Sunteți pe pagina 1din 8

Nr. 46 ● iunie 2010 www.rs.

ro ● Rentrop & Straton

)
securitatea [i s`n`tatea \n
MUNCA
Dreptul angajatului la securitate [i s`n`tate \n munc` e obliga]ia angajatorului!

Bani pentru sănătatea şi


Atenţie! Inspecţia muncii siguranţa salariaţilor
controlează programat: A fost elaborat „Ghidul solicitantului
pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor
acum construcţiile! de minimis“, care vă arată cum puteţi
obţine între 10.000 şi 200.000 de euro
Scad pensiile? Scad şi salariile? Creşte TVA? Dar cota unică de impozitare? finanţare nerambursabilă din fonduri
La momentul la care scriem acest articol nu avem un răspuns fără echivoc la comunitare.
întrebările de mai sus, dar 1 iunie ne-a adus totuşi o certitudine: am intrat in
În sfârşit! După mai mult de un an
trimestrul III, iar Inspecţia muncii urmează să treacă la verificarea respectării
de la apariţia Ordinului nr. 310/2009
legislaţiei privind SSM în domeniul construcţiilor, în cadrul unei campanii naţio-
privind aprobarea schemei de ajutor de
nale. Scrie negru pe alb, într-un document oficial aprobat de către ministrul minimis „Bani pentru sănătatea şi sigu-
muncii şi postat pe site-ul www.inspectmun.ro. ranţa salariaţilor“, M.M.F.P.S. a apro-
bat, prin Ordinul nr. 294/2010
Lucraţi în alte domenii de activitate? asigurată cunoaşterea şi aplicarea (M.Of. nr. 303 din 10.05.2010), şi ghidul
Nu vă bucuraţi, de controlul Inspecţiei lor de către lucrători; care conţine precizări şi toate documen-
muncii nu scapă nimeni! Potrivit acelu- t e l e n ec e sa r e î n v ed e r ea a c c es ă r i i
iaşi document, inspectoratele teritoriale ● controlul activităţilor de prevenire şi finanţării nerambursabile. Acest ghid a
de muncă vor proceda la: protecţie prestate de către serviciile fost publicat separat, în M.Of. nr. 303
externe în IMM din sectoarele cu ris- bis din 10.05.2010.
● verificarea modului în care angajato- curi ridicate.
rii asigură instruirea lucrătorilor Valoarea minimă a unei cereri de
desemnaţi să aplice măsurile de Toate activităţile de control menţio- finanţare este de 10.000 de euro (echi-
prim-ajutor; nate mai sus, alături de multe altele, valentul în lei), fără a se depăşi valoarea
maximă de 200.000 de euro (echivalen-
au fost atent pregătite şi programate,
tul în lei) pentru o întreprindere, pe
● verificarea condiţiilor de muncă şi a aşteptându-şi vremea: acum este tim- durata a 3 (trei) exerciţii fiscale. Ajutorul
modului în care se respectă prevede- pul construcţiilor.

ATEN}IE
■ de minimis se va acorda sub formă de
rile legale de securitate şi sănătate în finanţare nerambursabilă, eşalonat, pe
muncă aplicabile pentru lucrătorii etape de implementare a proiectului.
din spălătoriile auto;
Neluarea vreuneia dintre măsurile Valoarea totală estimată a ajutorului
● verificarea respectării prevederilor de legale de securitate şi sănătate în de minimis care va fi acordat în cadrul
securitate şi sănătate în muncă în muncă de către persoana care avea acestei scheme de ajutor de minimis, pe
activitatea de desfacere a produselor îndatorirea de a lua aceste măsuri, întreaga durată de aplicare a acesteia,
petroliere; dacă se creează un pericol grav şi este de aproximativ 92.065.250 de lei
iminent de producere a unui acci- (echivalentul a 24.882.500 de euro).
● verificarea actualizării procedurilor dent de muncă sau de îmbolnăvire
Activităţile eligibile în cadrul sche-
de lucru de către angajatorii din profesională, constituie infracţiune mei de ajutor de minimis sunt activităţi
industria metalurgică, pe baza ree- şi se pedepseşte cu închisoare de la şi intervenţii pentru:
valuării riscurilor care s-au manifes- 1 an la 2 ani sau cu amendă. Dacă ● asigurarea sănătăţii şi securităţii la
tat în momentul producerii unor eve- fapta menţionată mai sus a produs locul de muncă;
nimente, verificarea instrucţiunilor consecinţe deosebite, pedeapsa este ● prevenirea bolilor profesionale;
de lucru specifice locurilor de mun- închisoarea de la 1 an la 3 ani sau ● informarea şi instruirea lucrătorilor în
că, precum şi a modului în care este amendă. domeniul sănătăţii şi securităţii în
muncă;
● asigurarea cadrului organizatoric şi a
Sumar: mijloacelor necesare securităţii şi
sănătăţii în muncă.
■ Fișă de evaluare a riscurilor pentru postul de fierar betonist (exemplu) 2 Cu prietenie,
■ Tematica privind instruirea la locul de muncă – ospătar (model) 7
av. Marcel Vasile
Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

