, 1.214
SATELE SURDILA GRECI, BRATEŞU VECHI, FĂUREI SAT
ŞI HORIA
9.18 Traian ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA TRAI AN, COMUNA 158
TRAIAN, JUDEŢUL BRĂILA
9.19 Tudor Vladimirescu ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE TUDOR 1.429
VLADIMIRESCU, SCORTARU VECHI ŞI COMĂNEASCA,
JUDEŢUL BRĂILA
9.20 Ulmu POD PESTE CANAL DE IRIGAŢII ÎN COMUNA ULMU ŞI 218
POD PESTE RÂUL CĂLMĂŢUI ÎN LOCALITATEA
JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDEŢUL BRĂILA
9.21 Unirea ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA 837
UNIREA ŞI SAT VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA
9.22 Vişani POD PESTE RÂUL BUZĂU, COMUNA VIŞANI, JUDEŢUL 730
BRĂILA
9.23 Viziru ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA 774
VIZIRU ŞI SAT LANURILE, COMUNA VIZIRU
10 BUZĂU din care 16.704
10.1 Beceni MODERNIZARE STAŢIE DE EPURARE SAT BECENI, 815
COMUNA BECENI, JUDEŢUL BUZĂU
10.2 Blăjani ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BLĂJANI, JUDEŢUL 377
BUZĂU
10.3 Breaza CANALIZARE ŞI TRATARE APE UZATE BREAZA 399
10.4 Cătina CONSTRUIRE PUNTE PIETONALĂ CĂTINA, PODEŢE 6
VALEA CĂTINEI ŞI CORBU
10.5 Cernăteşti REŢEA DE CANALIZARE ŞI SISTEM DE EPURARE APE 397
UZATE ÎN SATELE ZĂRNEŞTI-SLĂNIC ŞI CERNĂTEŞTI
10.6 Chiojdu SISTEM DE CANALIZARE, COMUNA CHIOJDU, JUDEŢUL 79
BUZĂU
10.7 Cilibia CONSTRUCŢIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, 333
SATELE CILIBIA, MÂNZU ŞI MOVILA OII, COMUNA
CILIBIA, JUDEŢUL BUZĂU
10.8 Cislău CONSTRUCŢIE SISTEM CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 399
TRATARE APE UZATE, SATUL CISLĂU, COMUNA
CISLĂU, JUDEŢUL BUZĂU
10.9 Cochirleanca REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, 729
COMUNA COCHIRLEANCA, JUDEŢUL BUZĂU
10.10 Colţi REALIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA 248
COLŢI, JUDEŢUL BUZĂU
10.11 Cozieni CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE 1.011
COZIENI, BALĂNESTI, TRESTIA ŞI BERCESTI, COMUNA
COZIENI, JUDEŢUL BUZĂU
10.12 Gălbinaşi CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR 135
GĂLBINAŞI ŞI TĂBĂRĂŞTI
10.13 Gherăseni ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT 971
COMUNA GHERĂSENI, JUDEŢUL BUZĂU
10.14 Ghergheasa CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR 395
GHERGHEASA ŞI SĂLCIOARA, COMUNA GHERGHEASA,
JUDEŢUL BUZĂU
10.15 Luciu CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SAT 334
LUCIU, COMUNA LUCIU, JUDEŢUL BUZĂU
10.16 Măgura CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, SAT 279
CIUTA, COMUNA MĂGURA, JUDEŢUL BUZĂU
10.17 Mărăcineni CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE ÎN 372
COMUNA MĂRĂCINENI
10.18 Mărgăriteşti CONSTRUIRE PODEŢE ÎN COMUNA MĂRGĂRITEŞTI, 16
JUDEŢUL BUZĂU
10.19 Merei REABILITARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI DE 438
ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA MEREI, DIN SURSA
CIUHOIU, JUDEŢUL BUZĂU
10.20 Murgeşti CONSTRUIRE PODEŢ PESTE PÂRÂUL HARBOCA, 15
COMUNA MURGEŞTI, JUDEŢUL BUZĂU
10.21 Nehoiu SISTEM DE CANALIZARE SEPARATIV ÎN SATELE 3
NEHOIASU - LUNCA PRIPOR, ORAŞ NEHOIU, JUDEŢUL
BUZĂU
10.22 Pătârlagele CONSOLIDARE POD DC 69 PESTE PÂRÂUL SIBICIU DIN 14
SATUL VALEA SIBICIULUI
10.23 Pietroasele CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE 2.079
ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE DARA, PIETROASA
MICĂ ŞI PIETROASELE, COMUNA PIETROASELE,
JUDEŢUL BUZĂU
10.24 Podgoria REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 1.187
ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR PODGORIA, ORATIA
ŞI COŢATCU, COMUNA PODGORIA, JUDEŢUL BUZĂU
10.25 Poşta Câlnău CONSTRUIRE PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA 400
POŞTA CÂLNĂU, JUDEŢUL BUZĂU
10.26 Râmnicelu CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SATUL 238
STIUBEI, COMUNA RÂMNICELU, JUDEŢUL BUZĂU
10.27 Săhăteni CONSTRUCŢIE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE 358
ALIMENTARE CU APĂ, SATUL SĂHĂTENI, COMUNA
SĂHĂTENI - JUDEŢUL BUZĂU
10.28 Siriu MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU 783
APĂ COMUNA SIRIU, JUDEŢUL BUZĂU
10.29 Smeeni CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SAT 348
UDAŢI-MÂNZU, COMUNA SMEENI, JUDEŢUL BUZĂU
10.30 Tisău ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TISĂU 70
10.31 Ulmeni CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SATELE 483
CLONDIRU, SĂRATA, BĂLTĂREŢI ŞI EXTINDERE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR ULMENI
ŞI VÂLCELE, COMUNA ULMENI, JUDEŢUL BUZĂU
10.32 Unguriu SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI 392
STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA UNGURIU, JUDEŢUL
BUZĂU
10.33 Vadu Paşii CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A 365
SATELOR SCURTESTI ŞI STÂNCESTI, COMUNA VADU
PAŞII, JUDEŢUL BUZĂU
10.34 Vâlcelele ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VÂLCELELE, JUDEŢUL 712
BUZĂU
10.35 Valea Râmnicului ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT VALEA 291
RÂMNICULUI, OREAVU ŞI RUBLA
10.36 Verneşti CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE 837
ALIMENTARE CU APĂ SAT ZOREŞTI, COMUNA
VERNEŞTI, JUDEŢUL BUZĂU
10.37 Zărneşti CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ IN SATELE 396
FUNDENI ŞI ZĂRNEŞTI
11 CARAŞ-SEVERIN din care 19.172
11.1 Anina CANALIZARE ŞI EPURARE STEIERDORF ANINA 1.242
11.2 Armeniş CANALIZARE MENAJERĂ FENES 379
11.3 Bănia REPARAŢII ALIMENTARE CU APĂ BĂNIA 317
11.4 Băuţar POD GURA STÂRNII PESTE RÂUL BISTRA. POD ŢARINA 143
PESTE RÂUL BISTRA, COMUNA BĂUŢAR
11.5 Berzasca CANALIZARE ŞI EPURARE BERZASCA - 298
REACTUALIZARE SOLUŢII
11.6 Bolvaşniţa ALIMENTARE CU APĂ, LOCALITĂŢILE BOLVAŞNIŢA ŞI 395
VÂRCIOROVA
11.7 Bozovici ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BOZOVICI ŞI 881
PRILIPEŢ
11.8 Buchin CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE 359
BUCHIN ŞI PRISIAN, COMUNA BUCHIN, JUDEŢUL
CARAŞ-SEVERIN
11.9 Bucoşniţa CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE 1.570
LOCALITĂŢILE PETROSNITASI BUCOSNITA, COMUNA
BUCOŞNIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.10 Caransebeş ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ŞI 246
STAŢIE DE EPURARE, SAT APARŢINĂTOR JUPA
11.11 Caraşova ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE CARAŞOVA ŞI 775
IABALCEA
11.12 Ciclova Română ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA CICLOVA ROMÂNĂ, 295
COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.13 Cornea CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR CORNEA, 948
MACOVIŞTE, CRUŞOVĂŢ
11.14 Coronini CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE 1.570
LOCALITATEA CORONINI
11.15 Doclin ALIMENTARE CU APĂ - TIROL, COMUNA DOCLIN, 137
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.16 Dognecea CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 346
LOCALITATEA DOGNECEA
11.17 Domaşnea PODURI ÎN DOMAŞNEA ŞI CĂNICEA, COMUNA 135
DOMAŞNEA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.18 Ezeriş ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE EZERIS ŞI 214
SOCENI, COMUNA EZERIŞ
11.19 Gârnic ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII PADINA MATEI, 127
COMUNA GÂRNIC, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.20 Glimboca STAŢIE DE EPURARE ŞI EXTINDERE REŢEA DE 305
CANALIZARE ÎN COMUNA GLIMBOCA
11.21 Grădinari CANALIZARE ŞI EPURARE GRĂDINARI, 332
REACTUALIZARE SOLUŢII
11.22 Iablaniţa ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE IABLANIŢA, PETNIC ŞI 1.099
GLOBU CRAIOVEI
11.23 Lăpuşnicu Mare ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE LĂPUŞNICU MARE 310
ŞI MOCERIS, COMUNA LĂPUŞNICU MARE, JUDEŢUL
CARAŞ-SEVERIN
11.24 Marga CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE 398
LOCALITATEA MARGA
11.25 Măureni ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR MĂURENI ŞI 380
ŞOŞDEA
11.26 Mehadia ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR PLUGOVA ŞI 391
GLOBURĂU
11.27 Mehadica ALIMENTARE CU APĂ MEHADICA, SOLUŢII 259
REACTUALIZATE
11.28 Moldova Nouă EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ MĂCEŞTI, ORAŞ 368
MOLDOVA NOUĂ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.29 Păltiniş CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE ÎN 223
LOCALITATEA PĂLTINIŞ
11.30 Răcăşdia POD PE DRUMUL SASCHII, COMUNA RĂCĂŞDIA 51
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.31 Reşiţa POD PESTE RÂUL BÂRZAVA LA INTRAREA ÎN MONIOM 240
LA INTERSECŢIA CU DN 58 B, REŞIŢA
11.32 Rusca Montană ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII RUSCA MONTANĂ 1.082
11.33 Sasca Montană ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR SASCA 950
MONTANĂ ŞI SASCA ROMANĂ, COMUNA SASCA
MONTANĂ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.34 Sicheviţa CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SICHEVIŢA 378
11.35 Târnova ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA TÂRNOVA, 1.057
COMUNA TÂRNOVA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
11.36 Turnu Ruieni CANALIZARE ŞI EPURARE COMUNA TURNU RUIENI 177
11.37 Văliug CANALIZAREA MENAJERĂ VĂLIUG 795
12 CĂLĂRAŞI din care 5.363
12.1 Borcea EXTINDERE ŞI REABILITARE FRONT CAPTARE ŞI REŢEA 298
DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BORCEA
12.2 Curcani EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ 60
12.3 Dorobanţu ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA 363
DOROBANŢU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
12.4 Fundeni PLATFORMĂ DE GUNOI - COMPOSTARE DEŞEURI 321
AGRICOLE ŞI ANIMALIERE GOSPODĂRIILE SĂTEŞTI,
PRECUM ŞI DIN ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR ISTORICE
DE DEJECŢII ANIMALIERE EXISTENTE ÎN COMUNA
FUNDENI
12.5 Gălbinaşi REŢEA ALIMENTARE CU APĂ 183
12.6 Gurbăneşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA 332
GURBĂNEŞTI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
12.7 Ileana EXTINDERE ŞI REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU 47
APĂ ÎN SATELE ARŢARI, VLĂICULEŞTI, ŞTEFĂNEŞTI ŞI
SATU NOU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
12.8 Lehliu-Gară ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL 599
RĂZVANI DIN SURSA EXISTENTĂ ŞI EXTINDERE REŢEA
ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA PERIURBANĂ A
ORAŞULUI LEHLIU-GARĂ ADIACENTĂ ADUCŢIUNII
12.9 Modelu EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA 1
MODELU, SATELE MODELU ŞI TONEA, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI
12.10 Nana PODEŢE PE STRĂZI ÎN COMUNA NANA, JUDEŢUL 380
CĂLĂRAŞI
12.11 Săruleşti EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ 272
12.12 Şoldanu ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA ŞOLDANU, 302
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
12.13 Ştefan cel Mare SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 885
SATUL ŞTEFAN CEL MARE, COMUNA ŞTEFAN CEL
MARE, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
12.14 Ştefan Vodă CONSTRUCŢIA UNEI PLATFORME DE DEPOZITARE ŞI 72
VALORIFICARE A DEŞEURILOR ÎN COMUNA ŞTEFAN
VODĂ
12.15 Ulmu SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ŞI 346
TRATARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA ULMU, SATUL
ULMU
12.16 Vâlcelele SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE VÂLCELELE ŞI 342
FLOROAICA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
12.17 Valea Argovei EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VALEA 288
ARGOVEI
12.18 Vlad-Ţepeş SISTEM DE CANALIZARE CU STAŢIE DE EPURARE ÎN 272
SATELE VLAD-ŢEPEŞ ŞI MIHAI-VITEAZU, COMUNA
VLAD-ŢEPEŞ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
13 CLUJ din care 18.304
13.1 Aiton PODEŢE ÎN LOCALITATEA AITON 219
13.2 Apahida ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE DEZMIR, 400
PATA ŞI BODROG, JUDEŢUL CLUJ
13.3 Baciu LUCRĂRI EDILITARE DE INFRASTRUCTURĂ ÎN COMUNA 380
BACIU, JUDEŢUL CLUJ
13.4 Băişoara EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII 1.000
BĂIŞOARA. ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII SĂCEL
CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE DIN
LOCALITATEA BĂIŞOARA, COMUNA BĂIŞOARA,
JUDEŢUL CLUJ
13.5 Beliş CAPTARE APĂ, ÎNMAGAZINARE-ADUCŢIUNE APĂ ÎN 400
SATUL BĂLCESTI, ÎNLOCUIRE ŞI EXTINDERE REŢEA
APĂ ÎN LOCALITATEA BELIŞ
13.6 Bobâlna ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN 698
LOCALITĂŢILE: MAIA, RĂZBUNENI ŞI BOBÂLNA,
COMUNA BOBÂLNA
13.7 Bonţida PASARELĂ PIETONALĂ PESTE SOMEŞ, LOCALITATEA 1.014
RĂSCRUCI, COMUNA BONŢIDA, JUDEŢUL CLUJ
13.8 Buza CONSTRUIRE ŞI AMENAJARE 60 DE PODEŢE ÎN 258
LOCALITĂŢILE BUZA ŞI ROTUNDA
13.9 Câţcău PODEŢE ÎN LOCALITATEA CÂŢCĂU 27
13.10 Călăraşi ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR CĂLĂRAŞI ŞI 996
CĂLĂRAŞI-GARĂ DIN COMUNA CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL
CLUJ
13.11 Căpuşu Mare ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI CĂPUŞU 111
MARE, SATELE CĂPUSU MARE, CĂPUŞU MIC, DÂNGĂU
MARE, DÂNGĂU MIC, AGÂRBICIU ŞI BĂLCESTI,
JUDEŢUL CLUJ
13.12 Ciurila ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR FILEA DE SUS 736
ŞI FILEA DE JOS, COMUNA CIURILA, JUDEŢUL CLUJ
13.13 Corneşti DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 400
CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE V. LUJERDIU ŞI P.
PUSTII ÎN SATELE STOIANA, CORNEŞTI, MORAU,
TIOCUL DE SUS, APARŢINĂTOARE COMUNEI
CORNEŞTI, JUDEŢUL CLUJ
13.14 Feleacu PODEŢ ÎN LOCALITATEA VÂLCELE 360
13.15 Fizeşu Gherlii CANALIZAREA LOCALITĂŢII FIZEŞU GHERLII, JUDEŢUL 399
CLUJ
13.16 Geaca ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 130
CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE VĂILE FIZESULUI,
LEGII, LACU, PUINILOR ŞI P. SATULUI ÎN SATELE
LACU, LEGII, SUCUTARD ŞI GEACA, APARŢINĂTOARE
COMUNEI GEACA, JUDEŢUL CLUJ
13.17 Gherla ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE A SATULUI BĂITA 1.800
APARŢINÂND MUNICIPIULUI GHERLA
13.18 Gilău CONSTRUIRE POD PESTE SOMESU MIC, LOCALITATEA 152
GILĂU, ZONA TÂRG
13.19 Jucu CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR JUCU DE SUS-DUVANA, 1.280
JUCU DE MIJLOC ŞI JUCU HERGHELIE, JUDEŢUL CLUJ
13.20 Măguri-Răcătău LUCRĂRI EDILITARE ÎN COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, 668
JUDEŢUL CLUJ - POD PESTE VALEA RĂCĂTĂULUI LA
LOCUL NUMIT DOBRUS. ALIMENTARE CU APĂ ŞI
CANALIZARE ÎN SAT MĂGURI-RĂCĂTĂU, JUDEŢUL CLUJ
13.21 Mărişel EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ 1.200
POTABILĂ A COMUNEI MĂRIŞEL
13.22 Moldoveneşti EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ MOLDOVENEŞTI, 1.106
CAPTAREA PIETROASA, CAPTAREA KIZIBERT,
CONDUCTA DE ADUCŢIUNE ŞI INTERCONECTARE,
REZERVOR COMENSARE ECHILIBRARE DEALUL MORII,
REZERVOARE COMPENSARE ŞI INCENDIU: PLĂIESTI,
BĂDENI, REŢELE DE DISTRIBUŢIE: PIETROASA,
VĂLENI, PLĂIESTI, BĂDENI
13.23 Petreştii de Jos ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PETREŞTII DE JOS 484
13.24 Ploscoş PODEŢE ÎN COMUNA PLOSCOŞ 507
13.25 Recea-Cristur POD ÎN LOCALITATEA RECEA-CRISTUR 28
13.26 Sănduleşti ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SĂNDULEŞTI 38
13.27 Săvădisla EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN 455
LOCALITĂŢILE SĂVĂDISLA, VLAHA, FINISEL ŞI
STOLNA, ALIMENTARE CU APĂ PRIN CIŞMELE
STRADALE A LOCALITĂŢILOR FINISEL ŞI STOLNA
13.28 Tritenii de Jos CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR COMUNEI TRITENII DE 1.048
JOS
13.29 Turda EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, 1.620
STAŢII DE TRATARE APE UZATE ŞI CONSTRUIRE
PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN CĂTUN URI LE SF.
