Sunteți pe pagina 1din 8

IZOLAŢIE FLEXIBILĂ CU

PROTECŢIE ANTIBACTERIANĂ
NOU
• Tehnologie
antibacteriană

• Performanţă
supervizată:
Clasa euro (B/BL-s3, d0)
l0 ºC ≤ 0,033 W/(m · K)
µ ≥ 10.000

• Cursurile de instruire
Armacell asigură
instalaţii cu fiabilitate
foarte ridicată

oba n ®
icr
M
+
+

ă
ian
pr

er

te ct
o

cţi
e antiba
AF/Armaflex® – izolaţia cu performanţă ridicată, eficientă din
punct de vedere energetic, cu utilizare în sistemele de aer
condiţionat, răcire şi procese. Prevăzută în prezent cu Protecţie
antibacteriană a produsului Microban® pentru un grad ridicat de
protecţie împotriva microbilor, a igrasiei şi a mucegaiului.
Protecţie triplă: prevenire eficientă a apariţiei condensului, protecţie
antibacteriană activă cu MICROBAN® şi un comportament excelent la foc

Eficienţă energetică pentru respecta-


rea celor mai recente reglementări în
domeniul economiei de energie

Flexibilitate foarte ridicată

Reducerea zgomotului de
structură cu până la 30 dB(A)

Soluţie sigură datorită


Armafix® pentru prevenirea
formării punţilor termice

Beneficiile pe care vi le oferă:


AF/Armaflex® este izolaţia profesională flexibilă pentru prevenirea permanentă a formării condensului. Structura sa

unică cu microcelule asigură instalarea uşoară a produsului. Prin combinaţia optimă între conductivitatea termică foarte

scăzută şi rezistenţa foarte ridicată la transmisia vaporilor de apă, produsul previne pierderile de energie pe termen lung

şi pătrunderea vaporilor de apă şi reduce riscul coroziunii sub izolaţie. Protecţia antibacteriană Microban® încastrată şi

comportamentul excelent la foc fac ca produsul să fie adecvat în special pentru a fi utilizat în clădiri de interes public

şi industriile de producţie prin procese. Sistemul de monitorizare AF/Armaflex® şi familia de sisteme AF/Armaflex oferă

soluţia fiabilă pentru toate domeniile de utilizare.

Răcire Aer condiţionat Ventilaţie R-90 Pătrunderea focului

MICROBAN® - Protecţia antibacteriană activă a produsului


AF/Armaflex® este primul material fle- MICROBAN® pătrunde în peretele celu- de bătrâni, birouri şi aeroporturi, precum
xibil izolant prevăzut cu tehnologia lei micro-organismului, împiedicându-i şi în sistemele mecanice din industria
MICROBAN®. Atunci când microbii intră capacitatea de a funcţiona, creşte şi a farmaceutică sau alimentară. Asigură
în contact cu suprafaţa izolaţiei, protecţia se reproduce. Deoarece protecţia este un raport ideal între valorile de izolare şi
încastrată în timpul procesului de fabri- proprietăţi de instalare optime datorită
caţie, aceasta nu se va spăla şi nu se structurii sale specifice cu microcelule.
va distruge. Aceasta conferă produselor
AF/Armaflex® un nivel sporit de protecţie Serviciul nostru pentru specificaţii:
împotriva igrasiei şi a mucegaiului. Pe pagina internet www.armacell.com,
Noul produs antibacterian AF/Armaflex® la secţiunea Răcire şi aer condiţionat din
este, prin urmare, soluţia ideală, de du- cadrul AF/Armaflex® veţi găsi specificaţii
rată, pentru izolarea sistemelor de ven- ce pot fi descărcate şi utilizate.
tilaţie sau aer condiţionat în clădiri de
MICROBAN® este o marcă înregistrată a Microban Products
interes public precum şcoli, spitale, aziluri Company.
Contribuie la asigurarea
calităţii aerului din încăpere
Structură cu micro-
celule închise

oba n ®
icr
M

+
+

ă
ian
pr

er
te ct

o
cţi
e antiba

Combinaţie unică a proprietăţilor


monitorizate din exterior:
Grosimea special proiectată a perete-
lui pentru protecţia optimă împotriva
► Clasa Euro B/BL-s3, d0
îngheţului şi a formării condensului ► l0 ºC ≤ 0,033 W/(m · K)
► µ ≥ 10.000