2 ● Nr. 46 ● iunie 2010 www.rs.ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~
Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

www.rs.ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~ Nr. 46 ● iunie 2010 ● 3
Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

4 ● Nr. 46 ● iunie 2010 www.rs.ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~
Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

www.rs.ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~ Nr. 46 ● iunie 2010 ● 5
Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

6 ● Nr. 46 ● iunie 2010 www.rs.ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~
Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

Tematica privind instruirea la ● Executantul nu testează greutatea


sarcinii înainte de ridicare (nu veri-

locul de muncă:
fică dacă poate fi mutată în condiţii
de siguranţă) – CMP: ITM 3-45 zile
● Suprafeţele înţepătoare şi tăioase

«ospătar» (model) ale tacâmurilor, ale obiectelor de


mobilier, vesela spartă accidental
(Tematica este elaborată în conformitate cu prevederile art. 90-94 din H.G. etc. – CMP: ITM 3-45 zile
nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ● Diferenţa de temperatură (în bucă-
prevederilor Legii nr. 319/2006) tărie faţă de sala de servire a mesei)
– CMP: ITM 3-45 zile
Instruirea la locul de muncă se face Riscurile de accidentare şi
● Ferestre şi uşi deschise în vederea
după instruirea introductiv-generală şi îmbolnăvire profesională
are ca scop prezentarea riscurilor pen- aerisirii – CMP: ITM 3-45 zile
specifice locului de muncă ● Intervenţii neautorizate la reţeaua
tru SSM, precum şi măsurile şi activi- „ospătar“

INFO
tăţile de prevenire şi protecţie la nive- de alimentare cu curent electric –
lul fiecărui loc de muncă, post de lucru CMP: deces.
şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Măsuri la nivelul locului de
CMP = consecinţa maximă previzibi-
Instruirea la locul de muncă se face lă
muncă privind acordarea
de către conducătorul direct al locului ITM = incapacitate temporară de primului-ajutor
de muncă, în grupe de maximum 20 muncă
de persoane. Fişa de instruire se păs- Consecinţe neglijabile = consecinţe Primul-ajutor reprezintă totalita-
trează de către conducătorul locului de minore, reversibile, cu incapacitate tea acţiunilor întreprinse imediat
muncă. de muncă previzibilă de până la 3 după producerea unui accident (de
zile calendaristice (vindecare fără muncă), până la momentul interven-
Durata instruirii la locul de muncă tratament) ţiei cadrelor medicale de specialitate.
este de 8 ore (durata instruirii la locul
de muncă depinde de riscurile pentru La locul unde s-a produs acciden-
● Lucrul în picioare timp îndelungat –
securitate şi sănătate în muncă, pre- tul şi până la intervenţia cadrelor
CMP: neglijabil
cum şi de măsurile şi activităţile de ● Efort dinamic – CMP: neglijabil securitatea [i s`n`tatea \n