IOAN ŞI HĂRCANA, STRADA PETRU MAIOR DIN
MUNICIPIUL TURDA
13.30 Ţaga ALIMENTARE CU APĂ ŢAGA, JUDEŢUL CLUJ 385
13.31 Vad ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VAD 5
14 CONSTANŢA din care 6.814
14.1 23 August EXTINDERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE 23 AUGUST 156
14.2 Albeşti ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE 73
ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII VÂRTOP
14.3 Băneasa AMENAJARE ŞI MODERNIZARE PODEŢE SAT NEGURENI 187
ŞI SAT FĂUREI, ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA
14.4 Bărăganu ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII BĂRĂGANU ŞI 372
REABILITAREA ALIMENTĂRII CU APĂ A LOCALITĂŢII
LANURILE, COMUNA BĂRĂGANU
14.5 Chirnogeni PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA CHIRNOGENI, 652
LOCALITĂŢILE CHIRNOGENI, PLOPENI, CREDINŢA,
JUDEŢUL CONSTANŢA
14.6 Ciobanu EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SAT MIORIŢA, 61
COMUNA CIOBANU, JUDEŢUL CONSTANŢA
14.7 Ciocârlia MODERNIZAREA ŞI COMPLETAREA SISTEMULUI DE 148
ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂŢILE
CIOCÂRLIA DE SUS ŞI DE JOS, COMUNA CIOCÂRLIA,
JUDEŢUL CONSTANŢA
14.8 Crucea SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN 399
LOCALITĂŢILE STUPINA ŞI GĂLBIORI ŞI CANALIZARE
MENAJERA ÎN LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA
CRUCEA, JUDEŢUL CONSTANŢA
14.9 Hârşova REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM 434
DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SPAŢIUL RURAL
APARŢINÂND ORAŞULUI HÂRŞOVA
14.10 Ion Corvin PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE PE VALEA 907
NEGURENILOR, TRONSON DN3 - LAC DUNĂRENI,
COMUNA ION CORVIN, JUDEŢUL CONSTANŢA
14.11 Istria CONSTRUIRE POD RUTIER PESTE PÂRÂUL ISTRIA, 100
STRADA SĂLCIEI, LOCALITATEA ISTRIA, JUDEŢUL
CONSTANŢA
14.12 Limanu CONDUCTE MAGISTRALE ŞI REŢELE DE DISTRIBUŢIE 400
CU APĂ ÎN ZONELE LOTIZĂRI, LIMANU, 2 MAI, VAMA
VECHE
14.13 Lumina PODURI, PODEŢE, PUNŢI PIETONALEÎN COMUNA 186
LUMINA, JUDEŢUL CONSTANŢA
14.14 Mereni REABILITAREA ALIMENTĂRII CU APĂ A LOCALITĂŢILOR 287
MERENI ŞI OSMANCEA, COMUNA MERENI, JUDEŢUL
CONSTANŢA
14.15 Ostrov REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE 392
ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA OSTROV
14.16 Poarta Albă REABILITARE ŞI EXTINDERE CANAL COLECTOR APE 359
PLUVIALE, PODURI, PODEŢE DIN COMUNA POARTA
ALBĂ
14.17 Saraiu ÎNLOCUIREA CONDUCTELOR CU GRAD AVANSAT DE 184
UZURĂ DIN REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ A
COMUNEI SARAIU, JUDEŢUL CONSTANŢA
14.18 Seimeni REABILITARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 199
COMUNA SEIMENI (SATELE SEIMENII MARI ŞI
DUNĂREA)
14.19 Siliştea REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE, 334
COMUNA SILIŞTEA (SATELE SILIŞTEA ŞI ŢEPEŞ VODĂ)
JUDEŢUL CONSTANTA
14.20 Topraisar CONSTRUCŢIA DE PODEŢE PENTRU ELIMINAREA 73
EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN SATELE MOVILITA ŞI
BIRUINŢA, COMUNA TOPRAISAR, JUDEŢUL
CONSTANŢA
14.21 Tuzla EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN 911
ZONELE LOTIZATE "CASTEL DE APA", O.J.R.S.A. ŞI
REŢEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TUZLA, JUDEŢUL
CONSTANŢA
15 COVASNA din care 16.650
15.1 Aita Mare ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII AITA MEDIE, 792
COMUNA AITA MARE
15.2 Arcuş CANALIZARE CENTRALIZATĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE, 399
COMUNA ARCUŞ, JUDEŢUL COVASNA
15.3 Băţani ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR AITA SEACĂ ŞI 990
HERCULIAN, COMUNA BĂŢANI, JUDEŢUL COVASNA
15.4 Belin DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURALĂ RURALĂ DIN 687
COMUNA BELIN, JUDEŢUL COVASNA
15.5 Bixad DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 1.421
BIXAD - CANALIZARE MENAJERĂ
15.6 Bodoc DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 184
BODOC, JUDEŢUL COVASNA. CANALIZARE
CENTRALIZATA ŞI STAŢIE DE EPURARE BODOC. PODEŢ
NOU PESTE PÂRÂUL TÂRGOVEŢ ÎN LOCALITATEA
BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TALOMIR ÎN
LOCALITATEA BODOC
15.7 Breţcu REABILITARE STAŢIE DE EPURARE ŞI EXTINDERE 339
CANALIZARE
15.8 Cernat EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ 1.744
POTABILĂ ŞI REABILITAREA CELEI EXISTENTE ÎN
COMUNA CERNAT, JUDEŢUL COVASNA
15.9 Dalnic SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN 339
SISTEM CENTRALIZAT
15.10 Dobârlău REFACERE POD PESTE P. TARLUNG PE DC 27 A, ÎN 455
LOCALITATEA LUNCA MĂRCUŞULUI, COMUNA
DOBÂRLĂU, JUDEŢUL COVASNA
15.11 Estelnic DEZVOLTAREA INRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 30
ESTELNIC - CONSTRUIREA A DOUĂ PODURI ŞI SASE
PUNŢI PIETONALE DIN BETON ARMAT
15.12 Ghelinţa DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 398
GHELINŢA - CANALIZARE MENAJERĂ
15.13 Ghidfalău RECONSTRUIRE POD PESTE RÂUL OLT LA ZOLTAN 653
15.14 Hăghig CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA 400
HĂGHIG
15.15 Ilieni EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA 823
ILIENI, JUDEŢUL COVASNA
15.16 Întorsura Buzăului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN SATUL 395
BRĂDET, ORAŞUL ÎNTORSURA BUZĂULUI
15.17 Lemnia DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 398
LEMNIA. CANALIZARE MENAJERĂ
15.18 Malnaş CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE 590
EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE MALNAS BĂI ŞI MALNAS,
COMUNA MALNAŞ, JUDEŢUL COVASNA
15.19 Mereni DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 126
MERENI, ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE APĂ,
CANALIZARE MENAJERĂ
15.20 Micfalău DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 584
MICFALĂU, CANALIZARE MENAJERĂ
15.21 Moacşa DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 937
MOACŞA - CANALIZARE MENAJERĂ
15.22 Ozun SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA OZUN, SAT 279
OZUN, JUDEŢUL COVASNA
15.23 Reci DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA 535
RECI
15.24 Sânzieni POD RUTIER DIN BETON ARMAT, MONOLIT, PESTE 708
RÂUL CAŞIN
15.25 Sfântu Gheorghe ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII 85
CHILIENI-COSENI, SATE APARŢINĂTOARE
MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
15.26 Sita Buzăului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA SITA 1.138
BUZĂULUI: ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE APE
UZATE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL CRASNA ŞI
EXTINDERE REŢEA APĂ-CANAL ÎN SATUL SITA
BUZĂULUI
15.27 Vârghiş CONSTRUCŢIA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 534
ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII
VÂRGHIŞ
15.28 Zagon SISTEME DE CANALIZARE A APEI ŞI STAŢII DE 311
EPURAREA APELOR UZATE
15.29 Zăbala CANALIZARE SAT ZĂBALA, COMUNA ZĂBALA, JUDEŢUL 376
COVASNA
16 DÂMBOVIŢA din care 28.900
16.1 Aninoasa DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE A COMUNEI 154
ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.2 Bărbuleţu POD PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA GHEMELEU, PUNTE 841
PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA GOGI, PUNTE PESTE
PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA UDROI
16.3 Bezdead PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA BEZDEAD - PUNTE 690
PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL BIZDIDEL ÎN SATUL
BEZDEAD, PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL BIZDIDEL
ÎN SATUL MĂGURA
16.4 Brăneşti POD ŞI APĂRĂRI DE MAL PE RÂUL IALOMIŢA, ÎN 1.544
COMUNA BRĂNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.5 Brezoaele SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI 384
CANALIZARE ÎN COMUNA BREZOAELE, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA
16.6 Bucşani EXECUŢIA A 8 PODEŢE ŞI CANALIZARE PÂRÂU (VALE 377
LOCALĂ) CĂCIOASA ÎN ZONA AFERENTĂ SECŢIUNII
AMONTE/AVAL ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 700 M,
COMUNA BUCŞANI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.7 Cobia POD PE DC 105 KM 1 + 500 PESTE PÂRÂUL COBITĂ 355
CĂTRE CRĂCIUNESTI POD PE DC 105 KM 2 + 700
PESTE PÂRÂUL COBITĂ CĂTRE GHERGHITESTI, ÎN
LOCALITATEA COBIA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.8 Comişani REŢELE CANALIZARE ŞI STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA 2.285
COMIŞANI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.9 Conţeşti ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CONŢEŞTI, 269
CRÂNGAŞI, BOTENI
16.10 Corneşti ALIMENTARE CUAPĂÎN COMUNA CORNEŞTI, JUDEŢUL 819
DÂMBOVIŢA
16.11 Costeştii din Vale POD PESTE PÂRÂUL SABAR, SAT MĂRUNTISU, COMUNA 63
COSTEŞTII DIN VALE
16.12 Dărmăneşti CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DĂRMĂNEŞTI, 393
SAT MĂRGINENII DE SUS, COMUNA DĂRMĂNEŞTI,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.13 Doiceşti EXTINDERE REŢELE CANALIZARE, ETAPA A II-A, 941
COMUNA DOICEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.14 Glodeni POD PESTE PÂRÂUL SLĂNIC LA FÂNTÂNA RECE, LA 1.494
CIOCĂNICA, LA MURGA, LA LIVEZI, LA MALUL MIERII,
POD PESTE VALEA LĂCULETE LA MĂDĂRĂNESTI 1,
MĂDĂRĂNESTI 2
16.15 Gura Foii POD DIN BETON ARMAT PE DC 112 GURA FOII 139
+BUMBUIA +COBIA KM 1+800 PESTE PÂRÂUL VALEA
BRATILAÎN COMUNA GURA FOII, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.16 Hulubeşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HULUBEŞTI 1.480
16.17 Lunguleţu ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA LUNGULEŢU 2.672
16.18 Malu cu Flori POD PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA ÎNTRE SATELE CAPU 1.052
COASTEI - MALU CU FLORI
16.19 Măneşti POD PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA ÎNTRE SATELE 340
DRĂGĂESTI UNGURENI-DRĂGĂEŞTI PĂMÂNTENI
16.20 Mătăsaru ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MĂTĂSARU, JUDEŢUL 624
DÂMBOVIŢA
16.21 Perşinari ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM 381
CENTRALIZAT - LUCRARE NOUĂ - ÎN COMUNA
PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.22 Petreşti CANALIZARE ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE 1.532
ÎN COMUNA PETREŞTI
16.23 Pietrari PODURI ÎN COMUNA PIETRARI 111
16.24 Pietroşiţa PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL IALOMIŢA LA GARĂ, 158
POD PESTE PÂRÂUL DEALU-FRUMOS ÎN SATUL DEALU
FRUMOS, PUNCT VALE
16.25 Produleşti REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 400
LOCALITATEA COSTEŞTII DIN DEAL
16.26 Pucheni CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE 88
16.27 Râu Alb PODURI ÎN COMUNA RÂU ALB 284
16.28 Răscăeţi POD PESTE PÂRÂUL JIRNOV, SAT RĂSCĂEŢI ŞI POD 480
PESTE PÂRÂUL HOLBOCA, SAT VULTUREANCA
16.29 Răzvad REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA RĂZVAD, 1.580
SAT VALEA VOIEVOZILOR
16.30 Runcu PODEŢ ÎN PUNCTUL "POD BREBU" 42
16.31 Slobozia Moară SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI 396
CANALIZARE ÎN COMUNA SLOBOZIA MOARĂ, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA
16.32 Şelaru SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ŞI EXTINDERE 65
ALIMENTARE CU APĂ
16.33 Tărtăşeşti REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SAT 133
GULIA
16.34 Tătărani PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA SAT 129
PRIBOIU PUNCT MOARĂ
16.35 Vârfuri ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VÂRFURI, JUDEŢUL 1.670
DÂMBOVIŢA
16.36 Văleni-Dâmboviţa EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VĂLENI- 278
DÂMBOVIŢA
16.37 Vişina ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VIŞINA, JUDEŢUL 829
DÂMBOVIŢA
16.38 Vişineşti POD PESTE CRICOVUL DULCE LA URSEI, POD PESTE 2.256
CRICOVUL DULCE LA DOSPINESTI ŞI POD PESTE
PÂRÂUL SULTANU LA SULTANU, COMUNA VIŞINEŞTI,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
16.39 Vlădeni POD PE DC 26C, PESTE PÂRÂUL CRICOVUL DULCE 127
16.40 Vulcana-Pandele REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE, 1.045
COMUNA VULCANA-PANDELE
17 DOLJ din care 37.930
17.1 Amărăştii de Sus ALIMENTARE CU APĂ COMUNA AMĂRĂSTII DE SUS, 386
JUDEŢUL DOLJ
17.2 Apele Vii EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM 355
CENTRALIZAT AL COMUNEI APELE VII, JUDEŢUL DOLJ
17.3 Argetoaia ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA ARGETOAIA, 242
COMUNA ARGETOAIA, JUDEŢUL DOLJ
17.4 Bistreţ ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 83
COMUNEI BISTREŢ, JUDEŢUL DOLJ
17.5 Brabova CONSTRUCŢIE POD PESTE PÂRÂUL PLESOI, ÎN SATUL 91
RĂCHITA DE JOS, PENTRU A FACILITA LEGĂTURA CU
DJ606, COMUNA BRABOVA, JUDEŢUL DOLJ
17.6 Braloştiţa ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI BRALOŞTIŢA, 1.476
JUDEŢUL DOLJ
17.7 Brădeşti CONSTRUCŢIE POD PESTE VALEA MORII, SAT 422
TATOMIREŞTI PENTRU A ASIGURA ACCESUL LA DN 6
17.8 Breasta CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA 235
BREASTA, JUDEŢUL DOLJ
17.9 Bucovăţ ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE BUCOVĂT, 1.423
LEAMNA DE JOS, LEAMNA DE SUS ŞI PALILULA,
COMUNA BUCOVĂŢ, JUDEŢUL DOLJ
17.10 Bulzeşti CONSTRUCŢIE PODURI PESTE PÂRÂUL HOREZU, ÎN 259
SATELE ÎNFRĂŢIREA, SĂLISTEA ŞI GURA RACULUI,
COMUNA BULZEŞTI, JUDEŢUL DOLJ
17.11 Calopăr ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 741
COMUNEI CALOPĂR, JUDEŢUL DOLJ
17.12 Cârcea SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ 49
POTABILĂ ÎN COMUNA CÂRCEA, JUDEŢUL DOLJ
17.13 Cârna SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII 400
CÂRNA, JUDEŢUL DOLJ
17.14 Castranova ALIMENTARE CU APĂ SATUL PUŢURI, COMUNA 175
CASTRANOVA, JUDEŢUL DOLJ
17.15 Catane ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, 1.012
COMUNA CATANE, JUDEŢUL DOLJ
17.16 Celaru EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE 644
CELARU, GHIZDAVESTI, SORENI, MAROTINU DE JOS
ŞI ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MAROTINU DE SUS,
COMUNA CELARU, JUDEŢUL DOLJ
17.17 Cetate REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE 802
UZATE ÎN COMUNA CETATE
17.18 Coşoveni CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI 399
COŞOVENI
17.19 Craiova ALIMENTARE CU APAŞI CANALIZARE MENAJERĂ A 1.500
LOCALITĂŢII COMPONENTE A MUNICIPIULUI CRAIOVA
- POPOVENI
17.20 Daneţi ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 306
COMUNEI DANEŢI, JUDEŢUL DOLJ
17.21 Desa CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI 392
DESA, JUDEŢUL DOLJ
17.22 Dioşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI DE INCENDIU, 342
COMUNA DIOŞTI, JUDEŢUL DOLJ
17.23 Dobroteşti ALIMENTARE CU APĂ PRIN REŢEA DE CIŞMELE 1.480
STRADALE ÎN SATELE DOBROTEŞTI ŞI NISIPURI
17.24 Drăgoteşti CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL TESLUI, COMUNA 316
DRĂGOTEŞTI, JUDEŢUL DOLJ, PENTRU A FACILITA
ACCESUL LA DJ641
17.25 Fărcaş CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PLOSCA LA KM 398
0+650 ŞI POD PESTE PÂRÂUL PLOSCA LA KM 5+680,
PENTRU A FACILITA LEGĂTURA CU DJ605A
17.26 Filiaşi SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL 223
RĂCARII DE SUS, ORAŞUL FILIAŞI, JUDEŢUL DOLJ
17.27 Galiciuica ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL 398
COMUNEI GALICIUICA, JUDEŢUL DOLJ
17.28 Gângiova ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SCOALĂ, GRĂDINIŢĂ 104
ŞI DISPENSAR - COMUNA GÂNGIOVA JUDEŢUL DOLJ
17.29 Ghidici ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA 384
GHIDICI, JUDEŢUL DOLJ
17.30 Ghindeni CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA 380
GHINDENI, JUDEŢUL DOLJ
17.31 Gighera ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA GIGHERA, SAT 1.751
GIGHERA ŞI SAT NEDEIA, JUDEŢUL DOLJ
17.32 Giurgiţa ALIMENTARE CUAPĂÎN COMUNA GIURGIŢA, JUDEŢUL 63
DOLJ
17.33 Gogoşu CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL RECEA ŞI 611
PÂRÂUL URDINIŢA, COMUNA GOGOŞU, JUDEŢUL DOLJ
17.34 Goieşti CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL AMARADIA ÎN SATUL 2.088
ŢANDĂRA ŞI POD ÎN SATUL POPEASA
17.35 Işalniţa CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA 1.248
IŞALNIŢA, JUDEŢUL DOLJ
17.36 Leu EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM 451
CENTRALIZAT AL COMUNEI LEU
17.37 Lipovu CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL DESNĂTUI, SAT 1.362
LIPOVU, COMUNA LIPOVU, JUDEŢUL DOLJ
17.38 Malu Mare CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA 387
MALU MARE, COMUNA MALU MARE, JUDEŢUL DOLJ
17.39 Mârşani ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, 360
COMUNA MÂRŞANI, JUDEŢUL DOLJ
