Sunteți pe pagina 1din 4

/

I'

I

lNsPEcTrnMuNclt

INspEcToRATULTERIToRIALDEMUNcA Al MuNIClPIULUIBUCURESTI

Nr. P13890/64802/C.R.M./21.10.2016

Citre:

DornnulPetrescuMihai Str.Posadabt. A5,sc.A, et. 3, ap.16, Curteade Arges,JudetARGES

Avandin vedereadresadvs.,inregistratatal.T.M.Bucurestisubnr. 64802/76.09.2016,prin care sesizatirefuzulangajatorutui - societateaCLINICAPRIVATADR.FILIPSRLde a va acordadrepturilesalarialeaferente ,,complete", precumsi nerespectareaaltor prevederi legale,vacomunicamurmatoarele:

Dinverificareaefectuata[a data de 21.10.2016,asupraregistruluigeneralde evidentaa satariatilor,transmisde catre societateta ITMBucuresti,reieseca ati fost incadratain munca[a societateaCLINICAPRIVATADR.FILIPSRL(cui:24965556),in bazacontractului individuatde muncaincheiatsi inregistratsubnr 54/24.05.7012in registrulgenera[de evidentaa satariatilor,functia *BIOCHIMIST sEF SECTIE,LABORATOft.,horrndintreagade lucrude 8 orelzi.Dinverificarearegistrului,a reiesitca,incepandcu datade 30.09.2014, contractulindividualde muncaa incetatconformart. 55 tit. (b) din Legeanr. 53/2003- Codul.Muncii,republicata,modificatasicompletata.Vaprecizamcaincetareacontractului individualde muncain bazatemeiutlegatmaisusmentionat,respectivart. 55 tit. b) din Legeanr. 53/2003,republicata,modificatasi completata - CodulMuncii,reprezinta incetarea ,,ca urmarea acorduluipartitor,[adataconvenitadeacestea".

Totodata,va precizamca atributiite LT.M. BUCURESTIsunt expresprevazutede Legea nr.108/1999- republicata- pentruinfiintareasi organizareaInspectieiMunciiprecumsi de HotarareaGuvernuluiRomanieinr. 1377/2009 privind aprobareaRegutamentutuide organizaresi functionarea lnspectieiMuncii,precumsi pentrustabilireaunormasuricu caracterorganizatoric,modificatasi completata.

Referitor[acontributiilesi taxetedatoratebuqetutui qeneral consotidat,va indrumamsava adresati_AgentieiNationatede AdministrareFiscala- Directiei Generatede lnspectie Financiar-Fiscaladin Bucuresti,str. Apolodor,nr. 17,sector5, intrucat,potrivitart. 77 atin. (1) din O.G.nr.86/2A8, aprobataprin Legeanr.6A9/2003,activitateaprivind declararea,constatarea,controtul, cotectarea,si sotutionareacontestatiitorpentru contributiade asigurarisociate,contributiade asiguraride somaj,contributiapentru

asigurarisociatede sanatate(

aucatitateade angajator, ,sereatizeazade

satesubordonate.

)datoratede

persoanetejuridicesi persoanetefizicecare catreMinisterulFinantelorPublicesi unitatite

Operatorde date cu caracter personal,inregistratla AutoritateaNationalede Supravegherea PrelucrdriiDatelorcu CaracterPersonalsub nr. 3623 str. RaduVodd,nr. 26-26A.,Sector4, Bucuresti Te[.: +4 0213301616 itmbucuresti@itmbucuresti.ro www.itmbucuresti.ro

Nsprc 1n Muxctt

INsprcroRATULTERtToRtALDEnnuNcA Al MuNtcrPtuLUtBucuneSl

De asemenea,va mentionamca, potrivit art. 1 tit. n) din Legeanr. 6212011 - Legea diatoguLuisociat,repubticata- conftictuldintreangajatisi angajatoriprivindinteresetecu caracter economic,profesionalsau social ori drepturite rezuttate din desfasurarea raporturitorde muncasaude serviciuesteconflict de munca,urmanda fi solutionatde catreinstantetede judecata conformart. 208dinacelasiact normativ.

