Sunteți pe pagina 1din 13

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE / EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


-EDUCATOARE-
Numele şi prenumele cadrului didactic ............................................................................
Specialitatea ..............................................................
Perioada evaluării..........................................
Calificativul acordat......................................
Punctaj
acordat
Validare
Punctaj
Punctaj Evaluare Punctaj C.P.
Domenii Criterii de Indicatori Punctaj
ale evaluării performanţă de performanţă maxim Auto compartiment Evaluare
evaluare comisie C. A
metodică
Proiectarea 1.1. Respectarea programei 1.1.a. Includerea în portofoliul cadrului didactic a
activitatii invatamantului curricumului preşcolar în vigoare care va sta la 1
preşcolar, a normelor de baza proiectării activităţii didactice
1.1.b. Elaborarea documentelor de programare şi
Total = 15 p elaborarea
planificare a activităţilor didactice la termen în 1
documentelor de
vederea avizării lor în comisiile de resort
proiectare, precum şi
1.1.c. Alegerea strategiilor optime pentru parcurgerea 1
eficientă şi integrală a programei
adaptarea acesteia la 1.1.d. Proiectarea unităţilor de învăţare conform
particularităţile grupei competenţelor generale şi specifice pe baza
evaluărilor iniţiale şi a particularităţilor de 2
vârstă / nevoi ale copiilor (calitate în
conţinuturi).
1.1.e. Creativitatea şi personalizarea documentelor de
programare şi planificare (creativitate şi 2
personalitate)
1.2.a. Promovarea unei oferte educaţionale (CDŞ) în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi interesul 1
major al populaţiei preşcolare şi al comunităţii
1.2. Implicarea în activităţile
locale
de proiectare a ofertei
1.2.b. Proiectarea activităţilor comisiilor în
educaţionale la nivelul 4p
conformitate cu documentele unităţii: Plan
unităţii. 1 p / de
managerial, strategii, proceduri (membru CA.
comisie
Membru CEAC, responsabil comisie metodică /
Cerc metodic, responsabil alte comisii)
1.3. Folosirea TIC în 1.3.a. Redactarea documentelor de programare şi
activitatea de proiectare planificare a activităţilor didactice în format
0,5
standard (Microsoft, Word) şi electronic(CD,
DVD, etc.)
1.3.b. Introducerea antetului specific MECTS şi 0,5 p
unităţii şcolare în realizarea proiectării activităţii
1.4. Proiectarea activităţilor 1.4.a. Proiectarea activităţilor extracurriculare în
extracurriculare corelate conformitate cu documentele unităţii (planul
cu obiectivele managerial, al directorului unităţii, al Comisiei 1
curriculare, nevoile şi activităţilor metodice, al activitatilor
interesele educabililor şi extracurriculare etc
1.4.b. Elaborarea documentelor de prognoză privind
planul managerial al
implicarea şi cuprinderea părinţilor, a
unităţii. 1
autorităţilor locale, a agenţilor economici şi alţi
factori locali în activităţile extracurriculare
TOTAL 15 p. 15
Realizarea 2.1.a. Utilizarea informaţiilor din lucrările de
activităţilor specialitate pedagogice şi metodice specifice 1
didactice disciplinei.
2.1.b. Corelarea proiectelor didactice cu documentele
2
de proiectare şi planificare a activităţilor
2.1.Utilizarea unor strategii
Total = 25 p 2.1.c. Concordanţa dintre competenţele specifice-
didactice care asigură
obiectivele operaţionale – conţinuturi - activităţi 1
caracterul aplicativ al
de învăţare-metode didactice-mijloace didactice.
învăţării şi formarea 2.1.d. Utilizarea metodelor specifice privind instruirea
competenţelor specifice. diferenţiată / centrată pe copil/copii cu C.E.S / 2
particularităţile de vârstă ale copiilor.
2.1.e. Utilizarea metodelor activ-participative în actul
didactic 2