17.40 Măceşu de Jos ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 398
COMUNEI MĂCEŞU DE JOS, JUDEŢUL DOLJ
17.41 Măceşu de Sus ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 388
COMUNEI MĂCEŞU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ
17.42 Melineşti CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL AMARADIA ÎN COMUNA 1.202
MELINEŞTI, JUDEŢUL DOLJ
17.43 Mischii ALIMENTARE CU APĂ - COMUNA MISCHII, JUDEŢUL 1.180
DOLJ
17.44 Moţăţei CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA 380
MOŢĂŢEI, JUDEŢUL DOLJ
17.45 Murgaşi LUCRĂRI DE TRAVERSARE CURSURI DE APE ŞI 559
ALIMENTĂRI CUAPĂÎN COMUNA MURGASI, JUDEŢUL
DOLJ
17.46 Negoi CONSTRUCŢIE PODURI ÎN COMUNA NEGOI, JUDEŢUL 364
DOLJ
17.47 Ostroveni ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN 372
COMUNA OSTROVENI, JUDEŢUL DOLJ
17.48 Perişor SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN 317
COMUNA PERIŞOR, JUDEŢUL DOLJ
17.49 Pieleşti ALIMENTARE CU APA POTABILĂ ÎN LOCALITATEA 573
PIELEŞTI, JUDEŢUL DOLJ
17.50 Pleniţa MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT 285
DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA PLENIŢA, JUDEŢUL
DOLJ
17.51 Pleşoi CONSTRUIRE POD PE DC601 ŞI A 11 PODEŢE PESTE 149
PÂRÂUL PLEŞOIU ÎN COMUNA PLEŞOI, JUDEŢUL DOLJ
17.52 Podari ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR 746
COMUNEI PODARI, JUDEŢUL DOLJ
17.53 Predeşti CONSTRUIRE POD PÂRÂU MERETEL - COMUNA 80
PREDEŞTI, JUDEŢUL DOLJ
17.54 Robăneşti SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN 87
COMUNA ROBĂNEŞTI, JUDEŢUL DOLJ
17.55 Rojişte ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE ROJISTE ŞI 266
TÂMBUREŞTI, COMUNA ROJIŞTE, JUDEŢUL DOLJ
17.56 Sălcuţa PODURI ÎN COMUNA SĂLCUTA, SAT SĂLCUTA ŞI SAT 79
PLOPSOR, JUDEŢUL DOLJ, PENTRU A FACILITA
LEGĂTURA CU DJ 552 ŞI DJ 552A
17.57 Seaca de Câmp ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SEACA DE CÂMP - 1.115
JUDEŢUL DOLJ
17.58 Secu CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA SECU, JUDEŢUL 85
DOLJ
17.59 Sopot CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL VÂLCEAUA SORII 445
ŞI PÂRÂUL MEREŢEL
17.60 Şimnicu de Sus CONSTRUCŢIE POD PESTE RÂUL AMARADIA, COMUNA 194
ŞIMNICU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ
17.61 Teasc ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII SECUI, COMUNA 160
TEASC
17.62 Terpeziţa CONSTRUIREA DE PODURI ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN 287
COMUNA TERPEZIŢA: PODURI PESTE PÂRÂUL
TERPEZIŢA ÎN SATUL TERPEZITA ŞI SATUL
CĂCIULATU; PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL
TERPEZITA ÎN SATUL TERPEZITA; POD PESTE PÂRÂUL
LEAMNA ÎN SATUL CĂRUIA
17.63 Ţuglui CONSTRUIREA DE PODURI ÎN COMUNA ŢUGLUI 109
PENTRU FACILITAREA ACCESULUI LA DJ 561
17.64 Unirea REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI GOSPODĂRIE DE 347
APĂ ÎN COMUNA UNIREA, JUDEŢUL DOLJ
17.65 Urzicuţa SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN 1.801
COMUNA URZICUŢA, SATUL URZICUŢA, JUDEŢUL DOLJ
17.66 Valea Standului ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, 400
COMUNA VALEA STANCIULUI, JUDEŢUL DOLJ
17.67 Vârvoru de Jos SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA 1.824
VÂRVORU DE JOS
18 GALAŢI din care 14.925
18.1 Bălăbăneşti ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BĂLĂBĂNEŞTI SATELE 333
LUNGEŞTI ŞI BURSUCANI, JUDEŢUL GALAŢI
18.2 Bălăşeşti CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A 217
COMUNEI BÂLĂŞEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI
18.3 Băleni EXTINDERE SURSĂ ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA 136
BĂLENI, JUDEŢUL GALAŢI
18.4 Băneasa ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI BĂNEASA, COMUNA 340
BĂNEASA, JUDEŢUL GALAŢI
18.5 Bereşti-Meria ALIMENTARE CU APĂ SAT BALINTESTI, COMUNA 283
BERESTI MERIA, JUDEŢUL GALAŢI
18.6 Brăhăşeşti ALIMENTARE CU APĂ SAT BRĂHĂŞEŞTI, SAT TOFLEA 723
18.7 Braniştea MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM 169
CENTRALIZAT SAT BRANIŞTEA, COMUNA BRANIŞTEA
18.8 Buciumeni CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, 368
COMUNA BUCIUMENI, JUDEŢUL GALAŢI
18.9 Cavadineşti ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CAVADINEŞTI, SATELE 1.221
CAVADINEŞTI, GĂNEŞTI ŞI COMĂNEŞTI
18.10 Corod CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE CANALIZARE ŞI 100
EPURARE A APEI UZATE ÎN COMUNA COROD, JUDEŢUL
GALAŢI
18.11 Cuca POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL LOZOVITA, 10
COMUNA CUCA, JUDEŢUL GALAŢI
18.12 Cudalbi DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE 326
ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI
18.13 Drăgăneşti DOUĂ PODURI DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL 399
BÂRLAD, ZONA SAT MALU ALB ŞI ZONA SAT
DRĂGĂNEŞTI, COMUNA DRĂGĂNEŞTI, JUDEŢUL
GALAŢI
18.14 Drăguşeni ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DRĂGUŞENI 200
18.15 Folteşti MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ SAT STOICANI - 166
COMUNA FOLTEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI
18.16 Fundeni ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA FUNDENI, JUDEŢUL 400
GALAŢI
18.17 Ghidigeni EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA 174
GHIDIGENI, SATELE: GEFU, GEFU VECHI, GHIDIGENI,
TAPLAU, TALPIGI, SLOBOZIA CORNI, JUDEŢUL GALAŢI
18.18 Gohor ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GOHOR, JUDEŢUL 583
GALAŢI
18.19 Griviţa EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A 84
COMUNEI GRIVIŢA, JUDEŢUL GALAŢI
18.20 Iveşti REŢEA CANALIZARE COMUNA IVEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI 1.951
18.21 Matca POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL COROZEL ÎN 63
COMUNA MATCA, JUDEŢUL GALAŢI
18.22 Măstăcani PLATFORMA ECOLOGICĂ PENTRU COLECTAREA ŞI 308
MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD ŞI A
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
18.23 Movileni ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT 389
COMUNA MOVILENI
18.24 Munteni EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA 9
MUNTENI
18.25 Negrileşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM 252
CENTRALIZAT ÎN COMUNA NEGRILEŞTI, JUDEŢUL
GALAŢI
18.26 Nicoreşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE PISCU CORBULUI, 37
COASTA LUPEI, MĂLURENI, FÂNTÂNI ŞI GROZĂVEŞTI,
COMUNA NICOREŞTI, JUDEŢUL GALAŢI
18.27 Oancea CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, 170
COMUNA OANCEA, JUDEŢUL GALAŢI
18.28 Priponeşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT 651
COMUNA PRIPONEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI
18.29 Rădeşti EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ 56
COMUNA RĂDEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI
18.30 Rediu EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA REDIU, 246
JUDEŢUL GALAŢI
18.31 Scânteieşti POD PESTE CANALUL COLECTOR APE METEORICE ÎN 138
PUNCTUL TRIŞCA, SAT FÂNTÂNELE
18.32 Schela ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT SAT 198
NEGREA ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN
SISTEM CENTRALIZAT SAT SCHELA, COMUNA SCHELA,
JUDEŢUL GALAŢI
18.33 Slobozia Conachi ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SLOBOZIA CONACHI, 345
JUDEŢUL GALAŢI
18.34 Smârdan ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT 713
COMUNA SMÂRDAN - SATELE SMÂRDAN, M.
KOGĂLNICEANU, CIŞMELE, JUDEŢUL GALAŢI
18.35 Suceveni ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, SAT ROGOJENI, 105
COMUNA SUCEVENI, JUDEŢUL GALAŢI
18.36 Şendreni construire, extindere si modernizare sistem de 50
alimentare cu apă în satele şendreni, serbestii vechi si
movileni, comuna şendreni, judeţul galaţi
18.37 Târgu Bujor ALIMENTARE CU APĂ - SAT MOSCU ŞI SAT 82
UMBRĂRESTI - ORAŞ TÂRGU BUJOR, JUDEŢUL GALAŢI
18.38 Tudor Vladimirescu ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, 393
COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU, JUDEŢUL GALAŢI
18.39 Tuluceşti CONSTRUCŢIE CANALIZARE ŞI STAŢIE EPURARE ÎN 358
COMUNA TULUCEŞTI, SATELE TULUCEŞTI, TĂTARCASI
ŞIVIŢA - JUDEŢUL GALAŢI
18.40 Ţepu POD DIN BETON ARMAT PE DC 64 PESTE PÂRÂUL 17
BERHECI ŞI PUNTE PIETONALĂ ÎN ZONA RÂPA MORII,
COMUNA ŢEPU, JUDEŢUL GALAŢI
18.41 Valea Mărului ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VALEA MĂRULUI, 505
JUDEŢUL GALAŢI
18.42 Vânători ACTUALIZARE ALIMENTARE CU APĂ, SAT VÂNĂTORI ŞI 357
SAT COSTI COMUNA VÂNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI
18.43 Vârlezi SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A 1.200
COMUNEI VÂRLEZI
18.44 Vlădeşti CONSTRUIRE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VLĂDEŞTI 100
19 GIURGIU din care 7.032
19.1 Bolintin-Deal ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BOLINTIN- 1.000
DEAL ŞI MIHAIVODĂ
19.2 Bucşani POD PESTE RÂUL NEAJLOV, ÎN SATUL VADU-LAT, 5
COMUNA BUCŞANI
19.3 Daia ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR DAIA ŞI 400
PLOPŞORU
19.4 Ghimpaţi CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GHIMPAŢI, 235
JUDEŢUL GIURGIU
19.5 Gostinari POD RUTIER PESTE RÂUL ARGEŞ KM 51+290 ÎN 400
COMUNA GOSTINARI, JUDEŢUL GIURGIU
19.6 Grădinari STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA GRĂDINARI, 400
JUDEŢUL GIURGIU
19.7 Iepureşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN 390
SATELE GORNENI, STÂLPU ŞI IEPUREŞTI
19.8 Izvoarele ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA IZVOARELE - 669
SATELE CHIRIACU, IZVOARELE ŞI VALEA BUJORULUI
19.9 Joiţa DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 99
CONSTRUCŢIA UNUI POD PESTE RÂUL CIOROGÂRLA ÎN
COMUNA JOIŢA, JUDEŢUL GIURGIU
19.10 Mihai Bravu ALIMENTARE CU APĂ, LOCALITATEA MIHAI BRAVU, 227
COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEŢUL GIURGIU
19.11 Mihăileşti ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR POPEŞTI ŞI NOVACI, 1.500
JUDEŢUL GIURGIU
19.12 Roata de Jos ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 889
CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI A
STAŢIEI DE EPURARE A APELOR UZATE, PENTRU ZONA
CENTRALĂ A LOCALITĂŢII ROATA DE JOS, JUDEŢUL
GIURGIU
19.13 Toporu ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TOPORU ŞI 18
TOMULEŞTI
19.14 Vărăşti ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR VĂRĂSTI ŞI 800
DOBRENI, JUDEŢUL GIURGIU
20 GORJ din care 20.300
20.1 Albeni ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI ALBENI, 45
JUDEŢUL GORJ
20.2 Alimpeşti CANALIZARE MENAJERĂ A SATELOR CIUPERCENII DE 1.483
OLTET, SÂRBEŞTI, ALIMPEŞTI ŞI NISTORESTI,
COMUNA ALIMPEŞTI, JUDEŢUL GORJ
20.3 Baia de Fier ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BAIA DE FIER, ZONA 792
TURISTICĂ CORNEUL MARE - RÂNCA ŞI SATUL
CERNĂDIA, JUDEŢUL GORJ
20.4 Bâlteni CONSTRUIRE PUNTE PESTE RÂUL JIU SAT COCORENI, 631
COMUNA BÂLTENI, JUDEŢUL GORJ
20.5 Băleşti CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA BĂLESTI, SATELE 397
CEAURU ŞI BĂLEŞTI, JUDEŢUL GORJ
20.6 Bengeşti-Ciocadia ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA, 1.295
SATELE BENGEŞTI, BĂLCEŞTI, BIRCII, CIOCADIA
20.7 Berleşti CONSTRUIRE PODURI COMUNA BERLEŞTI 184
20.8 Bolboşi ALIMENTARE CU APĂ - COMUNA BOLBOSI, SATELE 809
BOLBOŞI, BOLBOASA, BĂLĂCEŞTI
20.9 Borăscu CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL JILŢ, COMUNA 1.111
BORĂSCU, JUDEŢUL GORJ
20.10 Bumbeşti-Jiu ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SAT PLESA ŞI 141
SUPLIMENTARE DEBIT SATELE TETILA ŞI CURTISOARA,
BUMBEŞTI-JIU, JUDEŢUL GORJ
20.11 Bumbeşti-Piţic ACCES AUTO PESTE RÂUL GALBENUL PE DC12, 86
COMUNA BUMBEŞTI-PIŢIC, JUDEŢUL GORJ
20.12 Bustuchin ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BUSTUCHIN, SATELE 395
POIENIŢA, NĂMETE, VALEA POJARULUI, JUDEŢUL GORJ
20.13 Căpreni CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE PODURI ŞI PODEŢE PE 580
DRUMURI DE INTERES LOCAL, SAT BULBUCENI,
COMUNA CĂPRENI, JUDEŢUL GORJ
20.14 Cătunele CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA CĂTUNELE, SATELE 398
CĂTUNELE, VALEA PERILOR, STEIC, VALEA
MĂNĂSTIRII, LUPOAIA, JUDEŢUL GORJ
20.15 Ciuperceni EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA 79
CIUPERCENI, SATELE CIUPERCENI, ZORZILA,
VÂRTOPU, PEŞTEANA-VULCAN, BOBOIEŞTI
20.16 Crasna ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CRASNA, SATELE 388
CĂRPINIŞ ŞI RADOŞI, JUDEŢUL GORJ
20.17 Cruşeţ ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI DE INCENDIU 511
COMUNA CRUSET, JUDEŢUL GORJ (SATELE VALUTA,
BOJINU, MIERE, MĂRINEŞTI, SLĂVUŢAŞI URDA DE
JOS)
20.18 Dănciuleşti CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA DĂNCIULEŞTI 1.019
20.19 Dăneşti REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 384
PENTRU LOCALITĂŢILE DĂNESTI, BUCUREASA,
VĂCĂREA, BARZA ŞI BOTOROGI, JUDEŢUL GORJ
20.20 Jupâneşti PODURI TRAVERSARE RÂU GILORT ÎN SATELE VON ŞI 1.713
VIERŞANI, COMUNA JUPÂNEŞTI, JUDEŢUL GORJ
20.21 Licurici CONSTRUIRE PODURI COMUNA LICURICI, JUDEŢUL 369
GORJ
20.22 Muşeteşti SISTEM COLECTARE, EPURARE ŞI EVACUARE A APELOR 339
UZATE DIN LOCALITĂŢILE-AGLOMERĂRILE UMANE DIN
COMUNA MUSETESTI
20.23 Negomir REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE COMUNA NEGOMIR, 511
JUDEŢUL GORJ
20.24 Padeş MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 392
COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ
20.25 Peştişani MODERNIZARE ŞI EXTINDERE REŢELE DE DISTRIBUŢIE 561
APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA PESTISANI
20.26 Plopşoru SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, SATELE DELENI ŞI 377
PISCURI, COMUNA PLOPŞORU, JUDEŢUL GORJ
20.27 Polovragi CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI EPURAREA 32
APELOR UZATE DIN LOCALITĂŢILE COMUNEI
POLOVRAGI
20.28 Prigoria REABILITARE ŞI MODERNIZARE PODURI APĂ CÂLNIC, 599
COMUNA PRIGORIA, JUDEŢUL GORJ
20.29 Runcu MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ 400
POTABILĂ, COMUNA RUNCU, JUDEŢUL GORJ
20.30 Săcelu PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE LOCALITATEA SĂCELU, 1.061
JUDEŢUL GORJ
20.31 Săuleşti ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SĂULEŞTI 385
20.32 Schela MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ 148
POTABILĂ, SATELE ARSURI, PAJIŞTELE ŞI SCHELA
20.33 Scoarţa ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ PENTRU COMUNA 400
SCOARŢA, SATELE MOGOŞANI, BOBU, LAZURI,
COLIBAŞI
20.34 Slivileşti CONSTRUIRE PODURI COMUNA SLIVILEŞTI, JUDEŢUL 238
GORJ
20.35 Stăneşti EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, COMUNA 392
STĂNEŞTI, JUDEŢUL GORJ, SATELE BĂLANI, CĂLEŞTI,
MĂZĂROI, OBREJA, ALEXENI
20.36 Stejari ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI STEJARI 252
20.37 Târgu Cărbuneşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SAT FLORESTENI, 61
ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL GORJ
20.38 Târgu Jiu EXTINDERE FRONT CAPTARE APĂ ŞI DISTRIBUŢIE APĂ 507
POTABILĂ ÎN ZONELE PERIURBANE PREAJBA SI
POLATA
20.39 Văgiuleşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA VĂGIULEŞTI, 370
JUDEŢUL GORJ, SATELE MURGILEŞTI ŞI COVRIGI
20.40 Vladimir CONSTRUCŢIE PODURI ŞI PODEŢE ÎN PUNCTELE 465
LARGA, LUNCA, LEURDEASA
21 HARGHITA din care 17.899
21.1 Atid DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAŢIULUI RURAL - 94
COMUNA ATID, JUDEŢUL HARGHITA, REPARAŢII DE
PODURI PESTE PÂRÂUL CUSMED
21.2 Avrămeşti CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA AVRĂMEŞTI, 1.139
JUDEŢUL HARGHITA
21.3 Bălan REABILITARE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE APĂ ŞI 165
CANALIZARE ÎN ZONA PERIURBANĂ DELIMITATĂ DE
STRADA FLORILOR
21.4 Cârţa SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA CÎRŢA, SAT 738
CÎRŢA ŞI INEU
21.5 Ciumani CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CIUMANI, 353
JUDEŢUL HARGHITA
21.6 Cozmeni CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL TUSNAD ÎN SATUL 9
LĂZĂRESTI ŞI CINCI PODEŢE ÎN SATUL COZMENI,
COMUNA COZMENI, JUDEŢUL HARGHITA
21.7 Cristuru Secuiesc CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA CRISTURU 331
SECUIESC, ZONA INDUSTRIALĂ EST-BETESTI,
JUDEŢUL HARGHITA
21.8 Dăneşti SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA DĂNESTI, SAT 649
DĂNEŞTI, JUDEŢUL HARGHITA
21.9 Dealu CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DEALU, JUDEŢUL 923
HARGHITA
21.10 Ditrău REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ 199
21.11 Feliceni REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA 559
FELICENI, JUDEŢUL HARGHITA