Fatade cele mai susmentionate,in situatiain careconsi'deratica drepturiledvs.au fost incalcate,aveti posibilitatesa va adresatiinstantei judecatoresti competente,intrucat judecarea conftictelorde muncaeste de competenta jnstantelorjudecatoresti in a carei circumscriptierectamantulisi are domicitiul,conformart. 269 din Legeanr. 53/2003, republicata,modificatasicomptetata - CodulMuncii.

Totodata,va precizamca, in situatiain care.obiectulconflictuluide muncai[ reprezinta ptatadrepturitorsalarialeneacordate,va putetiadresainstantei judecatoresti competente, ce poatefi sesizatain termen de 3 ani de la data nasteriidreptului la actiune(art. 268 atin.1 tit. c) dinLegeanr. 53/2003,republicata,modificatasicompletata- CodulMuncii).

Cereritereferitoareta solutionareaconflictetorde muncasuntscutitede taxa judiciara de timbrusi de timbru judiciarconformart. 270din Legea53/2003,republicata,modificatasi completata - CodulMunciisi se judeca in regim de urgenta,termenelede judecata neputandfi maimaride 15zile.

r

Jr. MaritenaNicol . :

Insp€ctor $efi

Insp

rSefA

InspectoratulTerito

Red3 ex. MIR

ata

*i;r*4

de

unicipiutuiBucuregti

Operatorde date cu caracter personal,inregistratla AutoritateaNalionaldde Supravegherea PrelucrdriiDatelorcu CaracterPersonalsub nr. 3623 Str. RaduVod6,nr. 25-26A,Sector4, Bucuretti Tel.: +4 0213301616 itmbucuresti@itmbucuresti,ro www.itmbucuresti. ro

lNsPEcTtnMuNcll

INSpTCTORATULTERITORIALDErttUNCA

At-MuNtclPtuLUlBucuRESTl

Nr. Pl6063 1777:881C,R.M.106.12.2016

Citre:

DomnulPetrescuMihai

Str,Posadabt.45,sc.A,et. 3, aP'16,

CurteadeArges,JudetARGES

Avandin vedereadresadvs.,inregistratata LT.M.Bucurestisubnr. 77288114.11.2016,in carefacetireferire[a raspunsul,formutat prinadresanr. P13890/648021C.R.M-12114.2016

si nesolicititi ,,o

persoanafi4ca

actutuidetip ,,DEMlSlE" (

Astfet curn vOa fost formul,atsi in adresa nr. P138gOl64802lC.R.M./71.10.2016, din

verificareaefectuata ta data

satariatitor,transmisde catre societateta ITMBucuresti,reieseca ati fost incadratain muncata societateaCLINICAPRIVATADR.FILIPSRL(cui: 249655561,in bazacontractutui individuatde muncaincheiatsi inregistratsub nr 54/24.05.2A12in registrulgeneralde evidentaa satariatitor,functia "BlocHlMlsT 5EF SECTIE,LABORATOft',oot'rrldintreagade

copiea documentetorce constituieincetafearaporturilorde muncadintre

MihaiPetrescusi persoanajuridicaSCCLINICAPRIVATADR.FlLlP,in baza

)",vdcomunicamurmatoarete:

de 21JA.2A1{.,asupraregistrutui generalde evidentaa

tucrude 8 orela. Dinverificarearegistrutui,a reiesitca, incepandcu datade 30-09.2014, contractulindividuatde muncaa incetat conformart. 55 tit. (b) din Legeanr. 53/2003-

Codut Muncii, repubticata, modificata si

contractuluiindividualde muncain bazatemeiul legalmaisusmentionat,respectivart.

55 lit. b)

reprezintaincetarea ,,ca urmarea acordului partilor, [adataconvenitade acestea".

Totodata,va

nr.:108/1999- repubLicata- pentruinfiintareasi organizarealnspectieiMunciiprecumsi de

HotarareaGuvernutuiRomanieinr.

organizaresi functionarea InspectieiMuncii, precumsi pentrustabitireaunor masuricu

caracterorganizatoric,modificatasicompletata'