Cursurile de instruire Armacell asigură instalaţii cu fiabilitate foarte ridicată


Fiabilitatea este esenţială în cazul izolaţiei instalate în profesional. Din acest motiv, Armacell nu se limitează numai
aplicaţiile reci: Armacell supune proprietăţile tehnice cheie la asigurarea unor materiale izolante excelente şi a unui
ale produsului său premium AF/Armaflex unei monitorizări serviciu remarcabil, ci oferă, de asemenea, partenerilor săi
interne şi externe permanente. În zona sensibilă a cursuri de instruire pentru instalarea profesională a
brăţării ţevii, suportul pentru ţeavă Armafix AF produselor AF/Armaflex. Anual, un număr mare
asigură un sistem de izolare închis şi sigur. Dar, de persoane participă la aceste seminarii. Fina-
sistemul este perfect numai dacă materialele lizarea cu succes a seminarului este atestată
izolante sunt, de asemenea, instalate în mod printr-un certificat.

l

Sigu ţ ă îna
ra n
Nou: Eficienţă energetică maximă
Combinaţia între valoarea ridicată a µ (µ ≥ 10.000), valoarea recent LCA efectuat de Armacell a demonstrat faptul că produsul
scăzută a l (l0 ºC ≤ 0,033 W/(m·K) şi grosimea special proiectată economiseşte o cantitate de energie de 140 de ori mai mare decât
a peretelui produsului AF/Armaflex, nu numai că asigură o pro- cantitatea utilizată pentru fabricarea sa. În medie, 1 metru linear
tecţie fiabilă împotriva condensului, ci respectă cele mai stricte de Armaflex economiseşte 65 litri de ulei şi 80 kg de CO2 pe du-
reglementări în domeniul economiei de energie, contribuind la rata sa de viaţă (estimată la 20 de ani). Amortizarea energiei se
asigurarea unei eficienţe energetice optime a izolaţiei. Un studiu realizează după numai 50 de zile.

20 W/m
20,6 W/m Economisire suplimentară
a energiei: până la 10
Fluxul de căldură

17,8 W/m
18,2 W/m
Produse tradiţionale
15 W/m 16,7 W/m
µ ≥ 7.000
l0° C ≤ 0,036 W/(m·K)

Noul produs AF/Armaflex®


10 W/m µ ≥ 10.000
l0° C ≤ 0,033 W/(m·K)

0 Ani 10 Ani

Maximum Medie
Temperatură ambiantă 26 °C 24 °C Temperatură în linie 2° C
Umiditate relativă 65 % 60 % Diametru exterior al conductei = 88,9 mm
Grosimea izolaţiei = 10 mm placă

Certificare şi supervizare independentă


Combinaţia supervizată a valorilor sale ticipăm la dezvoltarea şi implementarea
Supervizat
tehnice conferă unicitate produsului noilor standarde ale controlului produsului
AF/Armaflex®: nivelul de fiabilitate pe care şi calităţii – astfel încât dumneavoastră şi ► Clasa Euro B/BL-s3, d0
noi dorim să îl atingem pentru produsele clienţii dumneavoastră să puteţi beneficia ► l0 ºC ≤ 0,033 W/(m · K)
noastre, se poate oferi numai dacă toate din plin de produsele de calitate superioa- ► µ ≥ 10.000
proprietăţile sistemului au fost asigurate. ră. Deoarece AF/Armaflex® este distribuit
Această supervizare a sistemului este eti- în Europa, acest produs nu numai că res-
cheta calităţii noastre şi garanţia noastră pectă verificările şi standardele naţionale,
Armacell
pentru siguranţă şi fiabilitate. Prin urma- ci, gândindu-ne la viitor, ne-am pregătit GmbH
Klasse B-s3,d0 nach
DIN EN 13 501-1
auf metallischem

