Sunteți pe pagina 1din 2

Rugăciune

Doamne Dumnezeul cerului şi al pământului, cela ce prin sfinţii Tăi


t o t pământul luminezi, trimite Duhul Tău ceresc, să sufle peste noi şi să ne
încălzeascăsufletele cele reci şi amorţite de păcate, ca să ne ridice spre lauda Prea
SfântuluiTău nume. Primeşte rugăciunile sfinţilor Tăi, care se roagă pentru noi şi
îndrepteazăviaţa noastră ca să ajungem şi noi a Te lăuda după cuviinţă şi a
împlini poruncileTa l e c u m a u f ă c u t ş i î n a i n t a ş i i n o ş t r i , c a î m pr e u n ă c u
e i s ă Te s l ă v i m ş i n o i î n ceruri în vecii vecilor. Amin

Rugăciune
O, Unule născut Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Tu care Te-ai pogorât de
laPărintele ceresc şi ai primit a Te face om ca să aduni oile cele pierdute şi să
leaduci în Biserica Ta cea Sfântă Tu cel ce Ţi-ai vărsat sângele pentru
răscumpărareaoilor Tale cele cuvântătoare. Caută din cer spre această turmă şi
cercetează Doamneo i l e T a l e , n u î n g ă d u i D o a m n e c a s ă r ă m â n ă
f ă r ă p ă z i t o r i , f ă r ă p r e o ţ i , f ă r ă predicatori ai Evangheliei Tale.
Păzeşte-o de toate cursele diavolului, că Tu eşti păzitorul şi Mântuitorul nostru şi
noi vrem să fim ai Tăi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune
Doamne, Dumnezeul nostru, trezeşte ochiul conştiinţei noastre şi fă-ne să
î n ţ e l e g e m c u m s ă Te i u b i m p e T i n e m a i m u l t c a o r i c e ş i s ă
f a c e m n u m a i v o i a Ta , D o a m n e ; c ă T u ş t i i c e l e c e n e t r e b u i e n o u ă
ş i n e v e i d ă r u i ş i b u n ă t ă ţ i l e c e l e vremelnice şi pe cele veşnice. Amin

Rugăciune
D o a m n e I i s u s e H r i s t o a s e , D u m n e z e u l n o s t r u c e l pr e a b u n ş i m i l o s t i v,
î ţ i mulţumim cu adâncă recunoştinţă pentru toate binefacerile Tale, îţi mulţumim că ne-
ai tămăduit sufletul de vrăjmaşii noştri demoni, îţi mulţumim pentru Harul Tău care L-
aiv ă r s a t p e s t e n o i d i n b e l ş u g . T ă m ă d u i e ş t e , D o a m n e , p e t o ţ i c e i c e n -
a u a j u n s s ă Te cunoască până în clipele acestea, alungă toate duhurile necurate,
îneacă toţi porciipăcatelor şi fă ca toţi să Te slăvim cu o inimă şi un gând, pe
Tine Tatăl, Fiul şiDuhul Sfânt. Amin.

Rugăciune
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule care ai făcut pe om, Tu ştii
neputinţelenoastre, slăbănogirea sufletului şi al trupului nostru. Vindecă Tu
cu mila Ta şi cuputerea Ta dumnezeiască pe toţi ce cei iau hotărâri temeinice
de a urma Calea Ta, dea s e l e p ă d a d e p ă c a t e ş i f ă - n e p e t o ţ i f i i i
Î m p ă r ă ţ i e i Ta l e . Z i - n e , D o a m n e , c a slăbănogului din Sf. Evanghelie de
astăzi: “Fiilor, iertate sunt păcatele voastre, mergeţi cu pace la casele voastre”.
Amin

Rugăciune
Doamne, Dumnezeul minunilor, Cel ce ai luminat ochii orbilor şi ai făcut
săv a d ă m ar e a Ta i u b i r e d e o a m e n i ; d e s c h i d e ş i o c h i i s u f l e t e l o r n o a s t r e
c a s ă p u t e m v e d e a a d e v ă r u l î n v ă ţ ă t ur i l o r Ta l e . C e l c e a i d e s c h i s g u r a

1
m u t u l u i ş i a i a l u n g a t demonul din el, deschide şi gurile noastre, spre slava
numelui Tău, ca şi noi să-ţimulţumim, să-ţi cântăm şi să Te preaslăvim, să Te
mărturisim înaintea oamenilor peTine, Stăpânul şi Împăratul nostru al
creştinilor.Alungă demonii de la zidirea mâinilor Tale, Doamne, şi nu-i lăsa să ne facă
săclevetim, să bârfim, să judecăm pe aproapele nostru. Pune, Doamne, pază gurii
noastreşi uşă de îngrădire împrejurul buzelor noastre. Amin

S-ar putea să vă placă și