Sunteți pe pagina 1din 6

TEST ISTORIA ROMÂNILOR

CRIZA ORIENTALĂ. SECOLUL FANARIOT. MIȘCAREA DE LA 1821. REVOLUȚIA DE


LA 1848. EVENIMENTELE PREMERGĂTOARE UNIRII DE LA 1859

MODUL I

Identificați varianta corectă:

1. Regimul fanariot în principate se caracterizează, între altele, prin:


a. Desfășurarea mai multor războaie austro-ruso-turce
b. Înlocuirea domnitorilor cu înalți funcționari otomani
c. Ocuparea Principatelor de către trupele turcești care ăi asigurau apărarea teritoriului
d. Creșterea obligațiilor față de Imperiul otoman
2. Șerbia în Moldova a fost desființată de:
a. Dimitrie Cantemir
b. Constantin Mavrocordat
c. Mihail Sturdza
d. Alexandru Ioan Cuza
3. Pravilniceasca Condică a fost o legiuire elaborată în timpul:
a. domniei Mariei Tereza
b. domniei lui Alexandru Ipsilanti
c. domniei lui Scarlat Calimachi
d. domniei lui Caragea Vodă
4. Supllex Libellus din 1744 a fost elaborat de:
a. Maria Tereza
b. Reprezentanții Școlii Ardelene
c. Inochentie Micu
d. Samuil Micu
5. Societatea Eteria urmărea:
a. Eliberarea creștinilor de sub dominație otomană
b. Eliberarea românilor de sub dominație otomană
c. Sprijinirea Rusiei pentru extindere teritorială la sud de Dunăre
d. Eliberarea grecilor de sub dominație otomană
6. Programul politic Cererile norodului românesc prevedea:
a. Împroprietărirea țăranilor
b. Desființarea boierimii
c. Înlăturarea dominației otomane
d. Organizarea statului pe principiul suveranității poporului
7. Constituția Cărvunarilor a fost redactată de:
a. Ionică Tăutul
b. Ioniță Sandu Sturdza

1
c. Eufrosin Poteca
d. Dinicu Golescu
8. Domniile regulamentare au început în anul:
a. 1822
b. 1834
c. 1831
d. 1832
9. Organizația Frăția a fost o societate:
a. grecească
b. moldovenească
c. înființată în anul 1840
d. înființată în anul 1843
10. Petiția –Proclamațiune a fost moderată deoarece:
a. A fost eleborată de reprezentanții boierimii
b. A fost adresată Imperiului otoman
c. Dorea promovarea unor revendicări moderate
d. Se dorea a fi acceptată de domnitor
11. Reforma socială în Transilvania a însemnat:
a. Desființarea iobăgiei
b. Desființarea statutului de toleranță pentru români
c. Desființarea rumîniei și veciniei
d. Eliberarea țăranilor și împroprietărirea
12. O republică aristocratică, condusă de 12 boieri a fost propusă de:
a. Dimitrie Sturdza
b. Mitropolitul Gavril Calimachi
c. Constantin Mavrocordat
d. Iordache Rosetti-Roznoveanu
13. Tudor Vladimirescu a pornit mișcarea de la 1821 sfătuit de:
a. Rusia, care dorea să declanșeze un nou război contra turcilor
b. Pandurii din oltenia, nemulțumiți de pierderea drepturilor
c. Eteriștii, care doreau un pretext de a se răscula contra turcilor
d. Cățiva mari boieri, care doreau o răscoală antiotomană
14. Unirea tuturor provinciilor românești sub forma Daciei Mari a fost susținută în
1826 de :
a. Dinicu Golescu
b. Mihail Sturdza
c. Ioniță Sandu Sturdza
d. Grigore Dimitrie Ghica
15. Primul domnitor ales după prevederile Regulamentelor Organice a fost:
a. Alexandru Ghica