21.12 Gălăuţaş CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GĂLĂUTAS, 764
JUDEŢUL HARGHITA
21.13 Lăzarea REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ, 1.034
LOCALITATEA LĂZAREA, JUDEŢUL HARGHITA
21.14 Lunca de Sus ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA LUNCA DE SUS, 22
JUDEŢUL HARGHITA
21.15 Mădăraş CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 398
COMUNA MĂDĂRAS
21.16 Mărtiniş CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 740
COMUNA MĂRTINIŞ, JUDEŢUL HARGHITA
21.17 Mereşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MEREŞTI, JUDEŢUL 84
HARGHITA
21.18 Miercurea-Ciuc EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN CARTIERUL 127
TOPLITA
21.19 Mihăileni ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR NĂDEJDEA, 456
MIHĂILENI ŞI VĂCĂREŞTI DIN JUDEŢUL HARGHITA
21.20 Ocland ALIMENTARE CU APĂ COMUNA OCLAND 83
21.21 Odorheiu Secuiesc EXTINDEREA CANALIZĂRII MENAJERE ÎN STR. SZENT 39
JANOS DIN ZONA RURALĂ SUD A MUNICIPIULUI
ODORHEIU SECUIESC
21.22 Păuleni-Ciuc CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR COMUNEI 1.084
PĂULENI-CIUC
21.23 Plăieşii de Jos SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA PLĂIEŞII DE JOS, 671
SATELE CASINU-NOU ŞI IACOBENI, JUDEŢUL
HARGHITA
21.24 Porumbeni CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PORUMBENI, 484
JUDEŢUL HARGHITA
21.25 Praid REABILITARE ŞI MODERNIZARE UZINĂ APĂ, REŢEA DE 569
ALIMENTARE ÎN LOCALITATEA PRAID, JUDEŢUL
HARGHITA
21.26 Remetea REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ, 196
LOCALITATEA REMETEA, JUDEŢUL HARGHITA
21.27 Sâncrăieni CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 1.071
COMUNA SÂNCRĂIENI
21.28 Sândominic REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA 710
SÂNDOMINIC, JUDEŢUL HARGHITA
21.29 Sânmartin CANALIZAREA MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR COMUNEI 127
SÂNMARTIN, JUDEŢUL HARGHITA
21.30 Sânsimion ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SÂNSIMION-CIUC, 101
JUDEŢUL HARGHITA
21.31 Sântimbru SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA SÂNTIMBRU 304
21.32 Satu Mare CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL BRĂDESTI SPRE 92
KETPATAKKOZE ÎN LOCALITATEA SATU MARE,
COMUNA SATU MARE, JUDEŢUL HARGHITA
21.33 Săcel CONSTRUCŢIA, EXTINDEREA, MODERNIZAREA DE 393
PODURI ŞI PODEŢE DE INTERES LOCAL COMUNA
SĂCEL JUDEŢUL HARGHITA
21.34 Sărmaş PODEŢ PESTE PÂRÂUL CIUCICULUI SPRE CLOPOTNIŢĂ 1
21.35 Secuieni REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA 110
SECUIENI, JUDEŢUL HARGHITA
21.36 Subcetate CONSTRUCŢIE PODEŢ PÂRÂUL PIETROS PE DC 65 ŞI 22
CONSTRUCŢIE PODEŢE PE DRUMURI LATERALE
LEGĂTURA CU DC 68
21.37 Şimoneşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SIMONESTI, SATELE 212
ŞIMONEŞTI ŞI RUGĂNEŞTI, JUDEŢUL HARGHITA
21.38 Tomeşti CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA TOMEŞTI 506
21.39 Topliţa EXTINDERE REŢEA DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SPAŢIUL 400
RURAL DIN MUNICIPIUL TOPLIŢA
21.40 Tulgheş EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ 709
A COMUNEI TULGHEŞ
21.41 Tuşnad REPARAŢII POD PESTE RÂUL OLT SPRE MITACI ÎN 20
COMUNA TUŞNAD, JUDEŢUL HARGHITA
21.42 Vârşag CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA VÂRŞAG, 921
JUDEŢUL HARGHITA
21.43 Vlăhiţa REALIZAREA CANALIZĂRII MENAJERE ÎN ZONA 290
"NAGYFALU" ŞI EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE ÎN
ZONA DELO
22 HUNEDOARA din care 10.022
22.1 Aninoasa REABILITARE ŞI CONSOLIDARE POD PESTE JIUL DE 1.000
VEST LA ISCRONI
22.2 Bretea Română CONSTRUIRE PODURI ŞI PODEŢE DALATE PE CURSUL 23
RÂURILOR VALEA BUNĂ ŞI VALEA REA
22.3 Buceş ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM 77
CENTRALIZAT A SATELOR COMUNEI BUCEŞ, JUDEŢUL
HUNEDOARA
22.4 Bulzeştii de Sus CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN 72
COMUNA BULZEŞTII DE SUS
22.5 Certeju de Sus CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA CERTEJU DE 100
SUS, COMUNA CERTEJU DE SUS, JUDEŢUL
HUNEDOARA
22.6 Densuş CANALIZAREA APELOR MENAJERE ŞI EPURAREA 307
ACESTORA PENTRU SATELE DENSUS, PESTEANA,
PESTENITA, HĂTĂGEL, COMUNA DENSUS, JUDEŢUL
HUNEDOARA
22.7 Dobra ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, PUNŢI, PODEŢE, 100
COMUNA DOBRA
22.8 General Berthelot ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 55
SATELOR GENERAL BERTHELOT, FĂRCĂDIN ŞI TUSTEA,
COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDEŢUL HUNEDOARA
22.9 Geoagiu CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 606
ŞI CANALIZARE, STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL
GELMAR ŞI A SISTEMULUI DE CANALIZARE, STAŢIE DE
EPURARE ÎN SATUL AUREL VLAICU, ORAŞ GEOAGIU,
JUDEŢUL HUNEDOARA
22.10 Gurasada ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR GURASADA, 1.653
GOTHATEA, CÂMPURI-SURDUC, COMUNA GURASADA,
JUDEŢUL HUNEDOARA
22.11 Ilia SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COLECTAREA ŞI 1.780
EPURAREA APELOR UZATE, PRECUM ŞI PODEŢE ŞI
PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA ILIA
22.12 Orăştioara de Sus ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR ORĂŞTIOARA 100
DE SUS, BUCIUM, LUDESTII DE JOS ŞI COSTESTI,
COMUNA ORĂŞTIOARA DE SUS, JUDEŢUL HUNEDOARA
22.13 Petrila CANALIZAREA APELOR MENAJERE CÂMPA 1.328
22.14 Petroşani REABILITARE ŞI MODERNIZARE PODURI, PODEŢE ŞI 935
PUNŢI PIETONALE
22.15 Pui ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA 100
SATELOR SEREL, RUSOR, BĂIESTI, COMUNA PUI,
JUDEŢUL HUNEDOARA
22.16 Ribiţa DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 172
CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE RÂURILE JUNC,
RIBITA ŞI UIBĂRESTI ÎN SATELE CRISAN, DUMBRAVA
DE JOS, UIBĂRESTI, RIBITA, APARŢINĂTOARE
COMUNEI RIBITA, JUDEŢUL HUNEDOARA
22.17 Sarmizegetusa ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM 396
CENTRALIZAT A LOCALITĂŢILOR SARMIZEGETUSA,
BREAZOVA ŞI HOBITA-GRADISTE
22.18 Simeria ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A SATELOR UROI ŞI 32
CĂRPINIŞ, ORAŞ SIMERIA, JUDEŢUL HUNEDOARA
22.19 Şoimuş ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ IN SISTEM 621
CENTRALIZAT - COMUNA SOIMUS, JUDEŢUL
HUNEDOARA, SATELE: SOIMUS, CHISCĂDAGA,
PĂULIS, BALATA, BEJAN ŞI BOHOLT
22.20 Teliucu Inferior EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA DE CANALIZARE 210
APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITĂŢILE TELIUCU
INFERIOR, CINCIŞ CERNA ŞI TELIUCU SUPERIOR,
COMUNA TELIUCU INFERIOR
22.21 Topliţa LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE PODURI AFECTATE 9
PARŢIAL ŞI TOTAL DE CALAMITĂŢILE NATURALE:
DRUM COMUNAL DC 109B DĂBÂCA-HĂSDĂU ŞI DRUM
COMUNAL DC 103A TOPLIŢA-VĂLARI
22.22 Turdaş CANALIZARE MENAJERĂ PENTRU LOCALITATEA 294
PRICAZ, COMUNA TURDAŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA
22.23 Uri câni MODERNIZARE POD PESTE JIUL DE VEST SPRE 52
GOSPODĂRIILE ŢĂRĂNEŞTI ZONA ARSĂ - DINONI -
PETROASA DIN VALEA DE BRAZI
23 IALOMIŢA din care 11.263
23.1 Andrăşeşti ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA 382
ANDRĂŞEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.2 Axintele REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 598
CU APĂ ŞI SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA
AXINTELE, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.3 Bucu REABILITARE ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE 390
ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI INTRODUCEREA
UNUI SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BUCU,
JUDEŢUL IALOMIŢA
23.4 Ciocârlia REABILITARE A DOUĂ PODURI RUTIERE PE DC106/1 ŞI 215
DS 17, PE DRUMURI DE INTERES LOCAL PESTE
PÂRÂUL COTORCA, COMUNA CIOCÂRLIA, JUDEŢUL
IALOMIŢA
23.5 Cocora EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 388
INTRODUCERE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA COCORA,
JUDEŢUL IALOMIŢA
23.6 Colelia REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, 141
COMUNA COLELIA, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.7 Făcăeni MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA 289
FĂCĂENI, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.8 Feteşti REABILITARE ALIMENTARE CU APĂ FETEŞTI ORAŞ ŞI 241
BULIGA
23.9 Griviţa MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, 691
COMUNA GRIVIŢA CU SATELE COMPONENTE, JUDEŢUL
IALOMIŢA
23.10 Gura Ialomiţei CONSTRUCŢIA ŞI MODERNIZAREA PODEŢELOR DIN 34
ZONA DRUMURILOR LOCALE DIN COMUNA GURA
IALOMIŢEI ŞI SATELE COMPONENTE
23.11 Ion Roată EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SISTEM 400
CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA ION ROATĂ
23.12 Maia SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN 360
COMUNA MAIA, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.13 Mărculeşti SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ŞI EXTINDERE 400
ALIMENTARE CU APĂ
23.14 Mihail Kogălniceanu REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 63
COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.15 Miloşeşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN 314
COMUNA MILOŞEŞTI, SATELE MILOŞEŞTI ŞI
NICOLEŞTI
23.16 Moldoveni ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA 400
MOLDOVENI, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.17 Moviliţa SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI 389
CANALIZARE ÎN COMUNA MOVILIŢA, JUDEŢUL
IALOMIŢA
23.18 Platoneşti SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA PLATONEŞTI, 398
JUDEŢUL IALOMIŢA
23.19 Reviga ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A SATELOR ROVINE ŞI 256
MIRCEA CEL BĂTRÂN
23.20 Sălcioara CONSTRUCŢIE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA 875
SĂLCIOARA, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.21 Sărăţeni SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ŞI EXTINDERE 398
ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SĂRĂŢENI, JUDEŢUL
IALOMIŢA
23.22 Sfântu Gheorghe ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SATELE 1.541
SFÂNTU GHEORGHE, BUTOIU ŞI MALU
23.23 Sineşti SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA 958
SINEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.24 Stelnica SISTEM DE CANALIZARE SATELE STELNICA ŞI 278
MALTEZI, COMUNA STELNICA, JUDEŢUL IALOMIŢA
23.25 Sudiţi MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, 98
COMUNA SUDUŢI CU SATELE COMPONENTE, JUDEŢUL
IALOMIŢA
23.26 Valea Ciorii REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI 376
VALEA CIORII CU SATELE COMPONENTE
23.27 Vlădeni CONSTRUCŢIE CANALIZARE MENAJERĂ, COMUNA 390
VLĂDENI, JUDEŢUL IALOMIŢA
24 IAŞI din care 19.348
24.1 Andrieşeni POD DIN BETON ARMAT PE DC 3 ANDRIEŞENI- 119
ANDRIESENI LIMITA JUDEŢ, KM. 5+ 650 COMUNA
ANDRIEŞENI, JUDEŢUL IAŞI
24.2 Aroneanu ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT DIN 1.280
SURSA RAJAC IAŞI, A SATELOR DOROBANŢ ŞI
SOROGARI, COMUNA ARONEANU, JUDEŢUL IAŞI
24.3 Balş ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BALS, JUDEŢUL IAŞI, 510
SATELE BOURENI ŞI BALŞ
24.4 Bârnova POD PE DRUM COMUNAL DIN LOCALITATEA TODIREL, 75
COMUNA BÂRNOVA, JUDEŢUL IAŞI, PESTE RÂUL
NICOLINA
24.5 Bălţaţi CONSTRUIRE PODURI ŞI PODEŢE (7 BUC.) PE 527
TERITORIUL COMUNEI BĂLTATI
24.6 Belceşti EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 381
COMUNA BELCEŞTI, SATELE ULMI ŞI LITENI, JUDEŢUL
IAŞI
24.7 Bivolari CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE 2.184
BIVOLARI ŞI SOLONEŢ, JUDEŢUL IAŞI
24.8 Brăeşti ALIMENTARE CU APĂ DIN SURSA R.A.J.A.C. A 276
LOCALITĂŢILOR BRĂEŞTI ŞI CRISTEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
24.9 Ciohorăni EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ŞI REŢEA 400
CANALIZARE, CONSTRUCŢIE PODEŢ, REABILITARE
POD ÎN COMUNA CIOHORĂNI, JUDEŢUL IAŞI
24.10 Cotnari ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 448
CANALIZARE PENTRU SATELE CÂRJOAIA, HORODISTEA
ŞI COTNARI DIN COMUNA COTNARI, JUDEŢUL IAŞI
24.11 Cozmeşti REABILITARE POD ÎN LOCALITATEA PODOLENII DE 11
SUS, CONSTRUCŢIE PODEŢ PESTE PÂRÂUL MOSNA,
SAT PODOLENII DE JOS
24.12 Deleni REABILITARE PODEŢ "LA CEUCA" ŞI PODEŢ "LA 81
ROTARU" PESTE PÂRÂUL FIERBĂTOAREA ÎN SATUL
FEREDENI, COMUNA DELENI
24.13 Dobrovăţ POD BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL DOBROVĂŢ LA 21
MĂNĂSTIREA DOBROVĂŢ, POD BETON ARMAT PESTE
PÂRÂUL DOBROVĂŢ LASTEJAR
24.14 Dolheşti ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU 164
SATUL PIETRIŞ, COMUNA DOLHEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
24.15 Fântânele ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII FÂNTÂNELE, 290
COMUNA FÂNTÂNELE, JUDEŢUL IAŞI
24.16 Golăieşti REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE PE DC 19 GOLĂESTI 1.245
- PODU JlJIEI - PETRESTI ŞI PE DC 15 GOLĂESTI -
MEDELENI
24.17 Hărmăneşti REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A 400
APELOR UZATE ÎN COMUNA HĂRMĂNEŞTI
24.18 Helăşteni POD DIN BETON ARMAT ŞI PODEŢE PREFABRICATE 96
24.19 Ion Neculce ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE CENTRALIZAT ÎN 63
COMUNA ION NECULCE ÎN SATELE: RĂZBOIENI,
PRIGORENI ŞI ION NECULCE
24.20 Lespezi PODEŢ PESTE PÂRÂUL TRESTIOARA - AMONTE SAT 62
HECI, PODEŢ PESTE PÂRÂUL TRESTIOARA AVAL - SAT
HECI, PODEŢ PESTE CANALUL COLECTOR SAT LESPEZI
24.21 Mirosloveşti SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 399
SATELE MIROSLOVEŞTI, SOCI, VERSENI ŞI MITESTI
DIN COMUNA MIROSLOVEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
24.22 Moţca MODERNIZARE PODURI ŞI PODEŢE COMUNA MOTCA, 63
JUDEŢUL IAŞI
24.23 Popricani AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE PE RAZA COMUNEI 1.170
POPRICANI, JUDEŢUL IAŞI
24.24 Răducăneni SISTEM ECOLOGIC DE GESTIONARE ECONOMICĂ A 195
DEŞEURILOR MENAJARE ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI,
JUDEŢUL IAŞI
24.25 Româneşti REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA ROMÂNEŞTI, 1.769
SATELE ROMÂNEŞTI, AVÂNTU, URSOAIA, COMUNA
ROMÂNEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
24.26 Ruginoasa CANALIZARE COMUNA RUGINOASA, JUDEŢUL IAŞI 1.180
24.27 Scobinţi CREARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE 551
PENTRU LOCALITĂŢILE SCOBINŢI, FETEŞTI, ZAGAVIA,
BĂDENI, STICLĂRIA, COMUNA SCOBINŢI, JUDEŢUL
IAŞI
24.28 Sireţel POD ŞI PODEŢE PE DRUMURILE COMUNALE DC149 ŞI 18
DS259 ÎN COMUNA SIREŢEL, JUDEŢUL IAŞI
24.29 Strunga REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 884
SATUL STRUNGA
24.30 Todireşti PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA TODIREŞTI 945
24.31 Tomeşti ÎNFIINŢARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM 277
CENTRALIZAT ÎN SATELE COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL
IAŞI
24.32 Ţibana ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TIBANA, 1.242
GÂRBESTI, POIANA MĂNĂSTIRII, ALEXENI ŞI MOARA
CIORNEI, COMUNA ŢIBANA, JUDEŢUL IAŞI
24.33 Ţigănaşi POD PENTRU CIRCULAŢIA PIETONALĂ PESTE RÂUL 108
JIJIA ÎN SATUL MIHAIL KOGĂLNICEANU, COMUNA
TIGĂNASI, JUDEŢUL IAŞI
24.34 Ungheni REFACEREA PODURILOR ŞI PODEŢELOR ÎN SATELE 375
BOSIA, MÂNZĂTESTI, UNGHENI ŞI COADA STÂNCII,
COMUNA UNGHENI, JUDEŢUL IAŞI
24.35 Valea Seacă CONSTRUIRE PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN 680
COMUNA VALEA SEACĂ
24.36 Vânători POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL STOLNICENI 859
25 ILFOV din care 4.612
25.1 Baloteşti MODERNIZAREA STAŢIEI DE EPURARE COMUNA 2.261
BALOTEŞTI
25.2 Chiajna EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ÎN COMUNA CHIAJNA, 129
JUDEŢUL ILFOV
25.3 Clinceni CANALIZAREA ZONEI CENTRALE A COMUNEI CLINCENI 113
25.4 Dragomireşti Vale EXTINDERE REŢEA CANALIZARE, COMUNA 860
DRAGOMIREŞTI VALE, JUDEŢUL ILFOV
25.5 Snagov PASARELĂ PIETONALĂ DE ACCES LA MĂNĂSTIREA 287
SNAGOV; CONDUCTĂ DE REFULARE APE UZATE
MENAJERE GHERMĂNEŞTI - SNAGOV
25.6 Vidra ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 962
CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE RÂUL SABAR ŞI A
STAŢIEI DE EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA VIDRA,
JUDEŢUL ILFOV, CU SATELE APARŢINĂTOARE: VIDRA,
CRETESTI ŞI SINTESTI
26 MARAMUREŞ din care 18.169
26.1 Ardusat REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 333
EPURARE ÎN COMUNA ARDUSAT, JUDEŢUL
MARAMUREŞ
26.2 Asuaju de Sus CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI ÎN COMUNA 255
ASUAJU DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.3 Baia Sprie REŢEA DE CANALIZARE PENTRU SATELE TĂUTII DE 624
