Sunteți pe pagina 1din 20

Ghidul pentru

încălzire inteligentă
Pompe de caldura

-Răcirea cu pompe de căldură- 1

2
De ce răcire?

Motivele pentru care avem nevoie de răcirea incintelor în perioada verii sunt 3
evidente.

-În primul rând, valoarea medie a temperaturii pe perioada verii a crescut


4
considerabil încă de la jumătatea secolului trecut. Temperaturile interioare
ridicate creează disconfort, scăzând în acelaşi timp productivitatea

-Din punctul de vedere al modului de realizare a construcŃiilor: clădirile nou 5


construite au suprafeŃe vitrate mai mari, prin urmarea aporturile externe de
căldură sunt mai mari, în perioada verii
6
-În prezent există multe surse interioare care degajă căldură, ca de exemplu
echipamentele pentru birou (computere, imprimante, etc).

-Creşterea cererii pentru un grad mai ridicat de confort, în general 7


Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

-EficienŃa la locul de muncă: eficienŃa optimă la locul de muncă se obŃine la


temperaturai interioare de 24-26 °C (în perioada verii). 8

Prin urmare, schimbările climatice din ultimii ani şi creşterea 9


nivelului de confort fac necesară prevederea răcirii majorităţii
incintelor, chiar şi acolo unde înainte nu era nevoie.
10

11

12
Pompe de caldura

1
De ce răcire cu o pompă de căldură?

ConvenŃional, funcŃia principală a unui sistem cu pompe de căldură este de a 2


furniza în mod economic, ecologic şi confortabil agent termic pentru încălzire şi
preparare a apei calde menajere.
De cele mai multe ori, pentru răcire se utilizează un echipament suplimentar. 3
Posibilitatea realizării ambelor funcŃii-răcire şi încălzire-alternativ, cu un singur
echipament, este mai puŃin cunoscută.

Acest lucru se poate face însă cu o pompă de căldură! 4

Sunt câteva motive pentru răcirea cu pompe de căldură:


5
-Uilizarea unui singur echipament atât pentru răcire cât şi pentru încălzire.
Aceasta înseamnă: instalaŃii mai compacte (spaŃiu necesar pentru
amplasarea echipamentelor mai redus), costuri de investiŃie reduse (se 6
investeşte într-un singur echipament care asigură ambele funcŃii), costuri
de întreŃinere reduse.
-Factori de performanŃă mai buni, comparativ cu alte echipamente pentru
climatizare.
7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

-Efect pozitiv asupra sursei utilizate, aceasta fiind încărcată suplimentar cu


energia preluată din interior şi prin urmare mai bine pregătită pentru
sezonul următor de încălzire. 8

10

11

12
Pompe de căldură

1
În primul articol am menŃionat faptul că un frigider clasic şi o pompă de
căldură funcŃionează după acelaşi principiu, ceea ce diferă fiind direcŃia
fluxului termic.
2
Cele mai importante componente: vaporizatorul, condensatorul, compresorul
şi ventilul de expansiune sunt , prin urmare, prezente la ambele
echipamente. 3

4
Pentru ca o pompă de căldură să poată funcŃiona în regim
de răcire, este suficient să se inverseze sensul de
circulaŃie a compresorului şi ventilului de expansiune, prin 5
aceasta inversând sensul de circulaŃie a agentului frigorific
şi prin urmare a căldurii generate. 6

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

10

11

12
Pompe de căldură

1
Schema simplificată a unei pompe de căldură cu funcŃionare reversibilă-
regim de încălzire
2

Transfer de căldură către


sistemul de încălzire
3

Condensator 4
Ventil de
expansiune

Vaporizator
5
Compresor

6
Căldură din mediu

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

Pompă de căldură cu funcŃionare reversibilă- funcŃionarea în regim de


încălzire 8
Instalarea unei vane cu 4 căi şi a unui ventil de expansiune suplimentar
permite ca direcŃia fluxului termic să fie schimbată automat pentru întregul
9
sistem.
Instalarea unei vane cu patru căi permite compresorului să menŃină
permanent aceeaşi direcŃie a fluxului termic.
10
Astfel, în regim de încălzire, compresorul “împinge”
agentul frigorific în stare de vapori, prin condensator,
către sistemul de încălzire. Aici agentul frigorific 11
condensează, transferând căldura sistemului de
încălzire.
12
Pompe de căldură

