Sunteți pe pagina 1din 1

Comitetul de Părinţi al Clasei – CPC se alege în fiecare an școlar în Adunarea

Generală a Părinţilor elevilor Clasei, convocată de diriginte, care prezidează


şedinţa .
Convocarea Adunării Generale pentru alegerea Comitetului de Părinţi al Clasei
– CPC are loc în primele 20 de zile de la începerea cursurilor anului şcolar.
Comitetul de Părinţi al Clasei – CPC se compune din trei membri. Aceştia au
următoarele funcţii : preşedinte, vicepreședinte, casier.
Dirigintele clasei transmite Consilierului Educativ procesul verbal întocmit cu
ocazia alegerii Comitetul de Părinţi al Clasei – CPC.
Dirigintele si/sau preşedintele Comitetului de Părinţi al Clasei – CPC poate
convoca adunarea generală a părinților, ori de câte ori este necesar.
Comitetul de Părinţi al Clasei – CPC reprezintă interesele părinţilor elevilor
clasei în Adunarea Generală a Părinţilor pe şcoală – AGP, în Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor – CRP si Consiliul Clasei – CC.
Președintele si Vicepreședintele Comitetului de Părinţi al Clasei – CPC
reprezintă părinții clasei in Consiliul Reprezentativ al Părinților.
Comitetul de Părinţi al Clasei – CPC ţine legătura cu profesorii clasei cu
direcţiunea, prin dirigintele clasei .
Comitetul de Părinţi al Clasei – CPC are următoarele atribuţiuni :
a) sprijină conducerea scolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei material a clasei şi a unităţii de învăţământ
b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi
orientare socioprofesională sau de integrare socială a elevilor
c) sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activități extraşcolare
d) are inițiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor
clasei
e) atrage persoane fizice sau juridice care , prin contribuţii financiare sau
material, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei
material din clasă şi din şcoală.
Lămuriri importante
Comitetul de Părinţi al Clasei – CPC poate propune o sumă cu care părinţii
elevilor clasei sa contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.
Contribuţia nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita
exercitarea de către elevi a drepturilor lor.
Contribuţia se colectează şi se administrează numai de Comitetul de Părinţi al
Clasei – CPC. Dirigintelui îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.
Fondurile băneşti se cheltuiesc in consens intre Comitetul de Părinţi al Clasei –
CPC, Dirigintele Clasei si Directorul Scolii .
Sponsorizarea clasei sau scolii nu atrage după sine drepturi în plus pentru
anumiţi elevi.

S-ar putea să vă placă și