re, toate procesele de producţie şi valorile pentru viitoarele standarde europene ela-
Untergrund,
überwacht Schmelzpunkt > 1000∞C
(entspricht der nationalen
bauaufsichtlichen
nach Bennenung
“schwerentflammbar”)

tehnice pentru produsele noastre sunt mo- borate pentru produs şi testare. VDI 2055 Z-56.269-768

nitorizate în mod constant de organisme


Überwachungsstelle
F
FII W FORSCHUNGSINSTITUT
FÜR
Euroklasse
şi institute externe. Noi susţinem şi par-
München WÄRMETECHNIK
B - s3 -d0

Tehnologie revoluţionară pentru spuma cu protecţie antibacteriană Microban®


AF/Armaflex® se detaşează de produsele elastome-
AF/Armaflex Produs tradiţional
rice tradiţionale din punct de vedere al aspectului
său caracterizat de o structură a celulei mult mai fină.
Aceasta este rezultatul unei cercetări permanente şi
a dezvoltării proprietăţilor produsului ce determină
calitatea. Beneficiul dumneavoastră: o combinaţie
de valori ale izolaţiei monitorizate extern, şi anume o
conductivitate termică de l0 °C ≤ 0,033 W/(m·K) şi o
rezistenţă la difuzarea barierei de vapori de apă de
µ ≥ 10.000, rămasă în continuare unică. Cele mai
ridicate / scăzute valori ale acestora trebuie men-
Dimensiunea medie a celulei Dimensiunea medie a celulei ţionate pentru ca materialul izolant să poată fi cal-
0,136 mm2 0,253 mm2
culabil.
Domenii de aplicare

Contaminarea cu microbi
Conform unor studii recente, s-a constatat Umezeala în exces, în combinaţie cu praful ale expunerii la aceşti poluanţi sunt preva-
că locuitorii ţărilor industrializate îşi petrec şi murdăria prezente în mod normal în majo- lenţa crescută a simptomelor respiratorii,
aproximativ 90% din timp în interior. Un ritatea spaţiilor din interior, asigură elemente alergiile şi astmul, precum şi dereglarea
studiu EPA* indică faptul că suprafeţele nutritive suficiente pentru susţinerea unei sistemului imunitar. Prevenirea (sau minima-
cu aer condiţionat sunt adeseori medii ex- dezvoltări microbiene importante. Aceşti lizarea) umezelii persistente şi a dezvoltării
cepţionale pentru dezvoltarea microbilor şi microbi emit apoi spori, celule, fragmente şi microbiene pe suprafeţele din interior şi ele-
contaminarea cu microbi. Aerul din interior compuşi organici volatili (VOC) în aerul din mentele de construcţie ale clădirilor este cel
poate fi de până la 10 ori mai poluat de- interior, contribuind astfel la binecunoscutul mai important mijloc pentru evitarea efec-
cât aerul din exterior. Prin urmare, riscurile sindrom al edificiilor ermetice. Mucegaiul şi telor dăunătoare asupra sănătăţii. [...] Prin
pentru sănătate pot fi foarte mari din cauza igrasia încep apoi degradarea biologică sau alegerea materialelor adecvate se poate
expunerii la poluarea aerului din interior, şi chimică a materialelor. preveni acumularea murdăriei, pătrunderea
nu din exterior. O publicaţie recentă a Organizaţiei Mondiale umezelii şi dezvoltarea mucegaiului.”
Poluarea microbiană este un element cheie a Sănătăţii (iulie, 2009) citează: * EPA: Environmental Protection Agency, US (Agenţia pentru
al poluării aerului din interior. Microbii, ce se “Atunci când este prezentă o cantitate sufici- Protecţia Mediului, SUA)
pot găsi în şi pe sistemele de încălzire, ven- entă de umezeală, sute de specii de bacterii
tilaţie şi climatizare, includ bacterii ce produc şi ciuperci – în special mucegai – poluează
mirosurile neplăcute, mucegaiul şi igrasia. aerul din interior. Cele mai importante efecte

