Sunteți pe pagina 1din 7

CONSTITUȚIA DE LA 1866

- A constituit o prelucrare a Constituției belgiene din 1831, sub influența modelului francez
- Avea 8 titluri și 133 de articole
- Modificată în 1884, prin reducerea numărului de colegii electorale. Modificări mai sunt
impuse și în urma Războiului de independență și a Tratatelor de la San Stafano și Berlin
și a proclamării României ca Regat. Ultima revizuire, incompletă, a fost la 19 iulie 1917

Principii de bază:
 Cele trei principii ale ideologiei liberale: separarea puterilor, guvernarea reprezentativă și
suveranitatea națiunii
 La conducerea țării trebuie să fie un domn străin dintr-o dinastie domnitoare europeană T
III, art.82)
 Moștenirea tronului pe linie masculină, începând cu primul născut
 Art.2 și 3: inviolabilitatea teritoriului
 Administrativ, teritoriul împărțit în județe, plăși și comune

Puterile în stat
Puterea executivă
 Împărțită între domn și miniștrii
 Domnul desemna pe primul ministru, care își alcătuia Cabinetul, pe care îl supunea
aprobării Domnului
 Guvernul elabora proiectele de legi, care erau trimise spre discuție în Parlament, și
gestiona treburile curente
 Actele Domnului au valabilitate numai contrasemnate de un ministru (responsabilitatea
ministerială)
Puterea legislativă
 Împărțită între Domn și Adunare (compusă din Camera Deputaților și Senat)
 Domnul putea dizolva Parlamentul, cu condiția organizării alegerilor în interval de o lună
 Domnul avea drept de veto, dar nu absolut, trebuia să țină seama de paărerea deputaților
și senatorilor, nu putea deci respinge definitiv un proiect de lege
 Membrii Adunării aveau drept de interpelare a membrilor Guvernului
 Senatorii și deputații puteau cere anchete asupra activității miniștrilor
Puterea judecătorească
 Conferită instanțelor organizate ierarhic, până la ÎCJ și Casație
 Hotărârile se pronunțau în numele Domnului, singurul care putea grația
 Miniștrii condamnați nu puteau fi grațiați
 Judecătorii erau inamovibili

Drepturile și libertățile cetățenești


 Dreptul la liberă asociere, libertatea persoanei (art.13) și inviolabilitatea domiciliului,
libertatea conștiinței, a cuvântului și a presei
 Proprietatea privată era sacră și garantată de lege
 Învățământul primar obligatoriu și gratuit
Atribuțiile Domnului:
 Domnul este capul armatei ( art.93)
 Sancționarea și promulgarea legilor
 Drept de amnistie politică
 Umirea și confirmarea în funcții publice
 Drept de a bate monedă

Votul era censitar, adică organizat după criteriul averii și originii sociale. Corpul electoral era
împărțit în 4 colegii.
CONSTITUȚIA DIN 1923
- Are 8 Titluri și 138 de articole
- Adoptată la 27.03.1923, promulgată la 28.03.1923, publicată la 29.03.1923 (Mof nr. 48)
- Menține principiile generale ale Constituției din 1866, reproducând c.m.m. parte din
textul acesteia (păstra 76 de articole)
- Art. 1 : România este stat național, unitar și indivizibil
- Dreptul de proprietate nu mai este absolut, ci nuanțat prin referirea la utilitatea socială, În
art. 19, bogățiile subsolului sunt declarate proprietate de stat, apele, spațiul atmosferic și
căile de comunicație sunt în domeniul public (art.20)
- Art. 21 asigurarea socială a muncitorilor în caz de accidente
- Desființează sistemul electoral censitar, drept de vot universal pentru bărbați peste 21 de
ani
- Drepturile și libertățile cetățenești fără deosebire de origine etnică, limbă și religie ( conf.
tratatului de pace de la Paris), art. 5, 7, 10, 26, 27, 28
- Egalitate între sexe, fără drept de vot femeilor
- Libertatea presei dar și responsabilitatea patronilor de publicații și a jurnaliștilor
- Art. 22: BOR este dominantă în stat, iar BGC-UR este privilegiată
- Se introduce Consiliul Legislativ, care trebuia să avizeze legile, cu rol consultativ, nu
deliberativ. Crearea CSAT

Alte aspecte:
- Puterea legislativă se exercită colectiv de rege și Reprezentanța națională (S+AD)
- Puterea executivă este încredințată Regelui
- Persoana Regelui este inviolabilă, iar responsabilitatea actelor sale o au miniștrii
- Puterea judecătorească se exercită de către instanțe, hotărârile se pronunță în numele legii
și se execută în numele regelui. Art.104: inamovibilitatea judecătorilor
- Alegerile pe baza votului universal egal, direct, obligatoriu și secret, pe baza reprezentării
majorității.