2.1.f. Aplicarea transdisciplinarităţii. 1


2.2. Utilizarea eficientă a 2.2.a. Utilizarea eficientă a ghidurilor metodice în 1
resurselor materiale din cadrul activităţilor de învăţare / evaluare.
2.2.b. Folosirea materialelor auxiliare existente în
unitatea de învăţământ 1
dotarea cabinetelor / bibliotecii şcolare, etc.
în vederea optimizării 2.2.c. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice,
2
activităţilor didactice originale, specifice ariei curriculare.
2.2.d. Realizarea softurilor educaţionale şi utilizarea
inclusiv utilizarea TIC. 2
mijloacelor TIC în cadrul activitatilor
2.3.a. Promovarea rezultatelor prescolarilor în cadrul
2.3. Diseminarea, evaluarea întâlnirilor cu părinţii, la nivelul comisiei
1
şi valorizarea metodice / al comunităţii locale, mass-media,
activităţilor etc.
2.3.b. Realizarea de portofolii / expoziţii / materiale
1
informative: pliante, postere, CD-uri, etc.
2.3.c. Feed-back-ul prescolarilor, părinţilor şi
1
comunităţii locale.
2.4.a. Organizarea unor activităţi extracurriculare la
1
nivelul gradinitei.
2.4.b. Participarea la unele activităţi extracurriculare la
0,5
nivelul gradinitei.
2.4.c. Publicarea unor articole în revista gradinitei sau
2.4. Organizarea şi 2
în alte reviste de specialitate
desfăşurarea activităţilor
Redactarea şi coordonarea revistei gradinitei
extracurriculare, participarea 2.4.d. Organizarea unor activităţi de voluntariat. 1
la acţiuni de voluntariat. 2.4.e. Participarea la activităţi de voluntariat. 0,5
2.4.f. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi
desfăşurării unor activităţi extracurriculare / de
1
voluntariat (procese verbale, rapoarte, analize
etc.)
2.5. Formarea deprinderilor 2.5.a. Antrenarea prescolarilor în activităţi ce

de studiu individual şi promovează studiul individual în rezolvarea 0,5

în echipă în vederea unor sarcini de lucru creative.


2.5.b. Utilizarea metodelor ce promovează studiul în
formării / dezvoltării 0,5
echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru.
competenţei de ,,a
învăţa să înveţi”. TOTAL 25 p. 25

3.1.a. Stabilirea criteriilor de evaluare şi comunicarea


1
lor.
3.1.b. Prezentarea şi discutarea criteriilor cu copiii 0,5
3.1. Asigurarea transparenţei
3.1.c. Prezentarea, discutarea criteriilor şi a
criteriilor, a procedurilor de 1
procedurilor de evaluare cu părinţii.
evaluare.
3.1.d. Asigurarea permanentă a feed-back-ului prin
1
evaluare ritmică şi aprecieri verbale

3.1. e. Afişarea rezultatelor / comunicarea individuală /


discutarea la nivelul grupei a rezultatelor evaluării pe 1
baza criteriilor utilizate
3.2.a. Formularea itemilor în concordanţă cu
obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi 1

3.2. Aplicarea testelor standardele de performanţă.


3.2.b. Utilizarea combinată a itemilor obiectivi, semi-
predictive, interpretarea 1
obiectivi şi subiectivi.
şi comunicarea
rezultatelor.
3.2.d. Analiza administrării testului şi întocmirea
1
matricei de specificaţie.
3.2.e. Consemnarea progresului / regresului şcolar. 1
3.2.f. Afişarea rezultatelor / comunicarea individuală a
0,5
rezultatelor evaluării.
3.3.a. Aplicarea celor trei forme de evaluare: iniţială,
1
continuă şi sumativă.
3.3.Utilizarea diverselor 3.3.b. Folosirea unor fişe de lucru / chestionare. 1
3.3.c. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare:
instrumente de evaluare, 1
3. Evaluarea teste / portofolii / chestionare
inclusiv a celor din 3.3.d. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel
rezultatelor
banca de instrumente de naţional (exemplu modelele de teste de la 1
învăţării
evaluare unică. evaluarea iniţială sau evaluare naţională).
3.3.e Folosirea unor instrumente care să permită şi o
0,5
evaluare orală / practică.
Total = 20 p 3.4. Promovarea 3.4.a. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul
1
autoevaluării şi didactic în proiectarea activităţilor.
3.4.b. Folosirea unor fişe / chestionare de
interevaluării. 0,5
autoevaluare.
3.4.c. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul
0,5
grupelor de lucru.
3.4.d. Realizarea interevaluării la nivelul grupelor de
0,5
lucru.
3.5 Evaluarea satisfacţiei
3.5.a. Aplicarea de chestionare părinţilor / copiilor. 0,5
beneficiarilor
3.5.b. Evaluarea implicării beneficiarilor educaţionali 0,5
educaţionali.
în alegerea ofertei educaţionale ce urmează a fi
parcursă.
3.5.c. Întâlniri periodice cu părinţii şi reprezentanţi ai 1
administraţiei locale şi a mediului social
economic.
3.6.a. Prezentarea conţinutului unui portofoliu
educaţional model realizat conform
3.6. Coordonarea elaborării 0,5
metodologiei
portofoliului 3.6.b. Prezentarea şi discutarea criteriilor de evaluare
0,5
educaţional ca element a portofoliilor educaţionale.
central al evaluării 3.6.c. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea
1
rezulatelor învăţării. corespunzătoare a portofoliilor.