AF/Armaflex este materialul izolant ideal pentru sistemele de răcire şi sistemele de încălzire, ventilaţie şi climatizare în medii în
care este necesară asigurarea celui mai înalt nivel de control al umezelii, igienei şi calităţii aerului din interior, cum ar fi domeniile
de producţie prin procese sau clădirile de interes public, în special cele ce găzduiesc grupuri de persoane deosebit de vulnerabile
din cauza stării de sănătate sau a vârstei.

► Unităţi sanitare: ► Unităţi de învăţământ: ► Clădiri de birouri:


spitale, geriatrie, centre de îngrijire creşe, şcoli, universităţi, academii, ... centre comerciale, bănci, companii
în timpul zilei, aziluri de bătrâni, ... de asigurări, ...

► Spaţii publice: ► Spaţii comerciale: ► Producţie prin procese:


aeroporturi, gări, săli de congres, centre comerciale, supermarketuri, ... industria alimentară şi de băuturi,
săli de expoziţii, ... industria farmaceutică, ...
AF/Armaflex®: O soluţie de sisteme unică pentru respectarea celor mai stricte cerinţe
Gama de produse:
Armacell este unicul producător de bandă şi adeziv AF/Armaflex, suport utilizat: Secţiunea tangenţială profesională
materiale izolante flexibile, ce oferă o gamă de ţeavă Armafix AF, barieră împotriva a tuburilor auto-obturatoare AF/Armaflex
completă de soluţii de sisteme coordonate focului Armaflex Protect R-90,precum asigură o suprafaţă de lipire mai mare şi
şi gândite cu atenţie pentru orice provocare şi AF/Armaflex cu sisteme de protecţie o adeziune mai sigură.
de izolaţie profesională: tuburi, plăci, flexibile Arma-Chek. Deosebit de uşor de

Tuburi standard AF/Armaflex Tuburi auto-adezive AF/Armaflex Plăci AF/Armaflex

Bandă + fâşie AF/Armaflex Suport de ţeavă Armafix AF LEED

Sistemul AF/Armaflex® contribuie eficient


la certificarea Leed.

Sisteme de protecţie Arma-Chek Accesoriii Armaflex Protect R-90

R-90

Grosimea special proiectată a peretelui


Una dintre cerinţele pentru prevenirea La dezvoltarea tuburilor izolante AF/Ar-
eficientă a condensului este ca tempe- maflex®, Armacell a luat în considerare
ratura suprafeţei exterioare a izolaţiei să aceste proprietăţi fizice. Prin urmare, den-
A1 A1 A1 fie mereu mai mare sau cel puţin egală sitatea fluxului de căldură de pe suprafaţa
cu temperatura punctului de condensare tuburilor este aceeaşi.
a aerului ambiant în fiecare punct de pe Tuburile sunt denumite ca atare: grosi-
obiectul izolat. Din cauza suprafeţei încăl- mile izolaţiei sunt clasificate în grupuri cu
zite mai mici în direcţia fluxului de căldură un cod comun (de exemplu tuburi AF-2.
(A1>A2), materialul izolant cilindric com- Acest tip de tub are o grosime a izolaţiei
primă fluxul de căldură înspre interior în- cuprinsă între 9,5 mm şi 16 mm, în funcţie
spre obiect. Din cauza acestei acumulări de dimensiunile ţevii).
a căldurii, materialele izolante cilindrice Avantajul acestui concept este acela că
(tuburile) pot avea o grosime mai mică nu mai este necesară calcularea grosimii
A2 A2 A2 decât cea a materialelor izolante pentru izolaţiei pentru fiecare dimensiune indivi-
suprafeţe plane (plăci), asigurând cu toa- duală a ţevii: un singur calcul este sufi-
te acestea o temperatură de suprafaţă cient!
constantă.