SUS, CHIUZBAIA, SATU NOU DE SUS, JUDEŢUL
MARAMUREŞ
26.4 Băiţa de Sub Codru ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BĂITA DE 400
SUB CODRU
26.5 Băiuţ REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 756
LOCALITATEA BĂI UT ŞI STRÂMBU BĂIUŢ, JUDEŢUL
MARAMUREŞ
26.6 Bistra ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 1.028
CONSTRUCŢIA A DOUA PODURI ÎN COMUNA BISTRA,
JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.7 Bogdan Vodă ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI BOGDAN 381
VODĂ, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.8 Borşa REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE 124
UZATE ZONA BAIA BORŞA-ROTUNDU
26.9 Botiza REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 398
LOCALITATEA BOTIZA, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.10 Budeşti CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE PODURI PE RÂUL 1.634
COSĂU ÎN COMUNA BUDEŞTI, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.11 Călineşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI 313
CĂLINEŞTI, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.12 Copalnic Mănăştur ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: 24
COPALNIC MĂNĂŞTUR, COPALNIC, RUSOR, VAD,
BERINTA, CĂRPINIS, CURTUIUSU MIC, LĂSCHIA,
FĂUREŞTI - ETAPA I ADUCŢIUNE, BAZIN ŞI REŢEA DE
DISTRIBUŢIE ÎN LOCALITATEA BERINTA
26.13 Deseşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI DESESTI, 316
JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.14 Dragomireşti REŢEA DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE A 334
LOCALITĂŢII DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.15 Dumbrăviţa REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A 400
APELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA DUMBRĂVIŢA,
JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.16 Ieud CONSTRUCŢIE SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 1.095
EPURARE A APELOR UZATE
26.17 Moisei EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 188
LOCALITATEA MOISEI, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.18 Ocna Şugatag CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE ÎN OCNA 1.269
ŞUGATAG
26.19 Poienile de sub Munte ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII POIENILE DE 1.658
SUB MUNTE ŞI A CĂTUNELOR PAULIC, LUHEIUL DE
SUS, LUHEIUL DE JOS, ZARICA ŞI HORB, JUDEŢUL
MARAMUREŞ
26.20 Poienile Izei ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI POIENILE IZEI 348
26.21 Repedea ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI REPEDEA, JUDEŢUL 400
MARAMUREŞ
26.22 Rona de Sus CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE, 400
COMUNA RONA DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.23 Rozavlea REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 2.125
EPURARE ÎN COMUNA ROZAVLEA, JUDEŢUL
MARAMUREŞ
26.24 Sarasău ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 93
CONSTRUCŢIA DE PODURI ÎN COMUNA SARASĂU,
JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.25 Săcălăşeni EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATELE 399
CORUIASI CULCEA, COMUNA SĂCĂLĂŞENI, JUDEŢUL
MARAMUREŞ
26.26 Săliştea de Sus REŢEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN 400
ORAŞUL SĂLIŞTEA DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.27 Săpânţa REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE 1.573
ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SĂPÂNTA
26.28 Şomcuta Mare ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT 220
26.29 Târgu Lăpuş EXTINDEREA REŢELELOR DE CANALIZARE PLUVIALĂ ŞI 281
MENAJERĂ ŞI REALIZAREA UNEI STAŢII DE EPURAREA
APELOR UZATE IN SPAŢIUL RURAL AL ORAŞULUI
TÂRGU LĂPUŞ, JUDEŢUL MARAMUREŞ
26.30 Vadu Izei ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE 400
MENAJERĂ ÎN COMUNA VADU IZEI, JUDEŢUL
MARAMUREŞ
27 MEHEDINŢI din care 9.393
27.1 Bâcleş ALIMENTARE CU APĂ, LOCALITATEA BÂCLES, JUDEŢUL 872
MEHEDINŢI
27.2 Bala EXTINDERE CANALIZARE ŞI CONSTRUIRE STAŢIE DE 313
EPURARE, COMUNA BALA, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.3 Bâlvăneşti ALIMENTARE CU APĂ SAT BÂLVĂNEŞTI ŞI REABILITARE 120
INFRASTRUCTURĂ - REFACERE PODURI RUTIERE PE
DRUMURILE COMUNALE, COMUNA BÂLVĂNEŞTI
27.4 Corcova 1 POD PE DC61 ÎN SATUL GÂRBOVĂT, 1 POD PE DC69 1.585
ÎN SATUL BRETEA ŞI 1 POD ÎN SATUL JIROV, COMUNA
CORCOVA, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.5 Devesel ALIMENTARE CU APĂ PENTRU LOCALITĂŢILE BATOTI - 263
TISMANA, COMUNA DEVESEL, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.6 Dumbrava ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA ALBULESTI, 20
COMUNA DUMBRAVA, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.7 Eşelniţa REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE, 385
COMUNA ESELNITA, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.8 Gogoşu EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ GOGOSU, 1.066
ALIMENTARE CU APĂ BALTA VERDE, BURILAMICĂ,
OSTROVU MARE,JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.9 Huşnicioara ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR PERI ŞI BOROGEA 261
27.10 Izvoru Bârzii ALIMENTARE CU APĂ, LOCALITATEA BALOTESTI, 133
COMUNA IZVORU BÂRZII, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.11 Jiana ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA JIANA, JUDEŢUL 308
MEHEDINŢI
27.12 Malovăţ ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE BOBAITA ŞI 609
BARDA, COMUNA MALOVĂŢ, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.13 Padina LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ ÎN COMUNA PADINA, 394
JUDEŢUL MEHEDINŢI. ALIMENTARE CU APĂ ÎN
LOCALITATEA SLASOMA. PODEŢE CASETATE ŞI
TUBULARE PE DC. 93, DC. 125, DC. 126
27.14 Pătulele REABILITARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ 338
PĂTULELE ŞI ALIMENTARE CU APĂ SAT VIASU
27.15 Podeni CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE, LOCALITATEA 309
PODENI, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.16 Ponoarele CONSTRUIRE 5 PODEŢE CASETATE ŞI UN PODEŢ 3
TUBULAR PE DC 57 ŞI DC 37
27.17 Prunişor PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE PE DC 18, DC 19, DC 20, 502
DC 24 ŞI DC 59 ÎN COMUNA PRUNIŞOR
27.18 Stângăceaua PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA 691
STÂNGĂCEAUA, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.19 Strehaia ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI COMANDA, 289
APARŢINĂTOR ORAŞULUI STREHAIA
27.20 Şimian CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LOCALITATEA 400
ŞIMIAN, JUDEŢUL MEHEDINŢI
27.21 Tâmna MODERNIZARE PODURI ŞI PODEŢE PE DRUMURI 532
LOCALE
28 MUREŞ din care 20.667
28.1 Adămuş ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ADĂMUŞ 1.270
28.2 Albeşti CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 106
COMUNA ALBEŞTI
28.3 Aluniş POD DE TRECERE PESTE RÂUL MUREŞ ÎN COMUNA 614
ALUNIŞ
28.4 Aţintiş ALIMENTARE CU APĂ COMUNA AŢINTIŞ 399
28.5 Band EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE APĂ ÎN LOCALITATEA 339
BAND, COMUNA BAND, JUDEŢUL MUREŞ
28.6 Batoş ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A SATELOR BATOS, 195
GORENI ŞI DEDRAD DIN COMUNA BATOS, JUDEŢUL
MUREŞ
28.7 Băgaciu ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI BĂGACIU 325
28.8 Băla REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN 353
LOCALITATEA BĂLA, JUDEŢUL MUREŞ
28.9 Bălăuşeri ÎNFIINŢAREA UNEI PLATFORME PENTRU DEŞEURI 492
MENAJERE CU DEPOZITARE TEMPORARĂ PENTRU
DESERVIREA A 7 LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL MUREŞ
28.10 Bereni REABILITAREA UNOR PODURI ŞI PODEŢE DIN COMUNA 59
BERENI
28.11 Bichiş ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA BICHIŞ 131
28.12 Bogata ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A SATULUI BOGATA, 153
DIN COMUNA BOGATA, JUDEŢUL MUREŞ
28.13 Breaza ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR 374
BREAZA, FILPIŞU MARE ŞI FILPIŞU MIC
28.14 Cheţani CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA 349
CHEŢANI
28.15 Chibed SISTEM DE CANALIZARE A APEI ŞI STAŢIE DE 378
EPURAREA APELOR UZATE
28.16 Crăieşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA CRĂIEŞTI 130
28.17 Cucerdea ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI 97
CUCERDEA, JUDEŢUL MUREŞ
28.18 Daneş CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DANEŞ 866
28.19 Eremitu LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ FINANŢATE PRIN 201
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
RURALE ÎN COMUNA EREMITU, PODURI, PODEŢE ŞI
PUNŢI PIETONALE
28.20 Ernei canalizare si epurare ape menajere în localitatea 400
dumbrăvioara, comuna ernei, judeţul mureş
28.21 Fărăgău ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A SATELOR FĂRĂGĂU 164
ŞI TONCIU
28.22 Găleşti LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ FINANŢATE PRIN 38
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
RURALE ÎN COMUNA GĂLESTI, JUDEŢUL MUREŞ,
INSTITUITĂ PRIN O.G. NR. 7/2006 (ÎNLOCUIREA A
DOUĂ PODURI ŞI A UNUI PODEŢ PE DRUMUL
COMUNAL DC 44 TROIŢA-BEDENI)
28.23 Glodeni ALIMENTARE CU APĂ GLODENI 1.583
28.24 Gorneşti CANALIZAREA APELOR MENAJERE ÎN LOCALITĂŢILE 400
GORNEŞTI ŞI PERIS
28.25 Gurghiu ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE GLĂJĂRIE, 118
LARGA, FUNDOAIA ŞI CAŞVA
28.26 Iclănzel CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 400
SATELE MĂDĂRĂSENI, ICLĂNZEL, ICLANDU MARE ŞI
CĂPUSU DE CÂMPIE, APARŢINÂND COMUNEI
ICLĂNZEL, JUDEŢUL MUREŞ
28.27 Ideciu de Jos CANALIZAREA APEI MENAJERE ÎN LOCALITĂŢILE 360
IDECIU DE JOS ŞI IDECIU DE SUS, COMUNA IDECIU
DE JOS, JUDEŢUL MUREŞ
28.28 Iernut ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM 310
CENTRALIZAT A SATELOR SALCUD ŞI SFÂNTU
GHEORGHE, CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE
ŞI CONSTRUIREA DE STAŢII DE EPURARE ÎN SATELE
SĂLCUD, SFÂNTU GHEORGHE ŞI CIPĂU, ORAŞ IERNUT,
JUDEŢUL MUREŞ
28.29 Livezeni SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A 880
COMUNEI LIVEZENI
28.30 Luduş ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII AVRĂMESTI - 83
ORAŞ LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ
28.31 Lunca Bradului POD DE TRECERE PESTE RÂUL MUREŞ ÎN LOCALITATEA 74
LUNCA BRADULUI, JUDEŢUL MUREŞ
28.32 Mădăraş SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ 381
28.33 Miercurea Nirajului RECONSTRUIREA PODURILOR ŞI PODEŢELOR DE 196
ACCES ÎN SATELE APARŢINĂTOARE ORAŞULUI
MIERCUREA NIRAJULUI
28.34 Miheşu de Câmpie EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 400
ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, CONSTRUCŢIA
SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI A STAŢIILOR DE
EPURARE A APELOR UZATE DIN SATELE MIHESU DE
CÂMPIE ŞI RĂZOARE, COMUNA MIHESU DE CÂMPIE,
JUDEŢUL MUREŞ
28.35 Ogra POD DE BETON ARMAT PESTE RÂUL MUREŞ PE DC 126 242
BAND-OGRA
28.36 Papiu Ilarian ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR 442
PAPIU ILARIAN ŞI URSOAIA, JUDEŢUL MUREŞ
28.37 Pănet REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE PE RAZA COMUNEI 76
PĂNET
28.38 Râciu CONSTRUCŢIA DE SISTEME DE CANALIZARE ŞI STAŢIE 2.166
DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN LOCALITĂŢILE
RÂCIU, SÂNMĂRTINU DE CÂMPIE, CĂCIULATA, LENIS,
JUDEŢUL MUREŞ
28.39 Răstoliţa ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI 144
RĂSTOLIŢA, JUDEŢUL MUREŞ
28.40 Reghin ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE 206
MENAJERĂ ÎN ZONELE RURALE ALE MUNICIPIULUI
REGHIN
28.41 Sânpetru de Câmpie ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI SÂNPETRU DE 400
CÂMPIE, JUDEŢUL MUREŞ
28.42 Saschiz ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI 946
SASCHIZ, JUDEŢUL MUREŞ
28.43 Sărăţeni SISTEM DE CANALIZARE A APEI ŞI STAŢIE DE 249
EPURAREA APELOR UZATE ÎN COMUNA SĂRATENI
28.44 Sărmaşu REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE 368
UZATE PENTRU ORAŞUL SARMASU ŞI LOCALITĂŢILE
COMPONENTE
28.45 Sighişoara REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 289
EPURARE ÎN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA, ZONA HETIUR
28.46 Sântana de Mureş CONSTRUCŢIA DE PODURI, PODEŢE ÎN COMUNA 389
SÂNTANA DE MUREŞ, JUDEŢUL MUREŞ
28.47 Solovăstru CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SOLOVĂSTRU ŞI 786
SAT JABENITA
28.48 Sovata EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ CANALIZARE ŞI 460
MODERNIZAREA PODURILOR ŞI PODEŢELOR DIN ZONA
PERIURBANĂ A ORAŞULUI SOVATA
28.49 Şincai ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI ŞINCAI, 250
JUDEŢUL MUREŞ
28.50 Târnăveni ALIMENTARE CU APĂ, SATUL BOBOHALMA, 173
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, JUDEŢUL MUREŞ
28.51 Vărgata CONSTRUIREA UNUI POD ŞI TREI PUNŢI PIETONALE ÎN 2
COMUNA VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ
28.52 Vătava REABILITAREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ A 23
SATULUI RÂPA DE JOS DIN COMUNA VĂTAVA, JUDEŢUL
MUREŞ
28.53 Voivodeni REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE 438
DISTRIBUŢIE A APEI POTABILE ÎN COMUNA
VOIVODENI, JUDEŢUL MUREŞ
29 NEAMŢ din care 14.263
29.1 Agapia ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA FILIOARA, 1.050
COMUNA AGAPIA, JUDEŢUL NEAMŢ
29.2 Bălţăteşti REABILITARE PODEŢE COMUNA BĂLŢĂTEŞTI 357
29.3 Bicazu Ardelean ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI BICAZU ARDELEAN, 356
SATELE BICAZU ARDELEAN ŞI TELEC, JUDEŢUL NEAMŢ
29.4 Bira SISTEM CENTRALIZAT DE COLECTARE SELECTIVĂ ŞI 559
MICROSTAŢIE DE SORTARE ŞI PRETRATARE PENTRU
DESEURILE CU DEPOZITARE TEMPORARĂ DIN COMUNA
BIRA, JUDEŢUL NEAMŢ
29.5 Boghicea PODEŢE DE ACCES LA DJ 207A ÎN COMUNA BOGHICEA, 520
JUDEŢUL NEAMŢ
29.6 Boteşti PODEŢE DE ACCES ÎN COMUNA BOTEŞTI, JUDEŢUL 30
NEAMŢ
29.7 Brusturi PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA BRUSTURI, 84
JUDEŢUL NEAMŢ
29.8 Dochia EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA DOCHIA 83
29.9 Doljeşti SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A 510
LOCALITĂŢII BURUIENEŞTI DIN COMUNA DOLJEŞTI,
JUDEŢUL NEAMŢ
29.10 Fărcaşa ALIMENTARE CU APĂ SAT FĂRCASA, SAT STEJARU ŞI 992
SAT BUSMEI, COMUNA FĂRCASA, JUDEŢUL NEAMŢ
29.11 Gârcina POD PESTE PÂRÂUL CUEJDIU DIN LOCALITATEA 1.042
GÂRCINA, COMUNA GÂRCINA, JUDEŢUL NEAMŢ
29.12 Girov REŢEA DE CANALIZARE CU STAŢIE DE EPURARE - SAT 4
GIROV, COMUNA GIROV, JUDEŢUL NEAMŢ
29.13 Grumăzeşti PODURI PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTAREA 400
INFRASTRUCTURII DIN SPAŢIUL RURAL, COMUNA
GRUMĂZEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ
29.14 Horia PODEŢE DE ACCES LA DN 2, DN 15D ŞI DJ 207C ÎN 272
COMUNA HORIA, JUDEŢUL NEAMŢ
29.15 Ion Creangă REABILITAREA PODURILOR ŞI PODEŢELOR ÎN COMUNA 35
ION CREANGĂ, JUDEŢUL NEAMŢ
29.16 Moldoveni SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA 1.765
MOLDOVENI, SAT MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ
29.17 Negreşti CONSTRUCŢII DE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI 213
PIETONALE ÎN LOCALITĂŢILE: NEGREŞTI ŞI POIANA,
COMUNA NEGREŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ
29.18 Oniceni ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR ONICENI, 234
LUNCA, VALEA ENEI ŞI LINSESTI, COMUNA ONICENI,
JUDEŢUL NEAMŢ
29.19 Păstrăveni CONSTRUCŢIE POD PÂRÂU RĂDEANCA - PUNCT 27
DOMNICA, COMUNA PĂSTRĂVENI
29.20 Piatra Şoimului POD PESTE PÂRÂUL CALU, CĂTUN PUGHINA-LUNCA 889
BISTRIŢEI, COMUNA PIATRA ŞOIMULUI, JUDEŢUL
NEAMŢ ŞI PROTEJAREA MALURILOR PRIN
CONSTRUCŢIA DE GABIOANE ÎN LUNGIME DE 800 M
29.21 Poiana Teiului MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 408
SATELE POIANA LARGULUI, TOPOLICENI, POIANA
TEIULUI ŞI ROSENI
29.22 Răuceşti CONSTRUIRE DE PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 246
RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ
29.23 Roznov POD PESTE RÂUL CRACAU ÎN PUNCTUL BURLACU, POD 1.915
PESTE RÂUL CRACAU ÎN PUNCTUL JULFA, SAT
SLOBOZIA, ORAŞUL ROZNOV, JUDEŢUL NEAMŢ
29.24 Sagna COLECTOARE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE 566
APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA SAGNA,
COMUNA SAGNA, JUDEŢUL NEAMŢ
29.25 Săbăoani ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE AL 355
COMUNEI SĂBĂOANI, JUDEŢUL NEAMŢ
29.26 Stăniţa SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A 85
LOCALITĂŢII TODIRENI DIN COMUNA STĂNIŢA,
JUDEŢUL NEAMŢ
29.27 Tarcău REABILITARE PODURI RUTIERE PESTE PÂRÂUL 536
TARCĂU, PE DC 135 TARCĂU - ARDELUTA, COMUNA