TOTAL 20 p 20
4. 4.1. Stabilirea unui cadru
4.1.a. Prezentarea şi afişarea normelor care trebuie
Management adecvat (reguli de 1
respectate în timpul activitatilor
ul clasei de conduită, atitudini,
4.1.b. Întocmirea documentelor care justifică
elevi. ambient) pentru 2
prezentarea normelor.
desfăşurarea activităţilor
4.1.c. Realizarea de activităţi specifice care să conducă
în conformitate cu
la cunoaşterea legilor ţării, a normelor de 1
Total = 15 p particularităţile grupei
conduită, circulaţie, etc.
de prescolari.
4.2. Monitorizarea 4.2.a. Completarea unor fişe de observaţie a
1
comportamentului comportamentului copiilor ,,problemă”
4.2.b. Intervenţia pentru ameliorarea situaţiilor
copiilor şi gestionarea
conflictuale / monitorizarea comportamentului 1
situaţiei conflictuale.
copiilor ,,problemă”.
4.2.c. Completarea unei strategii de gestionare a
1
situaţiilor conflictuale.
4.2..d. Îndeplinirea corectă de catre educatoarea de 2
serviciu a sarcinilor în timpul serviciului pe
gradinită
4.3.a. Completarea fişelor de observaţie a
1
prescolarilor.
4.3.b. Consilierea permanentă a prescolarilor prin
4.3. Cunoaşterea, consilierea 1
forme şi mijloace variate
şi tratarea diferenţiată a 4.3.c. Respectarea particularităţilor prescolarilor: de
prescolarilor. vârstă, caracter, temperament, cunoaştere, 1
condiţii sociale, etnie, etc.
4.3.d. Tratarea specifică a copiilor cu CES. 1
4.4. Motivarea elevilor prin 4.4.a. Implicarea copiilor în activităţi de bună practică. 1
4.4.b. Responsabilizarea prescolarilor. 1
valorizarea exemplelor
TOTAL 15 p. 15
de bună practică.
5. 5.1.a. Valorificarea competenţelor dobândite la
Management 5.1. Valorificarea cursurile de formare (prin redactarea
ul carierei şi a competenţelor ştiinţifice, documentelor, desfăşurarea demersului didactic 0,5
al dezvoltării didactice şi metodice etc.).
dobândite prin 5.1.b. Prezentarea de exemple de bună practică
profesionale.
participarea la utilizate în activitatea didactică (prin mese 1

programele de formare rotunde, referate sau lecţii demonstrative)


5.1.c. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în
Total = 10 p continuă / perfecţionare. 1
reviste / lucrări de specialitate.
5.2. Implicarea în 5.2.a. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice /
organizarea activităţilor organizarea unor activităţi metodice la nivelul 0,5
metodice la nivelul catedrei/comisiei.
5.2.b. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice / 0,5
comisiei / catedrei/
organizarea unor activităţi metodice la nivelul
responsabil.
unităţii şcolare.
5.2.c. Participarea la activităţi metodice organizate la
0,5
nivel de I.S.J. şi C.C.D.
5.2.d. Organizarea de activităţi metodice conform
programului C.C.D. organizate în gradinită / 1
cerc metodic / responsabil cerc metodic
5.3. Realizarea / 5.3.a. Realizarea şi actualizarea permanentă a
Actualizarea 0,5
portofoliului profesional şi a dosarului personal.
portofoliului profesional
5.3.b. Calitatea şi relevanţa documentelor cuprinse în
şi a dosarului personal.
portofoliu profesional şi în dosarul personal 0,5
conform normelor în vigoare.
5.4. Dezvoltarea capacităţii 5.4.a. Reflectarea capacităţii de comunicare în
de comunicare şi interiorul instituţiei şcolare (cu personalul
relaţionare în interiorul didactic, personalul didactic auxiliar, conducerea
0,5
şi în afara unităţii cu unităţii, cu colectivele de prescolari, cu părinţii,
copiii, personalul etc.) printr-o implicare activă şi interrelaţionare,
gradinitei, echipa împărtăşirea experienţelor personale, etc.
5.4.b. Intervenţii în C.P. , în comisii de specialitate,
managerială şi cu 0,5
etc.
beneficiarii din cadrul
5.4.c. Realizarea integrală a atribuţiilor cuprinse în fişa
comunităţii –familiile 0,5
postului personalizată, la timp.
prescolarilor. 5.4.d. Respectarea regulamentului intern şi a normelor 0,5
de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare.
5.4.e. Colaborare cu prescolarii/părinţii în realizarea
corespunzătoare a demersului didactic şi a
activităţilor extracurriculare justificate prin 0,5
procesele verbale întocmite, foto, CD, mass-
media, etc.
5.5. Manifestarea atitudinii 5.5.a. Atitudini morale şi civice conforme cu statutul
1
morale şi civice (limbaj, de cadru didactic.
ţinută, respect, comporta- 5.5.b. Promovarea deontologiei profesionale şi a
0,5
ment), respectarea şi respectului faţă de ceilalţi
promovarea deontologiei
TOTAL 10 p 10
profesionale.