Izolaţia eficientă la temperaturi scăzute previne formarea condensului şi reduce pierderile de ener-
gie. Pentru aceasta, conductivitatea termică (l) a materialului izolant trebuie să fie cât mai scăzu-
tă. În acelaşi timp, factorul de rezistenţă la difuzarea vaporilor de apă (µ) trebuie să fie cât mai
ridicat. O valoare ridicată µ este inutilă fără o valoare scăzută l. Din acest motiv, Armacell a conti-
nuat ameliorarea proprietăţilor fizice ale materialului AF/Armaflex®. Realizând combinaţia neobţi-
nută până în prezent a µ ≥ 10.000 şi l0°C ≤ 0,033 W/(m·K) - testată şi controlată de institute inde-
l

pendente – Armacell a devenit încă o dată deschizător de drumuri. Aceasta face din noul AF/
Sigu îna
ranţă Armaflex® soluţia ideală pentru prevenirea eficientă a pierderilor de energie, cu economii pe termen lung.
Gama de produse

Tuburi AF/Armaflex ®, de 2 m lungime, culoare neagră


Ţevi
Ţevi de
de Ţevi de oţel
plastic* AF-1 AF-2 AF-3 AF-4 AF-5 AF-6
cupru
Diame- Dimen- Diame-
Diametru Grosime Grosime Grosime Grosime Grosime Grosime
tru siune tru
Inci exterior Cod ref. nom. Cod ref. nom. Cod ref. nom. Cod ref. nom. Cod ref. nom. Cod ref. nom.
exterior nom. exterior izolaţie izolaţie izolaţie izolaţie izolaţie izolaţie
mm
mm DN mm
6 6 AF-1-006 7,0 AF-2-006 9,5
8 8 AF-1-008 7,0 AF-2-008 10,0
10 1/8 10,2 6 AF-1-010 7,5 AF-2-010 11,0 AF-3-010 12,5 AF-4-010 15,5 AF-6-010 32,0
12 12 AF-1-012 1) 7,5 AF-2-012 1) 11,0 AF-3-012 13,0 AF-4-012 16,0 AF-6-012 32,0
15 1/4 13,5 8 14 AF-1-015 1) 8,0 AF-2-015 1) 11,5 AF-3-015 1) 14,0 AF-4-015 1) 17,0 AF-5-015 25,0 AF-6-015 32,0
18 3/8 17,2 10 AF-1-018 1) 8,0 AF-2-018 1) 11,5 AF-3-018 1) 14,0 AF-4-018 1) 17,5 AF-5-018 25,0 AF-6-018 32,0
20 AF-1-020 8,5 AF-2-020 12,0 AF-3-020 14,5 AF-4-020 18,0 AF-5-020 25,0
22 1/2 21,3 15 AF-1-022 1) 8,5 AF-2-022 1) 12,0 AF-3-022 1) 14,5 AF-4-022 1) 18,0 AF-5-022 25,0 AF-6-022 33,5
25 25 25 AF-1-025 8,5 AF-2-025 12,5 AF-3-025 14,5 AF-4-025 18,5 AF-5-025 25,0
28 3/4 26,9 20 AF-1-028 1) 8,5 AF-2-028 1) 12,5 AF-3-028 1) 15,5 AF-4-028 1) 19,0 AF-5-028 25,0 AF-6-028 35,0
30 AF-1-030 1) 9,0 AF-2-030 1) 12,5 AF-3-030 15,5 AF-4-030 19,0 AF-5-030 26,0
32 AF-1-032 9,0 AF-2-032 13,0 AF-3-032 16,0 AF-4-032 19,5 AF-5-032 26,0