TARCĂU, JUDEŢUL NEAMŢ
29.28 Târgu Neamţ EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI REŢEA APĂ 222
POTABILĂ ÎN SATELE COMPONENTE ALE ORAŞULUI
TÂRGU NEAMŢ: HUMULEŞTI ŞI BLEBEA
29.29 Taşca CONSOLIDARE FUNDAŢII POD PESTE RÂUL BICAZ ŞI 124
REFACERE PUNŢI PIETONALE
29.30 Tupilaţi PODURI PESTE PÂRÂUL VALEA ALBĂ DIN SATELE 173
ARĂMOAIA ŞI TUPILAŢI, COMUNA TUPILAŢI, JUDEŢUL
NEAMŢ
29.31 Urecheni PODURI PESTE PÂRÂUL RÂIOSU DIN LOCALITATEA 165
URECHENI
29.32 Văleni REFACERE PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA VĂLENI, 46
JUDEŢUL NEAMŢ
30 OLT din care 18.295
30.1 Baldovineşti POD DIN BETON ARMAT PE DC 2 PESTE GEMARTALUI, 147
SAT PIETRIŞ, COMUNA BALDOVINEŞTI, JUDEŢUL OLT
30.2 Balş CONSTRUIRE PODURI ÎN ORAŞUL BALŞ, JUDEŢUL OLT 300
30.3 Bârza ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BÂRZA, JUDEŢUL 118
OLT
30.4 Bălteni PODEŢE DRUMURI COMUNALE LOCALITATEA BĂLTENI, 103
JUDEŢUL OLT
30.5 Bărăşti CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE 524
ÎN COMUNA BĂRĂŞTI, SATELE BĂRĂŞTII DE VEDE,
POPEŞTI ŞI CIOCĂNEŞTI, JUDEŢUL OLT
30.6 Bobiceşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOBICEŞTI, SATELE 228
BOBICEŞTI, BECHET, BELGUN, COMĂNESTI,
CHINTESTI, GOVORA, LEOTEŞTI ŞI MIRILA
30.7 Cârlogani SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA 1.567
CÂRLOGANI, JUDEŢUL OLT
30.8 Călui REALIZAREA DE PODEŢE ÎN SATELE COMUNEI CĂLUI 45
PENTRU LEGAREA LA REŢEAUA DE DRUMURI PUBLICE
COMUNALE ŞI JUDEŢENE, JUDEŢUL OLT
30.9 Cezieni ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CEZIENI 227
30.10 Corabia SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 398
CANALIZARE PENTRU AŞEZĂRILE PERIURBANE ALE
ORAŞULUI CORABIA, JUDEŢUL OLT: CELEI, VÂRTOP,
TUDOR VLADIMIRESCU ŞI SILIŞTIOARA
30.11 Corbu MODERNIZARE POD BETON ARMAT SITUAT PE DC 73 - 113
COMUNA CORBU, JUDEŢUL OLT
30.12 Cungrea POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL CUNGREA PE 182
DC 35 KM 4+478 COMUNA CUNGREA, JUDEŢUL OLT
30.13 Curtişoara EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA DE ALIMENTARE 1.307
CU APĂ ÎN COMUNA CURTIŞOARA, JUDEŢUL OLT
30.14 Dobrun SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ, COMUNA DOBRUN, 374
JUDEŢUL OLT
30.15 Drăghiceni ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE GROZĂVEŞTI, 4
DRĂGHICENI ŞI LIICENI, COMUNA DRĂGHICENI,
JUDEŢUL OLT
30.16 Ghimpeţeni ALIMENTARE CUAPĂÎN COMUNA GHIMPEŢENI, 399
JUDEŢUL OLT
30.17 Gura Padinii REALIZARE DE PODEŢE PE DRUMURILE LOCALE GURA 614
PADINII, JUDEŢUL OLT
30.18 Iancu Jianu CONSTRUCŢIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 133
COMUNA IANCU JIANU, JUDEŢUL OLT
30.19 Icoana ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA ICOANA, JUDEŢUL OLT 784
30.20 Izbiceni CANALIZARE COMUNA IZBICENI, JUDEŢUL OLT 387
30.21 Nicolae Titulescu ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA NICOLAE 300
TITULESCU, JUDEŢUL OLT
30.22 Oporelu EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 236
COMUNA OPORELU, JUDEŢUL OLT
30.23 Osica de Sus EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 71
COMUNA OSICA DE SUS ŞI REABILITAREA SISTEMULUI
DE CAPTARE ŞI ADUCŢIUNE
30.24 Poboru EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA DE ALIMENTARE 197
CU APĂ ÎN COMUNA POBORU, JUDEŢUL OLT
30.25 Potcoava CONSTRUCŢIE PUNŢI PIETONALE ZONA PERIURBANĂ A 180
ORAŞULUI POTCOAVA, JUDEŢUL OLT
30.26 Radomireşti MODERNIZARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 1.091
COMUNA RADOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
30.27 Sârbii-Măgura CONSTRUCŢIE POD, PODEŢE DALATE, TUBULARE ŞI 358
LUCRĂRI CONEXE DE SCURGERE A APELOR
30.28 Schitu REALIZAREA DE PODEŢE ÎN SATELE COMUNEI SCHITU 540
PENTRU LEGAREA LA REŢEAUA DE DRUMURI PUBLICE
COMUNALE ŞI JUDEŢENE, JUDEŢUL OLT
30.29 Seaca REALIZAREA DE PODEŢE ÎN COMUNA SEACA PENTRU 153
LEGAREA LA REŢEAUA DE DRUMURI PUBLICE
COMUNALE ŞI JUDEŢENE, JUDEŢUL OLT
30.30 Sprâncenata CONSTRUCŢIE PODURI COMUNA SPRÂNCENATA 300
30.31 Strejeşti ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI STREJEŞTI, JUDEŢUL 173
OLT
30.32 Studina ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA STUDINA, JUDEŢUL 1.100
OLT
30.33 Şerbăneşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SERBĂNESTI, 357
JUDEŢUL OLT
30.34 Ştefan cel Mare CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE ŞI LUCRĂRI CONEXE 392
DE SCURGERE A APELOR
30.35 Topana ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE TOPANA, CIORÂCA- 1.218
GOJGĂREI, CÂNDELESTI-GHERĂSESTI, UNGURENI-
DEALUL VEZII, COMUNA TOPANA, JUDEŢUL OLT
30.36 Vâlcele ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VÂLCELE 764
30.37 Vădastra ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VĂDASTRA, JUDEŢUL 1.014
OLT
30.38 Vădăstriţa ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VĂDĂSTRIŢA, 141
JUDEŢUL OLT
30.39 Văleni REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 59
POTABILĂ ŞI EXTINDERE REŢELE DE DISTRIBUŢIE ÎN
COMUNA VĂLENI, JUDEŢUL OLT
30.40 Vişina ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VIŞINA, JUDEŢUL 379
OLT
30.41 Vişina Nouă ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VIŞINA NOUĂ, 69
JUDEŢUL OLT
30.42 Vitomireşti CANALIZARE ÎN COMUNA VITOMIREŞTI 340
30.43 Vlădila REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎN 701
COMUNA VLĂDILA, JUDEŢUL OLT
30.44 Voineasa PUNTE DIN BETON ARMAT PE DRUMUL DE 89
EXPLOATARE 550 PESTE OLTET LA MĂRGĂRITESTI,
COMUNA VOINEASA, JUDEŢUL OLT
30.45 Vulpeni REALIZAREA DE PODEŢE ÎN SATELE COMUNEI VULPENI 119
PENTRU LEGAREA LA REŢEAUA DE DRUMURI
COMUNALE ŞI JUDEŢENE, JUDEŢUL OLT
31 PRAHOVA din care 24.359
31.1 Aluniş POD DEFINITIV DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL 14
ALUNIS, PE DRUMUL DE ACCES SPRE CENTRUL CIVIC
FORMAT DIN DJ 214, ÎN COMUNA ALUNIŞ
31.2 Apostolache EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA 84
APOSTOLACHE, JUDEŢUL PRAHOVA
31.3 Ariceştii Rahtivani EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE 130
ALIMENTARE CU APĂ SAT BUDA, COMUNA ARICESTII
RAHTIVANI, JUDEŢUL PRAHOVA
31.4 Ariceştii Zeletin REABILITARE PODURI ÎN COMUNA ARICESTII ZELETIN, 274
JUDEŢUL PRAHOVA
31.5 Azuga CONSOLIDARE POD SORICA, ORAŞ AZUGA 1.157
31.6 Baba Ana CANALIZARE COMUNA BABA ANA - SATELE BABA ANA, 725
CONDURATU ŞI CIREŞANU
31.7 Bălţeşti MODERNIZARE ŞI EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE 372
APĂ, COMUNA BĂLŢEŞTI
31.8 Băneşti EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BĂNEŞTI 112
31.9 Bărcăneşti REABILITARE REŢEA DE APĂ, JUDEŢUL PRAHOVA 203
31.10 Bătrâni ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BĂTRÂNI, POD 583
BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BĂTRÂNI, PE D.C. 34, ÎN
PUNCTUL NEGOIŢĂ, COMUNA BĂTRÂNI, JUDEŢUL
PRAHOVA
31.11 Berceni EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ 180
COMUNA BERCENI
31.12 Bertea EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ 533
31.13 Brazi CONSTRUIRE CANALIZARE SATELE BRAZII DE SUS ŞI 1.140
BRAZII DE JOS
31.14 Brebu PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA 353
BREBU, JUDEŢUL PRAHOVA
31.15 Bucov ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA CHIŢORANI 106
31.16 Călugăreni ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI CĂLUGĂRENI 800
31.17 Cărbuneşti PODURI ÎN COMUNA CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 140
31.18 Ceraşu POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL DRAJNUTAÎN 265
PUNCTUL "ADET" - COMUNA CERASU - JUDEŢUL
PRAHOVA
31.19 Cocorăştii Colţ ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA COCORĂŞTII COLT, 1.473
JUDEŢUL PRAHOVA
31.20 Cocorăştii Mislii PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL TELEGAN ÎN 8
COMUNA COCORĂŞTII MISLII
31.21 Drăgăneşti ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL 177
CORNU DE JOS, COMUNA DRĂGĂNEŞTI, JUDEŢUL
PRAHOVA
31.22 Dumbrăveşti MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU 265
APĂ, COMUNA DUMBRĂVEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
31.23 Fântânele EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SISTEM 392
CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA
FÂNTÂNELE, JUDEŢUL PRAHOVA
31.24 Fulga EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU 224
APĂ COMUNA FULGA, JUDEŢUL PRAHOVA
31.25 Gornet-Cricov CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI ÎN COMUNA 143
GORNET-CRICOV, JUDEŢUL PRAHOVA
31.26 Gura Vitioarei SISTEM ZONAL DE DISTRIBUŢIE A APEI ÎN COMUNELE 576
PREDEAL SĂRARI, CU SATELE PREDEAL SĂRARI,
BOBICESTI, VITIOARA DE SUS, SĂRĂTEL, POIENILE ŞI
COMUNA GURA VITIOAREI CU SATUL POIANA
COPĂCENI
31.27 Iordăcheanu REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢELE ALIMENTARE CU 1.159
APĂ
31.28 Jugureni PODEŢE TUBULARE ŞI CONSOLIDĂRI MAL PE 89
DRUMURILE COMUNALE DIN COMUNA JUGURENI,
JUDEŢUL PRAHOVA
31.29 Lipăneşti ALIMENTARE CU APĂ CARTIER NOU - REŢEA APĂ 700 25
ml, COMUNA LIPĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
31.30 Măgurele reparaţie capitală, punte pietonală peste râul teleajen, 63
între comuna măgurele si satul FUNDENI
31.31 Măgureni CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PROVITA PE DC 115 18
B ÎN COMUNA MĂGURENI, JUDEŢUL PRAHOVA
31.32 Măneciu REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA 944
MĂNECIU
31.33 Păcureţi POD ŞI PUNŢI CAROSABILE PESTE PÂRÂUL MATITA, 1.731
SATUL MATIŢA, COMUNA PĂCUREŢI
31.34 Plopu ALIMENTARE CU APĂ COMUNA PLOPU, SATELE HÂRSA, 256
NISIPOASA, PLOPU ŞI GALMEIA, JUDEŢUL PRAHOVA
31.35 Poiana Câmpina MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE 99
COMUNA POIANA CÂMPINA
31.36 Poseşti POD DE BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL STUPINEANCA 62
31.37 Proviţa de Jos PUNTE METALICĂ PESTE RÂUL PROVITA- PUNCT 131
HORJEŞTI
31.38 Puchenii Mari SISTEM CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE 1.192
MENAJERE COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL
PRAHOVA
31.39 Râfov POD PESTE RÂUL TELEAJEN, SATUL BUDA, PE DC83 634
31.40 Sângeru PUNTE CAROSABILĂ PESTE PÂRÂUL CRICOVUL SĂRAT, 144
SATUL TISA, COMUNA SÂNGERU, JUDEŢUL PRAHOVA
31.41 Scorţeni MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ 12
POTABILĂ ÎN COMUNA SCORŢENI
31.42 Secăria EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU 394
APĂ COMUNA SECĂRIA, JUDEŢUL PRAHOVA
31.43 Sinaia REABILITAREA ZONEI PERIURBANE SINAIA 256
31.44 Surani CONSTRUIRE PODURI ŞI RECONSTRUIRE PUNŢI 549
PIETONALE CAROSABILE ÎN COMUNA ŞURANI
31.45 Şirna EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE 400
CU APĂ COMUNA SIRNA, SATELE: TĂRICENI, VARNITA,
ŞIRNA, HABUD ŞI BRĂTEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
31.46 Şoimari PUNŢI CAROSABILE ŞI PODETI TUBULARE, SATUL 484
MĂGURA, SATUL LOPATNIŢA, COMUNA ŞOIMARI
31.47 Ştefeşti POD ÎN PUNCTUL BISERICA BAPTISTĂ IVAN; POD 1.463
PUNCTUL PÂRVULESCU, COMUNA STEFESTI, JUDEŢUL
PRAHOVA
31.48 Talea MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 144
CU APĂ, COMUNA TALEA, JUDEŢUL PRAHOVA
31.49 Târgşoru Vechi REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 995
CU APĂ COMUNA TÂRGŞORU VECHI
31.50 Telega CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL SĂRATA ÎN 90
PUNCTELE GRĂDINIŢĂ 2 ŞI VĂRARI SATUL TELEGA,
COMUNA TELEGA, JUDEŢUL PRAHOVA
31.51 Tinosu ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TINOSU, JUDEŢUL 816
PRAHOVA
31.52 Tomşani SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI 671
TOMSANI, JUDEŢUL PRAHOVA
31.53 Urlaţi POD URLAŢI PESTE CRICOVUL SĂRAT PE DRUM URLAŢI 278
- VALEA PIETREI, ZONĂ PERIURBANĂ URLAŢI
31.54 Vadu Săpat AMENAJARE POD, PODEŢ, PUNTE ŞI APĂRARE MAL 102
PÂRÂU TOHĂNEAMCA ŞI PÂRÂU BUDUREASCA,
COMUNA VADU SĂPAT, JUDEŢUL PRAHOVA
31.55 Vâlcăneşti CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL COSMINA PE DC 8, 95
KM 4+730
31.56 Vărbilău RECONSTRUCŢIE POD PESTE PÂRÂUL VĂRBILĂU, PE 582
DC 13, ÎN SATUL LIVADEA, COMUNA VĂRBILĂU
31.57 Păuleşti CONSTRUCŢIE 3 (TREI) PODURI PESTE PÂRÂUL 52
DAMBU, COMUNA PĂULEŞTI
32 SATU MARE din care 4.010
32.1 Acâş ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII ACÂŞ 295
32.2 Ardud EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA 69
ARDUD
32.3 Călineşti-Oaş REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 398
LOCALITATEA CĂLINEŞTI OAŞ, JUDEŢUL SATU MARE
32.4 Certeze REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 655
EPURARE ÎN COMUNA CERTEZE, JUDEŢUL SATU MARE
32.5 Doba ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII TRAIAN 77
32.6 Gherţa Mică REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 398
LOCALITATEA GHERŢA MICĂ, JUDEŢUL SATU MARE
32.7 Turulung REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ EXTERIOARĂ ŞI 989
STAŢIE DE EPURARE COMUNĂ ÎN COMUNELE
TURULUNG ŞI HALMEU DIN JUDEŢUL SATU MARE
32.8 Vama ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI VAMA, JUDEŢUL 400
SATU MARE
32.9 Viile Satu Mare EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A 334
LOCALITĂŢILOR VIILE SATU MARE, CIONCHESTI,
TĂTĂREŞTI
32.10 Turţ REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 395
LOCALITATEA TURŢ - JUDEŢUL SATU MARE
33 SĂLAJ din care 16.093
33.1 Bănişor POD PESTE VALEA BANULUI ÎN LOCALITATEA BĂNIŞOR 170
33.2 Benesat ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR 58
BENESAT, ALUNIŞ ŞI BIUŞA, JUDEŢUL SĂLAJ
33.3 Bobota REFACERE POD PESTE PÂRÂUL ZĂNICEL ÎN 47
LOCALITATEA BOBOTA
33.4 Bocşa POD PESTE VALEA ZALĂULUI ÎN LOCALITATEA BORLA, 50
COMUNA BOCŞA, JUDEŢUL SĂLAJ
33.5 Boghiş DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA COMUNEI BOGHIS, 953
JUDEŢUL SĂLAJ, CU SATELE COMPONENTE: BOGHIS ŞI
BOZIES, PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE
CANALIZARE APĂ MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE
33.6 Cehu Silvaniei REABILITAREA PODURILOR DIN ZONA PERIURBANĂ A 369
ORAŞULUI CEHU SILVANIEI PE DC 16, CEHU SILVANIEI
- NADIS, PENTRU CONECTAREA ZONEI LA FLUXURILE
SOCIAL-ECONOMICE ŞI EDUCAŢIONALE
33.7 Chieşd CONSTRUIRE DE PODURI/PODEŢE PESTE VALEA 15
SIGHETULUi ŞI VALEA CHIESDULUI, ÎN COMUNA
CHIESD, ÎN SCOPUL ACCESIBILIZĂRII ŞI
MODERNIZĂRII SPAŢIULUI RURAL
33.8 Coşeiu POD PESTE VALEA DIOSODULUI ÎN LOCALITATEA 38
ARCHID
33.9 Crasna CANALIZARE APĂ MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE 112
ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ
33.10 Creaca ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA CREACA 1.012
33.11 Crişeni CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRIŞENI 1.010
33.12 Dragu PODURI DIN BETON PE ULIŢE ŞI STRĂZI ÎN COMUNA 6
DRAGU
33.13 Gâlgău CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE 305
GÂLGĂU, JUDEŢUL SĂLAJ
33.14 Hereclean ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HERECLEAN, 231
JUDEŢUL SĂLAJ, SATELE: DIOŞOD, BOCŞIŢA,
GURUSLĂU, PANIC
33.15 Ileanda PASARELĂ PIETONALĂ PESTE RÂUL SOMEŞ, 185
LOCALITATEA ROGNA, COMUNA ILEANDA
33.16 Jibou REABILITARE ŞI EXTINDERE PUNTE PIETONALĂ PESTE 1.381
RÂUL SOMEŞ
33.17 Lozna PASARELĂ PIETONALĂ PESTE RÂUL SOMEŞ LA 209
CORMENIŞ, COMUNA LOZNA, JUDEŢUL SĂLAJ
33.18 Marca POD PESTE BARCĂUL VECHI ÎN LOCALITATEA ŞUMAL 83
33.19 Măerişte PODURI PESTE VALEA CRASNEI ÎN LOCALITĂŢILE 217
MĂERIŞTE ŞI GIURTELECU SIMLEULUI, COMUNA
MĂERIŞTE, JUDEŢUL SĂLAJ
33.20 Meseşenii de Jos ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MESEŞENII DE JOS 545
33.21 Mirşid ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII MIRSID, COMUNA 645
MIRŞID, JUDEŢUL SĂLAJ
33.22 Năpradea ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA 1.795
NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ
33.23 Nuşfalău CONSTRUIREA UNUI POD PE RÂUL BARCĂU ÎN 12
LOCALITATEA NUŞFALĂU
33.24 Pericei CANALIZARE APĂ MENAJERĂ ÎN SATELE FERICEI ŞI 785
PERICEIU MIC, COMUNA FERICEI, JUDEŢUL SĂLAJ
33.25 Poiana Blenchii ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, CAPTARE, 365
ÎNMAGAZINARE, DISTRIBUŢIE ÎN LOCALITATEA
POIANA BLENCHII, JUDEŢUL SĂLAJ
33.26 Rus ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA RUS, 397
JUDEŢUL SĂLAJ
33.27 Sâg SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 2.163
EPURARE ÎN COMUNA SÂG, JUDEŢUL SĂLAJ
33.28 Sânmihaiu Almaşului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 785
CONSTRUIREA A DOUĂ PODURI PESTE PÂRÂUL VALEA
SINTA MARIA ÎN SATELE SÂNMIHAIU ALMAŞULUI ŞI
BERCEA, APARŢINĂTOARE COMUNEI SÂNMIHAIU
ALMAŞULUI, JUDEŢUL SĂLAJ
33.29 Sălăţig POD PESTE VALEA SĂLAJULUI ÎN LOCALITATEA 38
SĂLĂŢIG ÎN SCOPUL ACCESIBILIZĂRII SPAŢIULUI