)
prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui
loc de muncă).
● Monotonia muncii – CMP: neglijabil
● Decizii dificile în timp scurt (infor-
marea şi recomandarea meniurilor şi
MUNCA
I n st r u i r ea l a l o c u l d e m u n c ă succesiunea lor în servire) – CMP: Redactor-[ef: {tefan Andrei
cuprinde: Colectiv de redac]ie: Florina Mohanu,
neglijabil
● informaţii privind riscurile de acci- Corina Lungu, Marcel Vasile
● Ritm mare de muncă (în perioadele
dentare şi îmbolnăvire profesională Manager produs: Nicoleta Redeca
de servire a mesei) – CMP: neglijabil Manager Centru de Profit:
specifice locului de muncă; ● Oboseala instalată din cauza con- Antoaneta Paraschiv
● prevederile instrucţiunilor proprii centrării asupra menţinerii echili- DTP: Mirela Vasilescu
elaborate pentru locul de muncă; brului – CMP: neglijabil Corectur`: Elvira Panaitescu
● măsuri la nivelul locului de muncă ● Produse culinare sau băuturi fier- Redac]ia:
privind acordarea primului-ajutor, binţi, vărsarea accidentală a acesto- Bdul Na]iunile Unite nr. 4, etaj 7, Bucure[ti
stingerea incendiilor şi evacuarea ra – CMP: neglijabil Telefon: 021.317.25.84
lucrătorilor; ● Umiditatea ridicată a aerului în E-mail: protectiamuncii@rs.ro
● prevederi ale reglementărilor de SSM bucătărie – CMP: neglijabil Internet: www.rs.ro, www.LegislatiaMuncii.ro
privind activităţi specifice ale locului Coresponden]`: Ghi[eul extern 3 – O.P. 39,
● Executantul nu verifică traseul sau sector 3, Bucure[ti
de muncă; punctul de destinaţie al sarcinii pen-
● în mod o blig at o r iu, demonstraţii Publica]ie editat` de:
tru a se asigura că este liber – CMP: RENTROP & STRATON
practice privind activitatea pe care ITM 3-45 zile Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri
persoana respectivă o va desfăşura ● Neasigurarea curăţeniei la locul de Membru fondator al B.R.A.T.
şi exerciţii practice privind utilizarea muncă, blocarea căilor de acces –
echipamentului individual de pro- Pre[edinte: George Straton
CMP: ITM 3-45 zile Director general: Florin Cåmpeanu
tecţie, a mijloacelor de alarmare, in- ● Nesincronizări de operaţii – CMP: Director Crea]ie-Produc]ie: Cristina Straton
tervenţie, evacuare şi de prim-ajutor. ITM 3-45 zile Director Economic: Mariana Ne]oiu
● Deplasări, staţionări în zone pericu-
Începerea efectivă a activităţii la Serviciul Clien]i: tel.: 021.209.45.45
loase – CMP: ITM 45-180 zile
postul de lucru de către lucrătorul ● Deplasări cu pericol de cădere de la © 2010 – RENTROP & STRATON
instruit se face numai după verificarea acelaşi nivel prin dezechilibrare, alu- ISSN: 1842-4155
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate
cunoştinţelor de câte şeful ierarhic necare, împiedicare – CMP: ITM 3-45 fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio form` [i prin niciun fel
de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare
superior celui care a făcut instruirea şi zile audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului.
se consemnează în fişa de instruire ● Comunicări accidentogene – CMP:
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere
ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau
individuală. ITM 3-45 zile se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n
aceast` lucrare.

www.rs.ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~ Nr. 46 ● iunie 2010 ● 7
Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

medicale de specialitate, primul-ajutor Dacă victima nu răspunde, nu res- – urmează toate indicaţiile primite de
trebuie acordat de către persoane care piră, nu are puls: reanimare cardio- la membrii echipei de intervenţie;
sunt pregătite în acest scop – salvatori. respiratorie (masaj cardiac extern aso- – asistă, dacă este posibil, evacuarea
Salvatorul nu înlocuieşte medicul, dar, ciat cu respiraţie „gură la gură“ sau în siguranţă a persoanelor din afara
prin măsurile pe care le aplică, el tre- „gură la nas“). societăţii;
buie să reuşească să evite: – rămân în afara clădirii până la înche-
● înrăutăţirea stării accidentatului; Dacă victima sângerează abundent: ierea definitivă a evenimentului.
● apariţia complicaţiilor; compresie manuală locală; pansament
● producerea morţii victimei. compresiv; compresie manuală la dis- La declanşarea alarmei de incen-
tanţă (în zona subclaviculară sau diu, membrii echipei de primă inter-
Formarea salvatorilor trebuie să fie inghinală). venţie sunt obligaţi să:
predominant practică, repetată în mod – intre în toate încăperile accesibile din
periodic, pentru ca salvatorii să poată Dacă victima prezintă arsuri: spă- zona de responsabilitate alocată şi să
acţiona oricând şi oriunde. lare abundentă cu apă. dirijeze personalul pentru evacuarea