35 1 33,7 25 AF-1-035 1) 9,0 AF-2-035 13,0 AF-3-035 1) 16,0 AF-4-035 1) 19,5 AF-5-035 27,0 AF-6-035 35,0
38 AF-1-038 9,0
40 AF-1-040 9,0 AF-2-040 13,5 AF-3-040 16,5 AF-4-040 20,5 AF-5-040 27,0
42 1 1/4 42,4 32 AF-1-042 1) 9,0 AF-2-042 1) 13,5 AF-3-042 1) 16,5 AF-4-042 1) 20,5 AF-5-042 27,0 AF-6-042 36,5
44,5 AF-1-045 9,0 AF-2-045 13,5 AF-4-045 20,5
1 1/2 48,3 40 AF-1-048 1) 9,0 AF-2-048 1) 13,5 AF-3-048 1) 16,5 AF-4-048 1) 21,0 AF-5-048 27,5 AF-6-048 37,5
50 AF-1-050 9,0 AF-2-050 13,5 AF-3-050 17,0 AF-4-050 1) 21,0 AF-5-050 28,0
54 54 AF-1-054 1) 9,0 AF-2-054 1) 13,5 AF-3-054 1) 17,0 AF-4-054 21,0 AF-5-054 28,5 AF-6-054 38,0
57 AF-1-057 9,0 AF-2-057 14,0 AF-3-057 17,0 AF-4-057 21,5 AF-6-057 38,5
2 60,3 50 AF-1-060 1) 9,0 AF-2-060 1) 14,0 AF-3-060 1) 17,0 AF-4-060 1) 21,5 AF-5-060 29,0 AF-6-060 39,0
64 63,5 63 AF-1-064 9,5 AF-2-064 1) 14,0 AF-3-064 17,0 AF-4-064 21,5 AF-5-064 29,0 AF-6-064 39,5
70 70 AF-1-070 9,5 AF-2-070 1) 14,0 AF-3-070 17,5 AF-4-070 1) 22,0 AF-5-070 29,5 AF-6-070 40,0
76,1 2 1/2 76,1 65 75 AF-1-076 1) 9,5 AF-2-076 1) 14,0 AF-3-076 1) 17,5 AF-4-076 1) 22,0 AF-5-076 30,0 AF-6-076 40,5
80 AF-1-080 9,5 AF-2-080 14,5 AF-3-080 17,5 AF-4-080 22,5 AF-6-080 41,0
88,9 3 88,9 80 AF-1-089 1) 9,5 AF-2-089 1) 14,5 AF-3-089 1) 18,0 AF-4-089 1) 22,5 AF-5-089 30,5 AF-6-089 41,5
3 1/2 101,6 AF-1-102 9,5 AF-2-102 14,5 AF-3-102 18,0 AF-4-102 23,0 AF-6-102 42,5
108 AF-1-108 9,5 AF-2-108 14,5 AF-3-108 18,0 AF-4-108 23,0 AF-5-108 31,0 AF-6-108 42,5
110 AF-1-110** 10,0 AF-2-110** 15,0 AF--3-110** 18,0 AF-4-110** 23,0 AF-5-110** 31,0
4 114,3 100 AF-1-114 9,5 AF-2-114 15,0 AF-3-114 18,5 AF-4-114 23,5 AF-5-114 31,5 AF-6-114 43,0
125 125 AF-1-125 9,5 AF-2-125 15,0 AF-3-125 18,5 AF-4-125 23,5 AF-5-125 32,0
133 AF-1-133 9,5 AF-2-133 15,5 AF-3-133 18,5 AF-4-133 24,0 AF-5-133 32,0 AF-6-133 44,0
5 139,7 125 AF-1-140 10,0 AF-2-140 15,5 AF-3-140 19,0 AF-4-140 24,5 AF-5-140 32,0 AF-6-140 44,5
159 160 AF-1-160 10,0 AF-2-160 16,0 AF-3-160 19,0 AF-4-160 25,0 AF-5-160 32,0 AF-6-160 45,0
6 168,3 AF-4-168 25,0 AF-5-168 32,0 AF-6-168 45,0
Toleranţă ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 2,5 mm ± 3,0 mm
1)
disponibile şi sub formă de tuburi autoadezive **
Timpul de livrare la cerere

Pentru gama detaliată a produselor, consultaţi catalogul de preţuri.