Schema simplificată a unei pompe de căldură cu funcŃionare reversibilă-


regim de răcire 1

Preluarea căldurii din incinte

Ventil de 3
expansiune Vaporizator

4
Condensator
Compresor

5
Transfer de căldură-
către mediu
6

În regim de răcire, direcŃia fluxului termic este inversată, prin intermediul


vanei cu 4 căi.
7
Astfel, condensatorul devine acum vaporizator şi transferă căldura din
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

sistemul de încălzire (care a preluat căldura din interiorul încăperilor) către


agentul frigorific. În continuare, agentul frigorific sub formă de vapori, ajunge
în compresor, trecând prin ventilul de expansiune, fiind apoi transferat 8
mediului ambiant (sursei).

10

11

12
Pompe de căldură

Cum funcţionează răcirea cu o pompă de căldură? 1

2
Pentru răcirea cu o pompă de căldură există două posibilităŃi:

-Răcire naturală (sau pasivă)- efectul de răcire rezultă numai din circulaŃia
agentului termic de la sursă (la temperatura existentă la sursă, de obicei între 8 3
şi 12°C). Compresorul pompei de căldură nu funcŃionează.

-Răcire activă (sau forŃată)- efectul de răcire este obŃinut cu funcŃionarea 4


compresorului şi cu inversarea sensului de circulaŃie a fluxului termic.

Descrierea funcŃionării 5
În lunile de vară, echipamentele pentru încălzire nu au foarte mult de făcut.
Practic, sunt folosite numai pentru prepararea apei calde menajere, acolo unde
este cazul. 6
Acolo unde pentru încălzire se foloseşte o pompă de căldură, aceasta poate fi
folosită vara pentru răcirea clădirii.
Astfel, în lunile de vară, la pompele de sol/apă şi apă/apă, poate fi folosit nivelul 7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

de temperatură al sursei de căldură pentru răcirea naturală („natural cooling“) a


clădirii.
În acelaşi timp, folosind compresorul şi inversând funcŃiile circuitului
primar şi secundar se poate realiza şi o răcire activă („active 8
cooling“).
Căldura generată (preluată din interiorul clădirii răcite) este degajată prin sursa
primară (sau un consumator). 9

Modulul pentru răcire activă (AC Box), împreună cu pompa de căldură,


în momentul în care primeşte comanda de răcire începe obligatoriu cu 10
funcŃia „natural cooling“.
În acest mod se asigură o funcŃionare foarte economică a instalaŃiei .
Dacă puterea de răcire obŃinută este insuficientă, se trece pe funcŃia 11
„active cooling“.

12
Pompe de căldură

Câteva din cele mai importante criterii în alegerea şi dimensionarea răcirii cu o 1


pompă de căldură sunt enumerate în tabelul de mai jos:

Răcire naturală Răcire activă


2
Alegerea sistemului Atunci când se solicită un Atunci când se solicită o
consum minim de energie putere de răcire exactă
electrică (numai pentru si/sau o anumită
acŃionarea pompelor de temperatură în clădire 3
circulaŃie)
Puterea de răcire Apx. 30W/m cu sonde Puterea de răcire a
verticale, apx. 15W/mp la pompei de căldură în
colectorii orizontali punctul de funcŃionare 4
Unde se foloseşte LocuinŃe uni sau bi- Clădiri cu consum mic de
familiale, magazine mici, etc energie, domeniul mic-
industrial,locuinŃe, etc. 5
Izolarea conductelor Da Da

Răcirea cu pompe de căldură: PASIV-Natural cooling


7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

În general, pe perioada verii, temperatura interioară este mai mare decât


temperatura din sol sau apa freatică. În aceste condiŃii, temperaturile mai scăzute 8
ale sursei-solul sau apa- pot fi utilizate pentru a răci în mod direct incintele.

Pentru aceasta, pompele de căldură oferă aşa-numita funcŃie de “răcire naturală”.


9
Practic, sursa folosită pe perioada iernii pentru a furniza încălzire, poate fi
folosită pe perioada verii pentru a furniza răcire.
10

Această funcŃie nu este posibilă la pompele de căldură aer-apă, din


11
cauza temperaturilor ridicate ale aerului exterior.

