Sunteți pe pagina 1din 1

j;i$:;;*:'rf,'

:
t.

EXAMEN DE ADMITERE IN CLASA A V-A


.MATEilIATICA

l.Calculali: ,, ,

a) 161-21 iV + 24 : 6 : 2 -24 : (6 :2) lop


b)2,45: (33 -29)+ 3 . {(4s0 +230) : 5 :2- 67 . ls42- ( s3' 10 + 22 :2)l} t0 p

6TI
3.Ionel vrea sdnumere cdte pdsari de fiecare fel are bunicul in ogradd. Nu aputut din cauza
gigcafii continue a acestora gi atunci a cerut ajutorut:bunicului. Acesta ii spune: '1in total svfi l72
de pdsdri, gdini cAte rale gi curcani'lu,*,lor, rile c61i curcani gi gdgte la urrloc, iar curcani cu 8
:

mai multi decdt g0gte." Ionel arczokat acum problema gi i-a spus br:nicului cdte p[sdri d.e fiecare
fel are in ogradd. Rezolvd pi tu problema gi afld cdtepdsari de fiecare fel avea in o$add bunicul lui
Ionel. 30-p

.- .a\'CXe numere de 4 cifre'au produsul cifrelor egal cu 8? lop


b) Aflali a 100-a cifrd a numdrului 50500500050000...gi sumaprimelor 100 de cifre ale
numdrului. 16p

Oficiu 10 p