Referitorla solicitareadvs.de a va etiberao copiedupadocumenteleprivind incetarea contractuluide munca,va precizamca InspectoratulTeritorial de MuncaBucurestinu se afla in posesiaacestordocumente,intrucirt obligatiaangajatorilorde a depuneIa

comptetata. Va

precizam ca

incetarea

din Legeanr. 53/2003,republicata,modificatasi completata- CodulMuncii,

precizamca atributiite l.T.M. BUCURESTIsunt.expresprevazutede Legea

1377/2A09 privind aprobareaRegutamentutuide

inspectoratele teritoriale

modificarea

calcutarea drepturilor salarialelstatetede plata era prevazutade Legeanr. 13011999

incheierea, executorea,

?ncetareacontractelor individuate de munca, Precwn si a dovezilor de

de

munca si

actetor privind

$

privind unelemasuride protectie a tnor persoaneincadrate in munco, Iegece a fost abrogataIa dato de 01.01.2011prinOrdonantode urgentanr. 1ZilZAIA-

Totodata,va facemcunoscutca, potrivitdispozitiitorart. 8 atin (3)si atin (4) din H.G.nr. 510/Z1il,.modificatasi completata,. [a soticitareascrisaa satariatutuisaua unuifost

satariatangajatorulesteobtigatsaii

eliberezeacestuiacopiiatedocumentetorexistentein

dosarulds :personal,copii ate paginitordin registruletectroniccare cuprindinscrierile

operator de date cu caracter personal,inregistratla AutoritateaNationalade supravegherea PrelucrariiDatelorcu CaracterPersonalsub nr. 3623 Str. RaduVodi, nr. 26-26A,Se.tor 4, Bucuresti Tet.: +4 02133016 16 itmbucuresti@itmbucuresti' ro www.itmbucuresti.ro

lNsrrclraMuNor

lNsprcroRATULTERTToRIALDErvtuNcA

AlMuNrclPruLUrBucunrsrt

referitoare[a persoanasa si/sauun documentcaresa atesteactivitateadesfasuratade

acesta,durataactivitatii,salariut,vechimeain munca,in meseriesi speciatitate,astfet cumrezuttadinregistrutgeneraldeevidentasidindosarulpersonal,in termendecel mutt

15 zite de ta data soticitarii.Documentetesunt eliberatein copie certificata de

reprezentantul[ega[al angajatoruluisaude persoanaimputernicitade angajatorpentru

conformitatecuoriginalu[

De asemenea,in conformitatecu dispozitiiteart. 125din H.G.nr.757/7011,pentru aprobareaNormetetorde apticarea prevederilorLegiinr.763/2010privindsistemulunitar de pensiipubtice,cu modificirite ;i comptetirileutterioare, ,,angajatorii sauorice atti detinatoride arhivesuntdirectraspunzatori,in conditiitelegii,de legalitatea,exactitatea si corectitudineadatelor, elementelorsi informatiitorpe care [e inscriu, in baza documentetordetinute in adeverintete pe care le elibereazain vedereastabitirii, recalculariisaurevizuiriidrepturitordepensie".

Avandin vederecetemaisusmentionate,va precizamca, potrivitart. 1 tit. n) din Legea nr. 6212011 - Legeadialoguluisociat,republicata- conftictuldintreangajatisi angajatori privindinteresetecu caractereconomic,profesionalsausocialori drepturilerezultatedin desfasurarearaporturilorde muncasaude seMciuesteconftictde munca,urmanda fi solutionatdecatreinstantelede judecata conformart. 208dinacelasiactnormativ.

Fatade celemaisusmentionate,in situatiain careconsideratica drepturiledvs.au fost incalcate,aveti posibilitatesa va adresatiinstanteijudecatoresti competente,intrucat judecarea conflictelorde muncaestede competentainstantelorjudecatorestiin a carei circumscriptierectamantulisi are domiciliul,conformart. 269 din Legeanr. 53/2003, republicata,modificatasicompletata - CodutMuncii.

Cererilereferitoare[a sotutionareaconflictelorde muncasuntscutitede taxa judiciara de timbrusidetimbru judiciar conformart.270dinLegea53/2003,republicata,modificatasi

completata- CodulMunciisi se judeca in regimde urgenta,termenelede judecata

neputandfi maimaride 15zite.

Ec.Madalina

p. inspector

Sef

lnspectoratuI

tal MunicipiutuiBucuresti

Red.3 ex. MIR

Operatorde date cu caracter personal,inregistratla AutoritateaNa,tional5de Supravegherea PrelucreriiDatelorcu CaracterPersonalsub nr. 3623 Str. RaduVodi, nr. 26-26A,Sector4, Bucure:ti fel.i +4 02133016 16 itmbucuresti@itmbucuresti.ro www.itmbucuresti,ro