12
Pompe de căldură

Legenda: 1
A-sursa (solul sau apa)
B-pompa circuit primar(sursa)
C-vană deviatoare cu trei căi (încălzire-răcire),
circuit primar 2
D-Schimbător de căldură pentru răcire
E-pompă de circulaŃie –circuit răcire
F-sistem de încălzire (încălzire în pardoseală în
exemplul dat) 3
G-Vană deviatoare cu trei căi (încălzire-răcire),
circuit secundar
H-pompă circuit secundar
K- Pompă de căldură Vitocal 4

6
FuncŃia de răcire naturală poate fi realizată numai cu câteva componente
suplimentare (schimbător de căldură, vane deviatoare şi pompă de
circulaŃie). 7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

La funcŃionarea în regim de răcire naturală automatizarea porneşte numai


pompa circuitului primar şi pompa circuitului de răcire, în timp ce 8
compresorul rămâne oprit.

Astfel, agentul termic din instalaŃia de pardoseală, de exemplu, preia căldură


din toate încăperile şi o transferă circuitului primar-sursei. 9

Rezultă o răcire naturală a încăperilor.


10

11

12
Pompe de căldură

Pompa de căldură este pornită numai pentru prepararea apei calde menajere. 1
Comanda tuturor pompelor de circulaŃie, ventile de comutare şi vane de amestec
necesare ca şi înregistrarea temperaturilor necesare şi a supravegherii punctelor de
rouă sunt asigurate de automatizarea pompei de căldură. 2

Acest lucru face ca răcirea pasivă să fie în mod special eficientă,


economică şi accesibilă. 3

4
Capacitatea de răcire depinde de temperatura sursei, de capacitatea acesteia,
de temperatura interioară, de fluctuaŃiile sezoniere, etc.

5
Răcirea naturală (pasivă) este cel mai ieftin mod a reduce
temperatura interioară în perioada verii. Consumul de energie
penru răcirea unei case în acest fel este echivalent cu cel al 6
câtorva corpuri de iluminat obişnuite.

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

Răcirea pasivă este posibilă cu toate pompele de căldură Viessmann tip apă- 8
apă sau sol-apă.

10

11

12
Pompe de caldura

Răcirea cu pompe de căldură: ACTIV-Active cooling 1


Nivelul de temperatură al sursei , necesar pentru răcire , va fi disponibil în
mod direct (răcire naturală) numai pentru o perioadă de timp.
2
Dezavantajul răcirii naturale este că temperatura sursei creşte repede,
astfel incât se poate întâmpla ca după câteva zile consecutive cu
temperaturi foarte ridicate efectul de răcire obŃinut să fie neglijabil. 3

În cazul răcirii active, circuitul agentului frigorific în pompa de căldură


este inversat: condensatorul devine vaporizator, eliminând în mod activ 4
(compresorul funcŃionează!) căldura din incinte şi transferând-o sursei
(solului sau apei) sau unui consumator.
5

Pompele de căldură care permit utilizarea sistemului de răcire


activă se numesc “reversibile”. 6

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

4
1 10

2
7 3
6 5 11

12
Pompe de căldură

Ce sisteme folosim? 1

Cu sistemele convenŃionale de condiŃionare a aerului, aerul răcit este adus în


2
interiorul încăperilor printr-un sistem de tubulaturi, răcindu-le (eliminând căldura
în exces).

Pompele de căldură reversibile şi cele cu funcŃia de răcire naturală, sunt în 3


general conectate la un sistem de încălzire (încălzire în pardoseală,
ventiloconvectoare, radiatoare, etc).
În perioada rece a anului, acest sistem transferă căldura de la agentul termic
4
către încăperile deservite, prin intermediul suprafeŃelor de transfer termic.
În perioada verii, acelaşi sistem va fi utilizat pentru răcirea încăperilor.

Pentru răcire ne stau la dispoziŃie următoarele sisteme: 5


-Ventiloconvectoare
-Plafoane de răcire
-Răcire în pardoseală 6
-Temperarea (activarea) structurilor masive de beton

Radiatoarele nu sunt potrivite pentru răcirea cu pompe de


căldură; diferenŃa mică de temperatură între agentul de răcire şi 7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

temperatura încăperii, în perioada verii, precum şi suprafaŃa


relativ mică de transfer a acestora permite obŃinerea unui efect
de răcire neglijabil. 8
Mai mult decât atât, acestea sunt predispuse la apariŃia
coroziunii datorate condensului format pe suprafaŃa lor.
9