2
b. Mihail Sturdza
c. Ioniță Sandu Sturdza
d. Gheorghe Bibescu
16. Monarhia ereditară a fost prevăzută în documentul:
a. Cererile norodului românesc
b. Act de unire și independență
c. Tratatul de la Adrianopole
d. Regulamentele Organice
17. Revenirea Olteniei în granițele Țării Românești a avut loc în anul:
a. 1683
b. 1691
c. 1716
d. 1739
18. Unirea Principatelor sub protecția marilor puteri au cerut boierii:
a. În timpul tratativelor de la Focșani (1772)
b. În timpul tratativelor de la Șistov
c. În timpul păcii de la București (1812)
d. În 1821
19. Documentul Act de unire și independență a fost redactat de:
a. Ion Câmpineanu
b. Ion Ghica
c. Nicolae Bălcescu
d. Christian Tell
20. Domn responsabil ales pe cinci ani se regăsește în programul:
a. Petiția Proclamațiune
b. Petiția națională
c. Prințipurile noastre pentru reformarea patriei
d. Proclamația de la Islaz

MODUL II

Analizați conținutul enunțurilor și marcați:


a. Dacă ambele enunțuri sunt adevărate și există o legătură cauzală între ele
b. Dacă ambele enunțuri sunt adevărate și nu există o legătură cauzală între ele
c. Dacă primul enunț este adevărat și al doilea este fals
d. Dacă primul enunț este fals și al doilea este adevărat

1. Pe plan legislativ în Moldova au fost adoptate acte precum Pravilniceasca Condică,


Legiuirea lui Caragea, Codul Calimachi; Iosif al II-lea a dat Edictul de toleranță,
asigurând funcționarea liberă a religiilor necatolice.
2. În cadrul tratativelor de la Focșani s-a propus independența Principatelor; în 1817-1818
marele vistiernic Iordache Rosetti-Roznoveanu a scris opt proiecte.

3
3. Revenirea la domniile pământene a fost interpretată ca o schimbare a regimului politic;
instituția domniei redevine națională.
4. Dinicu Golescu în Însemnare a călătoriei mele susținea unirea românilor sub forma
Daciei Mari;el propunea forma de guvernământ republicană.
5. În 1848 revoluția a izbucnit în mai multe state; în Principate revoluția a fost opera
intelectualilor pașoptiști.
6. Petiția Proclamațiune de la Iași avea revendicări moderate; se urmărea ca revendicările
să fie acceptate de domnitor.
7. Regimul fanariot a însemnat grecizarea domniei, a instituțiilor, a culturii și fiscalitate
excesivă; proiectul politic din sec. XVIII a fost anti-fanariot.
8. În 1821 s-a înființat armata națională, formată din 4000 de panduri și 200 de arnăuți,
programul Revoluției de la 1821 nu a fost pus în aplicare datorită intervenției Porții.
9. Regulamentele Organice, aplicate în principate în 1834 sunt considerate ca fiind actul de
naștere al parlamentarismului; potrivit acestora, domnul era ales pe viață.
10. În 1848 s-au formulat mai multe soluții pentru îmbunătățirea statutului Principatelor, între
care autonomia era cea mai realistă; Petiția Proclamație preconiza independența
legislativă și administrativă a țării.
11. Petiția Națională revendica drepturi pentru români și se opunea anexării transilvaniei de
către Ungaria; la 18/30 mai 1848 dieta de la Cluj a votat anexarea Transilvaniei la
Ungaria.
12. Maria Tereza a inițiat reforme în Imperiul Habsburgic, care au fost aplicate și în
Transilvania; în 1785 ea a aplicat reforma socială în Transilvania.
13. Proiectele politice din sec. XVIII au luat în dezbatere și forma de guvenământ;
documentul Supplex libellus valachorum a fost înaintat Curții de la Viena.
14. Dimitrie Sturdza elaborează proiectul unei republici aristo-democraticești; potrivit
acestuia, țara trebuia condusă de mitropolit.
15. Mișcarea eteristă a avut legături cu revoluția de la 1821; cel mai important document al
revoluției conduse de Tudor Vladimirescu a fost Cererile norodului românesc.
16. Principala urmare a revoluției de la 1821 a fost revenirea la domniile pământene; în 1822
au fost numiți domni Mihail Sturdza-în Moldova și Grigore al IV-lea Dimitrie Ghica în
Țara Românească..
17. Tratatul de pace de la Adrianopol prevedea desființarea raialelor și domnia pe viașă; în
1829 au fost numiți domni pe viață în Moldova și Țara Românească.
18. Constituția Cărvunarilor, elaborată de Ionică Tăutul, a fost înaintată domnitorului Mihail
Sturdza; ea solicita o monarhie constituțională și egalitatea în fața legii.
19. Revoluția de la 1848 a izbucnit mai întâi în Moldova; revoluționarii moldoveni au
adoptat calea legalistă, a înaintării unor memorii către autorități.
20. Regulamentele Organice prevedeau domnia pe viață și separarea puterilor în stat; ele au
fost aplicate în 1831 și 1832 în Țara Românească și Moldova.