*neaplicabil pentru ţevi din plastic ABS

Valori supervizate:

Tuburi AF-1 – AF-4 şi plăci AF-10MM – AF-32MM:


Plăci AF/Armaflex ® Supervizare independentă
µ ≥ 10.000 şi l0º C ≤ 0,033 W/(m·K)
Compatibile cu gama
Cod ref. Grosime izolaţie Toleranţă
de tuburi *
Tuburi AF-5 – AF-6 şi plăci AF-50MM:
AF-10MM 10 mm ± 1,0 mm AF-1
Supervizare independentă
AF-13MM 13 mm ± 1,0 mm AF-1 / AF-2
µ ≥ 7.000 şi l0º C ≤ 0,036 W/(m·K).
AF-16MM 16 mm ± 1,0 mm AF-2 Certificate simple disponibile
µ ≥ 10.000 şi l0º C ≤ 0,033 W/(m·K) pentru tuburi.
AF-19MM 19 mm ± 1,0 mm AF-3

AF-25MM 25 mm ± 1,0 mm AF-4

AF-32MM 32 mm ± 2,0 mm AF-5


Toate tuburile şi plăcile AF/Armaflex au Clasa Euro B/
AF-50MM 50 mm ± 2,0 mm AF-6 BL-s3, d0 şi sunt prevăzute antibacteriană Microban
Plăci disponibile în versiunea standard şi autoadezive, pe bucăţi sau în colac.
*consultaţi manualul de instrucţiuni de instalare Armaflex.
Date tehnice

Scurtă descriere: Material izolant cu celule închise, foarte flexibil, cu rezistenţă ridicată la difuzarea vaporilor de apă, conductivitate termică scăzută şi
protecţie antibacteriană Microban® încastrată.

Material: Spumă elastomerică pe bază de cauciuc sintetic, strat protector autoadeziv: strat protector adeziv sensibil la presiune pe bază de
acrilat modificat cu structură sub formă de plasă. Protecţie cu folie de polietilenă.

Aplicaţii: Izolaţie / protecţie pentru ţevi, conducte de aer, echipamente (inclusiv ţevi cotite, fitinguri, flanşe, etc.) de aer condiţionat / răcire şi
echipamente de procesare pentru prevenirea formării condensului şi economisirea energiei. Reducerea zgomotului de structură în
instalaţiile de apă şi canalizare.

Proprietate Valoare / Evaluare Certificat de Supervizare *2 Observaţii speciale


testare *1

Intervalul de temperatură
(Limite de temperatură) Testare conform standardului
Temperatura în linie maximă + 105° C (suprafaţă plană şi bandă +85° C) D 4594 l/ DIN EN 14706,
Temperatura în linie minimă - 50° C (-200°C) DIN EN 14707 şi
Consultaţi centrul nostru de servicii clienţi pentru aplicaţii la DIN EN 14304
temperaturi sub -50° C.

Conductivitate termică ld [W/(m·K)]


la diverse temperaturi medii
υm [°C] -50 -30 -20 +/-0 +10 +20 +40 +70 +85
plăci, fâşii, bandă D 4455 l/ Testare conform standardului
0,028 0,030 0,031 0,033 0,034 0,035 0,037 0,040 0,042
(AF-10MM to AF-32MM) D 4424 DIN EN 12667
Tuburi (AF-1 to AF-4) - 0,030 0,031 0,033 0,034 0,035 0,037 0,040 - EN ISO 8497
Tuburi (AF-5 to AF-6) - 0,033 0,034 0,036 0,037 0,038 0,040 0,043 -
Plăci (AF-50MM) 0,031 0,033 0,034 0,036 0,037 0,038 0,040 0,043 0,045

Factor de rezistenţă la difuza-


rea vaporilor de apă µ
Plăci (AF-10MM to AF-32MM) Testare conform standardului
şi tuburi (AF-1 to AF-4) ≥ 10.000 D 4532 l/ EN 12086
Plăci (AF-50MM) D 4426 şi EN 13469
şi tuburi (AF-5 to AF-6) ≥ 7.000