RURAL ŞI CREŞTERII CALITĂŢII VIEŢII
33.30 Şărmăşag EXTINDERE REŢEA CANALE COLECTOARE ÎN 206
LOCALITATEA ŞĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ
33.31 Şimleu Silvanei CANALIZARE ŞI ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE 1.380
CEHEI ŞI PUSTA
33.32 Vârşolţ CANALIZARE APĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA VÂRŞOLŢ 499
33.33 Zalău ALIMENTARE CU APĂ STÂNA, LOCALITATE 27
APARŢINĂTOARE A MUNICIPIULUI ZALĂU, JUDEŢUL
SĂLAJ
34 SIBIU din care 22.628
34.1 Alţina CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA ALTINA, 396
JUDEŢUL SIBIU
34.2 Apoldu de Jos POD PE DC72, PESTE PÂRÂUL APOLD, JUDEŢUL SIBIU, 2
ÎNTRE LOCALITĂŢILE APOLDU DE SUS ŞI APOLDU DE
JOS
34.3 Arpaşu de Jos CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR ARPASU DE JOS ŞI 541
ARPASU DE SUS ŞI TRATAREA APELOR REZIDUALE
34.4 Axente Sever AMENAJARE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL VISA, 23
LOCALITATEA AXENTE SEVER, COMUNA AXENTE SEVER
34.5 Bârghiş DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA 305
BÂRGHIS, PRIN CONSTRUIREA REŢELELOR DE
CANALIZARE ŞI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN
SATUL BÂRGHIS^ JUDEŢUL SIBIU
34.6 Bazna CONSTRUIRE REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI 664
STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA BAZNA
34.7 Biertan ALIMENTAREA CU APĂ A SATULUI BIERTAN, COMUNA 973
BIERTAN, JUDEŢUL SIBIU
34.8 Boiţa CANALIZARE APE UZATE MENAJERE - SATUL BOIŢA 1.650
34.9 Brădeni DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA 557
BRĂDENI PRIN CONSTRUCŢIA REŢELEI DE
CANALIZARE A APEI UZATE DIN SATELE
APARŢINĂTOARE BRĂDENI ŞI RETIŞ
34.10 Bruiu SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BRUIU, 238
JUDEŢUL SIBIU
34.11 Cârţa REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 400
EPURARE
34.12 Cârţişoara CONSTRUIRE REŢELE NOI DE CANALIZARE ÎN COMUNA 904
CÂRŢIŞOARA, JUDEŢUL SIBIU
34.13 Cristian EXTINDERE REŢELE CANALIZARE COMUNA CRISTIAN, 400
JUDEŢUL SIBIU
34.14 Dumbrăveni REFACERE INFRASTRUCTURĂ RURALĂ, PODEŢE, SATUL 23
ŞAROŞ PE TÂRNAVE
34.15 Gura Râului CONSTRUIRE REŢELE DE APĂ POTABILĂ ŞI STAŢIE DE 832
TRATARE ÎN LOCALITATEA GURA RÂULUI, JUDEŢUL
SIBIU
34.16 Jina REŢELE DE APĂ POTABILĂ ŞI STAŢIE DE TRATARE 446
COMUNA JINA, JUDEŢUL SIBIU
34.17 Laslea REFACEREA ŞI MODERNIZAREA PODULUI PESTE 56
PÂRÂUL LASLEA ÎN LOCALITATEA LASLEA,
CONSTRUIRE PODEŢE PESTE RIGOLE DE SCURGERE A
APELOR PLUVIALE
34.18 Mediaş MODERNIZARE PODURI ŞI PODEŢE - IGHIŞUL NOU 317
34.19 Micăsasa REALIZARE SISTEME DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE 1.883
EPURARE ÎN COMUNA MICĂSASA ŞI SATUL
APARŢINĂTOR ŢAPU
34.20 Moşna ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA MOŞNA 395
34.21 Orlat ALIMENTARE CU APĂ ŞI STAŢIE DE TRATARE ÎN 952
COMUNA ORLAT, JUDEŢUL SIBIU
34.22 Poplaca ALIMENTARE CU APĂ ŞI STAŢIE DE TRATARE - 400
COMUNA POPLACA
34.23 Racoviţa CANALIZARE LOCALITATEA RACOVIŢA ŞI SEBESU DE 801
SUS, COMUNA RACOVIŢA, JUDEŢUL SIBIU
34.24 Roşia INVESTIŢIE NOUĂ - REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE 1.994
DE EPURARE ÎN LOCALITATEA ROŞIA, JUDEŢUL SIBIU
34.25 Sadu REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 961
COMUNA SADU, JUDEŢUL SIBIU
34.26 Sălişte REŢEA DE CANALIZARE PENTRU SATUL SIBIEL ŞI 234
STAŢIE EPURARE PENTRU SATELE SĂCEL, SIBIEL,
FÂNTÂNELE, MAG
34.27 Slimnic CANALIZARE APE UZATE MENAJERE - SAT RUŞI 360
34.28 Şeica Mare SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN 1.674
LOCALITĂŢILE SEICA MARE ŞI BOARTA, COMUNA
SEICA MARE, JUDEŢUL SIBIU
34.29 Şura Mare REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APEI 1.370
UZATE ÎN LOCALITĂŢILE SURA MARE ŞI HAMBADIN
COMUNA ŞURA MARE, JUDEŢUL SIBIU
34.30 Tilişca CANALIZARE APE UZATE MENAJERE TILIŞCA, JUDEŢUL 400
SIBIU
34.31 Turnu Roşu REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE POMPARE SATUL 754
SEBEŞU DE JOS, COMUNA TURNU ROŞU, JUDEŢUL
SIBIU
34.32 Vurpăr DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA VURPĂR 1.723
PRIN CONSTRUCŢIA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ
35 SUCEAVA din care 24.078
35.1 Arbore CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ARBORE 327
35.2 Berchişeşti CANALIZARE ŞI STAŢIE EPURARE CORLATA, 1.126
BERCHISESTI - COMUNA BERCHISESTI, JUDEŢUL
SUCEAVA
35.3 Bogdăneşti ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI BOGDĂNEŞTI, 1.244
JUDEŢUL SUCEAVA, ETAPA I
35.4 Boroaia ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI BOROAIA, JUDEŢUL 1.584
SUCEAVA-ETAPA I
35.5 Broşteni PODURI DIN BETON ARMAT ÎN SATUL COTÂRGASI, 451
ORAŞUL BROŞTENI
35.6 Câmpulung POD RUTIER DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL 50
Moldovenesc MOLDOVA ÎN ZONA BUNESTI
35.7 Coşna ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE. STAŢIE DE 996
EPURARE
35.8 Dărmăneşti CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SISTEM 918
CENTRALIZAT, COMUNA DĂRMĂNEŞTI, JUDEŢUL
SUCEAVA
35.9 Dolheşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT 400
COMUNA DOLHEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA
35.10 Drăguşeni POD RUTIER DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL 1.378
MOLDOVA, COMUNA DRĂGUŞENI, JUDEŢUL SUCEAVA
35.11 Fălticeni CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SOMUZUL MARE, 340
SITUAT ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ TÂRNA MARE,
STRADA NUFĂRULUI, ZONA STAŢIA DE EPURARE
35.12 Fântâna Mare CONSTRUIRE PODURI ŞI PODEŢE PESTE PÂRÂUL 60
SOMUZ ÎN COMUNA FÂNTÂNA MARE, JUDEŢUL
SUCEAVA
35.13 Forăşti canalizare si staţie de epurare în sistem centralizat 400
comuna forăşti, judeţul suceava
35.14 Frătăuţii Noi CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA 305
FRĂTĂUŢII NOI, JUDEŢUL SUCEAVA
35.15 Frumosu PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA FRUMOSU, 1.705
JUDEŢUL SUCEAVA
35.16 Fundu Moldovei REFACERE PODEŢE PE DRUMUL COMUNAL PÂRÂUL 172
COLACULUI, SATUL COLACU, COMUNA FUNDU
MOLDOVEI, JUDEŢUL SUCEAVA
35.17 Gălăneşti CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SISTEM 948
CENTRALIZAT COMUNA GĂLĂNEŞTI, JUDEŢUL
SUCEAVA
35.18 Gura Humorului EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 100
CANALIZARE, CARTIER REZIDENŢIAL GURA
HUMORULUI
35.19 Horodnic de Sus EXECUŢIE STAŢIE DE EPURARE ŞI REŢELE DE 395
CANALIZARE COMUNA HORODNIC DE SUS - JUDEŢUL
SUCEAVA
35.20 Iaslovăţ PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA IASLOVĂT, 273
JUDEŢUL SUCEAVA
35.21 Ilişeşti CONSTRUCŢII SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 357
LOCALITATEA ILISESTI, COMUNA ILISESTI, JUDEŢUL
SUCEAVA
35.22 Ipoteşti REFACERE PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA 332
IPOTEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA
35.23 Marginea CONSTRUCŢIE POD PESTE PÂRÂUL SUCEVIŢA ÎN ZONA 1.769
MOARA BACALA DIN COMUNA MARGINEA, JUDEŢUL
SUCEAVA
35.24 Mănăstirea Humorului CONSTRUIRE ŞI REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN 133
COMUNA MĂNĂSTIREA HUMORULUI, JUDEŢUL
SUCEAVA
35.25 Moldoviţa CONSTRUCŢII PODURI COMUNA MOLDOVITA, JUDEŢUL 300
SUCEAVA
35.26 Ostra REABILITARE STAŢIE DE EPURARE COMUNA OSTRA, 1.109
JUDEŢUL SUCEAVA
35.27 Panaci ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PANACI, JUDEŢUL 400
SUCEAVA-ETAPA I
35.28 Poiana Stampei ALIMENTARE CU APĂ POIANA STAMPEI 199
35.29 Pojorâta ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR 50
POJORÂTA ŞI VALEA PUTNEI
35.30 Preuteşti ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: 1.016
PREUTEŞTI, BASARABI, ARGHIRA, COMUNA
PREUTEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA
35.31 Râşca PODURI ŞI PUNŢI PIETONALE PESTE PÂRAIELE RÂSCA, 400
RÂSCA MARE, RASCUTA ŞI MOISA ÎN COMUNA RÂSCA,
JUDEŢUL SUCEAVA
35.32 Stulpicani REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 400
POTABILĂ ÎN LOCALITATEA STULPICANI, JUDEŢUL
SUCEAVA
35.33 Suceava EXTINDERE REŢELE DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SISTEM 691
CENTRALIZAT ÎN CARTIERUL ITCANI, STRĂZILE
GRIGORE AL. GHICAŞI BIRUINŢEI, ÎN MUNICIPIUL
SUCEAVA
35.34 Suceviţa CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA 1.037
SUCEVIŢA
35.35 Şaru Dornei MODERNIZARE POD ÎN SATUL ŞARU DORNEI 393
35.36 Vadu Moldovei ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE VADU MOLDOVEI I, 1.922
VADU MOLDOVEI II, CIUMULESTI, COMUNA VADU
MOLDOVEI, JUDEŢUL SUCEAVA
35.37 Zvoriştea CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA 398
ZVORIŞTEA, JUDEŢUL SUCEAVA
36 TELEORMAN din care 12.292
36.1 Beuca ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BEUCA, COMUNA 374
BEUCA, JUDEŢUL TELEORMAN
36.2 Bragadiru ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI BRAGADIRU 101
36.3 Călineşti ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CĂLINEŞTI, CU SATELE 400
CĂLINEŞTI, COPĂCEANCA, MARIŢA, LICURICIU,
ANTONESTI
36.4 Ciolăneşti ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 147
EPURARE ÎN COMUNA CIOLĂNEŞTI, SATELE
CIOLANEŞTII DIN DEAL ŞI CIOLĂNEŞTII DIN VALE,
JUDEŢUL TELEORMAN
36.5 Dideşti CONSOLIDARE MALURI PÂRÂUL TECUCI ŞI 1.709
REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE COMUNA DIDEŞTI
36.6 Dobroteşti REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE PESTE PÂRÂUL 2.112
TECUCI ÎN COMUNA DOBROTEŞTI, JUDEŢUL
TELEORMAN
36.7 Gălăteni POD PESTE PÂRÂUL CLĂNITA, SATUL GĂLĂTENI - 2
PUNCT FARMACIE, COMUNA GĂLĂTENI, JUDEŢUL
TELEORMAN
36.8 Gratia SISTEM DE CANALIZARE COMUNA GRATIA 595
36.9 Măgura ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI MĂGURA 379
36.10 Măldăeni EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA MĂLDĂENI, 499
JUDEŢUL TELEORMAN
36.11 Olteni ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI OLTENI, SATELE 400
OLTENI ŞI PERII BROŞTENI, JUDEŢUL TELEORMAN
36.12 Piatra EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA CANALIZĂRII 396
MENAJERE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE COMUNA
PIATRA, JUDEŢUL TELEORMAN
36.13 Poroschia REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 400
EPURARE SATUL POROSCHIA, JUDEŢUL TELEORMAN
36.14 Scurtu Mare PODURI PE RAZA COMUNEI SCURTU MARE, JUDEŢUL 873
TELEORMAN
36.15 Segarcea-Vale ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SEGARCEA-VALE, CU 394
SATELE SEGARCEA-VALE, OLTEANCA ŞI SEGARCEA-
DEAL, JUDEŢUL TELEORMAN
36.16 Siliştea ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SILIŞTEA, JUDEŢUL 1.286
TELEORMAN
36.17 Stejaru POD PESTE RÂUL VEDEA ÎN COMUNA STEJARU, SATUL 1.321
SOCETU - JUDEŢUL TELEORMAN
36.18 Ştorobăneasa CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA 400
ŞTOROBĂNEASA, JUDEŢUL TELEORMAN
36.19 Vedea EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 135
SATUL MERI - COMUNA VEDEA, JUDEŢUL TELEORMAN
36.20 Viişoara ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VIIŞOARA, JUDEŢUL 369
TELEORMAN
37 TIMIŞ din care 21.712
37.1 Balinţ CONSTRUCŢIE ŞI MODERNIZARE PODURI, PODEŢE ŞI 649
PUNŢII PIETONALE ÎN LOCALITĂŢILE BALINT, BODO,
FĂDIMAC ŞI TÂRGOVISTE, COMUNA BALINT, JUDEŢUL
TIMIŞ
37.2 Banloc CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR 4
UZATE MENAJERE, CONSTRUCŢIA STAŢIEI DE
EPURARE A LOCALITĂŢII BANLOC, JUDEŢUL TIMIŞ
37.3 Bârna ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE COMUNA BÂRNA, 1.491
JUDEŢUL TIMIŞ
37.4 Beba Veche ÎNFIINŢARE, REABILITARE, EXTINDERE, 143
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ
37.5 Biled REABILITARE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE 1.720
ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA BILED
37.6 Boldur MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 15
REGIM CENTRALIZAT ÎN LOCALITATEA SINERSIG
37.7 Cenei extinderea si modernizarea sistemului centralizat de 1.811
alimentare cu apă a localităţilor Cenei şl bobda, judeţul
timiş
37.8 Chevereşu Mare ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR CHEVEREŞU 400
MARE ŞI VUCOVA
37.9 Comloşu Mare CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE ŞI CANALIZARE 1.441
URBANĂ
37.10 Coşteiu EXTINDERE CANALIZARE A LOCALITĂŢILOR COSTEIU, 400
ŢIPARI ŞI PĂRU
37.11 Curtea CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR 368
MENAJERE ŞI CONSTRUCŢIA STAŢIEI DE EPURAREA
LOCALITĂŢILOR CURTEA ŞI COSAVA, JUDEŢUL TIMIŞ
37.12 Darova ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE SACOSU MARE 201
ŞI HODOS ŞI EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA REŢELEI
EXISTENTE ÎN LOCALITATEA DAROVA
37.13 Dudeştii Noi SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 386
EPURARE ÎN COMUNA DUDEŞTII NOI - TIMIŞ
37.14 Dumbrava CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR 398
UZATE MENAJERE, CONSTRUCŢIA STAŢIEI DE
EPURARE A APELOR UZATE DIN LOCALITĂŢILE
DUMBRAVA ŞI RĂCHITA, JUDEŢUL TIMIŞ
37.15 Dumbrăviţa EXTINDERE REŢEA DE APĂ POTABILĂ ŞI DE 367
CANALIZARE ÎN LOCALITATEA DUMBRĂVIŢA, JUDEŢUL
TIMIŞ
37.16 Foeni CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE COMUNA FOENI ŞI 400
CANALIZAREA MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR FOENI ŞI
CRUCENI, JUDEŢUL TIMIŞ
37.17 Gavojdia SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI 894
STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA GAVOJDIA, JUDEŢUL
TIMIŞ
37.18 Ghilad CONSTRUCŢIA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE 260
ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI GHILAD
37.19 Ghiroda POD PESTE RÂUL BEGAÎN COMUNA GHIRODA 390
37.20 Giera EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI 238
CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ GIERA -
TOAGER ŞI GRĂNICERII
37.21 Jamu Mare MODERNIZARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI 390
CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII
JAMU MARE
37.22 Liebling CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢII LIEBLING ŞI 380
STAŢIE DE EPURARE
37.23 Mănăştiur PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL BEGA ÎN LOCALITATEA 39
MĂNĂŞTIUR
37.24 Moraviţa CANALIZARE MENAJERĂ PENTRU LOCALITĂŢILE 400
MORAVIŢA ŞI STAMORA GERMANĂ, CU STAŢIE DE
EPURARE
37.25 Moşniţa Nouă CONSTRUCŢIE SISTEM DE CANALIZARE A APELOR 1.805
UZATE DIN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ
37.26 Niţchidorf ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII NIŢCHIDORF, 264
COMUNA NIŢCHIDORF, JUDEŢUL TIMIŞ
37.27 Peciu Nou CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR 400
UZATE MENAJERE ŞI CONSTRUCŢIA STAŢIEI DE
EPURARE A LOCALITĂŢII PECIU NOU, JUDEŢUL TIMIŞ
37.28 Periam REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 243
LOCALITATEA PERIAM - JUDE "TUL TIMIŞ
37.29 Pietroasa ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR POIENI, CRIVINA ŞI 81
PIETROASA, COMUNA PIETROASA, DIN SURSA
COMUNĂ
37.30 Recaş ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR IZVIN, 2.493
BAZOSU VECHI
37.31 Tormac ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TORMAC, 1.431
SIPET ŞI CADAR
37.32 Uivar ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR PUSTINIS, 203
SÂNMARTINU MAGHIAR ŞI RĂUŢI
37.33 Victor Vlad SISTEM DE CANALIZARE CU STAŢIE DE EPURARE ÎN 1.607
Delamarina LOCALITĂŢILE PINI ŞI VICTOR VLAD DELAMARINA ŞI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE
HONORICI ŞI PINI
38 TULCEA din care 13.766
38.1 Carcaliu ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, LOCALITATEA 2.222
CARCALIU, JUDEŢUL TULCEA
38.2 Casimcea REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA ALIMENTARE 354
CU APĂ POTABILA ÎN LOCALITATEA RĂZBOIENI,
COMUNA CASIMCEA, JUDEŢUL TULCEA
38.3 Ceamurlia de Jos CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM 1.201
CENTRALIZAT ŞI STAŢIE TRATARE APE UZATE ÎN
LOCALITATEA CEAMURLIA DE JOS, JUDEŢUL TULCEA
38.4 Cerna REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU 360
APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂŢILE MIRCEA VODĂ ŞI
GENERAL PRAPORGESCU, COMUNA CERNA, JUDEŢUL
TULCEA
38.5 Ciucurova CONSTRUCŢIE PODEŢ DALAT STRADA PRINCIPALĂ, 40
SATUL FÂNTÂNA MARE
38.6 Crişan CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM 1.296
CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE TRATARE APE UZATE ÎN
LOCALITATEA CRIŞAN, JUDEŢUL TULCEA
38.7 Dăeni EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA ALIMENTARE CU 261
APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA DĂENI, JUDEŢUL
TULCEA
38.8 Greci PODURI PÂRÂU RECEA, COMUNA GRECI, JUDEŢUL 360
TULCEA
38.9 I.C. Brătianu CONSTRUIRE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN 360
SISTEM CENTRALIZAT ÎN LOCALITATEA I.C.