Modificări:

1. 1938
2. 31.08.1944
3. 10.10.1944
4. 13.06.1946
5. Abrogată la 30.12.1947
CONSTITUȚIA DIN 1938

8 Titluri și 100 articole


REDACTATĂ DE PROFESORUL Istrate Micescu

- Prima Constituție promovată prin plebiscit


- Decretul Regal nr. 1045/27.02.1938 o promulgă
- Emana de la puterea executivă, nu de la națiune, fiind un abuz
- Titlul II vorbește mai întâi despre îndatoriri, apoi despre drepturi, nemaifiind liberală
- Desființează separația puterilor și trece puterea în mâinile regelui
- Puterea legislativă se exercită de rege prin Reprezentanța Națională, iar puterea executivă
tot de către rege, prin guvernul său, fără răspundere politică față de Parlament
- Regele numea un mare nr de senatori, controlând Parlamentul
- Restrânse drepturile și libertățile democratice
- Suspendată de regele Carol II pe 05.09.1940

Regele:
 Poate declara război și încheia pacea
 Convoacă Adunările cel puțin o dată pe an, deschide sesiunea printr-un mesaj al tronului
 Face regulamente pentru executarea legilor, dar nu le poate modifica sau scuti pe cineva
de executarea lor
 Conferă gradele militare
 Conferă decorațiile române

Alte mențiuni:

 Art. 15 prevede pedeapsa cu moarte și pe timp de pace


 Regele numește un număr de senatori egal cu ½ din numărul cxelor aleși

30.12.1947- 13.04.1948 VID CONSTITUȚIONAL


CONSTITUȚIA DIN 1948
- 10 Titluri și 105 articole
- LA DATA DE 13.APRILIE 1948 A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE
UN NOU ORGAN: Marea Adunare Națională ( MAN)
- Alcătuită după Constituția sovietică în vigoare (din 1952)
- România devenea Republica Populară Română, stat popular, unitar, independent și
suveran
- Puterea de stat aparține poporului și emană de la popor
- Egalitatea în fața legii, fără deosebire de sex, naționalitate, rasă, religie sau grad de
cultură
- Cetățenii puteau fi aleși la 23 de ani și puteau alege de la 18 ani
- Drepturi egale femeia cu bărbatul
- Sănătatea publică era organizată de stat
- MAN devenea organul suprem al puterii de stat, deci nu mai era prevăzută separația
puterilor în stat, deci Executivul și Legislativul se confundau

- Prerogativele MAN erau:


 Alegerea Prezidiului MAN
 Formarea Guvernului RPR
 Modificarea Constituției
 Stabilirea numărului, atribuțiilor, denumirii etc a ministerelor
 Votarea bugetului
 Fixarea impozitelor
 Acordarea amnistiei
- Primul Președinte al MAN a fost Constantin Parhon

- Prezidiul MAN avea atribuțiile următoare:


 Convoca MAN în sesiuni ordinare și extraordinare
 Emitea decrete
 Exercita dreptul de grațiere și comuta pedepsele
 Conferea decorații
 Numea și revoca miniștrii la propunerea consiliului de Miniștrii
 Ratifica și denunța tratatele internaționale
- Puterea executivă aparținea Consiliului de Miniștrii
- Organele locale ale puterii de stat erau Consiliile populare locale
- Puterea judecătorească era reprezentată de instanțe și Curtea Supremă
- Garanta proprietatea privată ” obținută prin muncă și agonisire”

Principiile Constituției:
 Suveranitatea populară
 Unitatea puterii de stat
 Rolul conducător al PMR
 Centralismul democratic
 Legalitatea populară
CONSTITUȚIA DIN 1952
10 Capitole și 115 articole
- Votată de MAN și intitulată ” Constituția construirii socialismului”
- Rolul sectorului socialist în economia națională era consacrat
- PCR era forța politică conducătore
- Regimul de stat este regimul democrației populare, iar statul democrat popular este o
formă a dictaturii proletariatului exercitată de PCR

Puterile în stat:
 Organul suprem al puterii de stat al RPR este MAN, alasă odată la 4 ani
 Organul executiv suprem este Consiliul de Miniștrii, constituit de către MAN
 Justiția se înfăptuiește de către tribunalul suprem al RPR, tribunalele regionale și
tribunalele populare, precum și de către tribunalele judecătorești . MAN alege TS pe 5 ani

Alte specificații
- Proprietatea socialistă are fie forma proprietății de stat, fie forma proprietății cooperatist-
colectiviste ( propreitatea CAP)
- Baza puterii o reprezintă alianța clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare
- RPR este un stat al oamenilor muncii de la orașe și sate
- Se statuta prietenia cu URSS
CONSTITUȚIA DIN 1965

- Adoptată la data de 21 august 1965


- Forța conducătoare a societății este PCR (art.3)
- Conform art. 42, MAN era în continuare organ suprem al puterii de stat
- Guvernul se numea tot Consiliul de Miniștrii și era organ suprem al administrației de stat
- Tribunalele și procuratura rămâneau subordonate PCR
- Consfințea caracterul socialist și cooperatist al proprietății și economiei
- Statul era proprietar al bogațiilor subsolului, terenurilor din fondul funciar de stat,
pădurile, apele, fabricile și uzinele, IAS-urile, SMA-urile, căile de comunicație și
telecomunicație, fondul de clădiri și locuințe
- În februarie 1968 se face prima modificare: reorganizarea administrativă a teritoriului,
revenindu-se la județe, în locul regiunilor și raioanelor de inspirație sovietică (Lg.2/1968)
- A doua modificare la 28 martie 1974, odată cu funcția de președinte al RSR (Legea
1/1974)
- Art.1 România este republică socialistă

Prerogativele președintelui, ales de MAN:

 Prezida Consiliul de Stat


 Comandant suprem al forțelor armate
 Era președintele Consiliului Apărării al RSR
 Revoca și numea miniștrii
 Revoca și numea președintele și membrii Tribunalului Suprem
 Conferea decorații
 Încheia tratate internaționale
 Emitea decrete prezidențiale
 Proclama starea de necesiate