Reacţia la foc
1. Clasa materiale de construcţii inflamabilitate scăzută Testare conform standardului
(B-s3, d0; BL-s3, d0) *3 D 3334 l/ DIN EN 13823
Z-56.269-768 şi Z-56.269-3530 D 4505 l/ (DIN EN 13501-1)

2. Comportament practic la foc Produs auto-extinctibil, nu picură, nu răspândeşte flăcările

3. Rezistenţa la foc a elementului


structural
Pătrundere în zid ≤ R90 (P-3849/5370 MPA BS) Testare conform standardului
Pătrundere în tavan ≤ R90 (P-3849/5370 MPA BS) D 2300 DIN 4102, Partea 11
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi serviciul nostru clienţi.

Izolaţie acustică Testare conform standardului


Reducerea propagării Efect de izolare de până la 30 dB(A) D 3660 DIN 52219 şi DIN EN ISO
zgomotului de structură 3822-1
Coeficient de absorbţie acustică Până la 0.56 D 2551 Testare conform standardului
EN ISO 20354
Dimensiuni şi deviaţii limită Conform EN 14304, tabelul 1 D 4594 Testare conform standardului
EN 822, EN 823, EN 13467
Cod de marcare AGI
Tuburi 36.12.01.06.04/06 *4 Testare conform standardului
Plăci 36.07.01.02.04 *4 AGI Q 143-1

Depozitare Benzi autoadezive, plăci autoadezive, tuburi, fâşii:1 an Produsul se poate depozita în încăperi uscate, curate
Termen de depozitare cu o umiditate relativă normală (între 50% şi 70%) şi
temperatură ambiantă (între 0° C – 35° C).
Protecţie antibacteriană Nu s-a constatat dezvoltarea ciupercilor Testare conform standardului ASTM G21 şi ASTM 1338
Microban®

* 1 Este posibilă solicitarea unor documente suplimentare precum certificate de testare, aprobări şi altele de acest gen prin utilizarea numărul de înregistrare furnizat.
* 2 l: S
 upervizare conform VDI 2055, certificat nr.: 6V121 (D4446) şi supervizare oficială de către institutul de testare (comportament la foc sau clasa Euro).
: Monitorizare proprie în uzină conform EN 14304
* 3 Clasificarea materialelor de construcţie este validă pentru suprafeţe metalice, solide, sau minerale.
* 4 Codul de marcare AGI va fi înlocuit de codul de descriere CE de îndată ce standardul EN 14304 va fi disponibil.

Toate datele şi informaţiile tehnice se bazează pe rezultatele obţinute în condiţii de utilizare normală. Persoanele care intră în posesia acestor informaţii trebuie sa clarifice împreună cu noi, în
timp util, în interesul lor propriu şi pe propria răspundere, dacă datele şi informaţiile furnizate sunt aplicabile domeniului său de utilizare fără a fi modificate. Instrucţiunile de instalare sunt dispo-
nibile în Manualul de Instalare Armaflex. Consultaţi serviciul nostru tehnic înainte de izolarea produselor din oţel inoxidabil. Adezivul Armaflex 520 trebuie utilizat pentru garantarea unei instalări
corespunzătoare. Pentru anumite produse de răcire, temperatura de refulare poate depăşi +105 °C, pentru informaţii suplimentare, consultaţi serviciul nostru tehnic. Pentru aplicaţiile de exterior,
produsul AF/Armaflex® trebuie protejat în termen de trei zile, cu produse de tipul Armafinish 99.

Armacell Switzerland AG
Brunnmatt 522 ∙ CH-6264 Pfaffnau
Telefon +41 62 747 31 11 ∙ Fax +41 62 747 31 12
www.armacell.ro∙ info.ch@armacell.com

Copyright: Armacell Enterprise GmbH ∙ Supus modificărilor Tipărit în Europa 001-001-0610-RO (RO)