BRĂTIANU, JUDEŢUL TULCEA
38.10 Izvoarele CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM 1.250
CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE TRATARE APE UZATE ÎN
LOCALITATEA IZVOARELE
38.11 Jurilovca REABILITARE REŢELE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ 1.273
LOCALITATEA JURILOVCA, JUDEŢUL TULCEA
38.12 Luncaviţa SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 656
COMUNA LUNCAVIŢA
38.13 Mahmudia CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM 267
CENTRALIZAT ŞI STAŢIE TRATARE APE UZATE ÎN
LOCALITATEA MAHMUDIA, JUDEŢUL TULCEA
38.14 Mihai Bravu REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU 390
APĂ ÎN LOCALITATEA TURDA, JUDEŢUL TULCEA
38.15 Mihail Kogălniceanu EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA ALIMENTARE CU 431
APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA M." KOGĂLNICEANU,
JUDEŢUL TULCEA
38.16 Murighiol CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM 1.292
CENTRALIZAT ŞI STAŢIE TRATARE APE UZATE ÎN
LOCALITATEA MURIGHIOL
38.17 Sfântu Gheorghe CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA 400
SFÂNTU GHEORGHE
38.18 Slava Cercheză EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA ALIMENTARE CU 117
APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ,
JUDEŢUL TULCEA
38.19 Stejaru SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE 875
COMUNA STEJARU
38.20 Topolog MODERNIZARE ŞI EXTINDERE PUŢURI FORATE, 168
ADUCŢIUNE ŞI REŢEA DISTRIBUŢIE ALIMENTARE CU
APĂ COMUNA TOPOLOG, JUDEŢUL TULCEA
38.21 Turcoaia REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN 193
LOCALITATEA TURCOAIA
39 VÂLCEA din care 17.836
39.1 Alunu MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 1.294
39.2 Băile Govora PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN BĂILE 172
GOVORA ŞI LOCALITĂŢILE COMPONENTE, JUDEŢUL
VÂLCEA
39.3 Bălceşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE CÂRLOGANI, IRIMESTI 247
ŞI BENEŞTI
39.4 Bărbăteşti CANALIZARE ŞI EPURARE A APEI MENAJERE COMUNA 615
BĂRBĂTEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.5 Berislăveşti PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 400
BERISLĂVEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.6 Boişoara CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA 398
BOIŞOARA, JUDEŢUL VÂLCEA
39.7 Budeşti ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BUDESTI, JUDEŢUL 131
VÂLCEA
39.8 Creţeni ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CRETENI, JUDEŢUL 681
VÂLCEA
39.9 Dănicei ALIMENTARE CU APĂ COMUNA DĂNICEI, JUDEŢUL 400
VÂLCEA
39.10 Drăgoeşti POD PESTE PÂRÂUL GEAMĂNA ŞI POD DE 228
DESCĂRCARE PESTE PÂRÂUL DEJASCA PE DC45,
COMUNA DRĂGOEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.11 Fârtăţeşti CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA 309
FÂRTĂŢEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.12 Galicea PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 69
GALICEA
39.13 Goleşti PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 1.112
GOLEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.14 Ioneşti POD BETON ARMAT DC 102 KM 2+136 VALEA 52
GUGUIANCA
39.15 Lăpuşata CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA 167
LĂPUŞATA, JUDEŢUL VÂLCEA
39.16 Livezi PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 120
LIVEZI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.17 Malaia ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 25
CONSTRUCŢIA DE PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA
MALAIA, JUDEŢUL VÂLCEA, CU SATELE
APARŢINĂTOARE SĂLIŞTE, MALAIA, CIUNGETU
39.18 Mateeşti PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 813
MATEEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.19 Măldăreşti PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA 69
MĂLDĂREŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.20 Mitrofani PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 354
MITROFANI - JUDEŢUL VÂLCEA
39.21 Muereasca PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 73
MUEREASCA
39.22 Nicolae Bălcescu CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA 231
NICOLAE BĂLCESCU, JUDEŢUL VÂLCEA
39.23 Olanu PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 250
OLANU, JUDEŢUL VÂLCEA
39.24 Orleşti REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 413
EPURARE ÎN COMUNA ORLESTI - JUDEŢUL VÂLCEA
39.25 Păuşeşti DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA 4
PĂUSESTI PRIN CONSTRUIREA UNUI POD DIN BETON
ARMAT ŞI A DOUĂ PUNŢI PIETONALE PESTE PÂRÂUL
OTĂSĂU
39.26 Perişani PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 34
PERIŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.27 Pietrari CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA 398
PIETRARI
39.28 Popeşti PODURI, PUNŢI PIETONALE, PODEŢE ŞI PRAG DE FUND 531
ÎN COMUNA POPEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.29 Racoviţa ALIMENTARE CU APĂ COMUNA RACOVIŢA, JUDEŢUL 4
VÂLCEA
39.30 Roeşti CONSTRUCŢIE POD DIN BETON ARMAT PESTE 55
TORENTUL VALEA PORCULUI DIN SATUL RÂPA
CĂRĂMIZII
39.31 Roşiile PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 304
ROŞIILE, JUDEŢUL VÂLCEA
39.32 Sălătrucel REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA 8
SĂLĂTRUCEL, JUDEŢUL VÂLCEA
39.33 Scundu MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII COMUNEI 28
SCUNDU, PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI, PODEŢE ŞI
PUNŢI PIETONALE
39.34 Stoeneşti CONSTRUIRE PODURI ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN 266
COMUNA STOENEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.35 Stoileşti PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 400
STOILEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.36 Şuteşti SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA ŞUTEŞTI, 1.727
JUDEŢUL VÂLCEA
39.37 Şirineasa CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA 400
ŞIRINEASA, JUDEŢUL VÂLCEA
39.38 Ştefăneşti CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA 1.174
ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.39 Şuşani PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 1.693
ŞUŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA
39.40 Tetoiu PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 219
TETOIU, JUDEŢUL VÂLCEA
39.41 Titeşti ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA TITESTI, JUDEŢUL 565
VÂLCEA
39.42 Vaideeni CONSTRUCŢIE ALIMENTARE CU APĂ 398
39.43 Valea Mare EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ÎN COMUNA VALEA 399
MARE, JUDEŢUL VÂLCEA
39.44 Vlădeşti CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE, COMUNA 111
VLĂDEŞTI
39.45 Voiceşti ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA VOICEŞTI, 360
JUDEŢUL VÂLCEA
39.46 Voineasa REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE 135
EPURARE, COMUNA VOINEASA, JUDEŢUL VÂLCEA
40 VASLUI din care 20.269
40.1 Albeşti ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 1.430
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE ALBEŞTI ŞI CORNI-ALBESTI,
COMUNA ALBEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
40.2 Arsura ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR ARSURA ŞI 386
PÂHNEŞTI, COMUNA ARSURA, JUDEŢUL VASLUI
40.3 Banca ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 337
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE BANCA, GARA BANCA,
GHERMĂNESTI, MICLESTI, SÂRBI ŞI STOISESTI,
COMUNA BANCA, JUDEŢUL VASLUI
40.4 Băceşti ALIMENTARE CU APĂ SATUL BĂCESTI ŞI CONSTRUCŢII 600
PODURI PESTE PÂRÂUL GARBOVETA, SATUL
VOVRIEŞTI, ŞI PÂRÂUL CRĂIASA, SATUL BĂCESTI,
COMUNA BĂCESTI, JUDEŢUL VASLUI
40.5 Bălteni ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 629
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE COMUNEI BĂLTENI
40.6 Berezeni PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 88
BEREZENI, JUDEŢUL VASLUI
40.7 Bogdana ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 57
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE BOGDANA ŞI SUCEVENI,
COMUNA BOGDANA, JUDEŢUL VASLUI
40.8 Bogdăneşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE UNTESTI, ULEA, 18
HUPCA ŞI HOROIATA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE BOGDĂNEŞTI ŞI VISINARI,
COMUNA BOGDĂNEŞTi, JUDEŢUL VASLUI
40.9 Boţeşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA BOŢEŞTI ŞI 828
AMENAJARE PODURI ÎN LOCALITĂŢILE BOŢEŞTI ŞI
GUGEŞTI
40.10 Buneşti-Avereşti PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 1.031
BUNEŞTI-AVEREŞTI, JUDEŢUL VASLUI
40.11 Ciocani PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 91
CIOCANI, JUDEŢUL VASLUI
40.12 Creţeşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE CRETESTI ŞI 329
CREŢEŞTII DE SUS, COMUNA CREŢEŞTI, JUDEŢUL
VASLUI
40.13 Deleni ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 138
PODEŢE ÎN SATELE DELENI, ZIZINCA ŞI BULBOACA,
COMUNA DELENI, JUDEŢUL VASLUI
40.14 Deleşti ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 621
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE DELESTI, ALBEŞTI,
RĂDUIEŞTI, HÂRSOVA, FUNDĂTURA ŞI MĂNĂSTIREA,
COMUNA DELEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
40.15 Dimitrie Cantemir PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA DIMITRIE 128
CANTEMIR, JUDEŢUL VASLUI
40.16 Dodeşti ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI, PUNŢI 81
PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE DODESTI ŞI
URDEŞTI, COMUNA DODEŞTI
40.17 Dragomireşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE VLADIA ŞI 476
BELZENI ŞI AMENAJARE POD DIN BETON ARMAT
PESTE RÂUL LIPOVA PE DC 144 A, LOCALITATEA
POIANA PIETREI, COMUNA DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL
VASLUI
40.18 Drânceni ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE GHERMĂNESTI 1.855
ŞI RÂŞEŞTI, COMUNA DRÂNCENI, JUDEŢUL VASLUI
40.19 Duda-Epureni ALIMENTAREA CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE EPURENI, 331
DUDA ŞI VALEA GRECULUI, COMUNA DUDÂ-EPURENI,
JUDEŢUL VASLUI
40.20 Epureni AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE 151
EPURENI, BURSUCI ŞI BÂRLĂLESTI, COMUNA
EPURENI, JUDEŢUL VASLUI
40.21 Fălciu POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL MARCU ÎN 34
LOCALITATEA ODAIA BOGDANA, COMUNA FĂLCIU,
JUDEŢUL VASLUI
40.22 Găgeşti amenajare poduri în localităţile găgesti, tupilati Şi 253
popeni Şi reparaţii pod în localitatea peicanI, Comuna
găgeşti, judeţul vaslui
40.23 Hoceni ALIMENTARE CU APĂ DELENI, OTELENI ŞI PODURI ŞI 309
PODEŢE LOCALITATEA OTELENI, COMUNA HOCENI,
JUDEŢUL VASLUI
40.24 Iana ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 111
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE IANA, HĂLĂRESTI ŞI
VADURILE, COMUNA IANA, JUDEŢUL VASLUI
40.25 Ivăneşti AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE 393
IVĂNEŞTI, BROSTENI, VALEA MARE IEZEREL, COŞCA,
FUNDĂTURA MICĂ, COMUNA IVĂNEŞTI, JUDEŢUL
VASLUI
40.26 Lipovăţ SISTEM DE CANALIZARE-EPURARE SATUL LIPOVĂT ŞI 302
PODEŢE DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA LIPOVĂŢ
40.27 Micleşti ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 332
PODEŢE ÎN LOCALITATEA POPEŞTI, COMUNA
MICLEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
40.28 Muntenii de Jos SISTEM DE CANALIZARE - EPURARE APE UZATE, 838
SATUL MUNTENII DE JOS, ŞI PODURI ŞI PODEŢE,
COMUNA MUNTENII DE JOS
40.29 Negreşti ALIMENTARE CU APĂ NEGREŞTI SAT ŞI SATELE 640
COMPONENTE: VALEA MARE, GLODENI, POIANA ŞI
CĂZĂNEŞTI
40.30 Olteneşti ALIMENTARE CU APĂ SATELE OLTENEŞTI, PÂHNA ŞI 267
TÂRZII, COMUNA OLTENEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
40.31 Pochidia ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 200
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE SĂLCENI, SAT NOU,
POCHIDIA ŞI BORODEŞTI, COMUNA POCHIDIA,
JUDEŢUL VASLUI
40.32 Pogana ALIMENTARE CU APĂ POGANA ŞI AMENAJARE PODURI 253
ÎN LOCALITĂŢILE POGANA, BOGESTI, MĂSCUREI,
COMUNA POGANA, JUDEŢUL VASLUI
40.33 Pogoneşti ALIMENTARE CU APĂ POGONEŞTI, COMUNA 575
POGONEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
40.34 Poieneşti ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR OPRISITA, 235
POIENESTI ŞI REABILITAREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII POIENEŞTI
40.35 Pungeşti alimentare cu apă în localitatea pungeşti si siliştea si 566
amenajare poduri în localităţile pungeŞtI Şi armăsoaia,
comuna pungeŞtI, judeţul vaslui
40.36 Puşcaşi ALIMENTARE CU APĂ SATUL PUŞCAŞI, COMUNA 92
PUŞCAŞI, JUDEŢUL VASLUI
40.37 Rebricea ALIMENTARE CU APĂ SATELE REBRICEA, SASOVA, 648
RATESU-CUZEI, CRĂCIUNESTI ŞI CONSTRUCŢII
PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢII PIETONALE COMUNA
REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI
40.38 Roşieşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA VALEA LUI 125
DARIE ŞI AMENAJARE POD DIN B.A. ÎN LOCALITATEA
IDRICI, COMUNA ROŞIEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
40.39 Soleşti POD BETON ARMAT ÎN SATUL IAZ, COMUNA SOLESTI, 56
JUDEŢUL VASLUI
40.40 Stănileşti ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 400
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE STĂNILEŞTI, BUDU-
CANTEMIR, BOGDANA-VOLOSENI, CHERSĂCOSU,
SĂRATU ŞI POGĂNEŞTI, COMUNA STĂNILEŞTI,
JUDEŢUL VASLUI
40.41 Tanacu ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ÎN 831
LOCALITĂŢILE TANACU ŞI BENESTI
40.42 Tătărăni ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BĂLTATI ŞI 348
TĂTĂRĂNI, COMUNA TĂTĂRĂNI, JUDEŢUL VASLUI
40.43 Tutova ALIMENTARE CU APĂ SATELE TUTOVA ŞI CIORTOLOM, 382
COMUNA TUTOVA, JUDEŢUL VASLUI
40.44 Văleni ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 379
PODEŢE ÎN LOCALITATEA VĂLENI, COMUNA VĂLENI,
JUDEŢUL VASLUI
40.45 Viişoara ALIMENTARE CU APĂ SATELE VIIŞOARA ŞI 101
VILTOTESTI, COMUNA VIIŞOARA, JUDEŢUL VASLUI
40.46 Vinderei ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 599
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE VINDEREI, OBÂRSENI,
VALEA LUNGĂ, DOCANI ŞI BRĂDESTI, COMUNA
VINDEREI, JUDEŢUL VASLUI
40.47 Voineşti AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE 747
VOINEŞTI, OBÂRSENI ŞI OBÂRSENII LINGURARII,
COMUNA VOINEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
40.48 Zorleni ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI 648
PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE ZORLENI ŞI POPENI,
COMUNA ZORLENI, JUDEŢUL VASLUI
41 VRANCEA din care 12.136
41.1 Andreiaşu de Jos POD PESTE RÂUL MILCOV, LOCALITATEA ANDREIASU 25
DE JOS, JUDEŢUL VRANCEA
41.2 Bilieşti CANALIZARE. REŢELE COLECTOARE ŞI STAŢIE DE 335
EPURARE ÎN COMUNA BILIEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA
41.3 Chiojdeni ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI 399
CHIOJDENI - ETAPA I - JUDEŢUL VRANCEA
41.4 Dumitreşti STAŢIE EPURARE, REŢELE COLECTOARE, CANALIZARE 103
ÎN COMUNA DUMITREŞTI
41.5 Fitioneşti POD PESTE PÂRÂUL ZĂBRĂUŢI PE DC 41 LA KM 5+400 2.201
41.6 Gugeşti ÎNFIINŢARE STAŢIE SORTARE ŞI TRANSFERA 490
DEŞEURILOR ÎN COMUNA GUGEŞTI, JUDEŢUL
VRANCEA
41.7 Homocea REABILITARE ŞI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ, 60
COMUNA HOMOCEA, JUDEŢUL VRANCEA
41.8 Jariştea POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL VĂRSĂTURA 112
MARE LA JARIŞTEA, DESCHIDEREA CENTRALĂ 10,0 M,
LUNGIMEA PODULUI 16,0 M, COMUNA JARIŞTEA,
JUDEŢUL VRANCEA
41.9 Măicăneşti STAŢIE EPURARE, REŢELE COLECTOARE, CANALIZARE 311
COMUNA MĂICĂNEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA
41.10 Moviliţa MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ - 34
COMUNA MOVILIŢA, JUDEŢUL VRANCEA
41.11 Năruja POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL ZĂBALA, 1.351
LEGĂTURA CU D.J.205 - NĂRUJA ŞI D.C.94 - SATUL
PODUL STOICA, COMUNA NĂRUJA, JUDEŢUL VRANCEA
41.12 Obrejiţa ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA OBREJIŢA, JUDEŢUL 26
VRANCEA
41.13 Odobeşti ALIMENTARE CU APĂ DIN SURSĂ PROPRIE, STAŢIE DE 1.090
EPURARE, REŢELE COLECTOARE ŞI CANALIZARĂ -
SATUL UNIREA - ORAŞUL ODOBEŞTI - JUDEŢUL
VRANCEA
41.14 Păuleşti MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ, 392
COMUNA PĂULEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA
41.15 Păuneşti STAŢIE EPURARE, REŢELE COLECTOARE, CANALIZARE 394
COMUNA PĂUNEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA
41.16 Răcoasa REABILITARE PODURI, PODEŢE ŞI PUNTE PIETONALĂ 334
41.17 Slobozia Bradului ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SLOBOZIA BRADULUI, 56
JUDEŢUL VRANCEA
41.18 Soveja MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SURSĂ ALIMENTARE CU 824
APĂ, REŢELE APĂ-CANAL
41.19 Suraia AMENAJARE PODEŢE TUBULARE COMUNA SURAIA, 98
JUDEŢUL VRANCEA
41.20 Tâmboeşti ALIMENTARE CU APĂ COMUNA TÂMBOEŞTI, JUDEŢUL 103
VRANCEA
41.21 Tulnici CANALIZARE, REŢELE COLECTOARE ŞI STAŢIE DE 1.419
EPURARE TULNICI - COZA, JUDEŢUL VRANCEA
41.22 Vârteşcoiu MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA 1.043
VÂRTEŞCOIU, JUDEŢUL VRANCEA
41.23 Vintileasca REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA 79
VINTILEASCA, JUDEŢUL VRANCEA
41.24 Vizantea-Livezi ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA VIZANTEA-LIVEZI, 857
SATELE VIZANTEA MĂNĂSTIREASCĂ, VIZANTEA
RĂZĂŞEASCĂ, LIVEZILE, PISCU RADULUI, JUDEŢUL
VRANCEA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 248 din data de 14 aprilie 2009