ATEN}IE
clădirii;
D a c ă v i ct i m a vo r b e şt e, d a r n u – îndrume personalul către cea mai
poate efectua anumite mişcări: oricare apropiată cale/ieşire de urgenţă;
O persoană care nu este pregătită ca ar fi semnele, se acţionează ca şi cum – menţină calmul pe timpul evacuării;
salvator NU trebuie să intervină cu victima ar avea o fractură, evitând – meargă la punctul de adunare după
orice preţ; obligaţiile sale sunt: deplasarea ei şi respectând toate even- evacuarea zonei;
– să nu atingă victima; tualele deformări la nivelul membrului – preia controlul asupra locului de
– să cheme pe cel mai apropiat sal- superior, al membrului inferior, al adunare şi să se asigure că nicio per-
vator; coloanei vertebrale. soană nu intră înapoi în clădire până
– să anunţe accidentul şi să solicite la primirea dispoziţiei, în acest sens,
ajutor calificat; Dacă victima prezintă plăgi: plăgi a conducerii societăţii;
– să organizeze protecţia victimei; grave – aşezarea victimei într-o poziţie – participe la o analiză după termina-
– să prevină extinderea stării de acci- adecvată, îngrijirea segmentului am- rea evenimentului şi să raporteze
dent. putat, compresie pentru oprirea sânge- orice dificultăţi întâlnite în procesul
rării etc.; plăgi simple – curăţarea şi de evacuare.
Cum se protejează victima? pansarea plăgii.
– Se identifică riscurile care persistă Prevederi ale reglementărilor
pentru a proteja victima şi persoane- Măsuri la nivelul locului de de SSM privind activităţi
le care ar putea fi expuse la riscurile muncă privind stingerea specifice pentru locul de
identificate. incendiilor şi evacuarea muncă „ospătar“
– Se suprimă riscurile. lucrătorilor
– Se instituie un „baraj de securitate“ ● Legea nr. 319/2006 privind securi-
în jurul victimei, îndepărtând per- L a d e s c o p e ri re a u n u i i n c e n d i u , tatea şi sănătatea în muncă
soanele neavizate. orice persoană are următoarele obli-
gaţii: ● H.G. nr. 1.425/2006 pentru apro-
Cum se examinează victima? – să anunţe IMEDIAT incendiul; barea Normelor metodologice de apli-
– Se cercetează semnele care indică – să încerce să stingă focul, dacă nu care a prevederilor Legii securităţii şi
faptul că viaţa victimei este amenin- este prea riscant (nu se va utiliza mai sănătăţii în muncă nr. 319/2006
ţată: sângerează abundent; răspun- mult de 1 stingător; dacă focul nu
de la întrebări; respiră; are puls. s-a stins, se evacuează imediat zona); ● H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele
– Se stabileşte ordinea de prioritate a – să anunţe telefonic pompierii militari minime pentru semnalizarea de secu-
intervenţiilor. din cea mai apropiată zonă neafectată; ritate şi/sau de sănătate la locul de
– Se realizează triajul victimelor, pe – să comunice conducerii unităţii deta- muncă
baza ierarhizării leziunilor în funcţie liile referitoare la locaţie şi la amploa-
de gravitatea lor. rea incendiului. ● H.G. nr. 1.048/2006 privind cerin-
ţele minime de securitate şi sănătate
Cum se acordă primul-ajutor? La declanşarea alarmei de incen- pentru utilizarea de către lucrători a
Da că victima nu vorbeşte (este diu, salariaţii sunt obligaţi să acţione- echipamentelor individuale de pro-
inconştientă), dar respiră şi are puls: ze astfel: tecţie la locul de muncă
aşezarea în poziţie de siguranţă; acope- – încetează orice activitate;
rirea victimei; supravegherea circulaţiei, – abandonează obiectele personale; ● H.G. nr. 1.146/2006 privind cerin-
a stării de conştienţă şi a respiraţiei, – lasă uşile deschise; ţele minime de securitate şi sănătate
până la sosirea ajutoarelor medicale. – părăsesc imediat clădirea prin ieşiri- pentru utilizarea în muncă de către
le de urgenţă sau prin locurile indi- lucrători a echipamentelor de muncă
Dacă victima nu răspunde, nu res- cate de membrii echipei de inter- ■
piră, dar are puls: degajarea (elibera- venţie;
rea) căilor respiratorii; manevra – merg către locul de adunare stabilit;
Heimlich; respiraţia „gură la gură“ sau – menţin libere căile de acces către clă-
„gură la nas“. dire; NSM 046
8 ● Nr. 46 ● iunie 2010 www.rs.ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~