MODUL III

4
Marcați litera corespuzătoare ordinii cronologice pe care o considerați corectă:

1. A. Ocuparea Banatului de către Imperiul Habsburgic


B. Instaurarea regimului fanariot în Moldova
C. instaurarea regimului fanariot în Țara Românească
a. ABC b. BCA c. CAB d. ACB

2. A. Mitropolitul Gavril Calimachi propune o republică aristocratică


B. Domnia lui Șerban Cantacuzino în Țara Românească
C. S-a elaborat Supplex Libellus Valachorum
a. ABC b. BAC c. CAB d. ACB

3. A. Moartea lui Alexandru Șuțu


B. Se revine în principate la domniile pământene
C. S-a revendicat înființarea unei armate formate din 4000 de panduri și 200 arnăuți
a. ABC b. ACB c. BCA d. CAB

4. A. Iobăgia s-a desființat în Transilvania


B. Răscoala condusă de Horea
C. Șerbia a fost desființată în Moldova
a. ABC b. BCA c. CBA d. CAB

5. A. A fost elaborat documentul Petiția Proclamație


B. A fost elaborat documentul Dorințele Partidei naționale din Moldova
C. O locotenență domnească înlocuiește guvernul în Țara Românească
a. ABC b. ACB c. BCA d. CAB

6. A. Referindu-se la obiectivele naționale ale românilor, Nicolae Bălcescu arăta că


revoluția viitoare va fi o revoluție națională
B. Convenția de la Balta Liman
C. S-au constituit în Transilvania gărzi militare (legiuni românești)
a. ABC b. BCA c. CBA d. CAB

7. A. Se convoacă Congresul de pace de la Paris în urma Răzbiului Crimeii.


B. Sudul Basarabiei revine Moldovei
C. Reprezentantul Franței propune unirea Principatelor
a. ABC b. BCA c. CAB d. ACB
8. A. Basarabia intră sub dominație rusă
B. Oltenia revine în granițele Țării Românești
C. Constantin Mavrocordat a desființat șerbia în Țara Românească
a. ABC b.BAC c. CAB d. BCA

5
9. A. Începe domnia lui Iosif al II-lea
B. Elaborarea legii Ratio Educationes
C. A fost dat Edictul de toleranță în Imperiul Habsburgic
a. ABC b. BCA c. CAB d. BAC

10. A. A fost lansată Proclamația de la Padeș


B. S-a constituit Sfânta alianță
C. A început domnia lui Dimitrie Cantemir
a. ABC b. BCA c. CBA d. BAC

MODUL IV

Completați abelul următor cu datele celor opt conflicte ruso-austro-turce ce compun așa-
numita „ Criză orientală”

Nr. crt Participanți Anii Pacea Consecințe


desfășurării
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.