10

11

12
Pompe de căldură

Răcirea cu ventiloconvectoare 1
În cazul în care ventiloconvectoarele sunt utilizate atat pentru incălzire
cat şi pentru răcire, pot fi racordate direct la circuitul primar (sursa).
Ventiloconvectoarele trebuie să fie rezistente la agentul de protecŃie 2
antiîngheŃ.
Nu este necesară o vană de amestec pe circuitul de răcire.
3
Dacă în circuitul de sol nu pot fi excluse temperaturile sub punctul de
îngheŃ, regimul de răcire trebuie blocat cu ajutorul unui termostat de
protecŃie antiîngheŃ. 4

Dimensionarea ventiloconvectoarelor ar trebui să se realizeze cu combinaŃia


de temperatură tur-retur de 12/16°C.
5

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

10
Întrucât circulaŃia aerului este realizată cu un ventilator, efectul de răcire apare
relativ rapid (capacitatea de răcire este însă dependentă de capacitatea
sursei). 11
La alegerea acestei soluŃii trebuie luat în considerare zgomotul produs de de
ventilatorul convectorului.
12
Pompe de căldură

Cu acest sistem este posibilă funcŃionarea paralelă atât în regim de 1


încălzire cât şi în regim de răcire. În acest caz, răcirea este realizată direct,
cu ventiloconvectoare, iar încălzirea cu pompa de căldură.
La funcŃionarea în regim de răcire, ventiloconvectorul trebuie prevăzut cu o 2
scurgere pentru eliminarea condensului format.

Răcirea cu plafoane de răcire 3


Dacă în timpul verii, pe lângă sistemul de încălzire (încălzire în pardoseală,
radiatoare) este folosit un plafon de răcire pentru regimul de răcire, racordarea
hidraulică a plafonului la sursă (sol sau apa freatică) se realizează prin 4
intermediul schimbătorului de căldură cu funcŃie de răcire.

Pentru adaptarea sarcinii de răcire a încăperilor la temperatura exterioară


este necesară o vană de amestec. Similar reglajului în regim de încălzire
5
(care urmează o anumită curbă caracteristică),prin intermediul vanei de
amestec comandate de automatizarea pompei de căldură, puterea de răcire
poate fi adaptată în mod exact la sarcina de răcire. 6

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

10

11
VL=Tur
RL=Retur

12
Pompe de căldură

Pentru respectarea criteriilor de confort şi pentru evitarea formării 1


condensului trebuie respectate valorile limită referitor la temperatura
suprafeŃelor; mai exact, temperatura plafonului de răcire nu trebuie să
scadă sub 17°C. 2

Pentru evitarea formării de condens pe suprafaŃa plafonului de răcire (pentru


detectarea punctului de rouă), pe turul plafonului de răcire se află un detector de 3
umiditate. Astfel poate fi împiedicată uşor apariŃia condensului, chiar şi la
schimbările de vreme de scurtă durată (de ex.furtună).

4
-Dimensionarea plafoanelor de răcire ar trebui să se realizeze cu
combinaŃia de temperaturi tur-retur de aproximativ 14/18°C.
-Răcirea cu plafoane de răcire funcŃionează foarte silenŃios şi eficient,
5
întrucât absorb căldură în exces la nivelul plafonului, acolo unde
temperatura are valoarea cea mai mare.
Răcirea în pardoseală 6
Sistemul de încălzire în pardoseală poate fi folosit atât pentru încălzirea cât şi
pentru răcirea clădirilor.
Pentru respectarea criteriilor de confort şi pentru evitarea formării 7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

condensului trebuie respectate valorile limită referitor la temperatura


suprafeŃelor; mai exact, temperatura la nivelul suprafeŃei pardoselii , în
regim de răcire, nu trebuie să scadă sub 20°C.
8

10

11
VL=Tur
RL=Retur

12
Pompe de căldură

Ca şi în cazul anterior, trebuie evitată apariŃia condensului la suprafaŃa pardoselii; 1


pentru aceasta se foloseşte un comutator de umiditate.
-Dimensionarea răcirii prin pardoseală ar trebui să se realizeze cu
combinaŃia de temperaturi tur-retur de aproximativ 14/18°C. 2
-Pentru aproximarea puterii de răcire posibile , se poate folosi tabelul
următor, cu menŃiunea că în cazul încăperilor cu suprafeŃe vitrate mari
(hale, atriumuri, etc), acolo unde razele soarelui cad direct pe 3
pardoseală, puterea de răcire are o valoare mai mare, putând fi
considerată valoarea de apx. 100 W/mp.
4