6.1.a. Atragerea de parteneriate educaţionale. 1


6.1. Dezvoltarea de
parteneriate şi proiecte 6.1.b. Derularea unor proiecte educaţionale 1
educaţionale în vederea 6.1.c. Implicarea activă în parteneriate şi proiecte
dezvoltării instituţionale. educaţionale în vederea dezvoltării 0,5
instituţionale.
6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul
0,5
6.2. Promovarea ofertei instituţiei / pe plan local.
educaţionale. 6.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la nivel
1
judeţean / naţional.
6.3. Promovarea imaginii 6.3.a. Participarea şi obţinerea de rezultate la
2p
gradinitei în concursurile şcolare / festivaluri scolare
6.3.b. Participarea la concursuri/competiţii locale / 2p
comunitate prin
judeţene / naţionale cuprinse în CAE.
participare şi 6.3.c. Participarea la simpozioane şi sesiuni de
1p
rezultatele prescolarilor comunicări în cadrul instituţiei şi în afara ei.
6.3.d. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare prin mijloace mass-media, site-uri 1p
la concursuri,
educaţionale sau la nivel de I.S.J./C.C.D.
6. Contribuţia competiţii, activităţi
extracurriculare şi 6.4.a. Organizarea / participarea la programe /
la
6.4. Realizarea / participarea
activităţi în domeniul educaţiei pentru cetăţenie
dezvoltarea 0,5
la programe / activităţi
democratică, cuprinderea şi dezbaterea temelor
instituţi-
de prevenire şi
specifice în orele de educatie pentru societate
onală şi la
combatere a violenţei şi 6.4.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi pentru
promovarea
comportamentelor combatere a violenţei şi de prevenire şi
imaginii 1
nesănătoase în mediul combatere a comportamentelor deviante, de
gradinitei.
şcolar, familie şi delincvenţă juvenilă, etc.
6.4.c. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu
societate. 1
Poliţia de Proximitate / O.N.G-uri etc.
Total = 15 p 6.5. Respectarea normelor, 6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de
procedurilor de sănătate respectare a normelor de sănătate şi securitate a
0,5
şi securitatea muncii şi muncii şi de PSI şi ISU prevăzute de legislaţia
de PSI şi ISU pentru în vigoare.
6.5.b. Implicarea în acţiuni comune cu instituţiile
toate tipurile de activităţi 0,5
abilitate.
desfăşurate în cadrul
unităţii de învăţământ 6.5.c. Diseminarea normelor şi procedurilor copiilor şi
0,5
precum şi a sarcinilor întocmirea documentaţiei specifice.
suplimentare.
6.6.a. Disponibilitate şi promptitudine în realizarea
6.6. Implicarea activă în
sarcinilor cerute de ISJ, conducerea şcolii, 0,5
crearea unei culturi a
responsabili ai comisiilor ( CEAC, etc.).
6.6.b. Autoperfecţionarea şi implicarea activă în
realizarea tuturor sarcinilor în mod 0,5
corespunzător şi exemplar.
TOTAL 15 p. 15
TOTAL 100 p. 100
calităţii la nivelul
organizaţiei.

Data:
.......................... Nume şi prenume: Semnături:

Cadrul didactic evaluat: .............................................................................. ..........................


Responsabil comisie: .................................................................................. ..........................
Director: ..................................................................................................... ...........................
Membrii C. A. ............................................................................................. ...........................
............................................................................................. ...........................
............................................................................................. ...........................
............................................................................................. ...........................
............................................................................................. ...........................
............................................................................................. ...........................
............................................................................................. ...........................
Foarte bine: 86 – 100 puncte
Bine: 71 – 85 puncte
Satisfacator: 61 – 70 puncte
Nesatisfacator: sub 60 puncte