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

10

11

12
Pompe de căldură

Răcire cu activarea structurii de beton 1


Cu activarea structurii de beton, părŃile masive ale clădirii sunt răcite moderat.
Pentru aceasta, sunt integrate conducte prin care circulă apă răcită în porŃiunile
importante ale clădirii: de cele mai multe ori, in tavane, pereŃi despărŃitori,etc. 2
Aceste secŃiuni ale clădirii au o capacitate termică importantă, fiind structuri
masive. Absorb o mare parte din căldura în exces, cedând-o sursei (solul sau apa
freatică). 3
SuprafaŃa mare a acestor structuri şi faptul că pot acoperi tot perimetrul spaŃiului
răcit, permite atingerea unui nivel ridicat de confort.

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

VL=Tur
RL=Retur
8

Această soluŃie nu este potrivită pentru situaŃiile în care se doreşte


răcirea într-un timp scurt. 9
În general, această soluŃie se utilizează la clădiri mari şi necesită un
sistem separat de automatizare.
10

11

12
Pompe de căldură

InformaŃii despre produs 1

Unitate compactă pentru răcire naturală-


NC Box. 2
Toate componentele sunt preinstalate,
pentru un montaj rapid şi uşor.
NC-Box este disponibil în două variante
constructive: cu sau fără vană de 3
amestec. Vana de amestec integrată
asigură o funcŃionare continuă, fara riscul
scăderii temperaturii sub punctul de rouă. 4

Unitate compactă pentru răcire activă-AC Box 5


AC- Box combină răcirea activă cu cea pasivă
(naturală); prin urmare, reprezintă o variantă
mai uşor de adaptat şi mai convenabilă. 6
În funcŃie de valoarea temperaturii solicitate,
sistemul alternează între răcirea naturală şi cea
activă.
7
Dacă se solicită, de exemplu, numai o putere
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

mică de răcire, sistemul funcŃionează în regim


de răcire naturală.
Dacă puterea de răcire creşte, este pornită 8
răcirea activă până la acoperirea întegii sarcini
de răcire necesare.
9
De asemenea, pentru a împiedica suprasolicitarea sursei (pericol de deshidratare!),
temperatura şi intervalul de variaŃie sunt controlat de automatizarea pompei de
căldură. În cazul unei suprasolicitări a sursei, se comandă trecerea în regim de 10
răcire naturală.

11

12
Pompe de căldură

Ventiloconvectoare 1

Ventiloconvectoarele din gama Viessmann 2


reprezinta solutia ideala pentru a asigura un
confort climatic superior in conditii eficiente,
pentru diverse spatii, cum ar fi: clădiri
rezidentiale, clădiri de birouri, hoteluri etc.
3

Pentru montaj mural sau pe pardoseala.


5
Putere sensibilă de răcire:
-2 tevi/baterie 2 randuri: intre 568 si 7250 W
-2 tevi/baterie 3 randuri: intre 615 si 8290 W
6
-4 tevi/baterie 2 randuri racire si 1 baterie 1 rand incalzire: intre 548 si 7021 W
-4 tevi/baterie 3 randuri racire si 1 baterie 1 rand incalzire: intre 595 si 8092 W

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

Ventiloconvectoare tip casetă


-In varianta cu 2 tevi, 2 tevi si rezistenta
electrica incalzire şi sistem 4 tevi 8
-Putere sensibila de racire:
Intre 2200 si 4900 W
9

10

11

12
Pompe de căldură

Ventiloconvectoare 1

Ventiloconvectoarele tip VH2N au fost concepute pentru a fi instalate in plafon


fals ; refularea aerului se va face prin tubulatura, ceea ce necesita o presiune
4
statica joasa sau inalta (pana la 220 Pa pentru unităŃile mari).

5
Putere sensibila de racire:
-In sistem cu 2 tevi, intre 287 si 20657 W si debit de aer intre 48 si 4036
mc/h
-In sistem cu 4 tevi, intre 260 si 23869 W si debit de aer intre 48 si 4036 6
mc/h

7
Ghidul Viessmann pentru incalzire inteligenta

10
În numărul următor: Alegerea unui sistem pentru ventilaŃia locuinŃelor

11

12